(vhds.baothanhhoa.vn) - “Ai mua moi đi, ai mua moi nào…”. Tiếng rao mua moi được phát ra từ chiếc loa nhỏ của chị bán moi dạo khiến khu phố nơi tôi ở trở nên rộn rã hơn vào chiều đông. Tiếng người trong nhà gọi vọng ra để mua moi. Trong chiếc khẩu trang kín mít, chị bán moi giới thiệu đặc sản moi ở vùng biển Quảng Xương vừa được đánh lên và chị vội vã lên phố cho kịp giờ cơm chiều.
4buDeOG7icOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiTR5w4rDgMO6w63hu4Xhu4PhurzDiuG6usOD4bqid+G7hT3huqZzw6xz4buEw7LDrHJ54but4bqi4buDL+G6vMOK4bq6w4PhuqJ34buF4buDL3jhu4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVjDusOydMOt4buF4buDw7rhuqDhu4XigJzDknnDrOG6oOG6vsOyw6zhuqDDg3nDrHV54bq9w6zDsnnDrOG6oOG6vsOyw6zhuqDDg3nDrOG6ouG7j8OD4oCm4oCdw6rDrDR54bup4bqid8Os4bq6w7LDg8Os4bqg4bq+w7LDrOG6oMODecOsdUdEc8Osw4l44buNw4rDrOG6usOyw6zDiknDrHN4eeG7qXPDrMOAw4PDssOs4bqieOG6tsOsc+G7hMOyw6xzeOG7tcOscuG7jeG6osOs4bqgw4N5w6x0w7XDg8Osw4F4eeG7qeG6osOsw4F44bq+w6zDiXjDgsOs4bqi4bqqecOsw4rhurR5w6zEkMOsw4rhurrEkMOs4bqixrDhuqLDrOG6uuG6puG6osOs4bq64buRw6x44bqq4bqiw6zhu4jhu4/Dg8Osc3h54bur4bq+w6x14bq04bqid8Oqw6w0eeG7qeG6onfDrOG6ondHQ3nDrMOK4bq6w4PhuqJ3w6zhuqJ44buPw6x34bqwecOs4buI4bqw4bqid8Os4bq6w7LDrHXhu63DrOG6oOG6vsOyw6zhuqDDg3nDqsOsNOG6usOD4bqid8Osc3h54bupc8Osw4F4cOG6vsOsw4rhurrDsuG6onfDrMOBw73huqLDrOG6oMO9w4rhur3DrHN44bu1w6xy4buN4bqiw6zhuqDDg3nDrHd5QnnDrMOKeHnhu7Hhur7DrHXhu5dzw6zhurzDtOG6osOs4bqgw4N5w6zEkMOs4buI4buG4bqid8Oscnnhu63huqLDrDHhur7DtOG6onfDrOG6t0fhuqrhuqJ3w6zhu4hJw7LDrHVHRHPDrHXhu43huqJ4w6zDgMaw4bqiw6zhu4jhu4/DrHN44bu1w6zhu4jhuqZ5w6zhu4jhu5HDrMOAxrDhuqLDrMOJeMOCw6xzeMODw6zDgeG7tcOJw6x3eUPDrHPhuqrhuqDDrHN4eeG7q+G6vsOq4buDL8O64bqg4buF4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lSw4N0S8Ot4buF4buDw7rhuqDhu4Xhu4N54bqgd8Osc8OAw7Lhurzhurxiw615U8O64bqiw4rDuuG6usOsdMOKeOG6vuG6oHLDrcOs4bq8w4pLw4DDumLDrcSoeXTDinjhurnDrG5v4buLw4lK4bq7w6x4w7p5d3jDiuG6ucOsbMSp4buLw4lK4bq7w63DrOG6vOG6unNiw60vL3N04bqiw6pyw7LDg8OKeMOy4bqieHjDg8Oyw6rhu4jhuqIvdMO64bq8w4HDisODw4kv4bqiw7rEqOG6vC/EqcSp4buL4buJL+G7icOzb3TEqcSp4buJbGprbsOKxKlqbG1rw4Dhu4vDqkHDiXfDqeG6umJr4buJ4buJw63DrMOyw4DDimLDrT3huqZzw6xz4buEw7LDrHJ54but4bqiw63DrMSoeXTDinhiw61ub+G7i8Otw6x4w7p5d3jDimLDrWzEqeG7i8Otw6wv4buF4buDL8O64bqg4buF4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lTw7LDicOKecOD4bqiw63hu4Ukw4N5w6xyeeG7reG6osOsdUdEc8Os4bqid0dDecOsdOG7neG6osOsw4p44bq+w6zhuqDhur7DsuG6vcOs4bq84bqqw6xzeOG7qcOs4buI4buPw6zDiXjhuqp5w6zDgXjhurTDquG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJUsODdEvDreG7hSV44buK4bqid8Osc8OD4bqiw6zhuqDDg3nDrOG6oOG7j+G6vsOseOG6pOG6onfDrOG6onjDtcOKw6zDiuG6usOD4bqid8Osc3h54bupc8Os4bq64bqsw6x1R0Rzw6xz4buNc8OscuG7j8Os4bqi4bqmecOsw4rhurpEw6zEkMOsw4F44bq+w6zDiXjDgsOsw4F4w7rhuqLDrOG6okhzw6zhuqLEkMOqw6zigJwkw4N5w6zDikfhuqp5w6zhuqLhu49Lw6zhuqDhu4/DrErhu4/Dg8Os4buIQnnDrMOBeOG7qcOsc3jhur7DssOsw4p44buzw6zhuqJ3w4PhuqLDrOG6uOG6vuG7jeKAneG6vcOs4bqieHnhu6vhur7DrHLhu4/DrOG7iEnDssOs4bqg4bq+w7LDrOG7iEnDssOsSuG6vkzDisOsSsODw7LDrOG6osSCecOsdeG7qeG6osOsc+G7jXN4w6xzeOG7qcOscnnhu6nhuqLDrOG6oMSC4bqiw6zhuqDDg3nDqsOsU8SCw6zhuqJ3R0N5w6xz4bqu4bqiw6zhuqDhur7DssOs4buI4buPecOsc+G7neG6osOsdeG7rcOsw4l44bqqecOsw4F44bq0w6x04buG4bqid8OsdOG7n+G6osOs4buI4buzw6x14buA4bqid8Os4bqg4buGw7LDrOG6oMODecOsw4pH4bqqecOs4buI4buPw6zhuqJ3w4PhuqLDquG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJUsODdEvDreG7hSTDg3nDrHPEgsOs4bq44bq+w7LhuqJ4w6zhuqLhu5PhuqDDrOG6onhH4bqid8Os4bqgw4N5w6zhuqJ4eeG7q+G6vsOs4buI4buPw6zhuqJ3w4PhuqLDrOG6onjhu6PDisOsw4pJw6x14bqmw6zDinjhu43huqJ3w6zhu4nhu4vDrHXhu6nhuqLDrMOKeOG7jeG6onfDrMSpw6zhuqLhu5PhuqDDrOG6vMOy4bq+w6rDrCTDg3nDrHVHRHPDrErDuuG6oMOsw4Dhu4/DrOG6oMSC4bqiw6zhurjhur7hu4/DrOG6oOG7j8Osw4p4ecaw4bqiw6zhuqJ4ecaw4bqiw6xyw7LhuqLDrMOK4buX4bqid