(vhds.baothanhhoa.vn) - Phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, với sự quan tâm của các cấp, ngành và tấm lòng hảo tâm của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp… trong tất bật những ngày cuối năm, trên khắp mọi miền xứ Thanh là các hoạt động nhân đạo, từ thiện tặng quà… mong muốn sẻ chia để những hoàn cảnh khó khăn sẽ có cái tết ấm no, đủ đầy hơn.
KGYgXeG6q2o4cXFAW+G7n1JncmpkWylKOGxdcsOyOF1sZuG7sWzhu4VdZm3DoXJdY+G7kWzhu4VdbGbhurNsXTlnKC9mICko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n0ZkOGJbKeG7nmY5cl1mc3ddcnBzd8OqbF1yZsO1bOG7hV1y4bun4buVbOG7hV1yZuG6s2xdcuG7p+G7lWzhu4VdOWdd4bqrw7k4XWLhurNsXXLhu5Hhuqtd4busZ+G6v3JdTDhrOl3hu63hu5dnXXHhu6ld4buhczhsXXLhurNrXeG6q8O5OF3huqs54bqrXeG6q+G6teG7nzpdbOG7hWFsZl3hu61hXXLhurVrXWpvbOG7hV1mw6BtXXLhurNrXeG6q8O5OF1y4buTXeG6q2bFqeG6qzpd4bqrOV1sZuG6s2w6XWJtOGxmXWzhu4VmZ+G6v+G7n+KApl1ycG1s4buFXXLhurVyXeG6qeG6pXJdbGbhu7Fs4buFXWzhu4Vhd13huqtzw7VnXWzhuqNrOl1ycOG6u2xdxKlmw6Phu59da8OzZ11rZ8OqbF12xaldUmY4bGZdamFd4bqrOeG6q11mbcOhcl1j4buRbOG7hV1sZuG6s2xdY8OhbTpdcsawXXJmZ+G6v2xdcuG6r2zhu4Vd4buhc2HigKZda21s4buFXWtzw7VsXXHDqV3huqtmZzhdY+G7gV1sZuG7sWzhu4VdZm1hbF3huqvDoGxmXcSpZm5dxKlm4bqjbF1x4bq5XeG6q25d4bqrOWddcuG6vXJd4bq1a11sbTpdY8O5XWPDonddZuG7lWw7KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqo44bufcmdtbFspKGdr4buFXeG6q2o4cXFAW2JyZnNr4bqpXWfhuqpkbHJkcFtdcXJ3amRAW+G7r2dicmYmXTUiIuG7n3Y/XWZkZ+G7hWZyJl0zMDXhu592P1tdcXDhuqtAWy8v4bqrYmw74bqpOG1yZjhsZmZtODvhu61sL2JkccSpcm3hu58vbGThu69xLzAxIjEvIDU1YjIgMTEiMjFyNzUwICBqIjvhu4nhu5/hu4UqcEA1MjZbXThqckBbSjhsXXLDsjhdbGbhu7Fs4buFXWZtw6FyXWPhu5Fs4buFXWxm4bqzbF05Z1td4buvZ2JyZkBbNSIiW11mZGfhu4VmckBbMzA1W10vKUPDtGzhu4Vd4bqrZmhdQ8Oic11SZjhsZl1SdWzhu4U6XVLDrGxmXcO5d13hu61n4bq7bDpd4bueZm5d4bqqZsO5XXLDreG6q2ZdU+G6qExCXXLDrGxmXXJwOG1d4buhc2Fd4bqrZm1d4bqrOeG6q11mw7PhuqtdcWdsZl1jZ+