(vhds.baothanhhoa.vn) - Xã Tam Chung (Mường Lát) được biết đến là địa bàn sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Mông và Thái. Do địa hình núi đá dốc, khô cằn, để mưu sinh người dân Tam Chung bao năm vẫn chỉ quen với việc trồng ngô, sắn, song hiệu quả kinh tế không cao, sau thời gian canh tác đất bị xói mòn, bạc màu. Bởi vậy mà cái nghèo cứ bủa vây lấy người dân nơi đây.
w5Up4bucxqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG6rDzhuq0wI+G7lsOU4bqsezHGoOG6pzwyKcagID/GoEAsxqAoPOG7pjHGoDIoKcOoM8ag4bq3xqB2ZeG6rzIoxqDhu6/DmuG6rcOVLynhu5zDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6tcO5I1Xhu7jhu5bDlOG7hsWoxqDhuqxVMcag4buZKeG6qTIoxqDhu4x2ZeG6rzIoxqDhu6/DmuG6reG7jsagQGXhurHhu7bGoOG7tDw/4bqtxqBAPzLGoDDDmcagQH1VxqDhu7TDmTLGoOG6pzwyKcag4bqnYTIoxqDhu7YpZMag4buDP+G6qcag4bu2ZFXGoEDDoTIoxqDhu7TDmTPGoOG7uFYyxqDhuq3DoOG7tsagdjkyKMag4bq/w5nGoOG6rCnDmjzDk8ag4buVM8agQH1VxqApezIpxqAy4bqrPMagQMOaxqDhu7hh4bu2T8agICk5xqDhu7bhu6oyT8agQCzGoDFl4bqpxqDhuqc8MinGoDIoZeG6rzzGoOG7uFYyxqDhuqxVMcag4buZKeG6qTIoxqDhu7RVM8agMsavMcag4bq/4buyMsag4bu2KVvGoMOi4bqpIzLGoOG6v8SDPMag4bq/PDvhu7bGoOG6reG6pcOhMijGoDIoOU/GoOG6p+G7qDJPxqDhuqczMijGoCk8O+G6qcagw6Lhuqnhu6bGoCA8MinGoOG6rT/GoCApOTIoxqDhu7ZVM0/GoOG6p1XhuqnGoOG6rSnhuq88xqAoPFUyxqDhu7ZVMinGoOG6rcOa4bu2xqBAV+G6rcag4bu0fcag4buHNDzGoDE1Mk/GoOG7tOG7pOG7tsagMcOZ4bqpw5PGoOG7k+G6tzzGoOG6v1nhu4PGoDHDmcag4bu2w5o8xqAyKCnDqDPGoOG7tsOpxqDhu7RkVcag4bq/VuG7g8agMFfhu4PGoDIoZeG6rzzGoOG7uFYyxqAyw6M8xqBAVuG7g8OTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5lV4bq14bqtPDMy4buWw5TDlTwxKMag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhu7jhuq0p4bqpMeG7tMagPOG7mSMy4bqtI+G6peG7lsag4bqn4bqt4buDMCPhu4rhu5bhu4E84bu44bqtKU3GoFLhu5rhu5rhurXhu4dOxqApIzwoKeG6rU3GoFBS4bua4bq14buHTuG7lsag4bqn4bql4bu24buK4buWLy/hu7bhu7gyw5Phu7RVM+G6rSlVMikpM1XDk+G6vzIv4bu4I+G6pyDhuq0z4bq1LzIj4buB4bqnL+G7ouG7nuG7nFMv4bucUlLhu7jhu6Dhu5zhu6Dhu6Lhu6BQUuG6reG7oFPhu57hu6BTMOG7msOTIuG6tShM4bql4buK4bug4bucUOG7lsagVTDhuq3hu4rhu5bhuqx7Mcag4bqnPDIpxqAgP8agQCzGoCg84bumMcagMigpw6gzxqDhurfGoHZl4bqvMijGoOG7r8Oa4bqt4buWxqDhu4E84bu44bqtKeG7iuG7llLhu5rhu5rhu5bGoCkjPCgp4bqt4buK4buWUFLhu5rhu5bGoC/DlOG7l8OZM8ag4bqt4bukM0/GoOG7uOG7pOG7g8agMigpOsag4bu2KTPGoDIoZeG6rzzGoOG7uFYyxqDhuqdhMijGoOG6t8agICnhuqnGoOG6v+G6u+G7tsagMTw6MsagMuG6qzxPxqBA4buw4bu2xqDhu7Q8O+G6rcagMMOZxqBAw6EyKMag4bu0w5kzxqDhu7hWMsag4bqtw6Dhu7bGoOG6rSk8LOG6qcag4bqnYcag4bu2WDLGoOKAnOG7tlgxxqDhuq1V4buDxqDhu7YpW8ag4bq/PDvhu7bigJ3Dk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOUd8avMcag4bui4bua4bucUk/GoOG6rWjGoDA7xqApw6DGoDIoKcOoM8ag4bq3xqDhu4fFqMag4bqsVTHGoOG7mSnhuqkyKMagMMOZxqBR4bueT1Hhu6DEqE/GoEA/MsagMsavMcag4bui4bua4bui4buixqAoPOG7pjHGoOG7h+G6qWEyKMag4bu2NTLGoFDhu5pPUcSoT8agMinDqjIoxqDhu7YzMsag4bqnYcag4bu2NMag4bqtKSzGoOG7hyMxxqAyKWXGoOG6rT4yxqApPDvhuqnGoEDDmjIoxqAx4bq5MijGoOG6reG6pTMyKMag4bu2OTIoxqDhuq3DmuG7tsagKDzhu6YxxqAyKCnDqDPGoOG6reG7pDzGoEBW4buDw5PGoOG6rOG6qeG7g8agMik8JjJPxqDhuq0pIzPGoOG7tik8Vcag4bqnJcag4bu2ZFXGoDkyKMag4buvZcOjMijGoOG7mSk+xqDDuWIyKE/GoOG7mSlkxqDhuq194bu2Kcag4bqo4buTd+G7lcag4buHxajGoOG6rFUxxqDhu5kp4bqpMihNxqDigJzhu608MinGoOG6rT/GoOG7tmRVxqDhuqxVMcag4buZKeG6qTIoxqBAPzLGoDJV4buDxqDhur/hu7IyxqDhu7YpZMag4buDP+G6qcagMMOZxqDhuq3huqXDoTIoxqAyKDlPxqDhuqfhu6gyxqDhur/Dmcag4bu2KcavMsagMuG6qTk8xqDhuq3huqVW4bqpT8ag4bu0NcOTxqDhu5UzxqBAVcag4bq1KVgyxqAyKGXhuq88xqDhu7hWMsagMcSDPMagKTbhu7bGoCk/4bqtxqDhuq08LOG6qcagKTbhu7bGoOG7jOG7tilkxqDhu4M/4bqpxqAww5nGoDIoZeG6rzzGoHY5Mijhu45PxqDhur97xqDhur9Z4buDxqDhur9ZMsagQMOgMijGoDIoZeG6rzzGoOG7uFYyxqDhuq0pVTHGoCg8Vcag4bu2w5rhu7bGoDDEg+G6tcagKTbhu7bGoDIoKTrGoEDFqMagICk0T8ag4bqnVeG6qcagICk8xqApNuG7tsagMigpOsagw5rhurXGoOG7uGMyKMag4bq/w5kzxqDhuq0p4bq74bu2xqDhuq08LjLGoOG6t8agQH1VxqDhurUpZcOjMijGoOG7tsOZMijGoCApNOKAncOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5Thu7kyKMag4bqs4bqlZcOjMijGoOG6vsavMsag4buTezIpT8ag4bqs4bqlZeG6tzIoxqDhurQpNTIoxqDhu69VM8agQMOgMijGoC3GoOG6rCllw6MyKMag4bu0PDIpxqDhur/Dmcag4buGxajGoCnDoDzGoCnhuqnhu4M7MsagdmXhuq8yKMag4buvw5rhuq3GoOG6rSk5MijGoOG6rTwyTcag4oCcw7nhuqnhu4M7MsagdmXhuq8yKMag4buvw5rhuq3GoOG7tjTGoFPGoOG7h8WoT8ag4bqtKX3GoOG6reG6pVcyw5PGoOG6rD4yKcagQD8yxqAyxq8xxqDhu6Lhu5rhu6Lhu6LGoOG6reG6oTIoxqDhuqdhxqApw6DGoDIoKcOoM8ag4bqt4bqlJjLGoEB9Vcag4bu0w5kyxqAp4bqp4buDOzLGoDDDmcag4bugw5Phu6Lhu5pSxqApw6BPxqDhu7YpPD8xxqDhuq1oxqAwO8ag4bugUk9S4bucxKjGoOG6reG6oTIoxqDhuqdhxqApw6DGoOG6rTPDmTLGoCnhuqnhu4M7Mk7GoOG6p2HGoCnDoMag4bu2WTLGoDIoKcOoM8agMMOZxqDhu5zDk1BQ4buexqApw6DDk8ag4bqsKSMzxqDhuqdhxqAwPDvhuqnGoOG6pcOZxqDhuqczw5rhuq3GoOG6vzrGoDBVM8agQMOgMihPxqDhur88O+G7tsagMMOZMU/GoDLGrzHGoOG7ouG7muG7ouG7osag4bqt4bqhMijGoOG6p2HGoDIoZeG6rzzGoOG6reG6pTMyKMagQMOgxqDhuq3huqnhuqE8xqAwVTPGoEDDoDIoxqDhuq3huqUmMsagQH1VxqDhu7TDmTLGoCnhuqnhu4M7MsagMMOZxqApw6MyxqDhu6Lhu6LDk+G7nuG7muG7msagMihl4bqvPE/GoOG6reG6pTMyKMagQDTGoDBVM8agQMOgMijGoMOi4bqpVcagQMOZM8ag4bqt4bukM8agMcSDPMagQOG7pOG6rcag4bqtaMagMDvGoOG7ouG7oE/hu6LEqMOTxqDhuqzhurnGoDLGrzHGoOG7ouG7muG7nOG7msagQD8yxqAyxq8xxqDhu6Lhu5rhu6Lhu5rGoOG6reG6pSYyxqBAfVXGoOG7tMOZMsagKeG6qeG7gzsyxqBAxajGoOG6reG6pTwsMsagIClVPMagKcOjMsag4bue4buaxqAwxIPhurXGoDIoKTrGoOG6p8OjxqDhu7ZX4bq1xqDhu7YpM8agKFgyxqBU4bua4buaxqAwVTPGoEDDoDIow5PGoOG6rOG6qeG7g8agMik8JjLGoOG6rSnhurvhu7bGoOG6rT9PxqDhu7Y0xqAyKTw64bqpxqAwVTPGoEDDoDIoxqDhuqdV4bqpxqAgKTzGoEBl4bqx4bu2xqBAw5kzxqDhuq3hu6QzxqAyKCk6xqAgKTkyKMag4bqtezHGoEBl4bqx4bu2xqDhur88O+G7tsagMMOZMcag4bq1KWLGoCnhurHhurXGoOG6reG7pDzGoEB9Vcag4bq1KWXDozIoxqDhu7Thurc8xqAyKTw64bqpxqAyKOG6qeG7gyYyxqDhu7gzw5PGoOG6rOG6pTMyKMagID/GoCkz4buk4bu2KcagQMOZM8ag4bqt4bukM8agMigpOsagKOG7qDLGoOG6v8SDPMagKDzhu6Y8xqDDouG6qeG7gz/huq3GoOG6vzw74bu2xqAww5kxxqDhu7YpM8agMFUzxqBAw6AyKMag4bqt4bqlJjLGoEB9Vcag4bu0w5kyxqAp4bqp4buDOzLGoOG6reG6pTMyKMagKDxVPMagQDPhu6QyxqDhu6Lhu5rhu6Lhu54t4bui4bua