(vhds.baothanhhoa.vn) - Đêm mưa. Những con phố sầm uất, huyên náo chìm vào tĩnh lặng. Ánh đèn đường vàng mờ trong màn sương. Những hàng cây trên phố cũng thôi xào xạc, im lìm, hắt bóng xuống mặt đường. Đâu đó chỉ còn sót lại âm thanh vụn vặt của những người rao hàng. Tiếng rao ấy, ban ngày chìm vào ồn thành phố, nhưng đêm đến lại đau đáu cõi lòng.
w6xBb23FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7hsOhw4FH4bq24burbG1GR+G7jOG6tuG7q+G6u2xH4burw5JHLeG7meG6tsOB4bu54bq04buDbeG6tuG7q+G7t0fhu4Vs4buLw6xGR+G7hMOC4bq04bu54buLYeG7mUhtR8OBeOG6tOG7uW3hu4Thu5nDgm3hu6l34bqyw6wvRkfhu4TDguG6tOG7ueG7i8OsL0Fv4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4ZA4bur4buZxrBs4buL4buod+G6sm3hurLEqOG7mWdtLkFO4bq04bu5bcWpw4LhurRt4buGQUNtRnXhurJtSHRHZm1BSOG7jHfhurRt4bq04buVw4JtxalB4bqg4bqybU/hu5fDgm1HxILhurRBbeG6tnDhurThu7lnbeG7lOG6tEFt4bupw6jhurRt4bupxKjhurzhurThu7ltT+G7l+G6tOG7uW3hurLhurxtR+G7hMOC4bq04bu5beG6suG7l+G6tG1GxKjhurjhurThu7lnbS5BTuG6tOG7uW1B4buX4bq04bu5bcWpc+G7jG1H4buEd+G6tG3hu4ZBQ23FqeG7iOG6tOG7uW1HQULDgW3DkuG7l8OCbcOSxqHFqWZtw4HhurJt4bq24bqg4bqyZm1B4bufR23hu6fhuqThurThu7ltw5JIQ+G6tOG7uW3hurJwR23hu6nEqOG6vOG6tOG7uWdt4buoc0ht4bup4bqkbcWpQcODbcWp4bqm4bq0bUbhuqRHbeG6tsahw4Ftc+G6sm1HQeG7meG6tEFtT8OM4bq0bU9wR23FqeG7iuG7mW3hurRBTuG6tOG7uW3hurThu7nEqOG6vMOBbeG7hOG7mcOCbUHhu5fhurThu7lnbcOhw4F44bq04bu5beG7hOG7mcOCbXThu4xmbeG7p+G7meG6tG3hurThu7nhu5fhu4xtxalB4bqg4bqybU/hu5fDgm1E4bq0bUdB4buX4bq0QW3hu4ZBQ2Zt4bq0QcSo4bq04bu5beG7qXfhurJt4bupeOG6tG3hurbGocOBbeG7qeG7mUht4bup4buVSG3FqeG6qsOBbeG6tuG6puG6tOG7uWfDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLw6zhu6vhurLhu4vDrMOB4bqy4bu5bcWp4bq24buZRkbhurtsw4HFqOG7q+G6tEfhu6vhu4RtxrBHQUjhurLhu6dsbUZH4buM4bq24bur4bq7bMOTw4HGsEdB4buDbcO0bm7hu4bDkuG7hW1B4burw4Hhu7lBR+G7g23hu43DtcO14buGw5Lhu4VsbUbhu4TFqeG6u2wvL8WpxrDhurRn4bun4buZw4JHQeG7meG6tEFBw4Lhu5lnT+G6tC/GsOG7q0bhurBHw4Lhu4Yv4bq