(vhds.baothanhhoa.vn) - Tôi không phải là người sành ăn cũng không được khéo léo trong khoản nấu ăn, nhưng khi được thưởng thức món khâu nhục ở huyện vùng cao Quan Hóa, Bá Thước… thành ra “nghiện”, ấn tượng với mùi vị đậm đà đặc trưng của thịt và các gia vị.
4bqqVeG6vOG6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO8O6w5oo4buw4buUw4lC4bqqISguVuG7rlRCbVVPKeG6uOG7rlV74buQw4Lhurjhu6xX4buu4bq4xKjhu67hurjhu5jhu4zhu6zhurjhu5jDjeG6uFVdJOG7rlThurgz4bum4bq4Mz7hu65U4bq44buQSFbhuqovISguVuG7rlRC4bqqL1XhurxC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO8Ot4buUSOG7ksOJQsO64bu0w5rhurjhu6pV4bu04buuVOG6uDtV4buKw5rhurjhu7DDjeG6uOG7rlRdKsOa4bq4IcON4buuVeG6uMSo4buu4bq44buQW+G7rlThurjhu6pV4bu04buuVOG6uOG7mF0m4buQ4bq44buqVeG7llbhurjhu7Dhu5ZW4bq4KC5W4buuVOG6uOG7qlVW4buK4buu4bq44buuw5Mp4bq4xKjhu67DguG6uOG7rlVd4buuVOG6uOG7qlXDmuG6uOG7mF0m4buQ4bq4KFVdP+G7rlThurgoVSLhu5Dhurjhu6xX4buu4bq44buqVU8p4bq44buuVXvhu5Dhurg/4bq4VSk2UOG7ruG6uDM+4buuVOG6uOG7kEhW4bq4cylI4buu4bq4w61XSMOC4bq4ZEnhurjDulVdJeG7kOKApuG6uChVw43hu65V4bq4LkjhurjigJzhu65UVcOaUOG7ruKAncOC4bq4w5Phu67hurgoXSbhu65U4bq4MyXDmuG6uOG7rD7DmuG6uDPhu6bhurjhu5jhu4zhu6zhurjhu5jDjeG6uOG7mEzhu5DhurgoLl3hu65U4bq44buQfUjhurgoVeG7pijhurgzw43hurjhu5BJ4buQ4bq4VMOaSOG6uDPhu6bhuqThuqovO0Lhuqo74bq44buQ4buwSCEh4bqiw4k7ZFbhu5I2w4lC4bqqw5rhu6xU4bq44buQ4buwSCEh4bqiw4nDmsSR4buU4buuKOG7lC7hurjhu5IoVSnhu6zDlMOJ4bq4ISg24buw4buU4bqiw4k0w5rhu5IoVeG6suG6uEbhurrhuro7NeG6tOG6uFXhu5TDmlRVKOG6suG6uOG7guG6uuG6ujs14bq0w4nhurghLuG7kOG6osOJLy/hu5Dhu5Lhu67huqTDlEhWKFVI4buuVVVWSOG6pDPhu64v4buS4buUIeG7qihWOy/hu67hu5Q0IS/DiuG6vOG7huG6vC/hurxHRuG7kuG7gOG6vOG7gOG6vuG7gOG7hkYo4bq84buC4bq84buGR+G7sOG6uuG6pOG7qDtU4bq2LuG6ouG6vuG7gOG6vMOJ4bq4SOG7sCjhuqLDiW1VTynhurjhu65Ve+G7kMOC4bq44busV+G7ruG6uMSo4buu4bq44buY4buM4bus4bq44buYw43hurhVXSThu65U4bq4M+G7puG6uDM+4buuVOG6uOG7kEhWw4nhurg0w5rhu5IoVeG6osOJRuG6uuG6usOJ4bq4VeG7lMOaVFUo4bqiw4nhu4LhurrhurrDieG6uC9C4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO8SRSDsow5pW4buuw4lCw7NVMuG7rlThurjhu6zDmuG7nuG7rlThurgoVeG7pijhurjhu6zDjSnhurjhu5BJ4buuVeG6uFTDmknhu67hurhVw5M74bq44buSw5Xhu67DguG6uDPhu6bhurjhu5jhu4zhu6zhurjhu5jDjeG6uOG7mFHhurjhu7DDjMOa4bq4w5Phu67hurgoXSbhu65U4bq44buqVVfhurgsKeG7ouG7ruG6pOG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTtkVuG7kjbDiULDoOG7rlXhurjDrVbDjeG7rlThurhvw4zhu65V4bq4w60+4buuVOG6uD/hurgoVeG7puG6uCguw5Phu67hurjDreG7uMOa4bq4w70pT+G7rsOC4bq4VSk2UOG7ruG6uHMpSOG7ruG6uMOtV0jhurjhu7DDjeG6uOG7rlRdKsOa4bq44buYw5Ip4bq4KMOa4bui4buu4bq4VMOaJcOa4bq4KFXDmlAp4bq4MyXDmuG6uCjhu7TDmuG6uDPhu6Dhurjhu6xX4buu4bq44buqVU8p4bq44buuVXvhu5DhuqThurhw4bq4KFXhu6bhurgoLsOT4buu4bq4w63hu7jDmuG6uMO9KU/hu67hurjhu6pV4bu04buuVOG6uDtV4buKw5rhurhUw5pI4bq44buY4buk4buuVeG6uOG7rsONVuG6uOG7kFvhu65U4bq44buww43hu6zhurjhu5hdJuG7kOG6uOG7rFfhu67hurjEqOG7ruG6uOG7mEDhu5Dhurjhu5hJVuG6uOG7rsONNsOC4bq4IeG7tuG6uFVA4bq4w5TDmuG7nijhurjhu5BJ4buQVeG6uOG7sMON4bus4bq4M8ON4bq44buQV+G6uChVUeG6uOG7qsOa4buuVeG6uOG7klZI4buuVcOC4bq4w5Qp4bu04buu4bq4w5RJ4buu4bq44buQVcWo4bq44buY4bue4bus4bq4KC7hu6Lhu67hurjhu5jDkinhurjhu65UVuG7ruG6uChINuG6pOG6uGnDmkjhurjhu5jhu6Thu65V4bq4SOG7rlXhurjDrT7hu65U4bq4M8ON4bq4VVnhurhVw43hu65U4bq4P+G6uChV4bum4bq4KC7Dk+G7ruG6uMOt4bu4w5rhurjDvSlP4buu4bq4M+G7tuG7ruG6uOG7ksav4bq44buww43hurjhu65UXSrDmuG6uFThu7bhu5DhurjDrVZI4bq44buu4bui4buu4bq4KFUgSOG6uFVdP+G7rlThurjhu5hdJuG7kOG6uOG7rlUy4buuVOG6uMOUw5nhurgsKTbhu54o4bq4KC5W4buuVOG6uOG7kFXhu57hurjDlMOa4bue4buu4bq44busV+G7ruG6uMSo4buu4bq44buYQOG7kOG6uOG7mElWw4LhurgoLlbhu65U4bq44buYV+G6uOG7kFfhurjhu7DDjeG7rOG6uOG7rFfhu67hurjhu6pVTynhurjhu65Ve+G7kOG6pOG6uMOpTzbhurgzIEjhurjhu7DDjeG6uOG7rFfhu67hurjEqOG7ruG6uOG7kk/hu67hurhUw5rhu4jDguG6uOG7klLhurjhu7DDjeG7rOG6uOG7rlVd4buuVOG6uOG7rMOTKOG6uOG7rlXDmuG7oCnhurgoVSrDmuG6uFTDmkjhu67hurgzw43hurjhu5Bb4buuVOG6uOG7sMON4bq44busV+G7ruG6uOG7qlXhu7Thu65U4bq4KFVR4bq4KFXDmuG7ninhurgoLlbhu65U4bq44buQSeG7kOG6uOG7rlTDjTbhurjhu7BS4bq4LClI4buu4bq4KC5Z4buuVOG6pOG