4buiUE/GoCnhuqnhu4M7MsagdmXhuq8yKMag4buvw5rhuq3GoOG6tSlXMsagQFfhuqnGoEA/MsagMsavMcag4bui4bua4buiUMagQMOZM8ag4bqt4bukM8agMigpOsag4bu2KTPGoCApM+G7pjIoxqApw6MyxqBQw5NT4bua4buaxqAyKGXhuq88T8ag4bqt4bqlMzIoxqBANMag4bqt4bqlezIpxqBAw6DGoOG6p8OjxqDhu7ZX4bq1xqDhur/Dmcag4bu4ZcSDPMag4buexqDhuq0pw5oyKMagMMOZxqDhu6LDk1Lhu5rhu5rGoDIoZeG6rzxPxqDhu7ZiMijGoOG6v8SDPMagQDTGoDDDmcagQGVVxqBAZeG6seG7tsagICkz4bumMijGoFHhu5rhu5rGoDIoZeG6rzzGoEA8xqDhu4fhuqlX4bqtxqAgKcOd4bqpxqAwVTPGoEDDoDIow5PGoMO5PDsyxqAyVeG7g0/GoOG7h+G6qVfhuq3GoCApw53huqnGoDBVM8agQMOgMijGoEBl4bqx4bu2xqDhu4cjMcagMMOZxqApZcSDMijGoEA8xqBA4bqrMijGoEDhu6gyxqAoNOG6tcag4bq1KVgyxqAoPOG7pjHGoDIoKcOoM8ag4bu2KTPGoDIoZeG6rzzGoOG7uFYyxqB2ZeG6rzIoxqDhu6/DmuG6rcOTxqDhuqzhuqnhu4PGoDIpPCYyT8agQCzGoOG7tjTGoOG6rSksxqBAPMag4buH4bqpV+G6rcagICnDneG6qcagMFUzxqBAw6AyKMag4bqtKXvGoDIoZeG6rzzGoOG7uFYyxqDhu7bEkTIoxqDhu7ZYMsag4bq1KeG7pjzGoEBl4bqx4bu2xqBAw5kzxqDhuq3hu6QzxqAyKCk64oCdw5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7mVXhurXhuq08MzLhu5bDlMOVPDEoxqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7ljzhu5kjMuG6rSPhuqXhu5bGoOG6p+G6reG7gzAj4buK4buW4buBPOG7uOG6rSlNxqBS4bua4bua4bq14buHTsagKSM8KCnhuq1NxqBQ4buiUOG6teG7h07hu5bGoOG6p+G6peG7tuG7iuG7li8v4bu24bu4MsOT4bu0VTPhuq0pVTIpKTNVw5Phur8yL+G7uCPhuqcg4bqtM+G6tS8yI+G7geG6py/hu6Lhu57hu5xTL+G7nFJS4bu44bug4buc4bug4buiUOG7ouG7nuG6reG7olBRUeG7njDhu5rDkyLhurUoTOG6peG7ilJQVOG7lsagVTDhuq3hu4rhu5bhuqx7Mcag4bqnPDIpxqAgP8agQCzGoCg84bumMcagMigpw6gzxqDhurfGoHZl4bqvMijGoOG7r8Oa4bqt4buWxqDhu4E84bu44bqtKeG7iuG7llLhu5rhu5rhu5bGoCkjPCgp4bqt4buK4buWUOG7olDhu5bGoC/DlOG7mSnGrzLGoDLhuqk5PMagKDxVxqDhuqfhuqvhu7bGoDDDmcagMcOg4bqtxqDhuq3huqUzMijGoDIpw6oyKMagKDzhu6Y8xqDhurUpw5rhurXGoOG7hzRVxqBANDxPxqAoPOG7pjHGoDIoKcOoM8ag4bq3xqAp4bqp4buDOzLGoHZl4bqvMijGoOG7r8Oa4bqtw5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlOG7r8OZMcag4bqtKT/GoDLDmTPGoEAsxqDhu7Y5MijGoOG6rcOa4bu2xqBAw5kzxqDhuq3hu