(vhds.baothanhhoa.vn) - Dịch bệnh COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp đã tạo cơ hội để ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đẩy mạnh chuyển đổi số (CĐS). Tuy nhiên, hạ tầng thiết bị công nghệ thông tin (CNTT) và khả năng ứng dụng CNTT của đội ngũ giáo viên còn nhiều hạn chế đang là thách thức lớn. Xung quanh nội dung này, phóng viên Báo Thanh Hóa Cuối tuần đã có cuộc trao đổi với ông Tạ Hồng Lựu (Phó Giám đốc Sở GD&ĐT); ông Nguyễn Xuân Vĩnh, Phó Giám đốc VNPT Thanh Hóa và bà Hà Thị Châm, giáo viên Trường THCS Phúc Thịnh, xã Phúc Thịnh (Ngọc Lặc).
4bup4buKw714w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VOG7ieG7iOG7pMOT4bq8d+G7q+G6q+G7isSCeMOM4buIw4Phu4544bukw5rhu47hu4zDjHhPPXjhu4zDjOG7puG7tuG7guG7jHjDmeG7lnV44buJ4buKxKjDieG7injhu67hu4zDjHjhurpIeOG7jOG6qOG7jMOMeMOJ4bqi4buOeMOJ4buK4bqq4bukeMOT4busUeG7jMOM4bupL+G7isO94bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUxIPhurzhuqLhurh34burMUvDieG7inhFR+G7jOG7ingwYsO04bqvMS3DveG6oHhFxq/hu4zDjHhU4buKw4Phu6R4w53Egnjhurjhu4hJ4buMeEXhu4jhu4Thu4x4VOG7iuG7rsOJeOG7pOG6rlR44bq64bq2eOG7pOG6ruG7jnjDieG7nnjhu4rhu5rhu4h44bq6SHjhu4zDjMSC4buM4buKeMOj4buIw4Phu4544bq44buow4l4w53EgngyxILhu4544buk4bqu4buOeMWpw6MxczLhu4nGsHjhurpE4bu2eMOS4bqu4buM4buKeMOJ4buK4bum4bu2SOG7jHjhurrhu5zhu4h4w5nhu5Z4xakwMuG7i8aw4buleOG7ieG7puG7tnjhu4zhu4rhu4jhu4Lhu4zDuXjhu4rhuq544bukQuG7jMOMeOG7pOG7iuG7iOG7hOG7pHhFS3jDieG7lOG7jMOMeOG7jMOM4buKR3jhu6Thu4rhu5Thu4zDjHjhu6Thu4jhu4x4xakw4bqr4buJ4buJxrB4w53EgnhP4buK4bqweOG7jOG6suG7jMOMeOG7ruG7jMOMeOG6uOG7qOG7jMOMeDDhuqvhu4nhu4l4w4nhu6rhuqJ44bq64bua4buIeOG7jMOM4buweMOM4buIw4Phu454w53hu4jhu4Lhu4x4w4nDlOG7jHjhu4zhu4rhu4hG4bumeOG7iuG6ruG7jHjDieG7iuG7hHjhurrhuqLhu4zDjHjDk8SCeOG7pOG7isODw4nhu4p44buk4buK4buuw4l4w5Phu6Dhu4zhu6V44buT4bum4buMw4x4VeG7puG6ouG7jOG7injhu4zhu5rhu4h44bq44bum4buMw4x44buMxILhu7bDuXhU4buKw5Xhu4zDjHjDneG7iOG7guG7jHggw4Phu4544buJ4buK4bqi4buM4buKeMSDw5XhuqJ4MOG7puG7luG7iHjhu6Thu6ZC4buMeOG6uuG6tnjDicOVeMOJ4bum4buaw4l44bukw5rhuqLhu4544bq64buc4buIeMOd4bug4buIeOG7lOG7jMOMeOG7ieG6rnjEg8ag4buMw4x44bqtV+G7pnjFqWnhu4rDlXjDo+G7iMODw5J44bq64buWw4l44buLUnjDozFzMuG7icaww7p44buU4buMw4x44bqrw4zhu6bhu7ZJ4buMeOG7k+G7puG6qOG7jHjDtE3hu4zhu4rDuXhp4buKw5V4w6Phu4jDg8OSeOG6uuG7lsOJeMO04bqraeG7iXjhu4nhu4rhuqLhu4zhu4p4xIPDleG6onjDncSCeEXEgnjEg8SCeOG7ieG7ikt4MOG7iuG6qMOSw7l4w4zhu4jDg+G7jnjDneG7iOG7guG7jHjhu4nDmuG7rFDhu4zDjHjhu4nEgzDhu4t4aeG7isWow4l44buJ4buKS+G7jOG7isO5eOG7tOG6tnhp4buKxajDiXjhu4nhu4pL4buM4buKeMWp4bqrw4zhu5DDiXjhuq3huqTDicaw4bul4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7q+G7qeG7iMOSw4x4w4nDk+G6osOZw5nhu6F34bq44buk4buK4bumw5JFeOG7iDDhurzhu4zhu6ThurzDmnd4w5nhu6Thu7bDk+G6vOG7oXfhu7Lhu4jhurjhu6Thu4p1eMOBeXlU4bu0w7p44buK4bq84buIw4zhu4rhu6R1eOG7t8OAw71U4bu0w7p3eMOZw5rDieG7oXcvL8OJ4bq44buM4bulReG6ouG7juG7pOG7iuG6ouG7jOG7iuG7iuG7juG6ouG7pcOd4buML+G6uOG6vMOZT+G7pOG7jlQv4buM4bq84buyw5kv4buzw73hu7dBL8O9w4HDgeG6uOG7uXnDgOG7t+G7t3nDgOG7pMOAQeG7s+G7t+G7tcOTeeG7pU5Uw4x0w5rhu6HDvXnhu7d3eOG6osOT4buk4buhd+G6q+G7isSCeMOM4buIw4Phu4544bukw5rhu47hu4zDjHhPPXjhu4zDjOG7puG7tuG7guG7jHjDmeG7lnV44buJ4buKxKjDieG7injhu67hu4zDjHjhurpIeOG7jOG6qOG7jMOMeMOJ4bqi4buOeMOJ4buK4bqq4bukeMOT4busUeG7jMOMd3jhu7Lhu4jhurjhu6Thu4rhu6F3w4F5eXd44buK4bq84buIw4zhu4rhu6Thu6F34bu3w4DDvXd4L+G7q+G7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUMOG6olThu6Thu4jhu47hu4x34burOuG7jOG7injDkuG7iOG7jOG7injhu4rhu5DhuqLhu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34bur4bupw5nhu6TDmuG7juG7jMOM4bur4bq54buMw4x44buJ4bqueMSDxqDhu4zDjHjhuq1X4bumw7l4aeG7isOVeMOj4buIw4PDknjhurrhu5bDiXjhu4tSeMOjMXMy4buJeOG7ieG7iuG6ouG7jOG7injEg8OV4bqidXjDo+G7iMOD4buOeOG6uOG7qMOJeOG7ieG7iuG6ouG7jOG7injEg8OV4bqieOG7pOG7isSow4nhu4p44buu4buMw4x4Tz144buMw4zhu6bhu7bhu4Lhu4x4w5nhu5bhu6kvw5nhu6TDmuG7juG7jMOM4bur4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7q+G7qeG6vMOS4burMDLhu4t4w5PEgnjhu6Thu4rEguG7jOG7injhu6RX4bumeOG7jOG7nOG7iHhFQ+G7pHjDieG7quG6onjhu4zDjMSC4buM4buKeMOjMXMy4buJeOG7ieG7iuG6ouG7jOG7injEg8OV4bqieMOZ4buOeMOd4bug4buIeOG7jOG7iuG7iEbhu6Z44bq6S+G6onhU4buK4bus4bue4buMw4x4T+G7isODw4l44bukw5rhu47hu4zDjHjDieG6sHjhu4zhu6zhu6DDieG7pXjhurnhu4zDjHjDicOVeOG7pOG7ikh4w4nhu4rhu4jhuqJ4w5nhu4B44buM4buKWeG7jMOMeE/hu4Thu6R4VeG7puG6sHjDksSCeOG7pEzhu4zhu4p44bq64bqu4bukeOG6uuG7rFHDiXjhu6TDmuG7juG7jMOMeOG7pOG7ilDhu4h4w4zhu4jhuqLhu4x4VeG7puG6onThu6kv4bq8w5Lhu6vhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34bur4bup4bq8w5Lhu6vhurnhu4zDjHjhu4nhuq54xIPGoOG7jMOMeOG6rVfhu6Z14bupL+G6vMOS4bureOG7ieG7ilfDiXjhu4rhu4hH4buMeMOd4buIR8OJeDAy4buLw7l44bq64buE4buMeOG7jOG6ouG7tnjhu4nhu4rhuqLhu4zhu4p4xIPDleG6onjDicOVeMO9eXlxeMOJw4PDiXjhu6TDmuG7rFDhu4zDjHjhu4nEg8O5eOG7icSDMOG7i3Phu4nEg2nhu4nDuXhU4buKw5Thu4zDjHjDozFzMuG7icO5eOG7i1J4w6MxczLhu4l44bq64bq2eOG7pMOa4buISOG7jHhP4buK4bqi4buIeOG7tFh4w5Phu7h44buKxqB4w5nhu57DuXjDieG7lOG7jMOMeMOd4buIR8OJeOG7pMOa4buC4buMeMOS4buU4buIeOG7pMOa4busUOG7jMOMeOG6uuG7iEfhu4x44bukWHjFqeG7ieG6uHhiw43DjeG7iMOJ4bq8xrDDunjhu4rhu57hu4x4w4B5cXjhu6TDmuG7rFDhu4zDjHjhu4rhu5DDiXjhurrhurZ4w5lYeOG6uOG7qOG7jMOMeFThu4pC4buMeMOSRsOSeFXhu6bhurDhu4x4w5Phu7h44buM4buKxIJ44bukw5rhu6xQ4buMw4x4xanDtOG7jDPhurjhu6bDuXjhu4vDkuG6osOZw7nhu6Xhu6Xhu6XGsMO6eMOJw4PDiXhFQ8OJeOG7iuG7kMOJeOG7icSDMOG7i8O5eOG7icSDaeG7iXjDk+G7puG7lOG7jHjhurrhuq7hu6R44bukw5rhu4Lhu4x44bqg4bu5cXjhurrhu57hu4x4w51LeMOZWHjhurjhu6jhu4zDjHhU4buKQuG7jHjDkkbDknhV4bum4bqw4buMeMOT4bu4eOG7pMOa4busUOG7jMOMeOG7iuG7kMOJw7p4w715eXF44bukw5rhu6xQ4buMw4x44buJxIMw4buLw7l44buJxINp4buJeMOZWHjhurjhu6jhu4zDjHjDmeG7nHjhurrhu4hIw5J44bq64buIR+G7jHjhu6RYw7p44buK4bue4buMeMO94bul4bu3eXl44bukw5rhu6xQ4buMw4x44buK4buQw4l4w5lYeOG6uOG7qOG7jMOMeFThu4pC4buMeMOSRsOSeOG7iuG7onjhu6TDmlF44bq44bqu4bu2eMOdxIJ44buk4buK4buIeOG7pMOaV8OJeOG7pOG7puG7tuG7hOG7jOG7peG7peG7pXgww4PDiXjhu6TDmuG7rFDhu4zDjHjhu4rhu5DDiXjhurrhuqLhu4zDjHjhurhC4buMeMOZWHjhurjhu6jhu4zDjHjDicODw4l4VOG7ikLhu4x4w5JGw5J44bqn4buISMOSeOG6ukvhu4zhu4p4w4nhu4rhuqrhu6R4w5Phu6xR4buMw4x4w4zhu4jDg+G7jnjhurjhu6jDicO5eOG7pOG7iuG6ouG7jOG7injhu6Thu47Dg+G7jHhP4buK4buU4buMw4x44bq4xq/hu4zDjHjhu6Thu4hG4buMeMOS4bqk4bukw7l44buk4buK4buAeOG6uuG7iEjDknjhurjhuqLhu4zhu4p44buk4buK4buU4buMw4x4w5Lhu4jhu4zhu4rDuXjhu67hu4zDjHjhurjhu6jhu4zDjHhi4buJ4buJeOG7pMOa4buC4buMeOG6uOG7iHjhurrhu5rhu4zDjHjDieG7iuG7jnjDicOD4buMeEXhu5p4w4zhu4jDg