(vhds.baothanhhoa.vn) - Đã nhiều năm trôi qua, người dân các thôn Khụ I, Khụ II, xã Giao Thiện và thôn Trô, xã Giao An (Lang Chánh) vẫn hàng ngày “liều mình” đi trên chiếc cầu treo Bến Lậm bắc qua sông Âm đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
4bum4bqhV+G7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbDjeG6o8Otw6Iw4busxajhuqbDoGzhu4HhuqPhu64iKOG6p+G7ruG6ocOsw7Q44bqn4buu4buN4buJ4bqnw6Dhu65dI+G6reG7ruG6peG6reG6p8Og4buu4bqlY+G6o+G7rl0ow7Thu65dPMOs4buuXW3huqfDoOG7pi/huqFXxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG6oDAjIuG7rMWo4butJuG7ruG6p+G6oeG6ozfDrOG7ruG6pz/huqXhu67DrWjEkeG6o+G7rmfDrCNU4buu4bqnw6Bs4buB4bqj4buuIijhuqfhu65dPV3hu67DreG6ocSR4bqn4buu4bq04bqhxKnhu67huqJU4buu4bq04bqhxKnhu67huqLhuqJU4buuw7Um4buuw4DhuqMj4bqt4buuw43huqHhuqM44bqn4buu4buNJOG7rsOt4bqhxJHhuqfhu67DjWjEkVThu67DtSbhu67DgOG6oyPhuq3hu67GoeG6p+G7rsOZw4Ij4bqnw6Dhu67hu6vhuqE94bqn4bqh4buk4buu4buNfeG6p+G7ruG6oSThuqfDoOG7ruG6p8OgJMO04buu4oCcw6LhuqM3w6zhu67huqXEg+G6p+G6oeKAneG7riDhuqPhu67DrWg14bqn4buuXeG6oeG6ozZd4buuXTzDrOG7rsOtaDDhuq3hu67hu6k24bqn4buuw4I+4bql4buuWzpd4buuZ8OsI+G7rmnEkeG6p8Og4buuw7rhuqXhu64gJuG7rsO1w6xl4bqnw6Dhu65dKWbhu67huqfDoOG6oeG6ozXhuqXhu67DrWhi4bqnw6BU4buuw63huqM34bql4buue+G6p+G7ruG6p8Ogw6zDtOG7rl3DquG7ruG6pSnDreG7riPhuqfhu67DreG6rSThuqfhu67DoOG6oyPhuq3hu67DreG6ocSR4bqnw6BV4bumL2bFqOG7pmbhu65dw6IjaWnhu5zhu6xm4burI2bDreG6o+G6reG6p+G7rMWo4bum4bqj4bqlw6Dhu65dw6IjaWnhu5zhu6wiw63huqHDrOG6pVvhu67huqPhu6sw4bqnw60waOG7rOG7rmnDrcO0w6Iw4buc4bus4buP4bqjIsOt4bqhUuG7ruG7tlZWZsO1U+G7ruG6oTDhuqPDoOG6ocOtUuG7ruG7sljhu7Jmw7VT4bus4buuaWhd4buc4busLy/huqPhu41VWyPhuq3DreG6oSPhuqfhuqHhuqHhuq0jVeG7jeG6py/huqcw4buPaS9YWVfhu7gvV+G7tuG7tiLDnVfhu7JWWOG7skDDreG7tsOd4bu24bu44bu2w6JWVeG6s2bDoFFo4buc4bu04bu0VuG7rOG7riPDosOt4buc4bus4bqmw6Bs4buB4bqj4buuIijhuqfhu67huqHDrMO0OOG6p+G7ruG7jeG7ieG6p8Og4buuXSPhuq3hu67huqXhuq3huqfDoOG7ruG6pWPhuqPhu65dKMO04buuXTzDrOG7rl1t4bqnw6Dhu6zhu67hu4/huqMiw63huqHhu5zhu6zhu7ZWVuG7rOG7ruG6oTDhuqPDoOG6ocOt4buc4bus4buyWOG7suG7rOG7ri/FqOG7qzzDrOG7rsOtaDDhuq3hu67hu6k24bqn4buuw4I+4bql4buuw5nhuqHDrMO0OOG6p+G7rsOCI+G6p8Og4buu4bur4bqhPeG6p+G6oeG7pFXhu6YvZsWo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbhu6nhuq0iw7Thu6zFqOG7rTbhuqfhu67DtSbhu67DgOG6oyPhuq3hu67DjeG6oeG6ozjhuqdU4buuXeG6oeG7i+G6p8Og4buuw63EkeG6o+G7rmbhuqEq4bqj4buuIOG6o+G7rsOtaDXhuqfhu67huqfhuqHDsuG6p8Og4buuXcOs4bqnw6Dhu64gbOG7geG6p8Og4buuWzXhu67DrcSR4bqnw6Dhu65d4bqhOmbhu67hu409VOG7ruG6p+G6oeG6ozfDrOG7riDhuq0l4bqn4buuw7XDrGXhuqfDoOG7rl0pZlThu65dw6rhuqfhu67huqVsI+G7rmbhuqHhu4nhuqfhu67hurUx4bqt4buuIiThuqPhu67hurXhuqHhuqM24bqn4buu4bql4bq5w63hu65pZeG7riDhuq0l4bqn4buuacSD4bqn4bqh4buuw6I8w7RU4buuw61ow6rhuqfhu67DrWhs4buHw61V4buu4bq04bqh4bqj4buu4bqhI8O04buuw63huqPhuqfhu65d4bqp4buuIOG6rSThuqfhu67hu40k4bqt4buuw63Eg+G6peG7ruG6oeG6oznDrOG7ruG7jTfhu65dPMOs4buuw61oMOG6reG7ruG7qTbhuqfhu67Dgj7huqVU4buuI+G6p+G6oeG7rsONaOG6r+G6p+G6oeG7rkfDrGVd4buu4buM4bqjOMOtVOG7ruG6oOG6ozjDrOG7rsOtaGzhu4PhuqfDoOG7rsONaGzhu4HhuqfDoOG7rkbhuqHhurvhu67DreG6ocSR4bqnw6Dhu64iKOG6p+G7rsOt4bq5XeG7rls94bqn4buuw61o4buL4buuw43huqDhu6tJ4buuw7Um4buuw4DhuqMj4bqt4buuw43huqHhuqM44bqn4buuw7XDrOG6p8Og4buuZuG6oeG6reG6p8Og4buuIn3huqfhu64gbOG7geG6p8OgVeG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qeG6rSLDtOG7rMWo4burPMOs4buuw61oMOG6reG7ruG7qTbhuqfhu67Dgj7huqXhu65bOl3hu65nw6wj4buuIuG6q+G6p8Og4buuacSR4bqnw6Dhu67DuuG6peG7rl3huqnhu65d4bqh4bqjN8Os4buuIiThuqPhu67huqHDquG6p+G7rldWVuG6pVThu65o4bq54bqnw6Dhu65YVFjhuqXhu67hu40k4buuXSPhuq3hu65Xw53huqVU4buuIGzhu4dd4buuw6Ik4bql4buuWzvhuqfDoOG7rsOg4bq9VeG7ruG7rSjDtOG7rsOiJOG7rl0ow7Thu65dPMOs4buuIsOsw7Thu67huqfhuqEpw63hu65m4bqhxKld4buu4buNxKnhu67huqfhuqHDrOG7rl08w6zhu64g4bqj4buuw6Il4bqj4buuXWoj4buu4bqhJOG6p8Og4buuw61oP+G6peG7ruG6oeG6ueG7riIo4bqn4buuw63huqHEkeG6p+G7ruG6tOG6ocSp4buu4bqiVOG7ruG6tOG6ocSp4buu4bqi4bqiVOG7rsO1JuG7rsOA4bqjI+G6reG7rsON4bqh4bqjOOG6p1Thu65d4buJ4bqnw6Dhu67huqfhuqHhuqM3w6zhu67huqHhurnhu64iKOG6p+G7rl1qI+G7rsO1JuG7rsOA4bqjI+G6reG7rsah4bqn4buuw5nDgiPhuqfDoOG7ruG7q+G6oT3huqfhuqHhu6Thu67hu40k4buuw7Um4buu4buMKOG6p+G7rsah4bql4buuw5nhuqbDoGJd4buuw4IsXeG7pFXhu67hu6s8w6zhu64gbOG7h13hu67