(vhds.baothanhhoa.vn) - “Bà làm gì ở chợ mà giờ này mới về? Tôi đã bảo bà hôm nay nhà có việc, bà chợ búa gì thì cũng phải về sớm để lo việc ở nhà cơ mà… rõ thật là” - ông Quynh lớn tiếng khi thấy vợ đi chợ về muộn.
4bq34bujYuG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBKuG7n8ODw7rDsuG6reG6s8OZd8OD4bqpbuG7o8SCxJDhu5Xhu6XhuqnigJzhu6Xhu53hu6PDsuG6qeG7pcWp4buf4oCd4bq3L+G7o2LhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOB4buiw7LDqm/huq3hurPigJxN4buB4bqpw7rhu4HDueG6qeG7nXDhuqnhu7nhuqlu4buj4bu34bqpw7nhu4Hhuqnhu53hu5/hu7Xhuqnhu6Xhu4HEkOG6qcO54buz4buf4bqpQuG7mcOh4bqpKuG7reG7n+G6qcOz4buF4bqpbeG7g+G7p+G6qW3hu4Hhuqnhu6Phu63DueG6qeG7pcOqxJDhuqnhu6Xhu6Phu4HhuqluxanhuqlC4buf4buVbuG6o+G6qW3hu4Hhuqlu4buj4bu34bqpbeG6rsOq4bqp4budcOG6qcOD4bujcOG6qW7hurThu6Xhu53huqnDgeG7o+G7g+G7n+G6qULhu5nhuqnhuqLhu7PDueG6qcOz4buX4bqpw7rhu6fhuqlC4buf4buVbuG6qeG7ueG6qeG7peG7o+G7geG6qW7DveG6qcO54buB4oCm4bqp4bqg4bux4bqpw4Phu6Nqw4PhuqnDuuG7geKAneG6qS3huqnhu63hu6Xhu53huqk9xILEkOG7peG7o+G6qcO64buz4bul4bqpw4Phu5/hu5Phu6Xhu53huql14buj4buf4bqpw4Phu6Phu4nEkOG6qULhu7fhuqnDs+G7n+G6qW7hu6Phu7fhuqlC4buZ4bqpw7nEgnfhu6XDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqz4bq3beG6s+G6t+G7n8O54bud4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqt4bufTsOy4bulw4PDsuG6oOG6reG6qeG6osODxJDDusOyNuG6rUPhu59vw4Phu6PDoOG6qeG6uWTEkcOBROG6oeG6qeG7o8Oy4buf4bud4bujw4PDoOG6qWVlYsOBROG6oeG6reG6qeG6ouG6oG424bqtLy9ub+G7pcOjbcOq4bunw4Phu6PDquG7peG7o+G7o+G7p8Oqw6NC4bulL2/DsuG6onXDg+G7p8OBL+G7pcOyQ+G6oi9jZGJjL2NiZG9kYmXhuqvhurnEkWPDg+G6veG6q2Phur3DumLhuqstw4PhuqDDquG7peG7oy3DueG7n+G7peG7oy3hu6Phu6fDqsOjdMOB4bud4bqt4bqpw6rDusODNuG6rcOZd8OD4bqpbuG7o8SCxJDhu5Xhu6XhuqnigJzhu6Xhu53hu6PDsuG6qeG7pcWp4buf4oCd4bqt4bqpQ+G7n2/Dg+G7ozbhuq3hurlkxJHhuq3huqnhu6PDsuG7n+G7neG7o8ODNuG6rWVlYuG6reG6qS/hurPhurcvbeG6s+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FOw6rDgcOD4buf4bun4bul4bqt4bqzKuG6oMOq4bul4buj4bqpw7nhu5/hu6Xhu6Phuqnhu6Phu6nDquG6qeG6r+G7pOG7ncSCduG7pcOg4bqp4bue4bulw4PDsuG6oOG7pcOyw4PhurHhurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6sy3huqnhu6zhu6Xhu53huqnDs+G6puG7peG7neG6qcOD4bqg4bq/buG7o+G6qcOD4but4buf4bqj4bqpw7Phuq7hu6Xhu53huqnhuqDDquG6qcO64buB4bqpw7Phu4XhuqnDs3Hhu6Xhu6PhuqlC4buZ4bqpw4PhuqbhuqnDuuG7i8SC4bqp4bqgduG7n+G6qeG7peG7o8OC4bul4bud4bqp4bu54bqpw4PhuqDhu5Hhu6Xhuqlu4buj4bu34bqpbsWp4bqpbuG7o8SCxJDhu5Xhu6XhuqnigJxt4buJw4Phuql14buj4buD4bqpdeG7o+G6v+G7peG7neKAneG6qeG7peG7keG7peG6qcOD4but4buf4bqpw4Hhu6Phu4Phu5/huqnhu7nhuqnDuuG7h+G7n+G6qUTDssO54bqpw4Phu6Phu5Phuqnhu6Xhu4Hhu6figKbhuqluZuG7peG7neG6qeG7peG7o8OC4bqpb+G7i8SQ4bqpw7Phu4Hhu6XhuqPhuqnhu6Xhu6Phuqrhu6Xhu53huqnDg8OC4bu54bul4bud4bqp4bqixIJFw4PhuqnDs+G6v+G7peG7o+G6qeG7peG7o8OqxILhuqnDg+G7p+G6qcOz4buJxJDEg+G6qS3huqlC4bu34bqp4but4bul4bud4bqpPcSCxJDhu6Xhu6PhuqlCd+G7n+G6qULhu4Hhu6Xhu53huqnDuuG7keG7peG6qcOD4buf4buT4bul4bud4bqpw4Phu6PDquG7peG7o+G6qcO54buf4bul4bujw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6sy3huqld4buDxJDhuqnhuqDDquG6qW7hu6PEgsSQ4buV4bul4bqp4budcOG6qcO54buB4bqpbeG7geG6qeG7pcWp4buf4bqp4oCcdeG7o+G7reG7peG7neG6qcOzxKnEguG6qXXhu6Phu63hu6Xhu53huqnDs8SC4but4buf4oCd4bqpw4Phu63hu5/huqlu4bujw63hu6Xhu53huqnhu6Phu5/hu5fEguG6qeG7nXDhuqlu4buDw6PhuqnDmuG7n+G7keG7peG6qcOAxILDquG7peG6qcOz4buT4bul4bqpbeG7geG6qeG7o+G7g+G6qeG7o8OqxJDhuqltceG6qcO64buBw7nhuqnhuqLDquG7p8Oh4bqpJOG7seG6qXXhu6N44bqj4bqpw4Phu63hu5/huqnDs+G7heG6qW3hu4Phu6fhuqlt4buB4bqpbcOq4bun4bqp4bul4buj4buf4buRxILhuqnDusSp4bul4bqp4bqgduG7n+G6o+G6qcO5cOG7peG7o+G6qW7FqeG6qcODxIJ44buf4bqj4bqp4bqgw6rhuqnDs8OC4bu14bul4bud4bqpw7Phu5/huqnDuuG7h+G7n+G6qcOB4buj4buD4buf4bqpbmvhu6XhuqnDg+G7o2rhu6Xhuqluw73huqnDueG7geKApuG6o+G6qeG7reG7peG7neG6qT3EgsSQ4bul4buj4bqpw7rhu6fhuqnDumfhu6Xhu53huqnhu6Phu6vhu5/huqlC4bu34bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurMt4bqpVeG7o+G7reG7peG7neG6o+G6qXXhu6Phu63hu6Xhu53huqnDgeG7o+G7g+G7n+G6qcOD4but4bufw6PhuqnDmuG7geG6qW7hu6PEgsSQ4buV4bul4bqpbuG7heG7n+G6qULhu4XhuqnhuqB24buf4bqp4bqixIJFw4PhuqnDs+G6v+G7peG7o+G6qeG7peG7o8OqxILhuqnhu53hu5/huqrDquG6qW3hu4HhuqlP4bun4bul4bqpQuG7s+G7n+G6qW3hu4HhuqlV4buN4bul4bqp4bu54bqpw4PhuqDhu5Hhu6Xhuqlu4buj4bu34bqp4bq/4bqj4bqpxKnDueG6qXPhuqnDumfDucOj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurMt4bqp4bus4buf4bqpb+G7geG7p+G6o+G6qW7hur/hu5/huqlt4buB4bqpVeG7jeG7peG6qeG7icSQ4bqpRMOCw6rhuqnhu6XDqsSQ4bqp4buleOG7n+G6qcOD4buf4buT4bul4bud4bqp4bujw6rEkOG6qcOzw4LDquG6qW7hu6PEgsSQ4buV4bul4bqpw7rhu4fhu5/huqnDs8Oq4bul4buj4bqpw7Phur/huqPhuqlu4bujxILDquG6qeG7peG7neG7p8Oq4bqj4bqp4bqiw6rhu6fhuqlu4but4bqpT+G7p+G7peG6qcO64buH4buf4bqpb+G7i8SQ4bqpQuG7geG7p+G6qW7hu6PhuqTDo+G6qU3hu4Hhuqlua+G7peG6qcOD4bujauG7peG6qW7FqeG6qeG7peG7neG7gcSQ4bqpQuG7h+G6qcO64buLxJDhuqnDs+G7icSQw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6sy3huqkq4bujcOG6qcOz4buJxJDhuqPhuqlt4buB4bqpVeG7jeG7peG6qcOzw6rhu6Xhu6PhuqnDs+G6v+G6qeG7peG7o8OC4bqpQmrEkOG6qcO54buB4bqp4buj4butw7nhuqnhu6XDqsSQ4bqpbXHhuqlu4but4bqpT+G7p+G7peG6qcO5Z+G7peG7neG6qcOD4buN4bqpw4Phur/Dg+G6qW7hu6Phu6fhuql14buj4but4bul4bud4bqp4bqgw6rhuqnhu51ww6PhuqnDmeG7geG6qeG7peG7ncSCxJDhu5Hhu6Xhuqnhu6Xhu6Phu4vhu6Xhuqlu4buF4buf4bqp4bul4bujw6rEguG6qcOD4bujcOG6qcOzw6rhu6Xhu53huqnDs3bhu6Xhuql14bujZ8OB4bqpw7rhu4Hhu6Xhu53huqnDg+G6oOG7keG7peG6qUTFqcO54bqpb8OC4buz4buf4bqpdeG7n8Oq4bqpdXDDqsOj4bqpVeG7o+G7reG7peG7neG6qW3hu5/hu5PDg+G6qcOD4bqm4bqpw7Phu4vEguG6qcO54buB4bqpbeG7geG6qVXhu43hu6Xhuqnhu6Xhu53hu6PDsuG6qcOD4buf4bul4bqpbuG7reG6qU/hu6fhu6XhuqluxanhuqnDgMSCw6rhu6Xhuqnhu6Phu5Xhuqlt4buJw4Phuqlu4buj4buh4bul4buj4bqpQuG7s+G7n+G6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqpw7Phu4Hhu6Xhuqnhu63hu6Xhu53huqnhu6Xhu53hu6fhu4Hhu5/huqlExanDueG6qW3hu4Xhu5/huqPhuqnDg+G7o+G7k+G6qcO64buB4bqpbeG7geG6qeG7icSQ4bqp4bqgcuG6qeG6oOG7g+G6qULhu7Phu5/huqnDueG7qeG7n+G6qeG7peG7ncOC4bu14bufw6PhuqlO4bujxILEkOG7leG7peG6qcOz4buT4bul4bqpw4PDquG7n+G6qW7hu63huqlP4bun4bul4bqj4bqp4bqi4bq/4bul4bud4bqp4bulw6rEkOG6qcO64buR4bul4bqpbuG7o+G7t+G6qeG7o8Oq4buf4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqlC4bqmw6rhuqnhu51pw4HhuqnDuuG7geG6qeG7peG7neG7g+G6qeG7pcWp4bul4bqpbuG7heG7n+G6qeG7peG7o8OqxILhuqnEgsO54bqp4bqi4bqww7nDo+G6qU7hu63hu6Xhu53huqnhu6Xhu6Nq4bul4bqpbuG7reG6qU/hu6fhu6Xhuqnhu6Xhu6Nw4bul4bqpw4Phu6Phu5PhuqnDueG7geG6qW7hurThu6Xhu53huqnDs+G6v+G7p+G6qcOz4buX4bqpw4Phu6Nqw4PhuqPhuqltw6rhu6fhuqnhu6Xhu6Phu5/hu5HEguG6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqpROG6rsO54bqpQuG7geG7p+G6qW7DquG7peG6qXXhu6Phu63hu6Xhu53huqnDuuG7geG6qcOz4bq/4bul4buj4bqp4bul4bujw6rEguG6qcOz4buJxJDDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzLeG6qcOT4bqu4bul4bud4bqpw7rhu4HhuqnDs+G7geG7peG6qW3hu4HhuqnDumfDueG6qW7hu6PEgsSQ4buV4bulw6Phuqkq4but4buf4bqp4buj4bur4buf4bqpbeG7geG6qeG7peG7o+G7jeG6o+G6qW7FqeG6qcOq4buf4bqpw4Phu6Phu4nEkOG6qW7hu63huqlP4bun4bul4bqpw4DEgsOq4bul4bqp4buj4buV4bqpbeG7icOD4bqpbuG7o+G7oeG7peG7o+G6qXXhu6Phu63hu6Xhu53DoeG6qeG7osOqxJDhuqlu4bujcuG6qeKAnOG7peG7neG7o8Oy4bqp4bulxanhu5/igJ3huqnhuqB24buf4bqpw7PDgsOq4bqpbuG7o8SCxJDhu5Xhu6XhuqnDuuG7n+G7peG7o+G6qcOD4buf4bul4bujw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6sy3huqnhu7ThuqnDg+G7o3DigKbhuqnhu6Nw4bul4buj4bqp4bul4bujw4Lhuql14buj4but4bul4bud4bqpw6rhu5/huqnhu6Xhu6Nw4bul4bqpw4Phu6Phu4nEkOG6o+G6qW7hu6Ny4bqp4oCc4bul4bud4bujw7Lhuqnhu6XFqeG7n+KAneG6qcOD4buj4but4bufw6PhuqnDmuG6rm7huqlu4buF4buf4bqp4bul4bujw6rEguG6o+G6qW3hu4HhuqlV4buN4bul4bqpbuG6tOG7peG7neG6qcOD4buj4bqmw6rhuqnhu6Xhu6Nq4bul4bqpw7rhu4Hhuqlu4bujcuG6qeG7peG7neG7o8Oy4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqnDg8Oq4bqp4bulxanhu5/huqnDuuG7h+G7n8Oj4bqp4buk4bujw4Lhu6Xhu53huqnDueG7geG6qW7hu6NnbuG6qcOB4buj4buD4buf4bqpbsWp4bqp4budcOG6qcOzxanhuqnDg+G7o3Dhuqlv4buL4bul4bqpw7rhu4Hhu6Xhu53huqnhu6Xhu53DguG7teG7n+G6qcODw6rhuqnDueG7s+G7n+G6qcOzduG7peG6qcSpw7nhuqnDuuG7keG7peG6qW7hu6PhuqThuqPhuql14buj4but4bul4bud4bqpbsWp4bqpw7rhuqjDquG6qcO64buBw7nhuqnhuqLDquG7p+G6qW7FqeG6qXXhu6PFqeG7n8SD4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurMt4bqpKuG7reG7n+G6qW7GsOG7peG6qcO64buH4bqp4budcOG6