(vhds.baothanhhoa.vn) - Bất kể lạnh giá hay nắng gắt, những lò nướng cá của người dân vùng biển xứ Thanh vẫn không ngừng đỏ lửa. Món cá thu nướng ở đây đã trở thành đặc sản theo tay người đi khắp muôn nơi.
SeG7tk1L4bukP+G7kDg4w4lKNeG7ueG7uDk/xq9Kw41JODk3LDvhu7TDjeG7ueG7tiA6Szvhu7QsO0vhu6Thu5JLOeG7tmFLO8SDMDvhu7RL4bqn4bqvS+G7ueG7tuG7kDvhu7ZJLzg5Nyw74bu0w41JL+G7tk3DjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu5nGr+G7kOG7pkrDjeG7i1I5SyZZSz/hu5Q74bu2S+G7tOG7uOG7kkvhu7bhu5Dhuq1LO+G7nDvhu7RL4bu04bucOeG7gks74bu24bq1O+G7tEs/IUs7xIMwO+G7tEvhu6Thu5JL4buk4bqj4buQSzvhu7TEgzHhu7hL4bumUTtLw6LDoDvhu7RLw5nhu7hZO0vhuqfhuq9L4bu54bu24buQO+G7tkvDosOaO0sm4bu2Pjvhu7RLO+G7tOG6sTvhu7RLxagpSz/hurPhu5Dhu4RLcS47S+G7pOG7kks54bu2YUs7xIMwO+G7tEszS8WoUeG6rUvFqMagSzk3M0s54bu24buYO+G7tkvFqOG7nuG7pEs44buWO0s54bu2xq8sSznhu5Dhuq1LO+G7tMSDMeG7uEvFqOG7uEsm4bu24bucNUs6YT47Szsg4bu44buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjUnhu7g64bu0S+G7pD/hu5A4OMOJSuG7uOG7icavOznGrzdKSzg54bqtP8avw4lK4bql4bu44bumOeG7tuG7gEvDlUxMNeG6p+G7hkvhu7bGr+G7uOG7tOG7tjnhu4BLw5JMTDXhuqfhu4ZKSzg34bukw4lKLy/hu6Thu6Y74buEw5nhu5AsOeG7tuG7kDvhu7bhu7Ys4buQ4buEw6I7L+G7psavOCY5LDUvO8av4bqlOC9OTU9OL03DlE/hu6ZOTUxPTkzDkjnDkuG7jE5OP01MLXpO4buM4buMw5Thu4zDlE1OT8OU4buMTE8tw5PDk8OUw5PDk+G7hCo14bu0Skvhu5A/OcOJSuG7ueG7tiA6Szvhu7QsO0vhu6Thu5JLOeG7tmFLO8SDMDvhu7RL4bqn4bqvS+G7ueG7tuG7kDvhu7ZKS+G6peG7uOG7pjnhu7bDiUrDlUxMSkvhu7bGr+G7uOG7tOG7tjnDiUrDkkxMSksvw41JLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4nhu5A1OeG7uCw7SsON4buL4buQLEs74buaOks2YeG7kOG7gks74bu24bu4V2FL4bu2W0vhu6ZRO0szS+G7mVRhS3Bb4buk4buCS3Lhu7Thu7bhu7hL4bu3IDvhu4JL4bu3UzpL4bu3IDtLP2E+O0s5UjlLw5lUOUvDojDhu7hLw6Lhu7hY4bukSzvEgzA74bu0S+G7pOG7kuG7gkvFqOG7nuG7pEvDmeG7uFg5Sz/hu5hL4buk4buS4bukSznhu7Zh4buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjUnhu7g64bu0S+G7pD/hu5A4OMOJSuG7uOG7icavOznGrzdKSzg54bqtP8avw4lK4bql4bu44bumOeG7tuG7gEvDlUxMNeG6p+G7hkvhu7bGr+G7uOG7tOG7tjnhu4BLw5JPw5M14bqn4buGSks4N+G7pMOJSi8v4buk4bumO+G7hMOZ4buQLDnhu7bhu5A74bu24bu2LOG7kOG7hMOiOy/hu6bGrzgmOSw1LzvGr+G6pTgvTk1PTi9Nw5