(vhds.baothanhhoa.vn) - “Cảm ơn cha về những tháng ngày nhọc nhằn, con đã làm cho tóc cha thêm bạc, lưng cha thêm còng”. Một tài khoản trên mạng xã hội viết như thế, nhiều người chia sẻ, nhưng cũng có những ý kiến cho rằng người viết sến súa, làm màu.

Tin liên quan

Đọc nhiều

V8OiI+G7uDbEkSxtbVXhu7ZqTuG6pW7EkTnhu7ZYw4nhurUh4buj4bu4NuG7jyzhu7g2w6IsVy/DoiNYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asOCOSw34bu2WOKAnOG7syll4bu4acOp4bu4NsOiLOG7uMahxIPhu7jDqcOi4buXw6nhurXhu7huw6Iuw6nhurXhu7jDqeG6tSHhu6Phu7jDqcOiw6o24bu4w6nDon3DqeG7quG7uDbhurnDqeG7uDg84bu4xJEhZeG7uDbDouG6ueG7uG7hurs24bu4NsOiLOG7uG7DouG6o2Xhu7g1KDbhu6rhu7jEkcO0w6nhurXhu7g2w6Is4bu4bsOi4bqjZeG7uDbhur3DqeG6teKAneG7sOG7uEVmbuG7uG4h4bql4bu4ZMOi4bq5KcOp4bu4bmzhuqPDqeG7uGUow6nhurXhu7jhu5084bu4w6Jm4bql4bu4xqHhuqXDo27hu7jDqcOiw7Thu7huw6LDo+G7quG7uMOpw6LhuqXEg2/hu7jDqeG6tcO0w6zhuqXhu7g2w6LhuqUs4bu4bcOg4buq4bu4w6nDosO0w6nhurXhu7g2w7XDqeG6teG7uDbhurvhu7jDqcOi4buXw6nhurXhu7jhu5/hu7hk4bqlw6PDqeG7uDbDouG6ueG7uGx9w6nhurXhu7jDqeG6tcO0w6zhuqXhu7jGoeG6pcOjbuG7uG3Do8Op4bu4bcOzLOG7quG7uMSRIWXhu7hlIW/hu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tlhX4bqlZeG6teG7uDbEkSxtbVXhu7bhu7g3bsOib2U14bu44bql4buzOcOpbjls4bu24bu4bW7hu6PEkTlV4bu24bub4bqlN27Dosav4bu4JkBAauG7neG7qOG7tuG7uG1sNlXhu7YvLzY3w6nhu7A1LOG6uW7DoizDqcOiw6Lhurks4buwxqHDqS83OW1kbuG6uWovw6k54bubbS89Iz0lLyM/PzcqQDtAKiQ/bjs7JUDEkSPhu7BjauG6teG7tuG7uCzEkW5V4bu2w4nhurUh4buj4bu4NuG7jyzhu7g2w6Is4bu24bu44bub4bqlN27DolXhu7YmQEDhu7bhu7gvWFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WE7hu4fhuqXhu7huw6Lhuq3hu7g2w6Lhurnhu7hsfcOp4bq14buq4bu4NuG6u+G7uMSR4bqh4bu4w6nhurXDtMOs4bql4bu4xqHhuqXDo27hu7g4LMOp4bq14bu4bmzhurnDqeG6teG7uGVmbuG7uG4gZeG7uG5sKMOp4bq14bu4OFs24bu4NeG6peG6r27hu7Dhu7jDveG7ieG6peG7uGTDouG6peG7uDfhur3DqeG6teG7uDjDrOG6peG7uGrDol3DqeG6teG7uMSRW8Op4bq14buq4bu4NuG6ucOp4bu