(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian gần đây, tình trạng tội phạm cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh vẫn thường xảy ra, ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình an ninh trật tự.
QcOU4bq24bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G7keG7kOG7suG7ouG7iMSCw4FBw53hu7JZUOG7oMOVw4Hhur/hu5BN4bug4bquWOG7tCFO4buy4bqu4buK4buC4bu04bqu4buyWULhu6DDlOG6rjvhu6rhu5Dhuq7hu7Lhu6bhu5Dhuq5Xw5TEkOG7nuG6rsONw5nhuq4o4bquw5Xhu4Yh4bqu4buyw5Qk4buo4bugw5Xhuq7hu7Lhu5LDjcOUw73huq7DleG7hiHhuq5Zw5nhu5Dhuq7hu7JZRuG7suG6ruG7sibhuq7DjcOa4bugw5Xhuq7DjeG7puG7oMOVQS/DneG7sllQ4bugw5XDgUEvw5ThurbDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV2Thu4hCw4zEgsOB4buRw5Thu7Dhu5Dhuq7DleG7kELhu6Dhuq7DleG7hOG7oOG6ruG7iuG7hiHDveG6ruG7suG7mOG7oMOU4bqu4buyWcSQ4bugw5Xhuq7hu7Lhu6bhu5Dhuq5Xw5TEkOG7nuG6rsONw5nhuq4o4bquw5Xhu4Yh4bqu4buyw5Qk4buo4bugw5Xhuq7hu7Lhu5LDjcOUw73huq7DleG7hiHhuq5Zw5nhu5Dhuq7hu7JZRuG7suG6ruG7sibhuq7DjcOa4bugw5Xhuq7DjeG7puG7oMOV4bqu4buyWU3hu6Dhuq7hu4rhu5RC4bquSUThu6Dhuq7hu7Lhu5bhu6DDlOG6rjtI4bug4bqu4buyw5Qk4buw4bugw5Xhuq4uRSHhuq5ZQsO94bquReG7oMOU4bquw5Qk4buu4bugw5Xhuq7hu5zDlMOa4bugw5Xhuq7hu6DDlFThuq7hu7Lhu6rhu5Dhuq7hu7Lhu5jhu6DDlOG6rsOU4buY4bugw5Thuq5C4bug4bqu4bug4buQ4bugw5Thuq7hu7JZRuG7suG6ruG7sibhu7NBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEgsOBQeG7kOG7nsOV4bquw43hu6JCw53DneG7q8SC4buQ4bqj4buI4bug4buy4buIWcSC4bquw53hu7Ih4bui4buI4burxIIs4buQw4zhu7LDlHjhuq7huqjhurDhurBXLnnhuq7DlOG7iOG7kMOVw5Thu7J44bquw4LhuqrDglcuecSC4bquw51Zw43hu6vEgi8vw43DjOG7oOG7s0lCUOG7ssOUQuG7oMOUw5RQQuG7szvhu6Avw4zhu4jDneG7nOG7slBXL+G7oOG7iCzDnS/hurLhurLDguG6si/hurbhuqThurDDjOG6pOG6tuG6tMOC4bqk4bq04bqw4buyw4LhurbhuqThurLhurThu6LhurDhu7Phu5pXw5V3WeG7q+G6qOG6puG6pMSC4bquQuG7ouG7suG7q8SC4bq/4buQTeG7oOG6rljhu7QhTuG7suG6ruG7iuG7guG7tOG6ruG7sllC4bugw5Thuq474buq4buQ4bqu4buy4bum4buQ4bquV8OUxJDhu57huq7DjcOZ4bquKOG6rsOV4buGIeG6ruG7ssOUJOG7qOG7oMOV4bqu4buy4buSw43DlMO94bquw5Xhu4Yh4bquWcOZ4buQ4bqu4buyWUbhu7Lhuq7hu7Im4bquw43DmuG7oMOV4bquw43hu6bhu6DDlcSC4bquLOG7kMOM4buyw5Thu6vEguG6qOG6sOG6sMSC4bquw5Thu4jhu5DDlcOU4buy4burxILDguG6qsOCxILhuq4vw4FBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6o0JX4buy4buQUOG7oMSCw4HhuqPDmuG7oMOV4bquQuG7oOG6rsOU4bu0IcOT4bug4bqu4buRWeG7kMOT4bu04bquw7Thu6jhu6Dhuq5J4bq64buy4bquw5Xhu5A64bqu4buKw5nhu5Dhuq7hu7Ik4bus4bugw5Xhuq7DleG7hiHhuq5Zw5nhu5Dhuq7hu7JZRuG7suG6ruG7sibhuq7DjcOa4bugw5Xhuq7DjeG7puG7oMOV4buzQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqFQw4whxILDgeG7j+G7tELhuq7DjcOa4bugw5Xhuq7hu7JDw43huq7hu4rhu5BP4bu04bqu4buyWULDveG6ri4/4bqu4buiKOG6rsONI0Lhuq7DjcOa4bugw5Xhuq5C4bug4bqu4bue4bum4buy4bquw53DmeG6ruG7iuG7lELhuq5Xw5Qk4buo4bugw5Xhuq7DjcOUUOG6ruG7ssOU4buCIcO94bquV8OU4buE4bug4bqu4bui4buq4bug4bquw41Dw43huq47QOG6rsONw5nhuq4o4bquw5Xhu4Yh4bqu4buyw5Qk4buo4bugw5Xhuq7hu7Lhu5LDjcOUw73huq7DleG7hiHhuq5Zw5nhu5Dhuq7hu7JZRuG7suG6ruG7sibhuq7DjcOa4bugw5Xhuq7DjeG7puG7oMOV4bqu4buKT+G7tOG6rsOMUOG6ri7hu7Thu4Lhu7Lhuq5Xw5RD4buy4bqu4buyKuG6ruG7nuG7huG7tOG6ruG7ssOU4bu0SOG7oOG6rsONQ+G6ruG7oMOU4buG4bug4bqu4bugTeG7oOG6rsONQ8ON4bqu4bugw5RR4bue4bqu4buyw5RC4bugw5TDveG6ruG7ssOU4buQTuG7tOG6ruG7oOG7kE3hu6Dhuq7DlErhu6Dhuq7hu6DDlELhu7Thuq7DleG7kEXhu5Dhuq5Y4bu0IU7hu7Lhuq7hu57hu4bhu7Thuq7hu7LDlOG7tEjhu6Dhuq5J4bq84bugw5Xhuq5JxJBQ4bqu4buiJsONw73huq7hu7LDlEbhu57huq7DjcOU4buS4bquw41S4bug4bquw43DlOG7tEfhu6Dhuq5J4buU4bquw53hu4Dhu6Dhuq7DjUPDjeG6rsOU4bu04bugw5Xhuq7hu5zDlOG7kuG6ruG7oMOV4bu0IeG6rsOU4buQw5Lhu57huq7hu4rDkuG6ruG7ikPhu6DDlOG6ruG7oMOUQuG7tMO94bquw5Xhu4Yh4bquReG7oMOU4bquw5Qk4buu4bugw5Xhuq7hu4pO4bug4bqu4buy4buY4bugw5Thuq7DlOG7mOG7oMOU4bquQuG7oOG6ruG7oOG7kOG7oMOU4bqu4buyWUbhu7Lhuq7hu7Im4buz4bqu4buRw5Thu4hQ4bqu4buyw5TDmeG7oMOV4bqu4bucTcO94bqu4buyKuG6ruG7oOG6uOG7nuG6ruG6suG6sOG6tuG6qOG6ruG7ik7hu6Dhuq7hu6BCIcO94bqu4buyWU3hu6Dhuq7hu4rhu5RC4bquSUThu6Dhuq7hu7Lhu5bhu6DDlOG6ruG7isOJ4bquLkUh4bquWULhuq7hu7JZTeG7oOG6ruG6suG7s+G6sOG6sOG6sOG6rjtA4bquw43DmeG6rijhuq7DleG7hiHhuq7hu7LDlCThu6jhu6DDleG6ruG7suG7ksONw5TDveG6rsOV4buGIeG6rlnDmeG7kOG6ruG7sllG4buy4bqu4buyJuG6rsONw5rhu6DDleG6rsON4bum4bugw5Xhuq7hu6JE4bue4bquw43DlE7hu7Lhuq7hu7JZTeG7oOG6ruG6tuG6sOG6sOG6ruG7oMOVJOG7sOG7kOG6rjtE4bquSeG7lOG6ruG7ssOUJOG7qOG7oMOV4bquw5Xhu4Thu6Dhuq7hurLhu7PhuqbhurDhurDhuq7hu6DDlSThu7Dhu5Dhu7NBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEgsOB4bqjQOG6ruG7ssOUw5LDveG6rjtEUOG6rsOU4buk4buQ4bqu4bqs4bquw5Xhu5Dhu7Dhuq7hurbhurDhuq5Xw5Thu7bhu7Lhuq7hu6DDlUQh4bqu4bqkLeG6tuG6sC3hurLhurDhurLhurLDveG6ruG7gU3huq7hu5FZU+G7oMOV4bqu4buR4bu04buC4bugw73huq7DneG7kOG7oMOU4bqu4bug4bq44bue4bqu4bqy4bqw4bqw4bqkw73huq7hu7LDlCThu7Dhu6DDleG6ruG7slnhu7bhuq7hu7LEkOG7kOG6ri7DieG6rmRQ4bq84bugw5Xhuq7hu5HDlOG7lOG7oMOU4bqu4bu3ZFDhurzhu6DDleG6rmRRQuG7ueG6ruG7iuG7kOG6ri7hu4jhuq7hu55DIeG6ruG7ik7hu6Dhuq7DjcWo4bugw5Xhuq7hu5FZJOG7sOG7oMOV4bqu4bqjQlDhuq7hu4rhur7hu6DDleG6ruG6oUPDjcOU4bqu4bucw5RQQuG6rnLhu5DDk+G7suG6ruG7g0Lhu57DveG6ruG7iuG7lELhuq7DjcOU4buW4bqu4buu4bquV8OUw5nhuq7hurLDveG6rlfDlCThu7Dhu6DDleG6ruG7gVDhu6DDleG6rn3hu6DDlOG6ruG7t+G7keG7jeG6ruG7kcOUQuG7oMOU4bquZFFC4bu54bqu4buyw5Thu5jhuq5J4buU4bqu4bqk4bqu4bugQuG7nuG6ruG7ssOUQuG7oMOU4bqu4bug4buQTeG7oOG6rsOM4bu44bugw5Xhuq7hu5494bquw43DmeG7kMO94bquw5VGIeG6rklC4bqu4bucw5Thu7bDjeG6ruG7iuG7tMWo4buQ4bqu4buKQ+G7oMOU4buz4bquw7RC4bu04bqu4buKUcO94bqu4buR4bu04buC4bug4bquw43DlMSQIeG6rjtEUOG6ruG7sllQ4bugw5Xhuq7DneG7huG7oOG6ruG7slkk4buw4bugw5Xhuq7hu7LDlOG7mOG6rknhu5