RP4bumTk1MT8OVTkw54buMw5XDksOSTz9M4buEKjXhu7Thur43w4nDkk7hu45KS+G7kD85w4lK4bu54bu2IDpLO+G7tCw7S+G7pOG7kks54bu2YUs7xIMwO+G7tEvhuqfhuq9L4bu54bu24buQO+G7tkpL4bql4bu44bumOeG7tsOJSsOVTExKS+G7tsav4bu44bu04bu2OcOJSsOST8OTSksvw41JLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4nhu5A1OeG7uCw7SsONcsSDMDvhu7RL4buk4buSSz/hu5hLO+G7tOG7tldLw5lUO0s3WztLw6Lhu5hLN1I5S8OiUjlLw6Lhu5bhu4RL4bu54bqxSybhu7bhu7hLP+G6s+G7kEs54bu24buQO0vFqMSDMjpL4bu2fTvhu7Thu4JLO+G7tMSDMeG7uEs7xIMwO+G7tEvhu6Thu5JLP+G7uOG7rjtLOeG6oeG7pEs74bu0feG7uEvDmeG7rjtLw5lWNUs54bu24buQO0vhu6Thu7Y9YUvhu6Thu5Lhu7hLOy474bu0Szfhu5I5Szrhu545S8WoWUs5NzNL4buk4buS4buCS+G7tOG7nDVL4buk4buS4buES2rhu7hXYUs2YeG7kDtLOTcoO+G7tEs/4buYSzXhu7bhu5bhu7hL4buk4buQO+G7tkvhu6Thu7bhurE74bu0S+G7pFU7Sznhu7ZUO0vFqFlL4buk4buSS+G7pOG7tkA7S8WoV2FLOuG7mEsm4bu2Pjvhu7RL4buk4bu24buS4bqt4buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjUnhu7g64bu0S+G7pD/hu5A4OMOJSuG7uOG7icavOznGrzdKSzg54bqtP8avw4lK4bql4bu44bumOeG7tuG7gEvDlUxMNeG6p+G7hkvhu7bGr+G7uOG7tOG7tjnhu4BLw5JMTDXhuqfhu4ZKSzg34bukw4lKLy/hu6Thu6Y74buEw5nhu5AsOeG7tuG7kDvhu7bhu7Ys4buQ4buEw6I7L+G7psavOCY5LDUvO8av4bqlOC9OTU9OL03DlE/hu6ZOTUxPw5NOw5U54buO4buMw5NMw5Q/TOG7hCo14bu04bq+N8OJw5PDk0pL4buQPznDiUrhu7nhu7YgOks74bu0LDtL4buk4buSSznhu7ZhSzvEgzA74bu0S+G6p+G6r0vhu7nhu7bhu5A74bu2SkvhuqXhu7jhu6Y54bu2w4lKw5VMTEpL4bu2xq/hu7jhu7Thu7Y5w4lKw5JMTEpLL8ONSS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buJ4buQNTnhu7gsO0rDjeG7ieG7kks54bu2YUvFqMSDMuG7pEs7xIMwO+G7tEvDmeG7ojvhu7RLOeG7tuG7kDtL4buk4bqj4bu44buES3Lhu7bhurU74bu0Szrhu7BLOeG7tuG7kDtLxajEgzI6S+G7tn074bu0S8WoxIMy4bukS+G7tOG7uOG6tUszSzvhu7bhu7hYOUvFqFtLXTtLxag9O+G7tuG7gkvhu7Thu7jDoTVL4buk4bu2LEvhu6Thu5JL4buk4bu2QDtLxahXYUvhu7bhu5Dhu7hLOuG7njnhu4JLOuG7mGFL4buk4buSSzvEgzA74bu0S8Oi4buYO+G7tEvFqOG7qjXhu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsONSeG7uDrhu7RL4bukP+G7kDg4w4lK4bu44buJxq87OcavN0pLODnhuq0/xq/DiUrhuqXhu7jhu6Y54bu24buAS8OVTEw14bqn4buGS+G7tsav4bu44bu04bu2OeG7gEvDkk/DkzXhuqfhu4ZKSzg34bukw4lKLy/hu6Thu6Y74buEw5nhu5AsOeG7tuG7kDvhu7bhu7Ys4buQ4buEw6I7L+G7psavOCY5LDUvO8av