4w6nhurXDtMOs4bql4bu4bizhu7g1MsOp4bu4bGbDqeG7uMahw63huqXhu7g24buHw6nhurXhu7jGoeG6peG6rzbhu7g24buPLOG7uGXhuq3DqcOi4buq4bu4ZWjhuqXhu7jDqeG6tcO0w6zhuqXhu7g14bqp4bu4Nm/hu4PDqeG7uG7Dojnhurnhu7jDqcOi4buXw6nhurXhu7jDoixl4bu4ZW/hu4PDqeG7quG7uDgsZeG7uGXhuqPhu6rhu7jhuqdu4bu4LOG6peG7uDbhurvhu7huw6LDrOG6peG7uOG6teG6pSzDqeG7uMOp4bq1w6Ji4bu4OMOjw6nhu7hu4bqtw6nDouG7uG7DoiDDqeG7sOG7uOG7syHDqeG6teG7uOG6p27hu7jDqeG6tcO0w6zhuqXhu7g44bqx4bu44buf4bu4OMOjw6nhu7jGoeG6peG6rzbhu7hl4bqtw6nDouG7uDg84bu4beG6pcOpw6Lhu7hsLOG7quG7uMSRw63DqeG7uMSR4bqjw6nhu7jDqcOiw7Thu7huw6LDo+G7uMOpIeG6ueG7quG7uDXhu4Phu7hlw6Hhu7jDqcOiw6o24bu4w6nDon3DqeG7uMOpb+G7h+G6peG7uDbhurnDqeG7uGTDouG7h8Op4bu4xJHDrcOp4bu4bCzhu7htLOG6ueG7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WErDojHDqeG7uMSRw63DqeG7uDbDosOzw6nhurXhu7huLOG7uGVbNuG7uMOpw6LhuqXhuqPDqeG7uMahw63huqXhu7ht4buZ4bu4NuG6u+G7uGVbbuG7uDbhu48s4bu4ZeG6rcOpw6Lhu7hubOG6o8Op4bu4OMOs4bql4bu4w6nDosO04bu4ZWZu4bu4xJHhuqHhu7huMG7hu7jhu6PDo2/hu7Dhu7hMfcOp4bq14bu4beG6pcOpw6Lhu7g24bq5w6nhu7hsLOG7quG7uMOpb+G7h+G6peG7uDbhurnDqeG7uG5sw7Thu4nDqeG6teG7uG7DoiHDqcOi4bu4xJEh4bu4bmwuNsOi4bu4w6nDouG6peG6r2Xhu7jGoSHhu7jDqeG6tcOiYizhu7jGoeG7jeG7uDbhu48s4bu4ODDDqeG6teG7uG3huqXDqcOi4bu4bsOiIcOpw6Lhu6rhu7jDqcOiw7Thu7jhu4fDqeG6teG7uDUh4bu4ODzhu7jDqW/hu4fhuqXhu7jEkcOtw6nhu7g14buD4bu4ZcOh4bu4xqEh4bu4ZeG6rcOpw6Lhu7jEkSjhuqXhu7jDqW/hu4fhuqXhu7jEkcOtw6nhu7jDqcOi4buXw6nhurXhu7g44buRLOG7uDbhurnDqeG7sOG7uMO94buJ4bql4bu4w6nhurXDomLhu7htb+G7o+G7uDDhu6Phu7hlIeG7uMOpw6LhuqXEg2/hu7jDqeG6tcO0w6zhuqXhu7g2w6Lhuqvhu7g14bqlw6Nu4bu44bq14buV4bql4bu4buG6pcSDw6nhu7jGocSD4bu4NsOi4bq54bu4NeG7g+G7uGXDoeG7uMOi4bq5Wzbhu7jhurXhu5XhuqXhu7hu4bqlxIPDqeG7uMahIeG6ueG7uMah4bql4bqvw6nhu7g3w7TEqcOp4bq14bu4xJE84bq54bu4w6nDosO04bu4ZWZu4bu4bmwuNsOi4bu4w6nDouG6peG6r2Xhu6rhu7hlIeG7uGTDouG7h8Op4bq14bu4w6LEg+G7uMOp4bq1w6Ji4bu4bH3DqeG6teG7uDXhu4Phu7hlw6