(vhds.baothanhhoa.vn) - Làm gì để du lịch thoát tình trạng “ăn xổi” theo mùa vụ, để hướng dẫn viên không bị “đói tour”, sức hấp dẫn của điểm đến không bị giảm đi? Là bài toán phải giải quyết từ việc thay đổi tư duy, nhận thức của người làm du lịch và các cơ quan quản lý du lịch.
w5ph4bus4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buHR8OhZ+G6t13hu6jDmeG6tkDhurPhu6p9aOG7quG6t+G6o3th4buqZ2HhuqHhu6rhurFhYuG6tTnhu6rhurUy4bq14buq4oCcJeG6teG7qsOyZcOh4oCdw5ovYeG7rMOZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4dBXeG7tn3hu6jDmeG6tkDhurPhu6o54bqh4buqWzbhu6p9aOG7quG6t+G6o3th4buqZ2HDouG7uGfhu6pn4bqh4bq1YeG7qmfhu4Uj4bq1OeG7quKAnCXhurXhu6rDsmXDoeKAneG7qmdhXcOi4buq4bqzw63hu7bhu6pvw6xR4buqWzbhu6phxKnhurvhurU54buqfTzhurXhu6pvw6Ey4bq14buq4bqxYWLhurU54buqPuG6o+G7quKAnFvhuqXDoeG7qmfDomjhu4XigJ1R4buqZmp74buqYS7hu4fhu6p9POG6teG7qnvhu4vhu7bhu6pbw6E24bqz4buqWzPhurXhu6rhurFhYuG6tTnhu6o+4bqj4buqOcOhPeG6s+G7qlvDoeG7nuG7quG6tkDhu6o+QMOh4buqZ8Oi4bu44bq14buq4buHYT3DoeG7qjnDoT3DoeG7quG7g2jhu40zZ+G7qmdr4buqb8OhNXvhu6pnYeG7tuG7jeG7qltlw6Hhu6pnxKnhu6p9aOG7jVHhu6rhurVhKOG6teG7qmdhanvhu6p74buL4bu24buq4bq1OcSp4bq9w6Hhu6rhurdA4bqz4buqfWjhu6rhurfhuqN7YeG7qm9A4buqe+G7uHvhu6p74bq54buq4buDaOG7tuG6teG7quG7g2g94bq14buq4bq34buP4buqfWjhu6rhurfhuqN7YVLDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5nDmsOh4bqzOeG7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7qn1nYWjhurM+4buqw6HFqV3hurVnXeG7heG7qOG7qmZn4buN4bq3XeG7luG7qMOzw6F9Z2Hhu6Dhu6rhu6zhu67hu7Dhu7Dhu4fDslDhu6phXcOhOWFn4bug4buqw51Z4buy4buHw7JQ4buo4buqZuG7hXvhu5bhu6gvL3t94bq1Uj7hu7bDomdh4bu24bq1YWHDouG7tlJv4bq1L31dZuG6sWfDouG7hy/hurVdw7NmL+G7rlbhu67hu6wv4buu4buuWH3hu67hu6zhu6zhu7Dhu7Dhu65ZZ1fhu7JW4buw4bq34busUuG6r+G7hznhu6jhu6rhu7bhurdn4buW4buo4bq2QOG6s+G7qn1o4buq4bq34bqje2Hhu6pnYeG6oeG7quG6sWFi4bq1OeG7quG6tTLhurXhu6rigJwl4bq14buqw7Jlw6HigJ3hu6jhu6ovw5nDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buHxanhu7bhu4dnw6HDouG6teG7qMOZ4bqyw63hu7bhu6phw6jhu6pvY+G6teG7qlvEqcOqe+G7qnvDosOh4buq4bq3QOG7quKAnOG6s8Ot4bu24buqfWjhu6rhurfhuqN7YeKAneG7qm/hurvDoeG7qnvhu7h74buq4bqxYWjhu6p9aOG7quG6t+G6o3th4buqPsOhNuG6tVLDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5nGsCThu43hu6rhurVhQOG7qmdiw6Hhu6rhurVhbuG6tTnhu6rhurU5QOG7jeG7qmHDqOG7qsOiw6Hhu6o+anvhu6rhurVA4buNUeG7qmdjw6Hhu6pnY8Oh4buq4bqz4bqtw6Hhu6rhurU5xKnhur3DoeG7qmHhu7bhu43hu6rhurU5ZMOh4buq4buDaCzhu43hu6rhurcjw6Hhu6pn4buFw6LhurU54buqZizhurXhu6pvxKnhur3hurXhu6rhurVhQOG7qmLhurU54buqxalhw6DhurVS4buq4bqyLuG7jeG7qmLhurU54buqZ2HhuqHhu6poY+G6tTnhu6o+w6Hhu7bhu6p7YcOi4buq4bqz4bu4Z1Hhu6p74bu4e+G7qj5A4buqZ2HhuqHhu6rhu4dhXeG7quG7h2Ep4buN4buqe+G7uMOh4buq4buDaCNn4buq4bq14bu24bq1UeG7qnvEqeG6vcOh4buqYUDhu6phQOG7quG6sTbhu6p7YWjhu4014bq14buqZ2vhu6rDsuG6peG6s+G7quG6tUDhu43hu6pm4bu24bq1OeG7qsOy4bql4bqz4buq4bqxw6Hhu7ZS4buq4bq24buJ4buqZ+G7hTDhu6p74buJ4bq1OeG7qm9r4bu24buq4bqxM2fhu6pnYWl74buq4bq1JeG6s+G7qmHhuq17UeG7qsOg4buq4bq7w6Hhu6o54bqtw6Hhu6rhurVh4bu2aOG7qlvDoeG7qnth4bq5w6Hhu6pn4buFxKnhurt74buq4bqxYcOh4buqb0DDouG7quG6tSXhurPhu6ph4bqte+G7quG6s+G6u8OhUsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmcWpLGjhu6p7YWjhu4014bq14buqe2hjw6Hhu6pnaCHhurXhu6rhurch4bq14buq4bq1QOG7jeG7quG6sWFi4bq1OeG7qsOyw6Lhu7bhu43hu6rhu4No4bu24bq1YeG7qjnDoeG7uOG7qns94buq4bq1YuG6tTnhu6pmPeG6tVHhu6p7YWjhu4014bq14buqe2HDoOG6tWHhu6pn4buF4bqj4buqZ2Ez4buqOcOh4bq7w6FR4buqYeG7tuG7jeG7quG6scOh4bq1YeG7qmcz4buq4buDaGN74buq4bq1xJHDoeG7quG6tWHEqeG7qmdhxKnhur3hurU54buq4bq3NVHhu6pv4bqh4buq4bqzLuG7jeG7qmLhurU54buqPiPhurXhu6p74bqn4bq14buqPijhurXhu6o5w6FA4bq1YeG7quG6tWHhu7Zo4buq4bqxNuG7qnthaOG7jTXhurXhu6pbxKnDqnvhu6p7w6LhurXhu6pbxKnhu7bhu6pbw6Hhu6p9aOG7quG6t+G6o3th4buqfeG6o+G7h+G7quG6tzdR4buq4bq3IeG6teG7quG6tUDhu43hu6rhurdA4buq4oCcZuG7tuG6tTnhu6o+NuG6teKAneG7qmE64bq14buqYcOiw6FSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZ4bq04bqlw6Hhu6pbM+G6teG7quG6tcSp4bq7e+G7quG6tTnDokDDoeG7quG6tWHEqeG6tTnhu6p74buJ4bq1OeG7quG6t0Dhu6rhurfDouG7tuG6tWHhu6rhu4No4bu24bq1YeG7quG6sy7hu43hu6rhurXEqeG6u3vhu6pHYeG7uMOh4buq4bq24bu24bq1UeG7qkbDoeG6tTnhu7bhu4fDouG7hV1R4buq4buFZMOh4buqez3hu6rFqeG7tuG6s+G7h2h7YcOh4bu24buqCG/huqHhu6pmO+G6teG7qkbhu6vhu5nhu6rhu7nhu7bhurNdZuG7qm9r4bu24buq4bqxM2fhu6pnYWl7UsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmeG7ucOh4bqt4bq1OeG7qmLhurU54buqxalhw6DhurXhu6phQMOi4buqYWrhurU54buq4bq1YS5n4buqw7LhuqXhurNR4buq4bqxNuG7quG7hSbhurU54buqb0DDoeG7quG6tSXhurPhu6o5IeG6teG7qlss4buN4buqe+G7uHvhu6p7w6LhurXhu6o+Kmfhu6pbIWjhu6p74bql4buqfcSpUeG7quG6s8Opw6Hhu6rhurUl4bqz4buq4bq3I8Oh4buqe2HDouG7qmLhurU54buqW8Oh4buq4bqzxJFn4buqZ8Oj4bq1YeG7quG6v+G7qk/DoTVn4buq4bq04bu24bqz4buqWzbhu6rhurFh4bu44bqz4buq4buHYeG7uOG7qlsuZ+G7quG6tcSp4bq7e1Lhu6rhurQl4bqz4buq4bq14bu24buN4buqW+G7tuG6tTnhu6rDsl3hurPhu6o5w6Hhu7jhu6pbw6Hhu6rhu4ZhaeG7quG7gmhje1Hhu6pnw6Phu6rhurMp4bq14buqZsOi4buqZuG7uOG6tWHhu6pnYcOhNWfhu6ph4bq54bq14buqZ2HhuqHhu6rhu7bhurVh4buqe8Oi4bq14buqZ+G7heG7tsOh4buq4buHYeG7uGfhu6phw6E14bq14buqOcOh4bu44buqW8Oh4buqZ8OiaOG7heG7qkdh4bu4w6Hhu6rhurbhu7bhurXhu6rhu4Uw4buqYeG6ueG6teG7qmE64bq1UsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmUfDomjhu4Xhu6rhu6fhu7bhurU54bqxw6LhurHhu6ot4buq4buG4bu2Z2fhu7bhu43hu7bhu6ot4buq4bq2N+G7qmHEkcOh4buqRyLhu6rhurXEqeG6u3vhu6pHYeG7uMOh4buq4bq24bu24bq1UeG7qlvDoeG7qmdr4buqQUDhu6rhurTEkcOh4buqOcOh4bu44buqe2HDo+G7quG6sWHDoj3hurU54buqWVFY4buqZ+G7hcOhNWjhu6pbZOG6tTkv4bqxYeG7uHthUeG7qmfhu4XDouG6tTnhu6rhurFhw6Hhu6rhurFhPcOi4buqZuG7uGfhu6pn4buFMuG6teG7quG6syPhurU54buq4bq3aXvhu6pb4bqlUeG7quG7hcOhMuG6tTnhu6pvIuG7quG6s+G7uOG7jeG7qj7hu7bhu43hu6rhurFhauG7qmFkw6Hhu6pBQOG7quG6tMSRw6Hhu6ot4buq4buGYWnhu6rhu4JoY3vhu6rhu4Uw4buq4bq1YS5n4buqWyThu6o5IeG6teG7qljhu6pn4buFw6E1aOG7qltk4bq1OS/hurU5xKnhur3DoVDhu6pnw6DhurVh4buqZ2Ey4bqz4buqez3hu6ol4bq14buqaGPhurU54buq4bq1OeG7i+G7quG6tTlhw6NR4buqZ8OhM2fhu6rhurHDoTXhurPhu6rhurcq4bqz4buqe+G7ieG6tTnhu6rhurMuZ+G7quG7si3hu7Thu6pn4buFw6E1aOG7qltk4bq1OeG7quG6s8SRZ+G7qmZoLmfhu6p7YcOi4buqez3hu6p7YWjhu40z4bq1UuG7qkLhurU54buqxalhw6DhurXhu6rhurE24buqYTNn4buq4bq34bqje2Hhu6pn4buF4bqh4bq1YeG7qlfhu6rhurU5QOG7jeG7qlbhu6pbMuG6s+G7quG6v+G7qkdh4bu4w6Hhu6rhurbhu7bhurXhu6rhu4Vkw6Hhu6p7YSLhu4fhu6rhurPDoTXhurU54bug4buq4oCc4bq2I+G7qnthxKnhu7ZR4buqW8Oh4buq4bq1