+G7jnjDneG7iOG7guG7jMO5eFThu4rhu6h44buK4bum4bu24buM4buKeOG7iuG7kMOJeMOZ4buI4buM4buK4buleMSDR3jhu6Thu4rhu5bhu4zDjHjhu4rhu5rhu4h44buMw4zhu4pLw7l44bukQ1R44buK4bum4bqq4buMeOG7pMOaV8OJeOG7pOG7puG7tuG7hOG7jHjFqeG6reG6qeG7i8aweOG6uuG6tnjhu6TDmuG7iEjhu4x4T+G7iuG6ouG7iMO5eOG7ruG7jMOMeOG6uOG7qOG7jMOMeMOJ4buK4buOeOG7iuG7nuG7jHjhu7V54bul4bqg4bu54bu1eMOM4buIw4Phu454w53hu4jhu4Lhu4zDuXhU4buK4buow4l4w53hu6h44bukQ1R44buK4bum4bqq4buMeMOJ4buK4bus4bue4buMw4x44bukw5pK4buM4buKeMOM4buIw4Phu4544bq44buow4l4VOG7iuG7nHjhu6Thu4rhu5Thu4zDjHjDkuG7oOG7iOG7peG7peG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vhu4nDmuG7juG7jMOMeEXhu5bhu4h4w4nhurDhu4zhu4p44bq4S8OJ4buKeDBiw7Thuq8xLcO94bqgw7l4w53hu6Dhu4h4VOG7iuG7rOG7nuG7jMOMeMOJ4buK4bqow5J44oCc4bq4VuG7jMOMeOG6uuG7hOG7jHjhu6TDmuG7rFDhu4zDjHjhu4zhu4rhu6zhu4zDjHhP4buK4buU4buMw4x44bq4VuG7jMOMeOG7iuG7kMOJ4oCdw7l44buLUnjDozFzMuG7iXjhurrhurZ44bu04bqo4bu2eOG6uFfhu4zDjHhP4buEeOG7iuG7juG6rsOJ4buKeOG7iuG7rOG7oOG7jMOMeOG6uMSQ4buMeMOJw4PDiXjDieG7nnjDmVJ4w4zhu4jDg+G7jnjhurjhu6jDiXjhu6Thu5x4w4nhu4rhu67DiXjhurjhuq7hu7Z44buK4buQw4l4w4nhu4rhu6p44bq64bua4buMw4zDuXjDk+G7iOG7jOG7injhu4rhu47huq7hu6R4VeG7puG6onjhu4pK4buM4buKeOG7pOG7iuG7rsOJeOG6uOG6ruG7tnjhu4rhu5DDiXjhu6TDmlfDiXjhu6Thu4jhu4RUw7l44bukw5pXw4l44buk4bum4bu24buE4buMeOG7iuG7juG6pMOJeOG7pMOa4buC4buMeOG7pMOa4bum4bu2RuG7jHjhu4pK4buM4buK4buleDLGoOG7jMOMeOG7pOG7ilDhu4jDuXjhu7Thuqjhu7Z44bq4V+G7jMOMeMOJw4PDiXjDneG7iOG6uOG6vOG7jnhFxILhu4h4w4zhu4jhurDhu4zDjHjhu6TDmlfDiXjhu6Thu6bhu7bhu4Thu4x4w53EguG7jnhP4buK4buOeOG6uFl4w5Phu4hH4bumeOG6uMav4buMw4x4w4nhu4rhu6bhu4zDjHjhu6Thu47EguG7jHjhu4zDjMSC4buM4buKeFThu4rhu6jDiXjDneG7qHjhurrhu5zhu4h4w5Lhu6Dhu4h44buM4bua4buIeOG6uOG7puG7jMOMw7l4VOG7iuG7rOG7nuG7jMOMeFThu4rDg1R44bq44bqu4bu2eOG7iuG7kMOJw7l44buM4bqo4buMw4x4w4nhuqLhu454w4nhu4rhuqrhu6R4w5Phu6xR4buMw4x4w4zhu4jDg+G7jnjhurjhu6jDieG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vhu6nhurzDkuG7q+G6p+G7isOVeE/hu4rhurLhu4zDuXjDneG7rOG7oOG7jMOMeMOS4bq0w4l44buM4buK4bqq4bukeOG7iuG7iEfhu4x44buM4bqi4bu2eMOJ4buq4bqieMOJw4PDiXjDieG7nnjDmVJ4w4zhu4jDg+G7jnjhurjhu6jDiXhP4buK4buIeOG7pOG7ilfDiXjhu4rhu4hH4buMeDAy4buLeOG6usOVeMOTxIJ44buK4bqueOG7pELhu4zDjMO5eOG7pOG7iuG7iOG7hOG7pHhFS3gw4bqr4buJ4buJw7l44buM4bqy4buMw4x4w5NXw4l44buu4buMw4x44bq44buo4buMw4x4w4nhu6rhuqJ4w4zhu4jDg+G7jnjDneG7iOG7guG7jHjDicOU4buMeOG7jOG7iuG7iEbhu6Z44buK4bqu4buMeMOJ4buK4buE4buleMO0Q+G7tnjhu4tSeMOjMXMy4buJeMOZ4buGeMOJw5V44buM4buKWeG7jMOMeMOM4buI4bqw4buIeFThu4rDg1R44buM4buK4buseOG7pOG7iuG7hHjhu4zEguG7jsO5eOG7pOG7iuG7rOG6onjhu5Thu4zDjHThu6kv4bq8w5Lhu6vhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34bur4bup4bq8w5Lhu6vhurnhu4zDjHjhu4nhuq54xIPGoOG7jMOMeOG6rVfhu6Z14bupL+G6vMOS4bureOG6q+G7isOCw5J44buM4bqo4buMw4x4w4nhuqLhu454T+G7iuG6sHjhu4zhurLhu4zDjHjhu67hu4zDjHjhurjhu6jhu4zDjHgw4bqr4buJ4buJeMOJ4buK4buOeOG7jOG7ilnhu4zDjHjhu4zDjOG7rFDhu4h4w5PEgsOSeMOJ4buU4buMw4x44bukw4PDiXhV4bum4bqw4buMeMOT4bu4eMOdxIJ44bq64bua4buIeOG7jMOM4buweMOM4buIw4Phu454w53hu4jhu4Lhu4zDuXjhu4zhu4rhuqrhu6R4w5PEgnjhu4zhu4pZ4buMw4x4w4zhu4jDg+G7jnjDneG7iOG7guG7jHjhu6Thu4jhu4RUeOG7pOG7iuG7pnjDicOU4buMeOG7iuG6ruG7jHjDieG7iuG7hMO5eOG7i1J4w6MxczLhu4