(vhds.baothanhhoa.vn) - Được sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương, Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương) nay đã có cơ sở vật chất đồng bộ với đầy đủ phòng học và phòng chức năng được đầu tư trang trang thiết bị hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học. Đặc biệt, nhà trường tự hào vì phòng truyền thống đã được hoàn thiện có quy mô lớn nhất trong khối trường học trên địa bàn tỉnh.
4bqkUUVE4buMxajhu4I6OkFDKnJSO8Wow5RDRDo7MsWow5RBQzvDlDE7LeG7gsWoUlDhu6jEgkThu6QsOjtS4bugMuG6rkPhuqZjVeG7gkThu4xRw5pEw5VWRFBS4buE4buqROG7jijhu4xEOz8sMuG7muG7qEQ7UVnhu6hQRDLhu5YsROG7qD5A4buMROG7jFHhu6pEO1HGoERR4bucRDs/4buY4bqkL1FF4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMqZsOU4buC4buOQ+G6pmM+PeG7jEQ6W0QmLOG7guG7qEQ7S8avROG7jCnhu4JE4buM4buE4buMROG7jEwqROG7jFFT4buoUUQmLDLhu5rhu6hEw5VV4buCRCpRPuG7uOG7qFDhurBEcj8+I+G7qFBEO1Lhu6IsRFHhu67hu4xEbFAsMuG7nuG7qEThuqnhu4REbFDhu67hu4xE4bq0MUlE4buhLEjhu6hQRHI/LOG7qFDhurBEUSwy4buc4buoROG7oSxI4buoUER2PuG7uOG7qFDDgkThu6jhu4IyRMOVSUThu4zhu7BE4buM4bu4RDokRCBOO0Thu4xRTDtEw5XDneG7qFBEw5Lhu7JEIEBSRMOVTTJEw5UpRCpR4bus4buoUERR4buu4buMRCBGRCpR4bus4buoUEThu4xRe+G7jEThu6jDjeG7qFBEw5U+PeG7jETDlU0sRDs+RDs/4buC4buoUEQ7P+G7guG7qFBEO1FSxqA7RMOSVURRUuG7nOG7qETDlUdS4bqwRMOV4buEKkR74buoUEQ7WTtE4buoUSxE4buMTSxE4buORzJEIEZEUeG7ruG7jOG6tkRj4buI4buMRMOSUuG7nDvhurBE4buoUUZEOz8+I+G7qFBEO1tEUUbhu6pEIFREKlHhu6zhu6hQRDs/LDLhu5rhu6hEO1FZ4buoUETDlUlEw5U+PeG7jERR4buqRuG7qEQ7UVLhu5zhu6hE4buM4buwRCYsMkTGr1hExahA4buoROG7qFFMO0Q7P+G7quG7qFBE4bumUVlSRDs/PiPhu6hQRFHhu67hu4xEOz/hu5bhu6hEw5VV4buCRMOSRuG7qEQ7w5rhu6hR4bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6puG6pFLGr1BE4buMxajhu4I6OkFDUuG6q8OU4buoO8OUP0NEOjsyxajDlEFDMFLhu447UcSCROG7gMSQxJAqMeG6rkRRw5RSUFE7xIJEw4rEkMSQKjHhuq5DRDo/4buMQUMvL+G7jOG7juG7qOG6tsOS4buC4buqO1Hhu4Lhu6hRUeG7quG7guG6tiDhu6gv4buOw5Q64bumO+G7qiov4buow5QwOi/DiUXhurrDii/DiUXhu4Dhu47hurzEkOG7gOG6vOG6vMOJ4buAO8OJ4bq84buGw4nFqOG6ui3hu6jDkuG7qC3hurjhurbhu6QqUENE4buCxag7QUNjVeG7gkThu4xRw5pEw5VWRFBS4buE4buqROG7jijhu4xEOz8sMuG7muG7qEQ7UVnhu