(vhds.baothanhhoa.vn) - Đến độ tuổi trung niên rồi mà mỗi lần nghĩ về viên mỡ đường tôi vẫn chép chép miệng, cảm giác rõ vị ngầy ngậy tóe ra thơm ngon. Lần nào cũng vậy, cắt miếng bánh ra, ánh mắt của tôi lại lần tìm những miếng mỡ vuông.
YsO6w6rhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurIpw7nhuqbhu63hu5fhurljNMO54bufduG6u+G7r+G6tuG6u+G7lcSQxIJ2deG6u+G6psO64bqi4buv4bq7dnXhu4/hu4ZiL8O6w6pjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6ssOa4buXaeG7meG6uWPhu5Thu6F24bq74buVw4HhurvhuqbhuqzDgMO54bq74bqmw4Lhuqx2deG6u3bDueG7n3bhurvDgkHDueG6u+G7r8Os4bq74buv4bqgw7nhurvhu63hu4124bq7dnXDuuG7qeG6u8OKcOG6u8OKw7nhu5924bq74buv4bq24bq74buVxJDEgnZ14bq74bqm4bu3w7nhurvDisO0duG6u+G7k8O6xqHhurLhurvhu5PDusah4bqy4bq74buvw7lxdnXhuqXhurvhu5Phu4nhu6/hurt1w7nDreG7k+G6u8OC4bu14bq7w4rFqeG6u3Z14buN4buG4bq7dnXhu4/hu4bhurvhuqZ44buX4bq7w4Jp4bq74bqmw7rhuqLhu6/hurt2dXd24bqn4bq74bus4buNduG6u3bDrHfhurvhu5NEdnXhurvDiuG7j+G7huG6peG6u+G7k2vhuqbhurvhu6/DueG7oXZ14bq74buRw612w7rhurvDgmnhuqXhurvDrXbDuuG6u+G7r2vhuqbhurvhu5NDaeG6u+G6puG7t8O54bq74but4buLw7nhurvhu63hu4124bq74bqm4bun4buv4bq7dsO64bq8dnXhurvhu6/DueG7oXZ14bq74buv4bq24bq7w4rhuqzhu7d2deG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y2LDueG7r3Xhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnDueG7kuG7l3bhuqbhu5fDguG6ueG6u+G6pOG6puG7huG7reG7l8Oj4bq54bq+w7nhu5nhuqbDuuG6teG6u2fhur3hur3hurLhu4DDouG6u8O64buXw7l1w7rhuqbhurXhurvhu4XDqmfhurLhu4DDouG6ueG6u+G6pMOC4buTw6PhurkvL8O5w4rhuqfhu5Fpd+G6psO6aXbDusO6d2nhuqfDinYvduG7l+G6vuG6pC/hur/DquG7gWcv4bq/4bq9aOG7meG6v+G6vWfhur9o4bq/4buD4bqmZ+G6v2fhu4Xhu63hu4Ut4buvdy3hu5nhuqx3dnXDquG6p+G7q+G6snXhurnhurtp4but4bqmw6Phurk0w7nhu5924bq74buv4bq24bq74buVxJDEgnZ14bq74bqmw7rhuqLhu6/hurt2deG7j+G7huG6ueG6u+G6vsO54buZ4bqmw7rDo+G6uWfhur3hur3hurnhurvDuuG7l8O5dcO64bqmw6Phurnhu4XDqmfhurnhursvY2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5YynDusSCw7nhurvhu5NDaeG6u+G7k8O64bqodnXhurvhuqbhu7fDueG6peG6u+G7scO6w7nhurvhu5PDrcO54bq74buVeMO54bql4bq74buTw63DueG6u+G7scO6w4Dhurvhu63DrOG6u+G7k8Oz4bqs4bq74buTw7rhuqzhu4ZxduG6u+G7k8O64bqsdnXhurvhu5NDaeG6u+G6pnfDrHbhurvhu4DEqeG6u8O6w4HDueG6peG6u+G7lUPhurtqduG6u+G7lcSp4bq74butw6zhurvhuqbhu7nhuqbhuqXhurvhu7HDuuG7t3Z14bq74bqyw7rhu4nDueG6u2p24bq74buT4bqi4buv4bq74buVw4F24bq74buVxKnhurvhu63DrOG6u8O64buLdsO64bq74bqyw7rhuqjhu5PhurvDgkHDueG6p+G6u1bDusOs4bq74buT4buJ4bq74buVw6x24bq7dcOs4bq7dsO6xJB2deG6u8O6c+G6u+G7k3d24bq7dsOsd+G6u8OC4bqq4bq74butw6zhurvhu5PDuuG6qHZ14bq74bqm4bu3w7nhurvhu6/Dg8O54bq74buVxJDhuq7hu5Phurvhu5Hhu7nhurvhu6/hu5vhurvhu5Fr4bqm4bq7w4rDrHfhurvDgml2deG6p+G6u+G7rOG6qOG7k+G6u+G7lXjhuqXhurvhuqbDgnd2deG6u3bDusOs4bq74buTeOG6u+G7rcO94bq74buVxJDEgnZ14bql4bq74buv4bub4bq74buTw7LhuqbhurvDgsOy4bqm4bq74buTaXfhurt2w7rEkHZ14bq74buTw7rGsOG6u8OKw6zDueG6u+G7kWnhurt2dcOs4buG4bq74butw6zhurvDuuG7oeG6puG6peG6u+G7k8O64bqiw7nhurt14bun4bq74bqmw7rhu6fhurvhu5PDuuG6osO54bql4bq74buvceG6puG6u+G6tOG6rMOt4bq7w4pw4bq7dnXhurpp4bq74buTw4Dhurvhu63hu5924bq74buZ4bu54buT4bq74butw73hurvhu5XEkMSCdnXhuqXhurvhu6/GoeG6suG6u+G7r+G7t8O54bq74buZ4buldsO64bq74bqm4bqsdnXhurvhuqZ44buX4bql4bq74buV4buJd+G6u+G7rcSQ4bq2w7nhurvhu6/DgeG6puG6u8OKeXZ14bq7dnXDveG6puG6u+G6osO54bq74butw6zhurt2dcO94bqm4bql4bq74bqmw7rDsuG7huG6u+G7scO6d2l24bq74buxw7p3w63DueG6u+G7mXPhurvhu5PDusWp4bqs4bqn4bq74bus4bqo4buT4bq7w7Lhu4bhuqXhurvhu5PDusaw4bq74buv4bqi4bq74buvw4Hhuqbhurvhu5Hhurxp4bq7anbhurvhu5XEqeG6u+G7lcSCw7nhuqXhurvhu5PDukXhurt2w6x34bq74buZw63hu6/hurt2dcO64bup4bq74bqmw4PDueG6u+G7k2l34bq74butxJDhuqJ2deG6u+G7r0jhurvDisWp4bqnYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurljw5pBw7nhurvhu5HGoeG6u+G7lcSQ4bqu4buT4bq7anbhurvhu6/DueG7oXZ14bq74bqmeOG6suG6u+G7r+G6tuG6peG6u+G7meG7pXbDuuG6u+G6puG7peG6u+G6psO54bq74bqmw7rFqeG6puG6peG6u+G7k8O6w63hu4bhurvhu4DGoeG7r+G6u+G7gMah4buv4bq74bqmw4LDgXbhurvhu5PhuqLhu6/hurt2eHZ14bq7w4rDg8O54bq7dsSQw4Phu5Phurvhu69r4buv4bq74bqmw7rhu6fhurvhu5N5duG6u3Xhu6fhurvhuqbhuqzhu4Zx4bqm4bq7w7rhuqJ24bqn4bq74busw4N24bq7w7rhuqJ24bql4bq74but4buNduG6u+G7leG7jeG6rOG6u+G6psO54bufduG6u+G7lcSQ4bqu4buT4bq7anbhurvhu6/DueG7oXZ14bq74buRw612w7rhurvhuqbDguG6rHZ14bq74bqmw7rhuqzhurvhu6/Dg8O54