04burw5NGL8Ozw7PDs+G7ky/Ds8Ozw7PGsOG7jW/hu4/Ds27hu4/DtUfDtOG7k+G7k27hurbhu5Et4bqyw4JHLUfDgeG7q+G6tOG7uS3hu4Thu5nDgi3GsOG7q+G6si3FqeG7mWfhuq7hu4bhu7lsbeG7meG6tkfhurtsYeG7mUhtR8OBeOG6tOG7uW3hu4Thu5nDgm3hu6l34bqybG3Dk8OBxrBHQeG6u2zDtG5ubG1B4burw4Hhu7lBR+G6u2zhu43DtcO1bG0v4buLw6wv4bur4bqy4buLw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bFqOG7meG7hkfDgcOC4bq0bOG7i8Osw4Hhu4vhu5rhurRBbeG6ssOB4bq0QW1B4bqs4buZZ8OsL8OB4buLw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7iy7hu6HhurJtR+G7hMOC4bq04bu5beG6tEHhu5dtQuG6sm3FqcOC4bq0Zm1H4buZw4FtR0LDgW3hu4RI4bq04bu5beG6tnfhurRt4bun4bq+w4Ft4bq0QU7hurThu7ltR8OBeOG6tOG7uW3hu6nEkOG6tOG7uW3hurThu7nDguG7l8OBbeG7hkFDbcawxJDDgW1P4buXw4JnbeG7qOG6pG3hurbhu5dtR8OBeOG6tOG7uW3FqeG6psOBbUFJbcWp4buK4buZbcOS4burbcWpSkhtR0HEqOG6uOG6tOG7uW3FqUHGoeG7jG1PxJDDgW1P4budZm1Hw4F44bq04bu5beG6suG6vm3FqU3hu5lt4bq2xqHFqUFtxanGocWpQW3FqeG7iuG7mW3hu6fhu5XFqW1B4buX4bq04bu5bcOS4bqk4bqybeG7qcOBbeG6tuG7l+G6sm1PeW3hurJIxJDhurRmbUfDgXjhurThu7lt4bu5w4HhuqRtR+G7hOG7meG6tEFtR0Hhu4ptT+G6vOG6tG3hu4JI4buZ4bq0QW3hurRBTuG6tOG7uW3FqeG7leG6tEFtxalN4buZ4oCmw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7izlEw4Ft4bupxJBHbeG6tOG7ucSQR2ZtR8OBeOG6tOG7uW3hu4Thu5nDgm3igJzhu6bhu5XhurRBbeG6sEFJxalt4bupc+G7jGdt4bqpQsOBbeG6tsahxalmbeG7p+G7leG6tEFt4bqwQUnFqW3hu6lz4buMbG3hu7nhuqptT+G7l8OCbUdBw4DhurRBbeG7ucOB4buVxaltR0ttw5Lhu5lt4bupeOG6tG3hu7l14bq0Z23DocOBeOG6tOG7uW3hu4Thu5nDgm3hurBBQuG6tOG7uW3hurbhurrhurRt4bq24buf4bqybeG6tEHEqOG6tOG7uW3hurbGocOBbeG7hHRHbU9L4buZbUfhu5nDgW3FqUHDgm3hurRBTuG6tOG7uW3hu5nDgW3FqUHEqOG7mW1PxJDDgW3hurThu7nhu4pnbcOhQUltR0FMxalmbeG6tnNIbeG6tuG7n+G6sm3hu4REw4FtR0LDgW3hurLhurrDgW3hurbGocOBbeG7qcSow4rFqW3hurThu7lB4burbUfDgXjhurThu7lt4buE4buZw4Jt4bupd+G6smZtxalBceG6tOG7uW3hu6fDgXhHbUfGocOBbUdCw4FtT0JtR+G6oOG6tEFmbUHhu5nhu4xtR8ahw4FtR8OBeOG6tOG7uW3hu4Thu5nDgm3hu6l34bqybeG7ucOB4bq8bUHDgXjhurJt4buCSOG7lWdtw6