(vhds.baothanhhoa.vn) - Tỉnh Thanh Hóa có gần 154.000 giáo dân đang sinh sống tại 27 huyện, thị xã, thành phố. Thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo đã và đang được triển khai mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực. Kết quả các phong trào thi đua và những cách làm hay, sáng tạo, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến là những minh chứng sống động cho tinh thần yêu nước và truyền thống đoàn kết, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc.
eE7DgEHhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavb0/hu6zhu5JG4bu5QeG7sOG7rCrhu5JGw7rhu7nhu6xGJeG7rC3hurThu5JPTeG7lOG7qUHDlOG7ruG7sOG7rE9MKuG7q+G7uXl44buw4bus4buq4buW4buUTXll4bq04buUQeG7rOG7ouG6tEHhu5ROI+G7lE1B4buET0rhu5RBTsOS4buUTkHhu6xPw4zhu5RB4busT+G7iuG7lEHhu6zhu6rhu5bhu5RNQeG7hFHhu5RNQeG7gOG6pOG7lkE34bug4buUTUFNT8OC4buWQXgv4buw4bus4buq4buW4buUTXl4L07DgHl4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGr+G6pUbhurThu4Lhu7l5b+G7juG7lE5Bb07hurThu5ROQeG6pcag4bq0QeG7hsagQU3hurrhu5RBw4DEgsOD4butw4HDgcOBQU1Pw4Lhu5ZB4buCw4nhu5RB4buE4bq04buUTUHhu7BP4buUTkHhu7BQ4buUTUHhu6zhuqZPQeG6oOG6sEFO4buuKsSo4buU4buxQeG7rE7hu4xBJeG6qOG7sUHhu6xO4bqk4buUTkHGr05Q4butQW9Ow5lPQU1P4bq04buUQeG7qOG7ruG6tOG7sUHhu4bDguG7hkHGr07hu5bhu5RNQeG7rOG7quG6pOG7lkHhu6xOT0Hhu4Thu67hurRBKsOM4buuQeG7lOG7ssOa4buGQeG7rOG7quG7luG7lE1B4buEUeG7lE1B4buA4bqk4buWQTfhu6Dhu5RNQU1Pw4Lhu5ZB4buE4bqoQT3huqRB4buE4bq04buUTUHhu4Thu7Lhu6Thu4ZB4bus4buqT0rhu5RB4buQTuG6tE9B4buY4bqm4buUTkHhu5jDjeG7sUHhu5jhurThu5RNQeG7kuG6pk9BTk/EqOG7rkHhu6jhu67huqxB4busTk/hu4rhu6xB4busTuG7uOG7huG7rUHEkeG7iuG7rEHhu6jhu67huqxB4buGw4Lhu4ZBxq9O4buW4buUTUHhu6zhu6rhuqThu5ZB4busTk9B4buE4buu4bq0QT3huqRB4buUTiPhu5RNQeG7hsOC4buGTkHhu5LhuqThu5hBTuG6tCrhu7FB4buww4Lhu5RNQeG7rOG6puG7luG7sUEl4buu4bq44busQU5PxKjhu5RB4buUTk/hu4jhu65B4buET0rhu5RBTsOS4buUTkHhu6xPw4zhu5RB4busT+G7iuG7lEHhu5LhuqRB4buUTiPhu5RNQeG7mE/hu5ROQeG7hk7hu7Thu5RNQeG7sFDhu5RNQeG7hFLhu5RNQeG7hk7hu5ZB4busT+G7lE5B4busTuG6uuG7lEEqw4zhu65B4buU4buyw5rhu4ZBPeG6pEHhu6zhu6rhu64q4buI4buUQeG7rE5Q4buUTUHhu4Thu5bhuqThu5RB4buQ4buK4bus4buxQU1C4buUQeG7gMag4buxQeG7hFHhu5RNQU7huqThu5ROQeG7hlfhu5RNQeG7gsOJ4buUQeG7rFLhu4bhu614L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavNuG7luG7girhu7l5eE/hu5hNQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu54buC4busTuG7ruG7mOG7gEFPN0bhu5Thu6xG4buq4bu5QeG7sOG7rCrhu5JGw7rhu7kkT+G7guG7rE7hu6lB4bq2w4HDgcavJeG7q0FORk9NTuG7rOG7qUHhuq7DgcOBxq8l4bur4bu5QeG7sOG7quG7hsO64bu5Ly9PPeG7reG7gOG6tOG7luG7rE7hurThu5ROTuG7luG6tOG7rT3hu5Qv4buURiThu7Av4bqg4bqgw4PhuqAvw4DDg+G6tuG7gsODw4DDgeG6oOG6sOG6ouG6ouG7rOG6osOA4bquw4DhuqLhu5LDgeG7rcOUxq9NxrDhu6rDuuG6osSC4bqu4bu5QeG6tOG7kuG7rMO64bu5ZeG6tOG7lEHhu6zhu6LhurRB4buUTiPhu5RNQeG7hE9K4buUQU7DkuG7lE5B4busT8OM4buUQeG7rE/hu4rhu5RB4bus4buq4buW4buUTUHhu4RR4buUTUHhu4DhuqThu5ZBN+G7oOG7lE1BTU/DguG7luG7uUEkT+G7guG7rE7DuuG7ueG6tsOBw4Hhu7lBTkZPTU7hu6zDuuG7ueG6rsOBw4Hhu7lBL3l4L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavN+G6tMav4busT+G7luG7lOG7uXk24bqkQeG7huG7luG7lEFNT8OC4buWQeG7gsOJ4buUQeG7rMOT4buGTkHhu4bhu7jhu4ZBTuG7suG7puG7lE1B4bu04buUTUHhu4bDguG7hkHhu4bhu65S4buGQT3hurzhu5RB4buEUuG7lE3hu7FB4buGw4Lhu4ZBxq9O4buW4buUTUHhu6zhu6rhuqThu5ZB4busTk9B4buE4buu4bq0QSrDjOG7rkHhu5Thu7LDmuG7hkHhu4Lhu5ZBw6lvb2zhu7FB4buGw4Lhu4ZB4busU0Hhu4ZO4bu04buGQeG7hOG7luG6pOG7lEHhu6xOSkHGr07DguG7rEHhu4RS4buUTeG7sUFNxqDGr0HGr07hurrhu5RB4busTuG7uOG7hkFOT8So4buUQeG7hsOC4buGQeG7mFjhu4ZB4busT8OM4buuQeG7kE/hu5ROQeG7rOG7ikEtQSXhuqhBTlJP4buxQeG7qOG7rlDhu4ZBxq9O4bua4buUTUEtQeG6tOG7lEHhu5RP4buUTkHhu4ZZ4bq0QeG7rOG7juG7lE7hu6tB4bus4bqm4buWQeG7quG6tEHhu4bDguG7hkHhu5hQT0Hhu6jhu67hurThu5RBTsSoQU1C4buUQeG7gMag4buxQeG7hOG7luG6pOG7lEHhu5Dhu4rhu6zhu7FB4buEV+G7mEHhu4Dhu5zhu4ZB4buS4bq+4buUQeG7lE7hurThu65BTU8j4bq0QeG7gOG6pEHhu4bhu5bhu5RB4buS4buyVeG7lE1BLUFNT8OC4buWQeG7pkHhu4bDguG7hkHhu5BO4buuQeG7gsOJ4buUQeG7huG7skF2xJE4N3fhu614L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavNuG7luG7girhu7l5eE/hu5hNQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5TzdG4buU4busRuG7quG7uUHhu7Dhu6wq4buSRsO64bu5JE/hu4Lhu6xO4bupQeG6tsOBw4HGryXhu6tBTkZPTU7hu6zhu6lB4bquw4HDgcavJeG7q+G7uUHhu7Dhu6rhu4bDuuG7uS8vTz3hu63hu4DhurThu5bhu6xO4bq04buUTk7hu5bhurThu6094buUL+G7lEYk4buwL+G6oOG6oMOD4bqgL8OAw4Phurbhu4LDg8OAw4HEguG6tuG6osOA4busxILhuqDhuqLDgOG6suG7ksOB4butw5TGr03GsOG7qsO6w4PhuqLDgeG7uUHhurThu5Lhu6zDuuG7uWXhurThu5RB4bus4bui4bq0QeG7lE4j4buUTUHhu4RPSuG7lEFOw5Lhu5ROQeG7rE/DjOG7lEHhu6xP4buK4buUQeG7rOG7quG7luG7lE1B4buEUeG7lE1B4buA4bqk4buWQTfhu6Dhu5RNQU1Pw4Lhu5bhu7lBJE/hu4Lhu6xOw7rhu7nhurbDgcOB4bu5QU5GT01O4busw7rhu7nhuq7DgcOB4bu5QS95eC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGrzfhurTGr+G7rE/hu5bhu5Thu7l5ZeG6pEE3TsOC4buUTkHhu6zhu6rhu7JV4buUTUHDok/DguG7lkEl4bu0QeG7n8OM4buUQcSRTsOC4buUTuG7sUEl4bqoQTnhu4zhu5ROQW/DieG7lEF24bufw4zhu5RBOeG7jOG7lE534buxQeG7hlfhu5RNQT3Dmk9BPU/EqOG7hkHhu6zhurzGr0Hhu6zhu6rhu67hu5RNQcavTsOC4busQeG7rOG7qk9K4buUQeG7kE/hu5ROQeG7rOG7ikFNT+G6tEHhu4TDkuG7lE7hu7FB4bus4bqm4buWQT1PxKjhu4ZB4buS4bqk4buYQeG7hk7hu5ZB4buUTk/hu4jhu65BTlJBTU/hurRB4buEw5Lhu5ROQU1Pw4Lhu5ZB4buCw4nhu5Thu7FB4buUTk/hu4jhu65B4buU4bqq4buYQeG7qOG7ruG6tOG7sUHhu6Dhu5RNQeG6uU3hu64qS+G7lEHhuqVR4buUTUFrTuG7ssOa4buGQXZ4RuG7mHnhu5RN4buyw5lPQeG7lE1RT0Hhu5RN4buW4bqkT0Hhu4ZX4buUTUHhu4DDjOG7lEHhu6zhu6rDgk93eC9G4buYeUHhu5Lhu67hu6Dhu5RB4busw5Phu4ZOQeG7huG7uOG7hkHGr05QT0FO4bukxq9BPcOaT0Hhu4bDguG7hkHhu4bhurjGr0FZKkE54bqs4buUTeG7sUHhu4ZOw5Phu5ROQeG7qOG7rirhu4jhu5Thu7FB4buQw4zhu65BTeG7nE9B4buGw4Lhu4ZB4buUTeG7rlHhu5RB4buS4bu44buGQT3hurzhu5RB4buEUuG7lE3hu7FBTlRB4bus4buq4bukQeG7gOG6pEHhu4bhu5bhu5RBTU/DguG7lkHhu4LDieG7lEElw4kqQeG7lE7huqRB4buESkFT4buUQeG7hOG7jOG7lE5B4buG4buuUuG7hkHhu7BQ4buUTeG7rXgvxq95eMavQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5xq824buW4buCKuG7uXl4T+G7mE1B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7lPN0bhu5Thu6xG4buq4bu5QeG7sOG7rCrhu5JGw7rhu7kkT+G7guG7rE7hu6lB4bq2w4HDgcavJeG7q0FORk9NTuG7rOG7qUHhuq7DgcOBxq8l4bur4bu5QeG7sOG7quG7hsO64bu5Ly9PPeG7reG7gOG6tOG7luG7rE7hurThu5ROTuG7luG6tOG7rT3hu5Qv4buURiThu7Av4bqg4bqgw4PhuqAvw4DDg+G6tuG7gsODw4DDgMSCw4HDg8OB4bus4bq24bqiw4PhuqDhurDhu5LDgeG7rcOUxq9NxrDhu6rDuuG6ouG6ruG6suG7uUHhurThu5Lhu6zDuuG7uWXhurThu5RB4bus4bui4bq0QeG7lE4j4buUTUHhu4RPSuG7lEFOw5Lhu5ROQeG7rE/DjOG7lEHhu6xP4buK4buUQeG7rOG7quG7luG7lE1B4buEUeG7lE1B4buA4bqk4buWQTfhu6Dhu5RNQU1Pw4Lhu5bhu7lBJE/hu4Lhu6xOw7rhu7nhurbDgcOB4bu5QU5GT01O4busw7rhu7nhuq7DgcOB4bu5QS95eC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGrzfhurTGr+G7rE/hu5bhu5Thu7l54bubw5pPQeG7sOG7uEHhu5RUQeG7kuG7uOG7hkHhu4ZZ4bq0QTdOw4Lhu5ROQeG7rOG7quG7slXhu5RNQeG6uU3hu64qS+G7lEHhuqVR4buUTUFrTuG7ssOa4buG4buxQeG7sOG7uEHhu6jhu67hurThu5RB4busw4nhu5hB4buGWeG6tEHhu4bDguG7hkHhu4bhurjGr0FZKkHhu4Thuqzhu5RN4buxQeG7hk7Dk+G7lE5B4buo4buuKuG7iOG7lEE94bqkQeG7sOG7uEFOVEHhu6zhu6rhu6RB4buGWeG6tEHhu5RN4buyw5lPQeG7gsOJ4buU4buxQeG7hsOC4buGQU5SQU1P4bq0QeG7hMOS4buUTkHhu4RR4buUTUHhu4DhuqThu5ZB4buG4bug4buUTUFNT8OC4buWQeG7sE/hu5ROQeG7sFDhu5RNQeG7rOG7qsOM4buUQeG7sOG7oOG7lE1B4bumQcOiT8OC4buWQSXhu7RB4bufw4zhu5RBxJFOw4Lhu5ROQeG7hOG6qEHhu4bGoEHhu4bhu65S4buGQeG7sFDhu5RNQVPhu5RB4buE4buM4buUTkHhu6zhu6rhu5bhu5RNQeG7lE4j4buUTUHhu4bhuqrhu5RB4buUTuG6pEHhu5jDmk9B4buQTuG6tOG7lE1B4bus4buq4bq04buUTUHhu6ZB4buQTuG7rkHhu4LDieG7lEHhu4bhu7JBOOG7rsSoQW9O4bug4buU4buxQSXhuqhBOeG7jOG7lE5Bb0/hu4rhu5Thu614L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavNuG7luG7girhu7l5eE/hu5hNQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5TzdG4buU4busRuG7quG7uUHhu7Dhu6wq4buSRsO64bu5JE/hu4Lhu6xO4bupQeG6tsOBw4HGryXhu6tBTkZPTU7hu6zhu6lB4bquw4HDgcavJeG7q+G7uUHhu7Dhu6rhu4bDuuG7uS8vTz3hu63hu4DhurThu5bhu6xO4bq04buUTk7hu5bhurThu6094buUL+G7lEYk4buwL+G6oOG6oMOD4bqgL8OAw4Phurbhu4LDg8OAw4DDgeG6sMOA4bqu4busw4PDgOG6sOG6ouG6ouG7ksOB4butw5TGr03GsOG7qsO6xILhurbhurLhu7lB4bq04buS4busw7rhu7ll4bq04buUQeG7rOG7ouG6tEHhu5ROI+G7lE1B4buET0rhu5RBTsOS4buUTkHhu6xPw4zhu5RB4busT+G7iuG7lEHhu6zhu6rhu5bhu5RNQeG7hFHhu5RNQeG7gOG6pOG7lkE34bug4buUTUFNT8OC4buW4bu5QSRP4buC4busTsO64bu54bq2w4HDgeG7uUFORk9NTuG7rMO64bu54bquw4HDgeG7uUEveXgvxq95eMavQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5xq834bq0xq/hu6xP4buW4buU4bu5ecSpQeG7hOG7jOG6tEHGr07hu7JV4buUTUHhu4bGoEHDgMOBw4Hhu6VB4buEUeG7lE1B4buA4bqk4buWQeG7rE5G4buWQeG7hOG6puG7lkE34bug4buUTUFNT8OC4buW4buxQT3Dmk9B4buG4buyVeG7lE1BPeG7jEHhu4DDk0Hhu6xO4buyQeG7hk5PQeG7gFLhu7FB4bus4buq4buy4bum4buUTUHhu4DhurThu5RB4buG4bug4buUTUHhu6zDguG7hkHhu5hE4busQeG7rOG7quG6vOG7lOG7sUFNT8OC4buWQeG7gsOJ4buUQeG6uU3hu64qS+G7lEE2w4JBb+G7muG7lE1BduG7lE3hu7LDmU9B4buE4bu04buUTUHhu4DDjOG7lEHhu6zhu6rDgk93QeG7pkHDok/DguG7lkEl4bu0QWtOVuG7hkFl4bqm4buG4buxQSXhuqhB4bq5TeG6tEFlT8OM4buUQXbhurlN4bq0QW5V4buUd0Hhu5Lhu67hu6Dhu5RB4busw5Phu4ZOQeG7huG7uOG7hkE94bq84buUQeG7hFLhu5RNQeG7gOG6pEHhu4bhu5bhu5RBTU/DguG7lkHhu4LDieG7lEHhu4ZO4buuKkrhu5RB4buEU09B4buGVUHhu4bhurjhu65B4buGw4kqQeG7rOG7qlHhu5RN4buxQT3hurzhu6xB4buU4buu4bugT+G7sUHDgsavQeG7gljhu5RNQeG7kE7hu5bhurRBTuG7nOG7hkEtQeG7kCxB4busTuG7ruG6vOG7rEE94bqk4buWQeG7sOG6rOG7lEEl4buu4bq44bus4buxQeG7lMOJ4buUTUHhu4bhurThu5ZB4buU4bqq4buUTUHhu7Dhu67hurjhu6zhu7FB4buGw4kqQeG7rOG7qlHhu5RNQT3hurzhu6xB4buU4buu4bugT+G7sUHhu5jhurThu5RNQeG7kuG6pk9BTk/EqOG7rkHhu6jhu67huqxB4buQT+G7lE5B4bus4buKQeG7huG6tOG7luG7rXgvxq95eMavQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5xq834bq0xq/hu6xP4buW4buU4bu5eXhP4buYTUHhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7uU83RuG7lOG7rEbhu6rhu7lB4buw4busKuG7kkbDuuG7uSRP4buC4busTuG7qUHhurbDgcOBxq8l4burQU5GT01O4bus4bupQeG6rsOBw4HGryXhu6vhu7lB4buw4buq4buGw7rhu7kvL0894but4buA4bq04buW4busTuG6tOG7lE5O4buW4bq04butPeG7lC/hu5RGJOG7sC/huqDhuqDDg+G6oC/DgMOD4bq24buCw4PDgMOAw4DhuqDhuqLhurLhu6zhurLhuqDhuqLDg+G6sOG7ksOB4butw5TGr03GsOG7qsO64bqg4bqy4bqu4bu5QeG6tOG7kuG7rMO64bu5ZeG6tOG7lEHhu6zhu6LhurRB4buUTiPhu5RNQeG7hE9K4buUQU7DkuG7lE5B4busT8OM4buUQeG7rE/hu4rhu5RB4bus4buq4buW4buUTUHhu4RR4buUTUHhu4DhuqThu5ZBN+G7oOG7lE1BTU/DguG7luG7uUEkT+G7guG7rE7DuuG7ueG6tsOBw4Hhu7lBTkZPTU7hu6zDuuG7ueG6rsOBw4Hhu7lBL3l4L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavN+G6tMav4busT+G7luG7lOG7