Thuq7DjUPDjeG6ruG7isOZ4buQ4bqu4buyJOG7rOG7oMOV4bqu4buK4bu0xajhu5Dhuq7hu7LDlOG7iFDhu7Phuq7DtCbhuq474buQw5PDjeG6rsONw5Thu5bhuq7DjCrhu6DDleG6ruG7osSQ4buQ4bqu4bucw5Thu5Dhuq7hu4ok4busw43huq7DjUPDjeG6rsOV4buQQ1Dhuq474buQTeG7oOG6ruG7sllQ4bugw5Xhuq7hu7JZJOG7sOG7oMOV4bquw41C4bug4bqu4bugw5Xhurjhu6Dhu7Phuq7hu4/hu7RD4bqu4buyWeG7mOG7oMOU4bquLkPDjeG6ruG7nuG7kOG7oMOUw73huq7huqPhu6jhuq5Y4bu0QuG7oOG6ruG6o8Oa4bugw5Xhuq5C4bug4bquLkPDjeG6ruG7iuG7lOG7oMOU4bquw41Dw43huq7hu4rDmeG7kOG6ruG7siThu6zhu6DDleG6ruG7ssOUJsON4bquw5Thu5DDk+G7oOG6rsOUROG7oMOU4bquO+G7kOG6ruG7sllN4bug4bqu4buiROG6rmThu4bhu6DDveG6rmThu5DDk1fDveG6ruG7kcOU4bq64bugw5XDveG6ruG6oUPDjcOU4bquO0Thuq7hu5Hhu7Thu4Lhu6Dhuq7DjeG7uOG7oMOV4bqu4buyWeG7tuG6ruG7ssSQ4buQ4bquV8OUJOG7sOG7oMOV4bqu4buRRFDhuq504bu0IU3hu6Dhuq7hu7fhu5Hhu43huq7hu5HDlELhu6DDlOG6rmRRQuG7ueG7s+G6rmThu5DDk+G7oOG6ruG7oEIhw73huq7huqPhu6jhuq5Y4bu0QuG7oOG6ruG6o8Oa4bugw5Xhuq5C4bug4bqu4buKQuG7oMOV4bqu4buy4buQTuG7oOG6rsOUROG7oMOU4bqu4buK4buQT+G7tOG6ruG7sllCw73huq4uP+G6ruG7oijhuq7hu6DDlcOU4buQTeG7nuG6rsONQ8ON4bqu4buKw5nhu5Dhuq7hu7Ik4bus4bugw5Xhuq7DjVDhu5Dhuq7hu7LDlCThu7Dhu6DDleG6rlfDlENX4bqu4bui4bu0RuG7suG6rjvhu6rhu5Dhuq7hu54lw43huq7DlOG7mOG7oMOU4bquV8OUxJDhu7Lhuq7DjUJQ4bqu4bugw5Thu4Lhu7Lhu7NBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEgsOBQeG7kOG7nsOV4bquw43hu6JCw53DneG7q8SC4buQ4bqj4buI4bug4buy4buIWcSC4bquw53hu7Ih4bui4buI4burxIIs4buQw4zhu7LDlHjhuq7huqjhurDhurBXLnnhuq7DlOG7iOG7kMOVw5Thu7J44bquw4LhuqjhurRXLnnEguG6rsOdWcON4burxIIvL8ONw4zhu6Dhu7NJQlDhu7LDlELhu6DDlMOUUELhu7M74bugL8OM4buIw53hu5zhu7JQVy/hu6Dhu4gsw50v4bqy4bqyw4LhurIv4bq24bqk4bqww4zhuqThurbhurTDguG6puG6tuG6quG7ssOC4bqm4bq24bq04bq04bui4bqw4buz4buaV8OVd1nhu6vhuqjhurbhuqjEguG6rkLhu6Lhu7Lhu6vEguG6v+G7kE3hu6Dhuq5Y4bu0IU7hu7Lhuq7hu4rhu4Lhu7Thuq7hu7JZQuG7oMOU4bquO+G7quG7kOG6ruG7suG7puG7kOG6rlfDlMSQ4bue4bquw43DmeG6rijhuq7DleG7hiHhuq7hu7LDlCThu6jhu6DDleG6ruG7suG7ksONw5TDveG6rsOV4buGIeG6rlnDmeG7kOG6ruG7sllG4buy4bqu4buyJuG6rsONw5rhu6DDleG6rsON4bum4bugw5XEguG6rizhu5DDjOG7ssOU4burxILhuqjhurDhurDEguG6rsOU4buI4buQw5XDlOG7suG7q8SCw4LhuqjhurTEguG6ri/DgUEvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqjQlfhu7Lhu5BQ4bugxILDgeG6o0PDjeG6ruG7isOZ4buQ4bqu4buyJOG7rOG7oMOV4bquw5Xhu4Yh4bquWcOZ4buQ4bqu4buyWUbhu7Lhuq7hu7Im4bquw43DmuG7oMOV4bquw43hu6bhu6DDleG6rknhu5Thuq7DjcOa4bugw5Xhuq5C4bug4bquSeG6uuG7suG6rsOV4buQOuG7s0EvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqhUMOMIcSCw4HhuqPhu6jhuq5Y4bu0QuG7oOG6ruG6o0Xhu6DDlOG6rsOdQ+G7suG6ruG7iuG7kE/hu7Thuq7hu7JZQsO94bqu4bqjw5rhu6DDleG6rkLhu6Dhuq7DlOG7tCHDk+G7oOG6ruG7kcOUxJDDjcOU4bqu4buRw5RE4bugw5Thuq47KkLhuq5ZQuG6rljhu7QhTuG7suG6ruG7iuG7lOG7oMOU4bqu4bucw5Thu67hu5Dhuq7hu7LDmeG6rknhu5Thuq7DjULhu6DDveG6rknhurrhu7Lhuq7hu7LEkOG7nuG6rsOV4buQQuG7nuG6ruG7isOZ4buQ4bquO+G7quG7kOG6ruG6pOG6ruG7isOZ4buQ4bqu4buyJOG7rOG7oMOV4bquw5Xhu4Yh4bquWcOZ4buQ4bqu4buyWUbhu7Lhuq7hu7Im4bquw43DmuG7oMOV4bquw43hu6bhu6DDleG7s+G7s+G7s+G6ruG7kVkk4buqw43huq7hu4pRw73huq7hu6DDlUQh4bqu4bqmLeG6si3hurLhurDhurLhurLDveG6ruG6o8Oa4bugw5Xhuq5C4bug4bquw5Thu7Qhw5Phu6Dhuq7hu5HDlMSQw43DlOG6ruG7kcOUROG7oMOU4bqu4bugw5RG4bug4bqu4buKJOG7rMON4bqu4buy4buQ4bug4bquSUNQ4bquw41R4bqu4bue4bum4buy4bqu4bugw5RR4bue4bqu4buKw5nhu5Dhuq7hu7Ik4bus4bugw5Xhuq7hu4pC4bugw5Xhuq4uw5rhuq4uQ+G7ssO94bqu4buKQ+G7oMOU4bqu4bugw5RC4bu04bqu4buyxJDhu5Dhuq7hu5zDlOG7tOG6rlfDlMOZ4bqu4bqyw73huq7hu7LDlOG7lOG6ruG7slnhu4Lhu6Dhuq7hur/hu5Dhu57huq7hu5Hhu4bhu6Dhuq7hu7fhu5HDlMSQw43DlOG6ruG7kcOUROG7oMOU4bu54buz4bquw7RC4bu04bqu4bucw5Thu5Dhuq47QOG6rjvhu5DDk8ON4bquLkUh4bquWULDveG6ruG6o8Oa4bugw5Xhuq5C4bug4bquw5Thu7Qhw5Phu6Dhuq7hu5HDlMSQw43DlOG6ruG7kcOUROG7oMOU4bqu4buKw4nhuq7hu6DDlELhu6DDlOG6rsONw5RR4bugw5Xhuq47RFDhuq7DjeG7tOG7psON4bqu4buK4buQT+G7tOG6ruG7sllCw73huq7hu6JE4bue4bquWVXhuq47ROG6ruG7ouG7hOG7oOG6ruG7oiThu6zhu7Lhuq5J4bq64buy4bquw5Xhu5A64bquw41Dw43huq7hu4rDmeG7kOG6ruG7siThu6zhu6DDleG6rsONUeG6ruG7ouG7kE3hu6Dhuq5Y4bu0QuG7oOG6rsOV4buk4bueeOG6ruG7gU3huq5y4bq44bug4bquZOG7uOG7oMOVw73huq7DneG7kOG7oMOU4bqu4bug4bq44bue4bqu4bq24bqq4bqq4bqm4bqu4buu4bqu4buyw5TDmuG7oOG6rsSD4buQ4bugw5Thuq5kJOG7oMOVw73huq4uw4nhuq7hu5HDlMSQw43DlOG6rsSD4buU4bugw5R54bqu4buP4bu0Q8ONw5Thuq7huqPDmuG7oMOV4bqu4bqh4buY4bugw5TDveG6rsOd4buQ4bugw5Thuq7hu6Dhurjhu57huq7hurbhuqrhuqrDguG6rjtE4bqu4buDw5Xhu7Qh4buM4bug4bquxIPhu5jhu6DDlOG6ruG7kcOUTsO94bquw53hu5Dhu6DDlOG6ruG7oOG6uOG7nuG6ruG6tuG6quG6quG6tuG6ruG7ik/hu7Thuq7hu67huq7hu7LDlMOa4bug4bqu4bqj4buE4bu04bquw7Xhu6Thu6DDlcO94bquLsOJ4bqu4buRw5RE4bugw5Thuq7hu5HDlFN54bqu4buDw5Xhu7Qh4buM4bug4bqucuG6uOG7oOG6ruG7kcOUTsO94bquw53hu5Dhu6DDlOG6ruG7oOG6uOG7nuG6ruG6tuG6quG6quG6tOG6rjtE4bqu4buDw5Xhu7Qh4buM4bug4bqucuG6uOG7oOG6rn3hu6DDlMO94bquw53hu5Dhu6DDlOG6ruG7oOG6uOG7nuG6ruG6tuG6quG6quG6puG6ruG7ik/hu7Thuq7hu67huq7hu5zDlOG7tOG6rlfDlMOZ4bqu4bq2w73huq7hu7LDlOG7lOG6ruG7slnhu4Lhu6Dhuq7hur/hu5Dhu57huq7hu5Hhu4bhu6Dhuq7hu7fhu5HDlMSQw43DlOG6ruG7kcOUROG7oMOU4bu54buz4bqu4buRxJDhu5Dhuq7DjeG7qOG6rljhu7RC4bug4bqu4bqjw5rhu6DDleG6rkLhu6DDveG6rsONQ8ON4bqu4buKw5nhu5Dhuq7hu7Ik4bus4bugw5Xhuq7hu5zDlELhu5Dhuq7hu6DDlEbhu6DDveG6rsOMUOG6ruG7nuG7huG7tOG6ruG7ssOU4bu0SOG7oOG6rsONQ+G6ruG7oMOU4buG4bug4bqu4bugTeG7oOG6ruG7isOJ4bquw4xI4bug4bqu4buKTuG7oOG6ri7DmuG6ri5D4buyw73huq7hu4pD4bugw5Thuq7hu6DDlELhu7Thu7Phuq7hu5FZUOG7oMOV4bqu4bui4bu2w43huq4uw5rhuq4uQ+G7ssO94bqu4buDw5Xhu7Qh4buM4bug4bquxIPhu5jhu6DDlOG6ruG7kcOUTuG6ruG7isOJ4bquWeG7tuG7suG6rsONUOG7oOG6rsOMQlDhuq7hu4ok4busw43huq7DjcOU4bu0R+G7oOG6rknhu5Thuq7hu7Iq4bqu4buyWSThu6rDjcO94bquw43DlMSo4bue4bqu4buDw5Xhu7Qh4buM4bug4bqucuG6uOG7oOG6ruG7kcOUTuG6rknhu5Thuq7hu7LDlCThu6jhu6DDleG6ruG7oMOK4bugw5Xhu7NBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEgsOBxIPDkuG6ruG7oMOV4bq44bug4bquw43DlMOK4bug4bqu4buy4bum4buQ4bquV8OUxJDhu57huq7DjcOZ4bquKOG6rsOV4buGIeG6ruG7ssOUJOG7qOG7oMOV4bqu4buy4buSw43DlMO94bquw5Xhu4Yh4bquWcOZ4buQ4bqu4buyWUbhu7Lhuq7hu7Im4bquw43DmuG7oMOV4bquw43hu6bhu6DDlcO94bqu4buiJsON4bqu4buiJOG7rOG7oMOV4bquw43DlCXDjeG6ruG7oOG6uOG7oMOV4bqu4buKw4nhuq7hu7JGV+G6ruG7slnhu7Thu6DDleG6ruG7suG7tOG7hOG7oOG6ruG7sllCw73huq7hu5zhu5DDkuG7nuG6rsOdUEPhu7Lhuq7hu7LEkOG7kOG6rsONQ8ON4bqu4bucw5Thu7Thuq7DjOG7huG7oOG6rsONJMO94bqu4buiJOG7tOG6rijhuq7hu6DDlDrhu6DDleG6ruG7iuG7lELhuq5JROG7oOG6rsONUeG6ruG7oMOU4buQT+G7tOG6rljhu7RD4bug4bqu4bq44bug4bqu4buKTeG7nsO94bqu4bucw5Thu7Thuq474bu04buQ4bquw43DlOG7qOG7kOG6rsOV4buQReG7kOG6ruG7slnhu5Lhu7Phu7Phu7N54bquw5VT4buQ4bquw5RU4buQw73huq5Z4bq44bug4bqu4buK4buI4bqu4bugw5Q64bugw5Xhuq7hu7LDlEThu6DDlOG6rlfDlOG7hOG7oOG6rknhu4Lhu7Lhuq7DlEVQeeG6ruG7nOG7kMOS4bue4bqu4buyWULhuq7hu4rhu6bhu7Lhuq4u4bu04buC4buy4bquV8OUJOG7qOG7oMOV4bqu4buy4buQw5Phu6DDveG6ruG7ssOU4bu04bquw5Xhu5A64bquw5Thu7Thu6DDleG6ruG7nMOU4buSw73huq7DjcOa4bugw5Xhuq7DjUDhuq7DlMav4bqu4buyWeG7rOG7s+G6ruG7g8OVUEThu5Dhuq5ZQsO94bqu4bqj4buo4bquWOG7tELhu6Dhuq7huqPDmuG7oMOV4bquQuG7oOG6rsONQ8ON4bqu4buK4buUQuG6rlfDlCThu6jhu6DDleG6rsONPeG7oMOV4bquw43DlCPhuq7hu4rhu6bhu6DDleG6rlfDlMOZ4buQ4bquw5Thu6xX4bquO+G7quG7kOG6rsONQ8ON4bqu4buK4buo4bug4bquO+G7lOG6ruG7ouG7kE3hu6Dhuq5Y4bu0QuG7oOG6ri7hu4Yh4bquw4wm4bugw5Xhuq7hu5xO4bquw5RQxJDDjcOU4bqu4buyxajhuq7DjcOUJcON4bqu4buK4buC4bu04bqu4buyWULhu6DDlMO94bqu4bugw5Xhurjhu6Dhuq7DjcOUw4rhu6Dhu7NBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEgsOB4buRWeG7tOG7oMOV4bqu4buyQ+G6ruG7g8OV4bu0IeG7jOG7oOG6rmQ64bu04bqu4buRw5Thu5Thu6DDlMO94bqu4buRWSThu67hu6DDleG6rlfDlFLhu6DDleG6ruG6o0Xhu6DDlOG6rsOdQ+G7suG6rsOU4buY4bugw5Thuq7DnSbhuq7huqPDmuG7oMOV4bquQuG7oOG6ruG7suG7luG7oMOUw73huq7DjcOUUOG6rknhu5BO4buyeOG6ruG6oU3hu6Dhuq7DjcSQ4bugw5Thuq7DjUPDjeG6rknhu5DDk+G7oOG6rlfDlENX4bqu4bugw5XDlOG7kMOTV+G6rjtA4bquw40jQuG6rsON4buo4bquWOG7tELhu6Dhuq7DjcOa4bugw5Xhuq5C4bugw73huq7DjeG7hOG7oOG6rsONUeG6rsOdJuG6rjtEUOG6rsON4bu04bumw43huq5Y4bu0IU7hu7Lhuq7hu6Lhu5DDk+G7suG6rsOU4buo4bug4bqu4bugOkLhuq7hu7Iq4bquw43DlOG7kuG7oMOU4bquWOG7tCFP4bug4bquO0Thuq7DjUPDjeG6ruG7ilBE4bug4bqu4buyw5TDkuG6ruG7ruG6ruG7iuG7lELhuq5Xw5Qk4buo4bugw5Xhu7Phuq7huqNA4bqu4buyw5TDkuG6ruG7okThuq5Xw5RF4buQ4bqu4buiROG7nuG6ruG7ssOZ4buy4bquw43DmuG7oMOV4bqu4buyQ8ON4bqu4buy4bu0IU3hu6Dhuq7hu7JZ4bu0IU/hu6DDveG6ruG7oOG7huG7oMOV4bquw41CUOG6rijhuq7hu7LDlCXDjeG6rsONw5RQ4bqu4bueU+G7kOG6ruG7oMOVJOG7sOG7kOG6ruG7isOS4bquV8OUUuG7oMOV4bqu4bugw5UqQuG6rsONw5Thu7Thu6DDleG6ruG7sllQ4bugw5Xhuq4uw4nhuq7DlOG7puG7kOG7s+G6ruG6v8OU4buQ4bquV8OUQ+G7suG6rsOU4buQw5Phu6Dhuq7hu57hu4bhu7Thuq7hu7LDlOG7tEjhu6DDveG6ruG7oMOVJOG7sOG7kOG6ruG7ssOU4buG4bugw73huq7hu6DDlDrhu6DDleG6ruG7oMOVJOG7sOG7kOG6rsONw5Ql4bugw5Xhuq7hu5zhu5BO4bug4bquO0Dhuq474buQw5PDjeG6rsON4buE4bug4bquw41R4bqu4buyWUPDjcOU4bqu4bugw5Thu5DDk+G7nuG6rsONQuG7oOG6ruG7oMOV4bq44bugw73huq7DlFJC4bquw5Xhu5BF4buQw73huq7hu6BO4bu04bqu4bucw5TDmuG7oMOV4bquw5Xhu5BF4buQ4bquWOG7tCFO4buy4bquw4wl4buy4bqu4buK4buQw5Lhu57huq7hu7LDlOG7mOG6rklDUOG6rsONw5RQ4bquw43hu6jhuq5Y4bu0QuG7oOG6rsONw5rhu6DDleG6rkLhu6Dhuq7hu5zhu5RX4bqu4buyw5Thu7Dhu5Dhuq47RFDhuq7DjeG7tOG7psON4bqu4bugw5Xhurjhu6Dhuq7DjcOUw4rhu6Dhu7NBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV33hu7Thu7LDlFBZxILDgeG7j+G7tMOZw43huq5kJOG7qOG7oMOVQS9Xw4E=

Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]