Hhu7hlb+G7g8Op4bu4w6nDouG6rcOp4bu4ZVtu4bu4NuG6ucOp4buq4bu4ZW/hu4PDqeG7uMOp4bq74bql4bu4NsOib+G7o+G6r8Op4bu4xqHDreG6peG7uDbhurnDqeG7uDUwbuG7uDbhu5Hhu7jEkcOzNuG7uMOpIeG6ueG7uDbhurvhu7huw6LhurHhu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tljhu7Phurvhu7g2IG/hu7jDqeG6u+G6peG7uGwwbuG7uOG7n+G7uMOp4bq1w6JiLOG7uGx9w6nhurXhu6rhu7g1w7TDrTbhu7g2w6Igw6nhu7g24bq74bu4NuG7g+G7uOG6tXvDqeG6teG7uDjDo8Op4bu4ZTDhu6Phu7huw6Lhuq3hu7g2w7XDqeG6teG7uGTDouG6u+G7uDjhurHhu7g44bql4bu4w6LDo27hu7g24bq5w6nhu7g44bqj4bu4xJEhw6nhurXhu7Dhu7jhu7PhurnDqeG7uDYu4bql4bu4xJHDrcOp4bu4OMOjw6nhu7hlMOG7o+G7uDbDtcOp4bq14bu4ZMOi4bq74bu4bsOi4bq5Lm7hu7hkw6Lhur/huqXhu7huMWXhu7jDqcOi4bqtw6nhu7g24buPLOG7uDbDoizhu6rhu7hlw6Hhu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tljhu7Phurvhu7huw6IybuG7uDjhuqPhu7jEkSHDqeG6teG7uDch4bql4bu4OMOjw6nhu7hl4buRNuG7uDYp4bu4OMOs4bql4bu4w6nhurXDtMOs4bql4bu4ZMOi4buHw6nhurXhu7g1w7TDrTbhu7jDosOjbuG7uMahIeG7uG4xZeG7uGV7buG7uDbhu48s4bu4NsOiLOG7uGxmw6nhurXhu7g4w6PDqeG7uGXhu5E24bu4NuG6u+G7uG7DouG6seG7uG7DojBv4bu4bmzDqsOp4bu4w6Ihw6nDouG7uG5s4bqtw6nDouG7uDbhu48s4bu4NuG6ucOp4bu4ZeG6rcOpw6LFqOG7uOG7t+G6u+G7uDbDouG6q+G7uMSRIeG7uDYuNsOi4bu4xqHhuqfhu7jGoeG6ucOp4bu4OOG6seG7uMOp4bq74bql4bu4xqHEg+G7uG7huq3DqcOi4bu44buj4bqjb+G7uGtv4bqj4bu4w6LDtGnDqeG6teG7uMahIeG7uG7DouG7keG7uG7huq3DqcOi4bu4Nill4bu4ZSHhu7g2w6Is4buq4bu4ZcOh4bu4NyHDqcOi4bu4NsOi4bq54bu4NuG6ucOp4bu4Ni7huqXhu7hkw6Lhu4fDqeG6teG7uOG6teG6reG7uG0uw6nDouG7uDjDtOG7izbhu7Dhu7jDicOjb+G7uGXDoeG7uGrDoinhuqXhu7hkw6Jn4bu4beG7ieG7uGUsw6nhurXhu7jDqVvDqeG6teG7quG7uDjDoOG7uDgsb+G7quG7uG7DouG6reG7uMOp4bq1w7TDrOG6peG7uDbDoizhu7jDqcOiw7Thu7g2w6LhuqVl4bu4NeG7g+G7uDUs4buj4bu4ZMOie2rhu7huw6Ip4bq54bu4w6nhurVv4buj4bqjw6nhu7g44bqx4bu4buG6rWXhu7hl4buF4bql4bu4OMO0LOG7uMahxIPhu7huZ+G7uDbDouG6ueG7uDbDouG6pWXhu7hlw6Hhu7hubOG6ucOp4bq14bu4bsOiw6zhuqXhu7hk4buh4bu4MGrhu7hubOG7kcOp4bq14bu4xqEh4bu4bSxv4bu4OOG6u+G7uMSRIeG7uMSRw7Xhu7g2w6LhuqVl4bu4w6nhurnDqeG7quG7uDbhur3DqeG7uGXhuq3DqcOi4bu4w6nDouG6pcSDb+G7uGTDouG6peG7uDbDojBq4bu4w6nDojLDqeG7uMOpw6LhuqnDqeG7uDjhurvhuqXhu7Dhu7jDicOi4buXw6nhurXhu7g44buRLOG7uDbhurnDqeG7uDbDtcOp4bq14bu44bq14bql4buDw6nhurXhu7jDqcOi4buXw6nhurXhu7g2w6LDs+G7uDbDouG6pWXhu7huMmrhu7g1LOG7o+G7uG5s4bqjw6nhu7g44bqrw6nDouG7uMOpw7PhuqXhu7hubOG6ucOp4bq14bu4beG7meG7uMOiw7TDrcOp4bq14bu4NzTDqeG7quG7uGTDqGXhu7g2W2rhu7g24buPLOG7uDbDouG6pWXhu7g14buD4buq4bu4bOG7heG6peG7uMahw7Rpw6nhu7g2LsOpw6Lhu7g1LOG7o+G7uGtvLOG7uDXhuqXDo27hu7g1LOG6ueG7uDgo4bql4bu4w6nhurUhw6nhu6rhu7jDqcOi4bqlxINv4bu4ZMOi4bql4bu4NsOiXcOp4bq14bu4NuG6vcOp4bu4w6nDosOt4bu4Ni7huqXhu7huZ+G7uDUsw6nhu7g4MW/hu7Dhu7jDicOi4buXw6nhurXhu7g2w6LDs+G7uDbDouG6pWXhu7g1LOG7o+G7uDjhuqXhu7g2w7XDqeG6teG7uMOpw6LDtOG7uMOpw6Lhu5fDqeG6teG7uMOp4bq1w7TDrOG6peG7uDbhurnDqeG7uGws4bu4OOG6peG7uMOiw6o24bu4bjJq4bu4xqEh4bu4xJEyauG7uMOp4bq1w6LhuqXhuq9q4buw4bu4w4nDosO0w6nhurXhu7g24bq5w6nhu7jDqeG6tcO0w6zhuqXhu7hkw6IuNuG7uG3huqXDqcOi4bu4xqEybuG7uOG7ieG7uDbDomjhu7g24bq74bu4bmwu4bql4bu4buG6pWXhu6rhu7hsLOG7uDjhuqXhu7g44bqx4bu4bmzhu4nhu7jGocSD4buw4bu44buz4bq5w6nhu7g44bqj4bu4xJEhw6nhurXhu7g3IeG6peG7uGU84bql4bu4xJEh4bu4xqHhuq3hu7jDqeG6u+G7uMOpIMOp4bq14bu4w6nhuqVv4bu4w6nDouG7l8Op4bq14bu4NcO0w6024bu4NsOiIMOp4bu4NuG7jyzhu7g44buRLOG7uG5sw6Dhu6rhu7hs4buF4bql4bu4xJEo4bql4bu4OOG6u8Op4bu4w6LDquG7uG5s4buJ4bu4xqHEg+G7quG7uDXDtMOtNuG7uG5s4bqjw6nhu7g24bq5w6nhu7g44bqj4bu4xJEhw6nhurXhu7gw4buj4bu4bSxv4bu4ZMOi4bql4bu4ODzhu7huw6Ihw6nDouG7uDcsw6nDouG7sOG7uMO9w7TDrTbhu7g2w6Igw6nhu7hubOG7ieG7uMahxIPhu7hubOG6o8Op4bu4NuG6ucOp4bu4OOG6o+G7uMSRIcOp4bq14bu4NsO1w6nhurXhu7jEkSHhu7ht4buZ4bu4bmzhu4nhu7jEkSjhuqXhu7jGocOt4bql4bu4w6nhurVv4buFw6nhu7g2ZuG6peG7quG7uG7huq1l4bu4xqHEg+G7uMahw63huqXhu7g4MMOp4bq14bu4beG6pcOpw6Lhu7huw6Ihw6nDouG7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