(vhds.baothanhhoa.vn) - Về xã Đông Vinh (TP Thanh Hóa) chúng tôi cảm nhận rõ những đổi thay nơi đây. Sự chuyển mình của Đông Vinh không chỉ ở cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, khang trang, kinh tế phát triển, thu nhập người dân nâng cao mà còn ở cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Đạt được kết quả đó là do Đông Vinh luôn quan tâm đến việc triển khai nhiều giải pháp về bảo vệ môi trường, nhất là trong công tác thu gom, phân loại và xử lý rác thải.
4buMIcag4buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfhuqQo4bqlIuG7uOG7mOG7lMOi4bql4buBIuG7uMON4buY4bql4bu44bq/4bqlLVMiKC4wS+G7lFvhuqfDouG6pSgs4buBTOG7mOG7juG7kSHhuqfhu4E6MOG7lMOdKCow4buU4bqlKeG7siHhu5Thu7LDqeG7suG7lOG6peG6tTEwLuG7lOG6pSHhuqfhu5QuMSBN4buU4bq3IeG7rDDhu5QiMcOaKOG7lOG6vVXhu5Thur/hurnhu5Qi4buH4buU4bq1VOG7suG7lOG6pSHDmSjhu5Qh4bq74bqn4buU4buy4bqh4buU4bqlIVUwIeG7lOG6tyHhu6ww4buUw50yMOG7lOG6r+G7lOG7mTcwLuG7lOG6vCgwIeG7jC8hxqDhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t3Xhu7hT4bu04buY4buO4bq8JuG7lOG6v+G7pOG7lOG7mTcwLuG7lOG6vCgwIeG7lMOT4bqk4bq24buU4bqkIVMwIeG7lHUyU8OS4buU4buyIeG6rTAu4buU4bqlNyjhu5Thu7LDmSDhu5QwIVcw4buU4bq1NuG7lDAh4bq7MC7hu5Thu7bDoSjhu5ThuqUhU+G7geG7lDDhuqEo4buU4bu24bus4buBTuG7lMOCw6nhu5Thu7Ih4bqn4buBOjDhu5QgPDAh4buU4buyYlPhu5Thu5k3MC7hu5ThurwoMCHhu5RdITcwLuG7lOG7siF74buU4bqv4buU4buy4bqh4buUw6Lhuq/hu5Qhw5rhu5ThuqVWMC7hu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5Thu7ZW4bqn4buU4bqlZOG7lOG7tjkwLuG7lMOdYU3hu5RdIVMwLuG7lOG6peG6tVMwLk3hu5RdKDAh4buU4bqlKuG7lOG6tyFU4bql4buU4bql4bq1KDowTeG7lOG6pSHhuqfhu5QwIVfhurfhu5QwLmTDoyjhu5Thu7Thu6ww4buUMOG7rDAu4buU4buyUzHhu5QgVeG7lOG7sjMw4buU4bqv4buU4buyw5kwIeG7lOG6s+G6p1Mw4buUIDco4buU4bql4bq1ZMOjMC7hu5Thur9TMCFN4buUw6LDmuG7siFN4buU4bu2I+G6t07hu5Thu5nDmuG6peG7lOG7tmTEg+G7suG7lF0q4bql4buU4bqz4bqnw5nhu5Thu7Yy4buUIlXhu5Thu7Qx4buU4buZNzAu4buU4bq8KDAh4buUIuG6pzcw4buU4bqz4bqnUzDhu5ThuqXhu6wg4buU4bu2KjDhu5Thur0oP+G7suG7lOG6peG6tSg6MOG7lF0hUyjhu5QwISgm4bqn4buULijDmSjhu5ThurchVOG6t+G7lOG6vSbhu5TDncOZMeG7lOG6vT/hu5QgNyjhu5ThuqXhurVkw6MwLk3hu5QwIeG7ruG6peG7lCJV4buU4bql4bq1MTAu4buU4buyNzAu4buU4bqlVOG7suG7lOG6pSHhuqfhu5QuMSBN4buU4bq3IeG7rDDhu5QiMcOaKOG7lOG6vVXhu5Thur/hurnhu5Qi4buH4buU4bq1VOG7suG7lOG6pSHDmShO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq34buRU+G6t+G6pSgxMOG7mOG7juG7jCggLuG7lOG7siJTw6LDosON4buYKOG7keG7uDDhuqXhu7jhurXhu5Thu7ThuqUh4bqnIMOd4buY4buUw6LhuqXhu4Ei4bu4w43hu5jDqijhu7ThuqUhS+G7lFHhu5bhu5bhurfhur9M4buUIeG7uCguIeG6pUvhu5Thu57hu5zhu5zhurfhur9M4buY4buUw6LhurXhu7LDjeG7mC8v4buy4bu0ME7DnVMx4bqlIVMwISExU07hur0wL+G7tOG7uMOiXeG6pTHhurcvMOG7uMOqw6Iv4buaxqDhu57GoC/hu5rhu5bhu5zhu7Thu6DGoOG7nuG7nuG7nuG7nOG7luG6peG7oOG7oOG7oOG7ouG7oCLhu5ZOW+G6ty5K4bq1w43hu57hu6JR4buY4buUUyLhuqXDjeG7mOG7kSHhuqfhu4E6MOG7lMOdKCow4buU4bqlKeG7siHhu5Thu7LDqeG7suG7lOG6peG6tTEwLuG7lOG6pSHhuqfhu5QuMSBN4buU4bq3IeG7rDDhu5QiMcOaKOG7lOG6vVXhu5Thur/hurnhu5Qi4buH4buU4bq1VOG7suG7lOG6pSHDmSjhu5Qh4bq74bqn4buU4buy4bqh4buU4bqlIVUwIeG7lOG6tyHhu6ww4buUw50yMOG7lOG6r+G7lOG7mTcwLuG7lOG6vCgwIeG7mOG7lMOqKOG7tOG6pSHDjeG7mFHhu5bhu5bhu5jhu5Qh4bu4KC4h4bqlw43hu5jhu57hu5zhu5zhu5jhu5Qv4buO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq34buRU+G6t+G6pSgxMOG7mOG7juG7ry5kw6Mo4buU4bu04busMOG7lOG7sjLhu5Thu4fhu5ThuqUhxJHhu7Lhu5ThuqXhurUxMC7hu5Thur0oP+G7suG7lOG6pSHhuqfhu5QuMSBN4buU4bq3IeG7rDDhu5QiMcOaKOG7lOG6vVXhu5Thur/hurnhu5Qi4buH4buU4bq1VOG7suG7lOG6pSHDmSjhu5QwLlPhu4Hhu5ThuqXDmijhu5QwIVVO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4bqkIVQwLuG7lOG7oC3hu5rhu5bhu5rGoE3hu5ThuqUhNzDhu5Thurzhu6Yw4buU4bq8V+G6peG7lCJV4buU4bqlITcw4buU4bu2VuG6p+G7lOG6pSglMOG7lOG6peG6tSUw4buU4bu2PlPhu5TDnVUw4buU4bq/4buk4buU4buZNzAu4buU4bq8KDAh4buU4bu2ZMSD4buy4buUdWEo4buU4buvNzAu4buU4bu04busMOG7lOG6pXswIeG7lOG7siE0MOG7lOG6pcOh4buU4buyIcSR4buy4buU4bqlV+G6t+G7lCHhuqfhu64w4buU4bq9VeG7lMOdVTDhu5QuKFMx4buU4bqlISgq4bql4buUw50+4buU4bq/4bus4buB4buU4bu0w6kwLuG7lCA34buUITwwIeG7lOG7tig6IEvhu5TigJx1YSjhu5Thu683MC7hu5Thu7Thu6ww4buU4bqlIeG6p+G7lC4xIE3hu5Thurch4busMOG7lCIxw5oo4buU4bq9VeG7lOG6v+G6ueG7lCLhu4fhu5ThurVU4buy4buU4bqlIcOZKOG7lCHhurvhuqfhu5Thu7LhuqHhu5ThuqUhVTAh4buU4bq3IeG7rDDhu5TDnTIw4buU4bqlw5oo4buUIWHhu5QuKFPhu5Thu7Y8MCHigJ1O4buU4bqkw5oo4buU4bu24bus4buBTeG7lMag4buW4buW4buUIWHhu5Thu7Thu6ww4buU4bu24buk4buU4bu2ZMSD4buy4buU4bqlV+G6t+G7lCHhuqfhu64wTeG7lCFk4bqjMC7hu5Thu7RZMOG7lOG6peG6tTEwLuG7lOG6vSg/4buy4buU4bqlIeG6p+G7lC4xIE3hu5ThurchZOG6oTAu4buU4bq3IVThurfhu5Thurch4busMOG7lOG6pVThu7Ih4buU4bq1VOG7suG7lOG6pSHDmSjhu5ThuqXDmijhu5QwLuG6pzkwTeG7lMOdxajhuqXhu5Thu7ZW4bqn4buU4bqlZeG7lCFh4buULihT4buU4bu2PDAhTuG7lOG7mTkwLuG7lOG6pSHDoyjhu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5Qhw6Dhu5ThuqXhurXEg+G7lMag4buW4buW4buU4bqlIeG6qTAu4buU4buyIcSRU+G7lOG6tVThu7Lhu5ThuqUhw5ko4buUIjHDmijhu5Thu6Dhu5bhu5QiKeG6pU3hu5Thu7LhuqkwLuG7lOG7siEq4buU4bq3IVgg4buUw6IoMCHhu5QhNOG7sk7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47huqQh4bu4MeG7lOG7tjJN4buU4bq1VOG7suG7lOG6pSHDmSjhu5Thu7JiU+G7lOG7slThu7Lhu5QhYeG7lOG7tmTEg+G7suG7lOG6tyHhu6ww4buU4bqlIVUwIeG7lOG7muG7lCIxw5oo4buUIlXhu5ThurVU4buy4buU4bqlIcOZKOG7lCHhurvhuqfhu5Thu7LhuqHhu5Thur1V4buU4bq1VOG7suG7lOG6vTfhu5Thu7LhuqFO4buU4butw6Ao4buUIjHDmijhu5ThurVU4buy4buU4bqlIcOZKOG7lMOiJOG7lOG7tmTEg+G7suG7lOG7siHEkVPhu5ThuqXhurUxMC7hu5TGoOG7lOG6pSHhuqkwLuG7lOG6tSglMC7hu5TDnSg/4bqlTeG7lOG6tVThu7Lhu5ThuqUhw5ko4buU4bq9N+G7lOG7suG6oeG7lOG6vVXhu5Thu7JU4buy4buU4bq3ISrhu5ThuqUhw5ko4buU4buyMuG7lOG6pSE64buU4bqlVCjhu5Thu7IhKuG7lMOiJOG7lOG7tmTEg+G7suG7lOG6pSHhuqfhu5QuMSBN4buU4bq9VzDhu5Thu7Ih4bqn4buBOjDhu5Thu7YqMOG7lDDhuqEo4buU4bq/4bq54buUIuG7h+G7lOG6pVfhurfhu5ThuqXhurXhuqcwLk3hu5ThurVU4buy4buU4bqlIcOZKOG7lCHhurvhuqfhu5Thu7LhuqHhu5TDoiThu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5Thu7ThuqkwLuG7lOG7tjrhu5Ri4buU4bqlIVUwIeG7lOG6tyHhu6ww4buUw50yMOG7lOG6pcOaKOG7lOG7slThu7Lhu5QhYeG7lC4oU+G7lOG7tjwwIU7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47huqThuqfhu4Hhu5Qg4bqjKOG7lOG6peG6tSg6MOG7lF0hUyjhu5QwIWQwLuG7lOG7tuG7pOG7lCBTMC7hu5Qiw5oo4buUISg/4bqn4buU4bqz4bqnw5nhu5ThuqUp4buyIeG7lOG7ssOp4buyTuG7lOG6pOG6tWThuqPhu7Lhu5Thu7bhu6zhu4Hhu5QwISgm4bqn4buUMC5kw6Mo4buU4bu04busMOG7lCFT4buB4buU4bqz4bqnQOG6peG7lOG6vVXhu5Thu7bDoeG7lOG6tVThu7Lhu5ThurVT4buU4bq1PFPhu5Thu7Zkw6MwLk3hu5Thu7Iy4buUMCHhurswLuG7lDAuZMOjKOG7lCBTMC7hu5ThurVU4buy4buU4bq1U+G7lOG7tjkwLuG7lOG7tjrhu5Thu7bDoU7hu5Thu68hKCbhuqfhu5QhYeG7lOG7tOG7rDDhu5ThuqUhZMOjMC7hu5TDnTXhu5Thu7Ih4bqnMC7hu5ThurVU4buy4buUIeG6u+G6p+G7lOG7suG6oeG7lOG6vVXhu5ThurVU4buy4buU4bq9N+G7lOG7suG6oeG7lOG6veG6oyjhu5QwIVPhuqdN4buU4bu0WTDhu5Thu7YqMOG7lOG6vSg/4buy4buU4bqz4bqnVOG7lOG6pcOZKOG7lOG6peG6tTEwLuG7lOG6s+G6p1Thu5ThuqXhurU8MCHhu5ThuqUh4bqn4buULjEgTeG7lOG6v+G6ueG7lCLhu4dN4buULuG7rOG7geG7lOG6tVPhu5ThuqU8MCHhu5ThuqXhurVTMC7hu5Q34buUMCEoOyDhu5QgNyjhu5ThuqXhurVkw6MwLuG7lOG7suG6q+G7suG7lMOdYU7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47huqThuqfhu4Hhu5QwISglMOG7lOG6pWXhu5RdISjhu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5ThuqVX4bq34buUIeG6p+G7rjDhu5ThuqUhPOG7lDAuZMOjKOG7lOG7tOG7rDDhu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5Thurch4busMOG7lCIxw5oo4buU4bqlOOG6peG7lCHhuqEw4buU4bu2OCjhu5Thur3huqMo4buU4bq1VOG7suG7lOG6vTfhu5Thu7LhuqHhu5Thur1V4buUIeG6u+G6p+G7lOG7suG6oU7hu5Thu5k4KOG7lOG6veG6oyjhu5ThurVU4buy4buUIeG6u+G6p+G7lOG7suG6oeG7lMOiJOG7lOG7siEx4buUMCHhurswLuG7lDAhVeG7lOG6vWTDozDhu5Thu7Iy4buU4bq9ZMOjMOG7lCFh4buU4bu2OuG7lMOdMjDhu5Thurch4busME3hu5Thu7IzMOG7lOG6tVThu7Lhu5Thur034buU4buy4bqh4buUw6Ik4buU4buyITHhu5Thur1VMeG7lOG6pSHhuqkwLuG7lOG6tVThu7Lhu5Thu7Y64buU4buyITHhu5QwLmTDoyjhu5ThuqUh4bqn4buULjEg4buU4bq1VOG7suG7lOG7tsOh4buU4bq1U+G7lMOd4bukKOG7lOG6tVThu7Lhu5Thu5k3MC7hu5Thu69TIE7hu5Thu5kqMOG7lDBT4buB4buUxqDhu5bhu5bhu4rhu5Thu7bhu6Thu5Thu7Iy4buU4bqlIeG6qTAu4buU4bq1VOG7suG7lOG7tjrhu5Thurch4busMOG7lCIxw5oo4buU4bq1VOG7suG7lOG6pSHDmSjhu5QwLlPhu4Hhu5ThuqXDmijhu5QwLuG6pzkwTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7juG7jCggLuG7lOG7siJTw6LDosON4buYKOG7keG7uDDhuqXhu7jhurXhu5jhu5TDouG6peG7gSLhu7jDjeG7mMOqKOG7tOG6pSFL4buUUeG7luG7luG6t+G6v0zhu5Qh4bu4KC4h4bqlS+G7lOG7nuG7nOG7nOG6t+G6v0zhu5jhu5TDouG6teG7ssON4buYLy/hu7Lhu7QwTsOdUzHhuqUhUzAhITFTTuG6vTAv4bu04bu4w6Jd4bqlMeG6ty8w4bu4w6rDoi/hu5rGoOG7nsagL+G7muG7luG7nOG7tOG7oMag4bue4bueUOG7lsag4bqlxqDhu5rhu6LGoFEi4buWTlvhurcuSuG6tcONUOG7luG7mOG7lFMi4bqlw43hu5jhu5Eh4bqn4buBOjDhu5TDnSgqMOG7lOG6pSnhu7Ih4buU4buyw6nhu7Lhu5ThuqXhurUxMC7hu5ThuqUh4bqn4buULjEgTeG7lOG6tyHhu6ww4buUIjHDmijhu5Thur1V4buU4bq/4bq54buUIuG7h+G7lOG6tVThu7Lhu5ThuqUhw5ko4buUIeG6u+G6p+G7lOG7suG6oeG7lOG6pSFVMCHhu5Thurch4busMOG7lMOdMjDhu5Thuq/hu5Thu5k3MC7hu5ThurwoMCHhu5jhu5TDqijhu7ThuqUhw43hu5hR4buW4buW4buY4buUIeG7uCguIeG6pcON4buY4bue4buc4buc4buY4buUL+G7juG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t+G7kVPhurfhuqUoMTDhu5jhu47hu5Eh4bqnMC7hu5ThuqVT4buB4buU4bq/4bus4buB4buU4bu0w6kwLuG7lOG7tmTDozAu4buUIlUwLuG7lDAuNuG7lOG6vzIg4buUw6LDmuG7siHhu5Thu7Yj4bq3TuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7juG7tTAu4buU4buxJeG7lOG6vOG7pjDhu5Thu5k5MC5N4buU4bqk4bq1ZOG6rzAu4buU4bqlITcw4buU4bq84bumMOG7lOG6vFfhuqXhu5Thu7IhMeG7lMOdKCrhuqVL4buU4burISjhu5Qg4bqjKOG7lMOdxajhuqXhu5Thu7ZW4bqn4buU4bql4bq1KDow4buUXSFTKOG7lOG6pSHDqeG7suG7lCEoPzDhu5QgN+G7lCE8MCHhu5QwVeG7geG7lOG7smMwLuG7lOG7sjLhu5Thu4fhu5RdKCow4buUXSE3MC7hu5Thu7Y5MC7hu5ThuqU8MCFN4buU4bqk4bqn4buB4buUMCEoJTDhu5QwIcOj4buUIlUg4buU4bqlOOG6peG7lOG7sjcwLuG7lOG6pVThu7Lhu5ThuqXhuqfhu4ElMOG7lOG6peG6teG6p+G7gSYw4buU4bq9VeG7lOG6pWXhu5ThuqUhw6nhu7Lhu5ThuqUq4buUIlUg4buU4bu2KDog4buU4bqlw5oo4buUIGHhuqXhu5TDojjhu5QuKFPhu5Thu7Y8MCHhu5QgUzAu4buUIsOaKOG7lCEoP+G6p+G7lOG6s+G6p8OZ4buU4bqlKeG7siHhu5Thu7LDqeG7suG7lDAlMOG7lCA0KOG7