(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày mưa bên mâm cơm được thưởng thức món lạp sườn dậy mùi thơm, chua dìu dịu, cay cay của hạt tiêu có màu vàng cánh gián hấp dẫn bởi mùi khói bếp đặc trưng, khiến chúng ta mãi không quên.
w5Ms4buU4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G6tC7hurVb4bu04buQw5LDk+G6s+G6teG6tyAiO8OS4bupPSLhu5Lhu49S4buS4bq0LGLDoFnhu5LhurUsYsOjIjvhu5LhurUsY1nhu5JbVOG6r+G7kuG6s2LhuqEi4buS4bqu4bqn4buS4bupw6I1IjvDky/hurPhurXhurcgIjvDksOTLyzhu5TDksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r3Phu7RRw53hu5DDkuG7sSzDqSI74buSIjtTw6rhu5JdYlHhu5JYPSLhu5Jd4buqXeG7klnDoV3hu5Lhu7Ji4bqjWeG7kuG6tSxiw6MiO+G7kuG6tSxjWeG7kl0wIuG7kltU4bqv4buS4bqzYuG6oSLhu5LDneG7rsOq4buSXeG6py7hu5LhurUsw6FdS+G7klksw6JR4buSw50ow6Lhu5LDnSnDokvhu5JZUcOq4buSWVHDquG7klnhuqlR4buSLFThurXhu5LhurUuPcOi4buSWTDhu5JdU8Oi4buS4bq5UyI74buSWVIiLOG7kjsuUiLhu5Is4buw4bqv4buSw51XIuG7kljDoy7hu5Jd4bqnLuG7kn0sMC7hu5JYJOG6r+G7kuG7ssWoWeG7kuG6teG6t2IiO0vhu5J9LC4kIuG7klks4bqlIjvhu5LhurVR4buSXcOaLuG7kn0sNSI74buS4bqxw6I9IkzDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5LDky5dO+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Auw7Xhu7Qi4bq14bu04bq34buSw53hurUsw6JdWOG7kOG7kuG6s+G6tcOqW+G7tEjhu5Dhursuw53hurUsxKjhu5Lhu6Dhu5jhu5jhuq/hur1K4buSLOG7tC47LOG6tcSo4buS4bucxqDGoOG6r+G6vUrhu5Dhu5LhurPhurdZSOG7kC8vWcOdIkxYUSDhurUsUSIsLCBRTOG6uSIvw53hu7ThurN94bq1IOG6ry8i4bu04bq74bqzL+G7luG7lMag4buWL+G7lFDhu6DDncag4buU4buU4buU4bui4buU4bui4bq14bui4bua4buc4bugxqBb4buYTHvhuq874buI4bq3SOG7oOG7oOG7ouG7kOG7klFb4bq1SOG7kOG7qT0i4buS4buPUuG7kuG6tCxiw6BZ4buS4bq1LGLDoyI74buS4bq1LGNZ4buSW1Thuq/hu5LhurNi4bqhIuG7kuG6ruG6p+G7kuG7qcOiNSI74buQ4buS4bq7LsOd4bq1LEjhu5Dhu6Dhu5jhu5jhu5Dhu5Is4bu0Ljss4bq1SOG7kOG7nMagxqDhu5Dhu5Ivw5LDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r8O1UeG6r+G6tS4gIuG7kMOS4bupPSLhu5Isw6LDqioi4buS4bq54bqnIjvhu5JZUSDhu5Lhu49S4buS4bq0LGLDoFnhu5JZLOG6pSI74buS4bq1NS7hu5Lhu7Ji4bqjWeG7kjsuw6Au4buS4bq1LC4qw6Lhu5JdMCLhu5JbVOG6r+G7kuG6s2LhuqEi4buS4buyxahZ4buS4bq14bq3