8Os4buI4buPw6x1R0Rzw6zhuqJ3R8OsdOG7neG6osOsdeG7jeG6onjDrHLhu5nDisOs4bqieHnhu6vhur7DrOG6onjhu6PDisOsxJDDrHPhu41zw6zhu4jhu4bhuqJ3w6xyeeG7reG6osOsM+G7n+G6oMOsM+G6quG6ouG6vcOsMeG6vsO04bqid8Os4bq3R+G6quG6onfhur3DrFjhu6Hhur7DrD3huqZz4oCmw6wleOG7iuG6onfDrHN4eeG7qXPDrHLDqMOsc+G7hMOyw6zhuqJ3R8OsdOG7neG6osOsc+G7ocOJw6xy4bup4bqiw6x1R0Rzw6zDinhH4bqq4bqid8Osw4Dhu415w6zDinjhur7DrOG6oOG6vsOyw6zDisO1ecOsc3jhuqjDrOG7iEJ5w6x3eeG7jcOsdMOyw4PDrHXhuqbhuqJ3w6zDiknDrG/DrC3DrOG7ieG7i8Os4bqid3jhu7PhuqLDrHXhuqThuqJ3L+G7icOBd8Oqw6xS4buz4bqieMOs4bq44bq+4bud4bqi4bq9w6zhuqDhuqh5w6xzeOG6vkvhu6nhuqLDrOG6usOyw6zDgXjhuqp54bq9w6zhuqJ3R8OsdOG7neG6osOs4bqi4bup4bq+w6zDiuG6uuG7gOG6onfDrHXhu4/huqLDrOG6oMODecOsc8SCw6zDinjhu63DrMOKeOG6vsOsdUdEc8OsxKktasOsw4rDtcOq4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lSw4N0S8Ot4buFJMODecOsw4Dhu4/DrOG6oMSC4bqiw6zhu5PhuqLDrHThu53huqLDrHThu5HDrMOJeOG6rMOscnnhu6nhuqLDrOG7iOG7j8OsdUdEc8Osc3jhu6nDrHJ54bup4bqiw6zDinjhu4/huqJ4w6zhuqJ4eeG7q+G6vsOs4bqgxILhuqLDqsOsJMODecOsw4pH4bqqecOs4buI4bq2w6xyxILhuqJ34bq9w6zDgXh5w6zDiXjhuqp5w6zhuqDhu7PhuqJ4w6zhurzhu5PhuqLhur3DrOG6oOG7j+G6vsOseOG6pOG6onfDrOG6onjDtcOKw6zhu4jhu4/DrHPEgsOs4buI4bu1w6zhuqJ34bqww4rhur3DrOG6oMODecOs4bqg4bur4bqg4bq9w6zDinjhuqrhuqDhur3DrHXhu5dzw6zDiuG6ukfhuqJ3w6xz4buEw7LDrHJ54but4bqiw6rDrCTDg3nDrHVHRHPDrOG6ouG7meG6onfDrHN44bu3w6zhuqDhu6PDisOsxKnDrOG6onfhu49Lw6zDgOG7j8Osw4F44bq0w6rDrCV3w4Phu495w6zhurrDsuG6vcOs4bqgxILhuqLDrOG6uOG6vuG7j8Osw4pJw6zDinh5xrDhuqLDrOG6onh5xrDhuqLDrOG6ouG7j0vDrHPhuq7huqLDrHVHRHPDrOG6ondHQ3nDrHThu53huqLDrOG6oHnhu6vhuqLDrHJ54but4bqiw6zDgOG7j+G6oMOs4bq6w7LDrMOAw4PDtXnDrOG6oOG7meG6oMOsdeG7l3PDrHJ54buxw4rDrMOA4buPw6zhuqDhu5nhuqDDrHN44bq+w7Lhur3DrOG6oOG7meG6oMOsw4rhurThuqDDrHVHRHPDrOG6onh54bur4bq+w6zhuqJ3R0N5w6xLxrDhur7DrMOKeMO9c3jDquG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJUsODdEvDreG7heG7g3nhuqB3w6