(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhiều người đang viết, vẽ ra những hình ảnh, dòng chữ dung tục và độc địa ở một số địa bàn dân cư với suy nghĩ sẽ ngăn chặn được những việc làm vô ý thức, nhưng tiếc là chính họ lại đang đặt mình vào cuộc đuổi bắt không có hồi kết.

Tin liên quan

Đọc nhiều

LuG7g1194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu51Q4buFcOG7iWJ7IeG7iMOpan1w4buF4bq5auG7h33huqvDqn3hu4vhu4PDsmrhu4d94bqtbWp94bqtN+G7hX3hu6E24buFLi/hu4NdIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53hu4JiNuG6qXshSuG7g+G7heG6u3F9auG7h8O54buV4buFfeG6qzZq4buHfeG7q+G7heG6uXAmfeG7q2V94bufNn1q4buD4bupauG7h33hu4NnauG7g31hauG7gyZ94bqpbWrhu4d94bqt4buD4bupfeG6qXFq4buHfXB04bqtfeG7qzh94bqrw7Xhuq194bqraDZ9xqF9xKnDtXB94buh4buNfeG6q2g2feG6pzhqfeG6qeG6sWp94bqtw7l94bur4buZ4buFfeG7oXHhu699auG7h+G7g8OtfeG7oWV9auG7h8Ogan3huq3hu4PDo2p94bqrw7nhu5fhuq19auG7g+G7qWrhu4d94bur4buF4bq94bqtfeG7iTjEqX3hu6vDsn12fXDhu4Phu6Xhuq0mfWrhu4PDuWrhu4d9cOG7heG6ueG6rX3hu4k4feG6reG7g2Zq4buDfeG7g2594buJOeG7hX3huqs2auG7h33huqvDo3B9xKlnauG7g33hu6s4a33huq1xw7Xhuq194bqrccO04buFfeG6p+G6oXB94buL4buDw7Jq4buHfeG6rWx94buD4buP4buFfeG7i+G6uXA/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IS7hu4XEqeG7h33huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7heG6rGJqcGLhu597feG7oXDhu6/hu4li4bu2e+G7seG7heG6qXDhu4MlfTI1MuG7neG7rSp94buDYuG7heG7h+G7g3AlfSAiIOG7neG7rSp7feG7oeG7n+G6reG7tnsvL+G7heG7qz/huqc2a3Dhu4M2auG7g+G7g2s2P+G7q2ovamLhu7Hhu6EvIl1dIC9dNTPhuqkxXVsiIiI1cCAzWzHhu4ldLV0/w6zhu53hu4d7fTbhu4lw4bu2e+G7iMOpan1w4buF4bq5auG7h33huqvDqn3hu4vhu4PDsmrhu4d94bqtbWp94bqtN+G7hX3hu6E24buFe33hu7Hhu4Xhuqlw4buD4bu2ezI1Mnt94buDYuG7heG7h+G7g3Dhu7Z7ICIge30vIS4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqw24budcOG7hWtqeyE7QWrhu4N9xKnhu4Vq4buDfeG7g242LC4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyFQ4bunauG7h33huq1sfeG6reG6sXF94bqt4buDceG7r+G6vWp94buL4buDw7Jq4buHfeG7gzbhu6994butYeG7r33hu582fXDhu5/DqWp94bqrw7nhu5Vq4buHfeG6qMO54buTauG7h33