(vhds.baothanhhoa.vn) - Ếch, chẫu chàng là loài lưỡng cư, thường lên cạn là để đổi gió, bắt cào cào, châu chấu, giun dế rìa các bờ cỏ, đầu ruộng, ven mương... Nhớ thuở nhỏ, mỗi lần mưa rào lũ chúng tôi lại mặc quần đùi, áo cộc đi bắt ếch. Những chú ếch, chảo chàng chân dài bóng nhẫy bị tóm gọn, bóp lấy giữa eo, giạng háng ra giãy đạp cầu cứu nhưng chỉ thoáng chốc đã bị thắt ngang hông bởi sợi lạt giang. Đi hết một đỗi đồng là một xâu em chân dài lủng lẳng xách tay, đi mươi bờ ao, bờ đầm đã có một giỏ đầy chảo chàng.
4bq84buwSEbhu57hu7RMIiLhuqThu4R94but4busIOG7tFHhu4TDiuG6vCIgXUDhu7jhu6rDiuG7mSPhu7hG4bu44buqQOG7uEbhu4Thu57hu7Dhu5jhu7hG4bugTuG7rOG7hOG6vC8iIF1A4bu44buqw4rhurwv4buwSMOK4bq8fUbhu57hu7RMIiLhuqThu4R9blFM4bug4buEw4rhu4vhu57hu7DEkEbhu57hu7Dhu5wwRuG7nuG7sE7hu7jhu6pG4bu0Tkbhu7RATuG7rEbhu7Q2e+G7uOG7qkbhu542xJBGIOG7sDYp4bu44buqRuG7tMOa4bu4RuG7nk/hu7hG4bu0TkZQxahGUCzhu6xG4buq4busI8SQRuG7ouG7jiBG4bueTkBG4bueTkDEkEbhu57hu7Dhu5gwRuG7nuG7sOG7lDDEkEbhu6rhu6ww4bu4RuG7oMOZRl1WTEbhu55N4bueRuG7oilG4bueJcSQRlDhu5YwRl0wO+G7uOG7qsSQRsOgUeG7uEbhu7Y2IeG7uOG7qkVFRUbhu5Xhu7AoRiDhu7AwPkbhu7jhu7AlxJBG4bu2LuG7rEbhu7Thu5bhu7hG4bu2NkxGXU5ARuG7tDVG4bue4buwMeG7uOG7qkYgJuG7rEbhu7RP4busRuG7tsOU4bueRlsw4buW4bu4RlAy4busxJBGTUBG4bueO+G7nkZQ4busRuG7ouG7jiBGw5nhu57hu7BFRuG7leG7sMOh4bu44buqRuG7nuG7sDFGw5nhu57hu7DEkEbhu57hu7DDk0BG4bue4buwTuG7uOG7qkbhu57hu7Dhu5jhu7hG4bugTuG7rEbhu6Ij4bu44buqRuG7uOG7sOG7nMOjRuG7oldGICPhu7ZG4buqJOG7uMSQRuG7oiN9RuG7tOG7lMOjRuG7quG7rMOhTEZRQMSQRuG7quG7rE/hu7jhu6pG4buwTeG7uOG7qkZdTEbhu6rhu6zDksOjRlBPfUbhu57hu5YwRuG7njcwRuG7uOG7sDbhu7jhu6pG4bue4buwWEYg4buwQE3hu7jhu6pG4bue4buwP+G7nkZQw5JG4buiV0Yg4buw4buOIEbhu7jhu6pM4bu44buqRuG7sCbhu7jhu6pG4buiPuG7rEYiPOG7rEbhu7RPIEbhu6rhu6xM