Miền Trung đang đối mặt với nguy cơ mưa lớn, ngập lụt trên diện rộng do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và các hồ thuỷ điện đang bắt đầu xả lũ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

xq/Do1lXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu4rEg+G7i+G6pzJW4buo4bqsxIM54bqpV+G7isOt4buJ4bqp4bqjVzHhurnEg1fhuq0h4buLV8O14buHxINX4bqtbiRX4bqn4buH4bqpV8O1KlfhuqnhuqN9aFfhuqdr4buLV+G7i8OtN+G6qVcwxINh4bqpV8Ot4bq94bqp4bqjxq8vw6NZ4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZow4MyJDBW4buo4bqsxIM54bqpV+G7isOt4buJ4bqp4bqjVzEk4bqp4bqjVzHhurnEg1fhuq0h4buLV8O14buHxINX4bqp4bqj4buJ4buTVyDhu4FX4bqtbiRX4bqn4buH4bqpw5pX4bqp4bqjfWhX4bqna+G7i1fhu4vDrTfhuqlXMMSDYeG6qVfDreG6veG6qeG6o1cw4bqrVz/huqnDo1fDo25m4bqp4bqjVyBsJFclaFfhu4vDoz5oV+G6qcOjxINh4buLVzHhu4fEg1fhu4vDrTfhuqlX4buxxIPDoeG6qVd2w6nhuqnhuqNXw7UqVyAlIFfDo+G6u1fhu4vDo+G7icahVzHEg2HhuqlXMSThuqnhuqNXIizhu4tXMXvhu4lX4buRP1fhuqdtw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jGr8SD4bqt4bqjV8Osw60g4bueVi8vIDDhuqnDmSIk4bqr4buLw6Mk4bqpw6PDo+G6qyTDmcO14bqpLzAyw6zhuqXhu4vhuqtoL+G6qTLDtMOsL8OdWOG7tFgv4bu0IzDhu7hZ4bu4w51YWFjhu4tZ4bu2WSM94bu2I+G6p1nDmcOiaOG6o1ZXL+G7qOG6qMOjxIM54buJVzHhurckVyIq4bqpw5pX4bqlw6Phu4lXMDzhuqlXIG5X4buLw6Phu4nhur0gV+G7i+G6s+G6qcOjV0nhu4k/4bqp4bqjV+G6qCThuq1XIuG6t1fhuqnhuqN9aFfhuqdr4buLxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4buKJsSDV0nhu4k/4bqp4bqjV+G6qCThuq1UV+G6rG4kV+G6p+G7h+G6qVfhu4vDreG6q+G6qeG6o1fhuqnDo+G7j+G6qeG6o1fhuqnhuqMq4buTV2nhu4kkV+G6pcOjxIM44bqpV+G6qcOjxIM54buJV8Oj4bq7V+G7i8OjbOG7k1cxxINh4bqpV+G7iybEg1cx4bq3JFdow6Nu4buB4bqp4bqjV+G6qSrhu5NXMXvhu5NX4bqpbuG7hyBX4bqpw6NuV+G7nVfDlW7hu4HhuqnhuqPDmld2LOG6pVfhuqzEg8OaV8OMw6nhuqnhuqNX4bux4buJ4bqp4bqjV+G7tFfDtSpXaMOjP8SDV+G7i8SDOOG6qVfDoyrhuqnDo1fhu5E/V+G6p23DmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG7rWrhuqnhuqNXw7Xhu4fEg1fhu4vDo+G7icahVzHEg2HhuqlX4buRP1fhuqdtw5pXMOG6q1c/4bqpw6NXw6NuZuG6qeG6o1cgbCRXJWhX4buLw6M+aFfhuqnDo8SDYeG7i1cx4buHxINX4buLw7NX4bqp4bqjKuG7k1c9VzE44bqpV+G6qeG6oyrhu5NXWVgvWVjDmlfhu4smxINXSeG7iT/huqnhuqNX4bqoJOG6rVfhu4vEgzhoV+G7i2sgVyBiV+G6rW4kV+G6p+G7h+G6qVfhu4vDrTfhuqlXMMSDYeG6qVfDreG6veG6qeG6o8OZV+G6qMOjxIM54buJV8Oj4buJ4buTYeG6qVfhuqnDo25X4bqow6nhuqnhuqNXw4zhu4HhuqnDmld2JsSDV+G6puG6vSDDmlfhu6/hu4nhu5NX4buQ4buJ4buTN+G6qcOaV+G7i8Oj4bq3V+G7kTpXdsSDYeG6qVfhu7Eq4bqpw5pX4buKSFfDg+G6vcSDV+G7neG6qVci4bq3V+G6qeG6o31oVyBrIFci4bq9w5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhu4rDreG6q+G6qeG6o1fhuqXDo8SDVzFiw5pX4buLw6PDqeG6qeG6o1fhu4vEg+G6qVfhu4vDs1d2KsSDV+G6pMOj4bqvV+G7i27hu4XhuqnhuqNX4buLw6Ns4buTV8O1O+G6qVdJ4buJP+G6qeG6o1fhuqgk4bqtVyDDo+G6q1cixIM44buLw5pX4bqtw7IgV+G6qW7hu4cgV+G7i8OtN+G6qVfDrMOp4bqp4bqjV8OV4buJV+G6osSDJFctV+G7isOj4buJV+G7seG6u+G6qcOaV+G7iiThuq1X4bqk4buVVzEk4bqp4bqjV+G6pzfhuqlX4bqnJsSDw5lX4bqsw7IgV+G6qW7hu4cgV+G6p8SpIFfhu7LDo1fhuqnhuqMq4buTV1lYL1lYV+G7iybEg1fDrMOp4bqp4bqjV8OV4buJV+G6osSDJMOaV8Osw6nhuqnhuqNX4buKw6Phu4lX4bux4bq74bqpw5pXw6zDqeG6qeG6o1fhu4ok4bqtV+G6pOG7lVfhu4vDs1cwbuG7h8SDVyIl4bqrVzHhur3huqnhuqNXWVcxOOG6qVciJeG6q1cx4bq94bqp4bqjV8Odw5lX4buvw7JXIiXhuqtX4buLw63huqvhuqnhuqNX4bu4VzE44bqpV1nDnVfhuqPEg+G7g1fhu4vhu4fEg8OaV+G6p21X4buLw6034bqpV8Osw6nhuqnhuqNXw5Xhu4lX4bqixIMkVy1X4buKw6Phu4lX4bux4bq74bqpV8O1Klfhu4ok4bqtV+G6pOG7lVfhu4vEgzhoV+G7i2sgV+G6pzfhuqnDmVfhuqzDsiBX4bqpbuG7hyBX4bqnbVfhu4vDrTfhuqlXICUgV8Osw6nhuqnhuqNXw5Xhu4lX4bqixIMkV+G7iybEg1fhu6PEg1fhuqjhuqPDo+G6tSRXw6w2V+G6pzfhuqlX4bqtbyBXI8OaQFfhuq1X4bumMG7hu4fEg1ciJeG6q1cx4bq94bqp4bqjV8SCxILEglfhuqcqV1jDmuG7slfhuq3FqFVX4buLw6034bqpV8Osw6nhuqnhuqNX4buKw6Phu4lX4bux4bq74bqpV+G7iybEg1fhuqLEgyThuqtX4buKw6Ns4buTVFfhu7jDmuG7tlfhuq1X4bumZlfhuq1vIFciJeG6q1cx4bq94bqp4bqjV8SCxahVV+G7iybEg1fhu6084buJV+G6pjzhu4lUV8Odw5rDnVfhuq1X4bum4buLw6034bqpVyIl4bqrVzHhur3huqnhuqNXxILEglfhuqcqV1jDmsOd4bqtxahVV+G7iybEg1fDg+G6vcSDV+G7neG6qVRXWcOa4bu04bu2V+G6rVfhu6YwbuG7h8SDVyIl4bqrVzHhur3huqnhuqNXxILEglfhuqcqV1jDmljhu7ZX4bqtxahVV+G7i8OtN+G6qVfDrMOp4bqp4bqjV+G7iiThuq1X4bqk4buVV+G7iybEg1fhu4ok4bqtV+G6pOG7lVRXWcOaPVfhuq1X4bum4buLw6034bqpVyIl4bqrVzHhur3huqnhuqNXxIJX4bqnKldYw5rDnVfhuq3FqMOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4buKw61u4buHIFcwxIPDoOG6qVcixIM44bqpVyBsJFfhuq1uJFfhuqdtw5pX4bqlw6Phu4nhu5MkVz0vWVjDmlfhu7Ek4bqpV+G7rcOj4bqzV8Oj4buJ4buTV2jDo2PhuqnhuqNXIMOj4bq54bqp4bqjV+G7i8OjxIM34bqpV+G7iyTEg1fDtSpX4buL4bqx4bqtV+G6pcSDOOG6rVcgb+G7iVfhuqkm4bqpV+G7pkjhu63hu4rhu4pS4buK4bqk4but4bqoxahX4buL4bqz4bqpw6NXSeG7iT/huqnhuqNX4bqoJOG6rVcxOlcgYlfDtTvhuqlXIj/huqlX4buTN+G7iVcge+G7iVcgJSBXMeG7geG6qVfDteG6t1dp4buJP+G6qVfhuqfhu5lX4buLw6pXIMOjbyBXw7V94bqpV8OjKuG6qcOjw5pXMcSDOeG7iVfhu4vEgzjhu4tX4buRP1fhuqlu4buHIFcgJSBXw6PhurtX4buLw6Ns4buTVzHEg2HhuqlX4budV8OVbuG7geG6qeG6o8OaV3Yk4bqlV+G6rMSDw5pXw4zDqeG6qeG6o1fhu7Hhu4nhuqnhuqNX4bu0w5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhu7Ek4bqpV+G7rcOj4bqzV8Oj4buJ4buTV0jhu63hu4rhu4pS4buK4bqk4but4bqoV+G7i+G6s+G6qcOjV0nhu4k/4bqp4bqjV+G6qCThuq1X4buTN+G7iVcge+G7iVfhu4vDo2zhu5NXMcSDYeG6qVfhu51Xw5Vu4buB4bqp4bqjV+G7i8Ojw7IgV8OjxINh4bqpV8O1feG6qVfDoyrhuqnDo1cxbiRX4bqtw7IgV+G6qW7hu4cgV8Oj4bq7V8O1OVcgJOG6q1fhu4vDreG6seG6qcOjV+G7skBYV+G6rVVX4buLw6Ns4buTVzHEg2HhuqlXw4zDqeG6qeG6o1fhu7Hhu4nhuqnhuqNX4bu0V+G7i8Ojw7IgV8OjxINh4bqpV8O1feG6qVfDoyrhuqnDo1fDoyZX4buLw6M+aFfhuq3DsiBX4bqpbuG7hyBXw6PhurtXMcOhV8OjJlcwe+G6qVfhuq3DsiBX4bqpbuG7hyBXw6PhurtXw7U5VyAk4bqrV+G7i8Ot4bqx4bqpw6NXw51Z4bu4V+G6rVVX4buLw6Ns4buTVzHEg2HhuqlXdizhuqVX4bqsxINX4bu0V+G7i8Ojw7IgV8OjxINh4bqpV8O1feG6qVfDoyrhuqnDo1cxbiRX4bqtw7IgV+G6qW7hu4cgV8Oj4bq7V8O1OVcgJOG6q1fhu4vDreG6seG6qcOjV8Od4bu2WcOa4bu2V+G6rcOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buodjjhuqlX4bu4w6NXw6wl4bqp4bqjV1lYL1lYw5pX4bqtw7IgV+G6qW7hu4cgV2ZX4buLw6Ns4buTVzHEg2HhuqlX4budV8OVbuG7geG6qeG6o1cxOlfhuqc34bqpV+G7skBYw5rhu7Lhu7RX4bqtV+G7puG6rcOyIFfhuqlu4buHIFcxYuG6qVfhuqdtV+G6pypX4buyQFhX4bqtxajDmlfhuqdu4buJV+G6p27hu4XhuqnhuqNX4bqpbuG7hyBXw7U5V8Oj4bq7V+G6pzfhuqlXMTjhuqlXw6Phu4HhuqlXWcOZWFk9V+G6reG7si/DrFVX4buLw6Ns4buTVzHEg2HhuqlXw4zDqeG6qeG6o1fhu7Hhu4nhuqnhuqNX4bu0V2ZX4bqtbyBXw51ZI8Oa4bu24bu4V+G6rVfhu6bhuq3DsiBX4bqpbuG7hyBXMWLhuqlX4bqnbVfhuqcqV8OdWeG7tFfhuq3FqMOaV+G6p27hu4lX4bqnbuG7heG6qeG6o1fDtTlXw6PhurtX4bqnN+G6qVcxOOG6qVdZw5nhu7Thu7Thu7hX4bqt4buyL8Osw5lX4bqsw7IgV+G6qW7hu4cgV2ZX4buLw6Ns4buTVzHEg2HhuqlXdizhuqVX4bqsxINX4bu0V+G6p8SpIFfhu7bDo1fDrCXhuqnhuqNXWVgvWVhXZlfhuq1vIFfDneG7tljDmuG7tuG7uFfhuq1X4bum4bqtw7IgV+G6qW7hu4cgVzFi4bqpV+G6p21X4bqnKlfDneG7tllX4bqtxajDmlfhuqdu4buJV+G6p27hu4XhuqnhuqNXw7U5V8Oj4bq7V8Oj4buB4bqpV+G7sj3hu7RX4bqt4buyL8Osw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhu61t4bqp4bqjV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjVzE34bqtVz0vWVjDmlfhu4vDo2zhu5NXMcSDYeG6qVfDjMOp4bqp4bqjV+G7seG7ieG6qeG6o1fhu7Thu51XMTpXIGJXw7U74bqpVyI/4bqpV8O1OVfDtcSDYSBX4buRP1fhuqdtw5lX4buKw6My4bqrVzFiw5pXw7XEg2EgV+G7kT9X4bqnbVciLOG7i1cxe+G7iVfhu4vDs1fhu4vDs1dZw6Phu7JYV+G6qeG6oyrhu5NXWVgvWVhXw7Xhu4fEg1fhuqdu4buJV+G6p27hu4XhuqnhuqNX4buRP1cww7JX4bqlxIM44bqpV1lAWFfhuq3hu7Ivw6xXMTjhuqlX4buyw5lYWFhX4bqt4buyL8Osw5lX4buKw6Ns4buTVzHEg2HhuqlX4budV8OVbuG7geG6qeG6o1fhu4vDo8OyIFfDo8SDYeG6qVfhu5E/V+G6p21X4buLw7NX4bu4w6NX4bqp4bqjKuG7k1dZWC9ZWFfDteG7h8SDV+G6p27hu4lX4bqnbuG7heG6qeG6o1dZWFhX4bqt4buyL8OsVzE44bqpV1nDmcOdWFhX4bqt4buyL8Osw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jGr8SD4bqt4bqjV8Osw60g4bueVi8vIDDhuqnDmSIk4bqr4buLw6Mk4bqpw6PDo+G6qyTDmcO14bqpLzAyw6zhuqXhu4vhuqtoL+G6qTLDtMOsL8OdWOG7tFgv4bu0IzDhu7hZ4bu4w51YWFjhu4tZ4bu2WSM94bu2I+G6p8Odw5nDomjhuqNWVy/hu6jhuqY64bqpw6NXMSbhuqtX4buL4bqz4bqpw6NXSeG7iT/huqnhuqNX4buKw63hurdXw7UqVyAlIFcx4buB4bqpV8O14bq3VyDDo28gV+G6qTvhuqnhuqNX4buLw63Eg8Oh4bqpV+G6pcOjJMSDV2jDo27hu4HhuqnhuqNXJeG6qVcgb+G7iVfhuqkm4bqpVyAlIFfhu4vDo+G7ieG7kznhuqlXw7XEgzfhuqlX4buLKuG7iVfDlcSDMuG7i8Osw6PEg2hXWFnDmVfhu6Zw4bqpw6NUV+G6pm7hu4lXw4Nu4buB4bqp4bqjxajGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhu4omxINX4buL4bqz4bqpw6NX4buKw6PDsyRX4buKw6PEgzfhuqlXLVfDg+G7iThUV+G7iuG6r+G6qcOjVzE44bqpV8OsJeG6qeG6o1dZWC9ZWFcgJSBXw6PhurtX4buLw6Phu4nGoVcxxINh4bqpV+G7ij9X4buKw60mIMOjw5pX4bux4bqx4bqpw6NXdsSDOeG6qVfhu4vEgzhoV+G7i2sgVzHEgznhu4lX4buLxIM44buLV2nhu4kkV+G7i8OtKuG6qVfDtSpX4buL4buJJCLEg+G6qVfDteG7h8SDV+G6p27hu4lX4bqnbuG7heG6qeG6o1fhu4s74bqp4bqjVzB74bqpw5pX4bqtw7IgV+G6qW7hu4cgV8Osw6nhuqnhuqNXw4Nu4buB4bqp4bqjV8OsNlfhuqc34bqpV+G7i8OtN+G6qVfhu7F2V8SCxILEglfhu6Yr4buyw5rhu7bhuq3FqFfhuqXDo+G6qz/huqnhuqNXWFctV1jDmsOd4bqtV8O1KuG6q1fhuqXDo+G6qz/huqnhuqNXWcOdVy1XWeG7tMOjw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhu7Ek4bqpV+G7rcOj4bqzV8Oj4buJ4buTV0jhu63hu4rhu4pS4buK4bqk4but4bqoV+G7i+G6s+G6qcOjV+G7isOjw7MkV+G7isOjxIM34bqpVy1Xw4Phu4k4V+G7i8SDOGhX4buLayBX4buTN+G7iVcge+G7iVcgJSBXMeG6tyRXaMOjbuG7geG6qeG6o1cx4buB4bqpV8O14bq3w5pXIMOjbFcx4bq94bqp4bqjV+G7i8Ojw6nhuqnhuqNXIiXhuqvDmlcgYldow6Nu4buB4bqp4bqjVyXhuqlXIj/huqtXMT/huq1XJOG6qVfhu4vhuqsq4bqpVzE44bqpV+G6qeG6o27hu4PEg1cwPOG6qcOZV+G6qOG6o27hu4PEg1cwPOG6qVfDrMSD4bqpw6NXw6zhurnhuqnhuqNXZlfhuqXDo+G7iVfDtcOyIFfhu4vDoz5oV+G7i8OtbeG6qeG6o8OaV+G6o3vhuqlXJOG6q1fDo+G6u1fDrMOp4bqp4bqjw5pXw6zhu4nhurnEg1cgw6PEqVfhu5lXMMSDVyDDo+G7ieG7k8Oh4bqpw5pXw6zhu4FX4buLJeG6qVcxOOG6qVfDtWrhuqnhuqNXICThuqvDmlfhuqnDoypXICThuqtX4buLe+G6qeG6o1fhuqN74bqpV+G6qcOjPuG7i8OZV+G6pMOjw6nhuqnhuqNXMW7hu4UgVzDEg1cgw6Phu4nhu5PDoeG6qVfhuqXDo8SDV+G6qW7hu4cgV+G6p21XMDzhuqnhuqNXICThuqvDmldow6M/xINX4bqjZMSDVzHEg2HhuqlX4bqjxIPEqWhXMWfDmlfhu4vDreG7hVfhuqPEg8SpaFfhu4vDs1cgw6Phuq/huqnDo1dp4buJ4buTOeG6qcOaV+G6qeG6o27hu4PEg1fhu4vDozzhuqnDmVfhuqQ3VyAk4bqrV+G7iyrEg1fDrD/huqlXMcOhVyDDo2xXMeG6veG6qeG6o1dv4bqp4bqjV2jDo2LDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG7rX1oV+G6qcOjfeG7i1fhu4vDs1fhu7Ek4bqpV+G7rcOj4bqzV8Oj4buJ4buTV0jhu63hu4rhu4pS4buK4bqk4but4bqoV+G7i+G6s+G6qcOjV+G7isOjw7MkV+G7isOjxIM34bqpVy1Xw4Phu4k4w5pXMTjhuqlXw6wl4bqp4bqjV1lYL1lYw5pX4buL4bqz4bqpw6NX4bqpKuG7k1cxOlfhu4vDqlcgw6NvIFcwxINXMOG7g8SDw5pXw6zhu4FX4buLJeG6qVfhu4smxINXIMOj4bq/V8Odw5kj4bu44bu2V8Oj4bq9V8O14buHxINXI8OZ4buy4bu4WFfhuqnDozzhuqlX4bqlw6Nb4buJw5lX4bux4bq9V+G7rcOjbFfDo+G7ieG7k1dp4buJPOG6qVfDrMOyV+G7i+G6s+G6qcOjVzE6V8Oj4buJ4buTVzHhur3huqnhuqNXw6Mq4bqp4bqjV+G7i8OtO+G6rVcgJeG6qVci4bq9w5pXIMOjxIM44bqpV8Os4bq1V+G7seG6vVcx4bq9xINX4buLw6Nu4buD4bqp4bqjV+G7i8Otw7Igw5pX4buLw6034bqpV+G7uOG7tlhXICXhuqlXIuG6vcOaVyDDo8SDOOG6qVfDrOG6tVfhuqfDsiBX4bqnbuG7heG6qeG6o1cwPOG6qVdp4buJPOG6qVfhu4vDqlcgw6NvIFfDrOG7gVfhu4sl4bqpV+G6qeG6o27hu4PEg1cwPOG6qVfDtSpX4bqpw6PEgznhu4lX4buLKsSDV8OsP+G6qVcxOOG6qVfhuqnhu4HEg1fhu4vDrSXhuqnDo1fhu4vDrcSpVyThuqlX4buL4bqrKuG6qcOZV+G7rcOp4bqp4bqjVyThuqlX4buL4bqz4bqpw6NXIMOj4bqzVzEm4bqrV+G7isOtbmbhuqnhuqNX4butw6nhuqnhuqNXJOG6qVcgJSBXMeG7geG6qVfDteG6t1dow6PhurnEg1fDo+G7hWhXw7Xhu4fEg1cgJSBXMeG6tyRXaMOjbuG7geG6qeG6o8OaVzHhu4HhuqlXw7XhurdX4buLw6pXIMOjbyBX4bqnw7IgV+G6p27hu4XhuqnhuqNX4bqlxIPDoeG6rVfDrOG6qyXhu4tX4bqjxIMk4bqrV+G7i8Ojw6nhuqnhuqNX4buLJsSDVyAlIFfhuqXDo+G7iVfDtcOyIFcxbuG7g+G6qeG6o1ci4bq3V+G6qeG6o31ow5pXICUgV+G6qeG6o3vhuq3DmlcxY1fhuqnhuqMk4bqp4bqjw5pXMWNXMGQgVzHDoVfDo27hu4fhuqnhuqNXMF3huqlX4bqp4bqjbuG7g8SDw5pXaMOjbuG7geG6qeG6o1fhu4vEg2HhuqlXw7UqV2jDozzhuqlX4bqn4buJ4bq74bqp4bqjV+G6o8SDJOG6q1fhu4vDo8Op4bqp4bqjVzE/4bqtVyI/4bqrVyThuqlX4buL4bqrKuG6qcOaV+G6qeG6o8OjxIM34bqtVyA+4bqtV+G6qeG6o27hu4PEg1fDtSpXaMOjbuG7geG6qeG6o1fhu4vEg2HhuqlX4bqjxIMk4bqrV+G7i8Ojw6nhuqnhuqNXMcSDV2nhu4kkVyAlIFfhuqXDo+G7iVfDtcOyIFfhuqnhuqPhu4nhu5NXw6PEg8Oh4bqtw5lX4buKw6pXIMOjbyBXMT/huq1XIj/huqtXJOG6qVfhu4vhuqsq4bqpV+G6o8SDJOG6q1fhu4vDo8Op4bqp4bqjVzFu4buD4bqp4bqjVyLhur1XaeG7iSRXSeG7ieG6uSBX4bqn4bq9V1nhu53DmldJ4buJ4bq5IFfhuqfhur1X4bu0PcOaVzFu4buD4bqp4bqjV8OsLOG7i1fhu7EsIFfhuqgk4bqtw5pXMW7hu4PhuqnhuqNXw6Mq4bqp4bqjV+G6pcOjw6nhuqnhuqPDmcOZw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhu4rDo8Op4bqp4bqjV+G7i8SD4bqpV+G7i8OzV3YqxINX4bqkw6Phuq9X4buLbuG7heG6qeG6o1fhu4vDo+G7icahV8O1O+G6qVfhu4vhurPhuqnDo1fhu4rDo8OzJFfhu4rDo8SDN+G6qS3Dg+G7iThXIMOj4bqrVyLEgzjhu4vDmlcw4bqrVz/huqnDo1fDo25m4bqp4bqjVyBsJFfhuqXDo8Op4bqp4bqjV+G6pcOj4bqvV+G6pybhuqnDo1fhuqU44buLV8Oj4buFaFfDteG7h8SDVzA/xINXw6Phur3Eg1fhu4trV+G6qcOjxINh4buLVzHhu4fEg1cgYlfhu4vDrWsgV2nhu4kkV+G7isOt4buJ4bqp4bqjV+G7seG6vVfhuqnhurnEg1fDteG7h8SDV+G7neG7iuG6qHZXMSThuqnhuqNXw6Phuqsm4buLVzHhur3huqnhuqNX4buLw6034bqpV+G7scSDw6HhuqlXdsOp4bqp4bqjV8O1Klfhu4vDrW7hu4PhuqnhuqNX4bqjxINiV3bDqeG6qeG6o1fhu4vDrTfhuqlXICThuqtXw6Phuqsm4buLVzHhur3huqnhuqNX4bqtJuG6qcOjV+G6qTfhuqlX4buLJsSDV+G7i+G6s+G6qcOjV+G7isOjw7MkV+G7isOjxIM34bqpVy1Xw4Phu4k4V+G7i8SDOGhX4buLayBXIGJX4bqtbiRX4buL4bqrV+G7i8OtN+G6qVcwxINh4bqpV8Ot4bq94bqp4bqjw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6h24bq74bqp4bqjV+G7i8Oj4buDxINXMOG6q1fDtX3huqlXw6Mq4bqpw6NXMcSDOeG7iVfhu4vEgzjhu4tXICUgV8Oj4bq7V+G7i8OjbOG7k1fhuqfhu4XEg1fDtSpX4buLw6Ns4buTVzHEg2HhuqlX4buLw6034bqpVzHhurckVyIq4bqpV+G7i+G6s+G6qcOjV+G6rcOyIFfhuqlu4buHIFfDrMOp4bqp4bqjV8ODbuG7geG6qeG6o8OaV8Osw6nhuqnhuqNX4bux4bq7V+G6pzfhuqlX4bqtbyBX4buLw6034bqpVyIl4bqrVzHhur3huqnhuqNXxILEgsSCw5lX4buKw7NX4bqp4bqjKuG7k1dZWS9ZWFcgYlfhuqXDoz9X4bqpO+G6qeG6o1cgw6Phurfhu4lXP+G6qcOjV8OjbmbhuqnhuqNXIGwkV8Oj4bqrKuG6qVfhuqdu4buJVyVoV+G7i8OjPmhX4bqpw6PEg2Hhu4tXMeG7h8SDV8Oj4bqrISBXIjrhuqvDmlfhu4vhurHhuqnDo1fDo+G6seG6qcOjV+G6rW4kV+G6p+G7h+G6qVdmV+G7isOjw7MkV+G7isOjxIM34bqpVy1Xw4Phu4k4VyBj4bqpVzDEg8Og4bqpVyLEgzjhuqlXaMOjbyBX4buLJmjDmlcge+G6qVcgw6PEqVfhu5lX4buLw6My4bqrVzBlxINXICUgVyI/4bqpV+G7i8SD4bqpV+G7i8SDOGhX4buLw6My4bqrw5lX4buvw7JXIiXhuqtX4buLxIM4aFfhu4trIFcgYlfhuq1uJFfhuqfhu4fhuqlX4buLw63huqvhuqnhuqNXw7UqxINX4bqp4bqjKuG7k1fhu4vhu4fEg8OaV+G6qeG6o+G7ieG7k1cg4buBV+G6o8SDJFfhu4s74bqp4bqjV+G6p23DmlfhuqnhuqN9aFfhuqdr4buLw5pX4bqnbVdp4buJM+G7i8OaV8OsJuG7i1fhuqdmVzE+4buLw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhu4rDozLhuqtXw6nhuqnhuqNXSMOjJOG6qVfhu4rDoyThuqnDo1fDg2rhuqnhuqPDmlfhu63DoyXhuqnDo1fDlTvhuqlXaMOjY+G6qeG6o1fhu7Ek4bqpV+G7rcOj4bqzV8Oj4buJ4buTV0jhu63hu4rhu4pS4buK4bqk4but4bqoV+G7i+G6s+G6qcOjV+G7isOjw7MkV+G7isOjxIM34bqpVy1Xw4Phu4k4w5pX4buLw6034bqpVzHhurckVyIq4bqpV+G7i+G6s+G6qcOjVzE44bqpV+G6qSThu5NXMTpXIGJXWVfhuqnhuqNu4buDxINXIMOjOOG7i8OaV+G7uFfhuqnhuqNu4buDxINXIuG6t1fhu4vDo27hu4HhuqnhuqNXMOG6q1fhuq1uJFfhuqdtw5pX4buL4bqrKuG6qVfhu4vhurPhuqnDo1cgYlfDneG7tMOZ4bu2w51YV+G6qcOjKlci4bq3V+G6qeG6o31oV+G6p2vhu4tX4buLw7NXWMOaw51X4oCTV1nDmsOd4bqtw5pX4bqt4bq94buLV8Os4bq5V+G6qeG7gcSDVyAk4bqrV8Oj4buB4bqpw5pX4buLfWhX4buLw63hu4nhuqnhuqNXZlfDo+G7ieG7k2HhuqlXSeG7iT/huqnhuqNXdsSDOeG6qcOaV0jDo+G6q+G6qeG6o1d2xIM54bqpVVfhuqnDo8SDOeG7iVcx4bqrJuG6qVcxbuG7g+G6qeG6o1fhu4vDrTfhuqlXICUgV+G7i+G7ieG7kzjhuqlXMW7hu4PhuqnhuqNX4bqjxIMk4bqrV+G7i8Ojw6nhuqnhuqNXSeG7ieG6uSBX4bqn4bq9w5pX4buK4bqz4bqpw6NX4bqn4bq9VyLhurdX4bqp4bqjfWhXIGsgVyLhur1XZlfhuqnDo+G7j+G6qeG6o1cx4bqrJuG6qVfhu4vDoz5oV+G7i8OtbeG6qeG6o1VXSeG7ieG6uSBX4bqn4bq9V+G7tD3hu53Dmlci4bq3V8OsJuG7i1fhuqdmVzE+4buLVzElV+G6reG6veG7i1fDrOG6uVcx4bqrJuG6qcOaVzFu4buD4bqp4bqjV8OD4bq7V+G7rcOj4bqvV+G6rMSD4bqpw6NXIuG6t1fDrCbhu4tX4bqnZlfhuqnDo8SRV2ZXw7UqxINXw7XhurdX4buLw63huq/igKbGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jGr8SD4bqt4bqjV8Osw60g4bueVi8vIDDhuqnDmSIk4bqr4buLw6Mk4bqpw6PDo+G6qyTDmcO14bqpLzAyw6zhuqXhu4vhuqtoL+G6qTLDtMOsL8OdWOG7tFgv4bu0IzDhu7hZ4bu4w51YWFjhu4tZ4bu2WSM94bu2I+G6p+G7ssOZw6Jo4bqjVlcv4buo4bqkw6Phu4lXw7XDsiBXIsSDw6HhuqlXSeG7iT/huqnhuqNX4buKw63hurdX4bqp4buBxINXI1fhu4vDo+G7ieG7kznhuqlX4buLKuG7iVfDlcSDMuG7i8Osw6PEg2hXIuG6t1fhuqU04buLw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhu4omxINXSeG7iT/huqnhuqNX4buKw63hurdUV+G7rcOp4bqp4bqjV+G7iyUgV2/huqnhuqNXaMOjYlfDteG7h8SDV+G6rW4kV+G6p21Xw7UqV+G7i+G6seG6rVfhuqXEgzjhuq1XIG/hu4lX4bqpJuG6qVcxJOG6qeG6o1cxbuG7hSBX4buLw63Eg8Oh4bqpV+G6pcOjJMSDV+G6pcOjW+G6qVfhu4vDrW7hu4HhuqnhuqPDmVfDjCThu4lXw51X4bqp4bqjKuG7k1fhuqnhur9X4bqnw7Igw5pXMTjhuqlXw6M44buLV+G6qeG6oyrhu5NXPS9ZWMOaVyAlIFfhuqfDsiBX4bqnbuG7heG6qeG6o1cgw6NvIFfhuqk74bqp4bqjV0nhu4k/4bqp4bqjV+G7isOt4bq3VzE6VyBv4buJVzFu4buFIFfhu7QvWcOdV+G7i8Oj4buJ4buTOeG6qVfDtcSDN+G6qVfhu4sq4buJV8OVxIMy4buLw6zDo8SDaFdYWcOZV8ODxINh4bqpV+G7i8OtN+G6qVfhu4sq4buJV8OVxIMy4buLw6zDo8SDaFdYWVcgY+G6qVcjV+G7i8Oj4buJ4buTOeG6qVfDtcSDN+G6qcOaV+G7iyrhu4lX4buKw6Mk4bqpw6NX4buKw6Mq4bqpw6NXdibhu4tX4bu4I1fhu4vDrTfhuqlX4buLKuG7iVcgYldZ4bu2V+G7i8OjKuG6qcOjV8O1xIM34bqpVzE6V+G7i8Otw6nEg1cwJuG7i1fDtSrhuqtXIjrEg1fhu4ss4bqtV+G7reG7jSRXw5XEg2Hhu4vDmlfhuqLEg+G6q1fhuqbEg+G6qcOjw5pXw6xvIFfhuqXDo8SRMlcgJSBX4buLw6Phu4nhu5M54bqpV8O1xIM34bqpV+G7i8OtN+G6qVfhu4sq4buJV8O1XeG6qVcxJOG6qeG6o1ck4bqpV+G7i+G6qyrhuqlXw7UqVzEk4bqp4bqjVyDDo+G7g1cgb+G7iVfDo+G6vcOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4buKw63huqvhuqnhuqNXMTfhuq1XPS9ZWMOaV+G7isOjxIM44buJV+G7i27hu4fhuqnhuqNX4buKw6174bqpV8OVO+G6qVfDjOG7geG6qcOaV0jDo2JX4butayBX4buLw61uZuG6qeG6o1fhu61rIFcgb+G7iVfDo+G6vVcgb+G7iVfhuqkm4bqpw5pX4bux4bq9V0nhu4nhurkgV2jDo2PhuqnhuqNXMTpXw6NkaFfhuqXDo1vhuqlXw7Xhu4fEg1cgJSBX4bqnw7IgV+G6p27hu4XhuqnhuqNXIMOjbyBX4bqpO+G6qeG6o1fhu4vEgzhoV+G7i2sgV+G7i8OtxIPDoeG6qVfhuqXDoyTEg1fhuqXDo1vhuqlXID5oVyAlIFcixINh4bqpV2jDoyVoV2/huqnhuqNXIG/hu4lXMcOhV+G6qcOjJOG6qcOjVyDDo2LhuqnhuqNXw6zhu4fhuq1XMW4kVyAlIFfhu4vDo+G7ieG7kzfhuqlXw7XEgzfhuqlXw7Uq4bqrVyLhu4NXJOG6qVfhu4vhuqsq4bqpw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jDjCThu4lXIOG7ieG6vSBXw6NkaMOaV+G6qeG6oyThu5NX4buLw63huqvhuqnhuqNXMTfhuq3Dmlfhu7Hhur1X4butw6PhurNXw6Phu4nhu5NX4bux4bq9VzHhur3Eg1fhu7HEgzfhuqlXaMOjY+G6qeG6o1fhu4vhurPhuqnDo1dJ4buJP+G6qeG6o1fhu4rDreG6t1cgbeG6qeG6o1cxOlfhu4vDrcSDw6HhuqlX4bqlw6MkxINXw6Phur3Eg1fhu5lXw7Xhu4fEg1cgJSBX4bqp4bqjblcwPOG6qVcgYlfhuqXEg+G6qcOjV+G6qeG6o8OjxINh4bqtV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjVyDDqeG6qeG6o1fhu4slIFdv4bqp4bqjV2jDo2JXIG/hu4lXw6Phur1XIG/hu4lX4bqpJuG6qVfhu4vDrTfhuqlXIsSDw6HhuqlXIirhuqlXICUgVyLEg2HhuqlXaMOjJWhXMcOhV+G7i8Ojw7IgV8OjxINh4bqpV2/huqnhuqNXIG/hu4lXw6zhurlXw7XEgzfhuqlXw7XEgzfhuqlX4bqtLCBX4bqlNOG7i1fhuqlixINX4buLw6034bqpw5lX4butw6nhuqnhuqNX4buLJSBXIG/hu4lXw6Phur1XIG/hu4lX4bqpJuG6qVfDrDZX4buLxIM4aFfhu4trIFcxbuG7hSBX4buLw63Eg8Oh4bqpV+G6pcOjJMSDV+G6pcOjW+G6qVfhu4vDrW7hu4HhuqnhuqPDmlfhu4vhuq8gw6NXIMOyIFfhu4vDreG6q+G6qeG6o1fDrCXhuqnhuqNX4bqpJOG7k8OZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4buKJsSDV+G7i+G6s+G6qcOjV0nhu4k/4bqp4bqjV+G7seG6seG6qcOjVFfhu4rDs1fhuqnhuqMq4buTVz0tWVgvWVhX4bqnbVfhu4vDrTfhuqlXICUgV8Osw6nhuqnhuqNX4bqkxIM44bqpV+G6osSDJOG6qeG6o1fhu4smxINX4bqmYVfhu4rDo2zhu5NXZlfhuq1vIFfhu4vDrTfhuqlX4buxduG7ssOaV+G6ozzhu5NX4bqp4bqjfWhX4bqna+G7i1fhu4vDrTfhuqlXMMSDYeG6qVfDreG6veG6qeG6o8OaV+G6rcOyIFfhuqlu4buHIFfhu4vDrTfhuqlXw6zDqeG6qeG6o1fhuqLEgyThuqnDo1fhuqdtVzAk4bqrVzHhur3huqnhuqNXZlfhuq1vIFfhu7F2WS1X4buxdsOdw5lX4buK4bqx4bqpw6NX4buLw60m4bqp4bqjV+G6qeG6o31oV+G6p2vhu4tX4buRP+G7k1fDrSRX4buLw6034bqpV8OjJlfhuqdu4buJVyAlIFfDrMOp4bqp4bqjw5pXMSEgVyLEg2Hhu4tXICUgV8Oj4buJ4buTYeG6qVfhuqzEg+G6qcOjV8ODYiTDmlfhu4rhu4nhu5M34bqpV8ODYiTDmldJ4buJP+G6qeG6o1fhu4rDrSYgw6PDmlfhu7HhurlX4buKw60mIMOjw5pXSeG7iT/huqnhuqNX4bqoxIPhuqnDo8OaV+G6pmFX4buKw6Ns4buT4oCmw7Xhu4fEg1fDo+G7geG6qVdZ4buyw5lYw51YV+G6qeG6o8OpxINX4bqpw6MqVyLhurdX4bqp4bqjfWhX4bqna+G7i8OaV+G6qcOjxIM54buJV+G7i8Ojw6nhuqlXIj/huqnDmlfhu5E6VyLhurdXIMOjxIMkVyAs4buLw5pXIMOpV+G6p31o4oCmxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4buKw63huqvhuqnhuqNXw51X4bqp4bqjKuG7k1dp4buJJMOaV+G6pzrhuqnDo1cxJuG6q1fhu4vhurPhuqnDo1dJ4buJP+G6qeG6o1fhu7HhurHhuqnDo1cxOlfhu4vDqlcgw6NvIFfhuqnDo8SDOeG7iVcx4bqrKuG6qVcgw6nhuqnhuqNX4buLJSBX4buLw63DsiBX4buLxIM4aFfhuqXEg8Oh4bqtV+G7i8OtJMOaVzHDqeG6qVcx4bq5IFcgw6nhuqnhuqNX4buLJSBXb+G6qeG6o1dow6NiV8O14buHxINX4bqtbiRX4bqnbVfhu4smxINXICUgV8Oj4buJ4buTYeG6qVdJ4buJP+G6qeG6o1fhuqjEg+G6qcOjw5pX4bqmYVfhu4rDo2zhu5PDmlfhu7HhurlX4buKw60mIMOjw5pX4bqsxIPhuqnDo1fDg2Ikw5pX4buK4buJ4buTN+G6qVfDg2Ikw5pXSeG7iT/huqnhuqNX4bqoxIPhuqnDo+KApsavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG7seG6vVcgw6PhurNXw6Phu4nhu5NXSeG7iTzhuqlXw6zDslfhu4vhurPhuqnDo8OaV+G7seG6vVcgw6PhurNXw6Phu4nhu5NX4bux4bq9VzHhur3Eg1fhu7HEgzfhuqlXSMOjY+G6qeG6o1fhu4vhurPhuqnDo1fhu4vDrcSDw6HhuqlX4bqlw6MkxINX4buLw6Nu4buD4bqp4bqjV+G7i8Otw7IgV1lYWFBXaeG7iTzhuqlXw6zhurlX4buLJsSDVyDhu4FXaeG7iSThuqnDmlcx4buB4bqpV8O14bq3w5pXw6wp4bqpV8OsKuG6qeG6o1fhuqfDsiBX4bqnbuG7heG6qeG6o1cg4buBVzHhur3huqnhuqNX4bum4buyWFBXaeG7iTzhuqlXw6zhurnFqMOaV2jDo27hu4HhuqnhuqNX4buLxINh4bqpVzHDoVfhu4vDoyThuq1X4bqjxIMkV2/huqnhuqNXaMOjYlfhuq1uJFfhuqfhu4fhuqnDmlfhuqnhuqN9aFfhuqdr4buLV+G7i8OtN+G6qVcgJSBXw6Nu4buH4bqp4bqjV+G6pcOjxINXIGJX4bqnYeG6qcOjw5lX4butw6nhuqnhuqNXJOG6qVfhu4vhurPhuqnDo1cgw6NsVzHhur3huqnhuqNX4buLw6Mq4bqpw6NX4bqnfWhXICUgV+G7i8OqVyDDqeG6qeG6o1fhu4slIFfhu4vDrcOyIFdv4bqp4bqjV2jDo2JXw7Xhu4fEg1fhuq1uJFfhuqdtw5pXw6wp4bqpV8OsKuG6qeG6o1fhu4s74bqp4bqjVyBu4buD4bqp4bqjVyDDo+G6q1fhu63DqeG6qeG6o1ck4bqpVyAlIFcx4bq3JFdow6Nu4buB4bqp4bqjV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjVyDDqeG6qeG6o1fhu4slIFcgb+G7iVfDo+G6vcOaVyBv4buJV+G6qSbhuqnDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG7rSUgV8Oj4buJ4buTYeG6qcOaV+G7i8Oj4bq3V+G7kTpX4buL4bqz4bqpw6NXSeG7iT/huqnhuqNX4bux4bqx4bqpw6NXMTpXIMOj4bqzVzEm4bqrVyAlIFfhuqfDsiBX4bqnbuG7heG6qeG6o1cg4buBV8OsZlfhu4vDrcOyIFfhu4vEgzhoVyDDo+G6s1cxJuG6q1cgJSBX4buROsOaVyAlIFfhu4vDo8Op4bqpw5pXIj/huqnDmlcxISBXIsSDYeG7i1fhuqcqV+G6qcOj4buP4bqp4bqjV8O1auG6qeG6o1fhu4vDo27hu4PhuqnhuqNX4buR4buJ4buTN+G6qVci4bq3VyDDo8SDJFcgLOG7i8OaV8O1auG6qeG6o1fhu4vDo27hu4PhuqnhuqNXIuG6t1fhuqnhuqN9aFfDrDzhu4nDmlcgw6PEgyRXICzhu4vigKbDmVcgw6NsVzHhur3huqnhuqNXMeG6ucSDV2jDo2LDmlfDrOG7gVfhu4sl4bqpV+G6qeG6o27hu4PEg1cwPOG6qVcxOOG6qVfhuqnhu4HEg1ck4bqpV+G7i+G6qyrhuqlXw7UqV+G6pcOjLCBXaMOjayBXw6N94buJV2nhu4k/w5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bud4buJ4buLw6PhuqvDrVbhu6jhu4rDozLhuqtX4buvJOG6qeG6oyDhuqvhuqnhuqPDrCThuqnDmcO14bqpxq8vaOG7qA==

Theo Dangcongsan.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]