(vhds.baothanhhoa.vn) - Mắm tép là món ăn dân dã bao đời nay của người dân xã Hà Yên cũ, nay là xã Yên Dương, huyện Hà Trung. Nói đến sản vật của vùng đất xứ Thanh nhiều người nhớ đến món mắm tép này.
4bq74burZ+G7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqqIuG7scSQ4buzcOG7g+G6veG7tOG7jeG7teG7hcSQceG6quG7heG7qm3hu4XhuqN14bu3ZOG7heG7ocO14buj4buFRG/hu7fhu4Xhu6Phurxr4buFR+G6uOG7t+G7qeG7heG7oeG6ruG7t+G7qeG7heG7o+G7q+G7sXXhu7Xhu4XEkEPDiuG7t+G7qeG7heG7qm3hu4UiQ0Xhu7fhu6nhursv4burZ+G6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buqcGvhu5/hu4Phur3hu7Thu43hu7Xhu4XEkHHhuqrhu4Xhu7Nt4buF4bu1QeG7t+G7hcOy4bu34buF4buf4buT4bu34buF4bufw7Phu4Xhu51r4bu54buF4buh4bqk4bux4buF4bu3a8ON4buF4buj4bq8a+G7heG7t+G7qeG6vuG6pOG7seG7heG7n+G7k+G7t+G7hUnDs+G7heG7qm3hu4XhuqN14bu34buF4bujw4pk4buF4bu3a8ON4buF4buzbeG7hUnDs+G7heG6o3Xhu7fhu4Xhu57hur7hurThu7fhu6lk4buF4burRcON4bul4bu34buF4buqbeG7hSJDReG7t+G7qcSR4buF4bu2QeG7seG7heG7ocO64bu34buFRG/hu7fhu4VH4buXxJDhu4Xhu6Phurxr4buFR+G6uOG7t+G7qeG7heG7oeG7mcSQ4buFSeG7gOG7hSLhu6tr4bu34bur4buF4bu34bur4buxw7lF4buF4bu34bup4bq+4bqk4bux4buF4bu34burw4Lhu4Xhu6HDuuG7t+G7heG7tUHhu7fhu4Xhu7Xhu43hu7Xhu4XEkHHhuqrhu4Xhu7dtw43EkeG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7nOG7ueG7n8ON4buD4bq94bq74bux4bu14bup4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phu7Hhu6Jw4bu3xJBwQ+G7g+G7hUTEkMON4buzcMOi4buDSOG7seG7n8SQ4burYuG7heG7iWrhu4nhuqpJY+G7heG7q3Dhu7Hhu6nhu6vEkGLhu4XDrGln4bqqSWPhu4Phu4VEQ+G7o8Oi4buDLy/hu6Phu5/hu7fEkeG7nWvhu7nEkOG7q2vhu7fhu6vhu6vhu7lrxJFH4bu3L+G7n3BEw73EkOG7ueG6qi/hu7dwSEQvaGfDrGYvZ2rhu4nhu59pZ+G7i2bEqWlpxJDhu4vDreG7ieG7ieG7i+G7s2bEkXnhuqrhu6nhuqtDw6LDrMOtZ+G7g+G7hWvhu7PEkMOi4buD4bu04buN4bu14buFxJBx4bqq4buF4buqbeG7heG6o3Xhu7dk4buF4buhw7Xhu6Phu4VEb+G7t+G7heG7o+G6vGvhu4VH4bq44bu34bup4buF4buh4bqu4bu34bup4buF4buj4bur4buxdeG7teG7hcSQQ8OK4bu34bup4buF4buqbeG7hSJDReG7t+G7qeG7g+G7hUjhu7Hhu5/EkOG7q8Oi4buD4buJauG7ieG7g+G7heG7q3Dhu7Hhu6nhu6vEkMOi4buDw6xpZ+G7g+G7hS/hur3hursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu6Jr4bqqxJDhu7Hhu7nhu7fhu4Phur3hu5xt4buF4bu24bupRcONxanhu7fhu4Ui4burduG7hSLhu6vhu7Hhu4Xhu5114bu34buF4burw4rhu4Xhu7Xhu43hu7Xhu4XEkHHhuqrhu4XEkOG7q+G6tOG7teG7heG7t+G7qeG7ueG7t8SR4bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buc4bu54bufw43hu4Phur3hu7Jt4bu34bup4buF4bug