bq74bqmw7rDsuG7huG6u+G6psO64buP4bqm4bq74bqm4bqs4buGceG6puG6p+G6uynDgsSCw7nhuqXhurvhuqRpd+G6u+G7reG7i8O54bq74buTeOG6u+G7rXfhu4vDueG6u+G7kcOtdsO64bq7dnV3duG6u3bDusOy4bqm4bq74bqmw4Lhu4124bq74buVxILDueG6u3bDusSQ4bq74bqmw7rhu6HhurPhurvhu6zDg3bhurvhu63hu5924bql4bq7w7rhu6d2w7rhurvhu4l2w7rhurvhu5Xhu5vhurLhurt2w7rDsuG6puG6u8OKw4PDueG6u+G6puG7t8O54bq74butw6zhurt2w7rhu6d24bq74bqmw7rDsuG7huG6u8OKw7nhu5924bq74buv4bq24bq74bqmw4J3dnXhurvDiuG7l3fhurvhu5HDveG7k+G6u+G7lcSQxIJ2deG6p+G6u1bDuuG6vHZ14bq7w4rDueG7n3bhurvhu6/hurbhurvhu63DsuG6suG6u+G7rcOtdsO64bq7w7Lhu4bhurvhu5XEkOG6ruG7k+G6u8O1duG6u+G6psOCd3Z14bq74butw4PhurLhurvDiuG7s+G6u+G7kcOtdsO64bq7dsSQw4N2deG6peG6u3Z1d3bhurvhuqbDuuG7j+G6puG6u+G7rcOs4bq7dnV3duG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y+G7kuG7ieG7r+G6u3XDucOt4buT4bq7w7Lhu4bhurvhu5PDum52deG6u+G7kWl34bq7dcO5xILhurvhuqbhu7fDueG6u+G6tOG6rOG7n3bhurvhu5XEkOG6ruG7k+G6p+G6u+G7kkXhurvhu5Xhu6F24bq74bqmw4Lhuqx2deG6u+G6psO64bqs4bql4bq74bqm4bu3w7nhurvhu5N44bq74buxw7rDueG6u+G6pmp2deG6u8OKw6zDueG6u+G7seG7peG6u+G7k8O6xrDhurvDiuG7p+G6u+G6psO6w6jhu6/hurvhuqLDueG6u+G7rcOs4bq74bqmw7rDqOG7r+G6u+G7r3h24bq74buRw612w7rhurt2w6zhu4bhuqfhurtWw7rDuXDhuqzhurt2dcSQxILDueG6u3Z4w7nhurvDgmx2deG6peG6u+G6pOG6uOG6u+G7huG7n+G6rOG6u+G6psO64bul4buTw7rhurvhu5NDaeG6u+G6puG7t8O54bq74buV4bqiduG6u3XDueG7iXbhurvhu5V44bq74butw6zhurvhu6/DuXB24bq74bux4buC4bq7ReG7k+G6u+G7leG7m+G6suG6p+G6u1bDusSQdnXhurvhu7HDuuG7t3Z14bql4bq7dsO6xJDhurvhu6/DgeG6puG6u+G7k8O6w7Lhuqbhurt1w7Phu4bhurt2dcO6w7lxduG6peG6u+G7k8O6xrDhurt2dcO64bup4bq74buV4buhduG6u+G6psO64bu3w7nhurvhuqbhu7fDueG6u+G7lcSp4bq74buTw7pudnXhurvhuqbDunLhurvhu7Hhu6fhu6/hurvhu615dnXhurvhu6/hu6d2w7rhuqdiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buQd+G7meG7huG6uWNiw7nhu6914bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq5w7nhu5Lhu5d24bqm4buXw4LhurnhurvhuqThuqbhu4bhu63hu5fDo+G6ueG6vsO54buZ4bqmw7rhurXhurtn4bq94bq94bqy4buAw6LhurvDuuG7l8O5dcO64bqm4bq14bq74buD4bq94buF4bqy4buAw6LhurnhurvhuqTDguG7k8Oj4bq5Ly/DucOK4bqn4buRaXfhuqbDuml2w7rDundp4bqnw4p2L3bhu5fhur7huqQv4bq/w6rhu4FnL+G6v+G6vWjhu5nhur/hur1n4buB4buBw6rhu4Phuqbhur/hu4Vo4buF4buD4but4bq94bqn4bur4bqydeG6s8OCw6Phu4Xhu4Hhur/hurnhurtp4but4bqmw6Phurk0w7nhu5924bq74buv4bq24bq74buVxJDEgnZ14bq74bqmw7rhuqLhu6/hurt2deG7j+G7huG6ueG6u+G6vsO54buZ4bqmw7rDo+G6uWfhur3hur3hurnhurvDuuG7l8O5dcO64bqmw6Phurnhu4Phur3hu4XhurnhursvY2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y1XDucSC4bq74buVw7Phu4bhuqXhurvhu7HDusO54bq74buVxKnhurvhu5N44bq74bqm4bqsw4DDueG6peG6u+G7lcSCw7nhurvhuqThu7l2deG6u8OK4buP4bqm4bq74buTw7rDsuG6puG6u+G6puG7ueG6puG6u8O64bqiduG6peG6u3bDuuG6vHZ14bq74buT4bq6aeG6u8O6w6x2deG6u+G7k8O64bqs4buG4bufduG6u+G7lUHhurvhu63DrOG7r+G6u+G7kcOtdsO64bq74buvw73hu5Phurvhu63hu5924bq7dsO6aXbhurt2w7rhu4l24bq7w4rDg8O54bq74buVQ+G6u+G6psO6ReG6u8OCw7LhuqbhurvhuqRvduG6p+G6u+G7lOG6onbhurt1w7nhu4l24bq7dsO6w7Lhuqbhurt2w7rEkOG6u3bDsuG6rOG6u3bEkMOD4buT4bq74buVxJDEgnZ14bq74buVcuG6u+G7rcOs4buv4bq74buRw612w7rhuqfhurtW4buh4bqs4bq74bqmw4LEkMOD4buT4bq74buVw7Phu4bhurt2dcSQxILDueG6u+G6psO64bqu4bq74bqyw7rhu4nDueG6u+G7meG6qnZ14bq74buVxJDEgnZ14bq74butd+G7i8O54bq7deG7p+G6peG6u+G7lcOB4bq74bqkw612w7rhurvhu5Xhu6F24bq74buVw7PhuqzhuqXhurtD4bq74buRw4Hhuqbhurt2w7rEkOG6u+G6psO64buh4bq7dsOsd+G6u+G7lXLhurvhu5HDgeG6puG6u+G7lUPhurvhu5XDgeG6u+G7r3Dhu6/hurvhu7HDuuG7t3Z14bq74buRxanhurvhu5N34bq74buRw612w7rhuqfhurvhu5Ry4bq7dsO6w7N24bq74buRw612w7rhurt2dXd24bq74bqmw7rhu6fhurvhurLDuuG7icO54bq74buTw7rDvXbhurvhuqbDiXZ14bq74butd+G7i8O54bq7w7p3aeG6u8O6QcO54bql4bq74bq04bqs4buh4bql4bq74bqmw7rhu4l34bq74bq04bqs4buJ4oCm4bq74bqyw7rhu4nDueG6u+G7gGnhu4bhurvDgmnhuqXhurt2dcOz4buv4bq74buTw6x2deG6u+G7rcOz4bqs4bq74bqmw7rhu6fhurvhu5XDgeG6u+G6psO64bqi4buv4bq74buTw6x2deG6u+G6puG7ueG6puG6p+G6u8OaxJDhuqJ2deG6u8OKxanhurvhu5PDgOG6u+G7gMSQaeG6u+G6psO6w7LhurLhurvhuqbDunfDrXZ14bq74buv4bqqw7nhurvhu63DreG6u+G7k8O6aXbDuuG6peG6u+G7r+G6qsO54bq74buv4bq24bq74buVxJDEgnZ14bql4bq74buv4bqqw7nhurvhu63hu4vhurLhurvhu4DEkOG6sHZ14bql4bq74buv4bqqw7nhurvDuuG7i+G6puG6u+G7mcSQaeG6u8O64buL4bqm4bq74buvw6jhuqXhurvhuqbDundpdnXhurvhuqbDunfhu4l2deG6u+G7peG6puG6u3XDrOG6u+G6tOG6rGnhu4bhuqfhuqfhuqfhurvhu5LDrcO54bq74buv4bqqw7nhurvhu69sduG6u+G7r2124bq74bq04bqs4buGcXbhurvhuqbDgnd2deG6u8O6xJDhuqJ2deG6u+G6psO64bqi4buv4bql4bq74buTw7rGsOG6u+G7k+G7jXbhurvhu5HDrXbDuuG6u+G7k2vhuqbhurvDgmnhurvhu63DrOG6u+G7lcSp4bq7dnXDuuG7l+G6u+G6psO64bqi4buv4bq74bqyw7pF4buT4bq74bq04bqsaXbDuuG6u+G6ssO6eXZ14bql4bq74buV4buhduG6u2nDueG6u+G7k0R2deG6u+G7r+G6rOG7uXbhurvhuqbDuuG6uuG6u+G7r8OB4bqm4bq74buvw7nhu6F2deG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Yynhu7fDueG6u+G6psO64bul4buTw7rhurvhuqbhurjhurvhuqZp4buG4bq74buv4bundsO64bq74buTa+G6puG6u+G7k2vhuqbhurt2w7rhurx2deG6u+G7r8O54buhdnXhurvhu6/hurbhuqfhursp4bu3w7nhurvhuqZ54bq74buveeG6u+G6puG7i8O54bq74bqkaXfhurvhu63hu4vDueG6u+G7k3jhurt2w7rhurx2deG6u+G7r8O54buhdnXhurvhu6/hurbhuqfhuqfhuqfhurt2dcO94bqm4bq7dnXDrHfhurvhu5Xhu6F24bq74bqmw7rhu6Hhuqfhurvhu5LDuuG7ieG6u+G6psO64buh4bq74buvw6zhurt2dcSQxILDueG6u+G6pmnhurt1w73DueG6u+G7lXjhurvhu63DrOG6u+G7r+G6tuG6u+G7lcSQxIJ2deG6p+G6uyzDuuG7icO54bq74butw6zhurvhu6/hurbhurt1w63hu4bhuqXhurvDundt4buT4bq74bul4bqm4bq7dsO6w7Lhuqbhurvhu63DrOG6u+G7r+G6tuG6u+G6psO6anbhuqfhurssw7rhu4124bq74buv4bq24bq7dsOs4buG4bq74buv4buzdnXhuqXhurvhu5N44bq74buVw4Hhurvhu5XDrHbhurvDukHDueG6u+G7k2l34bql4bq74butw6zhu6/hurvhu6/hurbhurvhuqbDgnd2deG6u8OKw6zhurt1w7l5duG6u8O64bqiduG6u+G6pHfhurvDisODw7nhurvhu5PDreG7k+G6u+G6ssO64buNduG6u+G7r+G6tuG6u+G7scO6w63hu5PhuqfhurtWw7rhurx2deG6u+G7r8O54buhdnXhurvhu6/hurbhurvhuqRp4bqs4bq74buxw7rDueG6u+G7reG6rMOB4buT4bq74buTw7rhu6V24bq74buT4bqqdnXhurvDisODw7nhurvhu6Xhuqbhurvhu6/huqzhu7nDueG6peG6u+G7peG6puG6u3XDiXZ14bq74bqmw7rhu6fhurvhuqbDusOy4buv4bq74buxw7rhu7fhuqXhurvhu5Nr4bqm4bq7w4Jp4bq74bqmw7rDrHbDuuG6u+G7r8O54buhdnXhurvDiuG6rOG7t3Z14bq7w7rhu4vhuqbhurvhu63hurjhuqzhuqfhurspw4nhurt2w7rhurx2deG6u8OKw7nhu5924bq7w7rhu4vhuqbhurvhu63hurjhuqzhurvDsuG7huG6u+G7reG7i8O54bq74bqmw4LDgXbhurvDisODw7nhurvhu5XEkMSCdnXhurvhu5PDreG6puG6u+G6psOCa3Z14bqn4bq7VuG7oeG6rOG6u+G7k3jhurt2a3Z14bq74bqmw7rhu6fhurvhu69pdnXhurvDgmnhurvhurLDuuG6osO54bql4bq74buTeXbhurvhu7HDuuG7t3Z14bq74bqmw7rhu6fhurvhu5Xhu4/hu4bhurvhu7Hhu6V24bq74buv4bq24bq74but4buLw7nhurvhu5Vy4bq74bq/LeG7geG6u3Z1w6zhu4bhurvhu5nhuqp2deG6u+G7lcSQ4bqu4buT4bqn4bq7KcOJdnXhurvDisO54bufduG6u+G7r+G6tuG6u+G7rXh2deG6u+G7rcOtdsO64bql4bq74butd3Z14bq74butaXbDuuG6u8OKw4lp4bq7dcO5eXbhurt2dcO94bqm4bql4bq74but4buLw7nhurvhuqbDuuG6ouG7r+G6u3Z1w6x34bq7dnXhu4vhuqbhurvhu6/huqrDueG6u+G7r+G6tuG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y+G7ksO6xrDhurt2dcO64bup4bq74buV4buhduG6u+G6psO64bu3w7nhurvhu63DrOG6u+G7lUPhurvhu5Vy4bq74buT4bqiduG6u+G6psO6w6jhu6/hurvhuqbDguG6oMO54bq74buZ4buP4buG4bqn4bq74buUw4l2deG6u3Z1w7rhu6nhurvhu5PDusaw4bq74buTeOG6u3Z1xJDEgsO54bq7w7pp4buG4bq7anbhurvhu6/hurbhuqXhurvhuqbDuuG7peG7k8O64bq74buv4bq24bq74buvw4PDueG6u3bDusOD4bq74bqmw4PDueG6u3Z44bqn4bq74buww7rhu7d2deG6u+G7lcOz4bqs4bql4bq74bqm4bu3w7nhurvhuqThuq7hurvhu5HGoXfhuqXhurvhu5Phu4nhurt2auG7r+G6u+G7scO64bu3dnXhurvhu5nDreG7r+G6u2p24bq74buvw7nhu6F2deG6u+G7r+G6tuG6peG6u3bDusSQdnXhurvhu5PDrcO54bq7w4rDueG7n3bhurvhu6/hurbhurvhuqbDgnd2deG6u3bDusOzduG6u+G7kcOtdsO64bq7dsSQw4N2deG6u+G7r8Ot4bqm4bq74buvxal24bq74bqmw7rhu6fhurvhu5PDumvhu5Phurvhu5PDumt24bq7w7rDsuG6suG6u+G7mcO0duG6u+G6psOy4bqm4bq74buT4buJ4bq74buvw73DueG6u3Z1xJDEgsO54bqnYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurljYsO54buvdeG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ucO54buS4buXduG6puG7l8OC4bq54bq74bqk4bqm4buG4but4buXw6Phurnhur7DueG7meG6psO64bq14bq7ZuG6v+G6veG6suG7gMOi4bq7w7rhu5fDuXXDuuG6puG6teG6u2jhu4Xhur3hurLhu4DDouG6ueG6u+G6pMOC4buTw6PhurkvL8O5w4rhuqfhu5Fpd+G6psO6aXbDusO6d2nhuqfDinYvduG7l+G6vuG6pC/hur/DquG7gWcv4bq/4bq9aOG7meG6v+G6vWfhu4Hhur/DquG7g+G6puG7gWbhu4Xhu4Xhu4Hhu63hur3huqfhu6vhurJ14bqzw4LDo+G7g8OqZ+G6ueG6u2nhu63huqbDo+G6uTTDueG7n3bhurvhu6/hurbhurvhu5XEkMSCdnXhurvhuqbDuuG6ouG7r+G6u3Z14buP4buG4bq54bq74bq+w7nhu5nhuqbDusOj4bq5ZuG6v+G6veG6ueG6u8O64buXw7l1w7rhuqbDo+G6uWjhu4Xhur3hurnhursvY2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y1XDucSC4bq74buVw7Phu4bhuqXhurvhu5Vy4bq74butw6zhu6/hurvhu6/DgeG6puG6u+G7k8O6w7nhu6Hhu5Phurvhu5HDrXbDuuG6u3bEkMODdnXhurt2w7rDs3bhurvhuqbDuuG7j+G6suG6u+G7k8O14