uXnEkU/hu5ROQeG7rOG7ikHGr07DguG7rEHhu6zhu6pPSuG7lOG7sUHhu4DhuqRB4buG4buW4buUQU1Pw4Lhu5ZB4buCw4nhu5RB4busw5Phu4ZOQeG7huG7uOG7hkHhu4TGoOG7lE1BTcagxq9B4busT+G7iOG7lOG7sUHhu4bhu6Dhu5RNQeG7kuG6tOG7lkHhu4RS4buUTUHhu7BA4bq0QeG7hk4j4bq04buxQeG7gMOMQeG7rOG7oOG7lE1BTsag4bq0QU1P4bq04buWQeG7rE7hu6Dhu5RNQeG7lOG7oOG7lE1B4busTuG7oOG7lOG7sUFNT+G6tOG7lkHhu6xO4bug4buUTUHhu5RST0Hhu4RR4buUTeG7sUHhu5RO4bqkQT3huqrhu5RBTsag4bq04buxQU1PI0FNw5Lhu5RB4buG4bqs4buUTkHhu6jhu67hurThu5RB4buY4bugT0Hhu6zhu6rhu7LDmeG7lE1BJeG6tOG7lE5BLUHhu7Dhuqbhu4ZOQS1B4buESMav4buxQSXDiSpB4buC4bu44buUTUEl4bu0QeG7hOG6puG7lkHhu4DDkuG7lE5BKsOM4buU4buxQU1P4bq0QeG7hMOS4buUTkE94bqq4buUQU7GoOG6tOG7rUE5ROG7hkHhu4BPxKjhu6zhu7FB4buU4bqq4buYQeG6oMOB4bqgw4Dhu7FB4busTuG7uOG7hkFOT8So4buUQWzhu64q4buK4busQeG7hOG7jOG7lE5B4buwUEHDgMSCL+G6oMOB4bqgw4AvbDktw7M24bq5OEHhu4ZZ4bq0QcOzNuG6uThB4bus4buO4buUTkFvTuG6tOG7lE5B4bql4buWw4JBPeG7iEE9T8So4buGQeG7gOG6tOG7lEFO4bqk4buUTkFs4buuKkHhu4Thu4zhu5ROQeG7rE7hu7jhu4ZBTk/EqOG7lEHhu5Thu4rGr0Hhu7BQ4buUTUE94bqq4buUQeG7mE/hu5ROQeG7rOG7quG7luG7lE1BPU/EqOG7hkHhu4bhu7LDmk/hu7FBPU/EqOG7hkHhu6zhurThu5RN4buxQeG7oOG7lE1B4bq5TeG7ripL4buUQTbDgkFv4bua4buUTUHhu4ZX4buUTUHDok/DguG7lkEl4bu0QWtOVuG7hkFl4bqm4buGQeG7hOG6qEE94bq84buUQeG7hFLhu5RNQeG7gOG6pEHhu4bhu5bhu5RBTU/DguG7lkHhu4LDieG7lEHhu4TGoOG7lE1BTcagxq9BTeG6uuG7lEHhuq7DgcOBQeG7rOG7qk/EqOG7rkHhu4RR4buUTUElw4kqQeG7lE7huqRB4bus4bq04buUTUHhu5JL4buxQU3GoMavQcavTuG6uuG7lEHhu6xO4bu44buGQU5PxKjhu5RB4buU4buKxq9B4buw4bug4buUTUE94bqq4buUQU7GoOG6tEHhu5jDmk9B4bumQeG7hOG7jOG6tEHGr07hu7JV4buUTeG7rXgvxq95eMavQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5xq824buW4buCKuG7uXl4T+G7mE1B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7lPN0bhu5Thu6xG4buq4bu5QeG7sOG7rCrhu5JGw7rhu7kkT+G7guG7rE7hu6lB4bq2w4HDgcavJeG7q0FORk9NTuG7rOG7qUHhuq7DgcOBxq8l4bur4bu5QeG7sOG7quG7hsO64bu5Ly9PPeG7reG7gOG6tOG7luG7rE7hurThu5ROTuG7luG6tOG7rT3hu5Qv4buURiThu7Av4bqg4bqgw4PhuqAvw4DDg+G6tuG7gsODw4DDgMOAxILhuqDEguG7rOG6oOG6ssODw4HhuqDhu5LDgeG7rcOUxq9NxrDhu6rDusOAw4Phu7lB4bq04buS4busw7rhu7ll4bq04buUQeG7rOG7ouG6tEHhu5ROI+G7lE1B4buET0rhu5RBTsOS4buUTkHhu6xPw4zhu5RB4busT+G7iuG7lEHhu6zhu6rhu5bhu5RNQeG7hFHhu5RNQeG7gOG6pOG7lkE34bug4buUTUFNT8OC4buW4bu5QSRP4buC4busTsO64bu54bq2w4HDgeG7uUFORk9NTuG7rMO64bu54bquw4HDgeG7uUEveXgvxq95eMavQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5xq834bq0xq/hu6xP4buW4buU4bu5eeG6uU4j4buUTUHhu5Thuqrhu5hB4buo4buu4bq04buxQTdOw4Lhu5ROQeG7rOG7quG7slXhu5RNQcOiT8OC4buWQSXhu7RBb07Dgk9B4bufw4zhu5Thu7FBJeG6qEE34bug4buUTUE3TsOT4buUTkF24bq54bug4buUTUE3UOG7lE13QW/hu6rhurrhu5RB4bq5TeG7nOG7hkFlT8OM4buYQXhG4buYeXbhu5RN4buyw5lPQeG7hOG7tOG7lE1BTU8j4bq0d3gvRuG7mHlB4buS4buu4bug4buUQU3hu7JV4buUTUHhu5jhur7hu65B4buET0Hhu4Thurrhu65B4bus4buq4buW4buUTUHhu4bDguG7hkHGr07hu5bhu5RNQeG7rOG7quG6pOG7lkHhu4ZZ4bq0QeG7hOG7jOG6tEHGr07hu7JV4buUTeG7sUHhu6zDk+G7hk5B4buG4bu44buGQT3hurzhu5RB4buEUuG7lE1B4bq5TsOJ4buUQeG7gsOJ4buUQU5P4buK4buUQeG7hOG6uOG7rOG7sUHhu4TGoOG7lE1BTcagxq9BTuG6pOG7lE1B4busO0Hhu4RR4buUTeG7sUHhu4bhu6Dhu5RNQeG7kuG6tOG7lkHhu4RS4buUTUElw4kqQeG7guG7uOG7lE1B4buUTuG6pEE94bqq4buUQU7GoOG6tEHhu6xO4bug4buU4buxQeG7hOG7ssOZ4buUTUFNT+G6tOG7lkHhu6xO4bug4buUTUHhu5Thu6Dhu5RNQeG7rE7hu6Dhu5Thu7FBJcOJKkHhu4Lhu7jhu5RNQeG7lOG7oOG7lE1B4busTuG7oOG7lEHhu5jDmk/hu63hu63hu614L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavNuG7luG7girhu7l5eE/hu5hNQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5TzdG4buU4busRuG7quG7uUHhu7Dhu6wq4buSRsO64bu5JE/hu4Lhu6xO4bupQeG6tsOBw4HGryXhu6tBTkZPTU7hu6zhu6lB4bquw4HDgcavJeG7q+G7uUHhu7Dhu6rhu4bDuuG7uS8vTz3hu63hu4DhurThu5bhu6xO4bq04buUTk7hu5bhurThu6094buUL+G7lEYk4buwL+G6oOG6oMOD4bqgL8OAw4Phurbhu4LDg8OAw4DDgOG6ruG6oOG6ouG7rOG6oOG6ssODw4DhuqLhu5LDgeG7rcOUxq9NxrDhu6rDusOA4bqy4bqw4bu5QeG6tOG7kuG7rMO64bu5ZeG6tOG7lEHhu6zhu6LhurRB4buUTiPhu5RNQeG7hE9K4buUQU7DkuG7lE5B4busT8OM4buUQeG7rE/hu4rhu5RB4bus4buq4buW4buUTUHhu4RR4buUTUHhu4DhuqThu5ZBN+G7oOG7lE1BTU/DguG7luG7uUEkT+G7guG7rE7DuuG7ueG6tsOBw4Hhu7lBTkZPTU7hu6zDuuG7ueG6rsOBw4Hhu7lBL3l4L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavN+G6tMav4busT+G7luG7lOG7uXnhu63hu63hu6094bq84buUQeG7hFLhu5RNQeG7gOG6pEHhu4bhu5bhu5RBTU/hurThu5ZB4buCw4nhu5RBWeG7lE1BTlJBw4DEgsOBQeG7rOG7qk/EqOG7rkHhu4RR4buUTUElw4kqQeG7guG7uOG7lE1B4buUTuG6pEHhu4ThuqZPQeG7hOG7luG6pOG7lEHhu5Dhu4rhu6xB4buGTuG7lkFOUkFNT+G6tEHhu4TDkuG7lE5B4bq04buUTkHhurlN4buuKkvhu5RBb+G7quG7ruG7lE1Bb07hu7jhu4bhu7FBTlJBTU/DguG7lkHhu4LDieG7lEHhu4bGoEFO4buW4bqk4buUQeG7huG6rOG7lE5B4buQTsagQeG7kE7huqrhu5RB4busTuG7oOG7lEFvTsOCT0Hhu5/DjOG7lEE94bqkQeG7rE/hu4rGr0Hhu6xY4buGQT3hurzhu5RB4buEUuG7lE1B4buGw4Lhu4ZB4buUTuG6pEFO4bqs4buWQeG7rMOJ4buYQU5UQeG7rOG7quG7pEFO4buc4buGQeG7gFPhu5RNQeG7hk7hu5ZBTuG6tE9B4buG4buW4buUQeG6tOG7lE5B4busT+G7isavQeG7rFjhu4ZB4buE4buy4buk4buGQeG7hOG7iuG7lEHhu6zhu6rhu7LDmeG7lE3hu614L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavNuG7luG7girhu7l5eE/hu5hNQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5TzdG4buU4busRuG7quG7uUHhu7Dhu6wq4buSRsO64bu5JE/hu4Lhu6xO4bupQeG6tsOBw4HGryXhu6tBTkZPTU7hu6zhu6lB4bquw4HDgcavJeG7q+G7uUHhu7Dhu6rhu4bDuuG7uS8vTz3hu63hu4DhurThu5bhu6xO4bq04buUTk7hu5bhurThu6094buUL+G7lEYk4buwL+G6oOG6oMOD4bqgL8OAw4Phurbhu4LDg8OAw4DhuqLhurLhuqLhuqLhu6zhurDDgOG6ouG6ouG6tuG7ksOB4butw5TGr03GsOG7qsO64bqy4bqu4bqu4bu5QeG6tOG7kuG7rMO64bu5ZeG6tOG7lEHhu6zhu6LhurRB4buUTiPhu5RNQeG7hE9K4buUQU7DkuG7lE5B4busT8OM4buUQeG7rE/hu4rhu5RB4bus4buq4buW4buUTUHhu4RR4buUTUHhu4DhuqThu5ZBN+G7oOG7lE1BTU/DguG7luG7uUEkT+G7guG7rE7DuuG7ueG6tsOBw4Hhu7lBTkZPTU7hu6zDuuG7ueG6rsOBw4Hhu7lBL3l4L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavN+G6tMav4busT+G7luG7lOG7uXk3TsOC4buUTkHhu6zhu6rhu7JV4buUTUHDok/DguG7lkEl4bu0QeG6peG7luG6pE9B4bufw4zhu5Thu7FBxq9O4buyw5nhu5RNQeG6peG6rE9BN07DieG7rkF24busTuG7jEEl4bqoQeG6uU1OT0FuVeG7lHdBb+G7quG6uuG7lEHhu5vhuqrhu5RB4bqlT+G7iOG7lEF24buUTeG7ssOZT0Hhu5RNUU9B4bus4buq4buW4buUTUHhu4ZX4buUTUHhu4DDjOG7lEHGr07huqxPd0Hhu5Lhu67hu6Dhu5RB4busw5Phu4ZOQeG7huG7uOG7hkE94bq84buUQeG7hFLhu5RNQeG7gOG6pEHhu4bhu5bhu5RBTU/DguG7lkHhu4LDieG7lEElw4kqQeG7guG7uOG7lE1B4buEw5lPQeG7sFDhu5RNQT3huqrhu5RBTsag4bq04buxQcSRODdBPeG6quG7lEFOxqDhurThu61Bb+G7tkHhu7Dhu7hB4busw5Phu4ZOQeG7huG7uOG7hkHhu4ZZ4bq0QeG7oOG7lE1B4bqlT+G7iOG7lOG7sUHhu5ROT+G7iOG7rkHhu5Thuqrhu5hB4buST+G7iOG7lEHhu5ROT+G7iOG7rkFOUkFNT+G6tEHhu4TDkuG7lE5B4buG4bug4buUTUFNT8OC4buWQcOiT8OC4buWQSXhu7RB4bql4buW4bqkT0Hhu5/DjOG7lEHhu4Thu7Lhu6Thu4ZB4buG4bug4buUTUHhu5RO4bq84buUQU1P4bq0QeG7hMOS4buUTkE94bqq4buUQU7GoOG6tOG7rXgvxq95eMavQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5xq834bq0xq/hu6xP4buW4buU4bu5eXhP4buYTUHhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7uU83RuG7lOG7rEbhu6rhu7lB4buw4busKuG7kkbDuuG7uSRP4buC4busTuG7qUHhurbDgcOBxq8l4burQU5GT01O4bus4bupQeG6rsOBw4HGryXhu6vhu7lB4buw4buq4buGw7rhu7kvL0894but4buA4bq04buW4busTuG6tOG7lE5O4buW4bq04butPeG7lC/hu5RGJOG7sC/huqDhuqDDg+G6oC/DgMOD4bq24buCw4PDgMOAw4PDg8ODw4Phu6zhuq7hurLDgMSC4bqg4buSw4Hhu63DlMavTcaw4buqw7rDgMOB4bqy4bu5QeG6tOG7kuG7rMO64bu5ZeG6tOG7lEHhu6zhu6LhurRB4buUTiPhu5RNQeG7hE9K4buUQU7DkuG7lE5B4busT8OM4buUQeG7rE/hu4rhu5RB4bus4buq4buW4buUTUHhu4RR4buUTUHhu4DhuqThu5ZBN+G7oOG7lE1BTU/DguG7luG7uUEkT+G7guG7rE7DuuG7ueG6tsOBw4Hhu7lBTkZPTU7hu6zDuuG7ueG6rsOBw4Hhu7lBL3l4L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavN+G6tMav4busT+G7luG7lOG7uXk24bqkQeG7huG7luG7lEFNT8OC4buWQeG7gsOJ4buUQeG7hlfhu5RNQT3Dmk9B4bq5TsOJ4buUQeG7gsOJ4buUQeG7rE7hu4xBJeG6qEHhu6zDk+G7hk5B4buG4bu44buGQcavTsOC4busQeG7rOG7qk9K4buUQeG7kE/hu5ROQeG7rOG7iuG7sUFO4buy4bum4buUTUHhu7Thu5RNQeG7hsOC4buGQcavTuG7luG7lE1B4bus4buq4bqk4buWQeG7rE5PQeG7hOG7