DtSjDtOG7riJv4bqnw6Dhu67DrW7hu67huqc/4bql4buuWFZW4bu0VOG7ruG6pSxd4buuIuG7ieG7riAm4buuZ8OsI+G7ruG6p+G6oeG6ozfDrOG7rsOiPOG6p+G7rsOtw6zhu65pw7MjVOG7ruG6p+G6oWzhuqfDoOG7riLhuq3hu67DreG6oeG7geG6o+G7rsOg4bqjI+G6p+G7rl08w6zhu64gbOG7h13hu64gbCPhu67hu40k4bqt4buuacOz4buuIsSp4bqnw6Dhu64gJuG7rsOiKMOsVOG7ruG6p8OgbOG7geG6o+G7riIo4bqn4buuIOG6o+G7rsOiJeG6o+G7ruG6p+G6oeG6ozfDrFThu65d4bq54bqnw6Dhu67DreG6oeG7geG6o+G7rsOt4bqjNsOt4buu4bqlbCPhu67Domvhu67huqc14bqn4buuXT1d4buuIijDtOG7ruG6pzHhuq3hu67DoOG6o8Oy4buuw63huqE/4bqnw6Dhu65bO+G6p8Og4buuXWoj4buuXTzDrOG7riAm4buuaCbhuq3hu67hu40k4buu4bqh4bqtMOG6p+G7rmjhurFV4buu4bqkLMOt4buuXTzDrOG7ruG7jSThu67DoiPhuqfhu65dI+G6p+G7rl3hu4nhuqfDoOG7ruG6p+G6ocOy4bqnw6Dhu67DrSnhuqXhu67hu4094bqnVOG7rsOt4bqhI+G6p+G6oeG7rsOg4bq94buu4bqhI+G6o+G7rls14bqn4buuw63huqEk4bqn4bqh4buuXTzDrOG7riAm4buu4bqlxKld4buu4bqnPcOtVOG7rmJm4buuMmZU4buu4bqn4bqh4bqjN8Os4buuIOG6rSXhuqfhu64iKMO04buuaTrDreG7rl1r4bqnw6Dhu65b4bqv4buuIG3DreG7rsOgKMO04buu4bqnw6DDrMO04buu4bqh4bqjOeG6peG7rl3huqHhuq3hu67huqfDoGzhu4HhuqPhu65nw6wj4buuw6Il4bqjVeG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qyNmw63huqPhuq3huqfhu6zFqOG7puG6o+G6pcOg4buuXcOiI2lp4buc4bus4bqj4burMOG6p8OtMGjhu6zhu65pw63DtMOiMOG7nOG7rOG7j+G6oyLDreG6oVLhu67hu7ZWVmbDtVPhu67huqEw4bqjw6DhuqHDrVLhu67hu7JY4buyZsO1U+G7rOG7rmloXeG7nOG7rC8v4bqj4buNVVsj4bqtw63huqEj4bqn4bqh4bqh4bqtI1Xhu43huqcv4bqnMOG7j2kvWFlX4bu4L1fhu7bhu7Yiw51X4buyVllYV8Ot4bu24bu24bu0w51Ww6JWVeG6s2bDoFFo4buc4bu2WFnhu6zhu64jw6LDreG7nOG7rOG6psOgbOG7geG6o+G7riIo4bqn4buu4bqhw6zDtDjhuqfhu67hu43hu4nhuqfDoOG7rl0j4bqt4buu4bql4bqt4bqnw6Dhu67huqVj4bqj4buuXSjDtOG7rl08w6zhu65dbeG6p8Og4bus4buu4buP4bqjIsOt4bqh4buc4bus4bu2Vlbhu6zhu67huqEw4bqjw6DhuqHDreG7nOG7rOG7sljhu7Lhu6zhu64vxajhuqbhuqHhuqM3w6zhu64g4bqtJeG6p+G7ruG7jT3huqfhu67huqXEqV3hu67huqc9w61U4buu4oCcW33DtOKAneG7ruG6p8OgbOG7geG6o+G7rsOt4bqhI+G6peG7rsOg4bqjI+G7rsOg4bqjI+G6reG7rsOt4bqhxJHhuqfDoFXhu6YvZsWo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbhu6nhuq0iw7Thu6zFqMON4bqhMOG6reG7riPhuqfhuqHhu67DgjXhu67hu4w/4bqn4buuw4Lhu4fhuqNU4buuw41obOG7g+