G7gWtdcnDhu6fGoWzhu4VdUXPDtWddUuG7j2xdcnBtbOG7hV3huqtm4bun4buVbOG7hV1ycGlsZl1S4bq9cl1sZuG6s2xdOWddVnPhurNsXeG7oHN4XUvhuqFtXWJn4buHbF1wOF1yw6FnXWZzd+G6v2xd4bugczhsXUZuODsoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qG1id1sp4bq0a1054bufXVLhur1yXWxm4bqzbF05Z13hu61hXeG6qmbhu5tdcuG6vXJd4bqq4buPbOG7hV1jbWFsKC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKUxm4buxbOG7hV1s4buFYXdd4bqrc8O1Z11s4bqja13huqvhu6U6XWzhu4Xhu6fhu5vhuqtdbOG7hWFsXWbhu5VsXSAiIl3EqWs6XeG6quG6s3NdasOh4bqrXeG6qeG7kV0u4bqqSuG6qCFdcmZn4bq/bF1s4buFc3fhur9sXeG6qMOsa11R4buVbF1j4bqhXeG7rcOqXeG7reG7l2ddZnN34bq/bF1rZ8OqbF1sdGdd4bugczhsXUZuOF1j4buBXXJmOGtd4buFZzhd4bqrZuG7p+G7lWzhu4VdcnBpbGZd4oCcUuG6vXJdbGbhurNsXTln4oCdXVZz4bqzbF3hu6BzeF1L4bqhbV0wIjAxO11SZmRtXWNuOl1s4buFbWFnXTMiXXFz4bq1cl3hu6FzYV0ubGZzXXfhur1zXeG7n2bhuqdrXeG7rWFdcmfDqmxda+G6r3LigKYhXeG6qkrhuqhd4bqrb2xdazhs4buFXWPhur1sXWxm4buxbOG7hV1rbmxdY8O0XeG6q+G7pV3huqtvbF3hu4VnOV1ycMOtXXHhu6tdYsO6bOG7hV1iYWxmXXLhuq9s4buFXWzhu4Xhu6fGoWddYuG6s2xdxKlmbl3EqWbhuqNsO13huqhhXVJw4bun4buVbOG7hV1SZsOtXUJtOGxmXS1d4bqqZsO5XWxmZ+G6v2td4bqqSuG6qF1yZmfhur9sXWzhu4Vzd+G6v2xd4bqow6xrXVHhu5VsXeG6q2ZtXeG6qWfhur1yJl3igJzhuqo54bqrXXFz4bq1cl3hu6FzYV3hu61hXWZhbOG7hV1j4bun4bub4bqrXeG6qcO1XXJwaF1i4bun4buXZ11maWxmXXJmxanhuqtd4buFZzhsXWZhbOG7hTtdTGbhu7Fs4buFXWzhu4Xhu6fGoWddcmY4a13hu4VnOF3huqtm4bun4buVbOG7hV1ycGlsZl0uY+G6oV1j4bun4bub4bqrXXBhXXFtOXJdxKnhu7VdZm1hbF3huqvDoGxmIV1x4bq5XWPhu6fhu5vhuqtd4bufZjlyXeG6qznhuqtd4bufZmfhur1zXWtzOF1mYWzhu4VdLmtn4buHbF3hu59maCFd4butYV1j4bun4bub4bqrXWtzOF3huqs54bqrXWxmc1134bq9c13hu59m4bqnazpdZmFs4buFXWZuOF1yZmfhur1yXXfhur1zXeG6q2ZtXeG7hWc4XWNpbGY7XeG7rOG7l2ddZmlsZl1yZsWp4bqrXWxhdzpdbOG7heG7p8ahZ11i4bqzbF1sZuG6pWxd4buhc2FdceG6uV3huqvDoGtdcmbhurV3XXJmbcOgZ11rOWddZuG7lWzigJ07KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKeG7hGc4bF1mYWzhu4Vd4bqrw7k4