YiI74buSWeG6qVHhu5Lhu7I3Ijvhu5JYUyDhu5JdLiUi4buSIuG6pS5M4buS4buR4buqw6rhu5JbU+G7kl0wIuG7ksOZIuG7kuG6teG6t8Oiw6olIuG7kuG6tSw2Ijvhu5Jb4buqw6Lhu5Lhu7LhuqEu4buSWeG6qVHhu5IiO2LhuqEu4buSw53hu6oi4buSWFUi4buS4buyKVFMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOSw5MuXTvhu5JZW1HhurPhurNI4buQLsO14bu0IuG6teG7tOG6t+G7kOG7kuG6s+G6tcOqW+G7tEjhu5Dhursuw53hurUsxKjhu5Lhu6Dhu5jhu5jhuq/hur1K4buSLOG7tC47LOG6tcSo4buS4buc4buY4buY4bqv4bq9SuG7kOG7kuG6s+G6t1lI4buQLy9Zw50iTFhRIOG6tSxRIiwsIFFM4bq5Ii/DneG7tOG6s33hurUg4bqvLyLhu7ThurvhurMv4buW4buUxqDhu5Yv4buUUOG7oMOdxqDhu5Thu5Thu5RQ4buU4buU4bq14bui4bug4bua4bui4buYW+G7mEx74bqvO+G7iOG6t0jhu5Thu57hu57hu5Dhu5JRW+G6tUjhu5Dhu6k9IuG7kuG7j1Lhu5LhurQsYsOgWeG7kuG6tSxiw6MiO+G7kuG6tSxjWeG7kltU4bqv4buS4bqzYuG6oSLhu5Lhuq7huqfhu5Lhu6nDojUiO+G7kOG7kuG6uy7DneG6tSxI4buQ4bug4buY4buY4buQ4buSLOG7tC47LOG6tUjhu5Dhu5zhu5jhu5jhu5Dhu5Ivw5LDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r8O1UeG6r+G6tS4gIuG7kMOSci5R4buS4buyKCIs4buSWFPhu5JzIFMiO+G7kuG6tCwp4buS4bq0LFEiLOG7ksOj4buS4bq1LCnhu5LhurXhurfhu7Ai4buSw7VTIizhu5Lhu7FTIjvhu5JbU+G7kiw44buSWTDhu5LhurXhurfDosOqJSLhu5LhurUsNiI74buSW1Nd4buSW1Thuq/hu5LhurNi4bqhIuG7kiI7ICLhu5IiOS7hu5LhurUuJCI74buSIsOhLuG7kuG7suG7qsOqTMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDksOTLl074buSWVtR4bqz4bqzSOG7kC7DteG7tCLhurXhu7Thurfhu5Dhu5LhurPhurXDqlvhu7RI4buQ4bq7LsOd4bq1LMSo4buS4bue4bue4bug4bqv4bq9SuG7kizhu7QuOyzhurXEqOG7kuG7nuG7ouG7oOG6r+G6vUrhu5Dhu5LhurPhurdZSOG7kC8vWcOdIkxYUSDhurUsUSIsLCBRTOG6uSIvw53hu7ThurN94bq1IOG6ry8i4bu04bq74bqzL+G7luG7lMag4buWL+G7lFDhu6DDncag4buU4buU4buUUMag4buY4bq1xqBQ4buW4buW4buYW+G7mEx74bqvO+G7iOG6t0jhu57GoOG7luG7kOG7klFb4bq1SOG7kOG7qT0i4buS4buPUuG7kuG6tCxiw6BZ4buS4bq1LGLDoyI74buS4bq1LGNZ4buSW1Thuq/hu5LhurNi4bqhIuG7kuG6ruG6p+G7kuG7qcOiNSI74buQ4buS4bq7LsOd4bq1LEjhu5Dhu57hu57hu6Dhu5Dhu5Is4bu0Ljss4bq1SOG7kOG7nuG7ouG7oOG7kOG7ki/DksOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqvw7VR4bqv4bq1LiAi4buQw5LhurQs4bu0IOG7klhT4buS4bq0LFEiLEvhu5JbVOG6r+G7kuG6s2LhuqEi4buSW1Nd4buS4bq34buw