G6p8Og4buuw63huqHEkeG6p+G7ruG6tOG6ocSp4buu4bqi4bqi4buuw5nDtSbhu67DgOG6oyPhuq3hu67DjeG6oeG6ozjhuqfhu6RU4buuw61o4buB4bqj4buuw60l4bqn4bqh4buuXeG6qeG7rsOt4bqhOeG7riDhuqPhu67DtTDhu67huqU9w7Thu65nw6wj4buuXTzDrFThu67huqc2w6zhu67DoCxm4buu4bqhxJHhuqXhu67DrWjhu4HhuqPhu67huqVsI+G7ruG6oeG6rSxd4buu4bql4bq/4bqj4buu4bqlbCPhu67DteG6reG6p8Og4buuw63huqHEg+G7rl3huqHhurHhu64g4bqj4buuW+G6ueG7ruG7jcSD4buuaeG7h+G7rsOtaMOq4bqn4buuw61obOG7h8OtVOG7rsOtMeG7ruG6p8OgJlXhu67DjeG6ocSR4bqn4buu4bq04bqhxKnhu67huqLhuqLhu67huqHhuqM44bqn4buuXeG6qeG7rlfhu7jhu7jhu67huqHhurnhu67hu43hur/huqPhu67DrWg14bqn4buu4bu44bu24buy4buu4bqn4bqhKOG6p+G7ruG6teG6oXvDrFThu64iKOG6p+G7rsOt4bq5XeG7ruG6pGzhu4HhuqfDoOG7rl3huqHhuqM24bql4buu4bqhw6rhuqfhu65AVuG7nuG7riIo4bqn4buuaWVV4buu4bq04bqj4bqn4bqh4buuw6024buuXeG6oWrhu67DtDbDrOG7rl3huqHhurHhu64ibyPhu67hu40k4bqt4buu4bqnw6DhuqE34buuw61ow6nhuqfDoOG7rsOiw6zDqeG6p8OgVOG7ruG6tTDhuq1U4buuw63hu5Xhu67Dojjhu67huqHhurnhu67huqfDoOG6ocOo4bqt4buuXeG6q+G6p+G7ruG7g+G7ruG6pW1d4buuXSPhuq1V4buu4bux4bqt4buuIGzhu4HhuqfDoOG7rmk94buuIOG6o+G7rsOiJeG6o+G7rsO1I+G7rsO1xJHhuqNU4buuw6Il4bqj4buuWynDreG7rsOt4bqjOOG6p+G7ruG6pzXhuqfhu67hu43huqM4XeG7ruG7jT7huqfhu65d4bqhw6zDtDnhuqdU4buuW8OsxJHhuqfhu65bPeG6p1Thu67DoOG6oyPhuq3hu67DreG6oWzDquG6p8Og4buu4bqhJOG6p8Og4buuw6Io4bql4buuaSrhuqfhu65daiPhu67huqfDoGzhu4HhuqPhu64iKOG6p+G7ruG7jeG6v+G6o+G7rls14bqn4buu4bqnw6Dhuq0k4bqj4buuXeG6oWrhu67DtDbDrOG7riDhuqPhu64gbOG7geG6p8Og4buu4buN4bqr4bqnw6Dhu67huqHhuq0sXeG7riBs4buB4bqnw6Dhu65pxJHhuqfDoFThu65d4bqh4bqj4buuZuG6ocOj4buu4buNPuG6p+G7rl3huqHDrMO0OeG6p+G7ruG6teG6oT3hu65dI+G6rVXhu67DjWhs4buD4bqnw6Dhu67DreG6ocSR4bqn4buuw4I14buu4buMP+G6p+G7rsOC4buH4bqj4buuXeG6oeG6reG7rlvhuqM2w61U4buu4bqnw6Bs4buB4bqj4buuIijhuqfhu67DreG6ocSR4bqn4buu4bq04bqhxKnhu67huqJU4buu4bq04bqhxKnhu67huqLhuqLhu67huqc2w6zhu67huqXDrGXhuqfhu67DojXhuqfhu67DrWjDrOG6p8Og4buuw60o4bql4buu4bqhw6zDtDjhuqfhu67DreG6oWzhu4HhuqfDoOG7rl3huqFi4bqn4buuXeG6reG6p+G7riBs4buB4bqnw6Dhu65nw6wj4buuXTzDrOG7ruG7qTbhuqfhu67Dgj7huqXhu65pI+G6p8Og4buuICnDreG7rsOA4bqjI+G6reG7rsah4bqn4buuw63huqEjw7Thu67hu43Eg+G7riDhuqPhu67hu43huqvhuqfDoOG7rsOiNeG6p+G7rsOtaMOs4bqnw6Dhu67DrSjhuqXhu67DtSbhu65ow6nhuqPhu64gNuG6p+G7ruG6ocOsw7Q44bqn4buu4buNxIPhu67DreG6ocOsPuG6p+G7rsOi4buH4bqj4buu4bqhw6rhuqfhu67DrWjhuq3huqfDoOG7ruG7jeG6ozhd4buuIuG6o+G7rl3huqHDrMO0OeG6p1Thu65o4buLw63hu67huqfDoDrhuqfhu67DreG6oeG7geG6o+G7rsOg4bqjI+G6p1Xhu67huqbDoCPDtOG7rl0q4buu4bql4bq5w63hu65pZeG7rl3huq3huqfhu64w4bql4buuw61o4bqt4bqnw6Dhu67DreG6ocSR4bqn4buuICPhuqfDoOG7ruG6oWJd4buuw6Lhur9m4buu4bu0VOG7rsOi4bq/ZuG7ruG7tuG7rl1r4bqnw6Dhu65d4bqhYuG6p+G7rmkj4bqnw6Dhu65bNeG6p+G7rsONaGzhu4HhuqfDoOG7rsON4bqg4burSeG7rsOA4bqjI+G6reG7rsah4bqn4buu4bqhYl3hu67hu43Eg+G7rsOt4bqhw6w+4bqn4buuw63huqM44bqn4buuIOG6o+G7rsOiJeG6o+G7ruG6ocOq4bqnVeG7ruG6psOg4bqtJOG6o+G7rmgjVOG7ruG6peG6ucOt4buuaWXhu65d4bqhPcOs4buu4buD4buuICjDtOG7riAj4bqnw6Dhu67huqFiXeG7rsON4bqgRsON4buu4buD4buuw63huqHhuq/hu67DrWgp4bqn4buuw4Ij4bqnw6Dhu67hu6vhuqE94bqn4bqh4buuXWvhuqfDoOG7rsOt4bqhbOG7geG6p8Og4buuw7XDrMO0NeG6p+G7riA24bqn4buuw61obOG7geG6p8Og4buuWzvhuqfDoOG7rl09XeG6oeG7riDhuqPhu65nw6wj4buuXSjDtOG7rl08w6zhu67huqckw7RV4buu4burPMOs4buuw7XDrGXhuqfDoOG7rl0pZlThu67huqfhuqFs4bqnw6Dhu67huqfDoGzhu4HhuqPhu64iKOG6p+G7ruG7jX3huqfhu65m4bqhKuG6o+G7ruG6pSXhuq3hu67huqHhuqM54bql4buuacOz4buuIsSp4bqnw6Dhu67huqEk4bqnw6Dhu67huqfDoCTDtOG7riA54buuIuG6o+G7rl3huqHDrMO0OeG6p1Thu65d4bqh4buL4bqnw6Dhu67DrcSR4bqj4buuXWvhuqfDoOG7rmgpw63hu67DouG6reG7rsOiOuG6p8OgVeG7ruG6puG6oSjhuqfhu64iKOG6p+G7rmgpw63hu67huqXhuq3huqfDoOG7rl09XeG7rl0pZlThu65dPV3hu67huqfDoCThuqfhuqHhu65nw6wj4bqn4buuw60o4bql4buuw7Uow7Thu64ib+G6p8Og4buuXTzDrOG7rl1t4bqnw6Dhu64gOeG7rlsq4bqt4buuICrhuqXhu64j4bqn4buuw63huq0k4bqn4buu4buNJOG7rsOtJeG6reG7riDhuqM3w6zhu67hurXhuqM44bqn4buuw6DhuqMj4bqt4buuw63huqFsw6rhuqfDoOG7rmbhuqE9w63hu67DrWjhuqM54bqn4buu4bq14bqj4bqn4bqh4buuw6024buuLeG7rsO1JuG7ruG6oeG6ueG6o1Xhu6YvZsWo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbhu6sjZsOt4bqj4bqt4bqn4busxajhu6bhuqPhuqXDoOG7rl3DoiNpaeG7nOG7rOG6o+G7qzDhuqfDrTBo4bus4buuacOtw7TDojDhu5zhu6zhu4/huqMiw63huqFS4buu4bu2VlZmw7VT4buu4bqhMOG6o8Og4bqhw61S4buu4buyWOG7smbDtVPhu6zhu65paF3hu5zhu6wvL+G6o+G7jVVbI+G6rcOt4bqhI+G6p+G6oeG6oeG6rSNV4buN4bqnL+G6pzDhu49pL1hZV+G7uC9X4bu24bu2IsOdV+G7slZZw53hu7TDrUDDncOdw53hu7LDolZV4bqzZsOgUWjhu5xXWeG7tOG7rOG7riPDosOt4buc4bus4bqmw6Bs4buB4bqj4buuIijhuqfhu67huqHDrMO0OOG6p+G7ruG7jeG7ieG6p8Og4buuXSPhuq3hu67huqXhuq3huqfDoOG7ruG6pWPhuqPhu65dKMO04buuXTzDrOG7rl1t4bqnw6Dhu6zhu67hu4/huqMiw63huqHhu5zhu6zhu7ZWVuG7rOG7ruG6oTDhuqPDoOG6ocOt4buc4bus4buyWOG7suG7rOG7ri/FqOG7qyjDtOG7rl08w6zhu67DtcOsZeG6p8Og4buuXSlm4buu4bqnw6DhuqHhuqM14bql4buuw61oYuG6p8OgVOG7riLhu4nhu64gbOG7h13hu67DrcOs4buuacOzI+G7ruG7jSThuqPhu67Dojzhuqfhu67DrWhs4bq/XeG7riDhuqlV4bumL2bFqOG7pmbhu65dw6IjaWnhu5zhu6xm4bup4bqtIsO04busxajDjeG6oTDhuq3hu67EkeG6p8Og4buuw4I14buu4buMP+G6p+G7rsONPVThu67hu6vhuqFq4buuw63huq9d4bqh4buuw4zhu6nhuqbhu7Hhu67DtSbhu67DgOG6oyPhuq3hu67DjeG6oeG6ozjhuqdS4buu4bux4bqt4buu4bqnw6DDrMOp4bqn4buu4bqnw6Ao4bqn4buuaT1d4bqh4buuIOG6ryPhu65m4bqhbMOq4bqnw6Dhu67huqEl4bqn4buu4bqhMmZU4buu4buN4bqjOF3hu64iw6zDtOG7rsOtw6xU4buuWyrhuq3hu64ibOG7heG6p8Og4buuXTzDrOG7rsOtaDDhuq3hu67DoCxm4buu4bqn4bqh4bqjN8Os4buu4bq14bqh4bqp4buu4bq14bqhP+G6p1Thu67DrWhs4bq/XeG7ruG6pTrDreG7rsO1JuG7rsO0NcOs4buuXTzDrOG7rl09XeG7rsOt4bqhxJHhuqfhu67DrT/huqfDoOG7rl1s4buB4bqnw6Dhu67DrcOsw7Q14bqn4buuw61ow6zDtDfhuqdU4buuXSrhuqfhuqHhu65bPeG6reG7ruG6p8OgbOG7geG6o+G7riIo4bqnVOG7riAsXeG7rlvhuqM4w63hu67DoiThu67hu40k4bqt4buu4bql4buJI+G7ruG6pWwj4buuWybhuq3hu65m4bqhKuG6o+G7rl064bql4buuW+G6oznhuqfhu65dKuG6p+G6oeG7rls94bqt4buu4bqnw6DDrMO04buu4bqh4bqjOeG6pVThu65bZeG7rsOtaMOj4buuw6JvXeG7rsOibOG7h+G6p8Og4buu4bqhbOG6v+G6p8Og4buuIn3huqfhu64gOeG7rlsq4bqt4buuICrhuqXhu64j4bqn4buuw63huq0k4bqn4buuXeG6oeG6reG7ruG6p8OgbOG7geG6o+G7ruG7jSThu65m4bqhbMOq4bqnw6Dhu67DreG6ozjhuqfhu67hurXhuqHhuqPhu64g4bqj4buuw6Il4bqj4buuZ8OsI+G7rl08w6xV4bumL2bFqOG7pmbhu65dw6IjaWnhu5zhu6xm4bup4bqtIsO04bus4buuacOtw7TDojDhu5zhu6zDrTDDtcOtLSPDouG6o8Og4bqnUuG7rmjhuqPDoOG6ocOtU+G7rMWo4bumacOtaOG6reG6p8Ogxajhu6kk4bqj4buu4buNJOG7rirhuqfhuqFS4buu4buM4bqjNsOt4buuw41ow6zhuqfDoOG7pi9pw61o4bqt4bqnw6DFqOG7pi9mxag=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]