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrXlTw7rhuqLDisO64bq6w63DrOG6vMOKS8OAw7piw63EqHl0w4p44bq5w6xub+G7i8OJSuG6u8OseMO6eXd4w4rhurnDrGzEqeG7i8OJSuG6u8Otw6zhurzhurpzYsOtLy9zdOG6osOqcsOyw4PDinjDsuG6onh4w4PDssOq4buI4bqiL3TDuuG6vMOBw4rDg8OJL+G6osO6xKjhurwvxKnEqeG7i+G7iS/hu4nhu4tsdGrhu4nhu4tsa8SpxKnDimzhu4lvbcOzw4Dhu4vDqkHDiXfDqeG6umJtxKlqw63DrMOyw4DDimLDrT3huqZzw6xz4buEw7LDrHJ54but4bqiw63DrMSoeXTDinhiw61ub+G7i8Otw6x4w7p5d3jDimLDrWzEqeG7i8Otw6wv4buF4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lTw7LDicOKecOD4bqiw63hu4Ukw4N5w6xyeeG7reG6osOsw4Dhu4/DrOG6onfhur5LxrDhuqLDrMOAeeG7seG6vsOsc3jDveG6onjDrMOA4buP4bqgw6zhuqLGsOG6osOs4bqgxILhuqLDrOG6oOG7meG6oMOs4bqgw4N5w6zhuqJ3w4PhuqLDrMOK4bq+S+G7scOKw6rhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVLDg3RLw63hu4U04bq0ecOs4bq44bq+w7rhuqLDrFThu7Xhur7DrC3DrHLhu4/DrHN44buEw6zDiuG6uuG7p8Osc+G6qsOs4bq8xJDDrOG6vMO04bqiw6xK4bq+4bujw4rDrOG6okdCc8Os4bqg4buZ4bqgw6zDiuG6uuG6vkvhu6vhuqLDrMOKeMOC4bqid8OsWMOD4buP4bqid8OsVOG7teG6vsOs4buBw4l4R0PhuqJ3w6xYw7R5w6wleeG6onjhur3DrMOKeOG7tcOsSuG7kcOsJXd4ecOsM+G6quG6ouG7h8Oqw6zhuq/DguG6osOsw4Dhu4/DrOG6ondHQ3nDrHPDg+G6osOs4bqgeeG7q+G6osOscnnhu63huqLDrOG6osaw4bqiw6zDgXjhu43DrMOy4bqgw6x4eeG7reG6vsOs4buI4burw6zhuqDDtOG6onjDrHXhu6PDisOsc+G6tMOs4bq8eeG6onjDrOG6usOyw6zhu4jhu4/DrOG6onjhu4rhuqJ3w6zhuqDEguG6osOs4bq44bq+4buPw6zhuqDhu4/DrOG6oOG7pcOsw4p4ecaw4bqiw6zhuqJ4ecaw4bqiw6zhuqDDsuG6onfDrMOAw7V5w6xzeMODw6zhu4jhu4bhuqJ3w6x14bujw4rDrOG6ouG7j0vDqsOsU+G6qsOs4bq8xJDDrOG6vMO04bqiw6xK4bq+4bujw4rDrOG6okdCc8Os4bqg4buZ4bqgw6xz4buEw7LDrFThu7Xhur7DrMOBeOG6tOG6onfDrHN44bu3w6zhurzDtOG6osOsSuG6vuG7o8OKw6zhurp5xrDhuqJ3w6zDgMODw7V5w6zhuqJHQnPDrOG6oOG7meG6oMOsw4rhurrhur5L4bur4bqiw6zDinjDguG6onfDrOG6oOG7j8Osc+G6ruG6osOsc8SCw6x14buXc8Os4bq8w7ThuqLDrOG6oOG7meG6oMOsw4rhurThuqDDqsOsJXfhur5LxrDhuqLDrMOAeeG7seG6vsOsw4Dhu4/huqDDrOG6oOG7meG6oMOsw4rhurThuqDDrMOA4buPw6zhuqDDg3nDrHJ54but4bqiw6zDikfhuqp5w6zhu4jhu4/DrOG6oOG6vsOCecOs4bq8w7VzeMOq4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lSw4N0S8Ot4buF4buDeeG6oHfDrHPDgMOy4bq84bq8YsOteVPDuuG6osOKw7rhurrDrcOs4bq8w4pLw4DDumLDrcSoeXTDinjhurnDrG5v4buLw4lK4bq7w6x4w7p5d3jDiuG6ucOsbmtsw4lK4bq7w63DrOG6vOG6unNiw60vL3N04bqiw6pyw7LDg8OKeMOy4bqieHjDg8Oyw6rhu4jhuqIvdMO64bq8w4HDisODw4kv4bqiw7rEqOG6vC/EqcSp4buL4buJL+G7icOzb3TEqcSp4buJbG1qw7PDimxtxKls4buJw4Dhu4vDqkHDiXfDqeG6umJra27DrcOsw7LDgMOKYsOtPeG6pnPDrHPhu4TDssOscnnhu63huqLDrcOsxKh5dMOKeGLDrW5v4buLw63DrHjDunl3eMOKYsOtbmtsw63DrC/hu4Xhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVPDssOJw4p5w4PhuqLDreG7hSTDg3nDrHJ54but4bqiw6wtw6wkxILhuqLDrOG6uOG6vuG7j8Osw4pJw6zDinh5xrDhuqLDrOG6onh5xrDhuqLDrHVHRHPDrHPhuqrDrOG6vMSQw6zhurzDtOG6osOsSuG6vuG7o8OKw6zhuqJHQnPDrOG6oOG7meG6oMOsw4rhurrhur5L4bur4bqiw6zDinjDguG6onfDrFjDg+G7j+G6onfDrFThu7Xhur7DrOG7gcOKeOG7tcOsSuG7kcOsJXd4ecOsM+G6quG6ouG7h8Osw4Dhu4/huqDDrOG6osaw4bqiw6zhurzDtOG6osOsw4l4cOG6oMOs4bqg4buZ4bqgw6zDiuG6tOG6oMOs4bqgw7LhuqJ3w6x14buXc8Osw4rhurpH4bqid8Os4bq6ecaw4bqid+G6vcOsdUdEc8Os4bqieHnhu6vhur7DrOG6ondHQ3nDrEvGsOG6vsOsw4p4w71zeMOq4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lSw4N0S8Ot4buFVOG7teG6vsOsc3h5w7LDrOG6vOG7p+G6ucOs4bqv4buPw4PDrOG6oOG7hsOy4bq9w6zhuqDDg3nDrHVHRHPDrMOKeOG6vsOs4bqg4bq+w7LDrOG7iOG7q8Os4bq64bqkecOs4bq6w4zDssOs4bq8w7VzeOG6vcOsw4DDg8O1ecOscuG6tsOsw4rDtcOJw6xzeOG7o8OK4bq9w6zhurzDsuG6vsOsdcSCw6x1w7rhuqDDrErDskvDrOG6onjhur5L4buv4bqiw6zhurrhuqR5w6zDiuG6uuG6puG6osOsw4p4xrDhuqDDrOG6oOG6vsOCecOsw4p4w7rDg8Osw4pPw6zDgOG7seG6vcOs4bqg4bqoecOsd3nDssOsdeG7s+G6onjDrOG6vMWpw6xzxILDrHLDvcOs4bq44bq+S+G7qcOKw6zhurp5xrDhuqJ3w6x14butw6zDgOG7j+G6oMOs4bqixrDhuqLDrOG6vMO04bqiw6zDiXhw4bqgw6zhuqDhu5nhuqDDrHXhu5dzw6zDiuG6ukfhuqJ3w6rDrCTDg3nDrHVHRHPDrOG6vOG6qsOsc3jhu6nhur3DrHN