(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhận thấy tiềm năng để sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là các loại cây ăn quả, anh Chử Thanh Hải, Giám đốc HTX sản xuất nông nghiệp Thành Công (Xuân Hòa, Như Xuân) đã lặn lội từ tỉnh Hưng Yên đến đây dốc hết tâm sức, đầu tư tiền của xây dựng vùng chuyên canh trồng cây ăn quả, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
w5Q84bui4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG6qD7huqkxPcag4buQduG7pDLhu5opPuG7pOG6q+G7muG6qeG6u+G7mjJh4buaPH0zPOG7muG6qeG6p8OgMynhu5rhu7hX4buF4bua4buoM+G7muG6peG6q8Wo4bua4bqp4bqnPzPhu5ojWOG6qeG7miPDoD7hu5ozYj7DlC884bui4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu6U9w5pAxqDhu5B4PMOdM+G7muG6qTxY4buF4bua4bqpPjsy4buaM+G7qDMp4buaIy7hu5rhuq3FqDPhu5rhu4PhuqtY4bqp4buaM2EzKeG7mjMpPD4sw6LDk+G7miPhu6zhu7jhu5rhu7Y+LOG6qeG7mjHhu6Thu5rhu7jDmeG7uOG7mjE04bumPuG7muG7uFfhu4Xhu5rhu6gz4bua4bql4bqrxajDk+G7msOaMzzhu5rhu5U8w6rhu5rhuqg8w5ozPOG7muG7pcWoPsOT4buaw7k+w5ky4buaI8Oh4bu44bua4bul4bqo4buC4bua4bqtxagz4bua4buD4bqrWOG6qeG7mjNhMynhu5ozKTw+LMOi4bua4bqoPOG7pDM84bua4buVYTMp4bua4buO4buC4bqrVzPhu5rhu6U2w5rDk+G7mng8w6nhu5rhu4LhuqtXM8OV4buaI8av4buaMeG7rDPhu5ox4bqhPuG7muG6qeG6u+G7muG6qV0zPOG7muG7pcOpMynhu5rhu4Q/M+G7miM6M+G7miNX4buF4buaQMOh4bu44buaPDrhuqnhu5rhuqlXMuG7muG6reG6ueG7uMOT4buaI1nhuqvhu5rhuqnDqeG7muG6qT47M+G7muG7uMSRw5rhu5rhu4NX4buF4buaQOG6vTMp4bua4buBYzMp4bua4bu4POG6q+G7hT8z4bua4bu4w5ozPOG7muG6qeG6p8OgMynhu5rhu7hX4buF4bua4buoM+G7muG6peG6q8Wow5Phu5oyw5ozKeG7mjHhu6Y+4buaPD4s4bqr4bua4bql4bqrxajhu5owPjM84bua4bqpOuG7muG7uMOaNMOSw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7mTRA4buFxqDhu5DDlD4yKeG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagQOG6qTzhuqsy4bu24buaPuG7lT0z4bqpPeG6p8ag4bua4bqt4bqp4buFMT3hu4jGoOG7hz5A4bqpPE7hu5pU4buc4buiw6Lhu4NP4buaPD0+KTzhuqlO4buaUeG7olHDouG7g0/GoOG7muG6reG6p+G7uOG7iMagLy8+4buBw5Lhu7bDmjThuqk8w5ozPDw0w5rDkuG7gTMvMz3hu4fhuq0v4bue4buiUeG7oi/hu57hu5zhu5xAUuG7nuG7nuG7olXhu6BS4bqpUOG7nFBR4bucMeG7nMOSIMOiKU3huqfhu4jhu6JTVMag4buaw5ox4bqp4buIxqB24bukMuG7mik+4buk4bqr4bua4bqp4bq74buaMmHhu5o8fTM84bua4bqp4bqnw6AzKeG7muG7uFfhu4Xhu5rhu6gz4bua4bql4bqrxajhu5rhuqnhuqc/M+G7miNY4bqp4buaI8OgPuG7mjNiPsag4bua4buHPkDhuqk84buIxqBU4buc4buixqDhu5o8PT4pPOG6qeG7iMagUeG7olHGoOG7mi/hu5DDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kOG7gOG6rz7hu5rhuqk+Mzzhu5rhuqk8WTPhu5rigJxAw5ky4buaMyk8IsOT4buaQMOZMuG7mjHhu6Qy4oCdw5Phu5rDmjM84bua4bulxag+4buaMDxhMynhu5ozKeG6uzMp4buaI1nhuqvhu5rhuqnDqeG7muG6qTzhurE+4buaKT7DmjPhu5rhuqk8w5oy4buaMDzFqDTDk+G7mjw34bu44buaPDg+4buaw6I8w6nEgzMp4buaw6I8w5nDouG7muG6qeG6p8OgMynDk+G7muG7uDzhu6gy4bua4bqtNeG7uOG7mjM8Pjvhuqvhu5oxNOG7pj7hu5rhu7hX4buF4bua4bqp4bqnw6AzKeG7mjA8w5nhu7jhu5ozPMOa4bqrw5Lhu5rGocOgMynhu5rhuqk84bqxPsOT4buaMeG6vcOa4bua4bu4PDcz4bua4bql4bqr4buF4bua4bqp4bqnfTM84buaMMOt4bua4bqpPOG6q8Od4bqp4bua4bqpPj8z4bua4bqpPjozw5Phu5oxPj8z4buaMDrhuqnhu5rhu7jDmeG7uOG7mjzhuqHhu5rhu7g14buaIz474bqr4buaMD4sM+G7miMu4bua4bqtxagz4bua4buD4bqrWOG6qeG7mjHhuq8zw5LDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kHfhuq8+4buaI1nhuqvhu5rhuqk84bukMzzhu5oxw53DouG7muG7peG6qOG7gsOT4buaw5ozPOG7muG7pcWoPuG7mjLhuqvDmuG7miPDqeG6t+G7uOG7muG7ouG7nOG7mjzDmuG7miNY4bqpw5Phu5oz4buoMuG7muG7nuG7nOG7olPhu5ojLuG7mjLhurPhu5rhuqfhuqEzKeG7muG6peG6q+G7heG7mjJh4buaw5ozPOG7muG7gcOdM+G7miPhuqEzKeG7muG6qTw/MuG7muG7tuG7pjPhu5rhu7bDqMOT4buaw5ozPOG7mj0y4buaKTXDouG7muG7gcOhM+G7mjE+PzPhu5owOuG6qeG7muG7geG6rz7hu5rhuqXhuqvhu4Xhu5oyYeG7mlLhu5rhuqk84bukMzzhu5rhu4E+PzPDk+G7muG6rcWoM+G7muG7g+G6q1jhuqnhu5rhuqnhuqc/M+G7muG7nuG7nOG7mjzDmsOT4bua4buB4bqvPuG7msOiPMOpxIMzKeG7muG7uDxXMuG7muG6qeG7qDMp4bua4bql4bqr4buF4buaMmHhu5rhuq3FqDPhu5rhu4PhuqtY4bqpw5Phu5ozVzMp4bua4bu4w5o04bua4bu4PFjhuqnhu5oxw6nhurczKeG7muG6rcWoM+G7msOiPOG7sjLDkuG7muG7lcOZ4bu44buaMTThu6Y+4bua4bu4V+G7heG7muG6qeG6p8OgMynhu5rhu7g8xJHhu5rhu4U64bqr4buaI8Op4bq34bu44bua4bul4bqo4buC4bua4bqp4bqnw6AzKeG7mjM8w6nhu5rhu7jDmjLhu5ojw6nhurEzKeG7muG7g8OaMzzDk+G7muG7uMOaMuG7muG7gsav4buaxqE04bukPsOT4bua4bu2w6nhurM+4bua4buXPiEz4oCm4bua4bqp4bqnNDMp4buaIzXhu5rhu7hX4buF4bua4bu4w5oy4buaMeG7pOG7muG7uFfhu4Xhu5rhu7g8xJHhu5ox4bq94bu4w5LDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kMOUPjIp4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqA+4buVPTPhuqk94bqnxqDhu5rhuq3huqnhu4UxPeG7iMag4buHPkDhuqk8TuG7mlThu5zhu6LDouG7g0/hu5o8PT4pPOG6qU7hu5pR4buiUcOi4buDT8ag4bua4bqt4bqn4bu44buIxqAvLz7hu4HDkuG7tsOaNOG6qTzDmjM8PDTDmsOS4buBMy8zPeG7h+G6rS/hu57hu6JR4buiL+G7nuG7nOG7nEBS4bue4bue4bue4buc4bugU+G6qVVUVFVRMeG7nMOSIMOiKU3huqfhu4jhu55VUcag4buaw5ox4bqp4buIxqB24bukMuG7mik+4buk4bqr4bua4bqp4bq74buaMmHhu5o8fTM84bua4bqp4bqnw6AzKeG7muG7uFfhu4Xhu5rhu6gz4bua4bql4bqrxajhu5rhuqnhuqc/M+G7miNY4bqp4buaI8OgPuG7mjNiPsag4bua4buHPkDhuqk84buIxqBU4buc4buixqDhu5o8PT4pPOG6qeG7iMagUeG7olHGoOG7mi/hu5DDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kMOsMzzhu5rhu6XFqD7hu5rhu7g8PsOa4bua4bqtKsOT4bua4buDw5nhu7jhu5ojWzM84bua4bu4PFjhuqnhu5oxw6nhurczKeG7muG6rcWoM+G7msOiPOG7sjLhu5rhu4Hhu6Thu5ojxagy4bua4bu2xag04buaIz474bqr4buaMD4sM+G7msOaM+G7muG6qTThu6Qz4bua4buBLOG7muG6rT4zPOG7muG6qTzhur3hu7jhu5rDojzhu7Iy4buaMT8z4buaPOG7pDMp4buaI1nhuqvDk+G7muG7peG6qOG7guG7msOiPMOZ4bqp4bua4bqp4bqnPi4z4buaQD4sM+G7muG6qXvhu7g84bua4bqp4bqnw6AzKeG7muG7uFfhu4Xhu5rhu6gz4bua4bql4bqrw5rhu5rhuqk8PTThu5rhuqk+P+G6q+G7muG7uDzhuqvhu7Iz4bua4buAPj3huqnDucOaw6LDk+G7muG6qeG6p+G6q+G7heG7muG7g+G6q1jhuqnhu5ozKeG6q8OgM+G7minDoeG7uOG7muG6rcWoM+G7msOiPOG7sjLDk+G7muG7g1fhu4Xhu5pA4bq9Mynhu5o8LOG7muG6qTzDoTMp4bua4bqpw6nhuq8+4buaM8Op4bqv4bu44bua4bqp4bq94buaI+G6oTMp4bua4bqpPjrhuqnhu5owPiwy4bua4bqpPD004bua4bu4YTMp4buaMyk8LOG7muG7p+G6reG6p8OaPTHDkuG7muG6uDMp4buaQGQzKeG7mjA8NMOa4buaPDfhu7jhu5ot4buaMMOt4bua4bqpPOG6q8Od4bqp4bua4buB4bukNOG7muG6rcWoM+G7muG7g+G6q1jhuqnDk+G7muG7tj8z4bua4bu44bumMzzhu5ojNcOT4bua4bul4bqo4buC4bua4bu4NjPhu5rhu7g8xJHhu5oj4bqhMynhu5oj4buy4buF4buaMuG7pjM84bua4bqpe+G7uDzhu5rhuqlkw5Phu5rhuqnDncOi4bua4bqp4bqn4bqrMynhu5ojWOG6qeG7miPDmj7hu5rhu4NX4buF4buaQOG6vTMp4bua4buBYzMp4bua4bqtxagz4bua4buD4bqrWOG6qeG7muG7uFfhu4Xhu5rhu6gz4bua4bql4bqrxajhu5rhuqnDncOi4bua4bqp4bqn4bqrMynDkuG7msahw6AzKeG7muG6qTzhurE+w5Phu5oj4buy4buF4buaMuG7pjM84bua4bqp4bqr4buFPzPhu5rhuqnhuqfhuqvhu4U7M8OT4bua4bql4bqrxagzKeG7muG7tsOZw5Phu5opPuG6rz7hu5rhuqk8PizhuqvDk+G7mjE+PzPhu5owOuG6qcOT4bua4bu2w5o04bua4bqpPj/huqvhu5rhuq3FqDPhu5rDojzhu7Iy4oCmw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7mTRA4buFxqDhu5DDlD4yKeG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagPuG7lT0z4bqpPeG6p8ag4bua4bqt4bqp4buFMT3hu4jGoOG7hz5A4bqpPE7hu5pU4buc4buiw6Lhu4NP4buaPD0+KTzhuqlO4buaUeG7olHDouG7g0/GoOG7muG6reG6p+G7uOG7iMagLy8+4buBw5Lhu7bDmjThuqk8w5ozPDw0w5rDkuG7gTMvMz3hu4fhuq0v4bue4buiUeG7oi/hu57hu5zhu5xAUuG7nuG7nuG7nuG7nOG7nuG7ouG6qVDhu6Lhu57hu6BRMeG7nMOSIMOiKU3huqfhu4hUUFHGoOG7msOaMeG6qeG7iMagduG7pDLhu5opPuG7pOG6q+G7muG6qeG6u+G7mjJh4buaPH0zPOG7muG6qeG6p8OgMynhu5rhu7hX4buF4bua4buoM+G7muG6peG6q8Wo4bua4bqp4bqnPzPhu5ojWOG6qeG7miPDoD7hu5ozYj7GoOG7muG7hz5A4bqpPOG7iMagVOG7nOG7osag4buaPD0+KTzhuqnhu4jGoFHhu6JRxqDhu5ov4buQw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7mTRA4buFxqDhu5B44buoMuG7muG7nuG7nOG7olPDk+G7muG7uMOaMuG7muG7tuG7quG6qeG7miNZ4bqr4bua4bu4PDThu5rhuqk84bqr4buaPDThu6bhu7g8w5Phu5oz4buoMuG7muG7nuG7nOG7olThu5rhu7g8NOG7muG6qTzhuqvhu5o8NOG7puG7uDzhu5rhu6JR4buc4bua4bqpWDMv4bui4buc4buaPMOaw5Phu5pANMOaMzzhu5rhuqk84bqr4buaI+G7puG6qeG7muG7oMOTU1Hhu5rhuqlp4buaI8OgMynDkuG7mnjhu6gy4bua4bue4buc4buiVcOT4bua4bqtxagz4buaMcOp4bq3Mynhu5rhuqk84bqr4buaPDThu6bhu7g84buaI+G7puG6qeG7muG7nlHhu5zhu5rhuqlYM8OT4bua4bqp4bqn4bqrMynhu5rhu7Z9Mzzhu5rhu7jDmjLhu5rhu7g14buaKT7DmeG7muG6qeG6u+G7muG7nlHDkuG7nOG7nOG7nOG7mi3hu5rhu6Dhu5zDkuG7nOG7nOG7nOG7miPDoDMpLzApw5Lhu5rhu5c0w5ozPOG7muG6qTzhuqvhu5oj4bum4bqp4bua4bqp4bqnPzPhu5pS4bua4bqpaeG7miPDoDMpLzPhu6gyw5LDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