(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong những ngày tháng 7 hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, hoạt động phổ biến và chủ lưu đó là sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể và doanh nghiệp với nhiều hoạt động tri ân hướng đến các đối tượng chính sách, người có công. Những việc làm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, là sự tiếp nối, nhân lên những việc làm tốt đẹp của cha ông, thể hiện sự nhân văn của chế độ.
4buVQ3Hhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5JkRMOU4bq+xILhu5/hu5figJxmw4LDlOG7oeG7gOG7nuG6oOG7ocOM4oCd4buhw5Thu47hu4Lhu4ZC4buhQ+G7guG7q8OU4buhw4Phu4jhu4ZC4buhw5Thu45E4buh4buz4buG4buVL0Nx4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5JbxILFqeG6ouG7n+G7l2Thu47hu4Lhu4ZC4buh4buGQ1Dhu4ZC4buh4buGQuG7qVThu6HDlEPGsOG7hkLhu6HDueG7oUPhu5pM4buGQuG7ocOUTEThu6HDiuG7pOG7oeG7hkThuqbhu4Dhu6HDuXXhu6Hhu4bhu6/hu4Dhu6E3QuG7qVThu6FkQ+G7mkvhu4ZC4buhw4BE4buGQ+G7oS3hu6E1ROG6psOU4buhw5XhurrDteG7oUPhu4Lhu6vDlOG7ocOD4buI4buGQuG7ocOSQ8So4buhw4BEw4Lhu4bhu6FR4bup4buh4bqgQ+G7luG7oeG6vuG7muG7kOG7ocOD4buE4buh4bq+4bup4buhw5Xhu57hu6Hhu4zhu5DFqeG7huG7ocOU4buz4buA4buh4bqg4buWxanhu6HhuqDGsOG6oOG7oeG6oOG7tcOS4buh4buWVMO14buh4bqgQ8SQ4buGQ+G7oeG7jOG7kFThuqThu4bDteG7ocOUxKjhu6HhuqBD4buc4bqg4buhw4Phu4Lhu6nhu4bhu6HDlEPhuqzhu6FR4bup4buh4bqi4buCxanhu4ZD4buh4buGQkNE4bqmw5Lhu6FRTEThu6Hhu4ZDROG6pOG7kOG7oUPhu4Lhu6vDlOG7ocOD4buI4buGQuG7ocOU4buOROG7oeG7s+G7huG7oUPhu5pM4buGQuG7ocODw4Lhu4bhu6HhuqDGsOG6oOG7ocODw4xE4buhw5Thu5pO4buGQuG7oeG6oEPEkOG7hkPhu6HDlcaw4bqgQ8O14buh4buGQuG7mk1E4buh4bqg4buE4buh4bqgw43hu4ZCw7Thu6E3Q1Dhu4ZC4buhUUThuqbhuqDhu6Hhur7hu6nhu4Dhu6HDlEPhuqzhu6FDROG6puG7huG7ocOD4bur4buC4buh4bq+VeG7oeKAnMSRw4zhu4ZC4buh4buG4buaTOG6oOG7oeG7hkNM4buh4buGQuG7kOG7iuG7huKAncO14buh4bq+4bup4buhw5Xhu57hu6HDlETDgsOS4buh4buGw4xEw7Xhu6Hhu4ZD4buz4buG4buh4bq+4bq04buG4buh4buGQ1Dhu4ZC4buhUUThuqbhuqDhu6Hhur7hu6nhu4Dhu6HDlMOMw5Thu6HDg+G6sMOS4buh4bqg4buWxanhu6HhuqBDxanhu6HDjeG7hkLDteG7ocOUQ+G6rOG7oUNE4bqm4buG4buhw5Xhu57hu6Hhu4ZD4buz4buG4buhUeG7r+G7huG7oeG6oOG7lsWp