(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau một năm học, cuối cùng tôi cũng phải thưởng cho con gái một con chó sau nhiều lần trì hoãn. Trái ngược với niềm vui của con, vợ chồng tôi có phần lo lắng. Mấy năm nay những phiền phức liên quan đến chó nghe nhiều vô kể. Khi thì chó cắn người, khi thì chó chạy ra đường gây tai nạn cho người tham gia giao thông...

Tin liên quan

Đọc nhiều

w7lH4buv4buxQkvhu7lSUsah4bur4bugaEhTS8SQ4bur4bulfeG6rE3hu7FTxIJC4bux4buuw5Xhu7HFqFTDuS9H4buv4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6DDocSQ4bu5Q+G7q+G7pWfhu7lU4buxTOG7klPhu7FNw4NM4buxR8OSQnLhu7FCVMOUSOG7sULDmk1G4buxU8OVSOG7sULhu6ZNRuG7seG7oEfhuqBI4buxU0fFqOG7ok1G4buxQkdO4buxQk5N4buxRkFI4buxTOG7klPhu7FCTk3hu7FCR0/hu7FS4bu5VOG7sU1HSOG6vlThu7FL4bqkTeG7sVNRw43hu7FHTuG6ok1z4buxaFFBSOG7sU1Gxajhu5xC4bux4buuxqBI4buxTUjhur5M4bux4buuVEjhu7FC4buk4bu54buxQk5NcuG7seG7ruG7nOG7sUJH4buQTUbhu7FTw5VI4buxQk/hu7Hhu6BH4bqkTeG7sUtO4buxS8SCTUZz4bux4bq1w4JY4buxTcODTOG7sU3hu7lY4buxTUfhu6xNRuG7seG7oEdI4bq+TeG7seG7oEfGr0Lhu7FLSOG6vE3hu7FQVOG7uU3hu7FEw4pN4buxQkdP4buxTUZHxJDhu7FNR0jhur5U4bux4buuw5Xhu7FK4buGc+G7seG6t0dI4buxU0fDjeG7sUJHT+G7sULEgk3hu7FNRsWo4buaSHLhu7FKR0jhu7FTR8ON4buxQkdP4buxQkfDgFjhu7FR4bu54buxRMWo4buaTUbhu7FG4bq0WOG7sVPhu7lI4buxTcOATeG7sUJHTuG7sU1Gxajhu5pI4buxU0fhu7lM4buxRkjhu7nhu7FGSOG7uU7hu7FTR8OVTUZzc3PDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oHtOQ1jhu6vhu6XDuUhMRuG7sUJL4bu5UlLGoeG7q0h9xJBNU8SQUeG7q+G7sVJTWEvEkMah4burVkhDU0dw4buxw7154but4bugV3Hhu7FHxJBIRkdTcOG7sXjhu6/DveG7oFdx4bur4buxUlFCxqHhu6svL0JDTXPhuqrhu7lOU0fhu7lNR0dO4bu5c+G7rk0vQ8SQUkpTTuG7oC9NxJBWUi92dnbDvS/hu6/hu7fhu7NDeeG7r+G7r+G7r3Z44buzU+G7t3jhu7Xhu69Ldi3hu69zxKjhu6BG4bur4bux4bu5S1PGoeG7q+G7q+G7sVZIQ1NHxqHhu6vDvXnhu63hu6vhu7FHxJBIRkdTxqHhu6t44buvw73hu6vhu7Ev4bulw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B94bu54bugU0hOTeG7q+G7pXUkTUfhu7FMSE1H4buxR8OS4bu5c+G7scOiRlThu5BNcOG7scOgTVPEkFFNxJBTw7rDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oHtOQ1jhu6vhu6XDs+G7nOG7sUJH4buQTUbhu7FTw5VI4buxU0dUWMOKU+G7seG7oEfDmULhu7FCTk3hu7FGQUjhu7FExajhu7nhu7FCR0/hu7FESOG7sVNI4bq8TOG7seG7oEfDk01G4bux4buuw4Hhu7FMVOG7ueG7seG6quG7kuG7sVdJQkdy4buxUcOS4buxTOG7jkxz4buxfU5N4bux4bqqReG7sUpHw