qXXhu5/hu5fEguG6qcOzw4LDquG6qW7hu6PEgsSQ4buV4bul4bqpbuG6ssOq4bqpw7nhu4nEkOG6qW3hu4HDo+G6qSThu7HhuqnhuqDhu4Hhu6Xhu53huql14buj4but4bul4bud4bqpbWjhu6Xhu53huql14buj4but4bul4bud4bqpbuG7s+G6qcO54buB4bqpbuG6pOG6qeKAnG3EguG7reG7peKAneG6qW7hu6PEgsSQ4buV4bul4bqpbuG6ssOq4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huql14buj4bq/buG6qeG7peG7o8OC4bqpw4Phu6Nqw4PDo+G6qcOZ4buB4bqpdeG7l+G6qW7hu4Phuqlu4but4bqpT+G7p+G7peG6qW7FqeG6qeG7peG7o8OC4bqpQmrEkOG6qcOz4buf4bqp4bul4bqqw6rhuqnDg+G7o3Dhuqlu4bq04bul4bud4bqpbuG7o8Ot4bul4bud4bqp4buD4bul4buj4bqp4bujw4Lhu7nhu6Xhu53huqnDs+G7k+G7peG6qW7hur9u4bqpbeG7geG6o+G6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqpw4PDquG6qW7hu6N24bul4bud4bqpw7nhu4nDg+G6qW3DquG7p+G6qeG7peG7o+G7n+G7kcSC4bqp4bulZsO54bqp4bqgduG7n+G6qW7GsOG7peG6qeG7nXDhuqPhuqlt4buLxJDhuqnhu53hu5/hu7XhuqluxanhuqnDg+G7n+G7k+G7peG6qcOD4buz4buf4bqpQuG7s+G7n+G6qcOq4buf4bqpw7Phu5/huqlu4bujZuG7peG7neG6qeG7peG6qsOq4bqpbuG6tOG7peG7neG6qcO64buB4bqpbuG7o8SCxJDhu5Xhu6XhuqltcOG7peG7o+G6qcOD4bujw4Lhu7Xhu6Xhu53huqPhuqnhuqLDquG7p+G6qeG7neG7qeG7n+G6qcO64buB4bqpw4DEgsOq4bul4bqp4buj4buV4bqpbeG7icOD4bqpbuG7o+G7oeG7peG7o+G6o+G6qW7hu6PEgsSQ4buV4bul4bqpw7rhu5/hu5Hhu6XhuqnDgMSCw6rhu6XhuqnDs+G7k+G7peG6qW/DquG7peG7o+G6qW/huqzhuqPhuqnDs+G7teG7n+G6qcODw4Lhuqlu4bqyw6rhuqnhu6Xhu53DguG7teG7n+G6qcODw6rhuqnDueG7geG6qW7huqThuqnDucOq4bul4bud4bqp4bqgw6rhuqlEcOG6qUTEqcO54bqpw4Phu6fhuqnhu6Xhu6Phu6vhuqnDuuG7geG6qeG6osOq4bunw6PhuqnDmeG7geG6qcOD4but4buf4bqp4bulxanhu5/huqlu4buj4bun4bqpbeG7geG6qW3hu5/hu5PDg+G6o+G6qW7huqThuql14buf4buXxILhuqnDg+G7o+G7oW7hu6PhuqnDs+G7n+G6qeKAnOG7o8Wp4bul4bud4oCd4bqpbuG7o8SCxJDhu5Xhu6Xhuqnhu6Xhu6PDguG6qW3hu4HhuqPhuqlC4buf4buVbuG6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqp4bul4buj4buB4bqpw4Phu6Nw4bqpbeG7keG6qcOD4bqgxqHhuqPhuqlC4buf4buVbuG6qUThu4Xhuqnhu6N34buf4bqpw4Phu6Nw4bqp4bul4bujw6rhu6Xhu6Phuqnhu6Xhu6Phu4PEguG6qXXhu5/hu5fEguG6qeG7nXDhuqlu4bq04bul4bud4bqpbsWp4bqp4bul4bud4buBxJDhuqltceKApuG6qULhu4fhuqPhuqnhu63hu6Xhu