(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian qua nhiều bệnh viện trên địa bàn Thanh Hóa đã không ngừng đầu tư, xây dựng hệ thống bếp ăn, căng tin nhằm đảm bảo khẩu phần ăn đủ dinh dưỡng, ATTP cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cũng như cán bộ, nhân viên y tế.
4buHd+G7i8OtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRTN44bq8w4F1aeG7gyThu5vhuqB2w61yw7PhuqLDrXJ34bud4bq8w63DgUZD4bqgdsOtw5MzMyDDrXLhu5HhuqB2w63hurx44bqg4bq7w61xxrBFw63hu5HhuqDDrXHhu6vhuqB3w63hu4p44bur4bqg4buHL3fhu4vhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFV3XDs3Np4buDM3dCeMOtdnjDs+G6oMOtw4nDisOzw63huqB3eOG7qcOKw61x4bur4bqgd8Ot4buKeOG7q+G6oMOt4bq84bq4xanhuqDDrXThu7PDs8OtceG7jeG6oMOtM3fDs+G6oHfDrVfDg8Ozw610w7TDrUF34bqy4bqgdsOt4bqgdkjhuqB2w6104bujw4rDreG6vEbhurvDrcSo4bubSsOtc0nhuqB2w6134burw63hurx34bq04bqgdsOtccawRcOt4buR4bqg4bq7w61y4buR4bqgdsOt4bq8eOG6oMOt4bqgd+G7mcOAw610w7XDgMOtccO14bqiw61Bd+G7ocOKw61Fd+G7o+G6oMOt4buR4bqgw6104buCw61zeOG6oHfDrXNGxJDhuqB24bq7w63DkzMzIMOtcnfhuqLDrXHhu6vhuqB3w63huqB34bub4bqg4bq7w63huqB2RkJ4w63huqB34buNw61x4bur4bqgd8Ot4bqgd+G7m+G6oMOtcuG7hOG6oHbDreG6oHdGw61yw7LhuqDDrXHhuqThurvDreG6oHfhu5vhuqDDreG7injFqeG6oMOtSsOt4bq8xrDhur3hu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVR4bqic0pp4buD4buHeMOAdsOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpeFJ14bqg4bq8deG6uGnDreG6uuG6vErDgXXhuqtp4buIeHPhurx3w6nDrW7DrMOsRcSo4bq5w613dXh2d+G6vMOpw61r4buLbUXEqOG6uWnDreG6uuG6uHLhuqtpLy9yc+G6oOG6vXHDs+G6ouG6vHfDs+G6oHd34bqiw7Phur3hu4rhuqAvc3XhurpB4bq84bqiRS/huqB14buI4bq6L+G7ieG7ieG7ieG7iS/hu4nDrMOsc8Os4buLw6zDrGzDrOG7i+G6vOG7icSpw6zhu4luw4HDrOG6veG7uUV2ZeG6uOG6q23DrGnDrcOzw4HhurzhuqtpJOG7m+G6oHbDrXLDs+G6osOtcnfhu53hurzDrcOBRkPhuqB2w63DkzMzIMOtcuG7keG6oHbDreG6vHjhuqDhurvDrXHGsEXDreG7keG6oMOtceG7q+G6oHfDreG7injhu6vhuqBpw63hu4h4c+G6vHfhuqtpbsOsw6xpw613dXh2d+G6vOG6q2lr4buLbWnDrS/hu4Phu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVSw7NF4bq8eOG6ouG6oGnhu4Mkd3jhu6nDisOtcuG7keG6oHbDreG6vHjhuqDhurvDrXHGsEXDreG7keG6oMOtceG7q+G6oHfDreG7injhu6vhuqDDrXLhuqjDrXHDteG6oMOtdMOyRcOtR+G6oHbDrUrFqcOKw61y4bujw4rDreG7iuG7qcOtw5MzMyDhur3hu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVR4bqic0pp4buDPeG6rHjDreG6oHbhu41Kw61x4bur4bqgd8Ot4buKeOG7q+G6oMOtJHd4w60zd8Oz4bqgd8OtV8ODw7PDrXLDg8OtQXfhuqLDteG6oHbDreG7i+G6veG7i8Osw6zDrXHhu6vhuqB3w63huqB34bub4bqgw610eOG7qcOKw63hurzhurjhu7PDreG6oOG6pHjDreG6vOG6uOG6vuG6u8OtbcOsw6zDrS3DrW7DrMOsw61x4bur4bqgd8Ot4bqgd+G7m+G6oMOtdMaw4bqgw61Bd8Oyw4Dhur3DrVPhuqLDreG6uuG6tMOtw4FGQ+G6oHbDrXHhu6vhuqB3w63huqB34bub4bqgw6104bqy4bqgduG6u8OtUeG7q+G6oHfDreG7injhu6vhuqDDrXTDtMOtxKjhu5tKw61zSeG6oHbDrUF3w4rDrXLhu5HhuqB2w63hurx44bqgw63huqDhu5nDgMOt4bq84bq44bqi4bqgdsOtQXfDiuG6suG6oMOt4buKeMWp4bqgw61Fd+G7hnLDreG7iuG7hsOt4bqgd8OKw61y4bujw4rDrXLhu4LDs8OtJHfhu5vhuqDDrXPhu5vhuqDhur3DrTN3deG6osOtw4nDisOz4bqgw63hurrDsuG6vOG6u8Otw4FGw4rDrcOBRkPhuqB2w63huqB2RkJ4w63hu4rhu43huqLDreG7keG6oMOtw4rhurThuqB2w63hurzhu494w61y4buR4bqgdsOt4bq8eOG6oMOt4bq44bud4bq8w6104bqy4bqgduG6u8OtdnjDssOtcsO1w61Ew6104bubSsOt4buKSMOzw61Fd8O1eOG6u8Ot4bq8d0dyw63hu5HhuqDDrXLhuqjDrXHDteG6oMOtdMO1w4DDrXHDteG6osOtw5MzMyDhur3hu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVR4bqic0pp4buDUeG7jcOtJHbDikrhu63huqDDrTN34buzw61X4buN4bq7w61yd+G7gsOtcuG7keG6oHbDreG6vHjhuqDDreG6vOG7j3jDrVHhu6vhuqB3w63hu4p44bur4bqgw60kd3jDrXJ34bqiw61xeMaw4bq84bq7w61y4buR4bqgdsOt4bq8eOG6oMOtcsODw63hurx34buxw61Fd+G7hnLDreG7iuG7hsOt4bq8SMOtxKnDrMOsw60tw61qw6zDrMOt4bq6w4rhu53hurzDreG7keG6oC/huqB24buNSuG6vcOtVOG7scOtdMO1w4DDrXHDteG6osOtw5MzMyDDrUV34buGcsOt4buK4buGw63huqB3w4rDrXLhu6PDisOt4bqgdkZCeMOtceG7q+G6oHfhurvDrVHhu6vhuqB3w63hu4p44bur4bqgw610w7TDrXJ34bu1w6104buP4bqiw63EqOG7m0rDrXNJ4bqgdsOtQXfDisOtccawRcOtcuG7keG6oHbDreG6vHjhuqDDreG6vHd14bqiw63DicOKSsOt4bq84bq4w73huqB3w61Bd8O6RcOtQXnhuqDDrcOA4bqk4bq8w61yd3jhu6nDiuG6u8Otd+G7jeG6oHbDreG6oHbhu41Kw61yw4PDrcOBRsOKw63DgHDDisOt4bq8d0dyw63hu5HhuqDhur3DrSR2w4rDguG6oMOt4bq8d0lyw61Fd+G7ocOAw63DgOG7jcOtcuG7keG6oHbDreG6vHjhuqDDreG6oHfhu59Fw61Fd8O1eMOtdMO1w4DDrXHDteG6osOt4bqgdsOKw4LhuqDDrXbhurRy4bq7w63EqMOK4bud4bq8w63EqEfhurvDrXLEguG6oMOtd+G7j+G6oMOt4bq6w43DrXPhu4bhuqB24bq7w61yw4PDrXdDRcOtdMOC4bqgdsOtw4DDisOzw61xw7LhuqDigKbhu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVR4bqic0pp4buD4buHeMOAdsOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpeFJ14bqg4bq8deG6uMOtc+G6vHfDisOAcWnDreG6uuG6vErDgXXhuqtp4buIeHPhurx3w6nDrW7DrMOsRcSo4bq5w613dXh2d+G6vMOpw61r4buLbEXEqOG6uWnDreG6uuG6uHLhuqtpLy9yc+G6oOG6vXHDs+G6ouG6vHfDs+G6oHd34bqiw7Phur3hu4rhuqAvc3XhurpB4bq84bqiRS/huqB14buI4bq6L+G7ieG7ieG7ieG7iS/hu4nDrMOsc8Os4buLw6zDrGxrbeG6vG1tw6zEqcOsw4HDrOG6veG7uUV2ZeG6uOG6q2pr4buLacOtw7PDgeG6vOG6q2kk4bub4bqgdsOtcsOz4bqiw61yd+G7neG6vMOtw4FGQ+G6oHbDrcOTMzMgw61y4buR4bqgdsOt4bq8eOG6oOG6u8OtccawRcOt4buR4bqgw61x4bur4bqgd8Ot4buKeOG7q+G6oGnDreG7iHhz4bq8d+G6q2luw6zDrGnDrXd1eHZ34bq84bqraWvhu4tsacOtL+G7g+G7hy9F4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVLDs0Xhurx44bqi4bqgaeG7gzN3SXLDrUV34buhw4DDrXJ3xrDDrXF4xrDhuqDDreG6usOK4bud4bq8w63hu5HhuqDDreG6vOG7j3jDrVHhu6vhuqB3w63hu4p44bur4bqgw610RkNyw63hurrDjcOtc+G7huG6oHbDreG6vOG6uOG6ouG6oHbDreG6oHbhu41K4bq7w61xw7XhuqLDrcOJw4rDteG6oMOtdOG6vuG6oHbDrcOJw4pKw6104buz4bqgd+G6veG7hy9F4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVHhuqJzSmnhu4NUeOG7qcOKw61zRsSQ4bqgdsOt4bq84bq4RkThuqB2w61Ad+G6osOzw60k4bqkeMOtw5PDrVHhu6vhuqB3w63hu4p44bur4bqgw61Uw7PDrUF34bqiw7PDreG6vOG7teG6oHfDrTN3w7PhuqB3w61Xw4PDs8OtI8Wpw60zd+G7s8OtJHfDiuG6oHbhurvDrXJ34bqiw61xeMaw4bq8w6nDrVd44bur4bqgw61R4bur4bqgd8Ot4buKeOG7q+G6oMOtcsODw63hu4nDrXLhu5HhuqB2w63hurx44bqg4bq7w63DgOG6rHjDrXLhu5HhuqB2w63hurx44bqgw61yw4PDreG6vHfhu7HDrXTDskXDrUfhuqB2w63hurxIw63EqcOsw6zDrS3DrcSpa8Osw63hurrDiuG7neG6vMOt4buR4bqgL+G6oHbhu41K4bq7w61BeOG6oHfDrXPhuqLDs+G6oHfDrXThu4LDrXLDsnLDrcOB4bqi4buPeMOtc+G7s3J3w63hu4rhu4bDreG6vEjDrXfhu43huqB2w63hurzhu49Fw613w4PDs+G6u8OtdnjDtXjDrUF3w7LhurzhurvDreG7keG6oMOtw4rhurThuqB24oCmw61U4buxw610RkNyw61Fd8O6RcOtd+G6ouG7j+G6vMOtdOG6pOG6oHbhurvDrXJ34buCw61y4bqow63hurpEw61Fd8O1eMOtdMOyRcOtR+G6oHbDreG6oHd44bupw4rDrUrGsMOKw63hurzhurThur3DrVThu5Vyw61xeOG7q+G6vOG6u8Otw4HDtOG6oHfDrXThu4/huqLDrVHhu6vhuqB3w63hu4p44bur4bqgw63hurjhu53hurzDrcOJw4rDs+G6oMOt4bq84bubw4DDreG7injhu6tyw61xw7XhuqLDrXTDtcOAw63hu4rhu6vDreG6unjhuqB34bq7w63DkzMzIOG6u8Otcnfhur7DreG6vOG6uOG6ruG6oHbDreG7injhu6tyw63hurzhurjDikrDrcSow4rhu53hurzDreG6oHbDisOC4bqgw63hurx3SXLDrUV34buhw4DDrXThu6PDisOt4buK4buN4bqi4bq7w63hurx3RkLhuqB2w63EqMOKSsWp4bqgw61yw43DrXLDsuG6oMOtceG6pMOtxKjDiuG6tOG6oHbDreG6oHfhu43DreG7keG6oMOtdOG7scOtQXjhu7HDgMOt4bq84bq4w7PhurvDreG6oHfhu5Nyw63huqB3RMOt4buK4bupw63hu4rhu53huqDDrXThu6nDrXHDteG6osOtdMO1w4DDrcOTMzMg4bq94buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUeG6onNKaeG7g+G7h3jDgHbDrXLDgcOz4bq64bq64bqraXhSdeG6oOG6vHXhurhpw63hurrhurxKw4F14bqraeG7iHhz4bq8d8Opw61tbGpFxKjhurnDrXd1eHZ34bq8w6nDrWvDrG9FxKjhurlpw63hurrhurhy4bqraS8vcnPhuqDhur1xw7PhuqLhurx3w7PhuqB3d+G6osOz4bq94buK4bqgL3N14bq6QeG6vOG6okUv4bqgdeG7iOG6ui/hu4nhu4nhu4nhu4kv4buLb21z4buL4buLw6zEqWrDrGzhurxrbmtt4buLw4HDrOG6veG7uUV2ZeG6uOG6q2vDrG5pw63Ds8OB4bq84bqraSThu5vhuqB2w61yw7PhuqLDrXJ34bud4bq8w63DgUZD4bqgdsOtw5MzMyDDrXLhu5HhuqB2w63hurx44bqg4bq7w61xxrBFw63hu5HhuqDDrXHhu6vhuqB3w63hu4p44bur4bqgacOt4buIeHPhurx34bqraW1samnDrXd1eHZ34bq84bqraWvDrG9pw60v4buD4buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUsOzReG6vHjhuqLhuqBp4buDQHfDisOt4buKSXLDreG6oHfhu43DreG7keG6oMOtcuG7keG6oHbDreG6vHjhuqDDrVHhu6vhuqB3w63hu4p44bur4bqgw61x4bq0w63hurzhurh5w63hurrhu49yd8Ot4bq64bun4bq7w63huqB24buR4bqgw63huqDhu5NF4bq94buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUeG6onNKaeG7g1HDsnLDreG6uk/DrVJAWFjhurvDrVZ4w7LDgMOtdOG6tHLDrVHhu6vhuqB3w63hu4p44bur4bqgw60kd3jDrTN3w7PhuqB3w61Xw4PDs8OtI8Wpw61U4buR4bqgdsOtQHfhuqLDs8OtcnfhuqLDrXF4xrDhurzDqcOtxIPhuqp4w63DgOG6ouG6oHbDrcOAw4rhurThuqDDreG6oOG7m+G6oHbDrXLDs+G6osOtcnfhu53hurzDrcOBRkPhuqB2w63DkzMzIMOtcuG7keG6oHbDreG6vHjhuqDhurvDrXHGsEXDreG7keG6oMOtceG7q+G6oHfDreG7injhu6vhuqDhurvDreG6vHdCeMOtdnjDs+G6oMOtw4nDisOzw61R4bur4bqgd8Ot4buKeOG7q+G6oMOt4bq8d0ZC4bqgdsOtxKjDikrFqeG6oMOtRXfhurR4w613Q0XDrXLhuqjDrcOJw4rDs+G6oMOtcndHcsOt4bqg4buR4bqgdsOt4bq84buR4bqgdsOtckZC4bqgdsOtQXjhu7HDgMOt4bq84bq4w7PhurvDrXZ4w7LDgMOt4bq6w7LhurzDrcOz4bqgw63hurzhuqLhu43huqDhurvDreG7iuG7q8Ot4bq6eOG6oHfDreG6vHdJcsOtRXfhu6HDgMOtccawRcOt4buR4bqgw61x4bur4bqgd8Ot4buKeOG7q+G6oOG6ucOtcnfhur7DreG6vOG6uOG6ruG6oHbDrUF44buxw4DDreG6vOG6uMOzw63huqB2w4rDguG6oMOtduG6tHLDreG6vHdJcsOtRXfhu6HDgOG6u8OtdnjDs+G6osOtQHfhuqLDs8OtU3jhuqB3w61zRsSQ4bqgdsOtcuG7gsOzw61x4bur4bqgd8Ot4buKeOG7q+G6oMOtQXjhu7HDgMOt4bq84bq4w7PDrXJ34bud4bq8w63DgUZD4bqgdsOt4bq8d0lyw61Fd+G7ocOAw63hurxG4bqoeMOt4bq64bq04bqgdsOtd+G7jeG6oHbDreG6oHbhu41K4oCm4buHL0Xhu4Phu4fhurzDs3HDgXXDrXLDgcOz4bq64bq64bqraXLDs8OA4bqgd8Oz4bq8acOtcnXDgcOB4bq6RcOzcnjhuqB24bqracOsacOtcnXDgcOBRcOzc3N44bqgduG6q2lraeG7g+G7h+G6vHHhuqJzSuG7g+G7h+G6vOG6uOG7g+G7h+G6vHPhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUeG6onNKaeG7g1R44bupw4rDrWrhurvDrTN34bqy4bqgdsOt4bq8RsOt4bq64bq0w63EqcOsL+G7icOs4buL4buJLzMzLVHhurczw61y4buCw7PDrVHhuqTDreG6t8Ot4bq8xrDDrcOJw4pKw6104buz4bqgd8OtdOG6tHjDreG7iuG6qnjDrXLhu5HhuqB2w63hurx44bqgw61BeOG6oHfDrXPhuqLDs+G6oHfDreG7keG6oMOtw4rhurThuqB24bq5w61xxrBFw63hu5HhuqDDreG6vOG7n0XDreG6vHfhu7HhurnDrXHGsEXDreG7keG6oOG6u8Ot4bqgd+G7jcOtd+G7jeG6oHbDreG7keG6oMOtw4rhurThuqB24oCmw61Fd8O1eMOtdMOyRcOtR+G6oHbDrXThu6NKw6104buCw61yw7Jyw61KxanDisOtcuG7o8OKw63hu4rhu6vDreG6unjhuqB3w63DkzMzIMOt4bqgd0bDrUF3w4rDreG7iklyw63EqMOK4bqgdsOtw4nDisOz4bqgd8OtQXfhurLhuqB2w63hurLDreG6oHd44butw4DhurvDreG6oHfhu43DrXHGsEXDrUV3w7V4w610w7XDgMOtccO14bqiw613Q0XDreG7iuG7q8Ot4bq6eOG6oHfhurvDrXLDg8OtdOG7o0rDrXThu4LDrXPhu4bhuqB2w61y4buG4bq7w63hurzhurjDs+G6oHbDreG6vHd4xrDhurzDrXHhu7PDreG6oHfhu43DrXHGsEXhurvDreG6vOG7guG6u8OtQXfhuqLDreG6vHdJcsOtRXfhu6HDgOG6u8OtQXfDisOt4bq84bq4RuG6oHbDrXHhu41K4bq7w61yd8aww61xeMaw4bqgw63hurx3R3LDreG7keG6oMOt4bq8d3XhuqLDreG6oHbDikrFqeG6oMOt4bq84buTcsOtw4DhuqThurzDrXJ3eOG7qcOK4bq7w61yd+G7neG6vMOt4bq8d8O1eOG6u8Ot4bq4w7Jyw63hurx3w7V4w610RkNyw63hurx3w4rDrXbhuqLDgOG6u8OtxKjDjcOtw4FLw63hurzhurjhuqLhuqB2w63huqB24buNSsOt4bq8d3XhuqLDrcOJw4pKw6104buz4bqgd+G6u8Ot4bqgRuG6qnLDreG6vHfDtXjDreG6vHfDisOtduG6osOAw63hurzhurjhuqLhuqB2w6134burw63hurx34bq04bqgdsOtQXnhuqDhurvDrXTDtcOAw61xw7XhuqLDrUF34bqy4bqgdsOtduG7m0rDreG6ssOt4bqgd3jhu63DgMOtw4DhurJ4w63hurzhurhGQuG6oHbhur3hur3hur3hu4cvReG7g+G7hy/hurxz4buD4buHL+G6vOG6uOG7g+G7hy/hurxx4bqic0rhu4Phu4cv4bq8w7Nxw4F14buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRcOTw4rhurx34bqi4bq4aeG7gzMxNCRWw60jxajhu4cvReG7gw==

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]