4bqlOC9OTU9OL03DlE/hu6ZOTUxP4buOTMOUOU5P4buMTMOSP0zhu4QqNeG7tOG6vjfDiU7hu4xNSkvhu5A/OcOJSuG7ueG7tiA6Szvhu7QsO0vhu6Thu5JLOeG7tmFLO8SDMDvhu7RL4bqn4bqvS+G7ueG7tuG7kDvhu7ZKS+G6peG7uOG7pjnhu7bDiUrDlUxMSkvhu7bGr+G7uOG7tOG7tjnDiUrDkk/Dk0pLL8ONSS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buJ4buQNTnhu7gsO0rDjeG7ueG7tsavLEs74bu24bq1O+G7tEs74bu0xIMx4bu4Sz/hu5g6Szvhu7Thu7ZX4buCS8WoWUvhu6QuSzvhu7bhurU74bu0Sz/hu5I5S+G7pOG7kks54bu2YUvhu6Thu7ZSOUs/xIMyO+G7tOG7gkvhuq3hu65hS+G7pFNhS8WoU2FLOeG7uOG7rjtLP+G7mEs14bu24buW4bu4S+G7pOG7tig7S8WoxIMy4bukS+G7pOG7kks5xIMg4bu44buES2pZSzph4buQS8WoxIMy4bukS+G7pOG7kks5xIMg4bu4S+G7pOG7kuG7pEvhu7ZbSz/hu5g6Szvhu7Thu7ZXSzXhu7bhu5bhu7hLxahWO0vDmVY7Sznhu5hhSznhurFLOOG7kjvhu7RLODA64buES3FbOUvhu6QsO0vhu6Thu5JLOeG7tmFLxajhu5Q5S+G6reG7rmFL4bukU2FLP+G7mEs64bucOUvhu6QhO0s44buSO+G7tOG7gks54bu2PTlLOTfhu5w74bu04buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjUnhu7g64bu0S+G7pD/hu5A4OMOJSuG7uOG7icavOznGrzdKSzg54bqtP8avw4lK4bql4bu44bumOeG7tuG7gEvDlUxMNeG6p+G7hkvhu7bGr+G7uOG7tOG7tjnhu4BLw5JMTDXhuqfhu4ZKSzg34bukw4lKLy/hu6Thu6Y74buEw5nhu5AsOeG7tuG7kDvhu7bhu7Ys4buQ4buEw6I7L+G7psavOCY5LDUvO8av4bqlOC9OTU9OL03DlE/hu6ZOTUxPw5JM4buMOeG7jOG7jsOVTOG7jD9M4buEKjXhu7Thur43w4nhu45Nw5VKS+G7kD85w4lK4bu54bu2IDpLO+G7tCw7S+G7pOG7kks54bu2YUs7xIMwO+G7tEvhuqfhuq9L4bu54bu24buQO+G7tkpL4bql4bu44bumOeG7tsOJSsOVTExKS+G7tsav4bu44bu04bu2OcOJSsOSTExKSy/DjUkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7ieG7kDU54bu4LDtKw43hu4nhu5JLOeG7tmFL4bumw6A74bu0S8WoWUs7xIMwO+G7tEs54bu2xIMxO+G7tEs74bueO+G7tEs54bqxS8OSLeG7jibhu7Thu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsONSeG7uDrhu7RL4bukP+G7kDg4w4lK4bu44buJxq87OcavN0pLODnhuq0/xq/DiUrhuqXhu7jhu6Y54bu24buAS8OVTEw14bqn4buGS+G7tsav4bu44bu04bu2OeG7gEvDkk/DkzXhuqfhu4ZKSzg34bukw4lKLy/hu6Thu6Y74buEw5nhu5AsOeG7tuG7kDvhu7bhu7Ys4buQ4buEw6I7L+G7psavOCY5LDUvO8av4bqlOC9OTU9OL03DlE/hu6ZOTUxP4buMTOG7jDnDleG7jsOVTuG7jD9M4buEKjXhu7Thur43w4nhu45Pw5NKS+G7kD85w4lK4bu54bu2IDpLO+G7tCw7S+G7pOG7kks54bu2YUs7xIMwO+G7tEvhuqfhuq9L4bu54bu24buQO+G7tkpL4bql4bu44bumOeG7tsOJSsOVTExKS+G7tsav4bu