(vhds.baothanhhoa.vn) - Mỗi dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, gia đình chồng tôi giống như ngày hội. Bởi lẽ, tính cả thảy hai bên nội, ngoại của nhà chồng tôi có 7 người công tác trong ngành giáo dục. Bên đàng nội có bác dâu, thím. Riêng đàng ngoại, tính đến thời điểm hiện tại đã có 3 đời gắn bó với sự nghiệp “trồng người” danh giá mà cũng lắm nỗi vất vả, nhọc nhằn này.
4bqkUUVE4buMxajhu4I6OkFDKnJSO8Wow5RDRDo7MsWow5RBQzvDlDE7LeG7gsWoUlDhu6jEgkThu6QsOjtS4bugMuG6rkPhuqbhuqQ6Oz/hu6rhu6hQ4bqma+G7sjtE4buoUD4jUkRD4buMUcOo4buqRMOV4busQ0TDleG7hOG7qFBE4bumU+G7qFHhuqQvOjs/4buq4buoUOG6puG6pC9RReG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKmbDlOG7guG7jkPhuqbhuqTDlMav4bqma+G7tlJE4buOVSpE4buoUEYyRGxRRkRQUuG7hOG7qkThu61S4bucO0Rs4buCxq9Ew4nEkC1FReG6sERQUuG7gkTDlVThu6hRROG7jFHDneG7qFBEO1hSRFBSWeG7qFBE4buoUT5E4buoUEYyRFHhu7JS4bq2ROG6qSRSRMWo4buU4bqwRDtT4buoUUThu4xIRDtRSDJEUeG7glJEw5Lhu5bhu6hE4buo4buyUuG6sEThu6hQ4buqR1JE4buMKeG7gkThu6hRRkThu4xRw53hu6hQRDtYUkThu4zhu7BE4bq+ROG7qFA+I1JE4buMWOG7qFBEO+G7hOG7jEQ7P+G7quG7qFBE4buoUEbhu6hRRFBS4buE4buqROG7jijhu4zhurZE4bqp4buW4buoRMOVRuG7qFBE4buo4buyUkThu4zhu7BEw5Lhu4Thu4xE4buOSyzhurBEO1FTxq/hurZEcFLhu5bhu6hQRMOVRuG7qFBE4buoUOG7qkdS4bqwRDtT4buoUUTDlcag4buoRDtRI1JEw5VS4buixq9EUVLhu5zhu6hEO0dSRMOVSUThu4zhu7BE4bq4RMOVI1JEUMOM4buoRMOS4buwRCBAUkQ6W0Thu6hQUVLhu5wqROKAnDs/w53hu6hQROG7qFA+I1LigJ1E4buO4buC4buoUURQUuG7hETGr0ZE4buMPOG7qFBExajDjMavROG7qOG7tlJEIEw7RCBI4bqwROG7qFHhu67hu4xE4buoUeG7iuG7qEThu6hGMuG6tkThuqQvw5TGr+G6puG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqbhu4/hu6hQROG7qFDhu6pHUkQ7WFLhurBEO1FNMkRm4buqRuG7qFBE4butw43hu6hEa0nhu6rhurBEO33hu6hQRMWoRkQ7UU0yRFBS4buE4buqRFBSVlJE4buM4buwRDtSxqDhu6hQ4bqwRMav4buyO0Q7P+G7quG7qFBE4buoUSLhu6hQROG7qFA+I1JEUOG7sCpE4oCcIFLhu5bhu6hEUEfhu4xRRFHDneG7qFDigJ1Ew5VNLEQ7UuG7luG7qETDleG7okQgLOG7qETDlcOMKuG6sEThu45b4buoUEQxSzJE4buo4buW4buoRDs/LDLhu5rhu6hEO1FZ4buoUEThu4xR4buqROG7plFZUkThu6jDjeG7qFBE4bumUVLGoCxEcmbhuqtxRGbhu6rhu4rhu6hQRGbhu7Dhu4JE4bq0OuG7gixE4buoRjJExahGRDs/PiPhu6hQRHJm4bqrcURsUSJE4bqp4buERHE34bqwRGbhu6rhu4rhu6hQRGbhu7Dhu4LDguG6tkRqTjtE4buOJEThu6hRIuG7qFBEOz/hu4Lhu6hQRFBRUkThu45MLETFqFXhu4xRRDpdRFFU4buoUUQ7UUbhu6