(vhds.baothanhhoa.vn) - Bản Bút thuộc xã Nam Xuân chỉ cách thị trấn Hồi Xuân (Quan Hóa) chưa đầy 10 km, nằm gọn trong vùng thung lũng rộng lớn, bao quanh núi đồi, rừng nguyên sinh xanh ngút, quanh năm mát mẻ, trong lành. Nhằm phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, năm 2019 UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Quan Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Nhờ đó, người dân bản Bút đã phát huy được giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc; đầu tư phát triển du lịch cộng đồng trở thành điểm đến lý tưởng của du khách. 
Z+G7s2vEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8N+G7teG7hsOD4bun4buJxKnhu4Dhu4ZOw4Phu6fEkeG7ieG7huG7p03hu4Ytw7XDg+G7tcO94bquw6rEqcOD4buneeG7huG6v+G7iWg/w73DtOG7hsSpTcO14bqu4buzxKl14buZ4bquxKlV4buE4buGZy/hu7NraGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq84buy4bunw7XDueG7iWhV4buZ4bquxKlV4buE4buGxKnhu4bhu7Phu4LhuqrDusSpTeG7lcSpP8O1xILEqcOi4buC4buh4bquxKnDuuG7s8OBxKnDusO0w7rhu7PEqeG7huG7s0HEqeG7huG6vnDhuq7EqeG7suG6qOG7tcSpw6Lhu4Lhu6Hhuq7EqeG7hTThu4LDteG6rsSp4buy4bq2w7VmxKnDuuG7s8ONw7XEqeG7pXFOxKlrasSp4bqixILhu4HEqeG6ruG7m8SCxKnDveG6tOG6rsSp4buG4bq+4bqw4bquw73EqUtG4bquw73EqeG7huG7s+G7guG6rsO9xKnDg0nhuq7DvcSp4bq+4bqq4bquw73EqcODxJDhuq7hu4HEqXXDteG6sMSpw4rhu4LDteG6ruG7s8Sp4bqu4buE4bu1xKnhu6Xhuqjhu7Xhu4HEqeG6vuG7iuG6rsO9xKnhuq7DveG7gk7hu7Hhuq7EqeG7gOG7teG6ruG7s8SpTcO14bqu4buzxKnhuq7DveG7hOG7huG7gcSpw4rhu4LDteG6ruG7s8Sp4bqu4buXxILEqcSCw7Thu4bEqcSC4bup4buBxKnhu4bhur7hurDhuq7DvcSpw4Phu5Hhuq7hu7Phu4fEqT/hu7Phu5vEgsSp4bq84buzw7Thu4bEqeG7s+G7gk7EqeG7huG7teG7r8SCxKnhuq7hu5fhuq7DvcSpw4PDieG7tcSp4buG4buz4butxKnDukjDtcSp4bulQcO1xKnhurzhu7PDjUThuq7DveG7gcSp4bqu4buXxILEqWxqa+G7j8SpOFU/w5nEqeG7hsOB4bqu4buzxKnhu6Xhu5XEqeG6vOG7s+G7scSpw7nhu4JOduG7hsSp4buk4buvxKnDtOG6rsSp4bq84buzw7Thu4bEqeG7huG6vuG7tXfhuq7EqcO54buCxKnDg0HDuuG7s8Spw7rhuqrhuq7DvcSp4bul4bqo4bquw73EqeG7huG7k+G7tcSp4buz4buCTnbhuq7EqTThu4LDteG6rsSp4buy4bq2w7XEqeG7peG7reG6rsSp4bqu4buXxILEqWxqbG/hu4HEqeG7hnHEgsSp4bqu4buz4bu54bquxKnhu6Xhu63huq7EqeG6ruG7l8SCxKlsam1q4buHxKk/4buzRcSp4bul4bq24buBxKnhuq7DvcONReG7tcSpw7nhu6Hhuq7EqXXhu5nhuq7EqVXhu4Thu4bEqeG7peG7lcSp4bq84buzw7Thu4bEqeG7s+G7gk7EqeG7pcONw4nDusSpw73hu7XDtMSp4buG4bq+QcSpS+G7l+G6rsSp4buz4bq2