(vhds.baothanhhoa.vn) - “Cảm ơn cha về những tháng ngày nhọc nhằn, con đã làm cho tóc cha thêm bạc, lưng cha thêm còng”. Một tài khoản trên mạng xã hội viết như thế, nhiều người chia sẻ, nhưng cũng có những ý kiến cho rằng người viết sến súa, làm màu.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buy4bqpKiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7jOG6q+G7jeG6u+G6oT3hu7TDiuG6rT5xJGHhu5MpJGHhuqkp4buyL+G6qSrhu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1u4bqo4bqhKcOhPeG7tOKAnEF94bq9JOG7icOqJGHhuqkpJOG7n+G6syTDquG6qeG7o8Oq4bqtJOG7jeG6qTzDquG6rSTDquG6rT5xJMOq4bqp4buDYSTDquG6qSDDqlYkYeG6v8OqJMOgWyThurs+4bq9JGHhuqnhur8k4buN4buBYSRh4bqpKSThu43huqnhurHhur0kOXthViThurvhu5XDquG6rSRh4bqpKSThu43huqnhurHhur0kYeG7h8Oq4bqt4oCdVyThurzDreG7jSThu40+4bqrJOG6ueG6qeG6v33DqiThu43Ds+G6scOqJOG6vXvDquG6rSRwWyThuqnDreG6qyThu5/huqvhurfhu40kw6rhuqnhu5Uk4buN4bqp4bq3ViTDquG6qeG6q+G6s+G7jyTDquG6reG7lWrhuqskYeG6qeG6qykkw7LEg1Ykw6rhuqnhu5XDquG6rSRh4buZw6rhuq0kYeG7gSTDquG6qeG7o8Oq4bqtJHIk4bq54bqr4bq3w6okYeG6qeG6vyTDsyDDquG6rSTDquG6reG7lWrhuqsk4buf4bqr4bq34buNJMOy4bq3w6okw7LDtSlWJOG6uz7hur0k4bq9PuG7j1fhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu04buy4bqr4bq94bqtJGHhurspw7LDsuG7pj0kw6Hhu43huqnhu4/hur05JOG6q0HhuqHDquG7jeG6ocOzPSTDsuG7jXHhurvhuqHhu6Y94buh4bqrw6Hhu43huqnhu6wkLCUlbnDhu649JMOyw7Nh4bumPS8v4bqr4bufVzkp4bq/4buN4bqpKcOq4bqp4bqp4bq/KVfhu5/Dqi/DquG6oeG7ocOyLyYqJjovKi4uw6E7JSglOz8u4buNKCg6JeG6uypXw6lu4bqtPSQp4bq74buN4bumPcOK4bqtPnEkYeG7kykkYeG6qSk9JOG7oeG6q8Oh4buN4bqp4bumPSwlJT0kL+G7tOG7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT3hu7Thu4xn4bqrJOG7jeG6qWMkYeG6qeG6vyTDsyDDquG6rVYkYeG7gSThurvhuq8kw6rhuq3hu5Vq4bqrJOG7n+G6q+G6t+G7jSTDoCnDquG6rSThu43Ds+G6v8Oq4bqtJOG6vcOt4buNJOG7jTPhur0k4buNw7N7w6rhuq0kw6AwYSQ54bqr4bq14buNVyThu7ls4bqrJOG6ueG6qeG6qyTDoeG7h8Oq4bqtJMOgauG6qyRu4bqpMcOq4bqtJOG6uzDDquG6rVYkYeG6v8OqJMOq4bqt4buVauG6qyThu40pJDk2w6okw7PDrcOqJOG7n8Sp4bqrJGFnw6rhuq0k4buf4bqr4bq1YSRh4buTKSThur1jw6rhuqlWJOG6veG7i+