6hQRDLhu5YsROG7qD5A4buMROG7jFHhu6pEO1HGoERR4bucRDs/4buYQ0QwUuG7jjtRQUPhu4DEkMSQQ0RRw5RSUFE7QUPDisSQxJBDRC/huqbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6q+G7gio7UuG7quG7qEPhuqbhu59R4bus4buoUEQ7Pywy4bua4buoRDtRWeG7qFBEbFAsMuG7nuG7qEThuqnhu4REbFDhu67hu4zhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqmY+G7okQ7P1JES+G7qOG6sEThu6hRw4zhu4xE4buoUUBE4buMWOG7qFBE4bu44buoROG7jCnhu4JE4buoUSLhu6hQROG7qFA+I1JE4buM4buq4buoRMOVSUThu4zhu7BE4buoUVLhu5osRMOV4buw4buoUERQ4buwKuG6sERRUkQ6UuG7qFFE4buMUeG7qkRy4bu0RCYsWeG7jOG6sEQ/TDtE4buoUVLhu5osRDs/PiPhu6hQRFHhu67hu4xEJEThu4zhu4Thu4xEO8Oa4buoUeG6sEQ7UUbhu6hRRDs/4buW4buoROG7jEhE4buoPkDhu4xEw5VJRMOVPj3hu4xEw5Xhu4g7RDvhu5bhu6hEO1HDlOG7qkThu4zhu4Thu4xE4buoUUvhu6hEIE47RMWoVeG7jFFEOl3hurZExKlRWOG7qFBE4buOfeG7qFBExahHUkQkRMOV4buw4bqwROG7jOG7hOG7jEQ7Pz4j4buoUERRUuG7nOG7qEThu6jhu4IyROG7jOG7rOG7qEThu4zhu7BE4buMSEQqUeG7rOG7qFBEOz8sMuG7muG7qEQ7UVnhu6hQRMOV4buiRDs/PuG7qFBEw5JGMkQ7PkTFqFLhu5ws4bqwRFFU4buoUURI4buoUUThu6hR4buKxq9EUFLhu4Thu6pE4buOKOG7jEQ7Pywy4bua4buoRDtRWeG7qFBEMuG7lixE4buoPkDhu4xEIEZEM0Thu4xRU0Q7W0TFqFvhu4zhurBEO1tE4buMPiPhu6hQRDs/4buq4buoUEQ7UcagRFHhu5xEOz/hu5jhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqmcj/hu6rhu6hQRCYs4buERDs/VOG7qFFEMUsyROG7jlvhu6hQ4bqwRHI/PiPhu6hQRDtS4buiLERR4buu4buMRGxQLDLhu57hu6hE4bqp4buERGxQ4buu4buMRMOVSUTFqOG7luG7qEThu6bGoERR4buqR+G7jFFEMUsyRD9S4buW4buoUETGr+G7sjtEKlHhu6zhu6hQRDs/LDLhu5rhu6hEO1FZ4buoUEThu4zhu7BE4buOUuG7nOG7qEQ7U+G7jFFEP+G7suG7qFBEw4rEkMav4bqkOiwq4bqmw4nhuqQvOiwq4bqm4bq2RGPGoOG7qEThu6jhu4Iy4bqwRCBAUkThu6ZS4buoUUQqUVNEw5VNLEQ7PkRQTeG7qEThur7EkMSQRDs/UuG7nCxEw5XDneG7qFDhurBEKlHhu6zhu6hQRDs/LDLhu5rhu6hEO1FZ4buoUEThu4wp4buCROG7qFFGRDs/PiPhu6hQRMOVSUQ7PyREO1FG4buoUUTDlVXhu4JE4buMUcOaRMOVVkQ7USxEUS47RDtR4buCxq9EJizhu4Lhu6hE4buMKeG7gkThu6hRUuG7mixEw5Xhu6pG4buo4bqwRMOV4buyUkQ7P+G7quG7qFBEO8Oa4buoUeG6tuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqr4buCKjtS4buq4buoQ+G6puG6pFLGr1BE4buMxajhu4I6OkFDUuG6q8OU4buoO8OUP0NEOjsyxajDlEFDMFLhu447UcSCROG7gMSQxJAqMeG6rkRRw5RSUFE7xIJE4bq44bq6RSox4bquQ0Q6P+G7jEFDLy/hu4