6QzxqAyKCk6xqDhu7YpM8agMihl4bqvPMag4bu4VjLGoOG6reG6pSYyxqBAfVXGoOG7tMOZMsagKeG6qeG7gzsyxqB2ZeG6rzIoxqDhu6/DmuG6rcagQOG7pOG6rcagKTw74bqpxqDDouG6qeG7pk/GoEAsxqAyKGXhuq88xqDhu7hWMsag4bu2NMagMigpOsagLcag4bu2NMag4bqnPDIpxqAgP8agMcOg4bqtxqDhu7bDmuG7tinGoOG7tDoyxqDhur/DqjIoxqBALMag4bqt4bq5MijGoOG7tGXEg+G7tsag4bqtKTPDmuG6rcagMigpw6gzTMag4buXNMag4bqtKeG6u+G7tsag4bqn4bq7xqAww5nGoOG6v1cyxqBAOsagMik8OuG6qcag4bqt4bqlxq8yxqDhuq3huqXhurfDk8ag4buT4bq3PMagQD8yxqAyVeG7g0/GoHZl4bqvMijGoOG7r8Oa4bqtxqDhur/hu7IyxqAww5nGoCnhuqnhu4M7MsagMigpw6gzxqAyKVfhuq3GoOG6rVsyKcag4bq/w5nGoDLhu6oxxqDhuq3huqUzMijGoDIpNDHGoDIoKcOoM8agMilX4bqtxqDhu7bhu6bGoDJlxIPhu7bDk8ag4bqsKSMzxqA5MijGoOG6rOG6pWXDozIoxqDhur7GrzLGoOG7k3syKU3GoOKAnOG7k8OaMcag4bqnw5rhuq3GoHcoKX3GoMOi4bqp4buDP+G6rcag4buc4bucLXfDgi/huqzhuqjGoDIow5nhu4PGoOG7olQtVC3hu6Lhu5rhu6Lhu6LGoOG7tmRVxqDhu5NVMsag4bqsKWXhuq8yKMag4bq/Y8ag4bqsWzIpxqBk4buDxqDhur86xqDhu4dW4buDxqDhu7jhursyKMag4bq/w5nGoOG6tSnDmuG6rcag4bqt4bqlPCwyxqAp4bqp4buDOzLGoHZl4bqvMijGoOG7r8Oa4bqtxqBAPzLGoDLGrzHGoOG7ouG7muG7nuG7mk/GoOG6rVgxxqAyKXsyxqBAPzLGoDLGrzHGoOG7ouG7muG7oFDDk8ag4bqs4bqlMzIoxqAoPFU8xqBAM+G7pDLGoOG7ouG7muG7ouG7ni3hu6Lhu5rhu6JQT8ag4bq/PDvhu7bGoEDDmTPGoOG6reG7pDPGoDIoKTrGoOG6p8OjxqDhu7ZX4bq1T8ag4bu4ZcSDPMag4buexqDhuq0pw5oyKMag4bu2KTPGoDIoZeG6rzzGoOG7uFYyxqDhuq3huqUmMsagQH1VxqDhu7TDmTLGoCnhuqnhu4M7MsagdmXhuq8yKMag4buvw5rhuq3GoEBl4bqx4bu2xqAgKeG7pjPGoOG6p8Oa4bqtT8agMigpPCYyxqDhu7bDqeG6qcagIGnGoEAsxqDhurUpYsagKeG6seG6tcag4bq/xIM8xqDhuq08OjHGoDLGrzIoT8ag4bqtKT/GoDHhu6QyKcag4bu2ZFXGoOG6reG6uTIoxqDhu4fFqE/GoOG6rOG6pTMyKMagQDRPxqDhu7bDmuG7tsag4buHxajGoCAp4bqpxqDhur/hurvhu7bGoOG7nMag4buM4bqs4bql4bqpMijGoOG7r+G7hU/GoHZl4bqvMijGoOG7r+G7hU/GoOG6rFUxxqDhu5kp4bqpMijhu47GoOG6rVnhurXGoOG6reG6peG6qTIoxqApNuG7tsag4bu2w5rhu7bGoDIoKTrGoDIpZU3GoOG6rCnhuqvGoOG7g0/GoDLhuqk5PMag4bq/w5nGoOG6tSk1MijGoOG6reG6pX3GoOG7tDsyKcag4bu2KTPGoCg8Vcag4bqn4bqr4bu2T8agKDxVxqDhu7ZYMU/GoMOi4bqp4bumMsagMOG7hcag4bu04bumM8ag4bq/O8ag4bql4bq5MihOxqDhu7bDmuG7tsag4buHxajGoCAp4bqpxqDhur/hurvhu7bGoOG7osag4buMw4LhuqlVMijGoOG7mSk8LOG6qU/GoHZl4bqvMijGoOG7mSlVMinhu47GoOG6rVnhurXGoOG6reG6peG6qTIoxqApNuG7tsag4bu2w5rhu7bGoDIoKTrGoOG6reG6pcOhMijGoDDhuqtVT8ag4bqt4bqlw6EyKMag4bu2VuG7g8agxq8yxqDDouG6qeG7pk/GoMOi4bqp4bumMsagMOG7hcag4bu04bumM8ag4bq/O8ag4bql4bq5MihPxqAy4bqpOTzGoOG6v8OZxqDhurUpNTIoxqDhuq3huqV9xqDhu7Q7MinGoOG7tikzxqAoPFXGoOG6p+G6q+G7tk/GoCg8Vcag4bu2WDFPxqAyKCk8O+G6tcag4bq/Y8ag4bu44bqpxqAwfeG7tinGoCg8VcagQHsyKU/GoOG7uOG6qcagMH3hu7YpxqDhu7bDoDIoxqBAw6EyKE7GoCAp4bqpxqDhur/hurvhu7bGoOG7nsag4buM4bu2w5rhu7bGoOG7h8WoxqDhurRixqB3KTxPxqB3KTzGoOG6psOjMuG7jsag4bqtWeG6tcag4bqt4bql4bqpMijGoCk24bu2xqDhu7bDmuG7tsagMigpOsag4bqt4bqlw6EyKMag4bu2VuG7g8agxq8yxqDDouG6qeG7pk/GoOG7tlbhu4PGoOG7uGXhurHhu7bGoDA8O+G6qU/GoDLhuqk5PMag4bq/w5nGoOG6tSk1MijGoOG7tDsyKcag4bu2KTPGoCg8Vcag4bqn4bqr4bu2T8agKDxVxqDhu7ZYMU7GoCAp4bqpxqDhur/hurvhu7bGoOG7oMag4buM4bqtKX3GoOG6reG6pVcyxqB2ZeG6rzIoxqDhu6/DmuG6reG7jsag4bqtWeG6tcag4bqt4bql4bqpMijGoCk24bu2xqDhu7bDmuG7tsagMigpOsag4bqt4bqlw6EyKMag4bqlVeG6qcagVTLGoOG6rTPDmTJPxqAgacag4bqtKeG6qVnhuq3GoOG7h1bhu4PGoOG7uOG6uzIoT8ag4bqn4bq9Vcag4bu2KcOqVcagOcag4bqtOU/GoOG7hyPGoDHDmuG7g0/GoOG6reG6pcOhMijGoOG7tlbhu4PGoMavMsagw6Lhuqnhu6bigKbigJ3Dk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOU4bu5MijGoOG7rybGoOG7l8avMijGoHc8MilPxqDhuqzhuqVl4bq3MijGoOG6tCk1MijGoOG7rT/GoCkz4buk4bu2Kcag4bqt4bqhMijGoCnhurHhurXGoOG7k1UyxqDhu5VWMsag4bqtw6Dhu7bGoOG6rVsyKcag4bu2KTPGoOG7tDw/4bqtTcag4oCcdygpfcagw6Lhuqnhu4M/4bqtxqDhu5fhu6Q8xqApw6A8xqDhu5fhu6YyKMag4bu0w6DGoOG6rVsyKcagMFgyxqDhuq0pw6nGoOG7huG7peG7hsag4buHw5rhu7bGoEB9MinGoOG7mSllw6MyKMag4bqt4bqlezIpxqDhurUpw5rhuq3GoOG6reG6pTwsMsagIDwyKcag4bqtP8agLcag4buHxajGoCnDoDzGoCAp4bqpxqDhur/hurvhu7bGoDE8OjLGoDLhuqs8xqDhuq1bMinGoOG6rClVMinGoMO5NFXGoCg8VTzGoEAz4bukMsag4bui4bua4bui4bucLeG7ouG7muG7olDGoDDDmcag4bucxqDhuq3huqUzMijGoFHGoOG7tillw6MyKMag4bqt4bqlezIpxqDhuq3huqU2MijGoOG6rVYxxqDhu7ZkVcag4bqtWzIpw5PGoOG6rOG6pTMyKMagQDTGoOG6vzw74bu2xqBAw53hu4PGoDHhu6QyKcagQMOZM8ag4bqt4bukM8agMigpOk/GoCg84bumPMagw6Lhuqnhu4M/4bqtxqDhur88O+G7tsagMMOZMU/GoCg84bumMcagMigpw6gzxqDhu7Q6Msag4bq/w6oyKE/GoDFj4bu2xqDhuq08JuG6qcagQD8yxqAyxq8xxqDhu6Lhu5rhu6JQxqDhuq1oxqAwO8agMFUzxqBAw6AyKMagw6LhuqlVxqBAw5kzxqDhuq3hu6QzxqBA4buk4bqtxqBR4buaxKjGoOG6reG6peG6t8agMCYyw5PGoOG7lyzGoEDhu6Thuq3GoEBl4bqx4bu2xqAgP+G6rcagw6Lhuqnhu6bGoOG6reG6pTMyKMag4bu2OTIoxqDhuq3DmuG7tsagKDzhu6YxxqAyKCnDqDPGoOG6rSl7xqBAw5kzxqDhuq3hu6QzT8ag4bu44buk4buDxqAyKCk6xqDhu7YpM8agMihl4bqvPMag4bu4VjLGoDDDmcag4bq/Ocag4bu2YjIoxqDDouG6qVUyxqDhuq3huqU2MijDk8ag4buT4bq3PMagdynDmcagMmXEg+G7tsag4bu4YsagKeG6o8ag4bqt4bql4bqxxqDhu7RVM8agMik8JuG6qcagMcOZxqAyKGXhuq88xqDhu7hWMsagICk5MijGoOG7tjTGoDIoKTrGoC3GoOG7tjTGoOG6pzwyKcagID/GoOG7tDoyxqDhur/DqjIoxqDhuq0pe8ag4bq/4buyMsag4bu2KWVVxqAoPOG7pjzGoMOi4bqp4buDP+G6rcag4bqtWTLGoChh4bu2xqDhur9XMsagQDrDk8ag4buZKVvGoCApPMag4bu2NMagMigpOk/GoOG7tjTGoOG6vzw74bu2xqAww5kxT8agMihl4bqvPMag4bu4VjLGoDHEgzzGoOG6reG6u8ag4bqt4bukM8agQGXhurHhu7bGoOG6rSnhuqnGoDIpWeG6tcag4bqhMsagQH0yKcag4bu2KTPGoDF7MilPxqDhuq3hurnGoEA0xqDhur9lw6MyxqAwJjLGoOG6rSkzw5rhuq3GoDIoKcOoM8OTxqDhur48O+G7tsagQMOZM8ag4bqt4bukM8agMigpOsagKOG7qDLGoOG6v8SDPMag4bq/PDvhu7bGoDDDmTHGoOG7tikzxqAyKGXhuq88xqDhu7hWMsag4bqlV+G6rcag4bu2WDLGoOG6p+G6u8ag4bq1KWE8xqAp4bqx4bq1xqDhur/Dmcag4bqt4bqlw5rhu7YpxqAyKTw7McagKDzDqlXGoDIpPDrhuqnGoOG7tCYyTcagdynDmcagMmXEg+G7tsagLcag4bu2w6PGoOG6p+G6t8agQMOZM8ag4bqt4bukM8agLcag4bu4M1UyKcagMigpPDvhurXGoOG6v8OZxqAyKGXhuq88xqDhu7hWMuKAncOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWxqDhuqfhuq3hu4MwI+G7iuG7luG6rSPhu4fhuq0tVTA8KDJNxqDhuqU8KCnhuq1O4buWw5TDleG6p+G6reG6pTMyKMOU4buTw5k8xqDhur/Dmcag4bumMilNxqDhuqzhuqVVMijGoOG7k2I8w5Uv4bqn4bqt4bqlMzIow5TDlS/hurXDlA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]