53huqlu4bujw6rhuqnhu6XFqeG7n+G6qeG6oHbhu5/huqPhuqnhu6Phu6nDquG6qcOD4bqm4bqpw7nhu5/hu5Xhu6Xhu53huqnDueG7geG6qeG6oMOqw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6sy3huqnDneG6qeG7o8OqxJDhuqnhu63hu6Xhu53huqnhu6Xhu4HEkOG6o+G6qcOD4but4buf4bqpbsWp4bqpw7rhu4HDueG6qeG7nXDhuqnDs+G7i8SC4bqpw7nhu4Hhuqnhu63hu6Xhu53huqnDuuG7h+G7n+G6qeG7pcWp4buf4bqpQmrEkMOj4bqpTeG7n+G7k8OD4bqpw4Phu6Phu5PhuqnDg+G7reG7n+G6qXXhu6Phu63hu6Xhu53huql14buX4bqpbuG7o+G7p+G6qeG7reG7peG7neG6qeG7peG7neG7o8Oy4bqp4bul4bqqw6rDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzLeG6qSXhu6/hu6Xhu53huqlu4bqw4bul4bud4bqp4bul4bujw6rEguG6qW3DquG7p+G6qeG7peG7o+G7n+G7kcSC4bqp4bulZsO54bqpw4Phu63hu5/huqluxrDhu6XhuqnDuuG7h+G6qeG7nXDhuqnDg+G7oeG7peG7o+G6qW3hu4Hhuqnhu6Xhu5Hhu6Xhuqlu4bqk4bqp4bul4bujZ27huqnDg+G6oMOC4buzbuG6o+G6qXXDteG7p+G6qW7FqeG6qeG7peG7neG7gcSQ4bqpw7rhu4fhu5/huqltceG6qULhu4fDo+G6qeG7pOG7ncOC4bu14buf4bqpw7rhu4Hhu6Xhu53huqnhu6Xhu53DguG7teG7n+G6qUThu4XhuqlC4buz4buf4bqp4bul4bujw6rEguG6o+G6qeG7neG7n+G6rsOB4bqpw7PDguG7t27huqnhu51w4bqpw4Phu6Nw4bqp4bud4buf4bquw4HhuqPhuqluxrDhu6XhuqlC4buf4buVbuG6qeKAnG3EguG7reG7peKAneG6qW7hu6PEgsSQ4buV4bul4bqp4bul4buj4buB4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huql14buj4bq/buG6qcO64buB4bqpw4Phu63hu5/huql14buj4but4bul4bud4bqpw7N24bul4bud4bqpReG6qcOz4buLxILDo+G6qcOT4buJxJDhuqPhuqlt4buB4bqpw7Phu4XhuqnDg+G7o+G7icSQ4bqp4bujasSC4bqpw4DEguG7g+G6qW7hurLDquG6qULhu5/hu5Vu4bqpw7PDgsOq4bqpbuG7o8SCxJDhu5Xhu6XigKbhuqnDusSC4bul4bud4bqpw4PEguG7peG7neG6qW7hu6PDgsOqw6Phuqkq4buj4but4buf4bqj4bqp4bul4buj4buB4bqpbsaw4bul4bqpbcOq4bun4bqpQuG7n+G7lW7huqPhuqlt4buB4bqp4bul4bujw6rhu6Xhu6PhuqlC4buB4bun4bqpbuG7icOD4bqpw7N24bqp4bqgduG7n+G6qUThuq7DueG6qcOD4but4buf4bqpw7l3w4PhuqnDg8OqxJDhuqnDs+G7n+G6o+G6qcOD4bqgw4LDquG6qcOz4buT4bul4bqp4bulw73hu5/huqnhuqB24bufw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBw4rEgsOD4buj4bun4bqg4bqt4bqzVeG7o+G6v+G7peG7o+G6qcOad27hurcvw4HhurM=

Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]