zhu47hu6jhurbDkuG7guG7qjtR4buC4buoUVHhu6rhu4LhurYg4buoL+G7jsOUOuG7pjvhu6oqL+G7qMOUMDovw4lF4bq6w4ovw4lF4buA4buO4bq8xJDhu4Dhurzhu4DDieG7hjvDicOKxJBFxajhu4Yt4buC4buoUS3hu6jDkuG7qC3DieG6tuG7pCpQQ0Thu4LFqDtBQ2NV4buCROG7jFHDmkTDlVZEUFLhu4Thu6pE4buOKOG7jEQ7Pywy4bua4buoRDtRWeG7qFBEMuG7lixE4buoPkDhu4xE4buMUeG7qkQ7UcagRFHhu5xEOz/hu5hDRDBS4buOO1FBQ+G7gMSQxJBDRFHDlFJQUTtBQ+G6uOG6ukVDRC/huqbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6q+G7gio7UuG7quG7qEPhuqZmUuG7nCxEOz8+JOG7qFBEcj8+I+G7qFBEclLhu6IsRFHhu67hu4xEbFAsMuG7nuG7qEThuqnhu4REbFDhu67hu4xELURyUU0yRGxQLDLhu57hu6hEclLGoOG7qEQ7P1NEUFJAUkQ7UVLhu5wsRCDhu5pEw5J74buMRDs+PeG7qFBEw5XDneG7qFBEIEZE4buMSyxE4buMUSwy4buc4buoRCDhu5pE4buoUD4jUkThu4Lhu6hRRFEh4buoUETDlT494buMRMOV4buIO0Q74buW4buoROG7jFHhu6pEOz8+I+G7qFDhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqm4butQFJEw5JZROG7jCjhu4xEw5U+PeG7jEQ7U+G7qFFEO+G7quG7hOG7qERRRlJEUeG7rOG7guG6sEQqUeG7rOG7qFBEOz8sMuG7muG7qEQ7UVnhu6hQRGxQLDLhu57hu6hE4bqp4buERGxQ4buu4buMRFDDncavROG7jOG7sEThu6hRUuG7mixE4buO4buC4buoUUTGryjhu4xEUFFSROG7jkwsROG7qFEi4buoUEQ6W0Thu6ZS4buc4buoRMWoVeG7jFFEOl1EJizhu4Lhu6hEOz/hu67hu6hQROG7jCnhu4JEJizhu5ZEUT7hu7jhu6hQROG7oSxI4buoUERyPyzhu6hQRC1E4buo4bu4UkQ6UuG7qFFEP+G7gkThu6hQPiNSROG7guG7qFFEUSHhu6hQRGxQLDLhu57hu6hE4bqp4buERGxQ4buu4buMRMavRkQ74buW4buoRDss4bu0UkThu4wp4buCROG7guG7qFFEw5VJRFDDjOG7qETFqFLhu5rhu6hEIEBSROG7qFBYUkQ7Pz4j4buoUEQ7UuG7oixEUeG7ruG7jEThu4wp4buCRDFJROG7qFFGRDt9RFBN4buoROG7qF3hu4JEO1HGoEThu6Y24bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6puG6qeG7luG7qEThu4xH4buoUUThu4zhu4Thu4xEOz5ExahS4bucLEQgRkRRVOG7qFFESOG7qFFEJiwzRMOS4buELEQmLOG7gkThu4zhu4Thu4xEO1EjUkThu6Y04bqwROG7plFY4buoUERQUuG7guG7qEQqUeG7rOG7qFBEOz8sMuG7muG7qEQ7UVnhu6hQRDs/JEThu6jhu5bhu6hETOG7qEQ7Pj3hu6hQRFHhu7jhu6hEIEBSRMOSe+G7jEQ7Pj3hu6hQRMOVw53hu6hQRGxQLDLhu57hu6hE4bqp4buERGxQ4buu4buMRMOVPj3hu4xEw5Xhu4g7RFBSIuG7gkRR4buCUkTDknvhu4xEOz/hu4Lhu6hRRDs+I+G7qFBEOlLhu6hRRMOV4buy4buoUOG6tuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqbhuql74buMRDs/4buC4buoUUQ7UXtE4buoUUw7RMWoRkTigJzEqVFY4buoUERQUuG7guG7qEQ74