lDAuZMOjKOG7lOG7tibhuqfhu5ThuqXDqeG7lC4oVOG7suG7lOG6tyHhu6ww4buUIjHDmijhu5ThurVU4buy4buU4bq9N+G7lOG7suG6oeG7lOG6vVXhu5ThurVU4buy4buUIeG6u+G6p+G7lOG7suG6oeG7lDAuU+G7geG7lOG6pcOaKOG7lDAhVU7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hurwoP+G7suG7lOG6pSHDqeG7suG7lCEoPzDhu5Thu7JU4buy4buUw51k4bqj4buy4buUYuG7lOG6tyHhu6ww4buU4bqlZeG7lOG6tVThu7Lhu5Qh4bq74bqn4buU4buy4bqh4buU4bu2OuG7lC4ow5kg4buU4bqlw5ko4buUImTEgzAu4buU4bq1VOG7suG7lOG6tyHDmSjhu5ThuqUh4bqn4buULjEg4buU4bq9VeG7lOG6v+G6ueG7lCLhu4dO4buUw4JT4bqn4buUIGHhuqXhu5ThuqUhw6Mo4buULihTME3hu5ThurVU4buy4buUw6Ik4buU4bq3IeG7rDDhu5QhYuG7geG7lOG6pSFVMCHhu5Thurch4busMOG7lOG7sjLhu5Thu7Zh4buUID4wTeG7lOG6peG6oSjhu5Thur844bq3TeG7lF0hNzAu4buUIOG6qShO4buU4bq2IeG7rDDhu5QwVeG7geG7lOG7tuG7uCDhu5TDnTIw4buU4buyITHhu5Thu7Lhu6zhu4FN4buUITFT4buUIFXhuqfhu5ThurXhu67huqXhu5ThuqU44bql4buU4bq9VeG7lOG7tsOZIOG7lMOdw5kx4buUUzDhu5ThuqUxVTDhu5Thu7IhMeG7lOG7suG7rOG7geG7lOG6peG6tTkwLuG7lOG6vVXhu5QwLmTDoyjhu5Thu7Thu6wwTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7juG7tTAu4buU4buvLuG6p+G7gTsw4buU4bqkITThu5Thu5Eh4bqnMC5N4buU4buRIWLhu5ThuqU+4buyIeG7lHVhKOG7lOG7rzcwLuG7lOG7tFkw4buU4bq/4buk4buU4buZNzAu4buU4bq8KDAh4buU4buyITHhu5TDnSgq4bqlS+G7lOG6pGXhu5QgN+G7lCE8MCHhu5QiVSDhu5Thu7YoOiDhu5Thuq/hu5ThuqUhNzDhu5Thurzhu6Yw4buU4bq8V+G6pU3hu5Thu7YqMOG7lDBT4buB4buU4buiL+G7nuG7lOG6pSE3MOG7lOG7tuG7pOG7lOG7sjLhu5ThuqUh4bqpMC7hu5ThuqUh4bqn4buULjEg4buU4bq1VOG7sk7hu5ThuqThuqfhu4Hhu5Qg4bqjKOG7lOG6peG6tSg6MOG7lF0hUyjhu5QwIWQwLuG7lOG7tlQwIeG7lC4oVOG7lMOdZOG6o+G7suG7lOG7tlbhuqfhu5Thu7IhMeG7lOG6pSHhu67hu4Hhu5Thu7ZTMC7hu5ThurchVOG6peG7lCHhuqfhu4Hhu5QhKD/huqfhu5ThurPhuqfDmeG7lOG6pTjhuqVN4buUxqDhu5bhu5bhu4rhu5ThurVU4buy4buUIeG6u+G6p+G7lOG7suG6oeG7lOG7tmTEg+G7suG7lDAuZMOjKOG7lOG7tOG7rDDhu5Thurch4busMOG7lCIxw5oo4buU4bq9VeG7lGLhu5QiVSDhu5Thurch4busMOG7lOG6vSjhu5TDoigwIU7hu5Thu7FkxIMwLuG7lOG6tVThu7Lhu5ThuqUh4bqn4buULjEg4buU4bq9VeG7lOG6v+G6ueG7lCLhu4fhu5Thu7bhu6Thu5QuKMOZIOG7lCHhu6ow4buUIOG6qSjhu5QhNyjhu5ThuqVl4buU4bq1VOG7sk7hu5ThurwoP+G7suG7lOG6peG6tSg6MOG7lF0hUyjhu5QgN+G7lCE8MCHhu5Thu7bhu6Thu5QgUzAu4buUIsOaKOG7lCLEgyjhu5Qp4buyIeG7lOG7siEx4buUMC5kw6Mo4buU4bu04busMOG7lOG6vVXhu5Thu7IhKTAh4buU4bqz4bqn4buBJjDhu5Thu7Y+U+G7lOG6tyFk4bqhMC5O4buU4buvLmTDoyjhu5Thu7Thu6ww4buU4bu24buk4buU4buyMuG7lDAu4bqnOTDhu5Thurch4busMOG7lCHhurvhuqfhu5Thu7LhuqHhu5TDnTIw4buU4buyITHhu5Thu7Lhu6zhu4Hhu5ThuqXhurU5MC7hu5Thu7bDmSDhu5TDncOZMeG7lFMw4buU4bqlMVUwTeG7lOG7sjMw4buU4bu2PlPhu5ThurchZOG6oTAu4buULijDmSDhu5RU4bq34buUIsOp4buy4buU4bql4bq1MTAu4buU4bq9KD/hu7Lhu5ThuqUh4bqn4buULjEg4buU4bq1VOG7suG7lOG6pSHDmSjhu5Thur1V4buULijDmSDhu5Thu7IhKOG7lOG7siEp4buU4bu0VTAh4buU4buyITHhu5Thu7I3MC7hu5ThuqVU4buy4buUw53DmTHhu5Thur0/4buUIDco4buU4bql4bq1ZMOjMC5O4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4bqk4bq1MTAu4buU4bqlIcOjKOG7lC4oUzDhu5ThuqXhuqMo4buU4bq/4buk4buU4buZNzAu4buU4bq8KDAh4buUw6Ik4buU4bqlKCrhurfhu5ThuqXhuqvhu7Lhu5ThuqXhuqfhu4ElMOG7lOG6peG6teG6p+G7gSYw4buUMC5kw6Mo4buU4bu04busMOG7lOG6pSHDqeG7suG7lCEoPzDhu5ThuqU44bql4buUIeG6oTDhu5Thur0oP+G7suG7lOG6pSHhuqfhu5QuMSBN4buU4bq3IeG7rDDhu5QiMcOaKOG7lOG6vVXhu5Thur/hurnhu5Qi4buH4buU4bq1VOG7suG7lOG6pSHDmShN4buU4bq3IeG7rjDhu5Thu7bhu67huqfhu5Thu7ZW4bqn4buUMOG7piDhu5Thu5rhu5bhu5rhu5rhu5TDoiThu5Thu7Iy4buU4bueL+G7nuG7lOG6pSE3MOG7lOG6pSHDqeG7suG7lCEoPzDhu5ThuqU44bql4buUIDfhu5QhPDAh4buU4bqlIeG6p+G7lC4xIOG7lOG6tVThu7JN4buU4bq3IeG7rDDhu5QiMcOaKOG7lOG6vVXhu5Thur/hurnhu5Qi4buH4buU4bq1VOG7suG7lOG6pSHDmSjhu5Qh4bq74bqn4buU4buy4bqh4buU4bqlIVUwIeG7lOG6tyHhu6ww4buUw50yME3hu5QuMuG6t+G7lOG6tyFWMOG7lOG7suG6qTAu4buU4bq/4buk4buU4bqlIcOp4buy4buUISg/MOG7lOG6pSFVMCHhu5Thu7I3MC7hu5Thur/hu6Thu5QwNzAu4buU4bqlITcw4buUIOG6oyjhu5Qw4busMC7hu5Thu7JTMU7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurdo4bqn4bqlITHhurXhu5jhu47huqQh4bqn4buU4bqkIWLhu4Hhu4wv4bq34buO

Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]