XeG6qkrhuqhdcmZn4bq/bF1s4buFc3fhur9sXeG6qMOsa11R4buVbF3huqtmw6xdamFdIF1ycG1s4buFXXHDtV0wMF3hu4VnOGxdZmFs4buFXXJwbWzhu4Vd4bqrZuG7p+G7lWzhu4VdcnBpbGZd4oCcUuG6vXJdbGbhurNsXTln4oCdXVZz4bqzbF3hu6BzeF1L4bqhbV1iZ+G7h2xdcDhdcsOhZ11mc3fhur9sXeG7oHM4bF1Gbjg7XVJwbWzhu4Vd4bqrZuG7p+G7lWzhu4VdcnBpbGY6XWPhuqFd4bqrbl1y4buTbOG7hV1xw7Vd4buFw6JsXSA7NyIiXXFz4bq1cl3hu6FzYV1ycMOtXeG7hWc5XWbhu5VsXSBdcuG7s11jw7Rs4buFXWPhu6fhu5vhuqtdYmFsZl1y4bqvbOG7hV3huqtmbV1s4buF4bunxqFnXWLhurNsXeG6q25dZm1hbF3huqvDoGxmXcSpZm5dxKlm4bqjbF1ycOG6u2xdY8OtOF3huqlhbF1mc3fhur9sXeG7oHM4bF1Gbjg7XeG7jmzhu4Vd4bueZsOha11GdWzhu4VdS8OhbGZdLV3hu55mbl3huqpmw7ldcsOt4bqrZl1G4buRZ13huqpm4buxXXJm4bql4bufXWPDsl1yw6xsZl1yZuG7j2zhu4VdcmdsJl3igJzhuqpm4bun4buVbOG7hV1ycGlsZl1S4bq9cl1sZuG6s2xdOWddYm1dU+G6qExCXXLDrGxmXeG7n2bDtWddZuG7m+G7n13hu63hu5dnXVJwc2zhu4Vd4bun4buVbOG7hV1G4buRZ13huqpm4buxXXJm4bql4bufXWPDsl3hu6xn4bq/cl1MOGtdcuG7k13huqtmxanhuqs7XeG6qmbhu6fhu5Vs4buFXXJwaWxmXWPhu6fhu5vhuqtd4bufZjlyXXJwZ+G7gWxdcsawXeG7n2ZtbOG7hV1ycGFtXVLhur1yXeG7rWldbOG7heG7p8ahZ11s4buFZsOobV3hu61hXWzDoWxdbGbhurNsXeG6q2bhurVyXWPhu5HhuqtdYjhd4bqrOGtdcnDhu6fhu5fhuqtdY+G6s3c7XUzhu4VtYWdd4bqrOeG6q11xc+G6tXJd4buhc2E6XXLDoWdd4bqrZuG7p+G7lWzhu4VdcnBpbGZdbOG6o2tdbDh3Ol3huqk4bF1y4buTXeG6q2bFqeG6q13hu61hXWxmYV1yYWddcnDhu5tdY+G6oV3EqWY5bGZdcmZhbGY6XeG6qWFsXeG7hWc4bV0wXeG7n2ZvbOG7hV1mw7PhuqtdY8Oid11jw7ldcnA4bOG7hV1yZmfhur1yXeG6qcOtOl3huqnhur3hu59d4bqjbF3huqtmbV1jZ+G7gWtdcnDhu6fGoWzhu4VdUXPDtWddUuG7j2xdLlJw4bunxqFs4buFXUvDomtdbG1sXeG7nmZ0XVHhu5VsIV3hu63hu5dnXeG7hWc5XXJww61dIDo0XXLhu7NdY8O0bOG7heKApl3igJxS4bq9cl1sZuG6s2xdOWfigJ1damFda+G7kXJd4bqrZuG7p+G7lWzhu4VdcnBpbGZdazhs4buFXXhdbOG7hWbhu4s4XXJmZ+G6vXJdcmbhu6nhuqs6XXHFqeG6q11qOGxdcsOyOF1w4buRbOG7hV1w4bqhZzpdxKnDreG7n11yZsahZ11m4buZXXJw4bubOl1j4buRbOG7hV3hu61n4bq7bF1s4buF4bunxqFnXWLhurNsXeG6q25dZm1hbF3huqvDoGxmXcSpZm5dxKlm4bqjbF3huqtuXWvhu5FyXeG6qzlnXXLhur1yXeG6tWtdOeG7nzpdY8O5XWPDonddZuG7lWzigJ07KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKeG6quG7pWzhu4VdcmZkbV3hu49s4buFXeG7nmbDoWtdRnVs4buFXUvDoWxmOl1ycG1s4buFXWxm4buxbOG7hV1s4buFYXdd4bqrZnPhuqdsXeG6qcOtXcSpZsSR4bufXWrDoWddbOG6o2td4bqr4bulOl3huqtm4bun4buVbOG7hV1ycGlsZl1S4bq9cl1sZuG6s2xdOWddVnPhurNsXeG7oHN4XUvhuqFtXWPhu6fhu5vhuqtdRuG7kWdd4bqqZuG7sV1yZuG6peG7n11jw7JdcsOsbGZd4bufZjlyXWPhu5Fs4buFXeG7rWFdcnBn4buBbF3EqWY4Z11yaOG6q2Zd4bqr4bup4bqrXWPhur1sXeG6qznhuqtd4bqr4bq14bufXWbhu5FnOl3EqeG6u3Nd4buFw7NnXXHhu6ld4bqrZnNs4buFXXI4d13huqvDuThdbGbhu7Fs4buFXXLhurVrXWpvbOG7hV1mw6BtXXLhurNrXeG7rWlda8O64bqrXXJn4bq7c11j4buBXWzhu4Xhu6fGoWddbOG7hWbDqG06XWzhu4Xhu6fGoWddd+G6vXNdcmbhur1dYuG7h13huqnDrV1y4buTbF1yZuG7p+G7lWzhu4VdcnBtbOG7hV124bqhXWbhu5FnXeG6q25d4bqrOWddcuG6vXJd4bq1a11sbTtd4bus4buXZ13hu4VnOV1ycMOtXWvhu5lnXXFz4bq1cl3hu6FzYV1yxrBdMSIiLTMiIl1s4buFZmlsXWPDtGzhu4VdLnJnw6psXWvhuq9yXeG7rWFd4buhc2EhXeG6q2bhu6fhu5Vs4buFXXJwaWxmXVLhur1yXWxm4bqzbF05Z11Wc+G6s2xd4bugc3hdS+G6oW1dcnDhurtsXWPDrThd4bqpYWxdcsOsbGZdUmY4bGZdRm44XeG7reG6pWxdY+G7kWzhu4VdxKnhurtzXeG7hcOzZ11j4bun4bub4bqrXSA2OjFdcuG7s11jw7Rs4buFOl1j4bqhXXJwOG1dcuG6r2zhu4VdY+G7p+G7m+G6q10xNjszNjVdcXPhurVyXeG7oXNh4oCdOygv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqqOOG7n3JnbWxbKShna+G7hV3huqtqOHFxQFtn4bqqZGxyZHBbXXFyd2pkQFvhu69nYnJmJl01IiLhu592P11mZGfhu4VmciZdMTc04bufdj9bXXFw4bqrQFsvL+G6q2JsO+G6qThtcmY4bGZmbTg74butbC9iZHHEqXJt4bufL2xk4buvcS8wMSIxLyA1NWIyIDExICA0cjMyIDEgaiI74buJ4buf4buFKnBANzQ2W104anJAW0o4bF1yw7I4XWxm4buxbOG7hV1mbcOhcl1j4buRbOG7hV1sZuG6s2xdOWdbXeG7r2dicmZAWzUiIltdZmRn4buFZnJAWzE3NFtdLylSZjhrXeG7hWc4XeG6qmbhu5tdcuG6vXJd4bqq4buPbOG7hV1jbWFsOl3huqvhu49s4buFXWxm4bqzbDpdbOG7heG7p8ahZ11qOG1dY+G7kWzhu4VdY+G7p+G7m+G6q11rczhdZmFs4buFXeG7reG7l2dd4buFZzldxKlmc3fhur1sXWvDoWc7KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKUxuZ13hu63Dql3huqpm4bubXXLhur1yXeG6quG7j2zhu4VdY21hbF1s4bqja10wIjAxOl3hu49s4buFXUzhu4Vzd+G7h2xdVnPhurNsXVJz4bq1bF0tXVJw4bun4budbOG7hV3huqk4bF3huqpmaGxmXXE54bqrZl3hu55mOeG7n11qc+G6pXJd4butYV3hu6BzOGxdZuG6v11qOG1dY+G7kWzhu4VdSmfhurtsXWNtYWxdSjhtXWPhu5Fs4buFXXLDrGxmXeG6q2ZtXeG6qWfhur1yJl3igJzhuqpm4bubXXLhur1yXeG6quG7j2zhu4VdY21hbF1s4bqja10wIjAxXXLDoWddUmY4bGZdRm44XWphXSBdcnBtbOG7hV1xw7VdMDBd4bqqZuG7m11y4bq9cl3huqrhu49s4buFXWNtYWxdcnBtbOG7hV3huqvDoF1s4bun4buX4bqrXWJtXVLhu5Ns4buFXUpn4bq7bF1jbWFsXUo4bV1j4buRbOG7hV3hu6xn4bq/cl1MOGtd4bufZjlyXWPhu5Fs4buFO101Il3hu4VnOGxdZmFs4buFXXJmc11mdHJdxKlmbcOgbOG7hV0xIjsiIiJdbOG7heG7p8ahZ11yZjhrXeG7hWc4Ol1yZuG7qeG6q11x4bupXXhdbOG7hWbhu4s4Ol3EqWZo4bqrZl1q4bq/XWzhu4Xhu6fGoWddajhtXWPhu5Fs4buFXeKAnDhsXXLhurNr4oCdXXHDo2tdcuG6vXJdZuG7lWw7XUPhuq/huqtd4bqpZ+G6v3I6XXJwbWzhu4VdcmlsZl1maWxmXWZn4bq/bF1sOHddYm1dw6BsZl1m4bun4budbOG7hV3huqnhu51nXXFzd11yZm05Z13EqWdsZl1y4bq9XXJm4bq9XeG7hWfhu5dnOl1sZmfDqnNdYm04bGZdbOG7hWZn4bq/4bufXeG7rWFdbOG7heG7p8ahZ11qOG1dY+G7kWzhu4Vd4buF4bqv4bufXcSpZm5dxKlm4bqjbDtd4busaV1yZuG6vTpd4butZ+G6v+G6q13huqs54bqrXWJtOGxmXWzhu4VmZ+G6v+G7n11s4buZXWrhu6nhuqtdcmY4a13hu4VnOF3huqpm4bubXXLhur1yXeG6quG7j2zhu4VdY21hbF1j4buBXcSpw63hu59dcmbGoWddZuG7mV1ycOG7m11s4buF4bunxqFnXWo4bV1j4buRbOG7hV1qYV1jZ8Oqc11w4bq1cl1jOWzhu4Vd4buFZmddbGbhuqVsO11SZjhrXeG7hWc4XeG6qmbhu5tdcuG6vXJd4bqq4buPbOG7hV1jbWFsXWzhuqNrXTAiMDE6XXLhurVyXeG6q8OgXWzhu4Xhu6fGoWddajhtXWPhu5Fs4buFXXHhurldY+G7p+G7m+G6q11rczhdZmFs4buFXeG7hWfDoGtd4buFZzldZm3huq/huqtdZmFs4buFXeKAnCJdY8O0bOG7heKAnTtdQ+G6s3ddamFdbOG6o2tdcmbFqV0wXeG6qmbhu5tdcuG6vXJd4bqq4buPbOG7hV1jbWFsXXJw4bq7bF1jw604XeG6qWFsXXLDrGxmXVJmOGxmXUZuOF1j4bun4bub4bqrXXLhu5Nd4bqrZsWp4bqrOl3huqtm4bun4buVbOG7hV1ycGlsZl1j4bqhXWxm4bqlbF1j4bun4bub4bqrXXHhu6ldZuG7p+G7nWzhu4Vdxals4buFXWxmZ+G6v3JdcmlsZl3huqvDoF