(vhds.baothanhhoa.vn) - Miền núi xứ Thanh địa hình chia cắt, hệ thống hạ tầng chưa đồng bộ khiến cho đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Những năm qua, nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách đầu tư, hỗ trợ thiết thực. Trong đó, đào tạo, dạy nghề được đặc biệt quan tâm, bởi nghề là “sinh kế” bền vững giúp người dân vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế.
4buMIcag4buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfhuqQo4bqlIuG7uOG7mOG7juG7qyEo4buUMC5kw6Mo4buU4bu04busMOG7lOG7sjLhu5QwLiEm4buMLyHGoOG7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3deG7uFPhu7Thu5jhu47hu60oJjDhu5Qw4bqtKOG7lOG6v8SR4buU4bqkIVMwIeG7lOG7tj5T4buUITwwIeG7lOG7siEoU+G7lOG7ssWo4bqlTeG7lCE/4buU4bqlITgwLuG7lCHDmuG7lOG6pVYwLuG7lOG7siFkU+G7lOG7tjkwLuG7lMOdYeG7lF0hKCow4buU4buyITHhu5Thu7bDoyjhu5TDojgwLuG7lDAuZMOjKOG7lOG7tOG7rDDhu5Qu4buo4bq34buUMCEoJuG6p+G7lF0hMuG7lF0h4bumME3hu5ThuqVm4buUIj/hu5QhYeG7lDAuIcOoMeG7lOG7slMxTuG7lOG7ryHhurswLuG7lDDhu6Yg4buU4bqz4bqnU03hu5QwIcavIOG7lOG6pSHhuq3hu7Lhu5Thu7ZY4buB4buUw6LDqeG7lOG6tyFU4bql4buU4bql4bq1KDow4buUXSgwIeG7lOG6pSrhu5Qt4buU4bq/4buk4buUIWEo4buUXSHhuqfhu5Thur3DqeG7suG7lCAoJjDhu5Qw4bqtKE3hu5ThuqVlMC7hu5TDnWThuqPhu7Lhu5Qw4busMC7hu5Thu7JTMeG7lOG6pSHhuqfhu5QwIVfhurfhu5Thu7IhMeG7lDAuZMOjKOG7lOG7tOG7rDBN4buU4bu24buo4buy4buUw50oP+G6peG7lCJV4buU4bu2OTAu4buUw51VMeG7lOG7tOG7rDDhu5ThuqVh4buy4buU4bqlISg64bqn4buUw6I4TeG7lOG7mcOZMC5N4buU4buvIVXhu5QwZOG6o+G7suG7lOG7tuG7pOG7lOG7sjLhu5QwISgm4bqn4buU4buyISkwIeG7lMOiVOG7siHhu5Thu7ZW4bqn4buU4bqlZE3hu5Qhw6Dhu5ThuqXhurXEg+G7lOG6pSEoKuG6peG7lOG6pSHDqeG7sk7hu5ThuqThurUxMC7hu5Thu7YyTeG7lOG7tlUx4buU4bqlw5oxTeG7lOG7tMOa4buB4buUMC4hJuG7lOG7tmTEg+G7suG7lOG7tuG7qOG7suG7lMOdKD/huqXhu5ThurPhuqdTMOG7lOG6peG7rCBN4buUw53huq8o4buUMC4hJuG7lCJV4buU4oCcw6IoMCHhu5RdKuKAneG7lMOdJjDhu5Thur3hurswLuG7lC4o4bqt4bq34buUMC5kw6Mo4buU4bu04busMOG7lOG6vWThuqEw4buUIiUw4buU4bqlITFU4bql4buUMC4hw6gxTeG7lOG6tyFU4bql4buU4bql4bq1KDow4buUXSgwIeG7lOG6pSpO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq34buRU+G6t+G6pSgxMOG7mOG7juG7jCggLuG7lOG7siJTw6LDosON4buY4bu04bqlIeG6pyDDneG7lCjhu5Hhu7gw4bql4bu44bq14buY4buUw6LhuqXhu4Ei4bu4w43hu5jDqijhu7ThuqUhS+G7lFDhu5bhu5bhurfhur9M4buUIeG7uCguIeG6pUvhu5Thu57hu5xR4bq34bq/TOG7mOG7lMOi4bq14buyw43hu5gvLyjhur1Ow51TMeG6pSFTMCEhMVNO4bq9MC8w4bu4w6rDoi/hu5rhu5zGoFEvxqBQUOG7tOG7osag4buixqBS4bui4bug4bql4bugUVLhu5bhu5wi4buWTlvhurcuSuG6tcON4bueUOG7mOG7lFMi4bqlw43hu5jhu6shKOG7lDAuZMOjKOG7lOG7tOG7rDDhu5Thu7Iy4buUMC4hJuG7mOG7lMOqKOG7tOG6pSHDjeG7mFDhu5bhu5bhu5jhu5Qh4bu4KC4h4bqlw43hu5jhu57hu5xR4buY4buUL+G7jsO04bqpKOG7lOG6vOG7pjDhu5R1w5ko4buUw5PDnSUw4buU4bq3IcOZKMOS4buU4bqlZOG7lOG6veG7rjDhu5ThuqUh4bqnOOG7suG7lOG6pSHhuq3hu5Thu4Hhu5Thur1V4buU4bqlIcSR4buy4buU4bumMOG7lOG7siHhu6Yw4buUMOG6pzco4buU4buyITHhu5QwLmTDoyjhu5Thu7Thu6wwTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7jsO0w5kw4buU4butw5rhu5Qt4buUXSHhuqfhu5ThurchOOG7lOG6pCFTMCHhu5Thur7huqfhu6wwTeG7lOG6pSE+4buU4bql4bq14buuMOG7lOG6pCFkw6MwLuG7lOG6vuG6p+G7rDDhu5QwIeG6uzAu4buUMOG7piDhu5QuVjDhu5Thu7bhu6zhu4Hhu5Thu7ZTMC7hu5ThuqXhurXhuq/hu5ThuqUhVTAh4buU4bu2KDog4buU4bu04bqn4buUIj7hu7Ih4buU4buyYTAu4buU4bu2OTAu4buUIeG7ruG6t+G7lOG7tFkw4buU4bq94bqjKOG7lOG7tOG6p+G7lF0hVOG7siHhu5ThuqXhurUxMC7hu5Thur1V4buUMC4xVSjhu5ThuqV7MCFO4buU4bq8JuG7lMOdw5kw4buU4butw5pN4buULuG7qOG6t+G7lCLDmijhu5Thu7I34buULlQo4buU4bqkIVQo4buUdVXhu5ThuqQhPuG7lOG6pOG6p+G7gSow4buULeG7lOG7siFi4buUITEg4bu4w6LhuqVT4buB4buU4bqkKTAh4buU4bqk4bqn4buBKjBN4buU4bqlNyjhu5RdITcwLuG7lF0hNSjhu5TDneG7ruG6peG7lDAuw6Phu5ThuqXhurVk4bqj4buy4buUw6LDqeG7lOKAnOG6pSExVOG6peG7lDAuIcOoMeKAneG7lOG7smJT4buU4bu2Nyjhu5Thur3Eg+G7lOG7siE5MC7hu5ThuqXhurU9TuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7jsO0w5kw4buU4butw5rhu5TGoOG7luG7luG7iuG7lCJV4buU4bu04busMOG7lOG6pWHhu7Lhu5ThuqQhVChO4buU4buv4bqhKOG7lOG7tuG7rOG7gU3hu5ThuqXhurVk4bqj4buy4buUMOG7piDhu5Thu5rhu5bGoOG7oOG7lF0hKOG7lOG7siFkU+G7lOG7sjLhu5Thu7Thuqfhu5QiPuG7siHhu5Thu7JhMC7hu5Thu7Y5MC7hu5ThurXhu67huqXhu5QwISgm4bqn4buUXSEy4buUXSHhu6YwTeG7lDAuZMOjKOG7lOG7tOG7rDDhu5QiMVPhu4Hhu5QhMVPhu4Hhu5ThuqU8IOG7lMOiKDAh4buUXSpO4buU4buZOuG7lCBk4bqn4buUw6IoMCFN4buU4bu2Nyjhu5Thur3Eg+G7lOG7siE5MC7hu5Thu7Hhurvhu5Thurzhu6Yw4buU4bqkKTAh4buULeG7lHVV4buU4bqkIT7hu5ThuqThuqfhu4EqMOG7lOG6tyHDmSjhu5Thu7Y64buU4buyMTDhu5Qiw5oo4buUw53DmTDhu5Thu7IhMeG7lMOdOOG7lCAj4buU4bu2OuG7lMOdNzDhu5TDnVPhu5QiVSDhu5ThuqUh4bqnJU3hu5Qgw6Ao4buUMOG7piDhu5Thu7Ihe+G7lOG6vSbhu5QwIVXhu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5Thu7Y3KOG7lCJWME3hu5Thu7RZ4bqn4buU4bq9V+G7geG7lOG6pSgmMOG7lOG7tFUwIeG7lOG7tOG6qyDhu5Thu7JjMC7hu5Thu7Ih4buqMC7hu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5QiVeG7lMOdUzFO4buU4oCc4bqk4bq1MTAu