ruG6tOG7sUHhu4bDguG7hkHhu4bhu65S4buGQT3hurzhu5RB4buEUuG7lE1B4buC4buWQcOpb29s4buxQeG7hsOC4buGQeG7huG6uMav4buxQeG7hsOC4buGQeG7lE3huqThu5ROQcavTsOC4busQeG7hFLhu5RN4buteC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGrzbhu5bhu4Iq4bu5eXhP4buYTUHhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7uU83RuG7lOG7rEbhu6rhu7lB4buw4busKuG7kkbDuuG7uSRP4buC4busTuG7qUHhurbDgcOBxq8l4burQU5GT01O4bus4bupQeG6rsOBw4HGryXhu6vhu7lB4buw4buq4buGw7rhu7kvL0894but4buA4bq04buW4busTuG6tOG7lE5O4buW4bq04butPeG7lC/hu5RGJOG7sC/huqDhuqDDg+G6oC/DgMOD4bq24buCw4PDgMOBxILhurbDg+G6sOG7rOG6rsOAw4PhuqDhuqDhu5LDgeG7rcOUxq9NxrDhu6rDuuG6ouG6ssSC4bu5QeG6tOG7kuG7rMO64bu5ZeG6tOG7lEHhu6zhu6LhurRB4buUTiPhu5RNQeG7hE9K4buUQU7DkuG7lE5B4busT8OM4buUQeG7rE/hu4rhu5RB4bus4buq4buW4buUTUHhu4RR4buUTUHhu4DhuqThu5ZBN+G7oOG7lE1BTU/DguG7luG7uUEkT+G7guG7rE7DuuG7ueG6tsOBw4Hhu7lBTkZPTU7hu6zDuuG7ueG6rsOBw4Hhu7lBL3l4L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavN+G6tMav4busT+G7luG7lOG7uXlv4bu2QcavTuG7luG7lE1B4bus4buq4bqk4buWQeG7rE5PQeG7hOG7ruG6tEEqw4zhu65B4buU4buyw5rhu4ZB4buwUOG7lE1B4oCcb1Dhu6xB4buEw5lP4buxQeG7hEjGr0Hhu4Thuqbhu5bigJ1BPcOaT0Hhu5ROI+G7lE1BPU/EqOG7hkHhu5LhuqThu5hB4buGWEHhu6xOSkHhu4ZZ4bq0QeG7mFRPQeG7hsOCQeG7lE7DieG7lEHhu6xPw4zhu65B4buAT0rhu65B4buS4bqkQeG7mE/hu5ROQeG7hk7hu7Thu5RNQeG7sFDhu5RNQeG7hFLhu5RNQeG7hk7hu5ZB4busT+G7lE5B4busTuG6uuG7lEEqw4zhu65B4buU4buyw5rhu4bhu7FB4bus4buq4buuKuG7iOG7lEHhu6xOUOG7lE1B4buE4buW4bqk4buUQeG7kOG7iuG7rOG7sUFNQuG7lEHhu4DGoOG7sUHhu4RR4buUTUFO4bqk4buUTkHhu4ZX4buUTUHhu4LDieG7lEHhu6xS4buGQeG7hlnhurRB4buGUuG7lE1B4buE4buW4bqk4buUQU1Pw4Lhu5ZB4buCw4nhu5Thu7FBTcagxq9Bxq9O4bq64buUQeG7huG6rE9B4busTk/EqOG7lEHhu4TDmU9B4buwUOG7lE1BPeG6vOG7rEHhu4ZO4bq44bus4buxQeG7rE/hu5ROQeG7rE7hurrhu5RB4buGWeG6tEHhu4RR4buUTUHhu4DhuqThu5ZBN+G7oOG7lE1BTU/DguG7lkHhu4RS4buUTUE9T8OM4buUQSrDjOG7lEHhu6zDieG7mEHhu7BQ4buUTUHigJzhu6xQ4busQeG7hMOZT+KAneG7sUHhu4ZX4buUTUHhu5RO4bq04buuQSXDiSpB4buC4bu44buUTUHhu4bhu65S4buGQeG7sFDhu5RNQeG7mMOaT0Hhu5RN4bqkKkHhu4bhuqThu5RNQeG6uOG7mEHhu5Thu5bhu7FBTuG6puG7lE5Bxq9OVuG7huG7sUElw4kqQeG7guG7uOG7lE1B4buQTlBPQeG7hOG6pk9B4buE4buW4bqk4buUQeG7kOG7iuG7rEHhu6zhu5bhuqThu5RB4buCw4nhu5RB4busUuG7hngvxq95eMavQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5xq834bq0xq/hu6xP4buW4buU4bu5eeG7rOG7qsOM4buUQeG7hOG7jOG6tEHhu4DhuqThu5RB4bus4buO4buUTuG7rXgvxq95eMavQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5xq8u4buu4busTuG7luG7quG7uXlrTuG6tOG7lEHhurlN4bq0eC/Gr3k=

Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]