l44buk4buI4buEVHjhu6Thu6jDiXhU4buK4buW4buIeOG7ilFUeMOd4bug4buIeMOJw4PDiXjhu4rhu6bhu7ZH4buMw7l44buk4buKS8O5eOG7pOG7isSC4buM4buKeFThu4rhu5Z4w5JSeMOT4bugVHjhu6RDVHjhu4rhu6bhuqrhu4x4Rcag4buIeOG6uOG7rFPhu4zDjHhP4buI4buE4buMeOG7pOG7iuG7rsOJw7l4TyR44buM4bqy4buMw4x4MOG6q+G7ieG7iXjDieG7iuG7jnjDicOD4buMeEXhu5p4VeG7puG6sOG7jHjDk+G7uMO5eMOM4buIw4Phu454w53hu4jhu4Lhu4x44buk4buK4bq84buOeOG7tuG7guG7pnjDiULhu6bhu6V44bqn4buK4bum4bu24buE4buMeE/hu4rEqMOJ4buKeOG7pOG7iOG7jOG7injhu6Thu4pC4buMeOG7jMOM4busUOG7iHhF4buI4buE4bukeOG6uOG6ruG7tnjDieG7iuG7jnjhu4zDjOG7rFDhu4h4w4nhu4rhu6zhuqJ4ReG7iOG7hOG7pMO6eOG7jMOM4busUOG7iHhF4buI4buE4bukeOG7jOG7iuG7iEbhu6Z44bq44bqu4bu2eMOJ4buK4buOeOG7jMOM4busUOG7iHhF4buI4buE4bukeMSo4bukeOG7pMOa4buO4buMw4x4w4nDg8OJeOG7jOG7isSCeOG7pMOa4busUOG7jMOMeMOdxIJ4VeG7puG6ouG7jHjhu6TDmuG7kOG7jMOMeOG7iuG7nuG7jMO5eOG7jOG7ilnhu4zDjHjhu4zDjOG7rFDhu4h4w4nhu4rhu6zhuqJ4ReG7iOG7hOG7pHhU4buK4bqw4buIeMOJ4buWeMOM4bq04buMw4x44buK4buQw4l44buK4buS4buI4buleDDDlXjhu4zhu4rhu6x4w51D4bu2eMOS4bug4buIeOG7jOG6qOG7jMOMeMOJ4bqi4buOeE/hu4rhurB44buM4bqy4buMw4x44buu4buMw4x44bq44buo4buMw4x4MOG6q+G7ieG7iXjhu6TDmuG7juG7jMOMeMOM4buI4bqw4buMw4x44bq44bqu4bu24bul4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7qzLGoOG7jMOMeOG7pOG7ilDhu4h44bukVuG7jMOMeEXhu6zhu6DDiXhP4buK4bq0w4l4VOG7iuG7qMOJeOG7pErhu4zhu4p44bukw5rhuq7hu4zDjHjhu6Thu4rhu4jhu4Thu6Z4w5LDg+G7tnjhu6TEqOG7jOG7isO5eOG7pOG7iuG7lOG7jMOMeFXhu6bhuqJ4w4nDg8OJeMOJ4buK4bus4bue4buMw4x44bukw5pK4buM4buKw7l44bq4V3jDg+G7jOG7pXjhu4nhu4rhu5Thu4zDjHhV4bum4bqieOG6usOVw7l4T+G7guG7pnjDjOG7kOG7iHjDmVd4w53EguG7jnjDieG7puG7msOJeMOJ4buq4bqieOG7pOG7jsSC4buMeOG7tOG6tnjhu4rhu5rhu4h44bq6SHjhu4rhu6J44bukw5pReOG7iuG7kMOJeMOZ4buI4buM4buKeOG7jMOM4buKw6jhu47DuXjDjOG7iOG6onjhurpK4buM4buKeE/hu4rDlXhP4buK4bqy4buMeE/hu4rhu5Thu4zDjHjhurrhu6p44bq64buIRuG7pnhP4buIR+G7jHjhu6TDmuG6ouG7jMOMeOG7pOG7iuG7iOG7hOG7pHhFS3jhu6Thu4rhuqLDknjDjOG7iOG6onjhu4rhu5DDiXjhu6RDVHjhu6TDmlfDiXjhu6Thu6bhu7bhu4Thu4zhu6V4xIPhu6xS4buMw4x44buu4buMw4x4w4nhu4rhu6p44bukw5rhu6zhu57hu4zDjHjhu4zEguG7tsO5eOG6qeG7jkXhu4jhuqPhu47hu4zhurx44buJ4buK4bqi4buM4buKeMSDw5XhuqJ44bq64bq2eOG7pMOa4bqi4buOeOG7pMSC4buIeOG7pMOaUXhB4bul4bu5eXl44bukxILhu4h4T+G7iuG7juG6sOG7jHjhu6TDmuG7puG7tnjDiUNUeMOdxIJ4VOG7ikLhu4x4w5JGw5J44bq44bqu4bu2w7l44buK4buQw4l44bukw5pXw4l44buk4bum4bu24buE4buMeOG6qeG7izDEg2Ji4bqteMOdxIJ4w73hu7Phu7l4w5nhu6bhuqrhu6R44buK4buQw4l4ReG7nOG7jMOMeMOd4bug4buIeOG7pOG7nOG7jMOMeOG7pMOaS3jDjOG7iMODeMO9w7nhu7Phu7l44bukPXjhurrGoOG7jMOMw7p4w7Thuqtp4buJeOG7ieG7iuG6ouG7jOG7injEg8OV4bqieOG7pMOa4bqi4buOeOG7quG7jMOMeOG7iuG7mnjDicODw4l44buu4buMw4x44bq44buo4buMw4x4MOG6q+G7ieG7iXhU4buK4buow4l4w53hu6h4w4nhu4pMeOG6uuG6ruG7jnjDncSCeOG6uuG7iEbhu6Z44buKxILhu4zhu4p44bukw5rhu47hu4zDjHjhu4zDjMSC4buM4buKeMOM4buIw4Phu4544bq44buow4l4w53Egnjhu6zhu6Z44bq64bq24buIeOG7jOG6qOG7jMOMeOG7pOG7lsOJeOG6uuG7mnjhu4jhu4zhu6ThurzDmuG7jOG6vOG7pHjDieG7iuG7jnjDicODw4l44bukw5rhu6xQ4buMw4x44bq44bqu4bu2eOG7iuG7kMOJeOG7juG7jMOT4buI4buM4bq8w7l4w53hu6Dhu4h44buk4buc4buMw4x44bukw5pLeMOM4buIw4N4w73DueG7uXjhu6Q9eOG6usag4buMw4zDunjhuqvDjOG6qOG7jHjhu4rEguG7jMOMeMO04buI4bq84buk4buI4buMReG6ouG7jE94LXgw4buK4buIeOG7jOG7isOD4buM4buKeOG7ieG7iuG6ouG7jOG7injEg8OV4bqieOG7pMOa4bqi4buOeOG7quG7jMOMeOG7iuG7mnjhu7l5eOG7pMOa4buIR+G7pnjhurrGoOG7jMOMw7rhu6Xhu6Xhu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34bur4bupw5nhu6TDmuG7juG7jMOM4bur4bq54buMw4x44bqrw4zhu6bhu7ZJ4buMeOG7k+G7puG6qOG7jHjDtE3hu4zhu4rDuXhp4buKw5V4w6Phu4jDg8OSeOG6uuG7lsOJeMO04bqraeG7iXjhu4nhu4rhuqLhu4zhu4p4xIPDleG6onV4Msag4buMw4x44buKxILhu4zhu4p4w4nGr+G7jMOMeOG7jMOMxILhu4zhu4p4w6MxczLhu4l44bukw5rhu47hu4zDjHgwMuG7i3jhu6kvw5nhu6TDmuG7juG7jMOM4bur4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7q+G7qeG6vMOS4bur4buJw5rhu47hu4zDjHhV4bumw4N44bukw5pK4buM4buKeDAy4buLeMOJ4buq4bqieOG7jMOMxILhu4zhu4p4w6MxczLhu4nDuXjDtOG6q2nhu4l44buJ4buK4bqi4buM4buKeMSDw5XhuqJ44bq64bq2eMOJw5V44buM4buKWeG7jMOMeOG6usOV4buMw4x4w4zDlVR4w4xKw7l44buk4buK4bus4bqieOG7lOG7jMOMdOG7qS/hurzDkuG7q+G7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vhu6nhurzDkuG7q+G6ueG7jMOMeOG6q8OM4bum4bu2SeG7jHjhu5Phu6bhuqjhu4x4w7RN4buM4buKdeG7qS/hurzDkuG7q3jDtOG7oOG7iHjDneG6ouG7iHjhu6TDmsOUeMOTxIJ44bq44buO4bqi4buM4buKeOG7jMOM4buK4buIR1R44bq4xJDhu4x44bq44bq04bukeDAy4buLeOG7pMOa4buC4buMeOG6ukvhuqJ4RcSC4buMeOG7pEzhu4zhu4rDuXjDtOG6q2nhu4l44buJ4buK4bqi4buM4buKeMSDw5XhuqJ4VOG7iuG7luG7iHjhu4pRVHjDicav4buMw4x44buLUnjDozFzMuG7iXjDicOVeMOJ4buK4bus4bue4buMw4x44bukw5pK4buM4buKeOG7isSC4buM4buKeOG6uuG7muG7jMOMeMOJ4buoeOG7pOG7ikh44buk4buK4bq84buOeOG7pFbhu4zDjHjDjOG7iOG6ouG7iHjhurrhu47huq7hu4zDuXjDjMOVVHhU4buKQuG7jHjDncSC4buOeFXhu6bDg3jhu6TDmkrhu4zhu4p4w4nhu4rhu6bhu7ZI4buMeOG6uuG7nOG7iHjhu6Thu47EguG7jHjhu4zDjMSC4buM4buKeOG7pOG7iuG6vOG7jnjhu6TDmuG7kOG7jMOMeOG7pOG6qMOSdXjFqcO9xrB44buJw5rhu4hI4buMeE/hu4rhuqLhu4h44buu4buMw4x44bq44buo4buMw4x4VeG7puG6sOG7jHjDk+G7uHjDieG7nnjDmVJ44bq4WXjDk+G7iEfhu6Z44buk4bqu4buIeMOJw4PDiXjhu4zhu4rEgnjhu6TDmuG7rFDhu4zDjMO6eMWp4buzxrB44buT4bqo4bu2eOG6uFfhu4zDjHjDkuG7lHjhu4pK4buM4buKeDDhu4rEqOG7jOG7inhV4bum4bu2RuG7jHjhurrhu4hH4buMeOG7pFh44buK4bus4bug4buMw4x44buk4bug4buIeDDhu4rEqOG7jOG7inhV4bum4bu2RuG7jHjDmeG7lsO5eOG7tOG6tnjhu4rhu5rhu4h4w5nhu5Z44bukw5rhu47hu4zDjHjhu4zDjMSC4buM4buKeMOjMXMy4buJw7p4xanhu7XGsHhp4buK4buW4buIeOG7ilFUeOG7pOG7puG7tuG7guG7jHjhu6TDmuG7puG7tkbhu4zDuXhU4buK4buceEXhu4jhu4Thu4x4w51GeDAy4buLw7l44bukw5rhu4hI4buMeE/hu4rhuqLhu4h4w4nDg8OJeMOJ4bueeMOJ4buK4buEw7l4w4nhu4rEqOG7jOG7injDmcODw4nhu4p4w51GeDAy4buLw7p4xanhu7fGsHjhu4nDmuG7iEjhu4x4T+G7iuG6ouG7iHjhu67hu4zDjHjhurjhu6jhu4zDjHgw4bqr4buJ4buJeOG6uuG7nOG7iHjDkuG7oOG7iHhU4buK4bus4bue4buMw4x4VOG7isODVHjhurjhuq7hu7Z4w53Egnjhu4rhu5DDiXjhu6Thuq7hu4h4w4nDg8OJeOG7pMOa4busUOG7jMOMw7l4VOG7isOD4bukeOG7pMOa4buISOG7jHjhu6TDmuG7rFDhu4zDjHjhu4rhu5DDiXjhu6Thu4rhu5Thu4zDjHjDkuG7iOG7jOG7isO5eMOT4bugVHjhu4rhu5DDiXjhu6Thu4rhu5Thu4zDjHjDkuG7iOG7jOG7iuG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6sy4buE4buMeOG7jOG6ouG7tnjhu4rhu57hu4x4w4F5cXjhu6TDmuG7rFDhu4zDjHjhu4rhu5DDiXjhurrhurZ4w5lYeOG6uOG7qOG7jMOMeFThu4pC4buMeMOSRsOSeFXhu6bhurDhu4x4w5Phu7h44buM4buKxIJ44bukw5rhu6xQ4buMw4x4w7Thu4wz4bq44bumeMOd4bug4buIeOG7pMOa4buC4buMeOG7t3nhu6V5eXl44buKxqB4w5nhu554w4zhu4jDg+G7jnjDneG7iOG7guG7jHjFqcOAeXHGsMO5eMOdxIJ44bukw5rhu4Lhu4x4QXl54buleXl5eOG7isageMOZ4bueeOG7iuG7