kOG7l+G6veG7mjA+OjPhu5o8OuG6qeG7mjPhu6gy4bua4bue4buc4bue4bui4bua4bu4xajhu5rhu57hu5zhu5o8w5rhu5rhuq0m4bua4bu4PDThu5rhuqk84bqr4buaPDThu6bhu7g8w5Phu5rDqeG6r+G7uOG7miPhu6bhuqnhu5rhu6Lhu57Dk1Hhu5rhuqlp4buaI8OgMynDk+G7mjzhu6QzKeG7mjPhu6gy4bua4bul4bqo4buC4bua4bqoPOG7pDM84bua4buVYTMp4bua4bu4ZTMp4bua4bqp4bumNOG7muG7uGEzKeG7muG7qDPhu5rhu4E+LOG7uOG7mjHhu6Qy4bua4bu4PDThu5o84bukMynhu5rhu7g8ZOG7uOG7mjHDmjThu5oj4bqhMynDk+G7muG7geG6rz7hu5rhuqk84bqr4buaMzzDncOi4bua4bu2fTM84bua4bql4bqrVzPhu5pR4bua4bqp4bqnPizhuqvhu5ojw6AzKS8zKcOp4bqxPi/huqk8w5kzKcOSw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7mTRA4buFxqDhu5Dhuqg84bqxPuG7mik+w5oz4bua4bqp4bqvPsOT4bua4bul4bqo4buC4bua4bqtJuG7muG6qT46w6Lhu5rhuqlk4bu44buaMuG6s+G7muG6p+G6oTMp4buaQD4sM+G7muG6qXvhu7g84bua4bqp4bqnw6AzKeG7muG7uFfhu4Xhu5rhu7jDmjLhu5ojw6nhurEzKcOT4buaMuG7rOG6qeG7mjA8w5nhu7jhu5rhuql74bu4POG7muG7uOG6veG7uOG7mjzDo+G7muG6qeG6p+G6t+G7muG7tuG7pOG7muG7uDQz4buaeDxXM+G7mkBXM+G7muG6qeG6pzQzKeG7muG7gT4s4bu44bua4bu44bqrMynhu5rhurkzKeG7mik+w6EzKeG7miPFqDLhu5rhu7bFqDThu5rhu7g8WOG6qeG7mjHDqeG6tzMpw5Lhu5rhuqjDqeG7muG7gVgzw5Phu5o8w6Phu5rhuqnhuqfhurfhu5rhu4E74buaMMOt4bua4bqpPOG6q8Od4bqpw5Phu5rhu4HDneG6qeG7muG6qcOp4buaMz8z4buaMzw+O+G6q+G7mjzhuqHhu5pAVzPhu5ojxq/hu5oy4bumMzzhu5pA4bumM+G7muG7uDzhuqvhu4UuM+G7miPhuqM+4bua4bu4xIPhu5rhu7hY4bqr4bua4bu4V+G7heG7muG6qeG6p8OgMynDk+G7mjLhu6YzPOG7mkDhu6Yz4buaI1nhuqvhu5rhuqnDqeG7muG6qeG6p8OgMynhu5rhu7jDmjLDk+G7muG7tsOp4bqzPsOT4buaMsOaMynhu5ox4bumPuG7mjw+LOG6q+G7muG6peG6q8Wo4buaMD4zPOG7muG6qTrhu5rhu7jDmjTDkuG7muG7mX0zPOG7muG6peG6q1cz4buaMsOjPuG7mjzDmuG7muG7uMOaMsOT4bua4bu2w6nhurM+4bua4bqpPOG6q+G7mjw04bum4bu4POG7muG7uDw04buaQDTDmjM84bua4bqpPOG6q+G7msOp4bqv4bu44buaI+G7puG6qeG7milZM+G7mlHhu5zhu5zhu5rhuqnhuqc+LOG6q+G7miPDoDMpw5LDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOiw6zhuqvhuqk8NOG6p8ag4buQ4bqo4bqm4bqqeMO54buadnDDlC/DouG7kA==

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]