(vhds.baothanhhoa.vn) - Gửi những tâm sự thầm kín đến cha mẹ, bên cạnh việc nói chuyện, viết thư thì nhắn tin bằng điện thoại thông minh đã và đang là cách được nhiều bạn trẻ sử dụng.
4buIPcOST+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOeG6oCThuqEu4busTsSocz0kTyMkNCRP4bqhw6FXT+G6oVUhT8Og4bqlT+G6qTQkT+G7qD3hu5ZPIVZPxq9RKCNP4bqhJChPKD1QKOG7iC89w5LEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik454bub4bus4buW4buqTsSoxqHhuqckTyg94bqtKCNP4bqhVSFPw6DhuqVP4bqhPcOZIU8sJShP4buww50oT+G7qD3hu5ZPIVZIT8avWShP4buo4bucKD1P4bqpJOG7tOG7qE8oPCRP4buoPeG6o2Phu7QoSE/huqkkw53huqFP4bqhPeG6s0/huqE9Kk8oPVAoT+G6oSQoT8avUSgjT+G7sCThu7QoT+G6oT0p4bucJE/huqE9XSgjTyEkKD1P4buw4bueT+G6qeG7mk/hu7Dhu5YoI08u4buaT+G7qMag4buoPU/hu7DhurM24buoTyg9JOG7suG6o0/Gr+G7nChP4bqhw6FXT8Og4bqnT+G7quG6rygjSeG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY05Pw6DhuqFjLuG7rMOKTuG6oeG7rGLhuqEt4buWLiQjKEZP4buo4busKOG6oeG7rMOhR07EqOG7iCQhI0/hu6gu4buWw6DDoMOKTiRs4busKOG6oeG7rMOhTk/DoOG6oWMu4busw4pO4bqrJOG7quG6oT1GT+G7mMOTw5M5YkdPPeG7rCQjPeG6oUZPw5Xhu5jhu5g5YkdOT8Ogw6Hhu6jDik4vL+G7qOG7qihJxq/hu5Yp4bqhPeG7lig9PSnhu5ZJ4bqpKC/hu6rhu6zDoCzhuqEpOS8o4bus4bqrw6Av4buM4buM4buO4buOL+G7jMOS4buS4buqw5TDksOTw5Thu5Lhu4zhu5DhuqHDleG7jsOUw5Lhu5guw5NJOzkj4buEw6HDiuG7mOG7mMOUTk/hu5Yu4bqhw4pOcz0kTyMkNCRP4bqhw6FXT+G6oVUhT8Og4bqlT+G6qTQkT+G7qD3hu5ZPIVZPxq9RKCNP4bqhJChPKD1QKE5P4bqrJOG7quG6oT3Dik7hu5jDk8OTTk894busJCM94bqhw4pOw5Xhu5jhu5hOTy/EqOG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWzhu5Y54bqhJCkoTsSoxqEk4buWKU/huqEkw505T8avUSgjT+G7qF0oI08oIz3hu7RP4bqhw6E3TyhZKE85PTFPxq8kw50oT+G6qTQkTyg9JOG7suG6o08jJOG7lk/hu7AqKD1J4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45aynhu6pjTsSo4buI4busIcSo4buIw6DhuqHDoSkoI8So4bqgw6Hhu6IkTy4+KCPhu4gvw6DhuqHDoSkoI8So4buIL+G7rCHEqOG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqOG6oMOiTyw9JE/huqHDoTdP4bqhPeG7mig9T8OgJCg9T+G6qSRZKE/hu7Dhu5wkTz174buoSE/Gr1DhuqFP4buww5nhuqNP4buo4bqjMOG7qE/DoCIoI09i4buWTyMk4buWT+G7sCooPUhPw7oj4bqjY+G7uChP4bqgPSZPdSQoPU/DjDk94bqzNSgjT8O6I3vhu6hP4bqgw6Hhu5wpSE/huqDhu7lP4bqgPeG7lig9T+G7mzzhu5bhu4pP4bqhPeG6szUoI09i4bqjY1koTyg9UChP4bqhJChP4bqp4buyT+G6ocOhPk/hu6g94bqjY+G7tChP4buoxIMoI0/hu6g94buWTyFWSU9rJMOd4bqhT+G7qD3hu5ZPIVZP4buoPeG6s+G7lk/huqE94buaKD1P4bqhPeG7nClPw6DhuqdP4buq4bqvKCNP4bqhJChPKD1QKE/Gr1EoI0/hu7Ak4bu0KE/huqE9KeG7nCRPKFkoT+G6ocOh4bqzNOG7qE8sPSRPKD3hu6Q5Tz174buoT+G7qF1P4buq4buaKD1P4bqhPTUkTyMk4buWKE894bqzNCgjT+G7qsWoKE/huqHDoeG6szThu6hJT+G6oD3hu6wpT3UkKD1P4bqhPSpP4bqpJOG7tOG7qE8oPVAoT+G6oSQoT8avUSgjT+G7sCThu7QoT+G6oT0p4bucJE/huqEk4bu0KE8uNiRITyg94buWKD1P4buoPTwoI0/huqnhu5pPLuG7mk85PeG6szMoI0/huqE94bq14buoT+G6ocOhPk/hu6g94bqjY+G7tChPPeG6reG6o089JOG7tOG6o0/huqk0JE/hu6g94buWTyFWSU91JCg9T+G7qD0pT8avJMOd4bqhRk/igJxvIU8sPV0oI0894buWY0/huqFVIU/DoOG6pU/huqk0JE8hVk8oPeG6sygjT+G6ocOiTygj4buaY0/DoOG6p0/hu6rhuq8oI08oPVAoT+G6oSQoT+G7rCFP4bqhPcOaY0/huqkk4bu04buoT+G6oVUhT8Og4bqlT+G6ocOhN08oWShP4buq4bu4T+G7quG7migjT+G6qeG7mk/huqE9KeG7oiRPIcagJE89MyhIT+G7rCFP4buoPE/huqE94bu2Tyg8JE/huqk0JE8hVk/huqnhu7JP4buoPeG6o2Phu7QoT+G6ocOh4bqzNSgjTyE0JEhPxq/hu5woTyE0JE/huqnhu5pP4buoPT9P4buow5koTyEw4bqhT+G7qMagJE/huqE94buiT+G6oSQhTy7hu5pP4busIU/GryTDneG6oU8hVk/hu7Dhu5YoI08uUCgjTygjPeG7rE8hKig94oCdSU9zPV0oI0/hu6g9P091JCg9TyHhu5pPKD0k4buy4bqjT8av4bucKE/huqHDoVdPLD3GoOG7qEhP4bqpJOG7tOG7qE/huqHDoeG6peG7qE/huqEkw505T+G7qD0k4buWT8OgV0hP4bqhPTFPLjBP4bqhKig9T+G7qOG7oiFP4bqpNCRP4buoPeG7lk8hVk8sPSTDnShPPXtP4busTygj4bucJEhPKD3hurMoI08heyRP4bqpJOG7tOG7qE/huqHDoTdPKFkoTyg9Vk8oPeG7migjSE/huqEqKD1P4buo4buiIU89MyhPLD0kT+G6oT3huqXhu6hPPSThu7QoT2HhuqPhu5ZP4bqhJChPKD1QKElPcz1dKCNPKD3huq0oI0/huqE9w51P4bqpJOG7tOG7qE8oPVAoT+G6oSQoT+G6ocOhKSgjT+G6ocOh4bucKCNP4bqhPcagJE/GryooPU/huqFVIUhPKD3huq0oI0/huqE9XSgjT+G7sCThu7Q5T+G7qOG6tygjT+G7sMOZY0/hu7DhurFPZE8oIz064buWTz0zKE8sPSRP4buoPE/huqE9NSRPIyThu