4buv4bu34bur4buFIkNF4bu34bup4buF4bu34buP4bu14buFR3Dhu7fhu4VEw4Phu7fhu6nhu4Xhu6rhu7luxJDhu4Xhu51r4bu54buFQkVr4bu34bur4buF4buzbeG7t+G7qeG7heG7s23hu4Xhu7fhu6tG4bu34bup4buF4bujbOG7t+G7q+G7heG7oeG6ruG7t+G7qeG7heG7o+G7q27DjeG7heG7n23hu7Fk4buF4buj4buA4buF4buhw7rhu7fhu4XEkOG7q2zhu7fhu6nhu4VnZuG7heG7k+G7teG7heG7s3bhu6Phu6vhu4Xhu7Nt4buF4bu34bup4bq+4bqk4bux4buF4buf4buT4bu34buF4bu34bq04bux4buF4buh4buTw43hu4Xhu7Nu4bux4buFw71x4bu54buF4bu34bura0Xhu4VDa+G7heG7oeG6ruG7t+G7qeG7heG7neG7jcSQ4buFxJBx4bqqxJHhu4VdxILhu4Xhu7Phur7huqbhu7fhu6nhu4XEkHHhuqrhu4Xhu53hu43EkOG7hUfDueG7heG7t+G7q+G7scO5ReG7heG7t+G7qeG6vuG6pOG7seG7heG7n+G7k+G7t+G7hcOy4bu34buFw73hu6vDg+G7t+G7qeG7heG7q8O6xJDhu4VHbeG7heG7ocOz4buF4bu34bup4bureOG7heG7o2zhu6Phu6vhu4Xhu6Hhu6fhu4Xhu6Phu6vDuuG7heG7neG7scO64bu34buFxJDhu6tt4bu34bur4buF4bu14bqwxJDhu4Xhu7Phu7lu4bux4buFxJDhu6vhu4Lhu6Phu4Xhuqrhu6vGoeG7teG7hcO94burbOG7o2Thu4Xhu6FB4buF4buzbeG7heG7teG7jeG7teG7hcSQceG6qsSR4bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buc4bu54bufw43hu4Phur3hurvhu7Hhu7Xhu6nhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G7seG7onDhu7fEkHBD4buD4buFRMSQw43hu7Nww6Lhu4NI4bux4bufxJDhu6ti4buFxKlmZuG6qklj4buF4burcOG7seG7qeG7q8SQYuG7hcOsaWnhuqpJY+G7g+G7hURD4bujw6Lhu4MvL+G7o+G7n+G7t8SR4buda+G7ucSQ4bura+G7t+G7q+G7q+G7uWvEkUfhu7cv4bufcETDvcSQ4bu54bqqL+G7t3BIRC9oZ8OsZi9nauG7ieG7n2ln4buLZ2ZmaMSQw63EqWdmaeG7s2bEkXnhuqrhu6nhuqtDw6Lhu4vhu4nDreG7g+G7hWvhu7PEkMOi4buD4bu04buN4bu14buFxJBx4bqq4buF4buqbeG7heG6o3Xhu7dk4buF4buhw7Xhu6Phu4VEb+G7t+G7heG7o+G6vGvhu4VH4bq44bu34bup4buF4buh4bqu4bu34bup4buF4buj4bur4buxdeG7teG7hcSQQ8OK4bu34bup4buF4buqbeG7hSJDReG7t+G7qeG7g+G7hUjhu7Hhu5/EkOG7q8Oi4buDxKlmZuG7g+G7heG7q3Dhu7Hhu6nhu6vEkMOi4buDw6xpaeG7g+G7hS/hur3hursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu6Jr4bqqxJDhu7Hhu7nhu7fhu4Phur3hu6LDg+G7t+G7qeG7heG7oeG7uW7hu7fhu4Xhu53huqDhu4XEkOG7q+G7reG7t+G7q+G7heG7qW7hu7nhu4Xhu6Hhu6fhu4Xhurzhu4Xhu7VB4bu34buF4bu14buN4bu14buFxJBx4bqqxJHhursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu5zhu7nhu5/DjeG7g+G6veG7nG3hu4Xhu7bhu6lFw43FqeG7t+G7hSLhu6t24buFIuG7q+G7seG7heG6rOG7hUnDs+G7heG6o3Xhu7fhu4Xhu57hur7hurThu7fhu6nhu4Xhu6Phu6vhu7nhu4Xhu53hu7HDusSQ4buF4buh4bun4buF4bujQeG7heG7oeG6vuG6puG7o+G7heG7teG6sMSQ4buFR27hu7Hhu4Xhu7Xhu43hu7Xhu4XEkHHhuqrhu4XEkOG7q+G6tOG7tWThu4Xhu7fhu6nhu7nhu7dk4buF4buhb+G7teG7heG7nW/hu7nhu4VH4bul4buFROG7seG7t+G7q+G7hWvhu7fhu4XEkOG7uW3hu7fhu4XEkOG7q+G7guG7o+G7heG6quG7q8ah4bu14buFxJDhu6vhu6/hu4Xhu6Phu5Xhu7fhu4Xhu7fhu6vhu7HDuUXhu4XEkOG7q+G6pOG7seG7heG7qeG7sWvhu7fhu4VHbeG7hUThu4Lhu4XEkHfhu4Xhu7V3xJHhursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu5zhu7nhu5/DjeG7g+G6vcOhbeG7ueG7heG7ocOJ4bu34bup4buFR+G6uuG7heG7nW3hu4Xhuqrhu6tv4bux4buF4buf4buXw43hu4XEkOG7huG7hWgtaeG7heG7qeG7seG6pOG7hURs4bu34bup4buF4buh4bun4buF4buh4bux4buF4bud4buNxJDhu4XEkHHhuqpk4buF4bujQeG7heG7t+G7q0bhu7fhu6nhu4XEkOG7q+G6pOG7seG7heG7oeG7seG7p+G7teG7hcSQceG6quG7heG7o+G6vGvhu4Xhu7Nt4bu34bup4buFw73hu6vDg+G7t+G7qeG7heG7oeG6vOG7heG6quG7q2/hu7Hhu4VDa+G7hcSQ4buX4bu34buFxJDhu6t24buFScOz4buF4bucd+G7teG7hV3hurThu7dk4buF4bujQeG7hcO94bur4bux4buFQ2vhu4XEkHfhu7fhu6vhu4Xhu7bhu7Hhu7fhu6vhu4Xhu5zhu6/hu7fhu6vhu4Xhu6Hhu6fhu4Xhu7Phu5nDjeG7hcSQceG6qsSR4bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buc4bu54bufw43hu4Phur3hu6Dhu6fhu4Xhu6Phu6vhu7nhu4VDa+G7heG7teG6sMSQ4buF4bu1QeG7t+G7heG7teG7jeG7teG7hcSQceG6quG7heG7t+G7qeG7ueG7t+G7heG7o+G7leG7t+G7heG7o0Hhu4XEkHHhuqrhu4XEkOG6vuG6tOG7sWThu4Xhu7VFxILhu7Fk4buFxJDhu6vhu63hu7fhu6vhu4Xhu6lu4bu5ZOG7hURrReG7heG7oUHhu4Xhu7Nt4bu14buFRG7hu6Phu6tk4buFxJBD4bqw4bu34buF4buhw7lF4buFxJBrw43hu4XDveG7q8OD4bu34bup4buF4buh4bun4buFxJBx4bqq4buF4bupw7PDjWThu4VD4bqu4bux4buF4bud4bqg4buFR23hu7nhu4VHbuG7seG7hURt4bu34burZOG7hURrReG7heG7oUHhu4Xhu6Hhurbhu4Xhu7fhur7DguG7o+G7hUnhu5Phu7Xhu4VJ4buZ4bqqZOG7heG7oeG7l8ON4buF4buzbuG7seG7hcSQ4bur4buXxJDhu4XDveG7reG7t8SR4bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buc4bu54bufw43hu4Phur3hurvhu7Hhu7Xhu6nhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G7seG7onDhu7fEkHBD4buD4buFRMSQw43hu7Nww6Lhu4NI4bux4bufxJDhu6ti4buF4buJauG7ieG6qklj4buF4burcOG7seG7qeG7q8SQYuG7hcOsasSp4bqqSWPhu4Phu4VEQ+G7o8Oi4buDLy/hu6Phu5/hu7fEkeG7nWvhu7nEkOG7q2vhu7fhu6vhu6vhu7lrxJFH4bu3L+G7n3BEw73EkOG7ueG6qi/hu7dwSEQvaGfDrGYvaGhm4bufw6xmamdnaWjEkOG7i8SpxKnDrOG7s+G7iS16aWZo4buJw6xoZsOs4buJw63EqWlpLeG7o8aw4bud4bufasSReeG6quG7qeG7g+G7hWvhu7PEkMOi4buD4bu04buN4bu14buFxJBx4bqq4buF4buqbeG7heG6o3Xhu7dk4buF4buhw7Xhu6Phu4VEb+G7t+G7heG7o+G6vGvhu4VH4bq44bu34bup4buF4buh4bqu4bu34bup4buF4buj4bur4buxdeG7teG7hcSQQ8OK4bu34bup4buF4buqbeG7hSJDReG7t+G7qeG7g+G7hUjhu7Hhu5/EkOG7q8Oi4buD4buJauG7ieG7g+G7heG7q3Dhu7Hhu6nhu6vEkMOi4buDw6xqxKnhu4Phu4Uv4bq94bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buia+G6qsSQ4bux4bu54bu34buD4bq94bu04bqw4bux4buF4burw4rhu4Xhu7Xhu43hu7Xhu4XEkHHhuqrhu4Xhu6HDs+G7heG7o+G7q+G7ueG7hUNr4buFxJDhu6tt4bu34bur4buF4bqq4burxqHhu7Xhu4XEkOG7q+G6tOG7teG7heG7t+G7qeG7ueG7t8SR4bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buc4bu54bufw43hu4Phur0i4bq4w43hu4VHbeG7ueG7heG7teG6uGvhu4Xhu6Hhu6fhu4Xhu7VFxILhu7Hhu4XEkHHhuqpk4buF4bujQeG7hcSQ4bur4bun4buF4bu1RcSC4bux4buFSeG6tuG7seG7heG7q+G7ucO14buj4buF4bu1RcSC4bux4buFxJBD4bq+4bqk4bu34bupZOG7hcSQ4bur4bqk4bux4buF4bup4buxa+G7t+G7hcSQ4buG4buFZ+G7i+G7hS3hu4VoZuG7heG7t+G7qW3DjeG7hUfDguG7seG7heG7s+G7uW7hu7Hhu4Xhu7VFxILhu7Hhu4VJ4bq24bux4buF4bujw4Hhu7fhu4Xhu7VFxILhu7Hhu4XEkEPhur7huqThu7fhu6nhu4XEkOG7huG7hWnhu4Ut4buF4buL4buFxJDhu6ts4bu34bup4buF4buzbeG7hcOy4bu34buF4bu34bup4bu54bu3xJHhursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu5zhu7nhu5/DjeG7g+G6veG7tOG7jeG7teG7hcSQceG6quG7heG7oeG6vuG6puG7o+G7heG7n+G6uOG7t+G7qeG7hcOy4bu34buFR8OC4bux4buF4bujbeG7heG7tUXEguG7sWThu4XEkOG7q3bEkOG7heG7s0XhurDhu6Phu4Xhu6vhu7nDteG7o+G7heG7o0Hhu4XEkOG7q+G7p+G7heG7o+G7q8O64buF4bud4buxw7rhu7fhu4VHw4Lhu7Hhu4Xhu6Ns4buj4buF4bu1QeG7t+G7hcOy4bu34buFw73hu6ts4bujxJHhu4Xhu7Thu43hu7Xhu4XEkHHhuqrhu4Xhuqzhu4Xhu6Hhu5PDjeG7hcO94burbOG7o+G7hUfDguG7seG7heG7o2zhu6Phu4Xhu7Phu7lu4bux4buF4bu14buN4bu14buF4bqs4buF4bu34bq04bux4buFw73hu6ts4buj4buFw73hu6vhu7Hhu4Xhu6NB4buF4bu1bUXhu4Xhu6HhuqDhu4Xhu6lu4buj4burZOG7hUd24buF4bur4bq04bux4buF4buj4burRWvEkeG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7nOG7ueG7n8ON4buD4bq94buq4bux4bul4bu34buF4bu3a8ON4buF4bu14buN4bu14buFxJBx4bqq4buF4bqjdeG7t+G7heG7nuG6vuG6tOG7t+G7qeG7heG7ocOz4buF4bujQeG7hcSQ4bq24buF4bur4bqm4bqq4buFxJBs4buj4buF4buh4buA4bu34bup4buFQ2vhu4VCRW/hu7fhu4Xhu7PDjOG7hUdt4buF4buda+G7ueG7hcSQ4buxdUXhu4VEb+G7t+G7heG6quG7q8ah4bu14buFR8OC4bux4buFxJBDdeG7t+G7hWhm4buF4bur4bqw4buF4buzbeG7teG7heG7oXDhu7Xhu4Xhu7Nu4bux4buF4bu34bupReG6ruG7t+G7hcSQ4burReG7heG7t+G7q+G7l+G6quG7heG7oWzhu7fhu6nhu4XDveG7p+G7heG7o+G7q+G7ueG7heG7o2zhu6Phu4Xhu6vhurDhu4Xhu6nhu7Fr4buF4buh4buv4bu34burxJHhursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4PhuqpLRcSQ4bur4bu5Q+G7g+G6veG7nG/hu7nhu4Ui4bura+G7t+G7q+G6uy/huqrhur0=

Bảo Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]