huqpnauG7g31K4buH4buD4bq9feG6q2s5an3hu6NxNn3hu4vhu4NxfeG6q8OyfXDhu4NofeG6qsOyauG7h33huqbhuqHhuq194buGNn0tfcSpw7VwfeG7i+G7g3F94bqrw7J9cOG7g2h94bqrw7nhu5fhuq19auG7g+G7heG6u3F9auG7h8O54buV4buFfWrhu4PhuqHhuq194bqr4bq5an1q4buDw7l94buL4buFw6pxfcSp4bqlcX3huq11Nn1Q4bucfVDhu4M2auG7g33hu4JsNj99UDnhu4V94bqr4bqx4buvfeG6rWx94buH4buFNn3huqtnauG7g33huqfhu6Xhuq194butcuG6rX3hu6vhu5nhu4V94bur4buF4bq94bqtfcSpw7VwfeG7oeG7jX1q4buHw7nhu5Xhu4V94burdGrhu4d9cOG7n8O1xKl94bqr4buFfeG7q+G6vX3hu6Hhu4Vq4buDfeG7nzZ94buL4buDcX3huqvhurdwfXDhu5/hu41q4buHfeG6rTlq4buDfWrhu4M4fcSpZ2rhu4N9asOpan3huqvDoX3hu6vhu4XhurlwfeG7icOpan1ww7nhu5Vq4buHfeG6qW1q4buHfeG6reG7g+G7qSV94oCc4bqq4bulNn1qOGt94bqrN+G7hX3huqfhurXhu699xqF94bqr4bqx4buvfeG7iTh94bqt4buDbOKAnT994buq4buF4bq94bqtfeG7iTjEqX3hurfhu6994bqr4buTan3hu4fhu4Vhan1q4buD4bqjxKl94bud4buDYWp94buL4buDN2rhu4d94buJOeG7hX3hu6vhu4Xhur3huq194buJOMSpfeG7oTbhu4V94bqtdTZ9auG7h8O54buV4buFfeG7i+G7gzfhuq0mfWrhu4PDuWrhu4d94bqpa33hu4vhu4PDsmrhu4d94bqt4buDcn12feG6q+G6uWp94bujceG7r33huqtoauG7g33huq11Nn3hu53hu4M34budfeG7iXHhurVwJn1qw6lqfeG7q8OyfXBnauG7g33huqvDoX1w4bufxqF9cOG7gzhq4buDfeG7gzhq4buDfeG6q8O1auG7h33huqlxauG7h31wdOG6rX3hu6s4feG7rXLhuq194bud4buDOcSpP31K4buD4buF4bq7cX1q4buHw7nhu5Xhu4V9auG7g2dqfeG7qzhrfeG6qW1q4buHfeG6reG7g+G7qX3huqdx4buPan3huq3DueG7leG7hSZ94bqnOGp9cDdqJn3huq3Dumrhu4d94bqtbH1q4buHw7nhu5Xhu4V94bq3xKl94bul4bqtJn1q4buDw7lq4buHfeG7n+G7j+G7hX1w4bq3cH3huq1hfeG6q+G6u3F94buJw6Nq4buHfeG7iWV94bqnw7nhu5nhuq194bujcTYmfeG7i+G7g3F94burxanhuq194bq34buvfeG7q+G6pWp9cOG7heG6ueG7nX1wdOG6rX3huqdofcSpw7VwfeG7oeG7jX1q4buHw7nhu5Xhu4V94bujcTZ94bqrw7nhu5Vq4buHfeG7neG7g2xq4buHfXHhurk/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IVDhurHEqX3hu4l2feG6reG7g3Fq4buHfeG6rXU2fWrhu4Phu4XhurtxfWrhu4fDueG7leG7hX3huqnhurFqfeG7iTh94buL4buDw7Jq4buHfcSpceG7jWp94bqp4bqx4buvfeG7qzhrfWrhu4Phu6lq4buHfeG7ocWpfeG7q+G7heG6veG6rX1q4buDw7l9cOG7g+G6uSZ94buDbn3huq3hu4Phu5V94bqr4buX4buFfeG7g2vDo+G6rX3hu4k4feG6reG7g3V9auG7g+G6sWp94bqtdTZ94bqpbWrhu4d94bqt4buD4bupfXZ9cOG7g+G7peG6rX3huqvDueG7l+G6rX3hu6vhu4Xhur3huq194buJOMSpfeG7oTbhu4V94bqtdTZ9xKlnauG7g33EqTh94bqt4buDdX3huqvDtWrhu4d94butbDZ94bqr4buFfeG7g2vDo+G6rX3huq3hu4NmauG7g33hu6Nx4buv4bq7an3hu6HGoX1wOeG7hX3huq1sfeG6p+G7heG6vWp94bud4buDN+G7nX3huq02an1w4buD4buF4bq94budfXDhu59hfeG7iTnhu4V94buhxal94burw6BqfcSp4buFauG7g33huq3hu4NrfeG6q8OyfXDhu4NoP31K4buDw7lq4buHfWrhu4Phu6lq4buHfeG6q+G7heG6u3F94bqrbH3huqvhurtxfeG7i+G7g8OyauG7h33huqvhurlqJn3huqltauG7h33huq3hu4Phu6l9cOG7j2p9cDnhu4V94bqt4buDa33huqvhurlqfXDhurVqfeG7i+G7g+G7hX3huq3hu4N1fWrhu4PhurFqfeG6qzfEqX3huqvhurdwfeG6q8OqfXDhu5/hu41q4buHfeG7reG6seG7r31q4buDOH3huq3hu4NifeG7ieG6t+G7nX3huqvhu4U/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IeG7onE2feG7ocWpfeG7q+G7heG6veG6rX3huq3hu4NrfXDhu4Phurfhu6994buhxal94bqr4bq3cX1w4bufNmrhu4N94bur4buZ4buFfeG6rTfhu4V94but4bq3cX3huq11Nn3huq3DtWrhu4d94bqr4buPauG7h33huqnhurFqfeG6rcO5feG7iTh94buf4bq3cH3hu6/hurlxfeG7mXAmfWrhurlxfWrhu4PDuX3hu4vhu4PDsmrhu4d9xKlx4buNan1qbOG7hX3hu4k4feG7i+G7g8OyauG7h33huq1sP31K4buD4bupauG7h31q4buHw7nhu5Xhu4V94bud4buDbGrhu4d9ceG6uX3hu582fcSpw7Lhu4V9cOG7n8O54buVauG7h33huqdofeG6q2LEqX3hu582feG7oWt94buhN2rhu4N9auG7g8O5fXDhu4NyfeG7q+G6tXB9auG7g8O5auG7h33hu4ltauG7h31wxal9cOG7n25q4buHfeG7q+G6pWp94buL4buDw7Jq4buHfeG7icOpan1w4buF4bq5auG7hz994buCbn3huq3hu4Nuan3hu6vhu4Xhur3huq194buFxKl94buJw6Nq4buHfXDhu4Nia33huq034bqt4buDfXDhu4XDqXF94bqtxanhuq19auG7g+G6t3AmfXDhu4PhurXEqX3huq3hu4NmfeG6rWx9auG7h8O54buV4buFfeG6rW1qfeG7oXHhu699auG7h+G7g8OtfeG6rThq4buHfWrhu4PDuX1w4buD4bq5fXDhu4NnfeG6rThq4buHfeG7neG7g2xq4buHfXHhurl94bqt4buDa33huqfDs31w4bul4bqtPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyHhu6Bx4buNcH3EqcO1cH1w4buD4buV4buFfeG7h+G7hTZqfeG6qTjhu4V9cMOy4buFfeG6reG7pX3huqvDo3B94bufNn3huq3hurFxfeG7g2/hu4V94buJOCV9SuG6uXF9auG7g8O5feG6rcO1auG7h33huqvhu49q4buHfeG6qeG6sWp94bqtw7l9xqF94bqr4bqx4buvfeG6rXNq4buHfWrhu4fhu4/hu4V94buJOeG7hX3hu4ds4budfXZ94bqt4buDa31q4buDNnF94bqrw6p9auG7h8Ogan3huq3hu4PDo2p9cGdq4buDfXDhu585auG7h31qOOG7r33hu