(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhiều cặp vợ chồng lấy nhau mấy năm trời, vẫn thấp thỏm chờ mong một đứa con. Số liệu thống kê hiện nay, ước tính hằng năm ở Việt Nam có khoảng 1 triệu cặp vợ chồng vô sinh và 50% trong số đó là dưới 30 tuổi. Đây là quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương có tỷ lệ sinh thấp nhất và tỷ lệ vô sinh cao nhất thế giới.
ZOG7peG7gcOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4I+4bun4bqoduG7m+G6vcSR4buu4bulw73Dqnjhu6XDicOqduG7iXfDquG7mcOBw6p34bujZC/hu6Xhu4HEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu6Thu5vDrOG7l+G6vcSRWOG7peG7p3LhuqrDquG7lW/DgsOq4buA4bq2w6rhu5Xhu6XDgHjDucOqduG7j+G7hMOqeOG7pcOs4bqqw6p34buP4buEw6p4bHfDquG6qOG6puG6sOG7p+G6rcOq4buA4buTeMOq4bqo4bul4buPw4LDquG6qOG7peG7t3fDquG7leG7peG6sMOqd3l4w7nDqnfhuqDhuqjDqsah4bq4w6zDquG7lXl44bqpw6o8w4HDqnbhu6dz4bqqw6rhuqjhu6XDgXjDucOq4buvcMOq4bul4bunc3jDqnjDrOG7hOG6rcOqw4nhuq7hu5XDquG6qMWpeOG7pcOq4bulbnjDucOqeGx3w6rhurLDqjbhu6dz4bqow6pYw6x3w6rhu5XDvcOq4buv4buleWp4w7nDquG7gcOq4bqo4bqm4bunc+G6qsOq4buVb8OCw6rhu4DhurbDquG7leG7pcOAeMO5w6rhu4BBw6rhuqzhu6d44bulw6rhu4Dhu4nDqmbhur/hurfDquG6qOG6pnl4w7nDquG6rMOBw6rGocO9w6p24buJw6rhu5fDieG6ruG7p8Oq4buD4bq/w6rhuqjhuqrhuqLhu6fhuqnDqsag4buN4buEw6p24buJw6rhuqThuqrDgeG7lcOqw7nhu6fDrMOq4bqo4bqmeXjDucOq4buv4bul4bqqw6rhu4Dhurzhu5XDquG7leG7peG7jeG6qsOq4buKw6otw6o+4bul4buL4bunw6rhu5jGsHjhu6XDquG7lsOJxIJ4w7nDquG7lcO9w6rhuqhJw6p2c8Oq4bqs4buneOG7pcOq4bqo4bul4buPw4LDqnjhu6Xhu4/huqjDquG7gOG7icOq4bqoScOqdnPDquG7gEHDquG6rOG7p3jhu6XDquG7lcOsecOqeOG7peG7j+G6qMOq4bqo4bulccOqw7nhu6fhuq7hu6fhuqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSRZOG7p3fDucOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq94buX4bqo4bul4bqqd+G7mcOq4bun4buU4bubeOG6qOG7m+G6puG6vcOq4bqs4bqo4buEduG7m+G6r+G6veG7huG7p+G7l+G6qOG7peG6pcOqZuG6v+G6v8OC4buC4bqnw6rhu6Xhu5vhu6fDueG7peG6qOG6pcOq4buD4buD4buBw4Lhu4Lhuqfhur3DquG6rOG6puG7leG6r+G6vS8v4buV4buXeOG6qeG7mcOseeG6qOG7pcOseOG7peG7pXnDrOG6qeG7gHgv4buX4bub4bqs4buv4bqoecOCL3jhu5vhu4bhuqwv4buH4buF4buBZi/