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTtkVuG7kjbDiUJtVU8p4bq44buuVXvhu5Dhurg1KcOTKOG6uDtVSSjhurgoIOG6uDtVw5rhu6Lhu67hurhP4bus4bq4KMOa4bue4buuVOG6uMOtSeG7ruG6pOG6uG1VTynhurjhu5BX4bq44buuVFXGr0jhurjhu7DDjeG6uFXDkzvhurjhu5jhu57hu67hurjhu6zhu6Dhu6zhurgue+G7kMOC4bq44buQWOG7ruG6uOG7kFUy4bq44buuVXvhu5Dhurjhu5BX4bq44buuVFXGr0jhurjhu7DDjeG6uChV4bumKMOC4bq44buSVuG6uOG7mFfhurjhu67hu54p4bq44buS4bum4buQVeG6uOG7mDzhu65U4bq44buQV+G6uChVUeG6uFXDmlEp4bq44buww43hurjigJzDulXhu6Yo4bq44buYXSbhu5DhurhVw5M74bq4Lnvhu5DigJ3hurhVSDbhurhVw5M74bq44buY4bue4buu4bq44buQVcOZ4buu4bq44buuVSDhuqThurh44buMNuG6uOG7ruG7ouG7rsOC4bq4bVVPKeG6uMOzVXvhu5Dhurjhu7DDjeG6uOG7rFfhu67hurjEqOG7ruG6uOG7rlRW4buuw4Lhurjhu5hA4buQ4bq44buYSVbDguG6uOG7kFfhurjhu5BJ4buQVeG6uOG7sMON4bus4bq4M8ON4bq4VV0k4buuVOG6uDPhu6bhurjhu6pVSeG7kOG6uMOUw5pQKOG6uCFW4bq4MyXDmuG6uOG7kEnhu5Dhurjhu6xX4buu4bq4KFXhu6Yo4bq44buwJuG7ruG6uChV4bu04buuVOG6uChVXSrhu65U4bqk4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQuG6qsOa4busVOG6uOG7kOG7sEghIeG6osOJw5rEkeG7lOG7rijhu5Quw4nhurghKDbhu7Dhu5ThuqLDiTTDmuG7kihV4bqy4bq4RuG6uuG6ujs14bq04bq4VeG7lMOaVFUo4bqy4bq44buC4bq64bq6OzXhurTDieG6uCEu4buQ4bqiw4kvL+G7kOG7kuG7ruG6pMOUSFYoVUjhu65VVVZI4bqkM+G7ri/hu5Lhu5Qh4buqKFY7L+G7ruG7lDQhL8OK4bq84buG4bq8L+G6vEdG4buS4buA4bq84buA4bq+4buG4bq84bq6KEZHw4pG4bq64buw4bq64bqk4buoO1ThurYu4bqi4buERuG6vsOJ4bq4SOG7sCjhuqLDiW1VTynhurjhu65Ve+G7kMOC4bq44busV+G7ruG6uMSo4buu4bq44buY4buM4bus4bq44buYw43hurhVXSThu65U4bq4M+G7puG6uDM+4buuVOG6uOG7kEhWw4nhurg0w5rhu5IoVeG6osOJRuG6uuG6usOJ4bq4VeG7lMOaVFUo4bqiw4nhu4LhurrhurrDieG6uC9C4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQm1Vw5rhurhI4buuVeG6uMOtPuG7rlThurjhu5jhu5Thu6zhurjhu5jGr0jhurjhu6pVTynhurjhu65Ve+G7kOG6uMOUw4024bq4w5TDmlDhu67hurgoLlbhu65U4bq4w5TDjeG7ruG6uMSo4buuw4Lhurgo4bu0w5rhurgoVTDhu5DhurghMOG6uChVw5M24bq4KFU84bq4M+G7puG6pOG6uHglw5rhurjhu5BVw5rhu57hu5Dhurjhu5jGr0jhurg1w5rhu65V4bq4NUrhu67DguG6uOG7rlUy4buuVOG6uOG7rMOa4bue4buuVOG6uChV4bumKOG6uOG7rMONKeG6uOG7kEnhu65V4bq4VMOaSeG7ruG6uOG7kEoo4bq4MyBI4bq44busw5rhu57hu65U4bq4NeG7njvhurgoLljhu67hurjhu5jDkjbhurjhu5hM4buuw4Lhurg7VcOZSOG6uOG7kl0lw5rhurjhu7DDjeG6uOG7rlUy4buuVOG6uFTDmkjhurgz4bumw4Lhurjhu65UKTbhu6Lhu67hurjhu7DDmlAp4bq44buYw5rhurjhu6rDqOG7rOG6uOG7rlVd4bq44busxKjhu65Uw4Lhurjhu6xA4buQ4bq44buuVcav4oCm4bq4bVXDmuG6uOG7kj7hu65U4bq44buYW0jhurgoSeG7kFXhurjhu6zDmuG7nuG7rlThurgoVeG7pijDguG6uOG7kOG7iuG7rOG6uFTDmknhu5DhurgoVeG7pijhurjhu6zhu6Dhu6zDguG6uDtVw5lI4bq44buSXSXDmuG6uOG7rlVP4buu4bq44busQOG7kOG6uOG7rlXGr8OC4bq44busxKjhu65U4bq44buwQOG6uC5I4bq4M8ON4bq44buQV+G6uOG7rD7DmuG6uChVJOG7rOG6uOG7kH1I4bq4VcOMKOG6uCjDmuG7oinDguG6uOG7rErhu5Dhurjhu6pV4buW4buu4bqk4bq4xJFK4buu4bq44busw5rhu57hu65U4bq4KFXhu6Yo4bq4w5Thu5ZW4bq44bus4bug4busw4LhurgoVSThu6zDguG6uOG7mOG7jOG7rOG6uDPhu6bhurjhu6rDqOG7rOG6uDMlw5rhurjhu5JdSOG6uOG7kFUpSOG6uFVWTOG7kOG6uOG7kCThu6zhurjhu65X4buuVMOC4bq4LCnhu4rhurgoVTDhu5Dhurjhu65VMuG7rlThurjhu65UXSrDmuG6uOG7qlXhu7Thu65U4bq4IcON4buuVeG6uCHDncOa4bq4KC5W4buuVOG6uMSo4buu4bq4KeG7tuG7rlThurjhu65VXeG6uCjhu7TDmuG6uOG7kFvhu65U4bq4O1Xhu4rDmuG6uFThu4wo4bq4VD7hurgoT+G7rOG6uOG7mErhu5DhuqThuqovO0Lhuqo74bq44buQ4buwSCEh4bqiw4k7ZFbhu5I2w4lCw6lR4bq44buww43hu6zhurguSOG6uOG7mF0m4buQ4bq44busV+G7ruG6uOG7qlVPKeG6uOG7rlV74buQw4LhurhI4buuVeG6uMOtPuG7rlThurjhu5BVVuG6uMOUw5rhu54ow4Lhurjhu6pV4bu04buuVOG6uCwpSeG6uOG7qlVX4bq44buuVV3hu65U4bq44buQw5Lhu67hurghMOG6uCjFqOG6uOG7rMWo4bq4LClI4bq44buuVcOa4bugKeG6uOG7kOG7tOG7rlThurjhu5hWw4zhu67DguG6uChVKsOa4bq4VMOaSOG7ruG6uOG7rCXDmuG6uOG7kFVW4bq4Lkjhurjhu5hdJuG7kOG6uOG7rFfhu67hurjEqOG7ruG6uOG7mEDhu5Dhurjhu5hJVuG6uOG7rsONNsOC4bq44buuVcOa4bugKeG6uOG7rlRdKsOa4bq44buww5Lhu67hurjhu5jDkinhurgoVV0/4buuVOG6uChVIuG7kOG6uOG7kFfhurgoVVHhurjhu5BVXUjhurgoVcOZ4buQVeG6uOG7rlVd4buuVOG6uOG7kMON4buuVOG6uMSo4buu4bq4IeG7nOG6uOG7kMON4buuVOG6uOKAnOG7rlRVw5pQ4buu4oCd4bqk4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQuG6qsOa4busVOG6uOG7kOG7sEghIeG6osOJw5rEkeG7lOG7rijhu5Quw4nhurghKDbhu7Dhu5ThuqLDiTTDmuG7kihV4bqy4bq4RuG6uuG6ujs14bq04bq4VeG7lMOaVFUo4bqy4bq44buC4bq64bq6OzXhurTDieG6uCEu4buQ4bqiw4kvL+G7kOG7kuG7ruG6pMOUSFYoVUjhu65VVVZI4bqkM+G7ri/hu5Lhu5Qh4buqKFY7L+G7ruG7lDQhL8OK4bq84buG4bq8L+G6vEdG4buS4buA4bq84buA4bq+4buGw4rhu4Ao4buG4bq+4buCw4rhu4Dhu7DhurrhuqThu6g7VOG6ti7huqJH4bq+4bq8w4nhurhI4buwKOG6osOJbVVPKeG6uOG7rlV74buQw4Lhurjhu6xX4buu4bq4xKjhu67hurjhu5jhu4zhu6zhurjhu5jDjeG6uFVdJOG7rlThurgz4bum4bq4Mz7hu65U4bq44buQSFbDieG6uDTDmuG7kihV4bqiw4lG4bq64bq6w4nhurhV4buUw5pUVSjhuqLDieG7guG6uuG6usOJ4bq4L0LhuqovO0Lhuqo74bq44buQ4buwSCEh4bqiw4k7ZFbhu5I2w4lCw70p4bu0w5rhurgz4bug4bq4VSk2UOG7ruG6uGRJ4bq4w7pVXSXhu5DDguG6uCjhu7TDmuG6uOG7kMON4buuVOG6uChVPOG6uDPhu6bhurhVJOG7ruG6uOG7qlXDmuG6uOG7mF0m4buQ4bq4VMOaJcOa4bq4KFXDmlAp4bq4M+G7oOG6uOG7rFfhu67hurhtVU8p4bq4w7NVe+G7kOG6uOG7kH1I4bq4VMOaSOG6uOG7mOG7pOG7rlXhurjDlEnhu5DhurjDrVbDjeG7rlThurjDulXhu6bhurjDulVI4buuVcOC4bq4KFXhu6bhurgoLsOT4buu4bq4xJHDjeG7rlXhurjDs8ON4buuVOG6pOG6uGnDmkjhurjhu5jhu6Thu65V4bq4w5RJ4buQ4bq4w7pVSOG7rlXhurjhu5Bb4buuVOG6uOG7kFfhurjhu65UKeG7uOG7ruG6uFThu7bhu5Dhurjhu65UXSrDmuG6uMOtVkjDguG6uOG7ruG7ouG7ruG6uOG7kEnhu5Dhurjhu6xX4buu4bq44buww4w74bq4IV0q4buuw4Lhurjhu6pVTynhurjhu65Ve+G7kMOC4bq4VMOaSOG6uOG7mOG7pOG7rlXhurjDlEnhu5Dhurjhu7DDjeG6uOG7rEAo4bq4KC5W4buuVOG6uOG7rlUy4buuVOG6uFVA4bq44buww43hu6zhurjhu6xX4buu4bq4xKjhu67hurjhu64jw5rhurgow5rhu57hu65U4bq4P+G6uChV4bum4bq4KC7Dk+G7ruG6uMSRw43hu65V4bq4w7PDjeG7rlThuqThurhuw5Lhu67hurjhu67DjTbDguG6uCjhu7TDmuG6uOG7rlXDkyjhurjhu5jhu6bhu65V4bq4O1Xhu4rDmuG6uFVZ4buQ4bq4VcOdw5rhurjhu5hdJuG7kOG6uMOUw5nhurgsKTbhu54o4bq44buww43hu6zhurjhu6xX4buu4bq44buqVU8p4bq44buuVXvhu5Dhurjhu65UVuG7rsOC4bq44buYQOG7kOG6uOG7mElW4bq44busw43hurhI4buuVeG6uMOtPuG7rlThurg/4bq4cylI4buu4bq4w61XSOG6uDPDjeG6uMOUSeG7kOG6uMO6VUjhu65V4bq4P+G6uGRJ4bq4w7pVXSXhu5DhurhUw5olw5rhurgoVcOaUCnhuqThuqovO0Lhuqo74bq44buQ4buwSCEh4bqiw4k7ZFbhu5I2w4lCw7pV4buUVuG6uOG7mFfDguG6uOG7qlVPKeG6uOG7rlV74buQ4bq44buYXSbhu5Dhurjhu7DDjeG7rOG6uCgg4bq44buuVCk24bui4buu4bq44buww