4buUIGHhuqXhu5QiVjDhu5Thur0m4buU4bqz4bqnJU3hu5TDnSgq4bql4buUw53DmTDhu5Thu63DmuG7lOG7tmTEg+G7suG7lCHhuqfhu4E/MOG7lOG6pCFkw6MwLuG7lOG6vuG6p+G7rDDhu5Qiw6lT4buU4buyITQw4buU4bu2OuG7lOG6v+G7rOG7geG7lOG7tMOpMC7hu5Thu7Thuqfhu5QiPuG7siHhu5Thu7JhMC7hu5Thu7Y5MC5N4buU4bq9xIPhu5Thu7IhOTAu4buU4bu4IOG7lOG7tuG7pOG7lOG6s+G6p+G7gSrhuqXhu5Thu7Y+MCHigKbhu5Thuq/hu5Qiw5oo4buU4bqz4bqnJeG7lCFk4bqhMC5O4buU4buvIWQwLuG7lOG6pSHhuq3hu5ThuqUhV+G6peG7lCLhuq3hu7Lhu5Thu7Yy4buU4buyYzAu4buU4buyIWRT4buUw50oKuG6pU3hu5Thu7IhZFPhu5QhKDrhuqfhu5Thu7Thuqfhu5QiPuG7siHhu5Thu7JhMC7hu5Thu7Y5MC7hu5QiVeG7lC48TeG7lOG6pSgmMOG7lCLDmijhu5RdITcwLuG7lOG7sjLhu5QwJTDhu5Thu7JjMC7hu5QiMeG7lCLFqCDigJ3hu5Qt4buUdVXhu5ThuqQhPuG7lOG6pOG6p+G7gSow4buUMCHhuqPhu5Qiw5ooTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7juG7ry5V4buB4buU4buu4buBTeG7lOG6pWXhu5Thu7Lhu6Yw4buUMCFV4buUw6JVMOG7lOG7smJT4buULihT4buU4bu2PDAhTeG7lOG6vcSD4buU4buyITkwLuG7lOG7uCDhu5Qg4bqjKOG7lOKAnOG6pVfhurfhu5ThuqVVMCHigJ3hu5QiVSDhu5Thu7Thuqfhu5QiPuG7siFO4buU4bqk4bqn4buB4buUMCEoJTBN4buUIlUg4buU4bu04bqn4buUIj7hu7Ih4buU4bqlZOG6rzAu4buU4bu0O+G7lCBV4buUXSEyTeG7lCFT4buB4buUMDIo4buU4bu24bqtMC7hu5Qh4bqhME3hu5RdITcwLuG7lOG7sjLhu5QwLiEm4buUIlUg4buULjzhu5Thu7JjMC7hu5RdITJO4buUw7Thuq8o4buUXSE3MC7hu5Thu7Iy4buUXSgqMOG7lOG6pSHEkeG7sk3hu5RdITcwLuG7lOG7sjLhu5RdKDAh4buUMC4hKD8g4buUMCUw4buUMCHhurswLuG7lDAuVeG7geG7lOG7tlbhuqfhu5QgNCjhu5ThuqUhxJHhu5ThurXhu67huqXhu5TDneG6seG7lDAu4bqxTeG7lF0hNzAu4buUw50oKuG6peG7lOG6tyHDmSjhu5TDncWo4bql4buU4bu2VuG6p+G7lOG6pWXhu5Thu7bhu6zhuqdO4buU4buRYzAu4buUIFPhu4FN4buU4bu4IOG7lOG7suG6qTAu4buU4buyITkwLuG7lOG7tmTEg+G7suG7lCHhuqfhu4E/MOG7lOG6vVXhu5Thur/hu6Thu5ThuqXDmjHhu5Thu7YoJuG6p+G7lF0oPzDhu5Thu7IhMeG7lOG6pSFkw6MwLuG7lOG6v+G6p+G7gSUw4buU4bu2KOG7lOG6pSFTIOG7lOG6s+G6p1Mw4buU4buyVOG7suG7lCA34buUITwwIeG7lOG7tOG6p+G7lCI+4buyIeG7lOG7smEwLuG7lOG7tjkwLuG7lOG6peG6tTEwLuG7lOG6vVXhu5QwLjFVKOG7lOG6pXswIUzhu5ThurU5KOG7lCIoJTDhu5ThuqXhuqvhu7Lhu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5Thu7TDmuG7geG7lDAuISZN4buU4bqlIVMg4buULihT4buU4buyVOG7suG7lCLhuqPhurfhu5ThuqVX4bq34buUIeG6p+G7rjBN4buU4bql4bq14bqn4buBJjDhu5Thu7TDmuG7geG7lF1n4buUMOG7pjAu4oCm4buU4bqz4bqnU+G7lOG7tjLhu5QiVSDhu5ThuqUhU+G7geG7lOG7tsOhKOG7lOG7slThu7Ih4buUMCE8ME3hu5Thu7JU4buyIeG7lDAuIX3hu5Thur1V4buU4buyVOG7siHhu5QiVSDhu5Thu7Thuqfhu5QiPuG7siFO4buU4bq84bqjKOG7lC4oU+G7lOG7tjwwIeG7lOG7uCBN4buUIlUg4buU4bu04bqn4buUIj7hu7Ih4buU4buyYTAu4buU4bu2OTAu4buU4bu24buk4buU4bqlIcOp4buy4buUw6LDqeG7lOG6peG6teG6r+G7lOG6pSFVMCHhu5QwLiEm4buU4bu0PuG7siHhu5Thur3huqvhu5Thu7IhMeG7lMOiKDAh4buUXSrhu5TDnSYw4buU4bq94bq7MC5N4buUw6Ew4buU4bu2PjAh4buULeG7lHVV4buU4bqkIT7hu5ThuqThuqfhu4EqMOG7lOG6tyHhu64w4buUXSHhuq8o4buU4buyIShT4buUw6I9TuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7juG6pGXhu5QwLjco4buUMCFV4buUw6JVMOG7lOKAnOG7siFT4buU4bql4bq14bqn4buBJjDhu5Thu7IxMOG7lDA4KOKAnU3hu5Thu7YqMOG7lDBT4buB4buUdTEg4bu4w6LhuqVT4buB4buU4bqkKTAh4buU4bqk4bqn4buBKjDhu5Thu7bhu6Thu5Thu7Iy4buU4bue4buUMCFV4buUw6JVMOG7lOG7sjLhu5ThuqUhOuG7lOG6tyHhuqvhu7Lhu5Thur3huqvhu5Thu7LhuqkwLuG7lCLhuq3hu7Lhu5QwISgm4bqn4buU4bu2MVUw4buUXSFU4buyIU7hu5ThuqThurXhuqcwLuG7lMOdPDAh4buUIMOgKOG7lOG6pSFUMC5N4buU4bql4bq1ZeG7lOG7siEo4buU4bq3ISnhu5ThuqUh4bqn4buUMCFX4bq34buUw6Ew4buU4bu2PjAh4buUIeG6oTDhu5TGoOG7luG7lOG6peG6tSg/4bqn4buU4bu2OTAuTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7jsO04bqpKOG7lOG6vOG7pjDhu5R1w5ko4buULeG7lOG7nOG7luG7lOG6peG6p8OhKE3hu5QwLmTDoyjhu5Thu61kw6MwLk3hu5ThuqUhNzDhu5ThuqQhw5rhu7Ih4buU4buAKjBN4buU4bq/4buk4buU4bqkIcOa4buyIeG7lOG7sVfhurfhu5TDk+G7ry404buy4buU4bux4buo4buyw5Lhu5Thu7JjMC7hu5QiVeG7lCBh4bql4buUw53DmjDhu5ThuqXhurU94buUXSFU4bql4buU4bq9NDAu4buUIlUg4buUXSgwIeG7lOG6pSrhu5Thu7Y64buU4bqlITFU4bql4buUMC4hw6gxTuG7lHThu6jhurfhu5TDtOG6qSjhu5Thurzhu6Yw4buUdcOZKOG7lOG6r+G7lOG6pSHDoyjhu5Thu7YoOiDhu5QhKD8w4buU4bqlw5ooTeG7lCnhuqXhu5RTKOG7lDAuIX3hu5ThurXGrzAu4buU4buyIXvhu5Qg4bqjKOG7lOG7tOG7piDhu5Qw4bumIOG7lOG6peG6tWThuqPhu7JN4buULihT4buU4bu2PDAh4buUdcOZKOG7lOG6vVkw4buUIlXhu5QgYeG6peG7lOG6peG6tTEwLuG7lDAh4bq7MC7hu5QhYeG7lDAuIcOoMeG7lF0hMuG7lF0h4bumMOG7lOG6peG6tTEwLuG7lOG6pSE3ME7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47DglPhuqfhu5RdISjhu5ThuqU44bql4buUMC4hKD/hurfhu5ThuqR14bq24bqkTeG7lMO04bqpKOG7lOG6vOG7pjDhu5R1w5ko4buU4bu2xJEwLuG7lOG6peG6tWThuqPhu7Lhu5TDosOp4buUIsOpU+G7lOG7siE0MOG7lDAuISbhu5QwLiEoP+G6t07hu5TigJzhu6shKOG7lOG7ruG7geG7lOG6vVkw4buUMC4hfU3hu5QuKFPhu5Thu7Y8MCHhu5QiVSDhu5QwNzAu4buUMC4hKD/hurfhu5ThuqUhPOG7lCA8MCHhu5Thu7JjMC7hu5TDoiThu5QiVSDhu5QwNzAu4buUMC4hKD/hurdO4buU4bq8POG7lOG6pSEq4buU4bu24buk4buU4bqz4bqn4buBKuG6peG7lOG7tj4wIeG7lDBh4bq34buUITnhu5TDouG6oeG7lOG6vVUx4buUITThu7Lhu5QwLiEm4buU4bqlIeG6reG7lOG7geG7lOG6pcOaKOG7lOG6peG6tWTDozAu4buU4bqk4bq14bqnMC7hu