5YoT8Og4bqjY08oIz06T+G6oT3DmuG6o0/hu7DGoClJ4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45aynhu6pjTsSo4bqg4bqzMygjT+G6oeG6pU/huqk0JE90WU/huqgkw53huqFPQeG6o1UoT8OM4buOw5NP4bqh4bqjMSRIT+G6oT0mT+G6ocOhw5ooT2vDo+G6oU/DgDMoSE/hu5spUSgjT+G7mzzhu5bhu4pITyg9UChP4bqhJChP4buw4bueT+G6ocOhN0/huqE94buaKD1POT3hurMzKCNP4bqhPeG6teG7qE/huqHDoT5P4buoPeG6o2Phu7QoT2HhuqPhu6woT+G6oT3huqMw4buoTyMk4bqt4buWT+G7lig9T+G6qTQkT8avIkhPKD3DmuG6oU8u4buaTyw9JE/hu5YoPU/hu6g94bqjY+G7tihP4buoXSgjT+G6ocag4buoT+G6qeG7milPw7rhu5YhSU9B4bqjVShP4buoPE/huqE94bu2T+G6ocOhPk/hu6g94bqjY+G7tChP4bqhPSnhu6IkTyHGoCRP4bqpNCRPIVZITyg94bqzKCNPw6DhuqVPKCM9JFkhTyw9UOG7qE/hu6jhurHhu5ZPxq8iTyw9JMOdKE/hu5YoPU/hu6jhu6IhT+G6oT3DmmNPLD08TyPDmShPI+G6tyRITyg94bqzKCNP4bqhw6EpKCNPITDhuqFP4buoPeG6o2PDnShP4buoXSgjT+G6ocag4buoT2Lhu5ZPKD3hu5pPxq8mTyIhSE8oPeG7pChP4buw4bqzNuG7qE/huqEkKE8oPVAoT+G7qOG6seG7lk/GryJIT0HhuqNVKE/DocOa4bqhT8avw5rhuqFPKCM1T+G6qeG7mk894bucKD1POT3Do+G7qElP4bqgw6JP4buwPEhP4buWKD1PKD1QKE/huqEkKE/huqk0JE/GryJPKD0k4buy4bqjTz0zKEhPxq8iT+G7lig9T+G7qOG6tygjT+G7qDckTyE3Tz0zKE/huqk0JE8oPeG6rSgjT+G7qFXhuqNPPX0kT+G6oT3hu6AhSE/hu7AwKCNP4bqpJFkoSU/igJxsPE8uw5koT8avIk/hu7Dhu55PKD1QKE/huqEkKE8oPTRP4buw4bq14buWT+G7qCkoT+G6ocOh4buWJE8uVeG6o08oI+G7mmNP4buoPeG6s+G7lk/huqnhu7JITyEqKD1Pw6HDmuG6oU9iw6Phu6hP4buwMCgjT+G6ocOh4bqzNOG7qE8uNSRPKD1QKE8o4buaY0hP4bqhPSpPw6Hhu5ZPxq8iT+G7qOG6tygjT2HhuqPhu5YoT+G6oVUhT+G6qeG7mk/DocOa4bqhT2NZ4bqjT+G6oT3hurMzKCNPISooPeKAnUhPQeG6o1UoT+G7qD0k4buWT8OgV0lP4bqgw6JP4buwPEhPQeG6o1UoT+G7qD17KE/hu6jGoOG7qD1PI+G6pyRP4bqhJChPKD1QKE/huqE94buWY0/huqkqT+G6ocOhPk/hu6g94bqjY+G7tChPxq83JE/hu7BVY08u4buaT+G7qMag4buoPU8sPV0oI08oPeG6rSgjTyMkw6M5T+G7lig9TyHhu5pP4buo4buiT8avIk8hVk/hu6g8T+G6oT3hu7ZPKDwkT8Oh4buWTyg94bqtKCNPLjUkT2NZ4bqjT+G6oT3hurMzKCNP4bqhPcOZIU8sJShIT8avWShP4buo4bucKD1P4buwPE/huqkk4bu04buoTyg9UChP4bqhJChPIyTDozlP4buoPeG7lk8hVk/hu6g94bqxT+G7sDAoI08u4bql4buWT+G7qD17KE/huqE9NSRP4buwJOG7tiFP4bqhPSXhu6g9Tz02OU/hu7Dhu7ZP4buwe+G7qE/huqnhu5pP4bqhw6Hhu6JPLjUkTy7hu5wkSeG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqHM9XSgjT8OhJFkoI08jKk91JCg9SE9B4bqjVShPIeG7mk/DocOa4bqhTyg9JOG7suG6o0/Gr+G7nChP4bqhw6FXTy7huqXhu5ZP4buoPXsoTyg9UChP4bqhJChPLuG7mk89Kig9T+G6oT3hurXhu6hP4bqhw6E+T+G7qD3huqNj4bu0KE8jJMagKE/huqEkw505Tz0k4bu04bqjT2HhuqPhu6JP4bqpNCRPxq8iTyFWSU/huqg0JE8oPSThu7LhuqNPxq/hu5woT+G6ocOhV0/DoOG6pU/hu7AiJE8hUuG6oU/huqHDoeG6peG7qE/huqEkw505T+G7qDxP4bqhPeG7tk8sPSTDnShPPXtP4busTygj4bucJEhPLD1dKCNPxq8w4buoTy4wTz3DneG6oU8oPeG6rSgjT8Og4bqjY08oIz06SE/hu6jhu6IhT2LDo+G7qE8oPeG6sygjT+G6qTQkT+G6qSThu7Thu6hPKD1QKE/huqEkKE89e0/hu6g8T+G6oT01JE8jJOG7lihP4buw4bu2T8OgUDlPYsOdOU8oMCRP4buq4bqjKCNP4bqp4buaTywk4bu2IU/DoCnGoOG6oU/hu6jhu6IhT2LDo+G7qE/huqEi4bqhTz0zKEhPKD01T+G7sDxPw6HDo+G6oU8oI1AoT+G7sOG6szbhu6hPLD0p4buiKCNP4buoxqDhu6g9T+G6oT3DnU894bu0SeG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqOG7iOG7rCHEqOG7iMOg4bqhw6EpKCPEqGzDmeG6o08oIiRP4bqhw6HhuqNj4buyKE/huqHhu6IkT+G6oT1dKCNP4buwJOG7tDnhu4gvw6DhuqHDoSkoI8So4buIL+G7rCHEqOG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqMO6I+G7mmNPKOG7lmNP4buoxqDhu6hP4bq1KCNP4buq4bqvKCNP4bqhw6E+T+G7qD3huqNj4bu0KE/huqHDoeG6peG7qE/huqHhuqNjw50oTyg94bqzT1rhu5YuKUhPdeG7rMOgw6Dhu6woI+G7rMOhSUlJTy7hu5pP4buoXSgjT+G7qOG6r08sPV0oI0/huqE94bu2T+G6oT0kw53huqNP4bqhw6EpKCNPIyThu5YpT+G6oSTDnTlP4buo4bqx4buWT+G7qMag4buoT8av4bucKE/huqHDoVdPIeG7mk/hu6jhurcoI0/huqHDoTdP4bqhPeG7mig9Tz0qKD1P4bqhPeG6teG7qE8jJOG7lilP4bqhJMOdOU8s4buuKU8jw5koTyw9KeG7oigjT+G7qMag4buoPU8jJOG6reG7lk/hu6jGoOG7qE/huqE9w51PPeG7tElP4bqoNCRPKD3huq0oI0/hurPhuqNP4buwJOG7tiFP4bqp4buyT8Og4bqlTyg94buWKD1P4buoPTwoI0hP4bqhJOG7tChPLjYkSE8uJCg9Tz0p4buc4bqhT+G6qeG7sk/huqE9NSRPIyThu5YoT+G6qeG7mk/hu7Dhu5ZP4buq4bucKCNP4bqp4buyTz0qKD1P4bqhPeG6teG7qE/huqHhurMzKCNP4bqhxqDhu6hITyg9UChP4bqhJChP4bqhw6E3T+G6oT3hu5ooPU/hu6hdKCNP4buo4bqvTyMk4buWKU/huqEkw505