w7XEqeG7huG6vuG7gk7hu6/huq7EqeG7huG7s+G6rOG6rsO9xKnhu6Xhu53DusSp4buAxqHDuuG6v8Sp4bulceG7gsSp4buGw43EqeG6vOG7s8O04buGxKnhu4bhur7hu7V34bquxKnDueG7gsSpw4NBw7rhu7PEqcO64bqq4bquw73EqeG7peG6qOG6rsO9xKnhu4bhur7hurjEqeG7huG7s+G7keG6ruG7s8Sp4bul4bu1d8SCxKnhu6Xhu63huq7EqcODT8Sp4buGw43hurjhuq7DvcSpw7pIw7XEqcO54buCxKnhuqLhu7PDtMO64buz4buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaGfhu7XEgsO9xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG7tcOa4bun4bqu4buG4bun4bq+4buJxKnhu4Dhu4ZOw4Phu6fEkeG7iUzhu7XDueG7huG7s8OqxKnhu41qauG6vE3hur/EqeG7s+G7p+G7tcO94buz4buGw6rEqW9tbuG6vE3hur/hu4nEqeG7gOG6vsO6xJHhu4kvL8O6w7nhuq7hu4d1w7XhurDhu4bhu7PDteG6ruG7s+G7s+G6sMO14buHS+G6ri/DueG7p+G7gOG6ouG7huG6sOG6vC/huq7hu6dM4buAL2xua28va2/DssO5b2tqa2tu4buN4buGa+G7jeG7j+G7j2zDg2rhu4fhuqDhurzDveG6veG6vsSRw7JsauG7icSpw7XDg+G7hsSR4buJP8O9w7Thu4bEqU3DteG6ruG7s8SpdeG7meG6rsSpVeG7hOG7hsSp4buJxKlM4bu1w7nhu4bhu7PEkeG7ieG7jWpq4buJxKnhu7Phu6fhu7XDveG7s+G7hsSR4buJb21u4buJxKkvaGcv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8w5rDteG6vOG7huG7teG6sOG6ruG7iWg/w73DjUXhu7XEqcO54buh4bquxKl14buZ4bquxKlV4buE4buGxKnhu6Xhu5XEqeG6ouG7s8O14bu1xKnhu4bhu7PDtMO6xKnhu7NE4bquxKlrasSp4buzw7XEqcOD4buEw7XEqeG6rsONROG6rsO9xKnDg+G7kcSCxKnDueG7gsSpw4NBw7rhu7PEqeG7huG6vuG7meG7tcSp4bquw73hu7Phu7V2xILEqcO64buz4bqwxKnDueG7gsSp4bqi4buzw7TDuuG7s+G7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWhn4bu1xILDvcSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhu7XDmuG7p+G6ruG7huG7p+G6vuG7icSp4buA4buGTsOD4bunxJHhu4lM4bu1w7nhu4bhu7PDqsSp4buNamrhurxN4bq/xKnhu7Phu6fhu7XDveG7s+G7hsOqxKlvbW7hurxN4bq/4buJxKnhu4Dhur7DusSR4buJLy/DusO54bqu4buHdcO14bqw4buG4buzw7Xhuq7hu7Phu7PhurDDteG7h0vhuq4vw7nhu6fhu4DhuqLhu4bhurDhurwv4bqu4bunTOG7gC9sbmtvL2tvw7LDuW9ramtrb8Oy4buG4buPam3hu43Ds8ODauG7h+G6oOG6vMO94bq94bq+xJHhu43Ds+G7jeG7icSpw7XDg+G7hsSR4buJP8O9w7Thu4bEqU3DteG6ruG7s8SpdeG7meG6rsSpVeG7hOG7hsSp4buJxKlM4bu1w7nhu4bhu7PEkeG7ieG7jWpq4buJxKnhu7Phu6fhu7XDveG7s+G7hsSR4buJb21u4buJxKkvaGcv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8w5rDteG6vOG7huG7teG6sOG6ruG7iWhV4buZ4bquxKlV4buE4buGxKnhu7Phu7V24bquxKnDuuG6tsSpa2rDs8Sp4buz4bqq4buBxKlLxJDhu7XEqW7DsmrEqeG6ruG7s+G7oeG6rsSp4bqi4buzc+G7gsSp4bul4bqo4bquw73EqXXhu5HhurDEqTfhu7PDtOG7tcSp4buA4bu14bqu4buzxKnhu4Dhuqzhuq7DveG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWhn4bu1xILDvcSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhu7XDmuG7p+G6ruG7huG7p+G6vuG7icSp4buA4buGTsOD4bunxJHhu4lM4bu1w7nhu4bhu7PDqsSp4buNamrhurxN4bq/xKnhu7Phu6fhu7XDveG7s+G7hsOqxKlva8Oz4bq8TeG6v+G7icSp4buA4bq+w7rEkeG7iS8vw7rDueG6ruG7h3XDteG6sOG7huG7s8O14bqu4buz4buz4bqww7Xhu4dL4bquL8O54bun4buA4bqi4buG4bqw4bq8L+G6ruG7p0zhu4AvbG5rby9rb8Oyw7lva2prbGvhu43hu4Zr4buPbG/DssODauG7h+G6oOG6vMO94bq94bq+xJFs4buNb+G7icSpw7XDg+G7hsSR4buJP8O9w7Thu4bEqU3DteG6ruG7s8SpdeG7meG6rsSpVeG7hOG7hsSp4buJxKlM4bu1w7nhu4bhu7PEkeG7ieG7jWpq4buJxKnhu7Phu6fhu7XDveG7s+G7hsSR4buJb2vDs+G7icSpL2hnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vMOaw7Xhurzhu4bhu7XhurDhuq7hu4loP8O9w41F4bu1xKnDueG7oeG6rsSpdeG7meG6rsSpVeG7hOG7hsSpw7rhu7NIxKlO4but4buCxKnhu4Dhu7Xhuq7hu7PEqeG7gOG6rOG6rsO9xKl14bub4bquw73EqeG6rsO94buz4buvxKnhuq7huqbhuq7DveG7gcSpw4Phu6HEgsSp4bquw73hu7Phu7V24bq84buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaGfhu7XEgsO9xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG7tcOa4bun4bqu4buG4bun4bq+4buJxKnhu4Dhu4ZOw4Phu6fEkeG7iUzhu7XDueG7huG7s8OqxKnhu41qauG6vE3hur/EqeG7s+G7p+G7tcO94buz4buGw6rEqW9tbuG6vE3hur/hu4nEqeG7gOG6vsO6xJHhu4kvL8O6w7nhuq7hu4d1w7XhurDhu4bhu7PDteG6ruG7s+G7s+G6sMO14buHS+G6ri/DueG7p+G7gOG6ouG7huG6sOG6vC/huq7hu6dM4buAL2xua28va2/DssO5b2tqa2xsbuG7hm1tb21tw4Nq4buH4bqg4bq8w73hur3hur7EkeG7j2tt4buJxKnDtcOD4buGxJHhu4k/w73DtOG7hsSpTcO14bqu4buzxKl14buZ4bquxKlV4buE4buGxKnhu4nEqUzhu7XDueG7huG7s8SR4buJ4buNamrhu4nEqeG7s+G7p+G7tcO94buz4buGxJHhu4lvbW7hu4nEqS9oZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurzDmsO14bq84buG4bu14bqw4bqu4buJaMOa4bqw4bquxKnhu6XDjUXhuq7DvcSp4bqi4bu14bux4bquxKnDuuG6rMSpw4rhu4LDteG6ruG7s8Sp4buG4buzxKjDtcSp4bq+4buC4bqq4bquw73EqXVyw7rEqeG7huG7s8O14bquw73EqcO6SMO1xKl14buZ4bquxKlV4buE4buGxKnhu6XDjcOJw7rEqeG7pXHhu4LEqeG7hsONxKlN4buhTsSpw7nhu4jhuq7DvcSp4buld8Spw7nhu4LEqeG6ouG7s8O0w7rhu7PEqeG7huG7s8O1xILEqcOK4buCw7Xhuq7hu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loZ+G7tcSCw73EqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bu1w5rhu6fhuq7hu4bhu6fhur7hu4nEqeG7gOG7hk7Dg+G7p8SR4buJTOG7tcO54buG4buzw6rEqeG7jWpq4bq8TeG6v8Sp4buz4bun4bu1w73hu7Phu4bDqsSpb27hu4/hurxN4bq/4buJxKnhu4