3hu63Dql3hu59maDhdYm04bGZdbOG7hWZn4bq/4bufXeG7rWFdbOG7heG7p8ahZ11qOG1dY+G7kWzhu4XigJ07KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKShxcnBtbOG7hSnhuqpmc2zhu4Vdcjh3XWPhu4Fda8OzZ11s4buF4bunxqFnXWLhurNsXWPhu6fhu5vhuqtdY25sXXLhur1yOl3hu61zZ112c+G6s2woL3FycG1s4buFKSgv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqobWJ3WylD4buBXeKAnMSpZuG7j2zhu4VdOGdd4bqpw61d4bqpw7JdasOhZ13hu59maDhdcThz4oCdXeG7rWFdcuG6tXJd4bqrw6Bda8OzZ11s4buF4bunxqFnXWLhurNsXWPDqnNdY+G7p+G7m+G6q11jbmxdUuG6vXJd4bugc3hdS+G6oW1dY8Oia13hurVrOl3hu61zZ11y4bun4buVZzpdw5l3XeG6qThsXUtSUuG7oF1yw6xsZl1j4bqhXXbhurN3XWLhu6ls4buFXcSp4bq9XWZtw6HhuqtmOl1ycGfhu4FsXcSpZjhnXXJm4bup4bqrXWZn4bq/bF3huqtm4bqja11qbV1y4bq9cl3huqtmbV1s4buF4bunxqFnXWzhu4Vmw6htXeG7rWFd4bqrOeG6q11mbWFsXeG6q8OgbGZdxKlmbl3EqWbhuqNsO13hu6zhu5dnXeG7rThnXXJwb11yZ+G6u2xd4bufZm1s4buFOl3EqeG6vXJdbMO1Zzpdw5l3XeG6qThsXUtSUuG7oF1yw6xsZl1j4bqhXeG7reG6pWxdY+G7kWzhu4Vd4bqrOeG6q11y4buTXeG6q2bFqeG6qzpd4bqrOV1sZuG6s2w6XeG6q+G7kWzhu4VdY8O0bOG7hV1ibThsZl1s4buFZmfhur/hu59dcnDhurtsXWPDrThd4bqpYWxdcsOsbGY6XWJtOGxmXWzhu4VmZ+G6v+G7nzpd4bqr4buRbOG7hV1jw7Rs4buFXWJtOGxmXWzhu4VmZ+G6v+G7n11s4buF4bunxqFnXVJmOGxmXUZuOF3hu51dbOG7hW1hZ11yw6xsZl3DuWzhu4VdZuG7kV3EqWdsZl3hu59maF1yZuG6o2s6XXLhuq9s4buFXeG7oXNhXWzhu4Xhu6fGoWddbOG7hWbDqG07KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKeG6qGFdSuG6u11SZsOtXUxmc2zhu4VdLV3huqg4bF3hu55mbWzhu4VdcnBhbV3DmXdd4bqpOGxdS1JS4bugXeG7rGfhur9yXUw4a11yw6xsZl1SZjhsZl1Gbjhd4bqrZm1d4bqpZ+G6vXImXeKAnFLhu6fhu5Vs4buFXXJm4bqzbF1y4bun4buVbOG7hV05ZzpdbGbhu6fGoWzhu4Vd4bqr4buVa11xw6ldOW1danPhu49sXWphXXJwc3fDqmxdcmbDtWzhu4VdcsO1cl1jZeG7n13huqvDuThdYuG6s2xdcuG7keG6q13hu6xn4bq/cl1MOGs7XUPhu4Fd4bqrOeG6q11mbcOhcl1j4buRbOG7hV1sZuG6s2xdY8OhbTpdcsawXXJmZ+G6v2xdYmfhu4dsXXA4XXJm4bunxqFs4buFXXZzd+G6u2w6XWPDoXJdY+G7p+G7m+G6q13EqeG6vXJd4buhc8OgXXLDtXJdbGbhurVyXXJmaV1