4Nrw6Phuq194bqt4buDZmrhu4N94bujceG7r+G6u2p94bqraDZ94bud4buDw7nhu5Nq4buHfXDhu4PFqeG6rX1w4buD4buFfWrhu4fhu4Phu4XDqcSpfXDhu5834bqt4buDfWrhu4Phu4Xhur3EqX3hu6NxYWp94buJdn3huqvDsn1w4buDaCZ9cOG7g2d94bqtbH3hu4llfeG6q8OhfeG7i+G7gzfhuq0mfeG6qW1q4buHfeG6reG7g+G7qX3hu53hu4Nhan3huq1hxKl94buL4buDw7Jq4buHfXDhu49qfXA54buFfeG7ieG6sXF94bqr4bq5an1w4buD4bq5P31Qw7Lhu4V9cOG7g+G6t+G7r33EqWdq4buDfeG6rcO6auG7h33huq1sfeG7neG7g+G6s2p94buJ4buR4buFfeG6q8OhfeG7i+G7g8OyauG7h33hu4ds4budfeG6q8O54buX4bqtfXDhu4Xhurlq4buHfWps4buFfeG6q8OqfeG7rWw2feG6p2994bqr4buFfeG6qW1q4buHfeG6reG7g+G7qX3hurfhu68/fVDDsuG7hX3huq3Dumrhu4d94buH4buF4buNauG7h31q4buD4buF4bq7cX1q4buHw7nhu5Xhu4UmfXDhu4NxfcSpZ2rhu4N9cOG7n2tq4buHfeKAnOG7q2994buLY2rigJ194buJ4buX4buFfWbhuq3hu4N94bqrw6p94bqt4buDbmp94buhxal94bqnZ2rhu4N94buvw6lqfeG7n+G7hcOpauG7h33EqWdq4buDPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyHEqOG6t+G7r31qw6DEqX1qNuG7r31wZ2rhu4N9cOG7nzlq4buHfcOyfWrhu4Phu4Xhur/EqX1w4buDaH3hu4fhu4U34bqtfeG7rXHhurdwfeG7g+G7heG6vWp9auG7hzjhu6994bqtOGrhu4d9auG7g+G7heG6u3F94buD4buTaiZ94bqt4buDcmrhu4d9cDZ94bqp4bq/feG6qThq4buHfeG6p+G6oXB94buHw6Phu519auG7g+G7qWrhu4d94bqpbWrhu4d94bqt4buD4bupfeG7q+G7heG6uXAmfeG7g2dq4buDfeG7q2V9auG7h3Hhur3huq3hu4N9auG7h2s54bqtfXDhu5/DqWp9cMO54buVauG7h33hu6s4feG6rWF9auG7g+G7qWrhu4d9cOG6t8SpfeG6p+G7hcOqan3huqvDueG7l+G6rX3hu4k4xKl94bqtw6JqfXDhu4PhurVqfXDhu59ia33GoX3hu4vhu4NxfeG6qeG6sWp94bqtw7l9auG7g+G6o8SpfeG7n8Ogan3huqtifeG6rTfhuq194buDOGrhu4N94bur4buFfeG7reG6scSpfeG7gznhu4V94bqr4bq5an3hu4nhu5fhu4V9ZuG6reG7g33huq11Nn024buFfeG6q2x94buDa8Oj4bqtfeG6rXU2fcSpw7VwfeG6rcO1auG7h33huqvhu49q4buHPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyHhu6BlfXDhu4Phurl9ajhrfeG7i+G7g+G7hX3hu6HFqX3hu53hu4Nhan3huq1hxKl94bq34buvfWrhu4c44buvfcSpw7VwfWrhu4Phu4XhurtxfeG7g+G7k2okfcSow7VwfeG7i+G7g+G7hX3hu6vhuqVqfeG6rW1qfWrhu4fDueG7leG7hX3huqnhurFqfXDhu4Phu4XhurlxfXZ9cOG7g+G7peG6rX3hu63hurHEqX3hu4M54buFfeG6q+G6uWp94buJ4buX4buFfWbhuq3hu4N94bqtw7Vq4buHfeG6q+G7j2rhu4d9xKk4feG7i+G7g8OyauG7h33