FCw4FtQeG6oOG6tEFtxrBI4bq04bu5beG7hOG7mW3hurThu7nEqOG6vMOBbeG7hkHDjG3hurRObUHhu5nhu4xt4bun4buVxaltR+G7hEjhurThu7lt4bq0w4F34bq0beG6tOG7l8OCbeG7qeG6pG1P4bq6w4FtR3ThurJt4buVw4Jt4bqy4bqo4bq04bu5beG7qeG7meG6tOG7uW3hurbEqOG6ukdt4bupw4FtR+G7hMOC4bq04bu5beG7qXfhurJnbeG6p+G7l21HQsOBbeG7qeG7nW1HTG1B4bqow4FmbeG6sEFC4bq04bu5beG7p8OBeEdt4bq04bu5xKjhurzDgW104buMbeG6vm3hu6lzSGZt4bu5w4Hhu5ltxanhu5vhurRBbUdBeG3hurThu5fDgm3hurLhu5dt4buGQeG7m8OBbcawdeG6sm3hurLEqOG7mW3hu6nDgW3hu6fhu5XhurRtQeG7l+G6tOG7uW3hurBBSOG7jOG7mWfDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLLkHhu61t4bq0QeG7l+G6tOG7uW3hu6lwR23FqcOC4bq0beG6sEHDgW3hu6fhu7Ft4bup4budbcWpQeG6oOG6sm1P4buXw4Jt4bu5w4F0xalt4bq04bu54buKZm1HQsOBbeG6tnXhurRtR+G6oOG6sm1Hw4F44bq04bu5beG7hOG7mcOCbeG7qXfhurJtT0vhu5lt4bq04bud4buMZ23hu6jhuqRt4bq24buXbUfDgXjhurThu7lt4buE4buZw4Jt4bupxKjDisWpbeG7hkHhu5VHbeG7hOG7mW1HS23hurLEkEdt4bq04bu5xKjhurzDgW3hu4ZBw4xt4bq0Tm1H4buESOG6tOG7uW1HSEXDgWZt4bq0QeG6qG1HQeG6pG1P4bq6w4Ft4bupQsOBbeG6suG7n0dtR+G7hOG7iOG6tOG7uW1Gc0htT+G6oG1HQcOBeEht4bq04bu54buKZ23Gr0zhurThu7ltxalBw4F4xaltw5Lhu6tt4bupxqHhu4Ztxanhu5dtR+G7l+G6tOG7uWZtxalB4bqibeG6tsO6R23hurLhur5tQXhHbeG6tuG6uuG7hm1P4bubw4Ft4bq04buX4buMbeG7qXjhurRt4bq24bq64buGbU/hu5vDgW3hurBB4buVxaltR+G7hMOC4bq04bu5bcWpQcOBeMWpbUdBSeG6tOG7uW3hurRB4bqoZm3hu4REw4Ft4bun4bubw4Jt4bun4buV4bq0QW3hu6nEqMOKxalt4bu54bqkw4FmbeG7im1H4buEw4LhurThu7lt4bq0QcOBeUht4bq24bq64buGbU/hu5vDgW3hu6nhu7Nt4bq2SELhurRt4bq04bqk4bq04bu5Z8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4bumw4LGsOG7jGzhu4vFqHXhurJtxalBw4F4xalt4bun4buV4bq0QW3hurBBScWpbeG6tOG6pOG6tOG7uW1BRcOBbUfhu4R34bq0bUfhu5nhu4xmbUdCw4Ft4bqy4bq+beG7hOG7mWZt4bq04bqkbeG6tEHhu53Dgm3hurRBw4Lhu61HZ20u4bu5xKjhurzDgW3hu4ZBw4xt4bq0Tm1PxJDDgW1P4budbUdB4buZ4bq0QW3hurLDgeG6tEHhu4Nt4oCcw6Hhu4ThurzDgW3hurLEqOG7mW1Hw4Jt4buCSOG7lW3hurR34bq0bcWpQeG7n8WpbeG6tMSo4bq6xalt4bqyxKjhu5lt4bq04bu5dOG6sm1P4buXw4JnbcOhQULDgWZtxalCbeG7o+G6tG3DkkLDgW3hurbGocWpbeG6vm3hu7nDgU7hu5lt4bq04buX4buMbUZ2beG6tOG7ucOC4bq0bUHhurjhurTigJ1nbeG7qEnhurThu7lmbeG6tOG7ucOC4bq0bUHhurjhurRtR0HDukdnw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7i+G7ouG6tG3hu6fhu5XhurRBZm1HQsOBbU/hu5dt4bq04bu5xKjhurzDgW3hu4ZBw4xt4bq0Tm3DkuG7mW3hurbGoW1HeEhtR+G7lcOCbU/hu5fDgW3FqXNIbcWpQUjhu4zDveG6tG3hurBBQuG6tOG7uW3hu6l1SG3hurLhu5dtxanhu4jhurThu7ltxalBceG6tOG7uW3FqUhDw4FnbThI4buZbeG7qeG6pGZtR0LDgW3hurRBw7rhurRtT3lt4bq0QU7hurThu7lt4bq24buVR23FqeG7n0dtxalIxJDFqW3hu6nhurzDgW3hu6dIROG6tG3hurRBw4F5SG1B4bq44bq0bU9Iw4FnbS7hu7nEqOG6vMOBbeG7hkHDjG3hurRObUd34bq0bS5BxKjDiuG6tOG7uWZt4bq04buj4bqybeG6tOG7meG7jG3hurLhurrDgW3hurThu7nDguG7l8OBbeG7jW5tR0hFw4FnbcOhQeG7q8OCbeG6tuG6vMOBbcWpQeG6om0uQcSow4rhurThu7lmbcWp4buVxalBbeG7qXPhu4xtQeG6uOG6tG3Dsm3hurThu6PhurJtxalB4bqibeG7gkjhu4x4R23hu6nhuqLhurRBbeG6tnfhurRt4buGQUNmbeG7p+G6vsOBbeG6tEHhu5dtxalB4bqibcawxKjhurrDgW3hu4JId23hurThu7lBw6jDgm3hurbhu5/hurJmbeG7gkjhu5nhurRBbeG6tOG7o+G6sm3DtW3hurLDgcO94bq04bu5beG7o+G6tG3FqUHDg21H4buEQuG6tOG7uW3FqUHhurxtT+G7l8OCbU/hu5fDgW3hu6fhu5ltRuG7l8OCbeG7hEjEkOG6tOG7uWdtLHThu4xt4bq04buj4bqybUfhu4TEqOG6usWpbeG6tOG7ucSo4bq8w4FtR+G7mW3hurLhur5txanDguG6tG3hu6nEqOG6vOG6tOG7uW3FqeG7n0dt4bq04bu54buZ4bq04bu5beG7gkjhu5lmbeG7qcSow4rFqW3hu6l54bq0beG7p8ONbcWpQcOCbcOAR21Hw4F54bq0Zm3hurRBxKjhurThu7lt4bqwQULhurThu7ltxanhuqbhurRt4buESMSQ4bq04bu5beG7qeG7s23FqeG7l+G7jG3FqXThu4xnbSx0R23hu4RIxJDhurThu7lmbeG6suG6rMOBbeG6tOG7ucSo4bq8w4Ft4bupRW3GsEThurRtRuG7meG6tOG7uW3hurbhu5fhurJtxalC4bq04bu5beG6tEFz4bq0Zm1HQXht4bq0QcSo4bq04bu5bcWpQuG6tOG7uW1H4buMbcWpQcODbUdI4buM4buz4bq0bUdB4buZ4bq0QW3hurTDgXfhurRt4bqwQeG6qOG7q23hurLGoeG6tEFmbcWp4bqm4bq0beG6tEFO4bq04bu5beG6tOG7ucSo4bq8w4FtxanhuqRtR0hFw4Ft4bq0QcSobcWpQeG6omZt4bq04bu5xKjhurzDgW1H4buZbcWpQXHhurThu7lt4bq0QcO64bq0Z23huqfDuuG7jG3hurbhu5dtxalB4bqibeG6tsahw4Ft4buGQeG7m8OBbeG7hkHDgXdIbcawxqFHbeG6tnfhurRtR0Hhu5fhurRBbeG7hkFDbeG7p+G7leG6tG3hu6fhu5XhurRBbeG7qXfhurJnbcWoQeG6om1HQUh3bUfhu4Thuqxt4bq+beG7uXXhurRt4buneOG6tG3DkuG7q23hu4ZBw4Dhu5ltw6Fz4buMZm3hurLDicOBbeG6tOG7ueG7l+G7jG3hu6l5SG3hu4ZB4bubw4Ft4bupxqHhu4Ztw5Lhu6tt4bupeOG6tG06xagubTvhu7VtLELhurRmbeG6sEFIbU9Mxalt4buCSOG7meG6tEFt4bumw73hurRBbU/DgcO94bq0bUDDiuG7hm07TMWpZm3DoeG7hMSo4bq84bq04bu5beG7qMahw4FtQeG6rMWpbUBE4bq04bu5beG7qErFqWZt4bumw73hurRBbU/DgcO94bq0beG7qOG7mW06QcOC4buZbUfDg+G6tEHigKZt4bup4buzbeG7p+G7leG6tGdtxahB4bqibeG7p+G7n0dt4bupdUht4bun4buV4bq0bUdLbcO1bS1tw7Rt4bu5w4HhurxtR0PDgW3hu6l44bq0beG7uXXhurRtRuG7leG6tOG7uW3hurLhurrDgW1PeW3hurRB4buXbUfhu4Thuqxnw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7iy1t4oCcxahB4bqibcWp4buI4bq04bu5bcWp4bqkbeG7qUrhu5ltxanDguG6tG3hu7nhu5XDgWZt4bq04buj4bqybeG6tOG7meG7jG1HQcOBbeG7qcahw4FtQeG6rMWpZ23FqEhDw4FtR0h14bq0beG6tOG7l+G7jG3FqUHhuqJtR8OA4bq0QW1PeW3DkuG7q+G6sm1B4buf4bq0bUdBw4FtxalNbUdBeG3hurThu5fDguKAnW3igJNt4bq04bu5xKjhurzDgW3hu4ZBw4xt4bq0Tm3FqeG6pG3hu7nEqOG6uOG6tOG7uW3hurJwR23hurBB4bufxalt4bqwQUVtxalBw4Jt4bunw4F4R2fDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLQOG6oOG6tEFt4bq0QcSobUdCw4Ft4bup4budbUdBdOG7jG3FqUHhuqJtxanEqOG6vMOBZm1H4buEw4LhurThu7lt4bun4bqk4bq04bu5bUdDw4FmbeG6sEHhuqThu6tt4bqyw4HDveG6tOG7uW3FqUHhuqJt4bu5w4Hhu53hurRt4buE4buZbeG7qeG7s23hurbEkG1B4buX4bqybeG7hOG7o+G6tOG7uW1H4buE4buf4bq04bu5Z23Gr8ONbcWpSMSQxaltRkPhurThu7ltxanhuqbhurRt4bq0QcOBeUht4bqwQeG6pG3hurBB4buj4bq0Zm3hurRBxKjhurThu7ltxalB4bqibeG6tkhC4bq0beG6tsahxalt4buCSOG7meG6tGZtQcSo4bq64bq04bu5bU95beG7hkHDgOG7mW3hu5XhurRBbUbhu5XhurThu7ltxalIxJDFqW3hu6nhurzDgWdt4bu4w4FO4buZbeG7p+G7mcOCbeG6tEHDgXdIbeG7p8SQ4bq0beG7p3lt4buGQeG7m8OBbeG6tsOCbUfDguG7meG6tGZt4buV4bq0QW3hurLhu59HbcWpQeG6om1P4bul4bq0bXThurJt4buV4buGbUfhuqDhurRBbUdBxKjhurjhurThu7lt4bq04bu5xKjhurzDgWZtR0HEqOG6uOG6tOG7uW3hu6nhurzDgWfDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLxahB4bqibeG7p+G7m8OCZm3hurLDicOBbeG6tOG7ueG7l+G7jG3FqUHhuqJt4bupeUhtR0xtT8OJbU95beG6suG6oOG6tEFt4buE4buh4bq04bu5Zm3hu6fEqOG6usWpbcWpQXPhurRt4bq2c0ht4bupxKjhurzhurThu7ltRnZt4bq04bu54buf4bq0Zm1Hw4F44bq04bu5beG7hOG7mcOCbcaw4buXw4FtRnZtxanhuqRt4bq04bu5xKjhurzDgW3hu7nhuqzDgWZt4buGQUNtxrDhu5fDgW1Gdm3FqeG6pG3FqUHDiW3hurThu7lBw4PigKZmbcWpQeG6om1Gdm3hu7lw4buGbeG7qcSow4rFqW3hurBB4buVxalBbUHhu5fhurThu7ltR0Fz4bq0beG7gkjhu6vhurRtxanhu4rhu5lt4bqy4bqg4bq0QWdtxahBcOG6tOG7uW3hu6nEqOG6vOG6tOG7uW1HxKjhur7hurThu7ltT0htT+G6uG1B4buZ4buMbeG7p3RHbeG7qeG6ouG6tEFmbeG6tEHEqOG6tOG7uW1B4bqk4buZbUdB4buX4bq0QW3hurLEkEdtxalI4bq04bu5beG7qcSo4bq84bq04bu5bUbDgeG6tEFt4bqweG3hu6nhu7NtR+G6usOBbeG6sEHDgW3hurRN4buZbeG7qXfhurJtT3ltRuG7leG6tOG7uWZtxanhu4jhurThu7ltw5LDguG6tOG7uW3hurLEkEdt4bq2deG6tG3hu6fhu5XhurRnbeG7qEnhurThu7lt4bq0QcSobeG7mcOBbeG7qeG6pG3hu6nhu51tR0vhurThu7lt4bq04bqkw4Ft4buE4buh4bq04bu54buDbeKAnC7hu7lBeW3hurThu7lBw4HDveG7hm3hurBBQuG6tOG7uW1HxqHDgm3hurR34bq0bUZMbcWp4buZw4Jt4buCSOG7jm3FqUHDgm3FqcOC4bq0beG6tOG7ucSo4bq8w4Ft4bqy4buXbcWpQcOA4bq0QW3FqcOC4bq0beG6tOG7ucSo4bq8w4FtR8ahw4Jt4bq0d+G6tG1GTG3FqeG7mcOCbeG7gkjhu45txalBw4Jt4bq04bu5QXlt4bq04bu5QcOBw73hu4bigJ1nw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7iyzEqOG7mW3hurRw4bq04bu5bUHGoUdmbUdCw4FtT8SQw4FtT+G7nW3hurRJ4buGbeG6suG6oOG6tEFtRuG7mUhtxanhu5XhurRBbcWpTeG7mWdtw6FLbUfhu4R34bq0bUd14bq04bu5bcOzbeG6tEHhuqDhurRtw5JIQ+G6tOG7uWZt4bq04bu5xKjhurzDgW3hu4ZBw4xt4bq0Tm3hu6nhu5nhurThu7lt4bq04bu5RMOBbcOSSEPhurThu7lt4buj4bq0bcWp4buVw4Ft4bun4buV4bq0QW3hurBBScWpbUdCw4FtT0vhu5ltxalBQ8OBbUdLZ23FqEpt4bq0QcOCw4Ft4bq0QeG6pMOBZ23hu6LhurRtw5LDguG6tOG7uW3FqUHDgXjFqW3hu6fhu5XhurRBbeG6tsOJw4FmbeG7hkHhu4rDgW1H4buZ4buMbU/hu5fDgm3FqUHDgXjFqW3hu4JIdeG6tG3hurLhuqjhurThu7ltR+G7meG6tOG7uWZtxalB4bqibcWpw43hurThu7ltxalBw4F4xaltw5Lhu6tt4bqwQUh0R23GsHXhurRtR+G7hMOC4bq04bu5beG7qXfhurJtR0PDgWZt4bun4bqobeG6tsahw4Ft4bq0QU7hurThu7ltR8OBeOG6tOG7uW3hu4Thu5nDgm3hu4x4SG3hurpHZ8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4bumw4LGsOG7jGzhu4s4SOG7m21H4bqg4bq0QW1Hw4F44bq04bu5beG7hOG7mcOCbeG7qXXhu4xtxalCbeG7qeG6uOG6tG104buMbcWpSm3hurZIQuG6tG3hu5XhurJt4bub4bq0QW1P4buXbUfhu4Thur5t4bupw4FtR+G7hOG6vm3hurbGocOBbUfhu4TDguG6tOG7uW1HQsOBZ2dnbeG6tEHEqG3hurRB4buXbUdB4bq4beG7qMO6SG03QcOBbUDDjeG6tOG7uW1HS+G6tOG7uW1Pw4F4R+G7g8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4bumw4LGsOG7jGzhu4vigJwu4bu5w4Lhu5fDgW3hurDDgeG7mW1P4bqs4bq04bu5bUfDgXjhurThu7lt4buE4buZw4Jt4bupd+G6ssOsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4bumw4LGsOG7jGzhu4vFqEHhu5nDgm1Cw4FobTnhu7HDgm3hu4Thu59HbeG6tEFO4bq04bu5beG7hkHDgXnhurRmbeG6tEFO4bq04bu5beG7qeG7mUjDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLw6HDgXjhurThu7lt4buE4buZw4JtT+G6rOG6tOG7uW3hu6dIQ0dtxanhu5nhurRBbUdBc0jDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buL4buoxKjhurzhurThu7lt4bqwQUjhu4zhu5lt4bq04budw4Jt4bq0SMSQR23hurThu5VHbeG6tEF1SG3hurLEqOG7mW3hu4Rz4buMZ2dn4oCdw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7i+G7qOG7oeG6tOG7uW1G4buZSG3hurRBTuG6tOG7uW1Hw4F44bq04bu5beG7hOG7mcOCbeG7qXfhurJmbUdCw4Ft4bq0QeG6oOG6tG1HQXThu4xt4bq0QU7hurThu7lt4buGQcO64bq0beG6tOG7ucSo4bq8w4FtxanhurhtxalMxaltT+G6usOBbeG7ueG7leG6tEFt4bq0cOG6tOG7uW3hurLEqEhtRsOB4bq0QW3FqUFE4bq04bu5bcWpQXRHZ23hu6jhuqRt4bq24buXbeG6tEFO4bq04bu5beG7qUrhu5ltxanDguG6tG3hu6nhu5nhurThu7ltxal14bq0bUfDgXnhurRt4bqySOG7mW1GTuG7mWZt4bq24buXbeG6tEFO4bq04bu5beG7qUrhu5ltR+G7hOG7r23hurbhurrhurRt4bup4buZ4bq04bu5bcWpdeG6tG1Hw4F54bq0beG7qeG6pOG6tOG7uW1B4bqsxalnbcOhQsOBbeG6tEHhuqDhurRtR0F04buMbUHhuqDhurRBbeG7p+G6pOG6tOG7uW3hu6dDbUdCw4Ft4bq24buZw4Jt4buE4buZbeG7qcSo4bq84bq04bu5beG6ssSoSG1Gw4HhurRBbeG7ucOBTuG7mW1H4buExKjhu5lt4bq04buf4bq04bu5beG7ueG7n0dnbcOhQsOBbeG6tEHhuqDhurRtR0F04buMbcaw4buV4bq04bu5beG6suG7rW3hurRB4bqobUdB4bqkbeG7p3fhurRt4bq0QU7hurThu7lt4buERW3hu4Thu5lIbeG6tOG6uMOBbeG7ueG6pMWpbcWpQcOKZ23DoULDgW3FqeG7iOG6tOG7uW3hurRB4bqg4bq0bUdBdOG7jG1HQsOBbU/hu5dtw7Jt4bupSuG7mW3hu6vhurJtR0Hhurht4bq24bq64bq0beG6tnfhurRtR0tt4bq0QU7hurThu7lt4bu5w4HhuqxHbeG6skRtQULDgW3FqeG7iuG7mW3hu6dDZm1P4buXbUZMbUd14bq0bUfhu5vDgm3FqeG7iuG7mW3hurLhu61nw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7i+G7qOG6pG3hurbhu5dt4bq2w4BtxrDDgm1HQsOBbU/hu6XhurRt4bq2SELhurRtxrDhu5fhurRBbeG6tEFO4bq04bu5beG7jHdIbUdBxKjhurjhurThu7lmbUZMbUfhu4Rz4bq0bUfhu4ThuqzhurThu7ltxalBw4Jt4bq0QU7hurThu7lt4buGQcO64bq0beG7qeG6vMOBbeG6tuG7meG6sm3hurbhu4ht4bq04bu5w4Lhu5fDgW3hurDDgeG7mWdt4bum4bq+w4FtR0LDgW3hu6fDgXhHbeG7qeG7oeG6tOG7uW1G4buZSG1P4buvbeG6tOG7ucOC4buXw4Ft4bq24buZ4bqybeG6tuG7iGZt4bq24buXbeG6tEFO4bq04bu5beG6snXhurJt4bq0w4LhurRt4bupxKjDisWpbcSo4bq44bqybeG6snXhurJt4bq0QcSobUdCw4FtT+G7l23FqeG7lcWpbeG7q+G6sm1HQsOBZ23hu6jDgXlIbeG7qeG6pG3hu7nDgUnhu4ZtR0LDgW3hu7nGoUdt4bupw4Ft4bq0QU7hurThu7ltR8OC4buZ4bq0bUfDgOG6tEFmbeG7p8OC4bq0bcWpQeG7q+G6tG1P4buXbUZD4bq04bu5beG7meG6tG3hurRBw4F34bq0Zm1PQm1HxKhmbeG6suG6uG3hurLEkOG6tOG7uWdtw6FCw4FtxalBw4Nt4bqyw4LhurThu7lmbcWpSMSQxaltRkPhurThu7lt4bq04buX4buMbUZ2beG6tkhC4bq0bUfhu4Thu5fhurRt4bq04bu5w7rhu4ZtR+G6oOG6tEFt4buMd0htR0HEqOG6uOG6tOG7uWZt4bup4buzbeG6tEFO4bq04bu5beG7ueG7leG6tEFt4bq0cOG6tOG7uW3hurLEqEhtRsOB4bq0QW1Gdm3hu6nEqMOKxaltRuG7meG6tG1G4buvZm3hu6nhu7Nt4bq0QU7hurThu7ltR8OBeOG6tOG7uW3hu4Thu5nDgm3hu6l34bqybeG7p+G6ukdt4bq0cOG6tOG7uW3hurR5Zm3hu6nhu7Nt4bqyxJBHbeG7qUrhu5ltR+G7hOG7r23hurThu5fDgm3hu6nhuqRt4buERMOBbcWp4buI4bq04bu5bUZ2beG6tEHEqG1HQsOBZm1Gdm1HTG3FqUHhu5/hu4ZtxalBw4Jt4bqy4bqg4bq0QW3hurRBTuG6tOG7uW3EqOG6usWpbeG6suG6uG3GsMONbeG6tuG7l23hu6fhu7Ft4bq0QeG6qOKApsOsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4buYSEdBw4Lhu4Rs4buLw6Hhu6PhurThu7ltw6FBSeG7jMOsL+G7huG7iw==

Tăng Thúy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]