w4bq1cl3huqvDomxdceG7qV1m4bun4budbOG7hV3FqWzhu4U6XeG6q2ZzbOG7hV1yOHdd4bqrw7k4XeG6q8OgXeG6q+G7kWzhu4VdY8O0bOG7hTtdTOG7hW1hZ11s4buFc8O0bF3DuWzhu4VdZuG7kV1ibV3DmXdd4bqpOGxdS1JS4bugXXLDrGxmXXJn4bq94bufXWxm4bqlbF3hu61hXeG7n2bhurNsXeG6qeG7kzpdcnBtbOG7hV1iw63hu59dUuG6vXJd4bugc3hdS+G6oW1d4bqrbl1mYWzhu4Vd4butw6FsXXFz4bq1cl3hu6FzYV1j4bun4bub4bqrXeG6qznhuqtdcuG7k13huqtmxanhuqs6XeG6qzldbGbhurNsXXJmZ+G6v2xdbOG7hXN34bq/bF1y4bqvbOG7hV1ycOG7qeG6q11yZ+G6veG7n13huqtmbV1s4buF4bunxqFnXWLhurNsXeG7heG6r+G7n13EqWZuXcSpZuG6o2w7XUPhu4Fd4butZ+G6v+G6q13huqtm4bqja11qbV1y4bq9cl3huqtmbV1s4buF4bunxqFnXWzhu4Vmw6htXWPDoXJdxKnhur1yXeG7oXPDoF1yw7VyXWxm4bq1cjpdw5l3XeG6qThsXUtSUuG7oF3huqtvbF3hu59mw7VnXWbhu5vhu59d4but4buXZ11G4buRZ13huqpm4buxXXJm4bql4bufXWPDsl1yw6xsZjpdSmfhurtsXWNtYWxdSjhtXWPhu5Fs4buFXXLDrGxmOl1GZ+G6v+G7n11m4buRZ11ibThsZl1s4buFZmfhur/hu59dcsOsbGbigKZd4bqrdWzhu4VdbGY4c13huqtmc2zhu4Vdcjh3XWPhu4FdxKnhurtzXeG7hcOzZ11s4buFc8O0bF1q4bup4bqrXcO5bOG7hV1m4buR4oCdOygv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqobWJ3WylS4bq9cl1j4bq9bF0tXXZz4bqzbF1jOGzhu4Vd4butw6o6XWttbOG7hV1wxINs4buFXeG7reG7l2ddcmdsZl1yZsOibF1sZuG6s2xdOWdd4butYV1xw6ld4bqrZmc4Ol3huqt1bOG7hV1sZuG7sWzhu4VdZm3DoXJdY+G7kWzhu4VdcmZn4bq/bF1s4buFc3fhur9sXXJmZ+G6vXJdcmbhu6nhuqs6XWNtbOG7hV1jw6J3XXfhurtzXXJm4bun4buVbOG7hTpdcnBtbOG7hV1S4bq9cl3hu6BzeF1L4bqhbV1sYXddcuG6tXJd4bqrw6Bda8OzZ11s4buF4bunxqFnXWLhurNsXWJ1XeG6q3Phu5HhuqtdccO1bOG7hV3huqtvbF3EqWZuXcSpZuG6o2w6XeG7reG6tXJd4butw6BdcmZpXeG7reG6rWxdY+G7p+G7m+G6q13huqtm4bqja11qbTpd4buhczhsXXLhurNrXWPhu4Fd4bqrbl1r4buRcl3huqs5Z11y4bq9cl04bF3hu61zZzpd4bq1a1054bufOygv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqobWJ3W11xcndqZEBbcmR2ci04amfhu4VsJl1wZ+G7hWZyP1spKHFycG1s4buFKeG6qGFnXeG7rWFdw6BsZiZdSuG7p+G7lWzhu4VdxKhmbTgoL3FycG1s4buFKSgv4bufKQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]