huqvDueG7l+G6rX1q4buHw6BqfeG6reG7g8Ojan3hu4to4budfXDhu4Phu5Xhu4V94bqn4bqjauG7h33huqfhu4Xhur1qfeG7neG7gzfhu5194bud4buDc33hu4Phu5fhu50mfeG6reG7g+G6oeG6rX3huq3hu4PhuqFqfeG7oWV94bqtOGrhu4d94bud4buDN3B94buh4buFauG7g31w4buDw6nEqX1q4buD4bupauG7h33hu6vhu4Xhur3huq194buJOMSpfXDhu4Phu4XhurlxfeG7q8Ogan3hu4NsNiZ9cOG7g+G6tcSpfeG6reG7g2Z94bur4buFfeG7neG7gznEqX3hu53hu4M34budfeG7iXHhurVwfeG6reG7g2l9auG7g+G6o8SpfeG6q8OqfXDhu59hfeG6q8O6Nn3hu4nhuqVqfWrhu4M2cT994bqqbH3huq1sfXDhu4PDqn3hu61ixKl9auG7g8O5fcSpw7VwfeG6rXHDteG6rX3huqtxw7Thu4V94bqn4bqhcH3EqTh9NuG7hX3huq3Dumrhu4d94bqt4buDa33hu5/huqNq4buHfcSpZ2rhu4N94bqtbH3hu6Nx4buv4bq7aiZ94bqpc33huq3hu4PEg2rhu4d9NuG7hX3huqtyauG7h33huq1hPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyFQ4buDNuG7r33huq3hu4NrfXDFqX3hu53hu4M3cH3hu53hu4NtauG7h33hu6vhur19cOG7hcOpcX3huq3FqeG6rX1w4bufw7nhu5nhuq194bqtN+G7hX3hu6E24buFJn1q4buHw7nhu5Xhu4V94bqp4bqxan3hu4PDoeG7r33huqvhurt9auG7h+G7g2h94bqt4buTfeG7o3E2an3huq3hu4Phu6Xhuq19asOgauG7h33hu6vhu5nhu4V94bqtw7Jq4buHfeG6rXR94bqrdX3EqTlq4buDfXDhu59rauG7h31wNuG7r33hu63GsH3hu4l2feG6qeG7pXB94bqr4buFw6rEqX3hu6vhu4V94bud4buDOcSpP33hu6zhu4VqfeG6q+G7p2rhu4d9auG7h+G7g8OtfeG7n+G6o2rhu4d94buJ4bq34buvfeG6rTfhu4V94but4bq3cX3huqvDqn1w4bufaH3huq034buFfeG7reG6t3F94buhZX3hu4vhu4PhuqHhuq194bqt4buD4bq5feG6q8O54buX4bqtfWpsJn3EqTh9cOG7g8Wp4bqtfeG7nzZ94bqt4buDaX3hu4k4xKl94bqt4buDa33huq034buFfeG7reG6t3F9cOG7n8ahfWrDqWp94but4bq3cX3hu61mJn034bqtfeG6q8O14bqtfeG7g+G7k2p9xKk4fXDhu4PDsuG7hT994bqs4buDaX3hu4vhu4Phu4V9ajhrfXDhurdwfeG6rWF94bqt4buDcmrhu4d9cDZ94bqtc2rhu4d9dn1w4buD4bul4bqtfeG6reG7g3Fq4buHfXA24buvfeG6p2FrfeG7q+G6vX3huq034buFfeG6q3Jq4buHJn11auG7h33hu4PDtX3huq034buFfXDhu41wJn1w4buDZ33EqeG7meG7hX3hu4vhu4PDsmrhu4d94bqtbWp94bqtN+G7hX3hu6E24buFPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buve33hu6Fw4buv4buJYuG7tntwYuG7rXAtNuG7ieG7heG7h2olfeG7n+G7heG7h+G7g3AqeyEu4buhcOG7n2tq4buHIeG7iDbEqX3huqrhu4XhurtqLi/hu6Fw4bufa2rhu4chLi/hu50h


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]