4w4PDrOG7iOG7j8ODw6zhu4TDrMOK4bq6w4PhuqJ3w6xzeOG6vuG6oMOs4bq64bqkecOsw4l44bqqecOs4bqid8OD4buPecOs4bqi4buZ4bqid8Oqw6xSw7LhuqLDrOG6onfhu49Lw6zhuqDEkMOs4bqi4buZw4nDrHXhu63DrHjDg+G6onfhur3DrHXGsOG6oMOsSuG6vsOC4bqid8Osw4p44buzw6x14buhS8Osw4HDveG6osOsw4rhurrhu43huqJ4w6zhurxH4bqq4bqid8Oqw6w04bq6w4PhuqJ3w6zhurjhur7hu43DrMOK4bq64buz4bqieMOsw4l44bqqeeG6vcOs4bqid0dDecOsw4Dhu4/huqDDrOG6oOG7meG6oMOsdOG7huG6onfDrHThu4LhuqJ3w6xz4buCw6xy4buV4bqid8Osw4rhurrDuuG6vcOsd+G6qMOsw4F44bq+4bujS8OsdcO0w4PDrMOAecaw4bqiw6zDiuG7gnPDrHXhu63DrOG6oOG7meG6oMOsc3jDveG6osOsdeG7q+G6vsOqw6wzw7Lhur7DrMOBeHnDrOKAnOG7k+G6osOs4bqi4buZ4bqid+KAncOsdeG6psOs4buJw6zhuqLhu5PhuqDhur3DrMOBeHnDrMOKeOG7o0vDrHLhu6vDrOG6oOG7l8OKw6zhuqDhu7XhuqLDrMOKeOG7s8Os4bqg4buZ4bqgw6x14buRw6zhuqJ34buj4bq+w6rDrFXEgsOsc0bhuqJ3w6zDgOG7j8Osw4p4Q3nDrHV54but4bqgw6zhuqDhu5nhuqDDrMOK4bq04bqgw6xzxILDrMOKeOG7rcOs4bqgw7LhuqJ3w6zhurrDssOs4bq8w4zDrHThu4LhuqJ3w6rDrCThu5nhuqDDrHPhu4/huqJ3w6x14butw6zDgOG7neG6vuG6vcOsc+G7j+G6onfDrOG6onfhu6Phur7hur3DrHPhu4/huqJ3w6zhuqJ3w4PhuqLhur3DrOG6onfhurDDisOq4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lSw4N0S8Ot4buF4buDeeG6oHfDrHPDgMOy4bq84bq8YsOteVPDuuG6osOKw7rhurrDrcOs4bq8w4pLw4DDumLDrcSoeXTDinjhurnDrGzhu4vhu4vDiUrhurvDrHjDunl3eMOK4bq5w6xubOG7i8OJSuG6u8Otw6zhurzhurpzYsOtLy9zdOG6osOqcsOyw4PDinjDsuG6onh4w4PDssOq4buI4bqiL3TDuuG6vMOBw4rDg8OJL+G6osO6xKjhurwvxKnEqeG7i+G7iS/hu4nDs290xKnEqeG7iWxv4buLbMOKb2/EqW5qw4Dhu4vDqkHDiXfDqeG6umJrb2zDrcOsw7LDgMOKYsOtPeG6pnPDrHPhu4TDssOscnnhu63huqLDrcOsxKh5dMOKeGLDrWzhu4vhu4vDrcOseMO6eXd4w4piw61ubOG7i8Otw6wv4buF4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lTw7LDicOKecOD4bqiw63hu4Ukw4N5w6zDgXjhurTDrFPDjcOsJXjDsuG6oMOsc+G7hMOyw6xT4bq04bqid8Osw4pLw6w0JVhYw6wlR0Jzw6zhuqDhu5nhuqDDrFPDjcOsJXjDsuG6oMOs4buBSuG7kcOsMeG6vsO04bqid8OsJXjDsuG6oOG6vcOseOG6vkvhu7HhuqLDrDHhur7DtOG6onfDrOG6t0fhuqrhuqJ34buHw6x1R0Rzw6xz4bq04bqid8Os4bqieOG7oeG6osOs4bq8w7ThuqLDrMOJeHDhuqDDrCpTKjDDrGrDrOG6vMOyw4PDrHPhu6PDicOsw4rhu7fhuqJ4w6zhuqLhu5PhuqDDrMSp4buLxKnhu4nDquG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJUsODdEvDreG7heG6r+G7q8Os4buI4buG4bqid8Oscnnhu63huqLDrDHhur7DtOG6onfDrCV4w7LhuqDhur3DrHjhur5L4bux4bqiw6wx4bq+w7ThuqJ3w6zhurdH4bqq4bqid+G6vcOsw4rhurR5w6x14bup4bqiw6zDinjhu5PhuqDDrHd5w7LDrHXhu7PhuqJ4w6zDsuG6onjDrDR4w7VzeMOs4bqv4buT4bqiw6xYeeG7reG6vsOs4buI4buPw6xzeOG7tcOsPcaww6w0eOG7tcOsM+G7jeG6vsOsxJDDrMOKeOG6tOG6osOsUuG7s+G6onjDrC3DrMOA4buPw6zhuqDhuqbDisOsw4rhurrDg+G6onfDrOG6onjhu4rhuqJ3w6x44bqmw6x3eeG7isOsd+G7s+G6osOs4bqid3jhu6vDrMOA4buP4bqgw6zhuqJHQnPDrOG6oOG7meG6oMOsw4rhurrhur5L4bur4bqiw6zDinjDguG6onfDrOG7iOG7j8Osw4l44buNw4rDrMOK4bq6eeG7reG6osOsw4p44buP4bqieMOsdMODw7LhuqJ4w6zhuqJ3eHnhu7HDicOs4bq8w7ThuqLDrErhur7hu6PDisOs4bqiR0Jzw6zhuqDhu5nhuqDDrOG6ouG6rHnDrMOKeeG7qeG6onfDrOG7iEJ5w6zDinhH4bqq4bqid8OseHnhu7Hhur7DrOG6okdCc8Os4bqg4buZ4bqgw6xTw43DrCV4w7LhuqDDrOG7gVPhurThuqJ3w6zDikvDrDQlWFjDrCVHQnPDrOG6oOG7meG6oMOsU8ONw6wleMOy4bqg4buHw6rDrCN44bq04bqid8Osc3jhu7fDrOG6ouG6rHnDrMOKeeG7qeG6onfDrOG7iEJ5w6zhurzDtOG6osOsw4l4cOG6oMOs4bqiR0Jzw6zhuqDhu5nhuqDDrHPDgsOK4bq9w6zDsuG6onjDrFh54but4bq+w6xz4bqu4bqiw6xzeMODw6zhurrDssOs4bqieHnhu6vhur7DrOG6vMO04bqiw6zDiXhw4bqgw6zhuqDDsuG6onfDrHXhu5dzw6zDiuG6ukfhuqJ3w6zhuqB54bur4bqiw6xyeeG7reG6ouG6vcOsw4rhurrDg+G6onfDrHXEgsOsc8SCw6zhurzDtOG6osOsw4l4cOG6oMOs4buI4burw6zhuqDhu5nhuqDDrHN44bq+w7Lhur3DrOG6oOG7meG6oMOsw4rhurThuqDhur3DrOG6oMODecOsw4F44bq0w6rDqsOqw6wl4buT4bqgw6zEqeG7i8Sp4buJ4bq9w6zhurzDtOG6osOsw4l4cOG6oMOs4bqiR0Jzw6zhuqDhu5nhuqDDrHXhu5dzw6xyeeG7scOKw6xTw43DrCV4w7LhuqDDrOG7iOG7j8Os4bqgw4N5w6zDgXjhurTDrFPDjcOsJXjDsuG6oMOsc+G7hMOyw6xT4bq04bqid8Osw4pLw6w0JVhYw6wlR0Jzw6zhuqDhu5nhuqDDrFPDjcOsJXjDsuG6oMOsdUdEc8Osc+G6tOG6onfDrOG6onjhu6HhuqLDrOG6vMO04bqiw6zDiXhw4bqgw6wqUyoww6xrw6zhurzDssODw6zhu4jhu4/DrGrDrOG6vMOyw4PDrMOK4bu34bqieMOsNHjDsuG6onjDrFjEgsOyw6x1RMOKw6xrLcSp4buLxKnhu4nDquG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJUsODdEvDreG7hSTDg3nDrHJ54but4bqiw6wtw6w94bqmc8Osw4pJw6xyeeG7reG6osOsc8O0w6x1R0Rzw6zhuqJ3R0N5w6x04bud4bqiw6zhuqB54bur4bqiw6xyeeG7reG6osOs4bq44bq+xrDDrDR4w7LhuqJ4w6zDisO1w4PDrOG6osaw4bqiw6zhurzDtOG6osOsw4l4cOG6oMOs4buIScOyw6x04bud4bqiw6x3eeG7keG6vcOs4bqi4bqsecOsw4p54bup4bqid8Os4buI4buPw6x1R0Rzw6zhuqJ4eeG7q+G6vsOs4bqid0dDecOsS8aw4bq+w6zDinjDvXN4w6rDrFPEgsOsdOG7tcOJw6zhu4jhu6vDrOG7iOG7huG6onfDrHJ54but4bqiw6zhurjhur7GsMOsNHjDsuG6onjhur3DrHPDtOG6oMOs4bqieOG7oeG6osOs4bq8w43DrOG6oOG7l+G6osOs4bqg4bquecOsw4pJw6xyeeG7reG6osOsc8O04bq9w6zhurzDjcOseMOCecOseMO04bq9w6zDiXjhu6PhuqLDrMOBeMSQecOsc+G7hMOyw6zhuqJ3R8OsdOG7neG6osOs4bq8w7Lhur7DrOG6oOG6qHnDrMOA4buf4bqiw6zhurrDssOsw4F44bqqecOqw6wleOG7iuG6onfDrOG6uuG6rMOs4bqgw4N5w6zDikfhuqp5w6zhurrEgnnhur3DrHjhuqThuqJ3w6x44buPw4PDrMOK4bq6w4PhuqJ3w6zhuqLhu5nhuqJ3w6zhuqDDsnnDrHXhu5HDrHVHRHPDrOG6ondHQ3nDrHThu53huqLDrHN44bupw6xyeeG7qeG6osOsw4p44buP4bqieMOs4bqieOG7iuG6onfDrOG6vMO04bqiw6zDiXhw4bqgw6zDgXjhurThuqJ3w6xzeOG7t8Osw4l44buCc8Os4buI4buCw6zDiuG6usOD4bqid8OsdUN5w6zhurzDguG6onfDrOG6ondHQ3nDrHThu53huqLDrOG6ouG6qnnDrHXhu51Lw6zhuqDhu4/DrOG6onfhu49Lw6xz4buP4bqid8Os4buIR+G6quG6osOsSsOy4bq9w6zDiuG6usSQw6zDinjhu4/huqJ4w6zhurzDtOG6osOsw4l4cOG6oMOsw4p4R+G6quG6onfDrHh54bux4bq+4bq9w6zhuqDDsuG6onfDrHXhu5dzw6zDiuG6ukfhuqJ3w6zhuqDhuqh5w6zhu4jhu4bhuqJ3w6zhuqB54bur4bqiw6rDrFXhu63DrOG6uuG6pHnDrOG6oOG6qHnDrOG6ondHQ3nDrMOBeHnDrHV5w6xKw7LDrHXhu6vhur7DrMOBeOG6tOG6onfDrMOKeOG7rcOs4bq44bq+xrDhuqLDrHhH4bqq4bqid8Os4buI4bu1w6zhurjhur7GsMOs4bqieOG7j8Oq4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4nDkuG6vsOKeMOD4bq6w63hu4Uld+G6sHPDrFjhur7hu6PhuqLhu4Mvw4nhu4U=

Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]