4buh4bqgQ8OC4buhw4Phu4jDtOG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSPeG7guG6olThu5/hu5fhu5VE4buAQuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu59EJMSC4buGw5TEguG7juG7oeG6okNE4bqixILhu5/hu6HDlcOUVOG6vsSCbOG7n1JE4bqiw5RD4buN4buhw7l1cMOSU+G7j+G7oUPEgkRCQ8OU4buN4buhdXBww5JT4buP4buf4buhw5Xhu47huqBs4bufLy/huqDhuqLhu4bDtMOAxanhu4LDlEPFqeG7hkND4buCxanDtFHhu4Yv4bqixILDlcOKw5Thu4LDki/hu4bEglLDlS9ycnLhu6cvceG7p8O54bqicHHDuXLDuXVxw5TDunDhu6fDuuG6vnItccO0w5Lhu4ZC4buf4buhUkThuqLDlENs4bufw7l1cOG7n+G7oUPEgkRCQ8OUbOG7n3VwcOG7n+G7oS/hu5fhu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buXJENEw4Lhu4bhu6HDlOG7jsWp4buGQ+G7ocOD4but4buhw4NE4buh4buM4buQxanhu6Hhu47hu7XDlOG7oeG6vuG7s+G7kMO14buh4bqg4buQ4buI4bqg4buhw5XDjOG7hkLhu6HDg+G7reG7ocOU4buOT+G7oeG6vuG7q0Thu6Hhu4Dhu4jDlOG7oeG6oMaw4bqgQ+G7ocOAReG7hkPhu6HDlEPhu5pN4buGQuG7oVFMROG7oeG7hkNE4bqk4buQ4buhw5RD4buaS+G7hkLhu6HDgOG6puG7hkPhu6HDgEThu4ZDw7Xhu6FCRMWp4buhw4NF4buGQ+G7oeG6vkThuqbDlOG7ocOV4bq6w7Xhu6Hhu4ZD4bua4buGQuG7oVHDgsOU4buhw5RD4buaS+G7hkLhu6HDlOG7juG6tOG7huG7oeG6oEvhu6HDlEPhuqzhu6FDR+G7ocOKQ8ON4buGQuG7oeG6ouG6qOG7oUJF4buhw4Phuqzhu6HhuqDhu4Thu6HDlEPhuqzhu6FT4buExanhu6Hhu4ZDRsWpw7Thu6Fj4bue4buhw4PhuqThu4bhu6HDg8aww5LDteG7ocOU4buOROG7oeG7s+G7huG7ocOKQ8ON4buGQuG7oeG7hkLhu4Lhu6lE4buh4buA4buU4bqg4buhw4PEkOG6oEPhu6Hhur7hu6nhu4Dhu6FT4buCxanhu6HhuqLDieG7kOG7oeG7hkpE4buhw4PFqeG7kMO14buhw4Phu4rhu4ZC4buhQ+G7qeG7hkPDteG7oUNK4buhw5Thu45O4buh4bqgxrDhuqDhu6HDg8OMROG7ocOU4buaTuG7hkLhu6Hhu4ZC4buaTUThu6HhuqDhu4Thu6HhuqDDjeG7hkLhu6FR4buaS+G7huG7oeG6vuG6tOG7huG7ocOU4buO4buC4buGQuG7oeG6oOG7kOG7iOG6oOG7ocOVw4zhu4ZCw7Thu6E94bq04buG4buh4bqg4bur4buGQ+G7oeG6oEPDguG7ocOD4buIw7Xhu6HhuqBDxJDhu4ZD4buhw5XGsOG6oEPhu6HhuqDhu5bFqeG7oSrhu7Hhu4ZCw7Xhu6E3Q+G7qeG7oeG7huG7mkzhuqDhu6HhuqLhu6nhu4ZD4buh4bqgQ+G7guG7oeG7hkLhu5pNROG7oeG6oOG7hOG7oeG6oMON4buGQsO14buh4bqgQ+G7kuG7hkLhu6HDlMWp4buhw4Phu63hu6Hhur7FqeG7huG7ocOUSMWpw7Xhu6Hhu4ZD4buz4buG4buh4bq+4bq04buG4buh4buO4bu1w5Thu6Hhu4ZDROG6pOG7kOG7oVFE4bqm4bqg4buh4bq+4bup4buA4buh4bqg4buE4buhVeG7oeG7hkJD4bq6xanDteG7oVHhu6nhu6Hhu4ZP4buh4buO4buI4buhw5Thu47hu4Lhu4ZC4buh4buGQ1Dhu4ZC4buh4buGQuG7qVThu6HDlEPGsOG7hkLhu6HDucO04buhN0NQ4buGQuG7oVFE4bqm4bqg4buh4bq+4bup4buA4buh4bu1VOG7oUJE4buSw5Lhu6HhuqDhu5bhu4ZC4buh4bqgw4zhu6Hhu4ZE4bqk4buA4buhw5RE4buGw7Xhu6HDlOG7r+G7hkLhu6HhuqDhu5pN4buGQuG7oVPhu7NU4buh4bqi4bue4buGQuG7ocOKQ8OMROG7ocOD4buC4bup4buG4buhw4rDgsOU4buhw5Thu4Lhu6nhu4bhu6HhuqLhu7Phu4bhu6HDlOG7iOG6oMO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7l2RDw4Lhu6Hhu4ZD4bua4buGQsO14buhw4DhurThu4bhu6HhuqDhu6vhu4ZD4buh4buGQ1Dhu4ZC4buhQ+G7guG7q8OU4buhw4Phu4jhu4ZC4buhw4Phu7dU4buhVeG7oeG7hkJD4bq6xanhu6FR4bup4buhw5TEkOG6oEPhu6HhuqDhu57huqDhu6HDlOG7juG7guG7hkLhu6Hhu4ZDUOG7hkLhu6Hhu4ZC4bupVOG7ocOUQ8aw4buGQuG7ocO5w7Xhu6HDlENF4buhw4Phu7Phu5Dhu6HDg+G7hOG7oVHDgeG7huG7oeG6oEbhu4bhu6Hhu4ZDUOG7hkLhu6HDiuG6tuG7oeG6oEvhu6FD4buIRMO14buh4bq+TkThu6HhuqLhu5Thu4ZC4buh4bqgQ8SQ4buGQ+G7ocOVxrDhuqBDw7Xhu6HDg+G7iEThu6Hhur7DjMOU4buh4bq+RuG7hkLhu6HDlOG7ouG7ocOU4buz4buA4buhw4Phuqzhu6Hhu4Dhu5rhu5Dhu6HhuqDhu7fhu5Dhu6Hhur5OROG7ocSQ4bqgQ+G7oeG7jkThurThu4ZC4buh4buAReG7hkPDtOG7oSTGsOG6oEPhu6HDg+G7s1Thu6HEkMOU4buh4buGQuG7qVTDteG7ocOU4burROG7oeG7gOG7iMOU4buhw5XDjOG7oeG7hkPhu6nhu6FR4buv4buG4buhQ+G7hMWp4buhw5Thu47hurThu4bhu6HDg8OJxanhu6HDgOG7qeG7huG7ocOSQ+G7mk3hu4ZC4buh4bqr4buQ4bux4buGQuG7oWZE4buGQ8O14buhZOG6qeG7oWPhu7fhu4Dhu6FjS+G7huG7oVPhu5Dhu7XDlOG7oUNE4bqm4buG4buh4buA4buIw5Thu6Hhu4ZD4buE4buA4buh4buGQuG7mk1E4buh4bqg4buWxanhu6Ekw43hu4ZC4buhw5RU4buhJOG6qeG7oSXDieG6oEPhu6FR4buU4buhUeG7qeG7oWRD4buaS+G7hkLhu6Hhu4Dhu6tE4buhZmRb4buhZkThuqbDlOG7oTfFqeG7gOG7ocODw4Lhu4bhu6HDlOG7jkThu6Hhu7Phu4bDteG7ocOUeOG7hkLhu6Hhu4zhu5Dhu6nhu6Hhu4ZD4buz4buG4buh4bqiw4nDkuG7oXLDuS3DueG7oeG7juG7ikThu6Hhur5OROG7oeG6ouG7lOG7hkLhu6HDg+G6rOG7oeG7jOG7kOG7seG7hkLhu6HhuqDGsOG7guG7oVHhu6nhu6HDgMaw4buG4buh4buA4buIw5Thu6HDlcOM4buh4buAeMOU4buhQ+G7qeG7hkLhu6HDlEPhu57huqDhu6HDkkNB4buA4buh4bqgQ+G7nOG6oOG7oeG7huG7r+G7hkLhu6FRTEThu6FCRMaw4buh4bqgxanhu4LDtOG7oSXhu5jhu6FRROG6puG6oOG7oeG6vuG7qeG7gOG7ocOVxalE4buhw5Thu47GsEThu6Hhu4bhu6lU4buhw4Phu63hu6HDg+G7mk7huqDhu6HDkkPGsMOU4buhQ0Thuqbhu4bhu6HDisOJw5Lhu6HDlENNROG7oVHhu6nhu6FU4bq04buQ4buh4bqg4bu34buQ4buh4bqi4bui4buGQuG7oeG6vuG7q0TDteG7oeG7hkPhu5rhu4ZC4buhUcOB4buG4buhw4Phuqzhu6Hhur7hu6tE4buh4buA4buIw5Thu6Hhu4ZKROG7ocOA4buQ4buK4buGw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buXZkThuqbhuqDhu6Hhur5OROG7oeG6ouG7lOG7hkLhu6HhuqBDxJDhu4ZD4buhw5XGsOG6oEPhu6HDg+G6rOG7ocOUQ+G7nuG6oOG7oUNE4bqm4buG4buh4bqgxrDhuqDhu6FD4bup4buGQ+G7oVFE4buhw5JDROG7ocOSQ8aww5Lhu6HDikPDjeG7hkLhu6HDkkPhu7FE4buhw4Dhu7NU4buhQkRN4buh4buATEThu6HhuqDhu4TDtOG7oT3hu5Dhu4rhu4bhu6Hhur7hu6nhu6Hhu4ZDUOG7hkLhu6FRROG6puG6oOG7oeG6vuG7qeG7gOG7oeG7gMWp4buGQuG7ocOUxJDhu4ZD4buh4bq+TkThu6HhuqLhu5Thu4ZC4buh4bu1VOG7oVPhu7FU4buh4buOxanhu6HDg+G7kuG7hkLhu6FR4bup4buC4buhw5RDTUThu6HDg0Thuqzhu4Dhu6Hhu4Dhu6nhu6HhuqDhu7Hhu6Hhu4bhu5pM4bqg4buhw4PFqeG7hkLhu6HhuqJE4bqo4buG4buh4buOxanhu6Hhu47hu7XDlOG7oeG7hkNE4bqk4buQ4buh4bqgxrDhuqDhu6FD4buC4burw5Thu6HDg+G7iOG7hkLhu6HDg+G6pOG7huG7oUvhu4bDteG7ocODxrDDkuG7oeG7hkJD4bq6xanDteG7oeG6vuG7qeG7gOG7ocOD4bqww5Lhu6HDlEPhurThu4Dhu6HDgOG7nOG6oOG7ocOU4buOxanhu4ZD4buhxanhu4bhu6HDlUThu4ZD4buhU+G7reG7oUPhu4hE4buh4bqg4buWxanhu6HhuqBDw4Lhu6HDg+G7iMO04buhN+G7hOG7oeG6oEN54buGQuG7ocOKQ8aw4bqg4buh4buG4bup4buC4buh4oCcUcOCw5Thu6Hhu4Dhu57huqDhu6HDjOKAncO14buhw5Thu6vhu4Lhu6HhuqLhu5rhu6Hhur7hu5Dhu7nhu4bhu6HDikPDjeG7hkLhu6HDg+G7iuG7hkLhu6HDlEXhu4ZD4buhw5Thu47hu4Lhu4ZC4buhQ+G7iEThu6FRROG6tOG7huG7oeG6oOG7nuG7kOG7oeG6oENEw4Lhu4bhu6HDgEThu4ZD4buhUeG7qeG7oTdD4buz4buG4buh4bqi4buz4buGw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buXNeG7kOG7ucOU4buhw5JDxrDDkuG7oVHhuqThu6HDlEPhu5pL4buGQuG7oeG7gOG7q0Thu6HDg+G7reG7oeG7jOG7kFThu6HDg8OJ4buGQ+G7oeG7juG7tcOU4buh4buOSeG7oeG6oMaw4bqg4buhQ+G7guG7q8OU4buhw4Phu4jhu4ZC4buhw4Phu5pO4bqg4buhw5JD4bquw5Lhu6FR4bup4buhw4pDw43hu4ZC4buhw4Phu5pO4bqg4buhw5JD4bquw5Lhu6HDlMSo4buh4bqgQ+G7nOG6oOG7oUPhu4Lhu6vDlOG7ocOD4buI4buGQsO04buhJOG7mOG7hkLhu6FRTEThu6HDg+G7hOG7oeG6vuG7qeG7ocOKQ8aw4buh4buGQ0ThuqThu5Dhu6Hhu4zhu5BU4buhw4PDieG7hkPhu6HDikPGsOG6oOG7oeG7gMWp4buGQuG7ocOUxJDhu4ZD4buh4bqgQ+G7kFThurThu4bhu6Hhu4ZC4bup4buGQ8O14buh4buGQ+G7muG7oeG7gOG7iMOU4buhQ+G7qeG7hkLhu6Hhu47hu6nhu4Lhu6HDkkNG4buGQuG7oVHhuqbhu6HDg+G7mk7huqDhu6Hhur7hu7nDkuG7oeG7jsWp4buhw4Phuqzhu6HDgOG7seG7guG7oVHhuqbhu6Hhu4zhu5BU4bqk4buG4buh4bq+TkThu6HhuqDhu5bFqeG7oeG7hkLhu5pNROG7ocOUROG6tOG7kOG7oeG6ouG7mOG7hkLDteG7oeG7hkPhu7XDlOG7oeG6vuG7qeG7oeG7hkNQ4buGQuG7oeG7hkLhu5pNROG7ocOUROG6tOG7kOG7oeG6ouG7mOG7hkLhu6HDlEPhu5Dhu4jhuqDhu6HhuqDGsOG6oOG7oeG7hkPhu4Thu4Dhu6HDg8OMROG7ocOU4buaTuG7hkLhu6HhuqBDxJDhu4ZD4buhw5XGsOG6oEPDtOG7oTfDguG7kOG7oeG7hkPhu5rhu6HhuqBL4buh4buM4buQxanhu4bhu6HhuqBD4buc4bqg4buh4buG4buv4buGQuG7oVHhu6nhu6HhuqBDxJDhu4ZD4buh4buM4buQVOG6pOG7huG7oeG6oMaw4bqg4buhw4PDicWp4buhw5JD4buaS+G7hkLhu6HDg+G6pOG7oeG6oMWp4buC4buhQ0vhu4bhu6HDlOG7jsaw4bqgQ+G7oeG7hkNE4bqm4buAw7Xhu6HhuqDhu7Hhu4ZD4buhQkTGsOG6oMO14buhw4pE4bqs4buA4buhw5Thu47FqeG7oeG6oEN4w5Thu6HhuqBD4bqyw7Xhu6HhuqDhu4Thu6HDleG7nuG7oUJExrDhu4Dhu6HDlcaww5Thu6HDlcWp4buQ4buhw4pDROG7oeG6oOG7tcOS4buhw5JD4bquw5LDteG7ocOUQ0Xhu6Hhu4ZDUOG7hkLhu6HDlEPhu5bhu6HDg+G7guG7q+G7huG7oeG7hkPhu5rhu6HDlEPDguG7oeG7huG7qVThu6HDikPhu4Thu6HhuqDhu4Thu6HDg+G7tcOU4buhw4Phuqzhu6HDlOG7iuG7huG7ocOU4burRMO14buh4oCcUcOCw5Thu6Hhu4Dhu57huqDhu6HDjOKAneG7oeG6vk5E4buh4bqi4buU4buGQuG7ocOUxJDhu4bhu6Hhu4ZDROG6puG7gOG7ocOD4bqs4buh4bqgQ0TDguG7gOG7ocOD4buC4burw5Thu6HDlOG7qUThu6HDleG7seG7huG7oU/hu6Fj4bu34buA4buhY0vhu4bhu6FR4buixanhu6Hhu47hu4pE4buh4bqgxqDhu4ZC4buhw4pDw43hu4ZC4buhU+G7sVThu6Hhu47FqcO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7lyrhu7NU4buhw5REw4LDkuG7ocOU4buU4bqg4buh4bq+4bup4buhw4Dhu6lE4buhQ0fhuqDhu6HDg+G6rOG7oeG6oMaw4bqg4buh4bqg4bu1w5Lhu6HhuqBDxJDhu4ZD4buh4buM4buQVOG6pOG7hsO14buh4bqgS+G7oeG7jOG7kMWp4buG4buh4bqgQ+G7nOG6oOG7oeG7huG7r+G7hkLhu6Hhu4ZDReG7huG7oeG7hkPhu7nhu4bhu6Hhur7hu6tEw7Xhu6HDlEPhurThu4Dhu6HDg+G6pOG7oeG6oMWp4buC4buhw5Thu47GsOG6oEPhu6Hhu4ZDROG6puG7gOG7oeG6oOG7lsWp4buh4buAReG7hkPDtOG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSPeG7guG6olThu5/hu6HDlcOUVOG6vsSCbOG7n8OUxIJTw5Qtxanhur5EQuG7huG7jeG7oeG7jkRCQ8OU4buP4buf4buX4buVw5XDlOG7juG7guG7hkLhu5dk4buQ4bqm4buhNkThu4ZD4buVL8OVw5Thu47hu4Lhu4ZC4buX4buVL8OS4buX


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]