5pQKeG6uOG7kFXDmeG7rlXhurjhu7DDjeG6uChV4bumKOG6uOG7sCbhu67huqThurjDulXhu6Yo4bq44buwJuG7ruG6uDtV4buKw5rhurjhu7AwSOG6uOG7kFVZ4buu4bq44buwVsOMw5rhurgoVeG7pijhurjDlEjhurjhu5BVxajhurgoVuG6uOG7rlQpNuG7ouG7ruG6uCjhu4rhu65Uw4Lhurjhu7DDjeG7rOG6uCHDjOG7kFXhurjhu7Dhu7Thu65U4bq4LuG7uMOa4bq44buwKUDhu5DhurghJMOC4bq44buYUeG6uC5JVuG6uOG7rl0l4buQ4bqk4bq4dUgp4bq44buYV8OC4bq4O1Xhu54o4bq44buuXSXhu5DhurhVw43hu65U4bq44buYXSbhu5Dhurjhu7DDjeG7rOG6uCgg4bq44buqxqBW4bq44buYSuG7rlThurjhu5BV4bue4bq4KFXhu5RW4bq44buQ4bu04buuVOG6uChVIuG7kOG6uFTDmkjhurgoLik24bug4buu4bq4LuG7uMOa4bq44buQVcOa4bui4buu4bq4KFXhu6Yo4bq44buwJuG7ruG6uOG7rlThu4w74bq44buSw5Ip4bqk4bq4eCUo4bq4KFXhu6Yo4bq44buwJuG7ruG6uC5I4bq44buYUeG6uFXDjOG6uOG7rlXDmlAow4LhurgoVUnDmuG6uChVw43hu65V4bq4KCDhu65U4bq44busw5rhu57hu65U4bq4MyBI4bq4xKjhu67DguG6uCFIKeG6uOG7mFfhurg14bueO+G6uDPDjVbhurjDlEko4bq44buqw6jhu6zhurgzJcOa4bq44buuVU/hu67hurjhu5jhu4jhurjhu5BVKeG7juG7ruG6uMOU4bum4bq4IU7hu67huqThurjDs1VP4buu4bq4w5RIVuG6uFThu7jhu6zhurjhu6zEqOG7rlTDguG6uOG7kl1I4bq44buQVSlIw4Lhurjhu6xA4buQ4bq44buuVcav4bq4M8ON4bq44buQSeG7kOG6uFTDmkjhurgz4bum4bq44buqVUnhu5DhurhUw5o8O+G6uOG7rFfhu67hurjEqOG7ruG6uChV4bui4bus4bq44buY4buM4bus4bq44buYw43DguG6uCFIKeG6uOG7mFfhurhVw5M74bq44buQSeG7kFXhurgoVX024bq44buqVVbhu4rhu65U4bq4RuG6uCjDmuG7nuG7rlThurjhu5hR4bq4KFXhu6Yo4bq44bus4bug4bus4bq44buuVSDDguG6uFTDmkjhurgz4bum4bq4KFXDk+G7rOG6uOG7mOG7oCnhurgzw41W4bq4KCDhu65U4bq4O1XDkuG7ruG6uOG7rsOM4buQw4Lhurjhu6w64bqk4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQm1Vw5rhurjhu5BVXUjhurghMeG6uOG7knvhu65U4bq44buQV+G6uChVUeG6uMOU4buKVuG6uCwp4buK4buu4bq4w5RL4buuVOG6uOG7rlTEqOG7ruG6uOG7mOG7tOG7rlThurgofeG6uOG7sMOM4buuVcOC4bq44buu4bueKeG6uCEx4bq44buSe+G7rlThurgoVV0q4buuVOG6uDUpNuG7ouG7ruG6uChV4buk4bq4w5Thu4pW4bq4LCnhu4rhu67hurgoLlbhu65U4bq44buuVMSo4buu4bq44busSSjhurgofeG6uOG7sMOM4buuVeG6uDPDjeG6uCEx4bq44buSe+G7rlThurgoLlbhu65U4bq4M1jhu65U4bq44buE4bq44buuVMONNuG6pOG6uG1Vw5rhurghMeG6uOG7knvhu65Uw4Lhurjhu7DDkzbhurjhu6pVTynhurjhu65Ve+G7kOG6uC5I4bq4LuG7iOG6uOG7mOG7tOG7rlTDguG6uCFIKeG6uOG7mFfhurhVw5M74bq44buQSeG7kFXhurgoVX024bq44buqVVbhu4rhu65U4bq4w4rhurrhurg7VTwo4bq44buYUeG6uOG7mOG7iuG7rOG6uMOU4buKVuG6uOG7rlfhu65U4bq4IU8p4bq4M8ONVuG6uCgg4buuVOG6uChVJeG6uChV4bumKOG6uMOU4bui4buu4bq4KC5W4buuVOG6pOG6uG9X4buu4bq44buqVU8p4bq44buuVXvhu5Dhurjhu5BX4bq44busPsOa4bq4KFUk4bus4bq44buYTOG7kOG6uCguXeG7rlThurjhu7Dhu7TDmuG6uOG7kCnhu7bhu67DguG6uFVdJOG7rlThurgz4bum4bq4VcOTO+G6uOG7ksOV4buuw4Lhurjhu5jhu4zhu6zhurjhu5jDjeG6pOG6uMSRSeG7kFXhurgoVV0/4buuVOG6uChVIuG7kOG6uOG7rlRW4buu4bq44buuVcOTKOG6uOG7sMON4bq4xKjhu67hurjhu6rDqOG7rOG6uG1VTynhurjDs1V74buQ4bq44buQPuG7rlThurgzJcOa4bq4NeG7tMOa4bq4VVZM4buQ4bq44buQJOG7rOG6uCguSuG7rlTDguG6uOG7kl1I4bq44buQVSlI4bqk4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQuG6qsOa4busVOG6uOG7kOG7sEghIeG6osOJw5rEkeG7lOG7rijhu5Quw4nhurghKDbhu7Dhu5ThuqLDiTTDmuG7kihV4bqy4bq4RuG6uuG6ujs14bq04bq4VeG7lMOaVFUo4bqy4bq44buG4bq+4buAOzXhurTDieG6uCEu4buQ4bqiw4kvL+G7kOG7kuG7ruG6pMOUSFYoVUjhu65VVVZI4bqkM+G7ri/hu5Lhu5Qh4buqKFY7L+G7ruG7lDQhL8OK4bq84buG4bq8L+G6vEdG4buS4buA4bq84buA4bq+4buG4bq+4buAKOG7huG6uuG7gEfhurrhu7DhurrhuqThu6g7VOG6ti7huqJG4bq+RsOJ4bq4SOG7sCjhuqLDiW1VTynhurjhu65Ve+G7kMOC4bq44busV+G7ruG6uMSo4buu4bq44buY4buM4bus4bq44buYw43hurhVXSThu65U4bq4M+G7puG6uDM+4buuVOG6uOG7kEhWw4nhurg0w5rhu5IoVeG6osOJRuG6uuG6usOJ4bq4VeG7lMOaVFUo4bqiw4nhu4bhur7hu4DDieG6uC9C4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO8SRSDsow5pW4buuw4lCb1fhu67hurjhu6pVTynhurjhu65Ve+G7kOG6uMOtWeG6uMOtVsON4buuVOG6uOG7kH1I4bq4VMOaSOG6uOG7mOG7pOG7rlXhurhI4buuVeG6uGQ+w5rhurhvw4zhu65V4bq4xJFdKuG7rlTDguG6uChV4bum4bq4KC7Dk+G7ruG6uMSRw43hu65V4bq4w7PDjeG7rlTDguG6uGRJ4bq4w7pVXSXhu5Dhurjhu5hdJuG7kOG6uOG7kOG7tOG7rlThurjhu65V4buM4buu4bq4IeG7iuG7ruG6uDtV4buO4bus4bq4w7LEkcOycuG6uOG6vuG6uCFIVuG6uOG7kMOTO+G6uCjFqOG7rlXhurjhu5gmKOG6uOG7gC3DiuG6usOK4bq84bqk4bq4xIPhu65V4bq4VMOaSOG6uOG7mOG7pOG7rlXhurhI4buuVeG6uMSRXSrhu65U4bq44buQKeG7rlThurjhu5DDkzvhuqovO0Lhuqo74bq44buQ4buwSCEh4bqiw4k7ZFbhu5I2w4lCw7NVKuG6uChVIEjhurhVXT/hu65U4bq44buuVTLhu65U4bq4w5TDmeG6uCwpNuG7nijhurjhu5JW4bq44busxqDhurgoLik24bug4buu4bq44buww4zDmsOC4bq4SOG7rlXhurhkPsOa4bq4b8OM4buuVeG6uMSRXSrhu65U4bq44bqs4buQVuG7ruG6uCguSMOa4bq4w5RJ4buQ4bq4w61Ww43hu65U4bq4w7pV4bum4bq4w7pVSOG7rlXhuqjDguG6uChV4bum4bq4KC7Dk+G7ruG6uMSRw43hu65V4bq4w7PDjeG7rlThurjhu5hdSOG6uOG7rFfhu67hurjhu6pVTynhurjhu65Ve+G7kOG6uOG7rEjhu65U4bq4KFVdJOG7rlThurhVw5pQKeG6uMOtWeG6uMOtVsON4buuVOG6uOG7mMSo4buuVOG6uOG7qjfhurg1Tzbhurjhu5Iw4buuVOG6uCHhu4rhu67hurg7VeG7juG7rOG6uMOyxJHDsnLhurjhu5B9SOG6uFUpNlDhu67hurhkSeG6uMO6VV0l4buQ4bqk4bq4byXDmuG6uOG7mE82w4Lhurjhu6pVTynhurjhu65Ve+G7kOG6uMOtWeG6uMOtVsON4buuVOG6uOG7mF0m4buQ4bq44buQ4bu04buuVOG6uOG7rlXhu4zhu67hurgh4buK4buu4bq4O1Xhu47hu6zhurjhu5jDjCjhurjhu5BVw5Mo4bq44buwXSbhu65U4bq4w7LEkcOycuG6uOG6vuG6uCFIVuG6uCjFqOG7rlXhurjDulVI4buuVeG6uMOtV0jhurjhu5gmKOG6uOG7gC3DiuG6usOK4bq84bqk4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQm89w5rhurgzPuG7rlThurjhu6zDmuG7oOG7ruG6uCHhu5zhurjhu5BX4bq44buuVTLhu65U4bq44busV+G7ruG6uMSo4buu4bq44buYQOG7kOG6uOG7mElW4bq4LsOa4bui4buuVMOC4bq44buYXSbhu5DhurgoVV0/4buuVOG6uChVIuG7kOG6uDPDjeG6uOG7mF0m4buQ4bq44buQVcOaSOG6uCHhu5rhurjDlMOZ4bq4LCk24bueKOG6uOG7sMON4bus4bq44busV+G7ruG6uOG7qlVPKeG6uOG7rlV74buQ4bq44buQfUjhurhI4buuVeG6uMOtPuG7rlThurhVSDbhurjDlEnhu5DhurjDulVI4buuVeG6uFTDmjw74bq4KOG7tMOa4bq44busP+G6uOG7rEjhu65U4bq4KFXhu6Lhu6zhurghMOG6uFXDmlAp4bq4w5TDmuG7nijhurgz4bug4bq44buO4bus4bq4KFUw4buQ4bqk4bq4b1fhu67hurjEqOG7ruG6uOG7rCnhu7bhu67hurjhu5BVw4zhu6zhurjhu5jhu57hu67hurgoLknDmuG6uCjDmuG7rMOC4bq4M+G7puG6uFTDmknhu5Dhurjhu5B9SOG6uOG7rlRdKsOa4bq4KFVdP+G7rlThurgoVSLhu5DDguG6uOG7kMOS4buu4bq44buwSuG7rOG6uCEw4bq44buQVcSo4bus4bq44buQVTwo4bq4M8ON4bq4KOG7pOG7rlXhurg24buiKeG6uOG7ksON4buuVeG6uOG7kFVW4bq44buuV+G6pOG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTvDoCkoVVYuw4lCw7NUWeG7kOG6uMOtKcOT4buu4bqqLztC

Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]