buEUkQ7R+G7qkQ7P07hu6hEw5VV4buCROG7n1FGROG7hVHhu5Aq4bqwRGZGxq9EcMOd4buoUEThu4xRUsag4buoRDtRw4zhu6hQ4oCd4bq2RHI/4buW4buoROG7qOG7muG7qEThu4wp4buCRMOSe+G7jEQ7P+G7guG7qFFE4buoRjJExahGRFFU4buoUURI4buoUUTDkuG7qsavRMOVR+G7qEThu4wp4buCRFBS4buI4buMRGs3RMOV4buE4buoUUQqUeG7hEThu4Thu4xExahS4bucO0QkROG7jOG7hOG7jETDlVLhu6LGr0Q7P+G7ruG7qFBEMsagLERQUuG7guG7qkQ7UVjhu6hQROG7jCnhu4JEO8Oa4buoUURyUeG7guG7qFFEZuG7sOG7gkTFqEZEZkbGr0Rww53hu6hQRCBGROG7n1FGROG7hVHhu5AqRDs/4buq4buoUEThu4zhu4Thu4xE4buoUEYyRMSQ4bq4RC1ExJDhurov4bq6L0Xhu4bDiuG6vEThu6hR4buKxq9E4buMw4w7RMOVeztEOltE4buMUVJEIFLhu5zhu6hEIOG7mkQ6e+G7jEThu6hQPiNSRCBGRDp74buMROG7jFHhu6pE4buMUVLGoOG7qEQ7Pz4j4buoUETGr1Lhu5rhu6hEbOG7gsav4bq2ROG7rUBSRDtS4buoUUQ7UU3hu6hE4oCcxq/hu7I7RDtM4buMROG7plFY4buoUETDlVLhurBExq/hu7I7RMWoMkThu6ZRWOG7qFBEPyNS4oCd4bqwRGxRS+G7qEThu45L4buoRHJR4buC4buoUURm4buw4buCROG7qOG7sFJE4buMUSzhu6hQRCBGROG7qFFL4buoROG7jkvhu6hEMUlE4buhLEjhu6hQRHI/LOG7qFBE4bq0USwy4buc4buoROG7oSxI4buoUER2PuG7uOG7qFDDgkThu6jhu7BSRD9S4buW4buoUETDlUlEw5Lhu4TGr0Thu4xRWTvhurBE4bumUuG7luG7qEThu4w+4bu44buoUEThu4xRWeG7qFBEOz9IRMOVVeG7jFFEOz/hu5bhu6hExq/hu65SROG7jCzhu6hQRMOVPiPhu6hQ4bqwRFDhu7AqRCpRTeG7qETFqEbGr0Thu6jhu5bhu6hE4bumUVNEO1HGoETGr0BSRDs/4buq4buoUEQqUeG7quG7qFBEOz9G4buqROKAnOG6qcOM4buoRD/hu7hSRMav4buEMkTDkuG7gjJEazfigJ3hurZE4buFUiLhu4JEOz9O4buoRMOVVeG7gkThu6ZRWeG7jETFqFLhu5w7REwyRMWoRkRRVOG7qFFESOG7qFFEO1FSxqAsROG7qFLhu5bhu6hEbFAsMuG7nuG7qEThuqnhu4REbFDhu67hu4xEw5VJROG7jjzhu6hQROG7jEjGr0TDksON4buoUEQmLOG7gkTFqEbhu6hEw5Lhu6rGr0TDlUfhu6jhurBEUVJEOlLhu6hRRDtRS+G7qETGr1Thu6hRROG7jFHDlEThu4xRJEThu4xR4buqROG7jOG7hOG7jETDlMavROG7qFFW4bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6puG6pFLGr1BE4buMxajhu4I6OkFDUuG6q8OU4buoO8OUP0NEOjsyxajDlEFDMFLhu447UcSCROG6vsSQxJAqMeG6rkRRw5RSUFE7xIJE4buG4bq44bq4KjHhuq5DRDo/4buMQUMvL+G7jOG7juG7qOG6tsOS4buC4buqO1Hhu4Lhu6hRUeG7quG7guG6tiDhu6gv4buOw5Q64bumO+G7qiov4buow5QwOi/DiUXhurrDii/DiUXhu4Dhu47hurzEkOG7hsSQ4bq8ReG6uDtF4bq+xJDhu4bFqOG6vi3hu6jDkuG7qC1F4bq24bukKlBDROG7gsWoO0FDY1Xhu4JE4buMUcOaRMOVVkRQUuG7hOG7qkThu44o4buMRDs/LDLhu5rhu6hEO1FZ4buoUEQy4buWLEThu6g+QOG7jEThu4xR4buqRDtRxqBEUeG7nEQ7P+G7mENEMFLhu447UUFD4bq+xJDEkENEUcOUUlBRO0FD4buG4bq44bq4Q0Qv4bqm4bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqvhu4IqO1Lhu6rhu6hD4bqmcj494buoUEThu4Lhu6hRRFEh4buoUERsUCwy4bue4buoROG6qeG7hERsUOG7ruG7jEQ64buURMavSVJEw5VSROG7jCHhu6hQROG7qMONxq9EO1Hhu4Thu6hQ4bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6puG7nUTDknvhu4xEOz/hu4Lhu6hRRDs+I+G7qFBEO1F7RMOJRMWoRkTigJzEqVFY4buoUERQUuG7guG7qEQ74buEUkQ7R+G7qkTFqEAqRFHhu67hu4xE4buC4buoUURRIeG7qFBEbFAsMuG7nuG7qEThuqnhu4REbFDhu67hu4zigJ3hurZE4butQFJE4buoUSLhu6hQRFFU4buoUURI4buoUUTDlT494buMRCpR4buE4buMRFHhu67hu4LhurBE4buM4buwRDtR4buiRDtRTDJEw5U+PeG7jEThu6ZRLOG7qFBE4buMSOG7qFFExahG4buoUEQxSUQ7Pz5A4buMROG7plFSRMOSVURQUuG7iOG7jERrN0Thu6jhu5DGr0TDkuG7sMavRCpR4buERFHhu6pHUkThu4w84buoUEQ/TDtEw5Xhu7ZSRDLhu5bhu6hEw5JU4buoUeG6tkTEqVFSRMOV4buw4bqwRGxQLDLhu57hu6hE4bqp4buERGxQ4buu4buMRCB94buCRMOSPkDhu4xEOuG7guG7qFBEOyzhu7RSREXhurpEIEZEw5Xhu4Lhu6hQRMWoRkRR4buu4buMRDpS4buoUUTFqEAqROG6uuG6qUThu4wp4buCRHI/PiPhu6hQROG7n3LhuqtxROG7oSxI4buoUERyPyzhu6hQ4bq2RGxQLDLhu57hu6hE4bqp4buERGxQ4buu4buMRMWoRkTGr+G7sjtEUeG7ruG7jEQ6UuG7qFFE4buMUcONxq9E4buoUOG7quG7guG7qOG6sEQ/TDtEUeG7gjJEUFIuKkTDlSVEw5JH4buoRMOSw6jhurZEclLhu6hRRDtRTeG7qETDleG7sEThu4xG4buoUETDlT494buMRGxQLDLhu57hu6hE4bqp4buERGxQ4buu4buMRCpR4buEO0RRLDJE4bumUVJEO1FMMkThu6hRIuG7qFBEw5TGr0Thu6hRVkTDleG7guG7qFBEUOG7iCpEUVLhu6LGr0Thu6hQLDJEOz8+QOG7jETGrz7hu4JEw5Lhu6rGr0Thu4wp4buCROG7puG7mEQ7USHhurZE4butVEQgTjLhurBEO1Hhu4IyRCBUROG7qFDDnVJEOz/hu6rhu6hQRFFNxq9EOz8uRE/hu6hE4buMUeG7qkThu4Lhu6hEO+G7qkbhu6jhurBEbFAsMuG7nuG7qEThuqnhu4REbFDhu67hu4xEw5VJROG7jFFHMkQmLOG7gkThu4zhu4Thu4xE4buoUUZEUUbhu6hQRDHhu7DGr0TFqE3hu6hExag+PTtEw5U+4buCROG7qFFS4buaLETDlMavROG7qFFWRCDhu5pEUU3Gr0Thu4wp4buCROG7qFFGRMavVOG7qFHhurZE4bqrUeG7qkTDlcag4buoROG7plFSRMOSVUTGr0w7RMav4buELEQmLOG7hEThu6hRUuG7mixEIFREw5JVRMavSOG7qFFEw5Lhu6rGr0TDksOM4buoRDs/PkDhu4xE4buoUFvhu4zhurBExq9AUkThu4xRVSxE4buoUMOdUkQy4buW4buoRCBGRFFSRDpS4buoUUQgRuG7qkThu6hQRjJEOuG7gixEw5Xhu7DhurZE4buFUVJE4buoUU7hu6hEOltEUVJEOlLhu6hRROG7jOG7guG7qkThu4xIREwy4bqwROG7qFBGMkTEkEUv4buGL8OJxJBFw4rhurBEbFAsMuG7nuG7qEThuqnhu4REbFDhu67hu4xEw5VJRMOVPj3hu4xE4bqrUSlEO1Xhu4xRROG7qD5A4buMRDs/LDJEO+G7iOG7qFBE4buO4buC4buoUURRUuG7nCxEOOG7qFFEUSHhu6hQRGpb4buMRMWoPj3hu6hQRCA8RDs/4buC4buoUERsUUvhu6hE4buOS+G7qEQ7P+G7quG7qFBEO1EjUkThu6Y0ROG7plHhu4Thu6hQROG7jFFSxqDhu6hE4buMUVnhu6hQRGs34bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6pmZS4bucLEQ7Pz4k4buoUERyPz4k4buoUEQ7UuG7oixEUeG7ruG7jERsUCwy4bue4buoROG6qeG7hERsUOG7ruG7jEQtRDtRTTJEbFAsMuG7nuG7qERyUsag4buoRHI/U0QqUUzhu6hE4bumUSRSROG7jFHhu6pEw5JSxqA7xIJE4oCccn1E4bumUVJEKlHhu6zhu6hQRDs/LDLhu5rhu6hEO1FZ4buoUETDlT494buMRMOVPuG7gkQgRuG7qkQ6XUThu44o4buoUOG6sEQqUeG7quG7qFBEOz9G4buqRDtRUkTDlSzhu4JE4oCcYkcyRDtZO+G6sERR4buu4buMRDtZO+KAnUQ7P+G7quG7qFBE4buoUUZEOz8+I+G7qFBEOz8kROG7qOG7luG7qEThu6ZRU0Q7UcagRFHhu7jhu6hEUcSo4buo4bq2ROG7nUThu4zhu4Thu4xExahAKkTFqEDhu6hE4buoUEYyROG7jEbhu6hQROG7jOG7sEThu6hRUuG7mixEw5TGr0RR4buu4buMRDpS4buoUUQy4buWLEQ7UVPhu4xRRMavWOG7qERR4buu4buMRMWoVeG7jFFEOl3hurZE4bqp4buW4buoROG7jEfhu6hRRFHhu6pG4buoRDtRUuG7nOG7qETDkkZSRDtOKkThu4zhu4Thu4xExq9Y4buoRCDDjeG7qERR4buw4buC4bqwROG7jOG7hOG7jETDlMavROG7jOG7rOG7qETDlcON4buoUEThu6YzRMWoRsavROG7qFFS4buaLEQgUuG7nOG7jEQ7WTtEJEQ7Pz4j4buoUEThu4w84buoUEThu6hRPkQkROG7qFFG4bq2RGzhu5rhu6hE4buoxqAqRFHhu67hu4xEw5U+I+G7qFBEIEZEUeG7qkc7RMOV4buy4buoUETDleG7slJE4buMKeG7gkThu6hRRkQ7Pz4j4buoUEQgVEQ7UcagROG7jDzhu6hQRDtZO0TFqOG7luG7qETDleG7hOG7qFBE4bum4bui4bq2RGZNLERRxqA7ROG7jOG7hOG7jERR4buu4buMRDpS4buoUUQ7P+G7quG7qFBEOz8+I+G7qFBEw5Xhu5osRMOVSUQ7USzhu7Lhu4xEw5JGUkRR4buEO0TigJxsUCwy4bue4buoROG6qeG7hERsUOG7ruG7jEQtROG7qFA+I1JEO1FSxqAsROG7qFLhu5bhu6hE4buOPOG7qFBE4buMSMav4oCd4bqwRCBGROG7jFHhu6pEw5XGoOG7qEThu6jhu4IyRMOSRlJEUeG7hDtETDJEw5VJRDs/JEQ7UUbhu6hRRMavRuG7qETDlcOd4buoUEThu4zhu4JExq/hu7ZSROG7plFSROG7qFFGRDs/PiPhu6hQROG7jOG7sEQ6W0Thu6ZS4buc4buoRMOV4buI4buMRMOSUuG7nDvigJ3hurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKjgsO1Hhu6o/Q0Q6OzLFqMOUQUM7w5QxOy3hu4LFqFJQ4buoxIJEP1JQUTvhuq5D4bqma+G7glJE4butLFLhuqQvKuG6pg==

Mai Vui

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]