5VNRuG7sUxUw5RN4bux4buuw43hu7FTR8Wo4buWTUbhu7FCR0/hu7HhuqrDjOG7sUThu7lUc+G7scOiT+G7sU1PSOG7sUJHT+G7sULhuqBNR+G7seG6qsOM4buxV0lCR+G7seG7rsOB4buxUcOS4buxTOG7jkzhu7FTR8ON4buxQsOTTeG7sUbDjeG7sUvDgeG7sUTDieG7oOG7sU3hu6zhu7lz4buxaEdUWMOKU+G7seG7oEfDmULhu7FH4buQSOG7sUvhurRU4buxTU/hu7FC4bumTUbhu7FMSOG7gk3hu7FCxajhu55NRuG7sUThu5BNRuG7sVlz4buxw7Phu6jhu7nhu7HhuqrFqMagQuG7sVHhu7nhu7FKR+G7jEjhu7FNR8OBcuG7sUfDgU1G4buxV09M4buxROG6ouG7sUfhu4xI4buxRMWo4bu54buxQkdP4buxREjhu7FE4bq0VHPhu7FoUeG6oOG7sUvhu5pI4buxRMWo4bu54buxQkdP4buxREjhu7FTSOG6vEzhu7Hhu6BHw5NNRnLhu7FTR8ON4bux4bqqw4Hhu7FCxajhu5pIcuG7seG6quG6oE5w4buxw7Phurrhu7FCR1RY4buATXPhu7F9R0/hu7FNR8OB4buxQsOV4buxQkfFqOG7ueG7sVNI4bq8THLhu7FSVMOUU+G7sU1Gw4FY4buxUeG7ueG7sUTFqOG7mk1G4buxTMOB4buxQk/hu7FCxIJN4bux4bu5SOG7sUThurRUc+G7sWhI4bq8TOG7sUvDgUzhu7FGw43hu7FCR07hu7FTw5RN4buxU0jhur5Nc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pWjDlUjhu7FNRkfhu4jhu7FEw4JY4buxS8OB4buxQkfFqOG7ueG7sULEgk1y4buxQkfGr+G7sU1P4buxTMOB4buxQsSCTeG7seG7uUjhu7FTR8ON4buxSkfhu5hz4buxaMOVSOG7sU1HxqDhu7FLw4BI4buxS+G6pE3hu7HhuqrDjOG7sUJHT+G7sUzhu5JT4buxTUfDgeG7sVNRTk1G4buxSkdU4bux4bugR8OU4buxQsSCTXPhu7HhurNO4buxS8SCTUbhu7FTw5VI4buxR+G7jEjhu7FCR0/hu7FE4bqi4buxU0jhurxM4bux4bugR8OTTUbhu7FCR8Wo4bu5cuG7sVNHw43hu7FHw4FNRuG7sVdPTOG7sVBU4bu5TUfhu7FQVOG6rE3hu7FM4buSU+G7sUfhu5BI4buxRMOASOG7sVnhu7FLw4Hhu7FCxq/hu7Hhu67hur7hu7FESOG7sUpHw5VNRuG7sUJP4bux4buuw4JN4buxROG6vuG7sUbDjeG7sUThurRUc+G7sWjDlUjhu7FNT0jhu7FNw4pU4buxQkdP4buxU0jhurxM4buxUeG7kEjhu7FTR8ON4buxQkdO4buxU8OVSOG7sVfEkEzhu7FS4buY4buxU0jhurxM4bux4bugR8OTTUbhu7FCR07hu7FY4bq8TeG7sVPhurRMc+G7seG6s1VC4buxTcOBWOG7sUfDgU1G4buxV09M4buxTU9I4buxU8WoxqBNRuG7sUvhurxN4buxUeG6rk1GcOG7sWNI4buxQ8OBTnLhu7FCxq/hu7FLTuG7sVfhu7lz4buxfUdP4buxTUfDgeG7sULDleG7sULEgk3hu7FMw4JY4buxRMav4bu54buxQkdBVOG7sU1Hw4Hhu7FCw5Xhu7FR4buQSOG7sUTDglhy4buxQk/hu7FExq/hu7nhu7FNw4FO4bux4buuSOG7gELhu7FGw43hu7FE4bq0VHPhu7HDocOVTOG7sVLhu7lUcuG7sUfDlUzhu7FS4bu5VOG7sU3hu6zhu7nhu7FTw5VI4buxROG6vlThu7Hhu6BH4bqgSOG7sUTDik3hu7FXxJBM4buxQk5N4buxQkdP4buxQsSCTeG7sUzDjU1H4buxQk/hu7HhuqpI4buGVOG7sUdI4buATeG7sUbDjeG7sUpHw5VNRnPhu7F9VMOUSOG7sULDmk1G4buxU8OVSOG7sVBUWMOKU+G7sUTDjE1H4buxRMOKTeG7sWhRVE1G4buxU+G6tEzhu7Hhu4/hu7FTw4rhu7FTR8OBTUfhu7Hhu6BHw5Thu7FE