xKnhurt74buq4bq1OcOiQMOh4buqOcOh4bq94buq4buFMOG7qmHhurnhurXhu6pn4buFw6LhurU54buq4bq1xKnhurt74buq4bq3aGLhurXigJ1Sw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZ4bq0YSjhurXhu6rDsiJn4buq4bq1QOG7jeG7qmdo4buN4buq4bq3I+G7quG6tWHEqeG6tTnhu6p74buJ4bq1OeG7quG6sWFi4bq1OeG7qnvhuqfhurXhu6rhurPhurvDoVLhu6pHa+G7qlshaOG7quG6tSXhurPhu6rhu67hu7Dhu65WUeG7qnthaOG7jTXhurXhu6pnw6Jo4buF4buq4bq1xJHDoeG7qlsqZ+G7qmHhurnhurXhu6pnw6Jo4buF4buq4bq1OcOiI8Oh4buqWyThu6pbxKnDqnvhu6rhurVhKOG6teG7qmdhLuG7jeG7quG7heG6q+G7quG7hTVnUuG7qsaw4bqj4buH4buq4bq3N+G7qlbhu7AtV+G7qm9A4buq4busLVjhu6ph4bu24buN4buqfeG6o+G7h+G7quG6tTlhw6Phu6rhu6wtWeG7qmYq4buH4buqZ+G6u8Oh4buqb0Dhu6p94bqj4buH4buq4bq3N+G7qn1Aw6Hhu6rhu64t4bu04buqe2HDoOG6tWHhu6rhurdA4buq4bq1YW7hurU54buq4bqzw63hu7bhu6pvw6zhu6rhurfhurvhurXhu6p74buL4bu24buq4bq1OUDhurVh4buqfWjhu6rhurfhuqN7YVLDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5nhurLDreG7tuG7qmHDqOG7qnvhu4nhurU54buq4bq3aGLhurXhu6pbxKnDqnvhu6o54bqtw6Hhu6rhurdA4buq4oCc4bqzw63hu7bhu6p9aOG7quG6t+G6o3th4oCdUeG7quG6tTLhurXhu6o5w6Hhu7jhu6pvIuG7quG6s+G7uOG7jeG7qj7hu7bhu41R4buqfeG6o3th4buqb8Os4buq4bq3xKlo4buqZ+G7hWnhu6p74buJ4bq1OeG7qmcl4bq1OeG7quG6tzLhurXhu6pmw6Lhu6pv4bq7w6Hhu6p74bu4e+G7quG6sWHDoj3hurU54buqZ2Hhur3DoeG7qjnDoeG7tuG6teG7quG6sWHhu7h7UuG7qsWp4bu4e+G7qnti4bq1OeG7qmfhu43hu6p9aOG7quG6t+G6o3thUeG7quG6sWHhu7h7YeG7qmYj4bq1UeG7qn3huqN7YeG7qm/DrOG7qmfhu4XDouG6tTnhu6pnYeG6vcOh4buqW8OhNuG6s+G7quG6tUDhu43hu6p74buJ4bq1OeG7quG6s+G7tuG6tTnhu6pnLOG6s+G7qmdhM+G7quKAnGco4bq14buqZ2Fo4oCd4buqb0Dhu6rigJw+4bql4buH4buqb8Og4oCd4buqfWjhu6rhurFh4bu4e2FSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZRy5n4buq4bq1YcOhMuG6tVHhu6rhu40zaOG7qmdj4buq4bqzw63hu7bhu6pvw6zhu6ot4buqZyjhurXhu6p9w6zhurU54buqZmzhu6rhurFh4bu4e+G7qj7DoTVn4buqOcOhbuG7tuG7qnvhu7h74buq4bqxYWLhurU54buqOcOh4bu24bq14buqZ+G7hcOi4bq1OeG7qnvDreG6tTnhu6pnYeG6vcOh4buqW8OhNuG6s1Hhu6pmbOG7qmdh4bu24buN4buqW2XDoeG7qmfDoHth4buqe2x74buqbzThu6pnYeG6vcOh4buqZ8OhM2dR4buqez3hurVh4buq4buDaOG7tuG6tVHhu6pvJeG6teG7qmHhuqXhu7ZR4buqKeG6s+G7qmdhbHvhu6o5w6Fu4bu24buqe+G7uHvhu6pvw63hurU54buq4bqzw6E04bq1UeG7qnvhu7h74buqZmzhu6rhurHDoTXhurXhu6pnYTbhu6pnYeG7tsOi4buqLeG7qm8l4bq14buqYeG6peG7tlHhu6p74bu4e+G7quG6scO14buq4bq1OWHDo+G7qnvhu4vhu7bhu6rhurFh4bu4e2Hhu6ot4buq4bq3QOG7quG6s8SRZ+G7qls/e+G7qmfDoOG6tWHhu6pnLmfhu6rhu40zaOG7qnvhu4vhu7bhu6rhurU5QOG6tWHhu6p9aOG7quG6t+G6o3thUsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmeG6tGHEqeG6tTnhu6rhurFh4bu2w6Hhu6pnYeG7uHvhu6rhurPDreG7tuG7qm/DrOG7quG6sWHhu7h74buqb+G6u8Oh4buq4buHYcOs4buqZ2FoxJF74buqb0DDouG7quG6s8Ot4bu24buqb8OsUuG7qkfhuqHhurVh4buqZ+G7hSPhurU54buq4buHYcOs4buqZ2FoxJF74buq4bqzw63hu7bhu6pvw6zhu6pvNOG7quG6tyxo4buqfUDDoeG7qmYx4buq4bq3QOG6s+G7qjnDoT3hurPhu6pmanvhu6phLuG7h+G7qn084bq14buqe+G7i+G7tuG7qlvDoTbhurPhu6pbM+G6tVHhu6o5w6E94bqz4buqZ+G7keG7quG6tzXhu6pn4buF4bq/4buq4bq3I8Oh4buqe+G7i+G7tuG7qn1o4buq4bqxYeG7uHthUeG7qmdh4bu24buN4buqb+G6oeG7quG6tWhiw6Hhu6p9xKnhu4HhurU54buq4bq1OWhk4bq14buqZ2Fo4buq4bq3LGjhu6p9QMOhUeG7qnvhu7h74buqPjLhurXhu6rhurfDoTLhurXhu6rhu4No4bu24bq14buqZ+G6u8Oh4buqW8OhNuG6s+G7qlsz4bq14buqWzRo4buqZ+G7heG7tuG6tWHhu6pnYeG7i+G7qmco4bq14buqZ2FoUeG7qj7hur/DoeG7qmfEqeG7qn1o4buN4buq4oCc4bq3QOG6s+G7quG6s8SRZ+G7quG6s8Ot4bu2UeG7qiXhurXhu6p7PeG7quG6tSXhurPigJ1Sw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZR8Sp4buqfWjhu43hu6rhurVhw6E14bqz4buq4bqxw7Xhu6p74buL4bu24buqe2HDoOG6tWHhu6pn4buF4bqjUeG7qmfEqeG7qn1o4buN4buqZ2HEqeG6ueG6tTnhu6pvw6zhu6p74buL4bu24buqfcOi4bu24bq1YeG7quG6tWEs4bq14buqb0Dhu6rhurdjw6Hhu6p74bu24bq1YeG7qmfhu7h74buq4oCc4bq1YeG6oeG6teG7qjnDoeG7uOG7qnth4bqt4bq14buqOcOhY+G6tTnhu6p7LOG7jeKAneG7qnvhu4vhu7bhu6rhurVi4bq1OeG7qn0s4bq14buqWzRo4buqW+G7tuG6tTnhu6p9IeG6teG7qmdh4bu24buN4buqW2XDoVLhu6rGsGjhu6rhurfhuqN7YVHhu6rhurPEkWfhu6rhurU5QOG6tWHhu6rhurHDoeG6tWHhu6pnM+G7qjnDoUBo4buqZ8OhNOG6s+G7quG6tSXhurU5UeG7quG6sWFi4bq1OeG7quG6t+G7j+G7qn3DouG7qjnhuqHhu6pbNuG7qnthKOG6s+G7qnthaOG7jTbhurXhu6pbZcOhUeG7quG6tWEm4bqz4buqZ2HDouG7uGfhu6rhurFh4bqpw6Hhu6pmbOG7quG6tzXhu6pnYWjEkXvhu6pvQMOi4buq4oCc4bqzw63hu7bhu6pvw6zigJ1Sw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZxrBo4buq4bq