(vhds.baothanhhoa.vn) - Là một trong những đặc sản nổi tiếng trên đất Thọ Xuân, bánh răng bừa Xuân Lập hấp dẫn bởi hương vị dân dã, mộc mạc. Đây cũng là món quà quê được nhiều thực khách yêu thích khi đến với mảnh đất “hai vua”.
xILGoOG6rOG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhu5vhu5o9U07DguG6ruG6t+G6ulXGoOG6pFPhurrhuqRA4buGVeG7luG6pEou4bq44bqkxakkSVXhuqRo4buK4bu24bqkLeG6pFTDmVXhuqThu7gk4bq84bqk4bu4JOG7juG6pExJVeG6pEzhu4DEgi/GoOG6rOG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6vU7hurhMw4Lhuq5o4bq84bqkVOG7rD3huqQ9QMOaVeG7luG6pFXGoClV4buW4bqkTUZL4bqkI+G6vlXhuqRV4buu4bua4bqkPeG7msOVVeG7luG6pD1A4buOVeG6pE3DjT3huqThu5vGoOG7puG6pMWpJElVw4HhuqRK4bq6Vcag4bqkQOG7hlXhu5bhuqRKLuG6uOG6pMWpJElV4bqkaOG7iuG7tuG6pMagw43hu7bhuqRMxKhV4bqkSuG7suG7muG6pMagO1dV4buW4bqkPOG7nuG6pExJVeG6pEzhu4DDgeG6pFThu6xL4bqkVMOKS8OA4bqkw6JJfeG6pEs6VeG7luG6pFPhurzhuqRUw5lV4bqk4bu4JOG6vOG6pOG7uCThu47huqRNO8OdS+G6pFXGoOG7msOUJOG6pD3GoCFL4bqkUsag4bq6S8ag4bqkfeG7jiThuqQ9xqDhu5xLxqDhuqRSxqDhu5rhuqRNw5VV4bqkPFjhu5rhuqRU4bq+Vcag4bqkTcONPeG6pOKAnMag4bq44bua4bqkPCThurjigJ3DgMSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6t8OaTH3DguG6rsSC4buaVOG7luG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu5rhurNOVT1OQMOC4bqkIz19U054w4I+4buaTD3GoOG7ueG6pEXhuqbhuqbhu7Z7QeG6pMagTuG7muG7lsagPeG7ueG6pEPhuqhC4bu2e0HDguG6pCNAS3jDgi8vS0xVw4BK4bq4w5o9xqDhurhVxqDGoMOa4bq4w4A8VS9MTiNSPcOa4bu2L1VOPiMv4bqo4bqsQuG6qC/huqzDieG6qkzhuqzhuqZFQ+G6qOG6qEU9ROG6puG6rERDU+G6psOAUeG7tuG7luG7t0B4w4lCxJDDguG6pOG6uFM9eMOC4bq34bq6Vcag4bqkU+G6uuG6pEDhu4ZV4buW4bqkSi7hurjhuqTFqSRJVeG6pGjhu4rhu7bhuqQt4bqkVMOZVeG6pOG7uCThurzhuqThu7gk4buO4bqkTElV4bqkTOG7gMOC4bqkPuG7mkw9xqB4w4JF4bqm4bqmw4LhuqTGoE7hu5rhu5bGoD14w4JD4bqoQsOC4bqkL+G6rsSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6s+G6uOG7tj3hu5rDmlXDguG6rmjhurzhuqRTw5rDiuG7muG6pErhurpVxqDhuqRLw5nhuqRURj3huqQ9QOG7jlXhuqRVxqDhu5rDlCThuqQ8KlXhu5bhuqThu7gk4buO4bqk4bubxqDhurhVxqDhuqRVxqA7VeG7luG6pEvDmeG6pFPhu4zhuqRV4buu4bua4bqkPeG7msOVVeG7luG6pDzDlOG6pE3hu6zhuqRMw5LDmuG6pD3GoFdUw4HhuqTGoDtXVeG7luG6pDzhu57huqRNRkvhuqQ9QDtV4buW4bqkPcag4bui4bqkTcONPeG6pOG7m8ag4bum4bqkxakkSVXhuqQ8xKhV4bqkS8ag4buaw5VU4bqkOyThuqQ9xqDDleG6pMagV1XhuqRL4bq+w4DhuqThu5vDiuG7muG6pE1JfcOB4bqkVeG7lsagw5ThuqRT4bq8VOG6pErhurpVxqDhuqRLKlXhu5bhuqQ8WOG7muG6pEvhurpL4bqk4bu2xqDDmlXhu5bhuqQ9JkvhuqQ94buK4bu24bqk4bu4JOG6ulXhuqRN4buA4bqk4buW4buCVeG6pFPhu5rDlFXhuqQ8WOG7muG6pEsk4busS+G6pE1Z4bua4bqkPcagSVXhuqQ9xqDDleG6pEs/4bq44bqkVcagSVXhuqQ84buKPeG6pFPhu55LxqDhuqQjKOG6pGjhu47huqThur3DmuG6vFXhuqQt4bqk4bq9w5rhurxV4buW4bqkTcOV4bqkaOG7juG6pMOiw4rhu5rhuqThur3hurxVxqDDgMSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6t8OaTH3DguG6rsSC4buaVOG7luG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu5rhurNOVT1OQMOC4bqkIz19U054w4I+4buaTD3GoOG7ueG6pEXhuqbhuqbhu7Z7QeG6pMagTuG7muG7lsagPeG7ueG6pENC4bqq4bu2e0HDguG6pCNAS3jDgi8vS0xVw4BK4bq4w5o9xqDhurhVxqDGoMOa4bq4w4A8VS9MTiNSPcOa4bu2L1VOPiMv4bqo4bqsQuG6qC/huqzDieG6qkzhuqzhuqZFQ+G6qEJCPeG6rMOJw4nhuqzhuqxT4bqmw4BR4bu24buW4bu3QHjhuqrhuqzhuqbDguG6pOG6uFM9eMOC4bq34bq6Vcag4bqkU+G6uuG6pEDhu4ZV4buW4bqkSi7hurjhuqTFqSRJVeG6pGjhu4rhu7bhuqQt4bqkVMOZVeG6pOG7uCThurzhuqThu7gk4buO4bqkTElV4bqkTOG7gMOC4bqkPuG7mkw9xqB4w4JF4bqm4bqmw4LhuqTGoE7hu5rhu5bGoD14w4JDQuG6qsOC4bqkL+G6rsSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6s+G6uOG7tj3hu5rDmlXDguG6ruG7mztXVeG7luG6pD1AJH3DlFXDgeG6pGjhu47huqThur3DmuG6vFXhuqRT4bq84bqkVeG7ljtZ4bua4bqkTeG7nEvGoOG6pD3GoElV4bqkUsag4buy4bua4bqkeztYVeG7luG6pD0mS+G6pEvhurx94bqkQCThu6xV4buW4bqkPeG7nkvGoOG6pE3hu5rDlFXhuqQ84bq84bqkVeG7ljtZ4bua4bqkTElV4bqkVVfhu5rhuqRNSX3huqRN4buA4bqkS8ag4buCPeG6pFPhu6ZL4bqkVcagKVXhu5bhuqTGoMOKPeG6pOG7lsOKw5rhuqRV4buWw5pV4bqkVcagw4094bqkTeG7kuG6pFPhurxU4bqkVeG7jlXhuqRVxqApVeG7luG6pEvGoOG7msOVS+G6pErhurpVxqDhuqRN4buS4bqkTElV4buW4bqkPCThurjDgOG6pGjDmsOK4bua4bqkSuG6ulXGoOG6pFXhurx94bqk4buW4buCVeG6pFPhu5rDlFXhuqQ8WOG7muG6pMag4buiVcag4bqkPTvDnVXhu5bhuqQ84bq84bqkPcag4bq8Vcag4bqk4bu4JOG6vuG6pFPhurjDmuG6pE3hu6xV4buW4bqkSz/hurjhuqRV4buWO1nhu5rhuqRV4buoVeG7luG6pExJVeG6pDwqVeG7luG6pFXhu6hV4buW4bqkVeG7lsag4bua4buQ4bu24bqkUyXhurjhuqRVO1hLw4DEgi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq7EguG7mlThu5bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bua4bqzTlU9TkDDguG6pCM9fVNOeMOCPuG7mkw9xqDhu7nhuqRF4bqm4bqm4bu2e0HhuqTGoE7hu5rhu5bGoD3hu7nhuqRD4bqoReG7tntBw4LhuqQjQEt4w4IvL0tMVcOASuG6uMOaPcag4bq4VcagxqDDmuG6uMOAPFUvTE4jUj3DmuG7ti9VTj4jL+G6qOG6rELhuqgv4bqsw4nhuqpM4bqs4bqmRUPhuqrhuqZEPULhuqzhuqrDiUJT4bqmw4BR4bu24buW4bu3QHjhuqpE4bqsw4LhuqThurhTPXjDguG6t+G6ulXGoOG6pFPhurrhuqRA4buGVeG7luG6pEou4bq44bqkxakkSVXhuqRo4buK4bu24bqkLeG6pFTDmVXhuqThu7gk4bq84bqk4bu4JOG7juG6pExJVeG6pEzhu4DDguG6pD7hu5pMPcageMOCReG6puG6psOC4bqkxqBO4bua4buWxqA9eMOCQ+G6qEXDguG6pC/huq7Egi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurPhurjhu7Y94buaw5pVw4Lhuq7DreG7liR94buOVeG6pFPhu5rhu5Ak4bqkU+G6vFThuqRK4bq6Vcag4bqkU+G6vOG6pFPDmsOK4bua4bqk4buWw4rDmuG6pD3DkuG6pEvGoCR94buOVeG6pEwmVeG7lsOB4bqkPcag4buePeG6pCPDjVXhuqQ84bq44bua4bqkU8Oaw4rhu5rhuqRV4buWw5pV4bqkSypV4buW4bqkVOG7rD3huqQj4buq4bqk4buW4bua4bq44bqkPOG7nuG6pFXGoDvhuqRUJOG7quG7msOB4bqkxqDDij3huqQ94bua4buOJMOB4bqkxqDhurxVxqDhuqRSxqDhu6jDgMSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6t8OaTH3DguG6rsSC4buaVOG7luG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu5rhurNOVT1OQMOC4bqkIz19U054w4I+4buaTD3GoOG7ueG6pEXhuqbhuqbhu7Z7QeG6pMagTuG7muG7lsagPeG7ueG6pEPhuqpC4bu2e0HDguG6pCNAS3jDgi8vS0xVw4BK4bq4w5o9xqDhurhVxqDGoMOa4bq4w4A8VS9MTiNSPcOa4bu2L1VOPiMv4bqo4bqsQuG6qC/huqzDieG6qkzhuqzhuqZFQ+G6quG6qOG6qj1EQ+G6psSQxJBT4bqmw4BR4bu24buW4bu3QHjDiUNEw4LhuqThurhTPXjDguG6t+G6ulXGoOG6pFPhurrhuqRA4buGVeG7luG6pEou4bq44bqkxakkSVXhuqRo4buK4bu24bqkLeG6pFTDmVXhuqThu7gk4bq84bqk4bu4JOG7juG6pExJVeG6pEzhu4DDguG6pD7hu5pMPcageMOCReG6puG6psOC4bqkxqBO4bua4buWxqA9eMOCQ+G6qkLDguG6pC/huq7Egi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurPhurjhu7Y94buaw5pVw4Lhuq7hurvDisOa4bqkTeG7kuG6pFPhurxU4bqkQOG6uOG6pErhurpVxqDhuqRT4bq64bqkQOG7hlXhu5bhuqRKLuG6uOG6pMWpJElV4bqkaOG7iuG7tuG6pOG7tsag4bq+4bua4bqkU+G6vOG6pOG7lsOKw5rhuqRT4bq8VOG6pD0u4bqkUyXhurjhuqThuqzhuqov4bqow4HhuqRU4busPeG6pOG7luG7muG7qlXhu5bhuqRTJeG6uOG6pD3GoCTDjFXhuqRLw5nhuqQ9xqBZ4bua4bqk4buW4bua4bq4VeG6pCPhu5pVxqDhuqQ9QDvhu7JV4buW4bqkTOG6vOG7msOB4bqkxqDDij3huqThu5bDisOa4bqkPUDhu4JV4buWw4HhuqRMw5LDmsOB4bqkPcagV1ThuqRV4buWw5pVw4DEgi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq7EguG7mlThu5bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bua4bqzTlU9TkDDguG6pCM9fVNOeMOCPuG7mkw9xqDhu7nhuqRF4bqm4bqm4bu2e0HhuqTGoE7hu5rhu5bGoD3hu7nhuqRDQkThu7Z7QcOC4bqkI0BLeMOCLy9LTFXDgErhurjDmj3GoOG6uFXGoMagw5rhurjDgDxVL0xOI1I9w5rhu7YvVU4+Iy/huqjhuqxC4bqoL+G6rMOJ4bqqTOG6rOG6pkVD4bqqQsSQPeG6rOG6quG6puG6pkNT4bqmw4BR4bu24buW4bu3QHjDiUThuqjDguG6pOG6uFM9eMOC4bq34bq6Vcag4bqkU+G6uuG6pEDhu4ZV4buW4bqkSi7hurjhuqTFqSRJVeG6pGjhu4rhu7bhuqQt4bqkVMOZVeG6pOG7uCThurzhuqThu7gk4buO4bqkTElV4bqkTOG7gMOC4bqkPuG7mkw9xqB4w4JF4bqm4bqmw4LhuqTGoE7hu5rhu5bGoD14w4JDQkTDguG6pC/huq7Egi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurPhurjhu7Y94buaw5pVw4Lhuq7hurvDisOa4bqkPcOS4bqk4bu2xqDhur7hu5rhuqRV4buWSVThuqQ9QMOaVeG7luG6pFU7WEvhuqRTw4pVxqDhuqRSxqDDmuG6vlXhu5bhuqThuqjhuqRNw5VV4bqk4bqq4bqk4buW4buaWeG6pEDhu7Dhu5rhuqRNTlThuqR74bq4feG6pD3GoOG6vFXGoOG6pErhu6w94bqkVTtYS8OA4bqkxqHhurgk4bqkTcOZw4HhuqRK4busPeG6pFPhurxU4bqkSuG6ulXGoOG6pE07w51L4bqkTUY94bqkU+G7jlXhuqRKw5Xhu7bhuqRVw40kw4HhuqRMKlXhu5bhuqQ94bq4feG6pFLGoCTDjX3huqRT4bua4buOVeG6pD0mS+G6pCPhurjDmuG6pEvGoMOa4bqkSuG7rD3huqRSxqDhu6hV4buW4bqkSuG7nuG6pDzDmVXhuqRLJkvDgeG6pFLGoOG7qFXhu5bhuqThu7gk4bq64bqkS8ag4bucVcOA4bqkw6LDlVXhuqRSxqDhu5rhuqRV4buw4bua4bqkSuG7rD3huqThu5bDisOa4bqkTUZL4bqkI8OUVeG6pCPhu5A94bqkPcag4bui4bqkSuG7gkvhuqRA4bq44bqkVeG7lsOa4bq84bua4bqkTeG7kuG6pErhu4I94bqkTcOMJOG6pOG7lsOZ4bua4bqkSuG6ulXGoMOAxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bquxILhu5pU4buW4bqkS1PhurgjI3jDguG7muG6s05VPU5Aw4LhuqQjPX1TTnjDgj7hu5pMPcag4bu54bqkReG6puG6puG7tntB4bqkxqBO4bua4buWxqA94bu54bqkQ+G6qkLhu7Z7QcOC4bqkI0BLeMOCLy9LTFXDgErhurjDmj3GoOG6uFXGoMagw5rhurjDgDxVL0xOI1I9w5rhu7YvVU4+Iy/huqjhuqxC4bqoL+G6rMOJ4bqqTOG6rOG6pkVD4bqqQ0U9xJBFxJBC4bqmU+G6psOAUeG7tuG7luG7t0B4Q8OC4bqk4bq4Uz14w4LhurfhurpVxqDhuqRT4bq64bqkQOG7hlXhu5bhuqRKLuG6uOG6pMWpJElV4bqkaOG7iuG7tuG6pC3huqRUw5lV4bqk4bu4JOG6vOG6pOG7uCThu47huqRMSVXhuqRM4buAw4LhuqQ+4buaTD3GoHjDgkXhuqbhuqbDguG6pMagTuG7muG7lsagPXjDgkPhuqpCw4LhuqQv4bquxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bqz4bq44bu2PeG7msOaVcOC4bqu4bubxqDhu5494bqkU8OdVeG6pCPhurgk4bqkUsag4bua4bqkQCjhurjhuqQjw4pLxqDDgeG6pErhu4ZU4bqkVcagxajhuqQj4buM4bqkTTvDnUvhuqQ7WOG7tuG6pEsqVeG7luG6pMag4bq8Vcag4bqkSz/DgeG6pMagw4o94bqkPeG7muG7jiTDgeG6pFQk4buq4bua4bqkPC7hurjhuqRNP8OAw4DDgOG6pEDhu7Dhu5rhuqRUWOG7muG6pHvhurzDmuG6pEvGoMOa4bqkS8ag4bucVcOAxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bquxILhu5pU4buW4bqkS1PhurgjI3jDguG7muG6s05VPU5Aw4LhuqQjPX1TTnjDgj7hu5pMPcag4bu54bqkReG6puG6puG7tntB4bqkxqBO4bua4buWxqA94bu54bqkQ+G6qkPhu7Z7QcOC4bqkI0BLeMOCLy9LTFXDgErhurjDmj3GoOG6uFXGoMagw5rhurjDgDxVL0xOI1I9w5rhu7YvVU4+Iy/huqjhuqxC4bqoL+G6rMOJ4bqqTOG6rOG6pkVDQuG6psOJPULhuqhFw4lCU+G6psOAUeG7tuG7luG7t0B4Q+G6quG6qMOC4bqk4bq4Uz14w4LhurfhurpVxqDhuqRT4bq64bqkQOG7hlXhu5bhuqRKLuG6uOG6pMWpJElV4bqkaOG7iuG7tuG6pC3huqRUw5lV4bqk4bu4JOG6vOG6pOG7uCThu47huqRMSVXhuqRM4buAw4LhuqQ+4buaTD3GoHjDgkXhuqbhuqbDguG6pMagTuG7muG7lsagPXjDgkPhuqpDw4LhuqQv4bquxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bqz4bq44bu2PeG7msOaVcOC4bquaOG6uuG6pE3hu5LhuqThu5bDmeG7muG6pErhurpVxqDhuqRA4buGVeG7luG6pEou4bq44bqkPcagO1lV4buW4bqkU+G6vOG6pFPhurrhuqRLxqAk4buq4bua4bqkxqDhu6w94bqkTTvDnUvhuqTGoFfhuqThu7gk4bq44bqkUyjhurjhuqRVxqDhu4RU4bqkPeG7hlXhu5bhuqRN4bus4bqkTMOSw5rhuqRLxqDDmuG6pFPhurrhuqThu5bhu5ol4bu24bqkTOG7mOG6pEzhurxV4buW4bqkPUDDmlXhu5bhuqThu7gk4bq64bqkPUDhu6JVxqDhuqThu5bDmeG7msOAxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bquxILhu5pU4buW4bqkS1PhurgjI3jDguG7muG6s05VPU5A4bqkTD3GoCRUSsOC4bqkIz19U054w4I+4buaTD3GoOG7ueG6pEXhuqbhuqbhu7Z7QeG6pMagTuG7muG7lsagPeG7ueG6pEPhuqpC4bu2e0HDguG6pCNAS3jDgi8vS0xVw4BK4bq4w5o9xqDhurhVxqDGoMOa4bq4w4A8VS9MTiNSPcOa4bu2L1VOPiMv4bqo4bqsQuG6qC/huqzDieG6qkzhuqzhuqZFQ0LhuqhCPUPEkELEkOG6plPhuqbDgFHhu7bhu5bhu7dAeEJC4bqmw4LhuqThurhTPXjDguG6t+G6ulXGoOG6pFPhurrhuqRA4buGVeG7luG6pEou4bq44bqkxakkSVXhuqRo4buK4bu24bqkLeG6pFTDmVXhuqThu7gk4bq84bqk4bu4JOG7juG6pExJVeG6pEzhu4DDguG6pD7hu5pMPcageMOCReG6puG6psOC4bqkxqBO4bua4buWxqA9eMOCQ+G6qkLDguG6pC/huq7Egi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurPhurjhu7Y94buaw5pVw4Lhuq7GoeG6uCThuqRSxqDhu5rhuqThu5bDmeG7muG6pHvDmlXhu5bDgeG6pFXGoClV4buW4bqkS8ag4buaw5VL4bqkSuG6ulXGoOG6pFPhurrhuqRNO8OdS+G6pHvDleG7tuG6pFXhu5bhurh94bqkVeG7luG7glXhuqQ84bq8w5rhuqRV4buw4bua4bqkxqDDmkZL4bqkU+G7pOG6pMagw43hu7bDgOG6pOG6t+G6ulXGoOG6pCPhurgk4bqkUsag4bua4bqkxqDDjeG7tuG6pEvGoOG7nFXGoOG6pE07w51L4bqk4buGVeG6pFXDmVXhu5bhuqRLxqDDjVThuqQ8WOG7muG6pFU7WEvhuqRU4buCVOG6pFXhu5bDmlXhuqRSxqDhu5rDlVXhuqRSxqDhu6hV4buW4bqk4bucPeG6pFXhu5Y7WeG7muG6pOG7tsag4bq+4bua4bqkPcONVOG6pD3hu4JL4bqkVOG6vOG6pFXGoFjhuqRU4buA4bua4bqkPVjhu5rhuqQ84bue4bqkTMOSw5rhuqRV4buW4bumPeG6pEs/4bq44bqkSuG7rD3huqThu5bDisOa4bqkxqDhu6ThurjhuqThu7gkfeG7kFXhuqQ8WOG7muG6pD3GoCzhuqRKT8Oa4bqkVeG7luG7in3huqQ9xqBXVOG6pFXhu5bhurzDmuG6pFXhu5bDij3huqRLP+G6uOG6pFXGoElV4bqkPcag4buePcOB4bqkxqDhurxVxqDhuqRNRkvhuqQ9QDtV4buWw4DEgi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq7EguG7mlThu5bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bua4bqzTlU9TkDDguG6pCM9fVNOeMOCPuG7mkw9xqDhu7nhuqRF4bqm4bqm4bu2e0HhuqTGoE7hu5rhu5bGoD3hu7nhuqRDQ8SQ4bu2e0HDguG6pCNAS3jDgi8vS0xVw4BK4bq4w5o9xqDhurhVxqDGoMOa4bq4w4A8VS9MTiNSPcOa4bu2L1VOPiMv4bqo4bqsQuG6qC/huqzDieG6qkzhuqzhuqZFQ0LhuqpDPUVCQ0LEkFPhuqbDgFHhu7bhu5bhu7dAeOG6quG6qkPDguG6pOG6uFM9eMOC4bq34bq6Vcag4bqkU+G6uuG6pEDhu4ZV4buW4bqkSi7hurjhuqTFqSRJVeG6pGjhu4rhu7bhuqQt4bqkVMOZVeG6pOG7uCThurzhuqThu7gk4buO4bqkTElV4bqkTOG7gMOC4bqkPuG7mkw9xqB4w4JF4bqm4bqmw4LhuqTGoE7hu5rhu5bGoD14w4JDQ8SQw4LhuqQv4bquxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bqz4bq44bu2PeG7msOaVcOC4bqu4bq34bq84bqkw6JW4bqk4bubxqDhu57huqRnxqA7V1Xhu5bDgeG6pEvGoD/huqRU4busPeG6pEtX4bqkI+G7suG6pCPhur5V4bqkeyTDjT3huqRK4bq6Vcag4bqkQOG7hlXhu5bhuqRKLuG6uOG6pOG7suG6pD3GoOG7qFXhuqThu5tAJFXhu5bhuqRo4buK4bu24bqk4bqo4bqkS8ag4bua4bq44bqkI8OS4bu54bqk4oCc4bq74bua4bq44bqkTeG7olXGoOG6pD3hu6jhu5rhuqRN4buA4bqkS8OZ4bqkVcag4buaw5Qk4bqkTVnhu5rhuqRT4bq8VOG6pErhurpVxqDhuqRT4bq64bqkQOG7hlXhu5bhuqRKLuG6uMOA4bqk4bubQDtYS+G6pE1JfcOB4bqkSuG6ulXGoOG6pFPhurrhuqRLxqDhu6DhuqRNO8OdS+G6pFPhurxU4bqkPOG6vMOa4bqkVcagKVXhu5bhuqRM4bue4bu24bqk4bu4JOG6uFXhuqQ9QOG7plXhu5bhuqRN4buS4bqk4bu2xqAmS+G6pDwm4bqkVcagJOG6pEvDjCThuqRLP+G6uOG6pOG7luG7muG6uOG6pE3hu6JVxqDhuqQ84bq84bqkTOG7pFXhu5bhuqTGoOG7puG6pFXGoDtV4buW4bqkxqDhu5rhu5BV4bqkVeG6uH3huqRLxqAlVeG7luG6pD3hu6jhu5rhuqRN4buA4bqkPcagO1dV4buW4bqkVMOK4bua4bqkxqDDmeG6uOG6pCPhur5V4bqk4bu2xqDhu4hU4bqkPUAkfcOUVeG6pD3GoOG7qlXhu5bhuqThu7gk4buO4bqkxqA7V1Xhu5bDgOG6pOG7m0AkVeG7luG6pErhu6JVxqDhuqRUVuG7muG6pFXhu5bhurx94bqkS8agJVXhu5bhuqQ94buo4bua4bqkU+G6vFThuqRNO8OdS+G6pD0u4bqk4bqow4DhuqbhuqbhuqbhuqQt4bqk4bqqw4DhuqbhuqbhuqbhuqRL4bq64bua4bqkTeG7kuG6pEskVeG7luG6pEvDjeG7tuG6pEDhurjhuqQ9xqDhu57huqQ9QDtZVeG7luKAncOAxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bquxILhu5pU4buW4bqkS1PhurgjI3jDguG7muG6s05VPU5Aw4LhuqQjPX1TTnjDgj7hu5pMPcag4bu54bqkReG6puG6puG7tntB4bqkxqBO4bua4buWxqA94bu54bqkQ+G6qkLhu7Z7QcOC4bqkI0BLeMOCLy9LTFXDgErhurjDmj3GoOG6uFXGoMagw5rhurjDgDxVL0xOI1I9w5rhu7YvVU4+Iy/huqjhuqxC4bqoL+G6rMOJ4bqqTOG6rOG6pkVDQkLhuqo9QkThuqZC4bqqU+G6psOAUeG7tuG7luG7t0B4QuG6psOJw4LhuqThurhTPXjDguG6t+G6ulXGoOG6pFPhurrhuqRA4buGVeG7luG6pEou4bq44bqkxakkSVXhuqRo4buK4bu24bqkLeG6pFTDmVXhuqThu7gk4bq84bqk4bu4JOG7juG6pExJVeG6pEzhu4DDguG6pD7hu5pMPcageMOCReG6puG6psOC4bqkxqBO4bua4buWxqA9eMOCQ+G6qkLDguG6pC/huq7Egi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurPhurjhu7Y94buaw5pVw4Lhuq5o4bq84bqkI+G6vlXhuqThu7bGoOG7iFThuqTDrOG6s8Os4buZ4bqkS8ON4bu24bqkPeG7oFXGoMOB4bqkSuG6ulXGoOG6pFPhurrhuqRA4buGVeG7luG6pEou4bq44bqkTeG6uFXhu5bhuqQ9QOG7suG6pD3GoOG6vFXGoOG6pFTDmVXhuqThu4ZV4bqkTTvDnUvhuqRVxqDhu5rDlCThuqRV4buWO1nhu5rhuqR94buOJOG6pD3GoOG7nEvGoOG6pFLGoOG7qFXhu5bhuqRLxqDhu6DhuqRK4buy4bua4bqkxqA7V1Xhu5bhuqQ84bue4bqkVOG6vOG6pEvhu6RV4bqkPS7huqQ94bucVcag4bqkPeG7muG7kFXhuqRMJlXhu5bhuqRLP+G6uOG6pFXDmcOA4bqk4bulWOG7muG6pMagV1XhuqThuqjhuqbhuqbhuqTGoOG7rOG6pCPhur5V4bqkeyTDjT3huqRS4buaVcag4bqkTMOa4bq4Vcagw4HhuqRNSX3huqRT4bq84bqkVeG7lsagw5ThuqQ9QCR9w5RV4bqkPcag4buqVeG7luG6pE3hurhV4buW4bqkS8OZ4bqkIyHhuqThu7bGoOG6uj3huqQ9QOG7muG7klXhuqRSxqDhurrDgeG6pFThurhV4buW4bqkU8OK4bua4bqkPcagJOG6pFXGoOG7iuG7tuG6pEvhurjDmuG6pDzhurzhuqThu65V4bqkTeG7nlXGoOG6pEvGoMOa4bqkVcag4buaw5Qk4bqkU+G6uMOa4bqkTeG7rFXhu5bhuqQ8KlXhu5bhuqThu7gk4buO4bqkxqA7V1Xhu5bhuqTFqSRJVeG6pGjhu4rhu7bDgMSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tjEkPcagw5pAw4Lhuq7hu5vGoCThuqThur3hurzhuqQt4bqk4bq9w5rhurzhu5rhuqThu5vGoCTEgi/hu7bhuq4=

Thu Hà - Hoài Thu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]