WMSQ4bqpNsOi4bu4xqDhuqXhuq9u4bu4NuG6u+G7uMOp4bq1IeG7o+G7uGx9ZeG7uG7Doi7DqeG6teG7uDUp4buj4buq4bu4xJEh4bu4N+G6qWrhu7g44bqx4bu4NsOiw7PDqeG6teG7uG4s4bu4NS7hurnhu7jDouG6pcOjb+G7uDbDoizhu7hlw6Hhu7Dhu7jDieG6tcO0w6zhuqXhu7hlLOG7o+G7uGV7w6nhu7g24bq9w6nhu7g2w6Is4buq4bu4ZcOh4bu4ZMOi4bql4bu4OMOjw6nhu7g2w6LDsizhu7g4w7Thu4s24bu4NiHhuqXhu7jEkeG6o8Op4bu4w6nhurXhu5k24bu4NeG7h8Op4bq14bu4w6Lhu4XDqeG6teG7uGUhb+G7uDjhur/hu6rhu7jGoeG7kyzhu7jEkSHhu7jDqeG6pcSDZeG7uG7hu5nhu7jDoiHhurnhu7jGoeG7kyzhu7jDqcOiezbhu7jDqcOi4buJ4buq4bu4bsOi4buH4bql4bu4bsOiw7M24bu4bmwuNsOi4bu4w6nDouG6peG6r2Xhu7g24buPLOG7uDbhurnDqeG7uDYu4bql4bu4asOiKeG6peG7uG3hu4PDqeG6teG7uDbDouG6ueG7uDjDs8Op4bq14bu4NWfDqeG7uGrDojLDqeG7sOG7uMOJw6LDtMOp4bq14bu4buG6pcOjNuG7uMSRIeG7uG5s4bq5w6nhurXhu7jDqeG6tSHhu6Phu7hsfWXhu7huw6Iuw6nhurXhu7g1KeG7o+G7uDbhurvhu7jDqcOi4bqlxINv4bu4w6nhurXDtMOs4bql4bu4N8Oy4bu4OMO04buLNuG7uDYh4bql4bu4xJHhuqPDqeG7uMOp4bq14buZNuG7uC7hurnhu7g14buHw6nhurXhu7jDouG7hcOp4bq14bu4ZSFv4bu4OOG6v+G7uMOpw6LDtMOp4bq14bu4xJEo4bql4bu4NsO04bu44bud4buV4bu4ZMOi4buHw6nhurXhu7g4w7PDqeG6teG7uGXhu5k24bu4ZMOi4bqlw6PDqeG7uDbDoizhu6rhu7hlw6Hhu7hqw6Ip4bql4bu4beG7g8Op4bq14bu4bmzhurnDqeG6teG7uDbhu4fhu7g4acOp4buq4bu4NW/hu4XDqeG7uG7hu4/huqXhu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tlhFMOG7o+G7uMOpPmXhu7jDqSzhu6Phu7jhu4nhu7jGoOG6peG6r27hu7jDiSxl4bu4xJEo4bql4bu4bGbhu7jEkeG6o8Op4bu4w4nhurUh4buj4bu4NuG7jyzhu7hlw6Hhu6rhu7jDieG6tSHhu6Phu7g24buPLOG7uDbDoizhu7Dhu7jDieG6tSHhu6Phu7g24buPLOG7uGXDoeG7uGtvLOG7uDbDosO0LOG7uMSRIG/hu6rhu7g24bq9w6nhu7jDieG6tSHhu6Phu7g24buPLOG7uDbDoizhu7huw6Lhuq3hu7hte2rhu7g4w6PDqeG7sOG7uMOJ4bq1IeG7o+G7uDbhu48s4bu4NsOiLOG7uGxp4bql4bu4xqEh4bq54bu4w6nhurUh4buj4bu4NsOi4buP4bu4w6nDojJu4bu4bm8xw6nhu7huw6Lhu5Hhu7g1LOG7uDbhu48s4bu4bsOiLsOp4bq14bu4JuG7quG7uMOpw6LDtOG7uMahMuG7o+G7uMOJ4bq1IeG7o+G7uDbhu48s4bu4NsOiLOG7uMOpPmXhu7g9QD0j4bu4beG6oeG7uMSRIeG7uMOp4bq1IeG7o+G7uD1ALSbhu7Dhu7jhu4jhu7jDqcOi4bqlxINv4bu4w6nDtMOtNuG7quG7uMOJ4bq1IeG7o+G7uDbhu48s4bu4NsOiLOG7uMSRIeG7uDjhurHhu7hu4buHw6nhu7jGoeG6pcOpw6Lhu7hrb+G7o8SDw6nhu7jEkSFl4bu4NsOiLOG7quG7uDbDouG6ueG7uG7DojDhu6Phu7gpw6nDouG7uMOiw7Thu4nDqeG6teG7uDbhu48s4bu4w6nhurXDtMOs4bql4bu4NsOiLOG7uG5s4bq5w6nhurXhu7jhu5084bu4w6Jm4bql4buq4bu4N+G6qWrhu7g44bqx4bu4NuG6ucOp4bu4Ni7huqXhu7huw6LhurHhu7jDouG6peG6r8Op4bu4buG6rcOpw6Lhu7g2KWXhu6rhu7hubC42w6Lhu7jDqcOi4bql4bqvZeG7uDbhu48s4bu4ZeG6rcOpw6Lhu7jGocOt4bql4bu4NsOiLOG7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WOG7t8SD4bu4NjJq4bu4OMOjw6nhu7jDqeG6tSHhu6Phu7g24buPLOG7uDbDoizhu6rhu7g24buPLOG7uGXDoeG7uG7Dojnhurnhu7jGoT7DqeG7uMOi4bq7LOG7uMahIeG7uMSR4buD4bql4bu4beG7g8Op4bq14bu4asOiw7Rpw6nhurXhu7huIOG7o+G7uDXhuqPDqeG7uDYow6nDouG7uMOpYW7hu7g4w6Fq4bu4NS7hurnhu7jDouG6pcOjb+G7uDbDoizhu7hlw6Hhu7hubOG6ucOp4bq14bu4buG6pcOjbuG7uMahb+G7uMSRLMOp4bu4bsOiLsOp4bq14bu4NSnhu6Phu7g24buPLOG7uMag4bql4bqvbuG7uMOJLGXhu6rhu7g24bq74bu4xqHDoOG7uMOpw6LDtOG7uMOp4bq1w7TDrOG6peG7uMag4bql4bqvbuG7uDbDouG6ueG7uG7DojDhu6Phu7hl4bqtw6nDouG7uGTDouG7h8Op4bq14bu4NsOi4bqr4bu4w6nDouG6rcOp4bu4bCzhu7hlIeG7uDbhur3DqeG7uGVv4buDw6nhu7jDouG6vSzhu7jGoSHhurnhu7g34bq9w6nhurXhu7g2w6Ip4buj4bu4xqE+w6nhu7jDouG6uyzhu7huw6LDo+G7uOG6teG6pcOt4bql4buw4bu44bu34bq74bu4xJEh4bu4buG6p8Op4bu4w6LhuqXhuq9v4bu4buG6pzbDouG7uDbhu5k24bu4xqHEg+G7uMOpw6Nq4bu4beG7g8Op4bq14bu4xqE+w6nhu7jDouG6uyzhu7jhurXhuqUs4bu4OOG6rcOpw6Lhu6rhu7g44bqx4bu4w4nhurUh4buj4bu44bq04bqlLOG7uDjhuq3DqcOi4bu4xqDhuqXhuq9u4bu4w4ksZeG7uOG7rj06LSZW4bu4N+G6peG6t8Op4bu4bCzhu7htLG/hu7jDieG6tSHhu6Phu7g24buPLOG7uDbDoizhu7hlZm7hu7hubzHDqeG7uMahw63huqXhu7jDqcOi4buXw6nhurXhu7huw6Lhu4fDqeG6teG7uDjhuqXhuq9q4bu4bsOi4bqlw6Nu4bu4bsOi4buZNuG7uDYhw6nhurXhu7hubOG7ieG7uMOp4bqjw6nhu7jhurXhuqUu4bu4bmzhuqnhu7jDomnDqeG7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