kMOJeMOZ4buI4buM4buK4buleGnhu4pC4buMeMOSRsOSeOG6uOG6ruG7tnjDncSCeOG7iuG7kMOJeOG7pMOaV8OJeOG7pOG7puG7tuG7hOG7jHjhurrhurZ4w4nDlXjhu6TDmuG7guG7jHjDveG7peG7t3l5eOG7pMOa4busUOG7jMOMeOG7iuG7kMOJeOG7pOG7iOG7hFR4w4lD4buMw7l44bukw5rhu4Lhu4x44buzeXl44bukw5rhu6xQ4buMw4x44buK4buQw4l4w4NUeOG6uOG7qOG7jMOMeOG7pMOa4buO4buMw4x4w4zhu4jhuqLhu4h44bq64buO4bqu4buMeOG6uEvDieG7inhFR+G7jOG7ingwYsO04bqvMS3DveG6oOG7pXgww5V44bukw5rhu4Lhu4x44bu5eXl44bukw5rhu6xQ4buMw4x44buK4buQw4l4w5lYeOG6uOG7qOG7jMOMeFThu4pC4buMeMOSRsOSeOG7pOG7puG7tkjhu4x4w5nhu4jhu4zhu4p44bukw5pXw4l44buk4bum4bu24buE4buMw7l44bu1eXl44bukw5rhu6xQ4buMw4x44buK4buQw4l4w5lYeOG6uOG7qOG7jMOMeMOJ4buc4buMw4x44buk4buK4bqi4buM4buKeOG7pOG7jsOD4buMeOG7pMOaV8OJeOG7pOG7puG7tuG7hOG7jMO5eOG7s3l5eOG7pMOa4busUOG7jMOMeOG7iuG7kMOJeMOZWHjhurjhu6jhu4zDjHjhu7LhurxFw5nhu4jhu6ThurzDuXjhu4rhu57hu4x4w73hu6V5eXl44bukw5rhu6xQ4buMw4x4w5lYeOG6uOG7qOG7jMOMeOG7isOV4bqieOG6uuG7nuG7jHjhurrhu4hH4buMeOG7pFh4w4nhu6rhuqJ4w7Thuqtp4buJ4bul4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7q+G7qeG6vMOS4bur4buJw5rhu47hu4zDjHjhu6Thu4pQ4buIeMOM4buI4bqi4buMeOG7pOG7ilfDiXjhu4rhu4hH4buMeMOM4buI4bq24buMeMOJw4PDieG7isO5eOG6uOG6ruG7tnjDncSCeOG7iuG7kMOJeOG7pMOaV8OJeOG7pOG7puG7tuG7hOG7jHhSeOG7jOG7iuG7iEbhu6Z44bq6S+G6onhU4buK4bus4bue4buMw4x44bukw5rhu47hu4zDjHjhu6RM4buM4buKeMOJ4buK4bus4bqieFThu4rDg+G7pHjhu4rhu6bhu7Z44buK4buIR+G7pnhV4bum4bqweOG6uOG7jnjDieG7iuG6quG7pHjDk+G7rFHhu4zDjHjhurrhu6xQ4buMw4x44bukw5rhu6bhu7ZG4buMeMOJ4buK4bus4bqieMOJ4bqi4buO4buleMO04bug4buIeMOd4bqi4buIeOG7pMOaw5R4w5PEgnjhurrhu57hu4x4w51LeMOJ4bum4buMw4x4w4nhuqpUeOG6uEvDieG7injDneG7qMO5eOG7tOG7iOG7jHjhu5Thu4zDjHjDieG7iuG7jnhF4buI4buE4bukeOG7iuG7rOG7oOG7jMOMeE/hu4rhurTDiXhU4buK4buow4l4w4nhu6rhuqJ4w7Thuqtp4buJeOG7ieG7iuG6ouG7jOG7injEg8OV4bqieOG7pMOa4buO4buMw4x44buk4buKUOG7iHjDjOG7iOG6ouG7jHjhu6Thu6Dhu4h44bq6SHjhurrhurDDknhF4bqw4buOeMOd4buIR8OJeOG6uOG6ruG7tnjDncSCeOG7iuG7kMOJeOG7pMOaV8OJeOG7pOG7puG7tuG7hOG7jHhP4buK4buIeMOJw5V44bu24buC4bumeMOJQuG7pnThu6kv4bq8w5Lhu6vhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34bur4bup4bq8w5Lhu6vhurnhu4zDjHjhuqvDjOG7puG7tknhu4x44buT4bum4bqo4buMeMO0TeG7jOG7inXhu6kv4bq8w5Lhu6t4MeG7jnjhu6TDg8OJeOG6uuG7muG7jMOMeOG6uOG7iEfhu4x4w5rhu5rhu4zDjHjDieG7quG6onjhurrhuq7hu4h44bq4S8OJ4buKeDBiw7Thuq8xLcO94bqgw7l4w5nhu5Z4w5Phu6xR4buMw4x44buMw4zhu6xQ4buIeMOZWHjhurjhu6jhu4zDjHjDicODw4l44buMRuG7jHjhu6ThurDhu4zDjHjhu4rhu5DDicO5eMOTxILDknjDneG7iEfDiXjhu6TDmlfDiXjhu6Thu6bhu7bhu4Thu4x4xanhu4zhu4rhu6x4WuG7juG7jsOSw7l4w6Phu47hu47DjMOT4bq8eOG6qeG6vOG6vOG7pMO5eOG6qeG7iMOJw5rhu47DmeG7jsON4bukeOG7ieG6vOG6osOSw5nhu6Xhu6Xhu6XGsHjhu6ThurLhu4zDjHjhurrhu5rhu6R4ReG7iOG7hOG7jMO6eOG7pMOa4buO4buMw4x4T+G7iuG7iHjhurrDlXjhurrhuqJ4w5nhu5Z4w4nDg8OJeOG7jEbhu4x44buk4bqw4buMw4x44buMxILhu7Z4w4nDlXjDksOD4bu2eMOJ4buK4buqeOG6uuG6pOG7pHhSeOG7jOG7rOG7oMOJeOG7jMOM4buOxILhu4jhu6V4w7RKeMOdQ+G7tnjDicOVeOG7jOG7ilnhu4zDjHjhu6Thu4pQ4buIeOG6uuG7iEjDknjDjOG7iMOD4buOeMOd4buI4buC4buMw7l44buK4buQw4l4w5nhu4jhu4zhu4p4T+G7iuG7lOG7jMOMeOG7pMOa4bum4bu2eMOJQ1R4w53EguG7jnhU4buKQuG7jHjDkkbDknhV4bum4bqw4buMeMOT4bu4eOG6uOG6ruG7tnjDncSCeOG7iuG7kMOJeOG7pMOaV8OJeOG7pOG7puG7tuG7hOG7jOG7pXgg4buC4buMeMOJ4bqu4buM4buKeOG6usOVw7l4w4xC4buMeOG6uuG6qOG7tnjhu7ThurDhu7Z4w5rhuqJ4w5Lhu5rhu6R4w5nhu5Z4w5lXeMOJ4buWeMOJw4NUeFXhu6bhuqLhu4zDjHhF4buISOG7jHjDieG7sOG7jMOMeMOTxILDknjhurDhu4zhu4p44buK4busUuG7jMOMeOG6uuG7hOG7jHjDieG7iuG6quG7pHjDk+G7rFHhu4zDjHjhurrhu6xQ4buMw4x44bukw5rhu6bhu7ZG4buM4bul4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7q+G6p+G7iuG6tMOJeFThu4rhu6jDiXjhu6RK4buM4buKeOG7pMOa4bqu4buMw4x44bukw5rhu4Lhu4zDuXjDnUZ4VOG7isSo4bqieMO04bqraeG7iXjhu4nhu4rhuqLhu4zhu4p4xIPDleG6onjDmeG7hnjDieG7iuG7qnjhurrhu5rhu4zDjHhF4buWeOG7pMOaxKh4w5NXw4l4w5Phu6xR4buMw4x4w4zhu4jDg8OSeMOZw4Phu6R4w5Phu6zhu6Z4w5Phu6xR4buMw4x44bukw5rhu4Lhu4x4w4nDg8OJeOG7iuG7rOG7oOG7jMOMeOG7pOG7puG7tuG7hOG7jMO6eMOJw5V4VOG7iuG7rOG7nuG7jMOMeMOD4buMeMOJ4bqo4buMeEXDguG7jMOMeOG7pOG6sOG7iMO5eOG7jOG6qOG7jMOMeEXhurLhu4zDjHjhu6Thu4rhu5Thu4zDjHjhurrhu6xQ4buMw4x44bukw5rhu6bhu7ZG4buMeOG7iOG7jOG7pOG6vMOa4buM4bq84bukeFThu4rhu6jDiXjDneG7qHjhurjhuq7hu7Z4w53Egnjhu4rhu5DDiXjhu6TDmlfDiXjhu6Thu6bhu7bhu4Thu4zhu6V4IOG7lnjhu6TDmsSoeOG7jOG7iuG6qOG7jHjDmVd44buK4buieOG7pMOaUXjDicODw4l44bukw5rhu6xQ4buMw4zDuXjhu6Thu4pC4bu2eMOJ4buUeMOM4buIw4Phu4544bukw5rhu47hu4zDjHjDmeG7puG7luG7pHjhu6Thu4pQ4buIeMOM4buI4bqi4buMeOG6uOG6ruG7tnjDncSCeOG7iuG7kMOJeOG7pMOaV8OJeOG7pOG7puG7tuG7hOG7jOG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vhu6nDmeG7pMOa4buO4buMw4zhu6sw4buUeMOM4buIw4Phu4544buKxIJ44buJ4buKS3gw4buK4bqow5LDuXjhu4nDmuG7rFDhu4zDjHjhu4nEgzDhu4t4aeG7isWow4l44buJ4buKS+G7jOG7injFqeG6q8OM4buQw4l44bqt4bqkw4nGsHV4MELhu4x4T+G7iuG7lOG7jMOMeOG7jMOMVuG7jMOMeOG7iuG7kMOJeOG7iuG7kuG7iHjhu4zhuqjhu4zDjHjDieG6ouG7jnjhu6TDmkrhu4zhu4p44bq64bua4bupL8OZ4bukw5rhu47hu4zDjOG7q+G7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vhu6nhurzDkuG7q+G6rcSCeMOM4buIw4Phu454w53hu4jhu4Lhu4x4w4nDlXjhu6Thu4rhuqjDknjhu4zhu4jhu4Lhu4zDuXjhurjhuq7hu7Z44buK4buQw4l4RcOC4buMw4x4VOG7iuG7rOG7nuG7jMOMeFThu4rDg1R44bukw5rhu6bhu7ZG4buMeOG7pOG7iuG7luG7jMOM4buleOG6q+G6ouG7tnhU4buK4bqw4buIeOG6uOG6ruG7tnjhu4rhu5DDiXhFw4Lhu4zDjHhU4buK4bus4bue4buMw4x4VOG7isODVHjDkuG7oOG7iMO5eE/hu4rDlXhP4buK4bqy4buMeMOJ4buq4bqieMOJ4buUeMOTxIJ4w4xKdOG7qS/hurzDkuG7q+G7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vhu6nhurzDkuG7qzDhu5R4w4zhu4jDg+G7jnjEg8SCeOG7ieG7ikt4MOG7iuG6qMOSdeG7qS/hurzDkuG7q3jhu4nhu5Thu4h44bq64bq2eMOJw5V44buK4bue4buMeOG7tXl44buM4bqyw5J44bq64buu4buMw4x4w5Phu6BUw7l4w53hu6Dhu4h4VOG7iuG7rOG7nuG7jMOMeFThu4rDg1R4w4zhu4jhurDhu4zDjHjhurjhuq7hu7Z44bukw5rhu6bhu7ZG4buMeOG7pOG7iuG7luG7jMOMeC14w5nhu47huq7hu4x4w4zhu4jDg+G7jnjDg+G7jHjDjOG7iOG6quG7tsO5eMOaxqDhu4h4w4nhu6544buk4buK4buEeMOT4buC4buMeMOT4bugVHjhu4zhu4pK4buMeMOM4buIw4Phu454w4Phu4x44bq44bqu4bu2eOG7iuG7kMOJeOG7pMOaw5Thu6V4aeG7iuG7rOG7nuG7jMOMeFThu4rDg1R4w4zhu4jhurDhu4zDjHjhurjhuq7hu7Z44buMxILhu7Z44bq64bq2eOG6suG7jHjDmeG6qOG7pnjDncSCeOG7pMOaUnjhu6Thu4rEguG7jOG7injDk+G7luG7iHjDksOU4buM4buleOG6q8OMxILhu7Z44buM4bqi4bu2w7l44buk4buI4buEVHjDiUPhu4x4w53hu6Dhu4h4VOG7iuG7rOG7nuG7jMOMeFThu4rDg1R44bq44bqu4bu2eMOS4bug4buIeC144buu4buMw4x44bq44buo4buMw4x4MOG6q+G7ieG7iXjDncSC4buOeFXhu6bDg3jhu6TDmkrhu4zhu4p44bq44bqu4bu2eMOdxIJ44buK4buQw4nhu6V44buJ4buKxah44buk4buKQ+G7pMO5eOG7pOG7ilDhu4