4bu44buqRUbhu4Xhu6xG4buww5kgRuG7tjsgRlAu4busRlA64bu44buqRuG7tE5G4bu2OyBG4bqj4buYMEZR4bu2RuG7nuG7sOG7mOG7uEbhu6BO4busRuG7tDThu7jhu6pG4bu04buQ4bu44buqRuG6o03hu57hu7BGIEzDo8SQRlDhu6xG4bu2NiHhu6xG4buiKUZMQMSQRuG7oilGUOG7luG7tkZQw5JG4bueI0bhu7Y7IEbhu6rhu6wlRlDhu5bDo0bhu57hu7DDk0BG4bue4buwTuG7uOG7qkXhurwvfcOK4bq8fUbhu57hu7RMIiLhuqThu4R94buBQOG7oMOj4buEw4rhurzhu6zhu7bhu6pG4bue4bu0TCIi4bqk4buE4bus4buHUeG7uCBRXeG7hEYiIMOj4bu0UeG6pOG7hOG6oeG7rOG7oCDhu7BDRkpHR33huqNERuG7sFHhu6zhu6rhu7AgQ0bDjOG7ikh94bqjROG7hEYiXeG7nuG6pOG7hC8v4bue4bug4bu4ReG7okxAIOG7sEzhu7jhu7Dhu7BATEXDoOG7uC/hu6BRIuG7siBAfS/hu7hR4bqhIi9JSUjhu4gvSEvEqOG7oEhIR0fDjMOMxKgg4buI4buI4buIxKjhu4jhu7RHRcOdfeG7qkJd4bqkw4xLSuG7hEZM4bu0IOG6pOG7hOG7mSPhu7hG4bu44buqQOG7uEbigJzhu57hu7Dhu5jhu7hG4bugTuG7rOKAneG7hEbhuqHhu6zhu6Ag4buw4bqk4buESkdH4buERuG7sFHhu6zhu6rhu7Ag4bqk4buEw4zhu4pI4buERi/DiuG6vC99w4rhurx9RuG7nuG7tEwiIuG6pOG7hH3hu4dMfSDhu6xA4bu44buEw4rhu5kj4bu4RuG7uOG7qkDhu7hG4bue4buww5lG4bui4busw5nhu7hGIDhG4bue4buw4bucMEbhu57hu7BO4bu44buqRUbhurjhuq3hu7jhu7BG4bu24bus4bu44buwRuG7sCRMxJBG4buV4buqMDrhu7hDRm/hu7ggUV3hu7hRIOG6uuG6vC99w4rhurx9RuG7nuG7tEwiIuG6pOG7hH3hu4FA4bugw6Phu4TDiuG7geG7mMOjRuG7quG7rClGIFbhu7ZG4bu2I+G7uEbhu4zhu7hG4bue4buwQEbhu7A8fUbDoFdGIOG7sFZGw6Dhu6zhu6bhu55GUDY84bueRuG7jOG7uEbhu7Yj4bu4RsOZ4bue4buwRuG7uDYo4bu44buqRuG7tE5G4buew5NG4bu2OyBG4bue4buw4busw5nhu7hGIOG7ruG7nuG7sEbhu7Lhu7Am4bu44buqRuG6o0BO4bu44buqRUbhu63hu7Dhu67hu57hu7BGw6BWRuG7tiPhu7hG4bu44buqQOG7uMSQRiDhu7AxRsOgVkbhu7gjRuG7tE9FRuG7hU7hu7jhu7BGXcOV4bu44buqRlDDkkZbMFHhu7hG4bu2I+G7uEbDmeG7nuG7sEZA4bu2RuG7nuG7sDA/4busRlDGoDDEkEbDmeG7nuG7sEbhu7jhu5QwRuG7tuG7jOG7uOG7qkYg4buwJuG7uOG7qkYg4buwNinhu7jhu6pG4bu4w5rhu7hGUCzhu6xG4bu2I+G7uEbhu5414bu44buqRuG7tE5G4buwPH1G4bu0VUVG4buH4buwP+G7uEZbMMOaRuG7olbhu7jhu7BG4bugV0YgOUbhu6A24bu44buqRuG7niNG4bueMDvhu55GIF1W4bu44buwRuG7oOG7rMav4bu4RiDhu7BM4bu4RuG7sEBMRiBdw5rhu7hG4bu24bus4bum4bu44buqRuG7uDrhu6xGUOG7lCDEkEYg4busw5nhu7jhu6pG4buq4busM+G7nkbhu6Ak4bu4RuG7ok0gRlBZTMSQRuG7quG7rExGw6BXxJBGIOG7rMOZ4bu44buqRuG7sCZG4bueQOG7uMSQRuG7osOTQEbhu57hu7BNMEbDoE5ARlDhu5YwRuG7sDrhu6xG4bu2MeG7nkYgXUDhu7jhu6pG4bue4buwMOG7tkZdTEbhu57hu7BM4busRl02PDBG4bu4MSBG4bu0TUbhu57hu7AwP+G7rEZd4buY4bu2Rl1M4bu4RuG7tk5G4bu2OOG7uOG7qsSQRuG7tk5Gw6Aw4busReG6vC99w4rhurx9RuG7nuG7tEwiIuG6pOG7hH3hu4FA4bugw6Phu4TDiuG7leG7sMOh4bu44buqRuG7nsOUfUZQMuG7rEbhu6I5RuG7tuG7nOG7tsSQRuG7uCrhu7hG4bu4Tkbhu540TEbDmeG7nuG7sEZQNjzhu55GIOG7muG7tkY2KH1GIGFGIMOZRuG7osOV4bu44buqRuG7qjjhu7jhu6pG4bui4buM4bu2RuG7uOG7sCXEkEYg4buO4bu2RiBNfUbhu7jhu6rhu7Dhu6ZGUDRGw6BO4bu44buqxJBGIF1MRuG7tuG7juG7tkbhu7YwP+G7rEZQNEZQO8SQRuG7sE8gRiDhu6zDmjBG4bui4buO4bueRsOgTkYoIEbhu6I7IEVGw4Dhu44gRuG7nuG7sDEgRuG7nuG7sEzhu7jhu7BG4bue4buwQEbhu7TDmuG7uEbhu6rhu6xO4bu4RuG7uDYo4bu44buqRiDhu7BWRuG7sCHhu7hG4buew5NGUOG7rEZQw5nhu7hGIMag4bu4RuG7njLhu7jhu6pG4bueNExGIjlGIjDhu7jhu6pGIjYo4bu44buqReG6vC99w4rhurx9RuG7nuG7tEwiIuG6pOG7hH3hu4FA4bugw6Phu4TDiuG7rTjhu7jhu6pG4buew5R9RlAy4busRsOZ4bue4buwRlA2POG7nkbhuqPhu6zDmuG7uEbhu6LDleG7uOG7qkbhu7jhu7DDoeG7uOG7qkZbMFFGIuG7jiBGUOG7ljBG4bu44buwJOG7uEbhu7BA4buOIEbhu7jhu7A2RuG7nuG7sCbhu7jhu6rEkEbhu543RuG7nk3hu57hu7BG4bu44buwxqAgRuG7tE/hu6xG4bue4buwQEbhu7Y7IEbhu540RuG7sE7hu7jhu7BGIOG7ruG7tkZdNijhu6xG4bu2e0bhu7TDmuG7uEZQMuG7rEbDmeG7nuG7sEbDoE5G4bueN0Yg4buww5lG4bu4Nijhu7jhu6pFRuG7reG7sEzhu7hG4buwQExG4buwOOG7uOG7qkZQJcSQRuG6o0BMw6NG4bqjQEzDo0ZQ4bukMEbhu57hu7BARsOZ4bue4buwRiDhu47hu7ZG4bu0YUxGIOG7sMOa4bu2RsOgTuG7uOG7qkZdMDvhu7ZFRuG7hzA/4busRuG7njLhu7jhu6pG4bugMuG7uOG7qkbhu7g2KOG7nkbhu7bhu47hu7ZGXTEgRuG7uCXEkEbhu57hu7BM4bu44buwRiAl4busRiggRuG7tE5Gw5nhu57hu7DigKZG4bu0w5rhu7hGUCnhu6xF4bq8L33DiuG6vH1G4bue4bu0TCIi4bqk4buEfeG7gUDhu6DDo+G7hMOK4buDTEbDmeG7nuG7sEbhu7Yo4busRuG7tE5G4bu2I+G7uEYgMMOj4bumIEbhu7jhu6pA4bu4RUbhu4c14bu44buqRlBR4bu2RuG6o+G7mDBG4bugTEbDmeG7nuG7sEbhu6LDleG7uOG7qkZbMFFG4bu44buwJOG7uEbhu7jhu7A2RuG7suG7sOG7rEbhu7g2KOG7uOG7qsSQRuG7sCFGWzBMRiDhu7BM4bu4RuG7nuG7sEBGIlFG4bu0T+G7rEVG4buDTEbDmeG7nuG7sEZQUeG7tkbhuqNOQEbhu7jhu5Thu7ZG4buwNiHhu7jhu6rEkEbhu55ORuG7nuG7sDBMReG6vC99w4rhurx9RuG7nuG7tEwiIuG6pOG7hH3hu4FA4bugw6Phu4TDiuG7reG7sMOTQEYg4buwIeG7tkbDoCjhu6xG4bueMEZR4bu2RuG7oE7hu7jhu7BG4buw4buQ4bu4RuG7nuG7sEBG4bu4I0bhu57DlH1G4bugTEbDmeG7nuG7sEYgQEbhu7jhu7Dhu5QgRlDFqEbhu7RO4bu2RiBdP+G7uOG7qkVG4but4busw5nhu7jhu6pGIF0/4bu44buqRsOZ4bue4buwRl074bu4Rl1O4bu44buqRiBdQOG7uOG7qkZQw5rhu7ZGIF0w4bu44buqRiDhu7AwxJBGUMOa4bu2RiBd4buM4bu44buqRuG7sDvhu6xG4bu0TuG7uOG7qkZd4buUIEbhu54jRuG7tkxG4bu0OeG7nkbhu7AxIEbhu55A4bu4RiBdVEVG4butXT/hu7jhu6pGw5nhu57hu7BG4bu0TuG7tkbhu6LDleG7uOG7qkbhu7RA4bu4RuG7oj1GIsOhTEVGw4Ao4busRuG7sEzhu6xG4bue4buw4busw5nhu55GUDVMRuG7jOG7uEbDoE5G4bue4buwMSBG4bu44buq4bucMEbhu7A34bu44buqRlDDkkbhu7RO4bu2RuG7uMOa4bu4RuG7osOT4bu4RuG7uOG7sE/hu55GIOG7sCFG4bu44buq4buYw6NGXTvhu7hGXcOSReG6vC99w4rhurx9RuG7nuG7tEwiIuG6pOG7hH3hu4FA4bugw6Phu4TDiuG7reG7rMOZ4bu44buqRiBdP+G7uOG7qkbDmeG7nuG7sEbhu5494bu4RsOg4buM4bu44buqRsOg4buQ4bu44buqRlDFqEbhu7RP4busRuG7uOG7sMOh4bu44buqRiDhu7Dhu5rhu7hGIOG7sClG4buy4buw4busRuG7uOG7sChGw6Dhu6RGWzBNRsOgw5Lhu7jhu6pGIk3hu7jhu6pGIF1A4bu44buqReG6vC99w4rhurx9RuG7nuG7tEwiIuG6pOG7hH3hurUwIOG7sEBd4buEw4rhu5Xhu6oww6PGr+G7uEZuw6EwRuG7leG7qibhu7jhurwvfcOK

Nguyễn Hữu Ngôn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]