4buG4buxU0jhurxM4bux4buuxIJCLVdITeG7seG7oEfDk01G4buxQ8OASHLhu7FDw5rhu7FNR0jhur5U4buxTUbFqOG7mkjhu7FC4bqgTUfhu7HhuqpBTuG7sVLhu7lU4buxU0jhurxM4buxUcOCU+G7sUPhu4Lhu7HhuqBNR+G7sUfFqOG7ok1G4buxRMOKTeG7sVNRSeG7sU3huqJOc+G7scOiR8WoTUbhu7FTSU1H4buxTMOATUbhu7FCw5NN4buxUFThu7lN4buxU1HDkk1G4buxR+G7lk1y4buxU8OVSOG7sUpHw5VNRuG7sVNH4buG4buxSkfDlU1G4buxS07hu7FX4bu54buxRMWo4bucQnPDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oHtOQ1jhu6vhu6VdxJBM4buxQkdP4buxRMOKTeG7seG7oEfDk01G4buxSkdBTOG7sVNHVeG7sVjhu7FTSOG6vEzhu7Hhu6BHw5NNRnLhu7FCR1VNRuG7sVPDlUjhu7FExajhu5xC4bux4bqqQULhu7FS4buI4buxSkdUWMOKTeG7sUJBTuG7seG7oEfhuqBI4buxROG6oEzhu7HhuqrhuqBO4buxTOG7pkjhu7FTSOG6vEzhu7FCR07hu7FCR09y4buxUuG7uVThu7FM4bumSOG7sVNI4bq8TOG7sVNHxq/hu7FNR8OCU+G7scO94buxU0dBTUbhu7Hhu6BH4bqgSOG7sVNI4bq8TOG7sUzhu6ZI4buxduG7seG7rsOB4buxU0jhurxM4buxTUfEgkLhu7FLw4BI4buxR8OBTUbhu7FNw4NMc+G7scOiRk7DgUjhu7FTSOG6vEzhu7Hhu6BHw5NNRuG7sUPDgEhy4buxQsOTTeG7sULhuqRN4buxRMWo4bucQuG7sVNI4bq8TOG7sUJBQuG7sUzhu6ZI4bux4bugR8OTTUbhu7Hhuqrhu4BNR+G7sUpHQUJz4buxfUdI4bux4bugR0nhu7FTSOG6vEzhu7Hhu6BHw5NNRuG7sULDmk1G4bux4buuxqBI4buxTFThu7nhu7FM4buSU+G7sVLDlOG7seG7oEfDmeG7sUpI4buATeG7sUJHTuG7sUJHT+G7sVNI4bq8VOG7sVPDlE3hu7FM4buSU+G7sUpHTuG6oE3hu7FTSOG6vk3hu7FKR+G7ueG7sUpHQXPhu7HDokfFqE1G4buxQkfhurZNRuG7sULDk03hu7FCQUJH4buxTcOBTuG7sUpHQUJy4buxROG7huG7sUThuqBM4bux4bqq4bqgTuG7sU1I4bq+TOG7seG7rlRI4buxQkdO4buxQk5N4buxRkFIcuG7seG7rsOB4bux4bu5TeG7sVNOw4FN4buxQkdO4buxQuG7kk1G4buxROG7kE1GcuG7sVNHw43hu7Hhu6BH4bqgSOG7sUJHw4Lhu6Dhu7FNR+G6pk3hu7FTw5RN4buxSkVMc+G7sWjDlUjhu7FKR8OVTUbhu7FMVMOUTeG7seG7rsON4buxUuG7quG7sUPDqOG7seG6quG7ilThu7FC4buk4bu54buxR8OBTUbhu7FXT0zhu7FMw4Hhu7FCT+G7sVNH4buG4buxRuG6tFjhu7FHw5Lhu7nhu7FCR07hu7FCR0lNR+G7sUzDjU1H4buxR07hurBC4bux4bu5SOG7sURPc+G7scOiw4pU4buxQkdP4buxTUfDgeG7sVPDlUjhu7FCxIJN4bux4bu5SOG7sURPcuG7sUzDgeG7sUvDgEjhu7FNT0jhu7Hhu67GoEjhu7FHw5Lhu7FR4bquTUbhu7FCR0/hu7FE4bqi4buxU0jhurxM4bux4bugR8OTTUbhu7FR4buQSOG7sUJHTuG7sUfDkuG7sVjhurxN4buxU+G6tEzhu7FTR8ON4buxU8OBTeG7sU1H4bqoTeG7sVBUQXLhu7FCR+G6tk1G4buxTOG7uVjhu7FCT+G7seG7rsOCTeG7sUThur7hu7FGw43hu7FTR8ON4bux4bq0TeG7sUfhuqZN4buxQuG6oOG7sUThu5pIc+G7sX3Dk03hu7FNT0jhu7FLw4Hhu7FCR8Wo4bu54buxU0jhurxM4bux4bugR8OTTUbhu7FTR8ON4buxR0/hu7nhu7FR4bu54buxTMONTUfhu7FLw4Hhu7FNRsWo4buaSOG7seG7rsOV4buxU1FBQkfhu7FNR0jhu4BMc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pWjDlUjhu7FNR8ag4buxTMONTUfhu7FE4bqi4buxRMOSQuG7sVNR4bq8TeG7seG6qkFO4buxQuG6tFThu7FCR1RY4buATeG7sVBU4bqgTeG7sUtZ4buxQkdP4bux4bui4buxTcWoxqBC4buxTUZOw4FIc+G7seG7geG7sU1HSOG6vlThu7FNxajGoEJy4buxQkdP4buxUkhNR+G7sVHhu7nhu7Hhu6BH4bqgSOG7sUpH4bu5SOG7sVJITUdy4buxQk/hu7FLWeG7sUvDjEJH4buxTUfFqOG7sUJOTeG7sU1Gxajhu5pIc+G7sWhRTk1G4buxUlTDlFPhu7FQVOG6ok1G4buxROG7mkjhu7FC4buk4bu54buxQkdPcuG7sUJOTeG7sU3DgU7hu7FC4bumTUbhu7Hhu6BH4bqgSOG7sUJP4buxUuG7mOG7sUThu4bhu7FGR0jhu7FNR+G7rE1G4buxQ0jhu7HhuqpIw4pN4buxROG7kk1GcuG7seG7rkjhu4BC4buxU0jhurxM4bux4buuxIJCLVdITeG7seG7oEfDk01G4bux4bqq4buATUdz4buxw6LDilThu7FCR0/hu7FG4bq0WOG7sVPhu7lI4buxTcOATeG7sVNHxajhu5ZNRuG7sVNJQkfhu7FCR07hu7FNRsWo4buaSOG7sVNHw43hu7FCR+G7pOG7sU1H4bq0TeG7seG7oEfhuqBI4buxROG6vk3hu7HhuqrDmuG7sUJHTuG7sU1Gxajhu5pI4bux4bqqw4zhu7FHw4BIc+G7sX3Dk03hu7Hhu6Lhu7FM4buSU+G7sVLDlOG7sU3FqMagQnLhu7FNw4pU4buxQkdP4buxSkfDlU1G4buxREHhu6Dhu7HGr01G4buxRMWo4bucQuG7sUJBQuG7sVNI4bq8VOG7sUJHSeG7seG7ruG6vuG7seG7ruG7gOG7sVJITUfhu7FDw4xCR+G7sVPhu4Lhu7FMw4Hhu7FNxajGoELhu7FS4bui4buxU8OASOG7sVjhurxU4buxQuG6pFThu7FTR8ON4buxQkdP4bux4bqqw4zhu7FT4buo4buxQkfDlEjhu7FNR+G6puG7oOG7sULhuqBNR3Phu7Fow5VI4buxTUZH4buI4buxRkhB4buxTUfFqOG7seG7ouG7sU3FqMagQuG7sVPhu7nhu7FNR+G7rE1G4buxUFRY4buxRMOMTUfhu7Hhu67hur7hu7FTR1Xhu7FY4buxQuG7pk1G4buxRMWo4bucQuG7sU1Gxajhu5pI4buxQ+G6tE3hu7FTVOG6tE3hu7FTR+G7pOG7sU1GR0jhurxM4buxU1VC4buxTUfFqOG7sVNHw4py4buxU0fDjeG7sUpHw5VNRuG7sULDk03hu7FNR0jhur5U4buxTUbFqOG7mkjhu7FS4buc4buxQkdPcuG7sULhu6ZNRuG7sUpHw5VNRuG7sULDk03hu7FNR+G7rE1G4buxREjhur5U4bux4bugR0jhur5N4buxU05BSOG7sVPhu6jhu7FLTsOASOG7sVNHVeG7sULFqE1G4buxTcOBWOG7sU1Hxajhu7FNR+G7rE1G4buxRsON4buxTMOB4buxU8OVSOG7sUThuqLhu7FNRkfEkHPhu7Fbw5rhu7FTw5RN4buxSkVMcuG7sU1HxahNRuG7sVLhu7lU4buxSkdI4buxU0jhurxM4bux4bugR8OTTUbhu7FCR07hu7FCR09y4buxU8OVSOG7sVNHw4JY4buxTUfDieG7sVNRTk1G4buxTUbFqOG7mkhz4buxfeG6rE3hu7FTxIJC4bux4buuw5Xhu7HFqFThu7FMw4Fzw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B7TkNY4bur4buxUlNYS8SQxqHhu6tTxJBXUy3hu7lLSEZNcOG7sVFIRkdTceG7q+G7pcO5UlNRTk1G4bulaEdBSOG7seG6tUhNR8O5L1JTUU5NRuG7pcO5L+G7oOG7pQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]