h4w4zhu4jhuqLhu4x44bq6QuG7pnhP4buK4buIeMOTxILDknhV4bum4bq84buMeMOd4bug4buIeMOSw4Phu7Z4w53hu4h44bukxKjhu4zhu4p44bq6SHjDmeG7juG6ruG7jHhFxILhu4jDuXjhu6Thu5Thu4h4VOG7iuG6sOG7iHjigJzhurrDg+G7jOG7injDnUPhu6TigJ14w5Lhurbhu4h4w5Lhu6Dhu4h4w5PEgsOSeFXhu6bhurzhu4x44bukVuG7jMOMeMOJ4buO4buMeMOJ4buKWcO5eMOJw4PDiXjhurjhuqrhu6Z44bukw5rhu4Lhu4x4RcSC4buMeFThu4rEqMOS4buleOG6q8OM4busUOG7iHjhu6TDmuG7gMO5eOG7iuG7kHjhu4rhu5DDiXjhu4zhu4rhuqLhu4zhu4rDuXjDk8SCw5J44buM4buK4bqi4buM4buKw7l4w4nDlOG7jHjhu6Thu5Thu4jDuXjDieG7rnh3w5Lhu5x4w4nDlHd44bukVuG7jMOMeMOJ4buKWeG7peG7peG7pXjhu4zhu4Lhu4x4w7144bukw5rhuqLhu4zDjHjDjOG7iMOD4buOeMOD4buMw7l4w5PEgsOSeMOJ4bqweEXhu6bhu5zhu4h4w5Lhu6Dhu4h44bu04buO4buMw4zhu6V4MuG6tnjhu6Thu4rhu4TDuXjhu4zDjMag4buIeOG7jOG7ikrhu4x4w5Phuqjhu6Z44bukw5rhu4Lhu4x4w5LDg+G7tnjDneG7iHjhu6TEqOG7jOG7isO5eMOS4bq04bukeMOS4buS4buIeMOT4bq0w5Lhu6V44bqr4buK4buIRuG7pnjDk8Wow4nDuXjhu6Thu5Thu4h44buMw4zhu4pN4bul4bul4buleOG7pOG7iuG7lOG7iHhP4buK4buU4buMw4x44buK4buQw4l44buMWeG6ouG7pXjhuqvhu4rhu6zhu4zDjHjDmsag4buIw7l44bq64busUcOJeEXhuqLhu4x4w4zhu4jDg8OSeOG7iuG7iEfhu6bDuXjhurrGoOG7jMOMeOG7jMOM4buK4buIR1R4VeG7puG6ouG7jHjhu6ThuqjDksO5eOG6uuG7muG7jMOMeMOd4buI4buC4buMeMOdxIJ4w4nhu4pMeOG6uMSQ4buMeOG7pEPhu4x44bukSuG7jOG7isO5eOG6uuG7hOG7jHjhu4zhuqLhu7Z44buk4buU4buIeOG6uuG6tnjDmeG7juG6ruG7jHjDjOG7iMOD4buOeMOD4buMeOG7pMOa4buC4buMeMOSw4Phu7Z4w53hu4h44bukxKjhu4zhu4p44buk4buKxILhu4zhu4p44buk4buK4bqu4buOeMOdxIJ44buk4buKV8OJeOG7iuG7iEfhu4x44buM4buK4bumQuG7jHjhu4zhu4rhu6bhu7ZJ4buMeMOd4buIR8OJeOG6uOG6ruG7tnjhu4rhu5DDiXjhu6Thu4rhurzhu454VOG7iuG7rOG7nuG7jMOMeFThu4rDg1R4w5Lhu6Dhu4jhu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34bur4buJ4buU4buIeOG7jMOM4buKTcO5eE/hu4rhu5Thu4zDjHjDicOVeMOMSnjDk8SCeE/hu4rhu5Thu4zDjHjDk8SCw5J44bq64busUcOJw7l4w5Lhu4hJ4buMeMOJ4buKxajhu4zDjHjhu6ThuqJ4T+G7iOG7guG7jHjhu6TDmkp4w53Egnjhu4rhuqLDknjhu4rhu5DDiXjhu4rhu5Lhu4jhu6V4w7RKeMOdQ+G7tsO5eOG7pOG7lOG7iHjDkuG7juG7jMOMeOG7jOG7ilnhu4zDjHjhurrGoOG7jMOMeOG7jMOM4buK4buIR1R44buK4buIR+G7jHjhurrhuqLhu4zDjHjDjOG6pFR4T+G7isOVeE/hu4rhurLhu4x44bukw5rhu47hu4zDjHjhu67hu4zDjHjhurjhu6jhu4zDjHgw4bqr4buJ4buJeE/hu4rhu5Thu4zDjHjhu6RXeOG7pOG7iMO5eMOJ4buKw4Phu4x44buM4bqw4buMw7l44buK4bq24bu2eMOJ4buWeMOM4bq04buMw4x44buK4buQw4l44buK4buS4buIeEXDguG7jMOMeOG7jOG7iuG7iEbhu6Z4T+G7guG7jOG7inhP4buKw4PDiXjhu4zhu4rhuqLhu6bDuXjDksSCeOG7pMOaV8OJeOG7pOG7iOG7hFR4w53EgnjDjELhu4x4w4zhu7Dhu4h44buM4buK4bqq4bukeMOTxIJ4VeG7puG6onhF4bqu4buMeOG6usag4buMw4x44buMw4zhu4rhu4hHVOG7pXjhuqnhu6Lhu4h44buMw4zEguG7tnjDieG7lnjDjOG6tOG7jMOMeOG7pFbhu4zDjHjDieG7isWo4bukw7l44bukVuG7jMOMeMOJ4buKxajhu6Thu6Xhu6Xhu6V4w5rGoOG7iHjDmeG7hnjDicOVeOG7jMOMxILhu7Z44buu4buMw4x44bq44buo4buMw4x4MOG6q+G7ieG7iXjhu6TDmuG7juG7jMOMeMOM4buI4bqw4buMw4x44bq44bqu4bu2eMOZ4buGeE/hu4rhu5Thu4zDjHjDicOU4buMeMOTxIJ4w53huqrhu4x44bq6RnhP4buKw5Xhu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z3eMOZ4buk4bu2w5Phurzhu6F34buk4bq84bu04bukLeG6osOT4buIw4zhu4x1eMOa4buIw4zhu4rhu6TDunfhu6vhu6nDmeG7pMOa4buO4buMw4zhu6vhu4nhu4rEguG7jOG7injhuq3hu47hu4zDjHjFqeG7pOG7ilfDiXjhu4rhu4hH4buMxrDhu6kvw5nhu6TDmuG7juG7jMOM4bur4bupL1Thu6s=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]