buv4bql4bq74bqmw7rhu4/huqbhurvDgsOy4bqm4bq74buV4bqiduG6u3XDueG7iXbhuqfhurvhu5J44bq74buTw63hu5Phurvhu6134buLw7nhurvhu7HDuuG6rOG7t3bhuqXhurvhu5PDreG7k+G6u+G7rXfhu4vDueG6u+G7kcOB4bqmw6Lhurvhu5Xhu6F24bq74buT4buJ4bq7dsSQw4Phu5Phurvhu5XEkMSCdnXhuqXhurt2w7rDs3bhurvhuqbDuuG7j+G6suG6u+G7k8O14buv4bqn4bqn4bqn4bq74buVcOG6rOG6u+G7kcOtduG6u+G6pG924bq7w4rDg8O54bq74buTaeG7r+G6u+G7seG7oeG6puG6u+G7lXLhurvhu7HDuuG7t3Z14bq7w7rEkOG6p+G6uyjhurjhurvhuqbDuXF24bq74but4bquw7nhurvDsuG7huG6u+G6puG7i3fhurvhu5XDuXDhuqzhurvhu7HDuXF24bq74buTw7p34bq7dsO6w7lw4bqs4bq7dnXEkMSCw7nhurvhu7HDuuG7t3Z14bq74buTeOG6u+G6psO6xILDueG6u3XDuWl24bq74buTRHZ14bq74buVxJDhuq7hu5PhurvhuqbDgsOA4bq74bqmw6zDueG6p+G6u1bDusSQdnXhuqXhurvhu5NEdnXhurvhu7HDusO54buhduG6u+G7r8O9w7nhurvhuqbDukXhurvhuqbDguG6sOG6u+G6psO6w6x2w7rhurvhu5Phu7d2deG6u3Z1w7rDuXHhurLhuqXhurvhuqThu4l24bq74buA4bqsw7LhuqbhurvDusOsdnXhurvhu6134buL4bqm4bql4bq74buvw7Lhuqbhurvhu5XDueG6u+G6pOG6uOG6u+G7k+G7jeG6rOG6u+G7seG7hOG6peG6u+G6pOG6uOG6u8O6w7N24bq7w7p3aXbhurvhu7HDusO54bq74bqmw4JqdnXhurvDgmzhu6/hurvhu5Xhu6F24bqnYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurljKcOC4bqsdnXhurvhuqbDuuG6rOG6peG6u+G7mcO04bqs4bq74bqmw4J3dnXhurvDunfDrHbhurvhu5Phu4l2w7rhurt2w6x34bq74buTRHZ14bq74bqw4bq74bqmw4J3dnXhurvhuqbDueG7oeG6puG6u+G6psOCxILDueG6u+G7leG7m+G6suG6u3bDusOy4bqm4bql4bq74buteXZ14bq7dnXEkMSCw7nhurvhuqbDusSQ4bq74bqmw7rDrcO54bq7dsO6w7LhuqbhuqfhurtWw7rDsuG6suG6u+G7r8OB4bqm4bq7dnVC4buv4bq74bqmw4LDrOG6peG6u3bDusOy4buv4bq7dsO6w63hurLhurvDusSQ4bqidnXhurvDisWp4bq74buRw612w7rhurt2xJDDg3Z14bq7dsO6w7N24bq74bqmw7rhu4/hurLhurvhu5PDteG7r+G6peG6u+G6psOJdnXhurvDisO54bufduG6u+G7r+G6tuG6u+G7lcSQxIJ2deG6u+G7rWp24bq74bq04bqsaeG6u+G7rWp24bq74but4buLw7nhuqXhurvDisOJaeG6u3XDuXl24bq7w4rDiWnhurvhu6/DreG6puG6peG6u+G7k+G7ieG7r+G6u3XDucOt4buT4bq74bqmw7rhu4/huqbhurt2dcO94bqm4bq7dnXDrHfhuqXhurvhuqbDuuG6ouG7r+G6u3Z14buP4buG4bqnYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6sknhuqzhuqbDunfDguG6uWPhu7DDuXDhuqzhurvDmuG6rOG7hnB2Yi/hurJj

Kiều Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]