hRRCBGRCpR4buEO0Q7P1Lhu6Lhu6hE4buMKeG7gkThu6hQWFJEOz8+I+G7qFBEcmbhuqtxRGxRIkThuqnhu4REcTfhurBEO1hSRMOVSUQ7feG7qFBEw5LDjDtEUOG7iCpEO+G7luG7qERY4buoUETDlT494buMROG7qFHDjOG7jETDlcag4buoRCBAUkThu6hRUuG7mixEOltEOz9L4buoRDs/4buu4buoUOG6sEQy4buWLETGr8ag4buoROG7jCnhu4JE4buM4buE4buMRDtRxqBEUeG7nEQ7UU0yRCBGRDs/4busROG7qOG7uFJEw5VLMuG6tuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqZsUOG7gjJEO31ExahN4buoRMOVTSxEO1Lhu5bhu6hEUOG7iCpEUCVEWOG7qFDhurBE4bumUVJEO1hSRCBGROG7jFHDneG7qFBEO1hSROKAnMOV4buC4buoUEQ7P+G7quG7qFBEUFLhu4JSRMOV4buqR+G7qEQ7VMavRFFS4buiLOKAneG6sETFqMOM4buoUEThu6hQUcOURFjhu6hQROG7jFEsMuG7nOG7qEQ7P+G7rOG6sEQ7WFJE4buM4buwROG7jEjGr0RQUuG7hOG7jERQTeG7qERQPFLhurBEO1FL4buoRDtU4buoUeG6sERMxq9E4buEKkQgRkQy4buW4buoRDtLxq9EIFhE4buMIeG7qFDhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqm4bqkUsavUEThu4zFqOG7gjo6QUNS4bqrw5Thu6g7w5Q/Q0Q6OzLFqMOUQUMwUuG7jjtRxIJE4buAxJDEkCox4bquRFHDlFJQUTvEgkTDisSQxJAqMeG6rkNEOj/hu4xBQy8v4buM4buO4buo4bq2w5Lhu4Lhu6o7UeG7guG7qFFR4buq4buC4bq2IOG7qC/hu47DlDrhu6Y74buqKi/hu6jDlDA6L8OJReG6usOKL0Xhur7hurzhu47hurxFRcOJxJDDieG7gDvDieG6ukXhu4bhurrFqMSQ4bq24bukKlDDgz9B4bq84bq44bq8Q0Thu4LFqDtBQ2vhu7I7ROG7qFA+I1JE4oCc4buMUcOo4buqRMOV4bus4oCdRMOV4buE4buoUEThu6ZT4buoUUNEMFLhu447UUFD4buAxJDEkENEUcOUUlBRO0FDw4rEkMSQQ0Qv4bqm4bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqvhu4IqO1Lhu6rhu6hD4bqmclFNMkRm4buqRuG7qFBE4butw43hu6hEa0nhu6pE4bq0MUlEZuG7quG7iuG7qFBEY8Od4buoUOG6sERm4buq4buK4buoUERm4buw4buCw4JExahGROG7qFA+I1JEO1FNMkRQUlZS4bqwRMOV4buE4buoUEThu6ZT4buoUUThu4wp4buCROG7qFFS4buaLEQ7UcagRFHhu5xEUeG7ruG7jEQ6UuG7qFHhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqmceG7gixE4buoRjLhurBE4bumUVJEw5VJROG7jFFT4buoUUQ7UXvhu4xEOz8kRDtRRuG7qFFE4buM4buq4buoROG7jFHhu4QsRDs/4buq4buoUERQUuG7gkTDlVThu6hR4bqwRDtYUkTDlT494buMRMWow4zhu6hQROG7qFBRw5RE4buoUVLhu5osROG7jEssROG7jFEsMuG7nOG7qEQg4buaROG7qFEi4buoUEThu6jDjcavRDtR4buE4buoUEQgTDtEIEjhurBE4buoUSLhu6hQROG7qOG7tlJEO1FS4bucO0Q7UeG7rFLhurBEUTJEOlLhu6hRRDtRTcavRMWo4buI4buoUOG6sEQ7VOG7qFFEMuG7lixEIEZEOltEO07hu6hEO0vGr0QgQFJE4buoUFHhu5rhurBEIEBSRFHhu67hu4xEOz/hu6xE4buMKeG7gkRY4buoUOG6tuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqZsUEYyREwy4bqwRFjhu6hQROG7qFDhu6pHUkQ7WFJExahGRMav4buyO0Q7P+G7quG7qFBE4buoUSLhu6hQRD9MO0RTO0Thu6hQPiNSROG7jCnhu4JEMUlEO1FSRMOV4bu2RCBG4buqRDs/PiPhu6hQRMOVR1JEUeG7ruG7jEQ7USzhu7Lhu4xEO+G7qipEw5VNLEThu4wp4buCROG7jEhE4buoPkDhu4zhurZEbFE+4buoUEThu6ZRWOG7qFBEUVLhu6IsRCBURMWoM0Thu47hu6pEUFThurBEUFJMMkTDkuG7hOG7qkThu6hRTipEUeG7ruG7jEThu47hu6pEOz8+I+G7qFBEUF1SRCDhu5pEw5XGoOG7qEQ74buCMkRY4buoUEQ7WFJEw5JVROG7jFFOxq9EOz/hu57hurZE4bqpVUTFqCVExq9MO0Thu4zhu7hEUeG7slJE4bumUcON4buoRFDhu7BSRMWo4buW4buoROG7plLhu6hRROG7pjREUeG7ruG7jEQ7TirhurBEOuG7gixE4buoUVLhu5osROG7qOG7tkTFqFvhu4zhurBE4buMWURQw4zhu6hQ4bqwRFjhu6hQROG7qFDhu6pHUkQ7WFJEOz8kRDtRRuG7qFFEWOG7qFBEUFLhu4Thu6pExahG4buoUEQgRkRQw4zhu6hEw5Lhu7BEIEBSROG7qFBR4buaRDosWTtExq9MMkThu4xRKOG7jEThu6jDjcav4bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6puG7j+G7qFBE4buoUOG7qkdSRDtYUkThu6ZRWOG7qFBE4buMUcOaRMWoRkThu6hQPiNSRDtRTTJEUFJWUkQg4buaROG7jFEsMuG7luG7qETGr1jhu6jhurBExahGROG7qFA+I1JE4buMUcOMKkThu4zhu4Thu6hRROG7jFHhu6pE4buoUVLhu5osRDtRxqBEUeG7nERR4buu4buMRDs/4busRCA+4bu44buoRDtAUkQ7UUbhu6hRROG7jFjhu6hQ4bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6pmbhu7jhu6hEUcagO+G6sERY4buoUETFqEZE4buoUD4jUkQ7UU0yRMWoLFjhu6hEO07hu6hEO0vGr+G6sEQ7TuG7qETFqFvhu4xEIEBSROG7qFBR4bua4bqwRFHGoDtExajhu6zhu6hQRCBAUkRR4buu4buMRDs/4busROG7jCnhu4JExq9U4buoUeG6tkThu61AUkRY4buoUOG6sEThu6hQPiNSRDtRTTJE4bumUVjhu6hQRMOV4bu44buoRDtRLE3hu6hExahGROG7qFA+I1JEOz8sMuG7muG7qEThu45HMkThu6ZSxqDhu6hEO1F74buMRMavRkQqUUhSRMWoRkQ7TMavRFA+4bu44buoUEQ64buE4buoUEQg4buaRDs+ROG7jOG7hOG7jFHhurBEw5VH4buqRMOVe+G7jETDleG7okRR4buu4buMRDs/4busROG7qOG7qlJEO1HDlOG7quG6sEQqUUhSRMOSUsagO0Thu44h4buoUEThu4zhu4RSRDtLxq9EOz/hu6rhu6hQRDrhu4Thu6hQRMOV4buiROG7jlQsROG7jsOMO+G6sERQUi4qRFHhu67hu4xEOz/hu6xE4buMKeG7gkTGr1Thu6hRRCAi4buoUEQ7S8avRDtSxqDhu6hExajhu5bhu6hE4buM4buq4buoRMOVPiPhu6hQRCpRU+G7gkQ7Pz5A4buM4bqwRDt94buoUETDkj5A4buMROG7jFFS4buoUUQqUSjhu4xEO1FG4buoUUThu4xY4buoUOG6tuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqZrTDJE4buMUSjhu4xE4buow43Gr0RQw4zhu6hEw5Lhu7BEIEBSROG7qFBR4bua4bqwRFjhu6hQROG7qFDhu6pHUkQ7WFJExagsWOG7qEQ7S8avROG7qFLhu5zGr0TGr+G7sjtEw5VS4buaLEThu6hRPkQ7Ucag4bq2RGxRUuG7mixE4bumUVJEO1FMMkRR4buu4buMRDpS4buoUUThu4wp4buCRMavVOG7qFFE4buoUVXhu6hEw5Xhu7BSRMOVUkRR4buu4buM4bqwRFjhu6hQREvhu6hE4buMTeG7qETDleG7suG7qFBEIFLhu5bhu6jhurBExagu4buMRDtRVETDkuG7hDtE4buM4bu4xq/hurBE4bumUVJEO1FURDtYRMavVEQ7WMavROG7qOG7sOG7qFBEUeG7tFJEUFIuKkRR4buu4buMRDs/4busROG7qOG7qkTDkijhu6hQ4bq2ROG6qVLGoDtEWOG7qFBE4buORzJEUFJWUuG6sEThu6hRUuG7mixEKlEoRFEsMuG7qFFE4buoUFZEM0TGryxZ4buoRFjhu6hQRMavJETFqEAqROG7jkcyRDtR4buWxq9EJEThu6hRRkTDleG7okThu4zhu7BE4buo4bu4UkRQXVJEUMOMxq/hurZE4buP4buoUEThu6ZRWOG7qFBEw5Lhu4Lhu6pEUFIjROG7jFFHMkQ7UcOU4buqRDpZRMWoPj3hu6hQRMavRkThu4xRTDtExag+PeG7qFBExq9AUkTFqEZEw5VS4buaLERY4buoUEQmLOG7guG7qEQ7S8av4bqwRMOV4buIO0Thu6jhu4jhu6hQ4bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6puG6qSRSROG7qFEi4buoUERL4buoRDtU4buoUURMMkThu6jhu5bhu6hE4buMUeG7qkTDlcag4buoRDtO4buoROG7qFBGMkRRWMavROG7qOG7gjLhurBEWOG7qFBE4buoUOG7qkdSRDtYUkQgw5Phu6hExagsWOG7qEThu6hRTuG7qETDlT494buMRDtU4buoUUThu4xIxq9EMuG7lixExq/GoOG7qOG6sEThu6ZT4buoUUQ7P+G7ruG7qFBE4buMKeG7gkThu6hRUuG7mixEO1HGoERR4bucRFHhu67hu4xEOz/hu6zhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqmYsOTLEThu6hQUcOaRFE+LETDlUlExahLLEThu6hRPuG7qFBE4buOPiPhu6hQROG7qFE+ROG7qMONxq9E4buoRuG7qkThu4w84buoUEQgTjLhurBExq/hu7ZSROG7jlUqROG7qFBGMkRsUUZEUFLhu4Thu6pE4butUuG7nDtEbOG7gsavRMOJxJAtRUXhurBE4buoUFhSROG7qFFGROG7qFFWROG7jCnhu4JEWOG7qFBEOz8kRDtRRuG7qFFEw5VS4buixq9EUeG7kuG7qEThu4xR4buqROG7qFFS4buaLEQ7UcagRFHhu5xEUeG7ruG7jEQ7P+G7rEQ7VMavRCDhu5rhurBEP+G7suG7qEQg4buC4buoUEQ7Usag4buoUEThu6jhu7BSRDtSxqDhu6hQROG7jD4jUuG6sERMxq9E4buEKkThu6hRIuG7qFBE4bumw5pE4buoUuG7nMavRDE+4buC4bqwRDtRUuG7luG7qFBExahS4buW4buoUEQ7VOG7qFFE4buMSMavRDtRTTJEOz/hu6xEUMOM4buoRMOS4buw4bqwRDtRS+G7qEQ7UVLGoDvhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqmbFEi4buoUEThu4xYROG7jE4sRFHhu67hu4xEOlLhu6hRROG7jEwqRGdnROKAnOG7qFFMO0QmLDbhurBE4buoUVRExq/hu4LhurBEO1F7RMOS4buCRFHhu67hu4xEOz/hu6zigJ1E4buow43Gr0Thu6hG4buqRFBSI0TDlUsyRMOVSUQ7Pz4k4buoUEQ7UUbhu6hR4bqwRMOVSUTFqEZEKlEoRFEsMuG7qFFE4buMKeG7gkThu4zhu6rhu6hEOz/hu5jhurBE4buoUVLhu5osROG7qFA+I1JEw5VJRCBGRMOV4buC4buoUEThu4xY4buoUEQ74buE4buMRDs/4buq4buoUEThu6hQRuG7qFFEUFLhu4Thu6pE4buOKOG7jOKApkQgw5Phu6hEO1EsRDHGoCpE4buMWOG7qFBEIFLhu5zhu4zhurBEO1EjUkRQUuG7guG7qEQg4buaRDtRw43Gr0RY4buoUOG6tuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqbhu4/hu6hQROG7qFDhu6pHUkQgRkRR4buu4buMRDs/4busROG7jCnhu4JEWOG7qFBEw5VJROG7jFHhu6pEO1hSRMav4buyO0TGr1Lhu6hRROG7jFF74buoUEQ6UuG7qFFEw5Xhu7Lhu6hQ4bqwRDtRLDLGoDtEKlEo4buMRCDhu5pEM0Thu6hQUcOZ4buCRDtRUuG7luG7qFBExahS4buW4buoUOG6sEQ6SyxEOsOM4buMROG7jCnhu4JEw5VH4buqROG7qFBRw5nhu4JEO1FNMkQtRDs/4bus4bq2ROG7j+G7qFBEO1hSROG7plFY4buoUEThu6jhu7BSROG7qFFS4buaLEQg4buaROG7qFEi4buoUETDlVLhu5osRMavVOG7qFFEw5VJROG7jFnhu6hQRFFSxqDhu6jhurZEbFE+4buoUEQ7WFJEw5JSxqA74bqwROG7jCzhu7Lhu4xEw5UjUkTDlUlEIEZEw5Xhu4Lhu6hQRMOV4bua4buoRMOV4buEKkThu4xR4buqRFjhu6hQRMav4buyO0Thu4zhu4Thu4xRRDF74buoUETDleG7hOG7qFDhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqmYz494buMRFHhu67hu4xEOz/hu6xE4buoUUDhurBEMuG7lixEO1E+4bu44buoUOG6sEQ7P0vhu6hEOz/hu67hu6hQRDtRw5Thu6pE4buow43Gr0Q7UeG7hOG7qFBELUTDleG7sETFqEZE4oCcJixIROG7qFDhu6474oCdRMavRkThu4xRU+G7qFFEO+G7gjJEWOG7qFBEO1hSRCAs4buoRMOVw4wq4bqwRFBSw5Thu6pEOz/DneG7qFDhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqmbFLhu5rGr0TDleG7gsavRMav4buW4bqwRDtU4buoUUQy4buWLEThu6hQUeG7mkRQUuG7hOG7qkThu4wp4buCRFjhu6hQROG7qFDhu6pHUkQ7WFLhurBEUFIjRMOVSzJE4buoUSLhu6hQROG7qFA+I1JE4buM4buq4buo4bqwROG7jFHhu4QsROG7jCnhu4JEWOG7qFBExahGROG7qFA+I1JE4bumxqBEO1F94buC4bqwRCpR4buEO0RRLDLhurZE4buP4buoUEThu6hQ4buqR1JEO1hSROG7jOG7sETDklnhu6hE4buoUD4jUkThu4zhu6rhu6hEO1FUROG7jOG7sEThurhE4buoUD4jUkTigJzhu6hZUkThu6hQUVLhu5wq4oCdROG7jCnhu4JEWOG7qFDhurZE4butRkThu4xRw53hu6hQRDtYUuG6sETDlMavROG7jFHDneG7qFBEO1hSROG7jDzhu6hQRMOV4buC4buoUEThu4xY4buoUEQ74buE4buMRDs/4buq4buoUEThu6hQRuG7qFHhurZE4butRkThu4zhu7BExajhu5ThurBEOz8sMuG7muG7qEQ7UVnhu6hQRFBS4buCRMOVVOG7qFFEOuG7lEQ7UsagKkQ7KOG7jETDlT494buMROG7qFlSROG7jkZSRFHhu7jhu6hE4buoIuG7gkQkRDtRVEQ7PuG7uOG7qFBExajhu4JSw4NEY+G7okTGr+G7tlJE4buOVSpEw4nEkC1FReG6sEThu6hS4buaxq9EICxS4bqwRDtSxqDhu6hQROG7jD4jUkQ7P+G7quG7qFBEUFLhu4JEw5VU4buoUUQ64buURD/hu7Lhu6hEP0bhu6hQRFHhu7jhu6jhurBE4buoUuG7msavRCBS4buoUUThu45b4bqwRDtbRFFG4buqROG7jEbhu6hQRDtR4buWxq9ExahA4buoRMWo4buC4buqRFHhu7jhu6jhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKjgsO1Hhu6o/Q+G6puG6pDo7P+G7quG7qFDhuqZm4buqRuG7qFBEalLhu6hR4bqkLzo7P+G7quG7qFDhuqbhuqQvKuG6pg==

Hoàng Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]