Tz3huq3huqNPPSThu7ThuqNPLD1dKCNP4buoPT9P4buo4bqx4buWTyMkNCRP4bqhw6FXTyHhu5pP4buo4buiTyg94bqtKCNPxq/hu6Thu6hPOT3huq9PPeG6o2MoPUnhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOT8Og4bqhYy7hu6zDik7huqHhu6xi4bqhLeG7li4kIyhGT+G7qOG7rCjhuqHhu6zDoUdOxKjhu4gkISNP4buoLuG7lsOgw6DDik4kbOG7rCjhuqHhu6zDoU5Pw6DhuqFjLuG7rMOKTuG6qyThu6rhuqE9Rk/hu5jDk8OTOWJHTz3hu6wkIz3huqFGT8OU4buQ4buSOWJHTk/DoMOh4buow4pOLy/hu6jhu6ooScav4buWKeG6oT3hu5YoPT0p4buWSeG6qSgv4buq4busw6As4bqhKTkvKOG7rOG6q8OgL+G7jOG7jOG7juG7ji/hu4zDkuG7kuG7qsOUw5LDk8OU4buSw5Xhu5ThuqHhu5jDksOUw5Xhu5Iuw5NJOzkj4buEw6HDiuG7mOG7ksOVTk/hu5Yu4bqhw4pOcz0kTyMkNCRP4bqhw6FXT+G6oVUhT8Og4bqlT+G6qTQkT+G7qD3hu5ZPIVZPxq9RKCNP4bqhJChPKD1QKE5P4bqrJOG7quG6oT3Dik7hu5jDk8OTTk894busJCM94bqhw4pOw5Thu5Dhu5JOTy/EqOG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqGw9Jk90WU/huqA9Jk/hu7k94bqzMygjT8OMw5TDlE/huqHhuqMxJOG7ik/huqHDok8oI+G7mmNP4buw4bqzNuG7qE/hu6gpKE8jxqAkT+G7quG7nGNP4buoPSlP4buoxqDhu6g9T+G7sHvhu6hITyPhuqckT+G6oSQoTyg9UChP4bqhPSpP4buwVWNP4bqhw6E3T+G6oT3hu5ooPU89Kig9T+G6oT3hurXhu6hPIyThu5YpT+G6oSTDnTlP4bqhPeG6szUoI09i4bqjY1koT+G7qOG6seG7lk894buWJE8hVk/hu6gpKElP4bqgPeG7rClP4buoPSZIT+G6oT01JE8jJOG7lihPLuG7miFP4bqpJOG7tOG7qE/hu6jhurHhu5ZP4buoKShPI8agJE/Gr+G7pChPw6EwKEhPLD1dKCNP4bqhPeG7tk8uw6Phu6hPKOG7milP4buo4bq3KCNPI3skT+G7sCThu7QoSE8oPSThu7LhuqNPLD0kTzdP4buoPTJP4buwXSgjTygj4bqzNSRP4buoKShPI8agJE/DoFhPKCPhu5wkTyHhu5pPLD1dKCNPKCM94busTyHGoGNIT+G6qSThu7Thu6hPKD1QKE/huqEkKE/DoFhP4bqhJOG7tChPLjYkTz0zKE/huqk0JE8oPeG6rSgjT+G7qFXhuqNPPX0kT+G6oT3hu6AhTygjUChPI3soSU9zPV0oI08oPeG6rSgjT+G6oT3DnUhPPeG7liRPIVZP4buoKShP4buo4bq3KCNP4buoPE8oPeG6rSgjTyFV4bqjT+G6oT3huqPFqChIT2HhuqPhu5YoT+G7sCThu7YhT+G6ocOhxqAkTygj4bqzNuG7qEhPITIkTy7DmShPKD3hurNP4bqhPcOdTz3hu5YkTyFWT+G7qCkoT8OgWE8oPVAoT+G6oSQoT+G7sOG7tk89JOG7tuG6o0/DoVtPPTMoT+G6qeG7sk/DoOG6o2NPKCM9Ok/hu6jhurHhu5ZPITIkTygj4bqzNSRJ4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