WMagw63huqXhu7jGoeG6peG6rzbhu7jDieG6tSHhu6Phu7g24buPLOG7uDbDoizhu7g4LMOp4bq14bu4OMO04buLNuG7uMSRw61q4bu4bmzDoOG7uG7huqXDo2rhu7jDqcOiMsOp4bu4asOiZ+G7uDXhuqXDo8Op4bu4xqEh4bq54bu4xqDhuqXhuq9u4bu4w4ksZeG7uDg5ZeG7uG7Dojnhurnhu7jDouG7o+G7uMahw6rDqeG6teG7uMahxIPhu7ht4buZ4bu4bsOi4buRNuG7uG7huqvDqcOi4bu4bmwuNsOi4bu4w6nDouG6peG6r2Xhu7jEkcOtw6nhu7jDomnDqeG7uDbhu48s4bu4NuG6ucOp4bu4Ni7huqXhu7g44buD4bql4bu4xqHDreG6peG7uDgww6nhurXhu7ht4bqlw6nDouG7uG7DoiHDqcOi4buq4bu4OOG6seG7uMOpw6LhuqXEg2/hu7jDqeG6tcO0w6zhuqXhu7g2w6Is4bu4ODzhu7jDouG7o+G7uG3huqXDqcOi4bu4Ninhu7g4w6zhuqXhu7hl4bqtw6nDouG7uGTDouG7h8Op4bq14bu4NuG6vcOp4bu4asOiKeG6peG7uG3hu4PDqeG6teG7uG5s4bq5w6nhurXhu7ht4buZ4bu4NuG7h+G7uDhpw6nhu6rhu7hkw6Lhurvhu7hkw6I+w6nhu6rhu7huw6IyZeG7uDbDouG6p+G7uDXhuqnhu7jDqeG6tcO04buLNuG7uDg84bql4buw4bu4w4nDouG7l8Op4bq14bu4OOG6pcSDb+G7uDjhurvhu7jDouG6uSHDqeG7uG7hurkhw6nhu7g24bq74bu4Nmnhu7ht4buJ4bu4w6nDo2/hu7jDqcOiw7Thu7g2aeG7uGtvLMOp4bu4a28pw6nhu7jEkeG7n+G7uMOpw6Nq4bu4beG7g8Op4bq14bu4xqE+w6nhu7jDouG6uyzhu7jhurXhuqUs4bu4OOG6rcOpw6Lhu6rhu7g2Ljbhu7huZ+G7uDbDouG7kTbhu7g44bq5IcOp4bu4bsOi4bqx4bu4xqEh4bu4NsOi4bqnw6nDouG7uGtv4bujxIPDqeG7uDYuNuG7uDYwauG7uDXhuqXDo27hu7jDqXtl4bu4NXtu4bu4bsOiw6zhuqXhu7g2aeG7quG7uDbDssOp4bq14bu4OOG7hcOp4bq14bu4w6Ihw6nDouG7uOG7nW/hu7jDosO0w63DqeG6teG7quG7uMSRLMOp4bu4buG6vyzhu7jhu5/hu7jDqeG6tcOiYizhu7jDieG6tSHhu6Phu7g24buPLOG7uDbDoizhu6rhu7g44bqx4bu4bjBu4bu4Ninhu7g2w6LDs8Op4bq14bu4bizhu7g2w7LDqeG6teG7uOG7n+G7uG7DouG7kTbhu7g4w7Thu4s24buq4bu4NsOyw6nhurXhu7jDqSDDqeG6teG7uMOp4bqlb+G7uMahIeG7uMOiIcOpw6Lhu7g4ZsOp4bq14bu4ZWZu4bu4Ni42w6Lhu7huw6Lhu5k24bu4NsOiMG7hu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tuG7uG1u4bujxJE5VeG7tm454budbi0sxJHhuqXhurXDqcav4bu4bOG6peG6tcOibuG7qOG7tlhXbW5s4bq5w6nhurVYxJAsZeG7uMagw7VXL21ubOG6ucOp4bq1WFcvalg=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]