(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngoài tham gia công tác ôn và coi thi, nhiều giáo viên vùng cao được điều động tham gia chấm thi tốt nghiệp THPT. Với các thầy cô, đây là công việc nhiều áp lực, song với tinh thần, trách nhiệm cao, mọi nhiệm vụ đều đã được hoàn thành.
4buxxKjhu7XDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmmpKxajhu4zhur554but4bux4bumxajhu6TDlMOV4buI4butYuG7qsSCw73EqMOow73DksSoxqDDleG7iMO9w5Xhu4jEqE7DveG6uuG7rMSCw73DlcSo4buyw5Xhu4jDveG6usagw73hu4hK4bquw5TDveG7tOG7qsOV4buIw73hurrEgsOU4buxL+G7psWo4bukw5TDleG7iOG7reG7sS/EqOG7teG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5rhurHhur7EguG6vHnhu63hu7Hhur7hu47hu61j4buIw5ThurBKw73FqMSoxILhu47DveG7iErEgsO94bq6xqDDleG7iMO9xajhuq7hurrDvcagw5XDveG7tOG6sMO94bq6w5RKw73FqMSoSuG7p8O9w5XEqEpIxq/DveG7iErhuq7DlMO94bu0SkbDlcO94bu04buqw5Xhu4jDveG6usSCw5TDvcOKVlPhurrDvcOKSkjGr8O9w4rhu6LDleG7iMO9xajEqMSC4buOw73hu4hKxILDveG6usSoQ+G7jsO9xajEqErDvcWo4buaxajDvcOV4buIxKhKScOaw71q4bqxw6xqxanDveG7k1FKw73hurrhuq7hurrDvcWoxKhEQMO94bq6xqDhu6fDvcOKQkDDveG7jOG6sMO94bq6xqDDleG7iMO94bu0SknhurrDvcOVxKhKSMavw73huq7DmsO94buMWeG6uuG7p8O94bumw5TDleG7iMO94bu0UUrDvcWoSsOVxKjDvcWoxKhEw5Xhu6fDvcWo4buk4bqu4bq6xKjDvcOVxKhKSeG7jsO94bq6xILDlOG7p8O94buO4buYSsO9w5XEqEpJ4buOw73hu7Thu7DDvcOKSMavw73DiuG6tMO9w4pWU+G6usO9xKjDlOG6sMOVw73FqMSo4bqww5XEqMWp4buxL+G6vuG7juG7reG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oxw5ThurxAeeG7reG7seG6vuG7juG7reG7sUrhu47hu4jDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXlKMuG6vsOVxajhur7hu6R5w73hu6bFqEDhu4zhur5xeeG7tkrhurzFqMSow7nDvcOAw4Hhu7PDmuG7uOG7pcO9xKjhur5K4buIxKjFqMO5w73huqDhu7Phu7nDmuG7uOG7pXnDveG7puG7pOG6unF5Ly/hurrhurzDlcWp4bq4xILDlMWoxKjEgsOVxKjEqMOUxILFqeG7tMOVL+G6vOG6vuG7psOSxajDlMOaL8OV4bq+4bu24bumL+G7t+G7t+G7ueG7sy/hu7fhu7PDgeG6vOG7t+G7tcOB4bu5QeG7tUHFqMOD4buzw4Phu7nhu7nhu4zhu7PFqcOTw5rhu4jDuuG7pHHhu7lB4bu1ecO9xILhu4zFqHF5YuG7qsSCw73EqMOow73DksSoxqDDleG7iMO9w5Xhu4jEqE7DveG6uuG7rMSCw73DlcSo4buyw5Xhu4jDveG6usagw73hu4hK4bquw5TDveG7tOG7qsOV4buIw73hurrEgsOUecO94bu2SuG6vMWoxKhxecOAw4Hhu7N5w73EqOG6vkrhu4jEqMWocXnhuqDhu7Phu7l5w70v4but4buxL+G6vuG7juG7reG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oyxILDmsWoSsOUw5V54butMsagw73huqtGw71qxKhNw73hu5NCw5XDvSbDlcSow73hu6lq4bukVlLDleG7iMO9auG6scOsasO94buLxq/EgsOVw73EqVDDleG7q8O9xKjhu6DDvcWo4bukU8O9xKjhu5jhurrDveG7pkrDlcSow73GoMOVw73FqMSoSsO9xajhu5rFqMO9w5Xhu4jEqEpJw5rDvWrhurHDrGrDvcOVw4Lhu47DveG7t+G7s+G7t+G7t8Wp4buxL8Oa4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmjHDlOG6vEB54but4bux4bumxajhu6TDlMOV4buI4butMcSQw5XDveG7pOG7osOVw73hu7RRSsO9w5XEqEpJ4buOw73hu7Thu7DDveG7juG7qsSCw73EqMOo4buxL+G7psWo4bukw5TDleG7iOG7reG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oxw5ThurxAeeG7reG7k1FKw73hurrhuq7hurrDveG6vuG7jsO9xKjhu5jhurrDveG7pkrDlcSo4bunw73hu47hu6rEgsO9xKjDqMO94buM4bqww73DksSow5ThurLDleG7iMO9xajEqFJKw73hu4hKxILDlcO9w5Xhu4jEqE7DvcOV4buIUErhu6fDvcWoxKhWw73hu4hK4bq0w5XDvcOKw43DveG7jENAw73DiuG6sMO94bq6xKjDlMO94buO4buixajDvcOVw4Lhu47DvcSo4buY4bq6w73hu45RSsO9w4pEQMO9xKhXw5Xhu4jDvcOSxKhUSsWpw71qxKhHw73DlcSoVsOV4buI4bunw73hu7RRSsO94bq64bqu4bq6w73FqMSoREDhu6fDveG6usagw73hu4hK4bquw5Thu6fDvcOSxKjDlOG6ssOV4buIw73FqMSoUkrDveG7iErEgsOVw73DleG6sEDDveG7jOG6tkrDveG6uuG7kMO9w5XEqEpIxq/DveG6usagw5Xhu4jDveG7tEpJ4bq6w73DmcavxILDlcO9xajhu6Thu5jDleG7iMO94bq6RMOVw73DmsSo4bqySsO9xKjDlOG6sMOVw73FqMSo4bqww5XEqMWp4buxL8Oa4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmjHDlOG6vEB54butMsagw73hurHhurDDvWrEqE3DveG6qcSoxq9ARsOV4bunw73hu4hK4bquw5TDveG7tEpGw5XDveG7jsagw5XDvWPhu4jhu7LDveG7tMOCw5Xhu6fDvWrhu6RWUsOV4buIw71q4bqxw6xqw73hu4vGr8SCw5XDvcSpUMOVw73hu6nEqMavQEnDlcO94buLxq/EgsOVw73EqVDDleG7q8O94bq6xKhKxILDveG7puG7gsO5w71q4bukw5TDleG7iMO9xajEqFJKw73hu4hKxILDlcO9w5Xhu4jEqE7DvcSow6jhu6fDvcOVR8avw73DksSoxqDDleG7iMO9xajEqMSC4buOw73hu4hKxILDveG6usagw5Xhu4jDvcWo4bqu4bq6w73hurrDlErDvcWoxKhK4bunw73hurrhuq7hurrDvcWoxKhEQMO94bq6xqDDveG7iErhuq7DlMO94bq64buuw5Xhu4jDvcWoxJDDmsO9xajhu6TGr8OV4buIw73hurrEqMOUw73EqMOU4bq2xajDvcOK4buiw5Xhu4jDveG6uOG7nErDveG6vFZVw5Xhu4jDveG6usSoxq9ARsOVw73hu47GoMOV4bunw73DleG7iMSoSknDmsO94bu04buwxanDvTThuqzhurrDveG6uEpJxajhu6fDveG7tFFKw71ARsavw73hurpExq/DveG6uuG7rMSCw73hurrEqFZQw5Xhu4jDvcWo4bukTMOVxKjDveG7jlFKw73hu4xRw5rDveG7teG7s8O9w4pWU+G6usO9xajhu6RKw43DlcO9w5LEqMSCSsO9xahYw73DlcOC4buOw73EqOG7mOG6usO94bu34buz4bu34bu3w70tw73hu7fhu7Phu7fhu7nhu6fDvcWoxKhSSsO94buISsSCw5XDvcOV4buIxKhOw73DleG7iFBKw73hurrhu6zEgsO94bq64bqu4bq6w73hu4hK4bquw5TDveG7tEpGw5XDveG6uuG6sMOV4buIw73FqOG7pFTDvcOVRsOVw73hur7DlMO9xKjhu4bDmsWp4buxL8Oa4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmjHDlOG6vEB54butaljDveG6usav4buaSsO9w5XDguG7jsO9xKjhu5jhurrDveG7t+G7s+G7t+G7tcO9LcO94bu34buz4bu34bu34bunw73hurrGoMO94bqpxKjGr0BGw5XDvcOKVlPhurrDvcOVxKjhurDDvcWo4bukVlLDleG7iMO9xahKw5XDvcWoVlTDleG7iMO9w5rEqELDlcO94bq6xqDDleG7iMO9w5XEqEpJ4buOw73hu7Thu7DDvcagw5XDvcWoxKhKw73FqOG7msWow73DleG7iMSoSknDmsO9auG6scOsasO94bq6xKjDlMO9xKjhu5jhurrDveG7pkrDlcSow73DksSo4buaSsO94buMUcOaw73hu7Xhu7fFqcO94bqpxKhKw73DlcOC4buOw73EqOG7mOG6usO9w5JHxajDvcWoxKjhu6jhurrhu6fDveG6usagw73hu7TDicOVw73FqEpHw5rDvcWo4buw4bq6w73DiuG7nMOV4buIw73EqOG6sMOVxKjDveG6uuG7qsOV4buIw73hurrhuq7hurrDveG7pk/DvcWow53DveKAnOG7tFZTxajDveG7tOG7rsO94buOxqDDleKAncWp4buxL8Oa4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmjHDlOG6vEB54but4oCcMsagw5Xhu4jDvcWo4bqu4bq6w73GoMOVw73FqMSoSsO9VMO9xajhu6RWUsOV4buIw73DleG6sMOUw73hurrhu67DleG7iMO94bq64buQw73hu6ZZw73hu7RDxajDveG7tOG6suG7p8O94bumw5TDleG7iMO94bu0UUrDveG7jFnhurrDvcSo4buY4bq6w73FqOG7pMavw5Xhu4jDveG6uEzDlcSow73hurrhu6zEgsO9xKjhu5jhurrDveG7pkrDlcSow73hu7ThurDDvcOK4bqs4bq6w73FqOG7pFbDleG7iMO9w5LEqEvDvcSoxJDGr8O9w5LEqMavw73hu7RZ4bq6w73hu45KSMOVw73DleG7qErhu6fDveG7plnDveG7tEPFqMO94bu04bqyw71DQMO9w5XEqFbDvcWow4LDleG7iMO94buMRsOVw73hurjhu6JKw73DmsSoRMOVxanDvWPEqOG7ssOV4buIw73DleG7iOG6sEDDvcWoxKhSSsO9xahKR8Wow73DksSo4bqk4bq6w73DleG7iMSoSknFqOG7p8O9w5XhuqTDleG7iMO94buOVsSCw73FqMSoQ8Wow73FqMSoVlLDleG7iOG7p8O9w5nGr+G6tMOV4buIw73DilZSw5Xhu4jDvcOKR8OVw73FqOG7pFZSw5Xhu4jDveG6uuG7rMSCw73hurrhuq7hurrDveG6vuG7jsO9xKjhu5jhurrDveG7pkrDlcSow73hu7ThurDDveG7iErhuq7DlMO94bu0SkbDlcO94bq64bqww5Xhu4jDvcWo4bukVMO9w5VGw5XDveG7iErEgsOVw73DlcSCw5XFqcO94buTTMO94bu0xJBA4bunw73hu6ZPw73hu6bhu5rDveG7jFHDmsO94bq64buuw5Xhu4jDvcOSxKjGoMOV4buIw73DilZT4bq6w73hurzGr0DDvcWo4bukTMO9w4pIxq/DvcOK4bqsw5XigJ3hu6fDveG6usagw73huqnEqMavQEbDlcO94bq44bui4bq6w73hurjhurbhurrEqMWp4buxL8Oa4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmjHDlOG6vEB54butasSo4bq+w5TDveG6usagw73huqnEqMavQEbDleG7p8O94bu0UUrDvcSo4buY4bq6w73hu6ZKw5XEqMO9w5LEqMavw73hu7RZ4bq6w73hu45KSMOVw73DleG7qErhu6fDveG6uuG6ruG6usO9xajEqERA4bunw73hurrGoMO94bum4buEw73FqEpHw5XDvcSo4bqww5XEqMO9w5LEqOG6ssOUw73hu6bhuq7FqMO9w5Xhu4jGr0BJw5XDveG7tOG7mMOV4buIw73hurrhu6zEgsO94bq64bqu4bq6w73hur7hu47DvcOKw43DvcOaxKhCw5XDveG7jMOU4bq2SsO94bu04bqww73hurrhu5DDvcOaxKhWUMOV4buIw73DmsSo4bquw5rDveG7iErhurLDleG7iMO94bq84bq2QMO9w5rEqOG7qsO9xKhTw5rFqcO9Y0fGr8O9xKjhu5jhurrDveG7pkrDlcSow73hurrEqE7DveG6uuG7kMO9w5Xhu4jGr0BJw5XDveG7tOG7mMOV4buIw73hurxZw73FqMSoSsO9xajhu5rFqMO9w5Xhu4jEqEpJw5rDvWrhurHDrGrhu6fDveG7iErhuq7DlMO94bu0SkbDlcO94bum4buEw73FqMSQw5rDvcWo4bukxq/DleG7iMO9xqDDlcO9xajEqErDveG6usSow5TDveG6uuG6ruG6usO94bq+4buOw73DlcSo4buyw5Xhu4jDvcOSSkfDlcO9xajEqFfhurrDveG6ulDDveG6uOG6ssOV4bunw73hurzDjMO9xKhKw43Gr8O9w5XEqEPFqMWpw73hu5NRSsO9xKjhu5jhurrDveG7pkrDlcSow73hu7RYxILDvcagw5XDvcWoxKhKw73FqOG7msWow73DleG7iMSoSknDmsO94bu0WMSCw73hu7jhu4DFqMO9xajGr0DDjcOVw73DiuG6tkrDvcSo4buY4bq64bunw73FqMSoREDDveG6usagw73hu6bhu4TDveG6rsOaw73hurzhu7DDleG7iMO94bq6xKhKR8OVw73hu4xWU+G6usO94bukSkbDleG7iMWpw71j4buIw5ThurBKw73hu4hK4buow5rDvcSo4buY4bq6w73hu6ZKw5XEqMO9w5XhuqThu47DveG7tOG7ssOV4buIw73DkkpHw5XDvcWoxKhX4bq6w73hurpQw73hurjhurLDleG7p8O94bq64bqu4bq6w73FqMSoREDDveG6usagw73hu6bhu4TDveG6uOG7nErDveG6vFZVw5Xhu4jDvcWoxKhG4buOw73DkkpHw5XDvcWoxKhX4bq6w73DlULDleG7iMO94bq6xILDlMO9w4rDjcO94bq64bqu4bq6w73hur7hu47DveG6uuG7kMO94bumWcO94bumw5TDveG7puG6rsOVxKjhu6fDvcOK4buaSsO94bq6xKhKR8av4bunw73hu4xKRsOVw73EqEnDveG7jlTDveG7pOG7osOV4buIxanhu7Evw5rhu63hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOaMcOU4bq8QHnhu63hu7FK4buO4buIw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5SjLhur7DlcWo4bq+4bukw73hurzFqMSoxq/hu47hurh5w73hu6bFqEDhu4zhur5xeeG7tkrhurzFqMSow7nDveG6ouG7s+G7s8Oa4bu44bulw73EqOG6vkrhu4jEqMWow7nDvcOB4bu54bu5w5rhu7jhu6V5w73hu6bhu6ThurpxeS8v4bq64bq8w5XFqeG6uMSCw5TFqMSoxILDlcSoxKjDlMSCxanhu7TDlS/hurzhur7hu6bDksWow5TDmi/DleG6vuG7tuG7pi/hu7fhu7fhu7nhu7Mv4bu1w4PhuqDhurzhu7fhu7XDgOG7ueG7ueG7s8OBxajhu7Xhu7XhuqBB4bu14buM4buzxanDk8Oa4buIw7rhu6Rxw4HDgMOBecO9xILhu4zFqHF5YuG7qsSCw73EqMOow73DksSoxqDDleG7iMO9w5Xhu4jEqE7DveG6uuG7rMSCw73DlcSo4buyw5Xhu4jDveG6usagw73hu4hK4bquw5TDveG7tOG7qsOV4buIw73hurrEgsOUecO94bu2SuG6vMWoxKhxeeG6ouG7s+G7s3nDvcSo4bq+SuG7iMSoxahxecOB4bu54bu5ecO9L+G7reG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oyxILDmsWoSsOUw5V54butMsagw73hurHhurDDvWrEqE3DveG6qcSoxq9ARsOVw73hu6nFqMSoV8O9w4HDvcWoWMO9xajhu6Thuq5Kw73DmcavxILhu6vDvcWoxKjEguG7jsO94buISsSCw73hurrGoMOV4buIw73FqOG6ruG6usO94bq6w5RKw73FqMSoSsO9xajhu5rFqMO9w5Xhu4jEqEpJw5rDvcWo4bq2SsO94bqx4buiSsO9w4rhu5zDleG7iMO9xajEqErDvWrhu6RWUsOV4buIw71q4bqxw6xqw73huqvEgsOV4buIw70yxKjhuq7DlcSoxanhu7Evw5rhu63hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOaMcOU4bq8QHnhu63igJwyxqDDleG7iMO9xajhuq7hurrDveG6usOUSsO9xajEqErDvcWo4buaxajDvcOV4buIxKhKScOaw73hu7RRSsO94bq6xKjhu6jDleG7iMO9xajGoErDvcOK4bq0w73FqOG7pFTDvcWoxKjhurDDlcSow73DleG7iMSoSknDmsO94bu04buww73FqMSoxq9Ew5XDvcWoxKjhu7DhurrDvcOVRsOVw73hurpXw73FqMSoWeG6usO9xKhKScOVw73FqMSo4bq+w5TDvcOZxq9Aw73hurrEqEfDvcWoxKhKxanDveG7k1FKw73hurjhurLDlcO9xajEqELDleG7p8O9xajGoErDveG6uuG6suG7jsO9xajEqENAw73hurrGoMOV4buIw73hu7RKSeG6usO9w5XhurBAw73hu4zhurDDvcOVxKhKSeG7jsO94bu04buww73FqMSoVlLDleG7iMO94bu4xq9ARsOVw73DlcSoVsOV4buIw73hurrhu67DleG7iMO94buM4bqww73FqOG7pOG7mMOV4buIw73FqOG7pOG6ruG6usSo4bunw73hu7RMw73hurrEqE7DveG6ukTDlcO94bumUMO94bumxq9DxajDveG7juG7osWow73hurrEqOG7qMWow73FqMSoxqBKw73hurrhu67DleG7iMO94bq64buQw73FqMSow43DveG6ssOVxKjDvcSoVlTDleG7iMO9xahRSsO94bq6xKhDxajDveG7jFZTw5Xhu4jDveG7tOG6sMO94bumWcO9xILDlcO9xajDlOG6sMOVw73hurrhu6zEgsO9w5I9w73FqMSoSuKAneG7p8O94bq6xqDDveG6qcSoxq9ARsOVw73hurrEqErEgsO94bum4buCxanhu7Evw5rhu63hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOaMcOU4bq8QHnhu63hurHDlOG6sMOVw73FqMSo4bqww5XEqMO94bq6xqDDleG7iMO9xajhuq7hurrDveG6usOUSsO9xajEqErhu6fDveG6usagw73hu4hK4bquw5TDvcWo4bukVlLDleG7iMO94bu04buqw5Xhu4jDveG6usSCw5TDveG6seG6sMO9asSoTcO94bqpxKjGr0BGw5XDvcWoSkfDmsO9xajhu7DhurrDvcOKVlPhurrDvcOKSkjGr8O9w4rhu6LDleG7iMO9xajEqMSC4buOw73hu4hKxILDveG6usagw5Xhu4jDvcWo4bqu4bq6w73hurrEqEPhu47DvcWoxKhKw73FqOG7msWow73DleG7iMSoSknDmsO9auG6scOsasO9xajhurZKw71q4bukxq/DleG7iMO9xahC4buOw73huq9K4bquw5TDveG6vOG7sOG6usO9xajEqFZSw5Xhu4jDveG7uMavQEbDlcO9xahOw5XEqMO9asSoxILDlcSow73hurHhu5DEgsWpw70yxqDDleG7iMO94bu0SknhurrDvcOV4bqwQMO9w5Lhu4DDlMO94bq84bqwSsO94buIRMOVw73hu47hu6LFqMO9xajGr0TDlcO94bu0UUrDveG7tMagw73hu7ThurDDlcO94bquw5rDveG7jFnhurrFqcO9Msagw73hu7ThurDDvcOK4bucw5Xhu4jDvcOV4buIxKhKScOaw73hurzhu5zDlcO9xKhHxajDvcWo4bukS8O9xajGr0nDveG7tOG6sMO94bumWcO9xajEkMOaw73FqOG7pMavw5Xhu4jDvcOKw43DveG6usSoQ+G7jsO9xajEqErDvcOKw43DvcOK4bqy4buOw73hurjhurLDlMO9xahLw5XEqMO94bq6xKhLw5XEqMO94bu44bqu4bq64bunw73DksSo4bqu4bq6xKjDvcOZxq/EgsOV4bunw73hurrGoMOV4buIw73hurjhuqbDleG7iMO94bq6xKjDlMO94bq64bqu4bq6w73hur7hu47DvcSo4buY4bq6w73hu6ZKw5XEqMWp4buxL8Oa4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmjHDlOG6vEB54but4bux4bumxajhu6TDlMOV4buI4butNOG7qOG6usO94buk4buoxajDvcOSSsOVxKjDvcOV4buIxKhKSeG7jsO9xahYw73DiuG7nMOV4buIw73DleG7iMSoSknDmuG7sS/hu6bFqOG7pMOUw5Xhu4jhu63hu7Evw5rhu63hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOaMcOU4bq8QHnhu63huqtEw5XDvcOKRMavw73DilZT4bq6w73DikpIxq/DvcOK4buiw5Xhu4jDveG6usSoQ+G7jsO9xajEqErDvcWo4buaxajDvcOV4buIxKhKScOaw71q4bqxw6xq4bunw73hurrGoMO94bqrRsO9asSoTcO94buTQsOVw70mw5XEqMO94bup4bu3w4DDvcWoxq/hu55K4bunw71q4bukVlLDleG7iMO9auG6scOsasO94buLxq/EgsOVw73EqVDDleG7q8O9xajhu6RUw73FqMSo4bqww5XEqMO94buO4buixajDvcWo4bukw5TDleG7iMO9w5XEqOG7ssOV4buIw73hu4hK4bquw5TDveG7tEpGw5XDvcWo4buk4buCw73DlcSoQ8Wow73hurHhu6JKw73DiuG7nMOV4buIw73hurrEqEPhu47DvcWoxKhKw73FqOG7msWow73DleG7iMSoSknDmsO9auG6scOsasO9w5XDguG7jsO94bu34buz4bu34bu3w73FqOG6tkrDvWrEqMSCw5XEqMO94bqx4buQxILFqeG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oxw5ThurxAeeG7reKAnDHEgsOVw73DikTGr+G7p8O9xajGoErDveG6uuG7rsOV4buIw73hurrhu5DDvcOKxqBKw73hurrEqOG7qMWow73EqOG7nErDvcSo4buiw5rDveG7tEzDveG7jETDlcO9w4pExq/DvcWoxKjEguG7jsO94buISsSCw73hurrGoMOV4buIw73FqOG6ruG6usO94bq6xKhD4buOw73FqMSoSsWpw71qxq9Aw73DlcSoSkbDleG7p8O94bq44bqmw5Xhu4jDvcOV4buIxKhKScOaw73hu7Thu7Dhu6fDvcWo4buk4bqu4bq6xKjDvcOVxKhKSeG7jsO94bq64buqw5Xhu4jDvcWoSsOVxKjDvcWoxKhEw5XDvcSo4buY4bq6w73EqOG7lErhu6fDveG7plnDvcOZxq/EgsOVw73FqELhu47DveG6uuG7rMSCw73hu4zhurTDlcSow73DiuG6tsOUw73EqOG7okrDvcOK4bucw5Xhu4jDveG7tOG6sMO9w4rhu5zDleG7iMO9w5Xhu4jEqEpJw5rDveG6uuG6ruG6usO9xajhu6RWUsOV4buIw73hurjhurbDleG7p8O9xajGoErDvcOK4bq0w73EqMOU4bqww5XDvcWoxKjhurDDlcSow73FqOG7msWow73DlcSoSknhu47DveG7tOG7sMO94bq64busxILDveG7jkzDlcSo4oCd4bunw73hurrGoMO94buTQsOVw70mw5XEqMO94bq6xKhKxILDveG7puG7gsWp4buxL8Oa4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmjHDlOG6vEB54but4buxSuG7juG7iMO94bq64buMxILhu6bhu6ZxeUoy4bq+w5XFqOG6vuG7pHnDveG7psWoQOG7jOG6vnF54bu2SuG6vMWoxKjDucO94bqi4buz4buzw5rhu7jhu6XDvcSo4bq+SuG7iMSoxajDucO9w4Hhu7nhu7nDmuG7uOG7pXnDveG7puG7pOG6unF5Ly/hurrhurzDlcWp4bq4xILDlMWoxKjEgsOVxKjEqMOUxILFqeG7tMOVL+G6vOG6vuG7psOSxajDlMOaL8OV4bq+4bu24bumL+G7t+G7t+G7ueG7sy/hu7XDg+G6oOG6vOG7t+G7tcOA4bu5QeG7t8OAxajDgUHhuqDhuqLhuqLhu4zhu7PFqcOTw5rhu4jDuuG7pHFB4bu34buzecO9xILhu4zFqHF5YuG7qsSCw73EqMOow73DksSoxqDDleG7iMO9w5Xhu4jEqE7DveG6uuG7rMSCw73DlcSo4buyw5Xhu4jDveG6usagw73hu4hK4bquw5TDveG7tOG7qsOV4buIw73hurrEgsOUecO94bu2SuG6vMWoxKhxeeG6ouG7s+G7s3nDvcSo4bq+SuG7iMSoxahxecOB4bu54bu5ecO9L+G7reG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oyxILDmsWoSsOUw5V54butMsagw73huqtGw71qxKhNw73hu5NCw5XDvSbDlcSow73hu6nFqMSoV8O94bu3w73FqFjDvcWo4buk4bquSsO9w5nGr8SC4burw73FqMSoxILhu47DveG7iErEgsO94bq6xqDDleG7iMO9xajhuq7hurrDveG6usSoQ+G7jsO9xajEqErhu6fDvcOSPcO9xajEqErDvcWoxq9Aw43DlcO94bumSsOVxKjDveG7tOG6sMOUw73hu4xRw5rDveG7teG7s8O9auG6scOsasO9w5XDguG7jsO9xKjhu5jhurrDveG7t+G7s+G7t+G7ty3hu7fhu7Phu7fhu7nDvcWo4bq2SsO9auG7pFZSw5Xhu4jDvWrhurHDrGrDveG7i8avxILDlcO94bqx4buQxILFqeG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oxw5ThurxAeeG7rWrEqOG6vsOUw73hurrGoMO94buTQsOVw70mw5XEqOG7p8O94buMRMOVw73FqMSoxILhu47DveG7iErEgsO94bq6xKhD4buOw73FqMSoSsO9xajhu5rFqMO9w5Xhu4jEqEpJw5rDvWrhurHDrGrDvcOV4bqwQMO9w4rhurTDveG7jsSCw5Xhu4jDveG7jOG6tkrDveG6usSow5TDveG6usagw73DlcSoSkjGr8O94bq44bqwSsO9xKjhu5jhurrDvcOSSsOVxKjDvcOV4buIxKhKSeG7jsWpw71j4buyw73DlcSo4bqww73hu4hK4bquw5TDvcWo4buk4buCw73hurrhu5DDveG6ulDDvcSo4buiSsO94buI4bqsw5rDveG7iFXhu6fDveG7iErEgsOUw73hu4xWxq/DveG7tFFKw73DlcSoSkjGr8O9w4rhu5zDleG7iMO9w5Xhu4jEqEpJw5rDvcOKR8OVw73FqFjDveG6uuG6ruG6usO9xajhu6RWUsOV4buIw73DksSo4bqu4bq6w73FqOG7pEbDlcO9w4pNxILDveG6uOG6sMOVw73FqE7DlcSo4bunw73DilZT4bq6w73hurrEqErEgsO94bum4buCw73hu7RIw73hurrEqMavQEbDlcO94buOxqDDleG7p8O9w5Xhu4jEqEpJw5rDveG7tOG7sMO94bu04bqww73FqOG6tsOUw73hurxZw5Xhu4jDvcOVxKhKSMavw73hu47hu5pKw73DmcavxILDlcO9xKhJw73FqOG7msWow73DiuG7hsOaxanhu7Evw5rhu63hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOaMcOU4bq8QHnhu60y4buSw5XDvcOK4buaSsO94bu0UUrDveG6usagw71q4bukTcOVxKjDvWrEqE3DveG6sVZQw5Xhu4jhu6fDveG7iErhuq7DlMO94bu0SkbDlcO9auG7pFZSw5Xhu4jDvWrhurHDrGrDvWPhu4jhu5jhurrDveG6q+G6rOG6usO94bupY+G7iOG7mOG6usO94bqr4bqs4bq64bur4bunw73hu4xEw5XDvcWoxKhXw73hu7nDvcWoxKjEguG7jsO94buISsSCw73hurrEqEPhu47DvcWoxKhKw73FqOG7msWow73DleG7iMSoSknDmsO9auG6scOsauG7p8O94bq84buqw73DiuG6tMO94buM4bqww73hurrGoMOV4buIw73hu7RKSeG6usO9w5nGr+G6vsOVw73FqMSoxq/hu6LhurrDveG7psOUw5Xhu4jDveG7tMOJw5XDveG6uuG7kMO9w5XEqOG7ssOV4buIw73huq7DmsO94buMWeG6usO9w5LEqMagw5Xhu4jDvcOVxKjhu5TFqeG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oxw5ThurxAeeG7reKAnDRCQMO9w4pWU+G6usO94bu44bq+4buOw73hu4zhurDDvcOSPcO9xajEqErDvcOK4bquw5XEqMO94buISuG6rsO9w5XDgsOV4buIw73hu4xZ4bq6w73hurrhu6zEgsO9xKjhu5jhurrDveG7pkrDlcSo4bunw73DleG7iMOU4bqwSsO94bu44buAxajDvcWo4buaxajDvcOV4buIxKhKScOa4bunw73hurrhu5DDveG7pEPFqMO9w5XEqEpIxq/DvcWo4bukVlLDleG7iMO9w4rhurZKw73EqOG7mOG6usO94bum4buEw73hurxZxILDveG7tOG6sMOUw73DkkfFqMO9w5nGr+G6ssO9w5XhurBAw73DisONw73FqMavQMONw5XDveG7pkrDlcSoxanDveG7k0zDveG7tMSQQOG7p8O94bq64bquw5XDveG6uOG7osO94bq6xKhD4buOw73FqMSoSsO9w5rEqOG6skrDvcSoR8Wow73hu6ZX4bq6w73hurrGoMOV4buIw73FqELhu47hu6fDveG6usagw5Xhu4jDveG6uOG6psOV4buIw73DisONw73FqMSoS8O94bumSsOVxKjDveG7psOdw73hurzhu7DDleG7iMO9w5JHxajDvcOZxq/hurLDvcOV4bqwQMO94bu44buAxajDvcWoxq9Aw43DlcO94bu04bqww5TDveG6uuG6ruG6usO9xajhu6RWUsOV4buIw73DiuG6tkrDvcSo4buY4bq6w73hu47hurDDveG6uuG6ruG6usO94bq+4buOw73hu47DlMOV4buIw73hu47Gr+G7msOV4oCd4bunw73hurrGoMO94bqxVlDDleG7iMO9w5Xhu5BKxanhu7Evw5rhu63hu7HFqMSC4bq44buM4bq+w73hurrhu4zEguG7puG7pnF54bq6xILhu47DlcSoxILFqHnDveG6uuG6vuG7jOG7jOG7psOaxILhurpKw5Xhu4hxeeG7s3nDveG6uuG6vuG7jOG7jMOaxILhurzhurxKw5Xhu4hxecOBeeG7reG7scWo4bq4w5ThurxA4but4buxxajhu6Thu63hu7HFqOG6vOG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oxw5ThurxAeeG7reG6qT3DvcWoxKhKw73FqOG7msWow73DleG7iMSoSknDmsO9auG6scOsasO9w5XDguG7jsO94bu34buz4bu34bu34bunw71qxKjEgsOVxKjDveG6seG7kMSCw73hu4zhurDDvcOKTcSCw73DmsSoVlDDleG7iMO94bq64buQw73hu6bhu5rDveG7jFZTw5Xhu4jDvcWoxKhLw73hu6ZKw5XEqMO9w4rDgsOV4buIw73DkiPDveG6vFnDvcWoxKhKw73hu4xRw5Xhu6fDveG7tFFKw73EqFDDlcO94bu54bqgxanhuqDhu7Phu7PDvcWoxKhLw73hu6ZKw5XEqMWpw700w43DvcOK4bqy4buOw73hurjhurLDlMO94bq6xqDDleG7iMO9xajhuq7hurrDveG6usSoQ+G7jsO9xajEqErDvcSCw5XDvcWow5ThurDDleG7p8O9w5Xhu4jEqEpG4buOw73FqOG7qOG6usO94bu04bqww73DiuG7qMOV4buIw73FqEpHw5XDvcOK4bui4bunw73EqVTDveG6rzN1NGrDvWrEqMSCw5XEqMO94bqx4buQxILDvcOK4bq0w73EqMavQMO9w4rhu6LDleG7iMO94bu54bu34buzw73hurrhuq7DlcO94bq44bui4bunw73hu4hK4bquw5TDveG7tEpGw5XDvcWoxKjEguG7jsO94buISsSCw73hurrGoMOV4buIw73FqOG6ruG6usO94bq6xKhD4buOw73hurjhurBKw73FqMSoSsO9xahZw73hu4zGr8SQw5XFqcO9NOG7okrDvcOV4buI4buuw73hurrEqEPhu47DvcWoxKhKw73DikjGr8O94buM4bqww73DlcSo4buyw5Xhu4jDveG7iErhuq7DlMO94bu0SkbDlcO94bq64buQw73FqOG7pEzDlcSow73DiuG7osO94bq6xKjGr0BGw5XDveG7jsagw5XDveG7tOG7ssOV4buIw73hu7ThurDDleG7iOG7p8O9w4rhurTDvcWoxKjEguG7jsO94buISsSCw73hu4hK4bqyw5Xhu4jDveG6vOG6tkDDveG6usSoVlDDleG7iMO9xajhu6RMw5XEqMO9xahYw73hu4xRw5rDveG7teG7s8O9w4pHw5XDveG7jFHDmsO94bu14bu3xanhu7Evw5rhu63hu7Evxajhurzhu63hu7Evxajhu6Thu63hu7EvxajhurjDlOG6vEDhu63hu7EvxajEguG6uOG7jOG6vuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5omxq/FqMSow5Thu6R54but4bqrVlDDleG7iOG7seG7psWo4bukw5TDleG7iOG7rcO94bqxxq9ASMOV4buxL+G7psWo4bukw5TDleG7iOG7reG7sS/DmuG7rQ==

Lương Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]