45aynhu6pjTsSo4bqgScOAT+G6oVUhTy5kT8O6I+G6o2Phu7goT+G6oD0mT+G7myAoI0hP4bqgw6HhurM1KCNPbuG7nCRPPXvhu6hP4bqo4bugKE89POG7lkhP4bqgPeG7tk/huqE94buWKU/huqnhu5pPbeG6o08uJuG7qD1P4bqgPeG7lig9T+G7mzzhu5ZP4buoPSlPxq8kw53huqFGT+G6qCThu7Thu6hP4buoxqDhu6hP4bqhPeG7mig9T+G6qSRZKE/huqHDoSkoI08jJOG7lk/hu7AqKD1PKD1QKE/huqEkKE/hu6g9KU8oPeG7luG6o0/hu7Dhu55PLD1dKCNP4buoPihPYuG7lk8u4bucSU9rWShP4buo4bucKD1POT3hurMzKCNP4bqhPeG6teG7qE8jJOG7lilP4bqhJMOdOU/huqHDoeG6o2Phu7IoT+G6oT0iKCNPKD3hurNP4bqhw6E+T+G7qD3huqNj4bu0KEhP4bqpJMOd4bqhT+G6oT3hurNP4bqhPSpPIyThu5YpT+G6oSTDnTlP4bqhw6HhuqXhu6hP4bqh4bqjY8OdKE8u4buaIU/huqHhu6AoI0/DoOG6pU/huqHhurMzKCNP4bqhxqDhu6hITyNQKE/GrzxIT+G6oeG7nClP4buwJOG7suG6o08sJOG7tChP4buw4bu2T+G7qMag4buoT+G6oT3hu5ooPU/huqkkWShP4bqhw6EpKCNPIyThu5ZP4buwKig9T+G7qOG7pDlPKD3hu6Q5T+G6oT1dKCNP4bqhJChP4buo4bqjMOG7qE/DoCIoI0894buaKCNPKCPhu5pjSU/Duj3DmuG6oU8u4buaT+G6qTQkTyg94bqtKCNP4bqhPeG7mig9T+G6qSRZKE85PeG7oiRPw6AiKCNPYuG7lk8jJOG7lk/hu7AqKD1P4bqhPSpP4bqpJOG7tOG7qE8jJOG7lilP4bqhJMOdOU9h4bqj4buWT+G6tSgjT+G7quG6rygjT+G7qF0oI08oIz3hu7RPIyTDozlPw6HDo+G6oU8oI1AoTyw9KeG7oigjT+G7qMag4buoPUhPIyThu5ZP4bqh4bugKCNPw6DhuqVPLMOd4bqhTygiJE/huqnhu5pPIyThuq1Pw6DhuqVP4bqh4bqzMygjT+G6ocag4buoTy4kWShP4bqh4bqv4buoTyMk4bqt4buWT+G7qMag4buoT+G6oT3hu5ooPU/huqkkWShP4bqhw6EpKCNPIyThu5ZP4buwKig9SU9rWShP4buo4bucKD1P4buwPEhP4bqpJOG7tOG7qE85PeG6r0894bqjYyg9T+G6oeG6szMoI0/huqHGoOG7qE/Gr1EoI0/hu6hdKCNPKCM94bu0TyHhu5pP4buo4bqvT+G6oT3hu7ZPLuG7mk8oPVAoT+G6oSQoTyMkw6M5Tyzhu64pTyPDmShPLD0p4buiKCNP4buoxqDhu6g9T+G6oT3DnU894bu0SE8sPSRP4buoPeG7lk8hVk8h4bqjIihPPSThu7bhuqNP4buoKShP4buoxqAkTyg9JOG7suG6o089MyhIT+G6ocOiT+G7sDxP4buoPE/huqE94bu2Tz0k4bu24bqjT+G7sOG6szbhu6hPIzzhu6hPKD0qKEhP4bqhPTwkT2HhuqPhu6woTyMk4buWKU/huqEkw505SE/hu6jhurcoI08oPeG6s0/hu6jGoOG7qD1P4bqhw6HhuqNj4buyKE/huqHhu6IkT+G6oT1dKCNP4buwJOG7tDlPPSThu7ThuqNPYeG6o+G7ok8h4buaTyEqKD1PIeG6oyIoTyPhuqckT+G7sMOdKE/huqE9w51PPeG7tE/huqHDoVdJ4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45aynhu6pjTsSo4bqg4bqjY08oPSRZKE8ow53huqNPOT3huq9P4bqhPeG6ozDhu6hP4bqp4buaKU8jJOG7lilP4bqhJMOdOU/hu6hdKCNPKCM94bu0T2HhuqPGoE8oPSThu7LhuqNPw6BYT+G7oig9Tz3hurM3KCNP4buww50oT+G7qD3DmuG6oU8u4bqzNigjT+G6qeG7mk/huqE9NSRPIyThu5YoT+G7qOG6seG7lk8jJOG7lilP4bqhJMOdOU/huqHDoeG6peG7qE/huqEkw505SU/igJzhuqgk4bu04buoTyg8JE/hu6g94bqjY+G7tChP4bqhw6HhuqXhu6hP4bqhJMOdOUhPKD3DmuG6oU8u4buaT+G6qTQkTygj4bqzNSRP4bqhPVUoT+G6ocOhKSgjTyMk4buWT+G7sCooPU8u4buaT+G7sCThu7LhuqNP4buow5koT+G6oT0kw53huqFP4bqp4buaTyhZKE/hu6rhuqNjT+G6ocOhKk/GrzckTyMk4buWT+G7sCooPU8u4buaTygzJE/hu6gpKE8oI+G6szUkT+G7qDckTyE3SE/hu6rhu7hP4buoPSThu5ZPw6BXT+G6oVUhT8Og4bqlTyg9w5rhuqFJT+G6qCThu7Thu6hPKDwkT+G7qD3huqNj4bu0KE/huqHDoeG6peG7qE/huqEkw505T8OgWE8jJMOjOU/hu6jGoOG7qE/huqE94buaKD1P4bqpJFkoTyNQKE/GrzxITz0k4bu24bqjTyg94buW4bqjSE/huqHDok/hu7A8T2NZ4bqjT+G6oT3hurMzKCNPKD3hu5bhuqNPPTMoSU/GoSThu5YpT+G6oSTDnTlPxq9RKCNP4bqhJChPKD1QKE83Tyg9JOG7suG6o0/huqEqKD1PPeG6oyIoI0/hu6g94bqz4buWT+G6oT3hu7ZPPSThu7QoTz3DneG6oU/hu6jhu6IhT2LDo+G7qEhP4buoPeG6s+G7lk/huqHhu5wpT+G7sOG6szbhu6hPKCThu7IhT+G6oSQoTyg94bqzT+G6qSThu7Thu6hP4bqhw6HhuqXhu6hP4bqhJMOdOU8oPCRP4buoPeG6o2Phu7QoT+G6qTQkTyg94buW4bqj4oCdSE/huqBJw4BP4bubICgjT+G7qD0pT8avJMOd4bqhT+G6oT1ZIUlP4bqoKk/huqnhu6RjSE/huqkk4bu04buoTyMk4buWKU/huqEkw505T+G7qF0oI08oIz3hu7RP4buoPT9P4bqhPeG6peG7qE/DoOG6pU8h4buWKCNPLuG7nCRPPSThu7ThuqNPYeG6o+G7ok8sPSRP4buoxqDhu6hP4bqhPeG7mig9T+G6qSRZKE/huqHDoSkoI08jJOG7lk/hu7AqKD1ITyg9w5rhuqFPLuG7mk/huqnhu7JPOT0l4buWT+G7qD3hu5ZPIVZP4buoxIMoI0/huqE9IigjTyg9w5rhuqFP4bqp4buaT+G7qiThu7goT8Oh4buWT+G6qTQkT+G6ocOiKCNP4bqhKig9Tz3huqMiKCNIT+G6ocOiKCNP4bqhPTUkT+G7sCThu7YhT+G6oT0l4buoPU89NjlJ4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik454bq74bqj4bqhPSnDoU7EqGvhu5okT+G6qeG7mk/hu6IoPUZP4bu5PeG7lihP4bqoVSjhu4gvOcSo

Bài và ảnh: Phan Vân

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]