Dhur7DusSR4buJLy/DusO54bqu4buHdcO14bqw4buG4buzw7Xhuq7hu7Phu7PhurDDteG7h0vhuq4vw7nhu6fhu4DhuqLhu4bhurDhurwv4bqu4bunTOG7gC9sbmtvL2tvw7LDuW9ramtsbmzhu4Zu4buNbWttw4Nq4buH4bqg4bq8w73hur3hur7EkeG7jeG7j2/hu4nEqcO1w4Phu4bEkeG7iT/DvcO04buGxKlNw7Xhuq7hu7PEqXXhu5nhuq7EqVXhu4Thu4bEqeG7icSpTOG7tcO54buG4buzxJHhu4nhu41qauG7icSp4buz4bun4bu1w73hu7Phu4bEkeG7iW9u4buP4buJxKkvaGcv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8w5rDteG6vOG7huG7teG6sOG6ruG7iWg/4buXxILEqWxqbGvhu4HEqThVP8OZxKnhu4bDgeG6ruG7s8Sp4bul4buVxKnDuuG6puG6rsO9xKnhuq7hu7Ny4bquxKnhuq7DveG7s+G7r8Sp4buG4bq+4buCTuG7r+G6rsSp4buG4buz4bqs4bquw73EqcO5duG7hsSp4buG4buzQsSpw7pzxILEqcO6SMO1xKl14buZ4bquxKlV4buE4buG4buBxKlN4buVxKk/w7XEgsSpw6Lhu4Lhu6Hhuq7hu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loZ+G7tcSCw73EqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bu1w5rhu6fhuq7hu4bhu6fhur7hu4nEqeG7gOG7hk7Dg+G7p8SR4buJTOG7tcO54buG4buzw6rEqeG7jWpq4bq8TeG6v8Sp4buz4bun4bu1w73hu7Phu4bDqsSpb21u4bq8TeG6v+G7icSp4buA4bq+w7rEkeG7iS8vw7rDueG6ruG7h3XDteG6sOG7huG7s8O14bqu4buz4buz4bqww7Xhu4dL4bquL8O54bun4buA4bqi4buG4bqw4bq8L+G6ruG7p0zhu4AvbG5rby9rb8Oyw7lva2prbG9s4buGb8Oza29rw4Nq4buH4bqg4bq8w73hur3hur7EkeG7jW3hu4/hu4nEqcO1w4Phu4bEkeG7iT/DvcO04buGxKlNw7Xhuq7hu7PEqXXhu5nhuq7EqVXhu4Thu4bEqeG7icSpTOG7tcO54buG4buzxJHhu4nhu41qauG7icSp4buz4bun4bu1w73hu7Phu4bEkeG7iW9tbuG7icSpL2hnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vMOaw7Xhurzhu4bhu7XhurDhuq7hu4lo4buk4bqq4bu1xKlL4buX4bquxKnhuq7DveG7s3bEqcO6SMO1xKl14buZ4bquxKl14bu1d+G7gsSpw7nhu7V44bquxKnDusO0w7rEqeG7huG7teG7reG7hsSpxIJHw7rEqeG7huG6vuG7gk7hu6/huq7EqeG7huG7s+G6rOG6rsO9xKnDuuG7s+G6sMSpw7nhu4LEqeG6ouG7s8O0w7rhu7Phu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loZ+G7tcSCw73EqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bu1w5rhu6fhuq7hu4bhu6fhur7hu4nEqeG7gOG7hk7Dg+G7p8SR4buJTOG7tcO54buG4buzw6rEqeG7jWpq4bq8TeG6v8Sp4buz4bun4bu1w73hu7Phu4bDqsSpb2zDs+G6vE3hur/hu4nEqeG7gOG6vsO6xJHhu4kvL8O6w7nhuq7hu4d1w7XhurDhu4bhu7PDteG6ruG7s+G7s+G6sMO14buHS+G6ri/DueG7p+G7gOG6ouG7huG6sOG6vC/huq7hu6dM4buAL2xua28va2/DssO5b2tqa21qa+G7hm5vbmtqw4Nq4buH4bqg4bq8w73hur3hur7EkW9vbeG7icSpw7XDg+G7hsSR4buJP8O9w7Thu4bEqU3DteG6ruG7s8SpdeG7meG6rsSpVeG7hOG7hsSp4buJxKlM4bu1w7nhu4bhu7PEkeG7ieG7jWpq4buJxKnhu7Phu6