hu4FoaOG7l+G7heG7geG7heG7g2nhu4Phu4Hhuqho4buH4buBaXbhu4ct4buV4bqqeeG7py3huqjhuqrDrHjhuqnhu63DgsO54bq9w6rDrHbhuqjhuq/hur3hu67hu6XDvcOqeOG7pcOJw6p24buJd8Oq4buZw4HDqnfhu6Phur3DquG7huG7p+G7l+G6qOG7peG6r+G6vWbhur/hur/hur3DquG7peG7m+G7p8O54bul4bqo4bqv4bq94buD4buD4buB4bq9w6ovxJFkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSRxqDhu5/DquG6psOsw6rGoWvDquG7r+G7pcO94bqtw6p44bqqQeG7p8Oqd+G6oOG6qMOqxqHhurjDrMOq4buVeXjDqnhweMOqeMO5w4nhurDhu6fDqnbEqeG7p8Oq4buV4buJeMO5w6rhu6/hu6XDveG6qcOqw4zhu6fDqnbhu4l3w6rhu5nDgcOqduG7iXfDqnfhu6PDqnfhu4nDquG7leG7pcOzeMO5w6p3w6x4w7nDquG7gOG7i+G7lcOq4bulceG6qMOqeMOD4bunw6p2ecOqeOG7ieG7hMOqxqFxeMOqeMOD4bunw6p2ecOq4buv4bul4buL4buV4bqpw6rhu47hu4TDquG6qOG7pXHDqnfhu4nDqnjDueG7ieG7hMOq4buCw4nDrMOq4bqoQeG7p8OqxqFrw6rhuqjhurp4w7nDqnjDueG7peG7scOq4buZw4HDqnfhu6PDqnjhuqpB4bunw6rhu5Xhu6Xhu6nDquG7m3fDquG6qEHhu6fDquG6rMOJ4bqueMO54bqtw6rFqeG6qMOq4bqk4bqqw6x4w6rhuqjhu4134bqtw6rhu5Xhu6VCeMO5w6rhuqhB4bunw6rhu5XhurjDquG6qOG7pXHDquG7gMOsw6rhu4Dhu4/DguG6rcOq4buV4bq4w6rhuqjhu6Vxw6p24bqueMOq4buv4bulQXjhuqnDqj5B4bunw6rGoeG7jeG6qsOq4buVw73DquG7peG7p3Thuqrhuq3DquG7mcOBw6p34bujw6p24bqqQXjDqnbhurDDqsah4bunw6rGoXTDquG6pOG6qsOseMOq4bqs4buL4bqo4bqtw6p3beG6qMOqeOG7pW13w6p3beG6qMOqd+G6ssOq4buA4bqu4bunw6rhuqbhu4/huqjDqnjhu6Xhu6dy4bqqw6rhu5Xhu6Xhuqrhu4RzeMOq4buVxJDDrMOq4buV4bulQnjDucOq4bqoQeG7p+G6rcOqeOG7pcOJeMO54bqtw6rhu6/hu6Xhu6fDquG6qEHhu6fDquG7meG6qsOAeMOqxqHDrOG6quG6rcOqeMO5w4nhurDhu6fDquG7l+G6quG7hMOqeOG7peG7j+G6qMOq4buXw6x4w7nDquG6qMOs4buEw6rhuqbDrMOqduG7icOq4buZw4HDqnfhu6PhuqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSRKcOA4bun4bqtw6rhuqhB4bunw6p24buJd8Oqd+G7o8Oq4buVxJDDrMOq4bulw6zhu6fDqsah4bq4w6zDquG6qOG6puG7n+G6qcOqxqBCeMO5w6p24buJw6rhuqjhuqbhu5/DquG7lXl4w6rhu5Xhu4l4w7nDqnjDueG7ieG7hMOq4buV4buJeMO5w6rhu6/hu6XDvcOq4buZannhuq3DquG7leG7pUJ4w7nDqnbhuqpBeMOq4bqoxKl5w6rhu6/hu6V5anjDucOq4buV4buL4buV4bulw6rhu4Dhuq7hu6fDquG7mcOBw6p34buj4bqtw6rhu5Xhu6VCeMO5w6rhu6/hu6Xhu4vhu5XDquG6qEHhu6fDqnjDueG7ieG7hMOq4buCw4nDrOG6qcOqWMO5QeG7p8OqeOG7peG7icOq4buV4bul4burw6rhu5XDvcOqd+G6oOG6qMOqw7nhu6fDrHjhuq3DquG7r+G7pUF4w7nDqnjDveG7p8Oq4buA4bqu4bunw6rhu5nDgcOqd+G7o8Oq4bqo4bulxrDDqnjDveG7p8Oq4buV4bul4bqq4buEc3jDquG7gOG6ruG7p8Oqw6zhu6fDouG6qcOq4buY4bu1eMOq4bqo4bqm4bufw6rDueG7p+G6sMOq4buAcsOqeOG7peG7icOqduG7icOqxqHDvXjDucOq4buVw4rDrMOqw4Lhu6Xhu7N4w7nDquG6puG7p3B4w7nhuq3DquG6qOG7pcO0d8Oq4buV4bulxanDqnjhu6Xhu53huqjDquG6qMOs4bunw6p4w7nhu6Xhu5vDquG7gOG7iXnDqnjDueG7peG7m8OqeOG7pcSp4buV4bqtw6rhu4Lhu5t3w6rDguG7peG7p3fDqsahcXjDqnjDg+G7p8Oqd+G6qsOBeMOqw7nhu7Xhu6fDquG7lXl44bqtw6rhuqhB4bunw6rDguG7pWrhu6fDqnjhu6Xhu4/hu5XDqsah4bunc3jDquG6qOG7pXnEqeG7p8OqdnB44bqpw6rhu67hu6VBeMO5w6rFqeG6qMOqdkLhu5XDquG6qEHhu6fDquG7lWp3w6rDueG7p+G7i+G7lcOq4buZ4buP4bqow6p24bq84buVw6rhuqjhuqZ5eMO5w6rhu4Dhu6dz4buVw6rhu5fEqeG7hMOq4buXw4PDquG7lXl4w6rhu5Xhu4vhu6fhuqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSR4oCcxqDDvcOq4buV4bul4burw6p24buJw6rhu5Vqd8Oqw7nhu6fhu4vhu5XDquG7lcSQw6zDqnfhu4nhu4TDquG6qOG7pUHhu6fhuq3DquG7leG7s3jDquG6qMOsecOq4buZ4buP4bqow6p24bq84buVw6rhu6V54buJeMOq4bqoeeG7iXjhuqnDqljDveG7p8Oq4bqoecOqd+G6oOG6qMOq4bqo4buncXjDucOqduG7icOqeMO9w6rhu5fhu7XDrMOq4bqo4bq8w6rhuqjDiuKAneG6rcOq4buVQcOq4buZxKl4w6rhuqhB4bunw6rhuqjhu6XDrHjDqsOC4bul4buncnjhuqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSR4buU4bul4burw6rhu5XDtXjDqnjDueG7peG7m8OqxqFxeMOq4buVRHfDquG6qOG6usOq4oCc4bqo4bq8w6rhuqjDiuKAneG6rcOqw7nDtXjDqnjhu6XDicOq4buZw4HDqnfhu6PDqnjhu4l5w6rhu5VFeMO5w6p2ecOq4bqs4bq24bqpw6pYw7nhuqrhu4RweMOqeOG7peG7jXjDquG7leG7pcWpeOG7pcOq4buX4buTeMOqxqFxeMOq4bqoxrB44bulw6rhuqjhuqbEqXjDucOqeOG7ieG7hMOqduG7icOq4buXecOq4buZc3jhu6XDquG6qOG6psO1d8Oq4buVanfhuqnDqj7hu6Xhu5t5w6rhuqzDgcOqduG7p3PhuqrDquG7lcSQw6zDqnfhuqDhuqjDquG7gOG7ieG7p8OqeMO54bul4buncHjDquG7leG6uOG6qsOq4bqoxKnhu6fDqjbhu6dz4bqow6pYw6x3w6rDucO1eMOqxqHhu43hu4Thuq3DquG6qEnDqnZzw6rhuqjhuqbhu5/DquG7gOG7qcOq4bqo4bul4buJeOG7pcOqeOG7p3B4w6rhu5nhu6nDquG6qOG6psO1d8Oq4buVanfDqnbhu4nDquG7h2fhuq3hu4Phurfhuq3DquG6qOG6puG7n8Oq4buVw73DquG6rOG6quG7hMOqeMO54bul4buxw6rhu4Byw6rhu5Xhu4vhu6fDquG7leG7pXHhuqjDqnbhu4nDqmfhuq3hu4Phurfhuq3DquG6qOG6puG7n8OqdsO0w4LDquG7r3HDquG7pXnEqeG7leG7pcOq4bqo4bq8w6rhuqjDisOqduG7icOq4buF4bqtZ+G6t8Oq4buA4buJw6rhuqjhuqbhu5/DquG7lcOBw6rDuW14w7nDquG6qOG6vMOq4bqow4rDqnbhu4nDqmbhuq1p4bq3ZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkT7huqZ5eMO5w6rGocO94bqtw6rhu5VseMOqeMO54bqq4buEcHjDquG7l+G7k3jDqsahcXjDquG6qOG6psO1d8Oq4buVanfhuq3Dqnbhu4l3w6rDueG7p8Osw6rhuqhseMO5w6pGw6rGoeG7qXjhu6XDquG6qOG6vMOq4bqow4rDquG6ssOqeMO5w4nhurDhu6fDquG6qOG6puG7n8OqduG7icOq4buXecOq4bqo4buL4buVw6rGoeG6oHjDucOq4buVxJDDrMOqd8SpeMO5w6rhu4Jrw6rhu6XhuqDhu6fDquG7gOG7icOqd0Hhu6fDquG6qOG6psOJ4bqweMO5w6rhuqzDgXjDueG6qeG6qeG6qcOq4buk4buJeMO5w6p2ecSp4bqow6p44bul4bq+eMO5w6rhu4Dhu6fhu5fhu5t5w6rGoeG6oOG7lcOq4bulxKnhu6fDquG6qOG6pnB4w6rhu4R54bqq4bqo4bqq4buZ4bub4bqtw6rhuqjhu6fhu6/huqh54buv4bqtw6rDusOs4buV4bub4buZeXnhu6/DqnbDrHjDquG6qOG6puG6quG7hHJ4w6rhu5Xhu6XDvXjDucOqd2/huqjhuq3DquG7lcO9w6p4w7nhuqrhu4TDquG7lcSCw6rhu5XDrHnDquG7l+G7k3jDqsahcXjDqnjhu6Xhur54w7nDquG7peG7iXjhu6XDqsah4bqgeMO5w6rhuqjhu6dw4bqqw6rhu5Xhurzhu5XhuqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSRWOG7peG7p3LhuqrDqnbDtXjDqnjDueG7peG7m8Oq4buX4bu1w6zDqnjhu6XDicOq4bqo4bulceG6rcOq4buA4bq2w6rhu5Xhu6XDgHjDucOq4buZxKl4w6rhuqhB4bunw6rGoWvDqsahw4nDrMOq4buVeXjDqsah4bunw6rhu6/hu6Xhu4t34bqpw6rhu65x4bqow6rhuqThuqpqw6p24buJw6rhu5nhu53DqsOC4bul4buL4bqow6rhuqjhuqbhu6d0eMOq4buZxrB44bulw6rhuqjhu6XDieG6sHjDueG6rcOq4buv4bulQXjDucOq4buVw73DquG7l+G7j+G6qsOq4bul4bunc+G6qsOq4bqo4bqmw7V3w6rhu5Vqd+G6qcOqPuG6quG7hMOqeOG7peG7p3B44bqtw6rhu5nhu4vhu5XDquG6rOG7scOq4buVRXjDucOq4buv4bul4bqq4buEcXjDquG7leG7i3nDquG7r+G7pUF4w7nDqnhweMOqxqF0w6rhuqjhuqbhu5/DqnjDueG7peG7scOqeOG7peG7p3LhuqrDquG7gHLDquG7leG7i+G7p8Oq4buV4bulceG6qMOq4buA4buJw6rhuqbhu4/huqjDquG7lcO9w6rhuqjhu6V0w6p24buN4bqqw6rhu5fDtXjDquG6qOG6usOq4buX4bu1w6zDqnfhu4nDquG6qOG7peG7iXjhu6XDquG6qOG7pcO04bqo4bqpw6o8w6zhuqrDqnfDg+G7p8OqdsO1eMOqeOG7pcOJw6rhu4DDtOG7hOG6rcOqw4Lhu6VEw6rhu6Xhuqrhu4R44bulw6p2xKnhu6fDquG6pkThuqjDquG6psOow6rhuqjhuqbDieG6ruG7lcOq4buVeXjDquG6qOG6puG7n+G6qcOqWMO9w6rGoeG7s+G7p8Oqw7nGsMOq4buVRXjDucOq4buV4bulw7Thu5XDqnbDieG6tOG7p8OqxqHDgHjDucOqRuG6rcOqeMO9w6p34bqqw4F4w6rDucaww6rhu5VFeMO5w6rGoeG7i8OCw6rhurh4w7nDqnjDucOs4buE4bqp4bqp4bqpw6rGoXTDquG6qOG6puG7i3jhu6XDquG7pcO04bqqw6rhuqThuqpq4bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkVjhu6Xhu6dy4bqqw6p4w7nDieG6sOG7p8Oq4buA4buTeMOqeMO54bul4bux4bqtw6rGoXTDquG7l+G7k3jDqsahcXjDquG7gOG7p3Phu5XDquG7lXl4w6rhu5Xhu4vhu6fDquG6qOG6vMOq4bqow4rhuq3DquG7pcOs4buEw6rhu5XDvcOqRsOqeMO54bul4buxw6rhuqjhurzDquG6qMOKw6rhu5Xhu6XEkMOq4buEceG6qsOqduG7icOq4buXecOq4buZw4HDqnfhu6PhuqnDquG7lHl4w6rGoeG7p3R3w6rhu6/hu513w6rhuqjhu6XGsMOq4buLw4LDquG7leG7pXnDquG7mcOBw6p34bujw6rhuqjhu6Xhu6dx4bqqw6rhuqThuqrDrHjDquG6qOG7jXfhuq3DquG7lWx4w7nDquG6qOG7pcOzeMO5w6rhuqjhu6XGsMOq4buXecOq4buZw4HDqnfhu6PDquG6qMSpecOq4buLw4LDqnbhurzhu5Xhuq3DquG7guG6qnjDucOqxqHhuqDhuqjDquG7gOG6ruG7p8Oq4buZxKl4w6rhu5nDqMOqduG7icOq4buZ4bqy4bunw6rhuqjhu6Xhu6dx4bqqw6rhuqzhurzDquG7hHDhuqrDquG6qOG7pcOJxIJ4w7nDquG7lcSQw6zDqsO54bunw6zDqsahxrB44bul4bqp4bqp4bqpw6rhu5Xhu4vhu6fDquG7gOG7s3jDucOq4buv4bund8Oq4buVQcOq4buP4buEw6rhuqzhu6dx4bqow6rhuqjhuqZweMOqxqHDteG6qsOqw4Lhu6VEw6rhu6Xhuqrhu4R44bul4bqpw6o+4bqmeXjDucOq4buv4bul4bun4bqtw6rDguG7pWrhu6fDquG6qOG7pcOzeMO5w6rhuqjhu6VteMOqeOG7pcaweMOqeOG7pcO0eMOqduG7icOq4buVw73Dqnjhu6Xhur54w7nDqsah4bq4w6zDquG6qOG6puG7n+G6rcOq4buv4bulasOqeGx4w7nDquG7leG7pcOBeMO5w6rGoeG6tMOq4bqo4bqmw4nhuq7hu5XDquG6qOG7i+G7lcOqxqHhuqB4w7nDquG6qOG6usOq4bqo4bulQXjDucOq4bqo4buneMOq4buZcHjDqnjDuXnhu4nhu6fDquG7r+G7peG7i8Oq4buv4budd+G6rcOq4bqo4buNd8OqdkbDquG7r+G7pUF4w7nDquG6onjDqsah4bupeOG7peG6qcOqOOG6qnjDucOqxqHhuqDhuqjDquG7gOG6ruG7p8Oq4buZw4HDqnfhu6Phuq3DquG6qOG7pcO14buEw6rhu5VB4bqtw6rhu5nEqXjDquG7mcOow6rhu6V5b+G7lcOq4buVw73DquG7lWp3w6rDueG7p+G7i+G7lcOq4buV4bul4buLeMOq4buV4bulw4nhurB4w7nhuq3Dqsah4buncuG6qsOqxqHDteG6qsOq4bqo4buncHjDquG7leG7pUJ4w7nDqnjDueG7peG7scOqxqHDieG6tuG7lcOqduG7icOq4bqo4bulw4ovw6rhu5fhu7XDrMOq4oCc4bqo4bq8w6rhuqjDiuKAneG6qWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5h54buX4buE4bq9xJHigJzhu5jhu7V4w6p4w73DquG7mW3huqjDquG6qOG7pcO9w4LDqsahw4nhurbhu5XDquG6qOG7jXfDqnZGw6rhuqzhurbDquG7pWvhu6fDquG7lcSQw6zDquG7mcOBw6p34buj4bqpw6rhu5TDvcOqeMO54bulcsOqeOG7iXnDquG7r+G7pcO9w6rhu4Dhu4nDquG7r+G7peG6osOq4bulxIJ4w6p4w7nhu6Vyw6p24buJd8Oq4buZw4HDqnfhu6PDquG7leG6uMOqw4Lhu6Vq4bunw6p44bulxrB4w6rhuqjhu6Xhu4vhu6fDqsah4bqgw6rhu5V5eMOqd+G7icOq4bqsw4F4w7nhur3huq3DquG7lUHDquG7mcSpeMOq4bqoQeG7p8Oq4buv4bulQXjDucOqeMO54bq6eMO5w6rhuqjhu6XDrHjDqsOC4bul4buncnjhuqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSRLMOqduG6uMOsw6rhuqjhuqrhuqLhu6fDquG7l+G6ssOq4buX4bqyw6rDicSCeMO5w6rDicSCeMO54bqtw6rhu4DhurrDrMOqd+G6qsOBeMOqxqHDieG6tuG7lcOqduG7iXfDqnjDucOJ4bqw4bunw6p24bqueMOqeOG7pcOJeMO5w6p2xKnhu6fDquG7gOG6usOsw6p34bqqw4F4w6p24buJw6rhuqjhuqbhuqp4w7nDquG6qOG7jXfDquG7leG7pULDqkbDquG7lcSQw6zDquG7mcOBw6p34buj4bqtw6rGoeG7s+G7p8Oq4bul4bu34bunw6rhu5Xhu4vhu5XDquG7mcO04buVw6rDguG7pUTDquG7peG6quG7hHjhu6XDquG6rOG6vMOq4buv4buncHjDquG6qOG6psaww6p44bul4buTeMOqeMSp4bun4bqtw6rhuqzhurzDquG7mcOsecOq4buX4bqqeMO5w6rhu4Dhu4nDquG7hHDhuqrDquG6qOG7pcOJxIJ4w7nhuqnDqj7huqZ5eMO5w6p44bul4bq+eMO5w6rhu4Dhu4/huqjDquG7gGrDquG7lcSQw6zDquG7mcOBw6p34bujw6p24buJw6rhu6/hu6VBeMO5w6rFqeG6qMOqeOG7p3J3w6rhu4Dhuqrhu6fDquG7r+G7peG7p8Oq4bqo4bul4buP4buEw6rhu5V5eMOq4bqo4bqmw4nhurJ4w7nDquG6qOG7peG7iXjhu6Xhuq3DquG7meG7p3HhuqjDquG6rOG7n8Oq4buV4bul4bunw6zhuq3DquG6rMOBeMO5w6rhu5XDvcOq4bqo4bqm4buL4buV4bulw6p44bul4bunc3fDquG7gOG6ruG7p8Oq4buV4bulxal44bulw6p3xrB44bulw6rhu4Dhu4nDqsO54bunw6zDqsahxrB44bul4bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkVjDieG6ruG7lcOqd23huqjDquG7leG7pWrhu4TDquG7guG6qkHhu6fhuq3DquG6psOA4bunw6rhu6/hu6Xhu6fDquG7leG7pUJ4w7nDqnjDvcOqduG6rnjDqnZweOG6rcOq4buVw73DqnjDucOJ4bqw4bunw6rhu4Rw4bqq4bqtw6rhu5XDvcOqw7nhu6fDrMOqxqHGsHjhu6Xhuq3DquG7lcO9w6rhu5V5eOG6qeG6qeG6qcOq4buV4bulQnjDucOq4bqs4buhw6rhu6Xhu6d04bqqw6p24buzeMO5w6rhu5nDgcOqd+G7o+G6qWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5h54buX4buE4bq9w6rhuqzhuqjhu4R24bub4bqv4bq94bqo4bub4buC4bqoLcOsduG7p8O5eOG6pcOq4bqm4bunw7nhu6Xhuqjhuqfhur3EkWThuqzhuqjhuqZ5eMO5xJHhu6R7OVJYw6rhu5Thu6Thu6ZkL+G6rOG6qOG6pnl4w7nEkWQvw4LEkQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]