34bqje2Hhu6rhurdA4buq4bq1OUDhurVh4buqZ2XhurU54buqYcOq4buHUeG7qmdr4buqOcOh4bu44buqZ+G7heG6o+G7quG6scOh4bq1YeG7qmczUeG7qm8l4bq14buqYeG6peG7tlHhu6rDsiThu6phxJHDoVHhu6p7PeG6tWHhu6rhu4No4bu24bq14buqZsOh4bq1YeG7qmdh4bu4w6Hhu6pbM+G6teG7qnsl4bq14buqPjPhu4dR4buq4bq1M+G7h+G7quG6tWFAUuG7quG6tDlA4bq1YeG7qn1o4buq4bq34bqje2Hhu6p74bql4buqZ2E24buqZyjhurXhu6p9w6zhurU54buqZ8Og4bq1YeG7qmEu4buH4buqfTzhurXhu6pmO+G6teG7qnvhuqXhu6p74buL4bu24buqKeG6s+G7qmdhbHtR4buqfeG7tuG6tWHhu6pnYSrhurU5UeG7qnvDouG6teG7quG6tTnEqeG6vcOh4buqT8OhNWfhu6rhurThu7bhurPhu6pbNuG7quG7h2HDrHvhu6pvw6zhu6pnY2fhu6rhurVhLmfhu6ph4bu24bqz4buq4bqzaGPhurXhu6rigJzhurPhuqXhurXhu6rhurU5w6LhurXhu6pvKGfhu6rhurcj4oCd4buqe+G7i+G7tuG7qnvDouG6teG7quG6tTnEqeG6vcOh4buqLeG7qmdhauG7quG6tWFo4buqeyFo4buq4bqxYWLhurU54buq4buHYcOs4buqZ2FoxJF74buqb0DDouG7quG6s8Ot4bu24buqb8OsUsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmeG6tkDhurPhu6o54bqh4buqWzbhu6p9aOG7quG6t+G6o3th4buqZ2HDouG7uGfhu6pn4bqh4bq1YeG7qmfhu4Uj4bq1OeG7quKAnCXhurXhu6rDsmXDoeKAneG7qmdhXcOi4buq4bqzw63hu7bhu6pvw6xR4buqZ2Fdw6Lhu6rhurU5xKnhur3DoeG7qm/DoTNnUeG7quG6t0Dhu6o+QMOh4buqZ8Oi4bu44bq14buq4buHYT3DoeG7qjnDoT3DoeG7quG7g2jhu40zZ+G7qmdr4buqb8OhNXvhu6pnYeG7tuG7jeG7qltlw6Hhu6pnxKnhu6p9aOG7jVHhu6rhurVhKOG6teG7qmdhanvhu6p74buL4bu24buq4bq1OcSp4bq9w6Hhu6rhurdA4bqz4buqfWjhu6rhurfhuqN7YVLhu6rFqWEl4bqz4buqZuG6pXvhu6pnY2fhu6rhurFhLGjhu6rhurVA4buNUeG7qnthKnvhu6rhu4Um4bq1OeG7qmYx4buqW8Sp4bu24buqW8Spw6p74buqe+G7uMOh4buq4bq1YeG6oeG6teG7quG6sWHhu7h74buqbzThu6p9aOG7quG6t+G6o3th4buqb+G6u8Oh4buqfWjhu6rhurFh4bu4e2Hhu6pn4buFw6LhurU54buq4bq1xKnhurt74buqb0Dhu6rhu4NoY3vhu6pnM1Hhu6pbNuG7qlvDoTbhurPhu6pbM+G6teG7quG6tUDDouG7qnvhu4nhurU54buqe+G6peG7qmdhNuG7qmFpZ+G7quG6sWHhu7h7YeG7qm9Aw6Lhu6p94bqj4buH4buqe2hjw6Hhu6pnaCHhurVR4buqOeG6peG7h+G7quG7h2Eh4bq14buqZyXhurU54buqZ2Hhur3DoeG7qjnDoeG7tuG6teG7qn1o4buq4bq34bqje2Hhu6pn4buFw6LhurU54buq4bq1JeG6s1LDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4buZaGdhw6Lhu4Xhu6jDmUHDokDhurU54buqRuG6ueG6tcOaL+G7h8OZ

Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]