5Thu7Lhu67hurfhu5Thu68uISbhu5Thu60oJjDhu5Qw4bqtKOG7lMOT4bqkIVMwIeG7lHUyU8OSTuG7lOG7qyEo4buU4bu2Mk3hu5QwLjFVKOG7lOG6peG6tTkwLuG7lOG6peG6tTThuqXhu5ThuqUhPOG7lDAuZMOjKOG7lOG7tOG7rDDhu5ThuqXhurUxMC7hu5ThuqUhNzDhu5Thu7IzMOG7lOG7siHhu6Yw4buUMOG6pzco4buUw5MixIMwTeG7lC5Vw5Lhu5TDojEwLuG7lCEoP+G6p+G7lOG6s+G6p8OZ4buUXSgwIeG7lOG6pSrhu5ThuqUh4buu4bq3TeG7lCLDmijhu5ThuqUhZMOjMC7hu5Thur/huqfhu4ElMOG7lMOdPuG7lOG7tD7hu7Ih4buUw50/MCFO4buU4buRITQw4buUITThu7Lhu5QwLiEm4buU4bqlIeG6reG7lOG7gU3hu5ThuqXhurVk4bqj4buy4buUIlXhu5Thu7Y64buUVOG6t+G7lOG7tOG6qzAu4buU4bqlIcOp4buy4buU4bqlKuG7lOG7siEx4buU4bq9KD/hu7Lhu5Thu7Ih4bumMOG7lDDhuqc3KOG7lOG6peG6tTEwLuG7lC4oU+G7lOG7tjwwIU3hu5TDolPhuqfhu5Qh4buB4buU4bq9NDAu4buU4buyMuG7lOG6pSE64buU4buyIShT4buUw6I94buU4bu2ZMSD4buy4buUMCHhurswLuG7lF0oKjDhu5ThuqUhxJHhu7Lhu5QgPDAh4buUITThu7Lhu5Thur3huqMo4buUw51V4buU4buyMTDigJ3hu5Qt4buUw7Thuqko4buU4bq84bumMOG7lHXDmSjhu5QwIeG6o+G7lCLDmijhu5Qi4buH4buU4bu0MeG7lOG7siE0MOG7lDAuISZO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buOw4JT4bqn4buUXSEo4buU4buyMuG7lDAuISZN4buUw7Thuqko4buU4bq84bumMOG7lHXDmSjhu5ThurPhuqdT4buB4buU4bq9JuG7lOG6s+G6pyXhu5QhZOG6oTAuTuG7lOG7keG6qTAu4buU4bq94bqjKOG7lOG6vSg/4buy4buU4bql4bq1OTAu4buU4buy4bus4buB4buU4bumMOG7lOG6s+G6p8OZTeG7lOG6v+G7rOG7geG7lC4oU+G7lOG6peG6tcOaKOG7lOG7siHhu6Yw4buUMOG6pzco4buUIsSDMOG7lMOiKDAh4buUw6LDmTBN4buULlXhu5ThuqUhPuG6pU3hu5R1w5ko4buUIOG6r+G7lOG7suG6uVPhu5QhVTAu4buU4bqlZOG7lOG6veG7rjBN4buUw51UMOG7lOG6pSHhuqc44buy4buU4bqlIeG6reG7lOG7gU7hu5ThuqRl4buUMCHhurswLuG7lF0oKjDhu5ThuqUhxJHhu7Lhu5QwLiEm4buU4bu2ZMSD4buy4buU4bu2VTHhu5ThuqXDmjHhu5TDnVUo4buUw53DmTDhu5ThuqXDmijhu5ThuqXhurVkw6MwLk3hu5TDtOG6qSjhu5Thurzhu6Yw4buUdcOZKOG7lOG7sjMw4buUIMOaMCHhu5Thu7TDmjDhu5Qg4bqv4buU4bu2w5oo4buUIuG7h+G7lOG6pSHEkeG7suG7lOG7pjDhu5Thu7Ih4bumMOG7lDDhuqc3KE7hu5TigJzDtFMw4buU4bu2VuG6p+G7lOG7siF74buUIlUg4buUMCE14buUIj1N4buU4bqz4bqnU+G7lOG6pSHDoyjhu5QuKFMw4buU4bqlITzhu5Qg4bqv4buU4bq1YTAu4buUIeG6oTBO4buU4buZKjDhu5QwU+G7gU3hu5TDosOZMOG7lOG6tyFYIOG7lOG6pSHEkeG7suG7lOG7pjDhu5Thu7Ih4bumMOG7lDDhuqc3KOG7lOG6pTco4buU4bq3IeG7rDDhu5ThurchOCjhu5Thu7bhu6Thu5Thu7YqMOG7lOG6veG6oyjhu5QwLmTDoyjhu5Thu7Thu6ww4buU4bqv4buUUOG7lCHhuqfhu4E/MOG7lCAoJjDhu5Qw4bqtKOG7lOG6peG6tTEwLuG7lOG6pXswIU7hu5ThuqThurU5MC7hu5ThuqXhurU04bqlTeG7lOG7siHhu6Yw4buUMOG6pzco4buU4bqz4bqn4buB4buUIDfhu5QuKFPhu5ThuqXhurXDmihN4buUw51UMOG7lOG6pSHhuqc44buy4buU4bqlIeG6reG7lOG7h03hu5ThuqUhxJHhu7Lhu5Thu6Yw4buU4buyIeG7pjDhu5Qw4bqnNyjhu5QgUzAu4buUIsOaKOG7lOG7siEx4buULihT4buU4bu2PDAh4buU4bqlNyjhu5ThuqUh4bqn4buUMCFX4bq34buULlYw4buU4buc4buW4buW4buU4bql4bq1KD/huqcvMOG7piBO4buU4bqkZeG7lF0oMCHhu5QwLiEoPyDhu5TDncOZMOG7lOG6pSHhu6wwTeG7lOG6pTco4buU4buyITHhu5ThurXGrzAuTeG7lDAuIcOoMeG7lF0hNzAu4buU4bu2VDAu4buUw6LEg03hu5Thu7ZUMC7hu5TDosSD4buUMCHhu67huqXhu5QiVeG7lCDDoCjhu5QwLmTDoyjhu5RdITcwLuG7lOG7tFQg4buUMC4hfU3hu5Thu7RUIOG7lCJVIOG7lOG7tjrhu5ThuqUhMVThuqXhu5QwLiHDqDFO4buU4bqk4bqn4buB4buUMCEoJTBN4buU4bu2OuG7lOG6pSExVOG6peG7lDAuIcOoMeG7lMOdJjDhu5Thur3hurswLk3hu5Qgw6Ao4buUMC5kw6Mo4buU4buyVjDhu5Thurchw5ko4buU4buyMuG7lCBh4bql4buUMC4hJuG7lDAh4buu4bql4buU4bu2PjAhTuG7lMO04bqvKOG7lF0hKOG7lCA8MCHhu5Thu7Iy4buUMC4hJuG7lOG7smMwLuG7lOG7sjLhu5QwLiF9U+G7lMOiJOG7lOKAnOG6pcOp4buU4bqlKDDigJ3hu5Thur3huqMo4buU4buyNzAu4buU4bq9KD/hu7Lhu5QgPDAh4buUIlUgTuG7lMO0JTDhu5Thu7LDmjAh4buU4bq9KD/hu7Lhu5Thu68hVeG7lDBk4bqj4buy4buU4bqz4bqnUzDhu5ThuqXhu6wg4buU4bu2VTHhu5ThuqXDmjFN4buU4bu0w5rhu4Hhu5QwLiEm4buU4buyITHhu5QwLmTDoyjhu5Thu7Thu6ww4buUMDIo4buU4buyIeG6pzAu4buU4bqlITzhu5ThurXhu67huqXhu5Thu7JWMOG7lOG7siEpMCHhu5ThurPhuqfhu4EmMOG7lOG7tj5T4buU4bq3IWThuqEwLuG7lCHDoOG7lOG6peG6tcSD4buU4bqz4bqnZ+G7lOG7tuG7ruG6pU3hu5ThuqXDmjHhu5Thu7YoJuG6p+G7lF0oPzDhu5Thu7IhMeG7lDAuZMOjKOG7lOG7tOG7rDBN4buU4bu24buo4buy4buUw50oP+G6peG7lCJV4buU4buyVOG7suG7lMOdw5ow4buU4bql4bq1PeG7lOG6v+G7rOG7geG7lOG7tMOpMC5N4buU4bq3IVThuqXhu5ThuqXhurUoOjDhu5Thu7JU4buy4buUIDfhu5QhPDAh4buUXSgwIeG7lOG6pSrhu5QwLlPhu4Hhu5ThuqXDmijhu5ThurPhuqcl4buUIWThuqEwLuKAnU7hu5TDtOG6qSjhu5Thurzhu6Yw4buUdcOZKOG7lOG7siEoU+G7lMOiPeG7lOG6vVXhu5Thu7Ym4buU4bq/4bqn4buu4bqlTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7juG6suG6p1Mw4buU4bu2KDog4buU4buyYlPhu5TDtOG6qSjhu5Thurzhu6Yw4buUdcOZKOG7lOG7smMwLuG7lOG6pWThuqEwLuG7lOG7tjkwLuG7lOG6veG6oyjhu5RTMCHhu5R1VeG7lOG6suG6pzjhu7Lhu5ThuqQhVTAh4buULeG7lOG7nuG7luG7lOG6peG6p8OhKE3hu5Thu7Thu6ww4buU4bqlYeG7suG7lOG6pCFUKOG7lOG6r+G7lOG6pSE3MOG7lOG7kSEoJjAuTeG7lOG6v+G7pOG7lOG7r1Mg4buU4buZYTAu4buUw5PhurLhuqdTMOG7lHUyU8OSTuG7lOG7qyEo4buU4bqlNyjhu5Thu7YqMOG7lOG7smMwLuG7lCJV4buU4bqlIcOjKOG7lOG7tig6IOG7lC4oU+G7lOG7tjwwIeG7lFMwIeG7lCDhuqMo4buU4bq/4bqn4buu4bql4buU4bu2KOG7lCLEkVPhu5QuVeG7lCHhuqEw4buU4buiTuG7luG7luG7luG7lOG7sjEwTeG7lOG6pSHhuqfhu5Qi4bukKOG7lC5WMOG7lOG7ouG7luG7lOG6peG6tSg/4bqn4buU4bu2OTAuTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7jsOCU+G6p+G7lDAhKCbhuqfhu5ThuqXhurXhu6Yw4buU4bql4bq14bqvTeG7lOG7suG6pzgo4buUMOG7piDhu5Thu5rhu5bhu5rhu5bhu5RTMCHhu5R1VeG7lOG6suG6pzjhu7Lhu5ThuqQhVTAh4buUIMOaMCHhu5Thu7TDmjDhu5Thur1T4buB4buU4bq9ODDhu5Thu7ZW4bqn4buU4bqlZOG7lMag4bui4buW4buU4bql4bq1KD/huqfhu5Thu7Y64buU4bq/4bus4buB4buU4bu0w6kwLuG7lOG6peG6tVMwLuG7lOG6peG6tcOaKOG7lDDhuqc3KOG7lC5V4buUIlMo4buU4buyITQoTuG7lOG6pCHDoyjhu5QuKFMw4buU4bu2VuG6p+G7lOG6vSg/4buy4buU4buyIeG7pjDhu5Qw4bqnNyjhu5Qu4buo4bq34buUXSE3MC7hu5Qp4bql4buUXSEy4buUXSHhu6YwTeG7lOG6pSFXIOG7lOG7siEp4buU4buyw5nhu5ThuqUh4buu4bql4buUw53DmihO4buU4bqk4bqn4buB4buUMCEoJTDhu5RdITcwLuG7lDDDmTDhu5QiMzAuTeG7lFMwIeG7lOG6pCFVMCHhu5Thur1ZMOG7lF0oJTDhu5ThuqXhurU84buU4bq94bqjKOG7lOG7sjcwLuG7lOG6vSg/4buy4buU4buyYlPhu5QgPDAhTuG7lOG7mSow4buUMFPhu4FN4buU4bql4bq14bqnMC7hu5TDnTwwIeG7lCDDoCjhu5Qw4bumIOG7lOG6peG6tVMwLuG7lOG6peG6tcOaKOG7lOG7smJT4buULihT4buU4bu2PDAh4buUUzAh4buUMOG6pzco4buU4buc4buUIsSRU+G7lC5V4buU4bqlIT7huqVN4buUIMOgKOG7lCLEkVPhu5ThuqVl4buU4bucTuG7luG7luG7luG7lC3hu5Thu55O4buW4buW4buW4buU4buyMTBN4buUw6JT4bqn4buUXSEo4buU4bql4bq1ZeG7lCA0KOG7lOG7siEo4buU4bq3ISnhu5Thu7IzMOG7lCLhu6Qo4buUXSExw5kwLuG7lMag4bua4buW4buU4bql4bq1KD/huqfhu5Thu7Y5MC4vMOG7piBO4buUaDAh4buUdVXhu5ThurLhuqc44buy4buU4bqkIVUwIeG7lOG7siEoU+G7lMOiPeG7lOG6vSbhu5Qi4buH4buU4bu0MeG7lOG7tlbhuqfhu5ThuqVk4buU4bql4bq1UzAu4buU4bql4bq1w5oo4buUMOG6pzco4buULlVL4buU4oCc4buvIeG6uzAu4buUMOG7piDhu5ThuqXhurVk4bqj4buy4buU4bqlNyjhu5ThuqUhZMOjMC7hu5Thur/huqfhu4ElMOG7lOG6pSFTIOG7lC4oU+G7lOG7slThu7Lhu5Qi4bqj4bq34buU4bqlV+G6t+G7lCHhuqfhu64wTeG7lOG7tMOa4buB4buUMC4hJuG7lOG6vSbhu5RdKCow4buU4bqlIcSR4buy4buU4bql4bq1OTAu4buU4bql4bq1NOG6pU3hu5Thu7Ih4bumMOG7lDDhuqc3KE3hu5Qiw5oo4buU4bu2ZMSD4buy4buU4bq/4bukTeG7lCHhuqfhu4E/MOG7lOG7siEx4buU4bu2KOG7lOG6pSFTIOG7lOG6s+G6p1Mw4buU4buyVOG7suG7lCA34buUITwwIeG7lOG7siHhu6Yw4buUMOG6pzco4buUVOG6t+G7lOG7tOG6qzAu4buUXSExU+G7lCE04buy4buU4bu24buk4buU4bqlIVUwIeG7lOG7sjcwLuG7lOG6peG6tSUw4buU4bu2PlPhu5TDnVUw4buU4bqlezAh4buUMCUw4buUw53DmTDhu5ThuqUh4busMOG7lOG6s+G6p+G7gSrhuqXhu5ThuqXhu6wg4buU4bqlITFU4bql4buUMC4hw6gxTuG7lOG6vDzhu5ThuqUhKuG7lOG7suG6pzgo4buUMOG7piDhu5Thu5rhu5bhu5rhu5bhu5QuKFPhu5Thu7Y8MCHhu5ThuqU3KOG7lOG6s+G6p+G7gSrhuqXhu5Thu7Y+MCHhu5QiKCUw4buUXSrhuqXhu5Thur3huqMo4buU4bu0MVMwIeG7lDAuISg/4bq34buU4bu2MjAu4buU4bql4bq1JTDhu5Thu7Y+U+G7lMOdVTDhu5Qh4bqn4buBPzDhu5Thu68uNOG7suG7lOG7seG7qOG7suG7lOG7tjrhu5Thu7ZW4bqn4buU4bqlZOG7lOG6peG6tVMwLuG7lOG6peG6tcOaKOG7lDDhuqc3KOG7lC5VTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7jsO0VeG7lHVV4buU4bqkIT7hu5Thu68uU+G7lC3hu5ThuqThurVk4bqvMC7hu5ThurYhMzAu4buU4buvNzAu4buUMC4hKD/hurfhu5Thur1V4buU4bq2IVThuqXhu5ThuqXhurUoOjDhu5QwNzAu4buU4bqlITcw4buUIeG6p+G7gT8w4buU4bqy4bqnUzDhu5R1MlPhu5Thu7IhMeG7lMOdKCrhuqVL4buU4oCc4bqy4bqnUzDhu5R1MlPhu5QiVeG7lOG7tj5T4buUw51VMOG7lMOiKDAh4buUw6I4MC7hu5Thu7JiU+G7lDAhKCbhuqfhu5Thu7Thu6ww4buU4bqlYeG7sk3hu5ThuqXhurU8MCHhu5Thu7Zh4buU4bu04busMOG7lOG6peG6tSnhu5Thu7IhZFPhu5Thu7Y5MC7hu5Thu7Ym4bqnTeG7lF0oMCHhu5ThuqUq4buUMDcwLuG7lDAuISg/4bq34buUw5PhuqXhurU5MC7hu5ThuqXhurU04bqlTeG7lOG7siHhu6Yw4buUMOG6pzcow5Lhu5Thu7IhKCog4buU4bqlZuG7lOG6peG6tTQwLuG7lOG7slMxTuG7lOG6vDzhu5ThuqUhKk3hu5ThuqUhw6Mo4buULihTMOG7lOG6s+G6p1Phu5ThurchMzAu4buU4bu24buk4buU4bqlIVMg4buUIGThuqfhu5ThuqXhurUxMC7hu5Thur0oP+G7suG7lOG7tj4wIeG7lCFk4bqjMC5N4buUIsOpU+G7lOG7siE0MOG7lOG7tlUx4buU4bqlw5oxTeG7lOG7tMOa4buB4buUMC4hJk3hu5TDnTko4buU4bu0ZOG6sTAuTeG7lDDhu6wwLuG7lOG7slMx4buUXSgqMOG7lOG6pSHEkeG7suG7lDAuISbhu5Thu7IhMeG7lDAuZMOjKOG7lOG7tOG7rDDhu5ThuqXhurUlMOG7lOG7suG6oeG7lMOi4bqv4buUMCHhurswLuG7lOG6pSEq4buUIMOaMCHhu5Thu7JiU+G7lCDDoCjhu5Thur/hu6RO4buU4bqk4bqn4buB4buUMCEoJTBN4buU4bqlIeG7qjAu4buU4bqlIcWoMOG7lDAhPDDhu5QwIVcwTeG7lOG6vVkw4buU4buyMzDhu5Thu7Iy4buUMCHhurswLuG7lOG6v+G7pOG7lOG6peG6tTEwLuG7lOG6s+G6p1Thu5ThuqXhurU8MCHhu5RdIcOZMeG7lMOiVOG6pU3hu5Thu7ZUMCHhu5QuKFThu5QwLiEm4buU4buyIWRT4buUw6JU4bqlTeG7lOG7tFkw4buU4bu2KjDhu5Thur0oP+G7suG7lOG7tuG7ruG6p+G7lCA4KOG7lCDhuq/hu5Qi4bqj4bq34buU4bu2VTHhu5ThuqXDmjFN4buU4bu0w5rhu4Hhu5QwLiEm4buU4buyITHhu5QwLmTDoyjhu5Thu7Thu6ww4buU4buyIWRT4buU4bqlIcOp4buy4buUw6LDqeG7lCEoP+G6p+G7lOG6s+G6p8OZTeG7lDAuZMOjKOG7lOG7tOG7rDDhu5Thu7IhZFPhu5Qg4buoMOG7lCBV4buU4bqlIVMg4buULihT4buUITHhu6jhu7Lhu5ThuqUhUyDhu5QuKFPhu5QhNOG7suG7lOG6vzEwLuG7lCLDmijhu5Thu7IhZFPhu5RU4bq34buU4bu04bqrMC7hu5QwISgm4bqn4buU4bq9VTHhu5ThuqUhw6nhu7Lhu5ThuqUq4oCdTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7lMOi4bql4buBIuG7uMON4buY4bql4bu44bq/4bqlLVMiKC4wS+G7lOG6tSguIeG6pUzhu5jhu47hu4zDouG6peG6tTEwLuG7jsO0VSjhu5Thur1V4buUw5kwIUvhu5Thu6shVDAh4buU4buxYeG7suG7jC/DouG6peG6tTEwLuG7juG7jC/hurfhu44=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]