(vhds.baothanhhoa.vn) - Nằm ở cửa ngõ Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (Bá Thước) - nơi được mệnh danh là “thiên đường du lịch cộng đồng xứ Thanh”, xã Ban Công đã biến tiềm năng thành lợi thế trong thu hút khách du lịch, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Q8OZ4bq+4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LuG7peG7pDzhu67GoOG6ukRlw41X4bq8w6nhu7hXw5rDguG6vOG6u+G7pFNW4bq84busUDzhurxXQOG7pOG6vOG7mF3DjeG6vOG7rMOZPuG6vOG7lD7hurzhu67Gr+G7mMOZ4bq8dH3hurzDsz7hu7hXw5pDL8OZ4bq+REMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LuG7i8agw43hu5ThurpE4buNTVbhurw74bq84buYM8ON4bq8V8Oa4bu24bq8b8OZPuG6vOG7ksSoWOG6vDwjV+G6vDzDmeG7pOG7oFfhurxXw5nhu6Thu6BX4bq8dH3hurzDsz7hu7hXw5rhurzhuqplw4zhurzhu6XDmSAm4buYQuG6vC3hurxXKuG7pOG6vOG7liA64buY4bq8VlJXw5nhurzhu5TDjVfDmeG6vOG7ruG7iuG6vOKAnDzDmeG7pOG7oFfhurzhu5YgP1fDmuG6vOG7lD7hurzhu67Gr+G7mMOZ4bq84buYPVfDmuG6vOG7liNXw5rhurw3MOG6vOG7pcOZw41Xw5nigJ3huqbhurw3SuG6vGXDjVfhurzDqeG7uFfDmuG6vOG7lkrhurzhu5Lhu6RQV+G6vDzhu6RRVuG6vFdLV8Oa4bq8PMOZ4buKV8OZ4bq84buuOuG7pOG6vDzDmVDhurw8KFhXw5rhurw8w5k+4bq8w5l7POG6vOG7rMOZw4zhu5jDmeG6vOG7lD7hurzhu67Gr+G7mMOZ4bqm4bq8PDHhurzhu5ZZ4bq8w5pZLuG6vC7DmeG7jlfhurw8w5l74buY4bq84buWw5Q44bq8LsOZw4w84bq8PCjhu6RTV+G6vOG7rOG7pFfDmeG6vDxQ4bq8LeG6vDdK4bq8w5k94buk4bq84buYXcON4bq84buWxq/DjeG6vC7DmSAqV8Oa4bqsQy8uREMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LuG7i8agw43hu5ThurpEQyk8KFhXw5pEQ+G7pFbDmuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6ulbhu5jGoC1Y4buS4buwxqDhu5g84bq84buUw5pWxqDhu5Thu6TDjeG6vDXhu6Thu5TGoFjhurxWLuG7guG6vOG7pMOpxqBXPMagKOG6uuG6vCk8OOG7rsagxILhuro24buk4buUPMOZw4Lhurzhur7DisOK4bqw4bqk4bq8w5nGoOG7pMOaw5k8w4Lhurzhu4bhu4DDii434bqk4bq64bq8KSjhu5jEguG6ui/DjS4uKS9YLsagVy9WxqDhu5Thu6TDjS88w5k+VuG7kuG6tC7EglfGoDYpL+G7gOG7gOG7gOG7hi/hu4DDisOK4buURuG6vuG7huG6vuG6vsOKSTxJSeG6vuG7guG7ruG6vsOKLeG7gEhG4buA4buAR+G7gEjhu4It4buESElI4buA4bq+SMOKSeG6vuG6rOG7sC7DmuG6uuG6vOG7lMONPMONLTw4LsagxILhuro14buk4buUxqBYL1Yu4buC4bq64bq84buUw408w40txqBX4buYWOG7lMagxILhurrDukkh4bq+IUjhu4bhu6zDmkco4buuOFfhu4lG4buA4buE4bqw4buAZcOaVuG7pMO64bukNuG7sCl6SeG7pcOK4bus4buGNuG7rlbGoDfhu4B64buARzfhuqPhur3DueG7kuG7s8Oz4bus4bq+ZeG6vS7DjThY4bul4buz4buuRuG7sEfhur7hu4Thu6zDmikp4buEb8O6IT7hu67DqUfDreG7j+G7kinhurDhu4BldUjhurnDiilJ4buC4bq+dTXhu4LDskbDveG7ri81RuG7pS/DqeG6vjc8w63DmS/hu6xX4bunw7PGoHVu4buEL8Op4bq9dTzhu5hXOOG7i+G7ruG7hOG7mOG7iVo8w61a4bq+4buPITzhu4nhu6fhurnhu5LDveG6sOG7gGXDuuG7j1p04buL4bus4buPdFrDrMONN8OtSTwpSOG7glXhu5Thu43hu4bhuqPhu4Z0w5nhu6fhurDhu4bhurnhurrhurzhu5TDjTzDjS084bukPOG7rsagxILhurrhurrhurzhu5TDjTzDjS3DjSjDminEguG6ukbDisOCw4rDguG6vkZJw4LDisOC4bq+w4Lhur7DguG6vsOKw4rhurDDgsOKw4Lhu4bhu4DDisOC4buG4buAw4rhurrhurwvREMvKTwoWFfDmkRDLy5EQy7hurzhu5jhu67DjSkpxILhurouZVjhu5Q44bq64bq8KTw44buuxqDEguG6ujzGoDc8LcON4buu4bukw5pXw4Lhurzhu5jGoFc8xqAo4bqk4bq6REMpPChYV8OaRMO94buk4buUxqBYw4Lhurw14bui4bq84buW4bucLuG6vDdK4bq8ZcONV+G6vMOp4bu4V8Oa4bqsQy8pPChYV8OaREMvLkRDLuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6ui5lWOG7lDjhurpEQ+G7pFbDmuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6uuG7pMOpxqBXPMagKOG6uuG6vCk8OOG7rsagxILhuro24buk4buUPMOZw4LhurxIw4rDii434bqk4bq8w5nGoOG7pMOaw5k8w4Lhurzhu4Thur7hu4QuN+G6pOG6uuG6vCko4buYxILhurovL+G7pDXhuqzhu5LDjVg8w5nDjVfDmcOZWMON4bqsNVcvV8agNikv4buA4buA4buA4buGL+G7gMOKw4rhu5Thu4Thu4Dhu4Dhur5I4buGSDxH4buA4buGRknhu67DiuG6rOG7sC7DmuG6tCjEguG6vuG6vkfhurrhurzDjeG7rjzEguG6umXDjVfhurzDqeG7uFfDmsOC4bq84bq74bukU1bhurzhu6xQPOG6vFdA4buk4bq84buYXcON4bq84busw5k+4bq84buUPuG6vOG7rsav4buYw5nhurx0feG6vMOzPuG7uFfDmuG6uuG6vDbhu6Thu5Q8w5nEguG6ukjDisOK4bq64bq8w5nGoOG7pMOaw5k8xILhurrhu4Thur7hu4ThurrhurwvREMvLkRDLuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6ui7DqcONLjzhu6RYV+G6ukThu4tS4bq8PMOZQFfDmuG6vCg+PVfDmuG6vOG7ksOV4buY4bq8PMOZw41Xw5rhurw8PjhSPOG6vOG7luG7nC7hurw74bq8ZcONV+G6vMOp4bu4V8Oa4bqsQy8uREMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LmVY4buUOOG6ukThu5VXw5rhurzDsyAqV8Oa4bq8w71LV+G6vOG7pSDhuqbhurzDqcOZXeG6vDzGr+G7mMOZ4bq84bunZeG7jeG6ueG6vDdK4bq8ZcONV+G6vMOp4bu4V8Oa4bq84buYw5lY4bq84buS4bukUDzhuqbhurzhu67hu4rhurzhu5bGr8ON4bq8LsOZICpXw5rhurzhu5hZ4bq8Ncav4bq8PCjhu6bhurzhu5bGr8ON4bq84buuOeG6vOG7rMOZw4zhurw8w5k+w5VX4bq84buuOuG7pOG6vOG7llPhurwuw5nDjDzhurw8KOG7pFNX4bq84buUPuG6vOG7rsav4buYw5nhuqbhurzhu5RY4bq8V01W4bq8O+G6vOG7mDPDjeG6vFfDmuG7tuG6vOG7mF3DjeG6vG/DmT7hurzhu5Q+4bq84buuxq/hu5jDmeG6vHR94bq8w7M+4bu4V8Oa4bqm4bq84buS4bugV+G6vOG7mOG7iFfDmeG6vDzDlS7hurw8KD5Xw5rhurwuw5nDjDzhurw8KOG7pFNX4bq84bus4bukV8OZ4bq8PFDhurwt4bq8N0rhurzDmT3hu6ThuqbhurzhurvEqFfDmuG6vOG7kj3huqbhurzhu5jDmeG7plfDmeG6vCE+OFFX4bq8NeG7iuG6vOG7jcOZw5JX4bq84buUw5JX4bq8PChYV8Oa4bq8N0rhurzhu5ZK4bq8LsOZw4w84bq8w5k+OOG6vOG7rjrhu6Thurw8w5lQ4bq8NVHhurzhu6zDmeG7puG6vMOZw5U+4bqm4bq8PMOZ4buk4bugV+G6vFfDmeG7pOG7oFfhurzDmVjDjVfDmuG6vCkq4bq84buWU+G6vC7DmcOMPOG6vDwo4bukU1fhurzhu5Q+4bq84buuxq/hu5jDmeG6vDwoxKjhu6ThurxXw5rDmeG7pFJW4bqsQy8uREMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LmVY4buUOOG6ukRD4bukVsOa4bq84buY4buuw40pKcSC4bq64bukw6nGoFc8xqAo4bq64bq8KTw44buuxqDEguG6ujbhu6Thu5Q8w5nDguG6vEjDisOKLjfhuqThurzDmcag4bukw5rDmTzDguG6vOG7hOG6vkYuN+G6pOG6uuG6vCko4buYxILhurovL+G7pDXhuqzhu5LDjVg8w5nDjVfDmcOZWMON4bqsNVcvV8agNikv4buA4buA4buA4buGL+G7gMOKw4rhu5Thu4Thu4Dhu4Dhur5J4buE4buAPEbhu4ZH4buASeG7rsOK4bqs4buwLsOa4bq0KMSCRuG6vuG6vuG6uuG6vMON4buuPMSC4bq6ZcONV+G6vMOp4bu4V8Oaw4Lhurzhurvhu6RTVuG6vOG7rFA84bq8V0Dhu6Thurzhu5hdw43hurzhu6zDmT7hurzhu5Q+4bq84buuxq/hu5jDmeG6vHR94bq8w7M+4bu4V8Oa4bq64bq8NuG7pOG7lDzDmcSC4bq6SMOKw4rhurrhurzDmcag4bukw5rDmTzEguG6uuG7hOG6vkbhurrhurwvREMvLkRDLuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6ui7DqcONLjzhu6RYV+G6ukTDrD4jV8Oa4bq8VyAm4buY4bq8O+G6vGXDjVfhurzDqeG7uFfDmuG6rEMvLkRDLuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6ui5lWOG7lDjhurpE4buNUD7hurwpWOG6vCnDjFfDmeG6vOG7mMOM4buY4bq84buuWOG7iOG7pOG6vMOZxahXw5nhurzhu5TGr+G7mMOZ4bq8NVvhurw74bq84buYw4zhu5jhurw3SuG6vDwoWFfDmuG6vDV9V8Oa4bq84buWUlbhurzhu5hdw43hurzhu6zDmT7hurzhu5LEqFjhurw8I1fhurw8w5nhu6Thu6BX4bq8V8OZ4buk4bugV+G6puG6vGXDjVfhurzDqeG7uFfDmuG6vOG7mMOdV+G6vFfDmeG7pFE+4bq8w5nhu4hX4bq84buYw5lQ4bqm4bq8PD444bq8V8OZ4buk4bugV+G6vOG7lsavw43hurwuw5kgKlfDmuG6vOG7mFnhurxXw5k0V8Oa4bq8V+G7mjzhurwo4buk4bugV8Oa4bq84buWw41Xw5rhurzhu5jDmT/hurzhu5Q+4bq84busw5nDjOG7mMOZ4bq84busw5nDjFbhurwuw5nDjOG6rEMvLkRDLuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6ui5lWOG7lDjhurpEQ+G7pFbDmuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6uuG7lDzDmT5W4buS4bq84bukw6nGoFc8xqAo4bq64bq8KTw44buuxqDEguG6ujbhu6Thu5Q8w5nDguG6vEjDisOKLjfhuqThurzDmcag4bukw5rDmTzDguG6vOG7hOG6vkcuN+G6pOG6uuG6vCko4buYxILhurovL+G7pDXhuqzhu5LDjVg8w5nDjVfDmcOZWMON4bqsNVcvV8agNikv4buA4buA4buA4buGL+G7gMOKw4rhu5RG4bq+4buGw4pH4buG4bq+POG6vklHRkjhu67DiuG6rOG7sC7DmuG6tCjEguG7huG7gsOK4bq64bq8w43hu648xILhurplw41X4bq8w6nhu7hXw5rDguG6vOG6u+G7pFNW4bq84busUDzhurxXQOG7pOG6vOG7mF3DjeG6vOG7rMOZPuG6vOG7lD7hurzhu67Gr+G7mMOZ4bq8dH3hurzDsz7hu7hXw5rhurrhurw24buk4buUPMOZxILhurpIw4rDiuG6uuG6vMOZxqDhu6TDmsOZPMSC4bq64buE4bq+R+G6uuG6vC9EQy8uREMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LsOpw40uPOG7pFhX4bq6ROG7pcOZ4buk4bugV+G6vFfDmeG7pOG7oFfhurxlw41X4bq8w6nhu7hXw5rhurzDmVjDjVfDmuG6vCkq4bqm4bq8w5k0PuG6vDzFqFfDmeG6rEMvLkRDLuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6ui5lWOG7lDjhurpE4bq74bukU1fhurzDmcWoV8OZ4bq84buu4buK4bq8w5lS4bq8PMOZQFfDmuG6vCgxV8Oa4bq8V3vhu6ThurzDmVjDjVfDmuG6vCkq4bqm4bq8PMOZKuG6vFY9V8Oa4bqm4bq84buYMuG7mOG6vOG7rGHhurw8ICrhu6Thurzhu5bhu5wu4bqm4bq8V8OZNFfDmuG6vOG7mMOMV8OZ4bq84buWI1fDmuG6vOG7rnvDjeG6vMOa4buIWOG6vOG7lk7hu5jhurwpxKhX4bq8PCjhu6BX4bq84buYw4zhu5jhurwoPj1Xw5rhurzhu5LDleG7mOG6vDzDmcONV8Oa4bqm4bq8w5o+I1fDmuG6vFcgJuG7mOG6puG6vFfDmeG7pFE+4bq8VllX4bq8S1fhurzhu5ZO4buY4bq8KUzhu5jhurzhu5hdw43hurzhu5YjV8Oa4bq84buS4buKWOG6vOG7lMOSV+G6vDw94buY4bq84buYPkBX4bq8w5l7POG6vOG7lD7hurzhu6zDmcOM4buYw5nhuqxDLy5EQy7hurzhu5jhu67DjSkpxILhurou4bqjPjzDmVgo4bq6ROG7pcO64bun4buNw6zhurzDs+G7g+G6vC3hurzhu6Xhu4vhu6fhurzhu6Xhu4vhu6vhu7dDLy5E

TRUNG LÊ - THU THỦY

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]