4bq14buSWTUiO+G7kuG6ryzDokvhu5LhurXhurdVLuG7kuG6scOiUeG7kiIsLiXDouG7kjsuUS7hu5Lhu7IgVCJM4buSw7UsISIs4buSWMOjLuG7kuG6s8SR4buSWTUiO+G7kuG6ryzDouG7kuG6uVPhu5JdYS7hu5I7LlHhu5Lhu7IoIizhu5JZMOG7klgh4buS4bqxw6LDqiThurXhu5LhurcuPSI74buSXVPhu5JbVOG6r+G7kuG6s2LhuqEi4buSW1Phu5JdMCLhu5LDmSLhu5LDncSR4buS4bq14bq3w6nhu5LDnVMu4buSIjtTw6pM4buS4bq4LipZ4buS4buy4busw6Lhu5LhurUuPSLhu5LhurUuPSLhu5JbU+G7klsxIjvhu5Jb4bqjIuG7kk5bMSI74buSIiAiT+G7kuG7smLhuqNZ4buS4bq3ZVHhu5LhurNUWSzhu5IiLC4lw6Lhu5Jb4busIuG7kljhu6YiO+G7kiJiw6BZ4buSXcOiNi7hu5JbIMOaIjvhu5JZLCDhu5Lhu7IkIuG7kn0sLuG7kllVXeG7kjsuUlnhu5IsJOG6teG7kuG6teG6t8OhIkvhu5LhurNRw6Lhu5Lhu7Iw4buS4bqzI+G7kuG6t2VR4buSWOG7piI74buS4bq3YuG6o8Oi4buS4bq3Ny7hu5Lhuq8sw6Eu4buSfSw14buS4buyJuG7kltTXeG7kuG6uTPhu5JYMlnhu5JYPSLhu5IiOyBTLuG7kltU4bqv4buS4bqzYuG6oSJMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOSw5MuXTvhu5JZW1HhurPhurNI4buQLsO14bu0IuG6teG7tOG6t+G7kOG7kuG6s+G6tcOqW+G7tEjhu5Dhursuw53hurUsxKjhu5Lhu6Dhu5jhu5jhuq/hur1K4buSLOG7tC47LOG6tcSo4buS4buc4buY4buY4bqv4bq9SuG7kOG7kuG6s+G6t1lI4buQLy9Zw50iTFhRIOG6tSxRIiwsIFFM4bq5Ii/DneG7tOG6s33hurUg4bqvLyLhu7ThurvhurMv4buW4buUxqDhu5Yv4buUUOG7oMOdxqDhu5Thu5Thu5bhu5jhu5jhu5ThurXhu5TGoOG7nuG7ouG7mlvhu5hMe+G6rzvhu4jhurdI4bui4buc4buY4buQ4buSUVvhurVI4buQ4bupPSLhu5Lhu49S4buS4bq0LGLDoFnhu5LhurUsYsOjIjvhu5LhurUsY1nhu5JbVOG6r+G7kuG6s2LhuqEi4buS4bqu4bqn4buS4bupw6I1Ijvhu5Dhu5Lhursuw53hurUsSOG7kOG7oOG7mOG7mOG7kOG7kizhu7QuOyzhurVI4buQ4buc4buY4buY4buQ4buSL8OSw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/DtVHhuq/hurUuICLhu5DDkuG7kSbhu5JbVOG6r+G7kuG6s2LhuqEi4buSIjsgIkvhu5J9LOG7qsOi4buSWSwyIuG7kuG6tSwp4bq14buSIizhu6oi4buS4bq34buw4bq14buS4bqxw6JRIuG7kuG6teG6tzIiO0zhu5LhurQsKeG6teG7kuG6ryxVLuG7klkw4buSXVPDouG7kuG7sjPhu5LhurUsV11L4buSXcSD4buS4bq14bq34bukIjvhu5LhurXhurcgIjtL4buSWDAiO0vhu5JYKOG7kl0zIjvhu5LhurlT4buSXTjhurXhu5JdU8OiTOG7kuG6tCwp4bq14buS4buyYuG6o1nhu5JZLDIi4buS4bq1ZOG7klvhuqVZ4buSWTEi4buSIjAiO+G7kk5b4bqjIuG7kuG6uWRR4buSXTlPTOG7kuG6tOG7sOG6teG7kllV4buS4buyYuG6o1nhu5LhurdlUeG7kljhu6YiO+G7kiJiw6BZ4buSXcOiNi7hu5JbIMOaIjtL4buS4bq1LFIu4buSXS4kIjvhu5IiLDPhu5LhurlT4buS4bq1Vl3hu5Jiw6Dhuq/hu5Jdw6I2Lkvhu5JdKOG7klksISIsS+G7kuG6tS49w6Lhu5JY4bukWUvhu5Lhu7Ji4bqhIjtL4buS4bq1My5L4buS4bq3YuG6o8OiS+G7kiI74bqr4buS4bq5KeG7kixiw6EiO+G7klnhuqciO+G7klks4bql4bq14buS4bq3YuG6o8Oi4buS4buyJuG7kltTXeG7klks4buw4bq14buSWz0i4buSXeG7tCJL4buS4bq3Ny7hu5IiLDcu4buS4bq5UyDhu5JbMSI74buSIiAiTMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDksOTLl074buSWVtR4bqz4bqzSOG7kC7DteG7tCLhurXhu7Thurfhu5Dhu5LhurPhurXDqlvhu7RI4buQ4bq7LsOd4bq1LMSo4buS4bug4buY4buY4bqv4bq9SuG7kizhu7QuOyzhurXEqOG7kuG7nMagxqDhuq/hur1K4buQ4buS4bqz4bq3WUjhu5AvL1nDnSJMWFEg4bq1LFEiLCwgUUzhurkiL8Od4bu04bqzfeG6tSDhuq8vIuG7tOG6u+G6sy/hu5bhu5TGoOG7li/hu5RQ4bugw53GoOG7lOG7lOG7luG7lOG7mOG7nOG6teG7nuG7muG7nuG7ouG7oFvhu5hMe+G6rzvhu4jhurdI4bug4buexqDhu5Dhu5JRW+G6tUjhu5Dhu6k9IuG7kuG7j1Lhu5LhurQsYsOgWeG7kuG6tSxiw6MiO+G7kuG6tSxjWeG7kltU4bqv4buS4bqzYuG6oSLhu5Lhuq7huqfhu5Lhu6nDojUiO+G7kOG7kuG6uy7DneG6tSxI4buQ4bug4buY4buY4buQ4buSLOG7tC47LOG6tUjhu5Dhu5zGoMag4buQ4buSL8OSw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/DtVHhuq/hurUuICLhu5DDksO1NSI74buS4buyIFQi4buS4bq1LiThuq/hu5LhurUs4bu0IOG7kltT4buS4bqvLMOhLuG7kn0sNeG7kn0sIFUiO+G7klhR4buSIuG7pCI74buS4bq3Ny7hu5LhurXhurfhu7Qg4buSWz0i4buSO1JZ4buSWCThuq9L4buSfSwwLuG7kuG6uVPhu5Isw6Eu4buSIjAiO+G7klnhuqlR4buSWCThuq/hu5JbZVHhu5Lhu7LDoiLhu5JY4bumIjvhu5JYw5rhu5JdIVHhu5JbU13hu5JZLCDhu5JdLiQiO+G7kuG6tSwp4bq14buS4bqzw5ki4buS4bq5U+G7kiI7ICLhu5Isw6EiTOG7kuG7sTtTw6rhu5IiUcOqS+G7kiIs4bqh4buS4bqzZeG7ksOd4bqtIjvhu5JbMeG7kuG6s+G7sMOq4buSIj0i4buS4buyw5rhu5LhurfhuqXhurXhu5IiO+G7pCLhu5J9LCBVIjvhu5LhurUs4bqhLuG7kjsuUSLhu5Lhu7Im4buS4bq3UeG7kuG6s1Ui4buS4bqvLFZd4buSW1Thuq/hu5LhurNi4bqhIkzhu5LGsCwu4buS4bqz4buww6rhu5J9LDXhu5Lhu7IkIuG7kuG7sjjhu5Lhuq8s4bqn4buSLOG6o+G6r0vhu5JbVOG6r+G7kuG6s2LhuqEi4buS4buyYuG6o1nhu5Lhu7IwIjvhu5I7MC7hu5JYUSDhu5JYKEvhu5Is4bql4bq14buSWSzhu6oi4buSfSw1IjtL4buS4buyVV3hu5JYVSDhu5Lhurkq4buS4bqzLiIs4buSUSLhu5LhurUgUyLhu5LhurUsxJFZ4buS4bqvLFZd4buS4bq5U+G7klkw4buS4bq1LCbhu5JYVSDhu5LhurHDolUi4buSW+G7qsOi4buSw51TLuG7kuG6teG6tyAiO+G7kiI7w5ki4buS4buyUuG7kuG7suG6qeG7kltUIixMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOSw5MuXTvhu5JZW1HhurPhurNI4buQLsO14bu0IuG6teG7tOG6t+G7kOG7kuG6s+G6tcOqW+G7tEjhu5Dhursuw53hurUsxKjhu5Lhu6Dhu5jhu5jhuq/hur1K4buSLOG7tC47LOG6tcSo4buS4bucxqDGoOG6r+G6vUrhu5Dhu5LhurPhurdZSOG7kC8vWcOdIkxYUSDhurUsUSIsLCBRTOG6uSIvw53hu7ThurN94bq1IOG6ry8i4bu04bq74bqzL+G7luG7lMag4buWL+G7lFDhu6DDncag4buU4buU4buW4buU4buW4buc4bq14bua4buY4bui4bug4bueW+G7mEx74bqvO+G7iOG6t0jhu57hu6Lhu6Dhu5Dhu5JRW+G6tUjhu5Dhu6k9IuG7kuG7j1Lhu5LhurQsYsOgWeG7kuG6tSxiw6MiO+G7kuG6tSxjWeG7kltU4bqv4buS4bqzYuG6oSLhu5Lhuq7huqfhu5Lhu6nDojUiO+G7kOG7kuG6uy7DneG6tSxI4buQ4bug4buY4buY4buQ4buSLOG7tC47LOG6tUjhu5Dhu5zGoMag4buQ4buSL8OSw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/DtVHhuq/hurUuICLhu5DDkuG7sSzhuqHhu5LhurUsZFHhu5IsYsOjIjvhu5IiLMOpIjvhu5JYIeG7kuG6scOiw6ok4bq14buSw50g4buSXeG7uOG7kuG6teG6t8Oiw6olIuG7kltULuG7kuG6uVPhu5JdICI74buSXcOiNiLhu5JbVOG6r+G7kuG6s2LhuqEi4buSWeG6qVHhu5Isw6LDqioi4buS4bq54bqnIjvhu5JZUSDhu5Lhu49S4buS4bq0LGLDoFnhu5Lhu7Ji4bqjWeG7kuG7siQi4buS4bq1UcOq4buSIjti4bqhLuG7kuG6tS49w6Lhu5LDneG6pyI74buS4bq14bq3ICI74buS4bq5U+G7kiI7IFMu4buSLMOiw6oqIkvhu5JRIizhu5Lhu4/huqcu4buS4burVCIs4buSw7Vi4bqhIjtL4buSWSAi4buS4bq14bq3US7hu5JZ4bqpUeG7klhT4buScyBTIjvhu5LhurQsKeG7kuG6tCxRIizhu5Lhu7LDmuG7kuG7ssOZIjvhu5J94bq/4buSW1Thuq/hu5LhurNi4bqhIuG7kltT4buS4bqzVSLhu5Lhuq8sVl3hu5Lhu63DteG7reG6ruG7klnhuqlR4buSLMOiw6oqIuG7kuG7j1Lhu5LhurQsYsOgWeG7kuG6ucOgLuG7kuG6tT0i4buSOzIu4buS4bupVOG6r+G7kuG6s2LhuqEi4buSLDLhu5JzIFMiO+G7ki3hu5Lhu7LFqFnhu5LhurNVIuG7kuG6ruG6p+G7kuG7qcOiNSI74buS4bq9Y+G7kuG6tCxRIixMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOSw5MuXTvhu5JZW1HhurPhurNI4buQLsO14bu0IuG6teG7tOG6t+G7kOG7kuG6s+G6tcOqW+G7tEjhu5Dhursuw53hurUsxKjhu5Lhu6Dhu5jhu5jhuq/hur1K4buSLOG7tC47LOG6tcSo4buS4bucxqDGoOG6r+G6vUrhu5Dhu5LhurPhurdZSOG7kC8vWcOdIkxYUSDhurUsUSIsLCBRTOG6uSIvw53hu7ThurN94bq1IOG6ry8i4bu04bq74bqzL+G7luG7lMag4buWL+G7lFDhu6DDncag4buU4buU4buW4bua4buW4bue4bq14buUUOG7ouG7nFBb4buYTHvhuq874buI4bq3SOG7osag4buQ4buSUVvhurVI4buQ4bupPSLhu5Lhu49S4buS4bq0LGLDoFnhu5LhurUsYsOjIjvhu5LhurUsY1nhu5JbVOG6r+G7kuG6s2LhuqEi4buS4bqu4bqn4buS4bupw6I1Ijvhu5Dhu5Lhursuw53hurUsSOG7kOG7oOG7mOG7mOG7kOG7kizhu7QuOyzhurVI4buQ4bucxqDGoOG7kOG7ki/DksOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqvw7VR4bqv4bq1LiAi4buQw5LhurQs4bu0IOG7klEiLOG7ksO1YuG6oSI7S+G7kixiw6EiO+G7kuG6uSnhu5JbVOG6r+G7kuG6s2LhuqEi4buSLDLhu5JzIFMiO+G7klkw4buSIizDqSI74buS4buyLiZd4buS4buyxahZ4buSWC4q4bq1S+G7kuG7sjDhu5JbU+G7kltU4bqv4buS4bqzYuG6oSLhu5LhurViw6EuS+G7klkw4buS4bq5KeG7kiI7ICLhu5Lhu7Lhu65d4buS4buyU+G7klnhuqlR4buS4bq1LCnhurXhu5IiVFnhu5LhurlRLuG7kmLDoOG6r+G7kllSWeG7klsgVC7hu5I7LlHhu5LhurkpS+G7kuG6uSnhu5JZLMOiUeG7klksw6JRS+G7kuG6tSzDoV3hu5IiO+G7rsOq4buSWeG6qVHhu5LhurUsKeG6teG7kizDoiLhu5J9LDAuS+G7ksOdUS7hu5LDnVEu4buSWeG6qVHhu5Lhurkz4buSWzEiO+G7kiIgIuG7klhTIOG7kl0zIjtM4buS4buxLOG6oeG7kuG6s8SR4buS4bq1LMOhXUvhu5IiOyAi4buS4buyxahZ4buS4bq14bq3YiI74buSXVPhu5JbVOG6r+G7kuG6s2LhuqEi4buSLDLhu5JzIFMiO+G7kuG7ssOa4buS4buyYuG6o1nhu5IiLC4lw6Lhu5IiO2LhuqEu4buS4bq1Lj3DouG7ksOd4bqnIjvhu5LhurUuIuG7kuG6tWLDoyI7TOG7kuG7qVThuq/hu5LhurNi4bqhIuG7kiwy4buScyBTIjvhu5Lhu7LDmuG7klkw4buSXcWo4bq14buSw6Phu5LhurThuq7hu5JzN+G7ksO1LCHhu5Lhu6suIixL4buSc1Phu5Lhu7E4Lkvhu5Lhu5FT4buS4bux4buoIjvigKbDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5LDky5dO+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Auw7Xhu7Qi4bq14bu04bq34buQ4buS4bqz4bq1w6pb4bu0SOG7kOG6uy7DneG6tSzEqOG7kuG7oOG7mOG7mOG6r+G6vUrhu5Is4bu0Ljss4bq1xKjhu5Lhu5Thu5jhu5jGoOG6r+G6vUrhu5Dhu5LhurPhurdZSOG7kC8vWcOdIkxYUSDhurUsUSIsLCBRTOG6uSIvw53hu7ThurN94bq1IOG6ry8i4bu04bq74bqzL+G7luG7lMag4buWL+G7lFDhu6DDncag4buU4buU4buW4buW4buW4bue4bq14bue4buW4bue4buW4buYW+G7mEx74bqvO+G7iOG6t0jhu5rhu5jhu5Dhu5JRW+G6tUjhu5Dhu6k9IuG7kuG7j1Lhu5LhurQsYsOgWeG7kuG6tSxiw6MiO+G7kuG6tSxjWeG7kltU4bqv4buS4bqzYuG6oSLhu5Lhuq7huqfhu5Lhu6nDojUiO+G7kOG7kuG6uy7DneG6tSxI4buQ4bug4buY4buY4buQ4buSLOG7tC47LOG6tUjhu5Dhu5Thu5jhu5jGoOG7kOG7ki/DksOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqvw7VR4bqv4bq1LiAi4buQw5Lhu6lU4bqv4buS4bqzYuG6oSLhu5JZMOG7kuG6tSwm4buSWSwk4buSWC4kIuG7kljhu6YiO+G7kllSWSzhu5LhurdSIuG7kuG6uVMiO+G7kuG7siXDokvhu5IiYsOgIjvhu5LhurXhurc9IuG7kuG6tSxRIuG7kiwgUeG7kuG6tzcu4buS4bq1LFIu4buSW1LhurXhu5JdMyI74buSWSzhu7Bd4buS4bq1YsOhIjvhu5LDoOG6tUvhu5LDmSLhu5J9w6hd4buS4bq5w6Au4buS4bq3UcOi4buS4bq1LMOhXUvhu5LDnWJR4buSWSzDojjhurXhu5IsIMWoWeG7kizhu7Dhuq/hu5LhurlTLuG7kuG6ryzhuqXhurXhu5JZLCDhu5JdJV3hu5Lhurc3LuG7kuG6vVMg4buSWeG6pyI74buSIjs3Ijvhu5LhurUzLuG7kuG6tWLDoS5MTEzhu5Lhu6lU4bqv4buS4bqzYuG6oSLhu5LDmSLhu5LhurnDoC7hu5Lhur01LuG7kuG6teG6t+G7pCI7S+G7ksOd4bqnIjvhu5IiLGLhu5JdMCLhu5Jdxagi4buS4bq14bq3ICI74buSWMOpUeG7klnDoV3hu5Is4bumIjvhu5IiO1PDqkzDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5LDky5dO+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Auw7Xhu7Qi4bq14bu04bq34buQ4buS4bqz4bq1w6pb4bu0SOG7kOG6uy7DneG6tSzEqOG7kuG7oOG7mOG7mOG6r+G6vUrhu5Is4bu0Ljss4bq1xKjhu5Lhu5zGoMag4bqv4bq9SuG7kOG7kuG6s+G6t1lI4buQLy9Zw50iTFhRIOG6tSxRIiwsIFFM4bq5Ii/DneG7tOG6s33hurUg4bqvLyLhu7ThurvhurMv4buW4buUxqDhu5Yv4buUUOG7oMOdxqDhu5Thu5Thu5bhu5bhu5zhu5bhurXGoOG7oOG7lOG7ouG7llvhu5hMe+G6rzvhu4jhurdI4buW4buQ4buSUVvhurVI4buQ4bupPSLhu5Lhu49S4buS4bq0LGLDoFnhu5LhurUsYsOjIjvhu5LhurUsY1nhu5JbVOG6r+G7kuG6s2LhuqEi4buS4bqu4bqn4buS4bupw6I1Ijvhu5Dhu5Lhursuw53hurUsSOG7kOG7oOG7mOG7mOG7kOG7kizhu7QuOyzhurVI4buQ4bucxqDGoOG7kOG7ki/DksOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqvw7VR4bqv4bq1LiAi4buQw5Lhu6vDoC7hu5Lhu7Lhu6rDqkvhu5JbVOG6r+G7kuG6s2LhuqEi4buSLDLhu5JzIFMiO+G7kuG7ssOa4buS4buyYuG6o1nhu5LDguG7j+G7scO04buS4bq1PCIs4buS4bq0LFEiLOG7knMwUeG7klk1Ijvhu5IiLOG7riLhu5Lhu7JU4bq14buSWSzhu7DhurXhu5JbYuG6oyI74buSxqDhu5LhurNRIOG7kuG6s1Ui4buS4bqvLFZd4buS4butw7Xhu63huq7hu5LhurU8Iizhu5LhurQsUSIs4buSczBR4buS4buy4bqj4bq14buSxqDhu5Iiw5ld4buS4buW4buY4buW4buUTMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqvZsOi4bq1LCDhurfhu5DDkuG7sTsyWeG7knPDouG7sCLhu5It4buScyBTIjvhu5Lhu5E1IjvDky/huq/Dkg==

Ngọc Huấn - Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]