fhu7XDveG7s+G7hsSR4buJb2zDs+G7icSpL2hnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vMOaw7Xhurzhu4bhu7XhurDhuq7hu4low5nhu4LEqeG6ouG7s8O0w7rhu7PEqeG7huG6vuG7meG7tcSp4bquw73hu7Phu7V2xILEqeG7peG7tcSpdcOoxKnhu4bhur7hu7Hhuq7EqeG7s+G6qMSpM+G7s8O1xKnhu6TDtU7EqeG7huG6vuG6sOG6rsO9xKlNw7Xhuq7hu7Phu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loZ+G7tcSCw73EqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bu1w5rhu6fhuq7hu4bhu6fhur7hu4nEqeG7gOG7hk7Dg+G7p8SR4buJTOG7tcO54buG4buzw6rEqeG7jWpq4bq8TeG6v8Sp4buz4bun4bu1w73hu7Phu4bDqsSpb25s4bq8TeG6v+G7icSp4buA4bq+w7rEkeG7iS8vw7rDueG6ruG7h3XDteG6sOG7huG7s8O14bqu4buz4buz4bqww7Xhu4dL4bquL8O54bun4buA4bqi4buG4bqw4bq8L+G6ruG7p0zhu4AvbG5rby9rb8Oyw7lva2prbWrhu43hu4Zrw7Nub27Dg2rhu4fhuqDhurzDveG6veG6vsSRb27hu43hu4nEqcO1w4Phu4bEkeG7iT/DvcO04buGxKlNw7Xhuq7hu7PEqXXhu5nhuq7EqVXhu4Thu4bEqeG7icSpTOG7tcO54buG4buzxJHhu4nhu41qauG7icSp4buz4bun4bu1w73hu7Phu4bEkeG7iW9ubOG7icSpL2hnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vMOaw7Xhurzhu4bhu7XhurDhuq7hu4loVeG7meG6rsSpVeG7hOG7hsSpw7rhurbEqeG6ouG7s+G6sOG7meG6rsO9xKlramrEqeG6ruG7reG6vMSp4bqu4buz4buRxKnhu4Dhu5Hhuq7EqeG7pcO14bquw73EqeG7pcONw4nDusSp4bquw73DjUXhu7XEqcO54buh4bquxKnhuq5E4bu1xKnhu6Xhu6FOxKl14buZ4bqwxKnhu4bhuqjhuq7hu4HEqcO94bu54bquxKnDveG7tUrhu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loZ+G7tcSCw73EqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bu1w5rhu6fhuq7hu4bhu6fhur7EqcO54buG4buz4buCxIJ14buJxKnhu4Dhu4ZOw4Phu6fEkeG7iUzhu7XDueG7huG7s8OqxKnhu41qauG6vE3hur/EqeG7s+G7p+G7tcO94buz4buGw6rEqW7hu4/hu43hurxN4bq/4buJxKnhu4Dhur7DusSR4buJLy/DusO54bqu4buHdcO14bqw4buG4buzw7Xhuq7hu7Phu7PhurDDteG7h0vhuq4vw7nhu6fhu4DhuqLhu4bhurDhurwv4bqu4bunTOG7gC9sbmtvL2tvw7LDuW9ramtta8Oz4buGw7JtbuG7jW3Dg2rhu4fhuqDhurzDveG6veG6vsSRa8OzbuG7icSpw7XDg+G7hsSR4buJP8O9w7Thu4bEqU3DteG6ruG7s8SpdeG7meG6rsSpVeG7hOG7hsSp4buJxKlM4bu1w7nhu4bhu7PEkeG7ieG7jWpq4buJxKnhu7Phu6fhu7XDveG7s+G7hsSR4buJbuG7j+G7jeG7icSpL2hnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vMOaw7Xhurzhu4bhu7XhurDhuq7hu4loVeG7meG6rsSpVeG7hOG7hsSp4buz4bqmxILEqeG6rsO1TuG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8w5Xhu4Lhu4bhu7PhurDhur7hu4loKuG7scSp4buyw4nhu7VnL+G6vGg=

Lê Hợi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]