Tại Hội thảo “Vai trò của báo chí trong truyền thông về chuẩn mực văn hóa ứng xử” được tổ chức nhân dịp Hội báo toàn quốc 2019 nhiều ý kiến cho rằng cần thiết phải xây dựng văn hóa ứng xử nhằm thay đổi hành vi cho đúng chuẩn văn hóa. Mục đích là xây dựng lối sống văn hóa tốt đẹp trong đời sống xã hội, nhất là văn hóa ứng xử văn minh, nhân văn hơn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buFecSp4buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurg1w73hur7huqDDucOsZuG6s+G7o0zhu4t1w4zDg3jhu4vEqOG7mcOD4buLeeG6ruG7jeG7i0nDg3jhu4tL4buK4buL4bq4eeG7kcO94buLw7rDveG7i8OAw6jhuqLhu4t0eeG7q+G7i+G6vsO1w73hu4UvecSpZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4WcO54buNdcOsZjXDtMO94buLWeG6rMO94buL4bq+eeG7kcSC4buL4oCc4bqx4buNw73hu4vhur7hurzhurDhu4t0RuG7jeG7i3Phu4/EguG7i3R54buz4buL4bq+4bq8xILDg3jhu4vhur7hurzhu4BM4buxw4Phu4vhur55w4LDg3jhu4vEqOG7seG7i3R54buAccOD4buL4bqiw4x04buLxKjhu5nDg+G7i3nhuq7hu43hu4tJw4N44buLS+G7iuKAneG7i8O6SMSQdOG7i+G6vuG6qOG7i3R5SXThu4vDg3nhu6PDg+G7i3Xhu7fhurjhu4tZ4bqsw73hu4tz4buPxILhu4vhur7EgsO1w4Phu4vhurrhu4DhuqR04buLauG7icSpw7Lhu4vDg3nDveG7seG7gOG7i03hu4vDgMO94burw4Phu4t0ecSC4buL4bq84buXw4N44buLdOG7ocOD4buL4bq+ecO94bur4bq+4buL4bq4eeG7kcO94buLS+G7o0zhu4t1w4zDg3jhu4vEqOG7mcOD4buLeeG6ruG7jeG7i0nDg3jhu4tL4buK4buLw4N54buX4bqi4buL4bq+eeG7jUzhu4vDuuG6qMO94buLecO1w4N54buLxKjDveG7i3R5xILhu4vDuuG7hsODeOG7i3R54buAccOD4buLxKjhu5nDg+G7i3nhuq7hu43hur/hu4sl4buEdOG7i8O64buzdHnhu4vhuqDDteG7i0vhu6NM4buLdcOMw4N44buL4bqg4bqkw73hu4vDiuG6pMODeOG7i8So4buZw4Phu4t54bqu4buN4buL4bq+4bqk4bq+4buLw7rhu6fhurjhu4vhur7hurzEgsODeOG7i8O6RMO94buLw4rhuqTDg3jhu4tL4buT4buLeeG6rMO9w6rhu4vDg3nhu5/hur7hu4vhuqDDteG7i8So4buZw4Phu4t54bqu4buN4buLScODeOG7i0vhu4rhu4vEqOG7mcOD4buL4bqiw73Dg3nDquG7i8ODeeG7o8OD4buLxKjhu5nDg+G7i3lCw4Phur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGbhu4XDveG6onjhu4vDiuG6vHRjw6wvL3R1w4Phur9z4buNxILhur554buNw4N5ecSC4buN4bq/xKjDgy91w7nDisOA4bq+xILhurgvw4PDuUrDii/EqcOyxKnEqS9sw7N1bMSp4buJa2zhu4nhu4nhur7EqcSpa23hu4lrb+G6oMSp4bq/w4Hhurh4w6zhu4svZuG7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZuG7hcOK4bq+4bq8xILDg3hmWeG6rMO94buL4bq+eeG7kcSC4buL4oCc4bqx4buNw73hu4vhur7hurzhurDhu4t0RuG7jeG7i3Phu4/EguG7i3R54buz4buL4bq+4bq8xILDg3jhu4vhur7hurzhu4BM4buxw4Phu4vhur55w4LDg3jhu4vEqOG7seG7i3R54buAccOD4buL4bqiw4x04buLxKjhu5nDg+G7i3nhuq7hu43hu4tJw4N44buLS+G7iuKAneG7hS/DiuG6vuG6vMSCw4N4ZuG7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZlThuq7hu4vhur554buv4buLw4Phuq7DveG7i+G6vnlEw73hu4t4w73hu43Dg+G7i+G6uuG7gOG7jcOq4buL4bq+4bq8xILDg3jhu4vDukTDveG7i8OK4bqkw4N44buLxKjhu5nDg+G7i3nhuq7hu43hu4vDg0hDdOG7i+G6vuG7jeG7i0vhu5FM4buL4bq84buN4buLw4N5w73hu7Hhu4Dhu4vEqOG7n8OD4buLw7rhu7Hhu4vhur7DveG7qeG7gOG7i3TDjHTDquG7i8ODeeG7n+G6vuG7i+G6oMO14buLxKjhu5nDg+G7i3nhuq7hu43hu4tJw4N44buLS+G7iuG7i3R5SOG7jeG7i8O64buGw4N44buL4bqiw4x0w6rhu4vDgHnDgsODeOG7i+G6uHnhu4Lhu4t5xJDhurjhu4vEqEPDveG7i8O6w7TEguG7i8O6SXThu4tL4buT4buLeeG6rMO9w6rhu4vhur55cOG6ouG7i3R54buz4buLw4Phu7HDg+G7i+G6vuG7kcODeOG7i8O6w7TEguG7i8O6SXThu4tL4buT4buLeeG6rMO94buLw4N4w7VM4buLdMO1w4N44buLS+G7gOG6pMODeOG7i3Thu5/hurjhu4vDg3h5w73hu6nhuqLhu4vhur7hurzhurbDg3jhur/hu4sqeOG7gEzhu6nDg+G7i8ODeeG7o8OD4buLdHlG4buLTOG7q+G7gOG7i+G6oMO14buLdcSC4buL4bqixqHhur7hu4vhur7hurzhu4/DveG7i3RG4buN4buLdELhu4t0eeG7q+G7i+G6vnnhu7fhu4vhur7hurxIRMODeOG7i+G6oMO14bqi4buLdHnEguG7i0vhu5Phu4t54bqsw73hu4tzw73hu6vDg+G7i8O64bqow73DquG7i+G6ouG6rOG6vuG7i8OK4bqk4buLc+G6rOG7i+G6uHlww4Phu4vDg3hIRMO94buLdeG7o8OD4buLdOG6ruG7i+G6oOG6pMO94buLw4rhuqTDg3jhu4t0xILDveG7i+G6vuG6vOG6tsODeOG7i8O64bqmw4N44buL4bq+w73hu7HDg+G7i3lCw4Phu4vEqOG7mcOD4buLeeG6ruG7jcOq4buLw7rDtMSC4buLw7pJdMOq4buL4bq+4bu1w4N54buLdOG7keG6ouG6v+G7i8OaxqF04buLc8O94but4bq+w6rhu4vhur7hurzEgsODeOG7i+G6vnlEw73hu4t4w73hu43Dg+G7i8OAeeG7j+G7i3XDtcO94buLdHnhu4bDg3jhu4vhur7hu43hu4t0eUjhu43hu4vhur55cOG6vuG7i8OKw4zhu4t0eeG7huG7i+G6vuG6vOG6tsODeMOq4buL4bq64buA4buNw4Phu4vhur7hu6PhuqLhu4vDuuG7hsODeOG7i+G6okl04buLw7rhu6vDg+G7i8So4bufw4Phu4vDuuG7seG7i8So4buZw4Phu4t54bqu4buN4buLScODeOG7i0vhu4rDquG7i+G6oOG6pMO94buLw4rhuqTDg3jhu4vDusO0xILhu4vDukl04bq/4bq/4bq/4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xmNeG7gEzhu4vDg3nDveG7qcODw6rhu4vDgHnDveG7i8ODeXDDg+G7i+G6vnlJdOG7i8O6SMSQdOG7i8So4bufw4Phu4vDuuG7scOq4buLdHnhu4bhu4tN4buLw4N5w73hu7Hhu4Dhu4t5QsOD4buLw7rhu6vDg+G7i8So4buZw4Phu4t54bqu4buN4buLScODeOG7i0vhu4rhu4vhur554bu14buL4bqgw7TDveG7i+G6oOG7hsODeOG7i+G6vuG7hsODeMOq4buLdHlI4buN4buLdOG6ruG7i3jDveG7kcO94buL4bq4eeG7j+G6uMOq4buLdOG7j3R54buL4bq+eUl04buL4bq+ecOMdOG7i8OKw4zhu4vhurh54buC4buLecSQ4bq4w6rhu4t5w73hu63hu4Dhu4vhurrhu4Dhu5Hhu4vDuuG7r+G7i0vhu6NM4buLdcOMw4N44buL4bqg4bqkw73hu4vDiuG6pMODeOG7i8So4buZw4Phu4t54bqu4buN4buL4bq+w73hu6vDg+G7i3PhuqzDquG7i0nDg3jhu4tL4buK4buLdHnhu4Bxw4Phu4vhuqLDjHThu4t5QsOD4bq/4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xmWcO94butw4Phu4vDg+G7jUzhu4t1SETDg3jhu4vDg3lI4buLdHnhu4bDg3jhu4vhur7hu43hu4vhuqJDw73hu4vhurrhu4Dhu43Dg+G7i+G6vuG7o+G6ouG7i8O64burw4Phu4t5xILDtOG6vuG7i8O64bqsw4N44buL4bq+4buATOG7qcOD4buL4bq+4bq84buATOG7scODw6rhu4vEqHDDg+G7i8O64bqsw4N4w6rhu4vhur554buATOG7q+G6vuG7i+G6uHnhu4R04buL4bqiw7Xhu4t0eUjhu43hu4vhur55cOG6vuG7i8OKw4zhu4t0eeG7huG7i+G6vuG6vOG6tsODeOG7i8Sow73hu6104buL4bq64buATOG7i8O64bu3w4N5w6rhu4vhur55w4x04buLecO94butw4Phu4t04buPdOG7i3R54bur4buL4bq+w7XDveG7i8O64bqkw73hu4vEqEPDveG7i8ODeeG7iMODeOG7i3nDtcODeeG7i8Sow73hu4tJw4N44buLS+G7iuG7i+G6vnnDveG7q+G7gOG7i8So4buZw4Phu4t54bqu4buN4bq/4buL4bqx4buz4buLdeG7hMOq4buLw4N54buIw4N44buLw4N4SETDveG7i3Thuq7hu4t5w7XDg3nhu4vEqMO94buLdHnDucOD4buL4bqg4bufw4PDquG7i0vDguG7i8O6cUzDquG7i8OAecOCw4N44buLdHnhu7fhu4Dhu4tL4bur4bq44buLecO1w4N44buLReG7i8ODQsO94buLdMOCw4N44buLdOG6rMODeOG7i8ODeUjDg3jhu4vhuqLhurbDveG7i8ODeEhEw73hu4t0R8ODeOG7i+G7s+G6vuG7i8OAecO94buL4bqg4bupw4Phu4vhur7DveG7q8ODeOG7i+G6uHnhu5HDg+G7i8O64bqkw73DquG7i0vDueG6ouG7i8ODeUjhu4vDgHnDgsODeOG7i+G6uHnhu5HDveG7i8Sow73hu6104buLdEbhu43hu4vhuqLhu7XDg3nhur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGY14bq8xILDg3jhu4vDgHnDveG7i8O64bquw6rhu4t04buPdOG7i3RC4buL4bq64buA4buNw4Phu4t0eUl04buLw4Phu5nDg3jhu4vhuqDDveG7qcOD4buL4bq64buA4buNw4Phu4vhuqDDtMO94buLdHlI4buN4buLdOG6ruG7i3PDveG7rcOD4buL4bq4eeG7j+G6uOG7i3Thu43Dg+G7i+G6vnnDveG7reG6uMOq4buLw4N54buVdOG7i8ODeUXDquG7i0vhu4rhu4vhuqBN4buL4bq+eeG7s3R54buLw7rhu4/Dg3jhu4t04buPdOG7i3nDtcODeeG7i8Sow73hu4vhur55w73hu6vhu4Dhu4vEqOG7mcOD4buLeeG6ruG7jeG7i+G6vuG6vOG7qcOD4bq/4buLWeG7jUzhu4vDg3lI4buL4bq+4bu1w4N54buL4bq+4bq8w7TDg3jhu4vhur55w73hu6vhu4Dhu4tN4buL4bq+eUl04buLS+G7keG7i+G6vOG7j3Thu4tzw43hu43hu4tz4buTw73DquG7i+G6vuG7gkzhu4vhur7DveG7rcOD4buLeOG7o0zhu4vDguG7i8ODecO9duG6ouG7i+G6osOCw73hu4vhur7hurxIRMODeOG7i8OK4bqkw4N4w6rhu4t0ecO5w4Phu4vhuqDhu5/Dg8Oq4buL4bq4eeG6rsODeOG7i8ODeeG7jcODeeG7i8SoSMSQ4bq+4buLceG7gOG7i8OAecO94buL4bq+eeG7jeG6ouG7i3jDveG7jeG7i3jDveG7jcSC4buL4bq+ecOCw4N44bq/4bq/4bq/4buLdEfDg3jhu4vDgHnDgsODeOG7i3Phu7fhu4tL4buT4buLeeG6rMO94buL4bqg4bupw4Phu4vhu4/Dg+G7i8O64buGw4N44buL4bqiSXTDquG7i0vhu4rhu4vhuqBN4buLw4N4ecO94bup4bqi4buL4bqiw73Dg3nhur/hu4sqeMSCw7XDveG7i+G6vOG7jcOq4buLdHnhu4bDg3jhu4vhur7hu43hu4t0R8ODeOG7i3R5SOG7jeG7i8O6SOG7jeG7i+G6vOG7jeG7i8O6SMSQdOG7i3R54buAccOD4buL4bqiw4x0w6rhu4vhur7DveG7qeG7gOG7i3R54buz4buLdOG7hOG7i+G6vnnhu6/hu4vDuuG7r+G7i8ODeeG7iMODeOG7i8ODeEhEw73hu4t0eUjhu43hu4t04bqu4buLdOG7j3R54buL4bq+eUl04buLScODeOG7i0vhu4rhu4vhurh54buC4buLecSQ4bq4w6rhu4vhur7hurzhu4/DveG7i8O6w7TEguG7i8O6SXThu4t04bqu4buL4bq+eeG7r+G7i+G6vsOM4buLw4rEgsO94buL4bqi4bu1w4N54buLxKjDteG7i3Xhu6HDg+G7i8OK4buK4buN4buLdHnhu4jhu43hu4vDgHnDveG7i3Phu7fhu4tL4buT4buLeeG6rMO94buL4bqg4bupw4Phu4vhu4/Dg8Oq4buL4bq4eeG7kcOD4buLScODeOG6v+G7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZuG6seG7teG7i8SocEzDquG7i+G6vnnDucSC4buLdHnhu4bDg3jhu4vhur7DgsO9w6rhu4tz4bupw4Phu4t0w7TDg3nhu4vEqMO94butdOG7i0vhu6NM4buLdcOMw4N44buLxKjhu5nDg+G7i3nhuq7hu43hu4tJw4N44buLS+G7iuG7i+G6uHnhu4Lhu4t5xJDhurjDquG7i8OA4bur4bq+4buLecSQ4bq44buLw4N54bujw4Phu4vhurzhuqzDg3jDquG7i+G6oOG7jcOD4buL4bq+4bqy4buN4buLdOG7j3Thu4vDusO94buvw4Phu4t54bu1w4N54buLxKjhu7Hhu4vDg3hIRMO94buL4bq+4bqk4bq+w6rhu4vEqMO94butdOG7i+G6vuG6pOG6vuG7i+G6vuG6vMSCw4N44buLScODeOG7i0vhu4rhu4t54buXw4N44buLw4N4w7VM4buL4bq+eeG7teG7i3Thu6HDg+G7i+G6uHnhu5HDveG7i3Thuq7hu4t0eeG7q+G7i+G6vsO1w73hu4tL4buK4buL4bqgTeG7i8O64bqkw73hu4vEqEPDveG7i3Thu4904buLecO1w4N54buLxKjDveG7i+G6vnnDveG7q+G7gOG7i8So4buZw4Phu4t54bqu4buNw6rhu4tJw4N44buLS+G7iuG7i3R5SOG7jeG7i+G6uHnhu4Lhu4t5xJDhurjhur/hu4s1ecO5xILhu4vDuuG6rsOq4buLw4N54buIw4N44buLecO1w4N54buLxKjDveG7i8Sow4Lhu4tN4buL4bq+eUl0w6rhu4vhur55w73hu6vhu4Dhu4vEqOG7mcOD4buLeeG6ruG7jeG7i+G6uHnhu5HDveG7i3Phu7fhu4tL4buK4buL4bqgTeG7i8ODeHnDveG7qeG6osOq4buL4bq+4bq8w73hu63hur7hu4vDuuG7r+G7i+KAnMO64burw4Phu4vDg0LDvcOq4buLw7rhu6vDg+G7i3R54bqkw4PigJ3DquG7i+G6vuG7gEzhu63hur7hu4vDuuG6pMO94buLw4B5w4LDg3jhu4vhurrhu4Dhu43hu4vhuqDEguG7jcOq4buLeeG7tcODeeG7i+G6vnlJdMOq4buLS8O54bqi4buLw4N54bun4bq/4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xmVOG7gsODeOG7i8SoQ8O94buLw7rhuq7DquG7i3VI4buL4bqg4buAcMOD4buLS+G7k+G7i3nhuqzDveG7i+G6uHnhu5HDveG7i+G6oOG7qcOD4buL4buPw4Phu4vhurh54buRw4Phu4vDuuG6pMO9w6rhu4vhur5xTOG7i3R54buNTOG7i3Thu4904buL4bq+4bqo4buLdHlJdMOq4buLdOG7j+G7i8ODeeG7o8OD4buLdOG6ruG7i3nDtcODeeG7i8Sow73hu4vhur55w73hu6vhu4Dhu4vEqOG7mcOD4buLeeG6ruG7jcOq4buL4bq+w73hu6nhu4Dhu4t0w4x04buL4bq+4bq8xILDg3jhu4tJw4N44buLS+G7iuG7i3nhu5fDg3jhu4vDg3jDtUzhur/hu4tU4bqu4buLw4N5SOG7i8SocEzDquG7i+G6ouG7hHThu4vhur7DveG7qeG7gOG7i0vhu6NM4buLdcOMw4N44buLxKjhu5nDg+G7i3nhuq7hu43hu4tJw4N44buLS+G7isOq4buL4bq+eeG7jUzhu4vDuuG6qMO94buLecO1w4N54buLxKjDveG7i3RG4buN4buLw4N4SETDveG7i3Xhu6PDg+G7i+G6okPDveG7i8O6w73hu4vDuuG7q8OD4buL4bq+ecO1w4N54buLdMOCw4N4w6rhu4vDg+G7seG7i8OD4bur4bq44buLxKjDteG7i+G6vsO0xILhu4vhur554bquw73hu4vhurrhu4DDucOD4buLScODeOG7i0vhu4rhu4vEqOG7mcOD4buLeeG6ruG7jeG7i3R5xILhu4vhuqLhurbDveG7i+G6vuG7ocODeOG7i+G6oEPhurjhu4vDg3nhu6PDg+G7i3Xhu6PDg+G7i+G6vuG6vMSCw4N44buL4bq+xILDtcOD4buLw7pEw73hu4vDiuG6pMODeOG7i0vhu5Phu4t54bqsw73hur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq44buM4buA4bq+ecSC4bq8w6xmNXnDucSC4buLc+G7jcSCxKjhu43Dg3nEguG7jeG6v8Sow4Phu4Uv4bq4Zg==

Theo baovanhoa.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]