44bu04bu2OcOJSsOST8OTSksvw41JLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4nhu5A1OeG7uCw7SsON4bu34buQYUsm4bu24bu4SzggS+G7pOG7tlZLw5kpS8WoU2Hhu4JLxahhPuG7uOG7gkvhu6Thu5JLxajEgzLhu6RL4buk4bucOUs54bu24buYO+G7tks54bqxO+G7tEs/4buSOUvFqFlLN+G7kixLN33hu7hLOjDhu7hLxajGrzpLO8SDMDvhu7RLOTfhu647Sznhu7bhu5A7S+G7pOG6o+G7uOG7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw41J4bu4OuG7tEvhu6Q/4buQODjDiUrhu7jhu4nGrzs5xq83Sks4OeG6rT/Gr8OJSuG6peG7uOG7pjnhu7bhu4BLw5VMTDXhuqfhu4ZL4bu2xq/hu7jhu7Thu7Y54buAS8OST+G7jjXhuqfhu4ZKSzg34bukw4lKLy/hu6Thu6Y74buEw5nhu5AsOeG7tuG7kDvhu7bhu7Ys4buQ4buEw6I7L+G7psavOCY5LDUvO8av4bqlOC9OTU9OL03DlE/hu6ZOTU1MTUzhu4w54buMw5TDlMOTw5U/TOG7hCo14bu04bq+N8OJw5NNT0pL4buQPznDiUrhu7nhu7YgOks74bu0LDtL4buk4buSSznhu7ZhSzvEgzA74bu0S+G6p+G6r0vhu7nhu7bhu5A74bu2SkvhuqXhu7jhu6Y54bu2w4lKw5VMTEpL4bu2xq/hu7jhu7Thu7Y5w4lKw5JP4buOSksvw41JLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4nhu5A1OeG7uCw7SsONallL4bukLks64buwS+G7pOG7kks7xIMwO+G7tEs74bu0LDtL4bukUztLOeG7tsavLEvhu6Y84bu4Szvhu7bhu7hYOUvFqFtLOeG7tuG7kDtLw6Lhu5hLP1Q5Sz9hPjtLOeG7kOG6reG7gks7VmFLPyBLP+G7mEvhu6Thu5JLOOG7rEvDmT1L4buk4bu24buS4bqtSzjhu6g64buES2ouSz/hu5hLP+G6qUvhu6YsSzrhu5hLO+G7tOG7tldLO8SDMDvhu7RL4buk4buSS+G7tlNhS+G7tlY5S+G7pixLNeG7tuG6oUs74bq1S8Wo4buWOks74bu24bu4WDrhu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsONSeG7uDrhu7RL4bukP+G7kDg4w4lK4bu44buJxq87OcavN0pLODnhuq0/xq/DiUrhuqXhu7jhu6Y54bu24buAS8OVTEw14bqn4buGS+G7tsav4bu44bu04bu2OeG7gEvDkk/DkzXhuqfhu4ZKSzg34bukw4lKLy/hu6Thu6Y74buEw5nhu5AsOeG7tuG7kDvhu7bhu7Ys4buQ4buEw6I7L+G7psavOCY5LDUvO8av4bqlOC9OTU9OL03DlE/hu6ZOTUzDk0zDksOVOU3DksOSTE4/TOG7hCo14bu04bq+N8OJTkxNSkvhu5A/OcOJSuG7ueG7tiA6Szvhu7QsO0vhu6Thu5JLOeG7tmFLO8SDMDvhu7RL4bqn4bqvS+G7ueG7tuG7kDvhu7ZKS+G6peG7uOG7pjnhu7bDiUrDlUxMSkvhu7bGr+G7uOG7tOG7tjnDiUrDkk/Dk0pLL8ONSS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buJ4buQNTnhu7gsO0rDjeG7ieG7kks7xIMwO+G7tEs44busS+G7tOG7uOG6tUvFqMSDMuG7pEvFqFtL4bum4buQ4bu44buCSzvhu7QoOeG7gks54bu2IDpLOTcsO+G7tEs54bqxO+G7tEs54bu2MEs54bu2PTnhu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsONSeG7uDrhu7RL4bukP+G7kDg4w4lK4bu44buJxq87OcavN0pLODnhuq0/xq/DiUrhuqXhu7jhu6Y54bu24buAS8OVTEw14bqn4buGS+G7tsav4bu44bu04bu2OeG7gEvDkk7hu4414bqn4buGSks4N+G7pMOJSi8v4buk4bumO+G7hMOZ4buQLDnhu7bhu5A74bu24bu2LOG7kOG7hMOiOy/hu6bGrzgmOSw1LzvGr+G6pTgvTk1PTi9Nw5RP4bumTk1Mw5JPTE85w5LDlOG7jj9MLeG7kE3hu4QqNeG7tEpL4buQPznDiUrhu7nhu7YgOks74bu0LDtL4buk4buSSznhu7ZhSzvEgzA74bu0S+G6p+G6r0vhu7nhu7bhu5A74bu2SkvhuqXhu7jhu6Y54bu2w4lKw5VMTEpL4bu2xq/hu7jhu7Thu7Y5w4lKw5JO4buOSksvw41JLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4nhu5A1OeG7uCw7SsON4bu34buQYUsm4bu24bu4SzvEgzA74bu04buCS+G7pOG7kks44busS8WoxIMy4bukSzrhu5A74bu0Szfhu5BL4buk4bu2MkvDmeG7kjtL4bu2LOG7nuG7pEs14bu24bqh4bukS8Oi4bqhSybhu7bhu5Lhu6Thu7ZLxahWO0s6YeG7kEs54buU4bu4S+G7pOG7tiLhu4RL4buJ4buSSzvEgzA74bu0Sznhu7bEgzE74bu0S8WoxIMy4bukSzvhu7bhu7hXYUs54bu4WWFLOeG7tsSDIDvhu7RLxahWO0s5VDtLOyDhu7hLOmHhu5Dhu4JLN33hu7hLxajGrzpLw5nhu5I7SzNL4buk4buS4bukSzsg4bu4Szk3LDvhu7RLw6Lhu5hLO+G7tCzhu5jhu7hLOSQ74bu24buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjUnhu7g64bu0S+G7pD/hu5A4OMOJSuG7uOG7icavOznGrzdL4bumOeG7tmE6w5lKSzg54bqtP8avw4lK4bql4bu44bumOeG7tuG7gEvDlUxMNeG6p+G7hkvhu7bGr+G7uOG7tOG7tjnhu4BLw5JM4buONeG6p+G7hkpLODfhu6TDiUovL+G7pOG7pjvhu4TDmeG7kCw54bu24buQO+G7tuG7tizhu5Dhu4TDojsv4bumxq84JjksNS87xq/huqU4L05NT04vTcOUT+G7pk5NTMOTT0zDlDlOw5Phu4xNP08tek7hu4zhu4zDlOG7jMOUTU3hu47Dk8OVw5XDki1MTcOV4buQ4bum4buEKjXhu7RKS+G7kD85w4lK4bu54bu2IDpLO+G7tCw7S+G7pOG7kks54bu2YUs7xIMwO+G7tEvhuqfhuq9L4bu54bu24buQO+G7tkpL4bql4bu44bumOeG7tsOJSsOVTExKS+G7tsav4bu44bu04bu2OcOJSsOSTOG7jkpLL8ONSS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buJ4buQNTnhu7gsO0rDjeG7i+G7kCxLO+G7mjpLNmHhu5BL4buk4buSSznhu7ZhSzvEgzA74bu0SzNL4bqn4bqvS+G7ueG7tuG7kDvhu7ZLOTczSznhu7bhu5g74bu2S8Wo4bue4bukSzjhu5Y7SzdSOUvFqMSDMuG7pEs74bu24bu4V2FLO+G7tMSDMeG7uEvEg+G7kEvhu6Thu7ZhWzvhu7Thu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXEkWE54bu2LDdKw41JODk3LDvhu7TDjeG7mSzhu5jhu7hL4bu54bu2YUstS+G7mSzhu5g74bu0S2o+O+G7tEkvODk3LDvhu7TDjUkvNcON

Hoài Thu - Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]