G6qyTDquG6reG7lWrhuqskOWQkYeG7j2jDqiThu43huqnhuqHhur8kw6rhuqnhu6PDquG6rSThuqkp4bq9JOG6veG7j2jDqlYkw6Ap4bq9JOG6veG6sVYkYuG7jSQp4bqrJGHhu4Ek4buN4bqpauG6qyThuq3huqspw6okw6rhuq3huqllJMOg4bq3w6ok4buNY8Oq4bqpJOG7jeG6qTPDqlckQT7DquG6rSRi4buNJMOq4bqt4buVauG6qyTDoMOiJHIkw6DhurfDqiThu5/huqvhurVhJOG6vWPDquG6qSTDoFskw7LhuqvDquG6qSTDsylWJOG6u8Spw6ok4bq74bqxw6okw6rhuqnhu5Uk4buN4bqp4bq3JMOqPuG6v1YkOWgk4bq9w6Mkw6rhuqnhu4NhJMOq4bqpIMOqJMOq4buPZ+G6qyRh4bq/w6ok4bq54bqpZ8OqJOG6u8Spw6okw7MpJMOyKeG6v1fhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu0TuG6qTXDqiThurvEqcOqJGHhuqnDtcOq4bqtJOG7jSkk4bq9MGEkw6rhuqnhuqvhurHDqiThu5/EqeG6qyTDsuG7myRh4buBJOG6vTDhu40kYeG7kykk4bq9Y8Oq4bqpJOG7jcOz4bqxw6okw6Bq4bqrJMOq4bqp4buVJOG6vcOt4buNJOG6u+G6ryThu4004buNJHHhurfhu49XJMOTIMOq4bqtJMOy4bqrw6rhuqkkYeG6v8OqJMOzKVYkw6rhu49n4bqrJGHhur/DqiThu43Ds+G7lWzDquG6rSThu43huqk+w6rhuqkk4bq7PiThu43Dszxh4bqpJMOq4bqp4bqr4bq14bq9JOG7nz4kw6rhuq3huqllKSThu5/hu5EkYeG7kykkw6A0w6rhuq0kw7LhuqvDquG6qSThu43huqk+w6rhuqlWJMOq4bqp4buVJGfDquG6rSQ5PiTDoFskw6rhu49n4bqrJOG6u8Spw6okOWgk4bq9w6Mk4bufPiThur1jw6rhuqkk4bq7e+G6qyTDquG7j2fhuqsk4bq7xKnDqiTDquG6qeG7o8Oq4bqtJMOg4buXKSRh4bq/w6pXJOG7uWzhuqskw6rhuq3huqllJMOy4buPcSQ0cSThur0+JMOq4bqp4bqr4bqz4buPJMOq4bqt4buVauG6qyRh4bqpxJEkOeG6q+G6t+G7jSThuq3hu53huqsk4buN4bqr4bqzw6ok4buf4bqzJGHhuqnhur8kOWgk4bq9w6Mk4bqp4bq/MGEk4bqt4bud4bqrJOG7jeG6q+G6s8OqJOG7nz7hur8k4buf4bqr4bq1w6okw6Hhu5Vtw6rhuq0k4bq7W+G6vyTDquG6qeG7lSThur3DreG7jSThu43Dszxh4bqpJMOq4bqp4bqr4bq14bq9ViThur0+JOG6ueG6qWfDquG6rSThuqnhurMkw6rhuq3huqllJMOzIMOq4bqtJDloJOG6vcOjJOG6veG7j2jDqiTDquG6qWPDqiThur0w4buNJGHhur/DqlYk4bq94buPaMOqJMOq4buB4bqrJGHhuqnhu49x4bq1w6ok4bufxKnhuqskYeG6v8OqJDk04buNJGHhu5ck4bq7w7VhJMOqPuG6vyRh4buBJOG7jeG6qcOiV+G7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT3hu7RB4buBJGEz4buPJMOq4buB4bqrJMOzNOG7jSRyJMOq4bqt4bqpZSkkw7Mgw6rhuq1WJDnhu5XEqWEkYeG6qTPDqiRh4buBJGFoJOG6rSLDquG6rSTDoOG6t8OqJOG6vTRxJOG7jeG6qWMkYeG7mcOq4bqtJOG6ueG6qeG7gSTDoMOiJMOg4bqrJOG6qeG6t+G7jSRh4bq/w6okw6DhurEk4bq7PsOq4bqtVyRB4bq/w6okYTzhuqsk4bq7xKnDqiTDoOG6t8OqJOG6vTRxJGHhu5nDquG6rSThurnhuqnhu4Ek4buN4bqp4bq/POG7jSThurnhuqnhu4Xhuqsk4buNNeG6vSTDquG6qWPDqiRh4buTKSRh4bqpKVYk4bq9w6NX4buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1u4bu54bq/w6FxPeG7tEHhu4Ek4buN4bqpNuG7jSTDoOG6sSThurs+w6rhuq0kw6E+4bqrJMOg4bq3w6ok4bq94buXYSRhfSTDoGrhuqskw6rhuq3hu5Vq4bqrJOG6ueG6qWfDquG6rSQ54buVxKlhJOG6qeG6t+G7jSThu58+JOG7jTXhur0k4bq9IuG7jSRh4buTKSRh4bqpKSTDs8Otw6rhuq0kw6DhurfDqiThur3hu5dhJGHhu4Ek4buN4bqpw6Ik4buN4bqpNOG7jyThu43Ds+G7g8OqJOG6qT7DquG6qSThu43Ds2PDquG6qSRh4buTKSRh4bq/w6ok4bq9Y8Oq4bqp4buwJMOA4buBJGHhuqnEkSThurs+JGE8YeG6qSThu59iJOG7n+G6v8OqJMOgw6Ikw6rhu4Hhuqsk4buf4bqzJOG7jWPDquG6qSRx4bqx4buPJG/hu4/hurEk4bqp4buV4buJw6rhuq0k4bufPiThu43huqnhu5ck4buNY8Oq4bqpJGF94bq9JOG6vT4kYeG6qSlWJOG6vcOjJMOhPsOq4bqpJGHhuqnhur8kYeG6v8OqJGE84bqrJOG6ueG6qWfDquG6rSThuq1jJMOyPMOq4bqpJMOg4buVa2FXJMOK4bq34buPJOG6vcOjJG7huql94bqrJOG6ueG6qcOsJMOybCThur0pw6rhuq0kw6oww6rhuq1WJMOgxIMkw6Ap4buPViThu43huqljJMOq4bqt4buVauG6qyRh4bqpKSTDquG6qeG7lSRh4bqp4bqr4bq9JDloJDkpcSThurnhuqkibiThu43huql94bq/JMOq4bqt4buPceG6scOqJMOgw6Ik4buNY+G6vSThur1p4bqrJMOg4buVKSThu5/hurMk4buNw6wkYeG6qeG6vyRh4bqp4bqr4bq9JOG6vcOjJOG7jcOz4bq/w6rhuq0k4buN4bqpauG6qyThurlzJDRuJOG7jcOz4buXw6rhuq0k4bufPiTDsinhu48kw6Dhu4Ek4bq7PiThurvhu5kkYeG6qeG6q+G6vSTDquG6v8OqViRh4buHw6ok4bq9Y8Oq4bqpJMOq4bqp4bqr4bqz4buPJOG6ueG6qeG6qyRh4bqpNG4kw6rhuqk2w6okw6rhuqlkw6okw6Dhu4HhuqtXJMOK4bqp4bujw6rhuq0kw6Dhu5cpJGHhur/DqiRh4buZw6rhuq0k4bqt4bqraMOq4bqtJMOq4bqp4bujw6rhuq0kYeG6qcO1JGHhuqnhuqvhur0k4buNNm4kOSlxJOG7jcOz4bqxw6okw6DEkcOq4bqpJMOqw7Xhuqsk4buNw7Phur/DquG6rSTDsuG7myThuqnhu5XEqcOq4bqtJMOhOMOqViThurnDqOG6vSRhMG4kYeG7kykkYeG6qeG6q+G6vSQ5aFYkw7Np4bqrJOG7n+G7leG7icOqJGE8w6rhuqkkOSlxJG/hu48pJDnhuqvhurfhu40kOSnhur8kw6B74bqrJMOq4bqtPsOqViTDquG6qeG6q+G6s+G7jyThurnhuqnhuqskYeG6qTHDquG6rSRh4buHw6okw6rhuqnEqSRhPOG6qyThu43DrCQ5KcOqJMOgNeG7j1ckw4rhuqnhu6PDquG6rSRh4bqpw7UkYeG6qeG6q+G6vSQ5KXEkw6DhuqskYeG7mcOq4bqtJMOq4bqp4buVJMOq4bqp4bujw6rhuq0kw6rhuq3hu5Vq4bqrJGHhur/DqiTDsykkw6Dhuqsk4bqp4buDYSThu402biThu58+JOG6uzZuJMOq4bqt4bqp4bqr4bq1blckw4rhuqnhu5XDquG6rSRh4bq/w6okw6rhuq3hu5Vq4bqrJOG6ueG6qTxhJMOy4bqrw6rhuqkk4bufNuG7jSRsJGHhuqnhu4skYeG7gSThu43Dszzhuqsk4buN4bqr4bq9ViTDsykkw6Dhuqskw6DDoiThu43Ds2wk4buf4bqzVyRB4bq/w6okw6DhurEk4bq7PsOq4bqtJMOhPuG6qyThur1b4bqrJOG6uz4k4bufYyTDquG7gSTDqjPDquG6rSTDquG6q+G7jyTDquG6qeG7o8Oq4bqtJDnhu5XEqWEkYeG6qTPDqiRh4buTKSTDoOG7lykk4buNw7PEg1Ykw7Np4bqrJOG6u3vhuqskw6Dhu4HDqiThuqnhu4Mk4buNw7NsJOG7n+G6s1YkOeG7lcSpYSThu43Ds+G6scOqJGHhur/DqiTDoOG6sSThurs+w6rhuq0kNHEkw7Ip4buPJOG6ueG6qeG6qyTDoFsk4buN4bqpPsOq4bqpJMOhKcOq4bqpVyThu7nhu5XEqWEkYeG6qTPDqiThu43Ds2wk4buf4bqzJOG7jcOz4bqxw6okYeG6v8OqJMOg4bqxJOG6uz7DquG6rSRh4buZw6rhuq0k4bq7PiTDsuG7myThu43Ds2wk4bq7e+G6qyThu5/EqeG6qyTDquG6reG7j2nDqiRhw63huqtWJOG7jWPhur0k4buf4bqzJOG7n8Sp4bqrJMOgNMOq4bqtJMOy4bqrw6rhuqkk4buN4bqpPsOq4bqpV+G7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT3hu7ThurpkYeG6qSThu57huqvhurXhu40kYeG7gSTDquG6rT5xJMOzIOG6vSThu43huqk8w6rhuq0kOX1xViThurs+JMOhZG4kw6DDoiRh4bqpw7XDquG6rSThu40pJDk84bq/JOG6qeG6q+G6t+G7jyRh4bqpKSThur3Do1ckw4rhuq3hu5Vq4bqrJOG6vSlxJOG6vSLDqiRh4buHw6okYeG6qSlWJOG6vcOjJOG6ueG6qeG6qyTDoOG6t8OqJGHhuqnDtCkkw6Dhu5VrYSRhPuG6qyThurvhurHDqiTDquG6reG7m2EkOWfDquG6rSThuqlpw6rhuq0k4bq9PuG7jyTDoOG7hVYk4bufxqEpJOG6uz4kw6rhuqvhurPhur0k4buN4bubJOG6qT7hur8k4bufxqEpJMOq4bqpImEkw6rhuqlsViThu43huqln4bqrJOG7jeG6qcO1YSThu43Dszxh4bqpJMOq4bqp4bqr4bq14bq9JGHhu5MpJGHhur/DqiRhPOG6qyRu4bqpfeG6qyTDsmjDquG6rSRh4bqp4bq/JMOgw7XDquG6rSQ5w6zDqiRu4bqpNsOqVyTDiuG6qeG7lcOq4bqtJOG7jeG6q+G6t2Ek4bq7PiThu43Ds+G6v8Oq4bqtJMOq4bqtPnEkw7Mg4bq9JOG7jeG6qTzDquG6rSQ5fXEkYeG7gSTDquG6qeG6q+G6s+G7jyTDquG6reG7lWrhuqskw6HDtCTDoOG7lWthJGE+4bqrJOG6u+G6scOqJMOq4bqt4bubYSQ84bq/JDlnw6rhuq0k4bqpacOq4bqtJOG6vT7hu48kw6Dhu4Ukw6rhuqnhu5XDquG6rSThurt74bqrJGHhu5UkcOG7nSThurnhuqlnw6rhuq0kw6DDtcOq4bqtJOG6veG7m2Ek4bq54bqp4bqr4bq3w6okYeG6qSlWJOG6vcOjJG7huql94bqrJMOyaMOq4bqtJOG7jcOz4bq/w6rhuq0kYWckw6Dhu4nDqlYkOeG7j2nDqiThu43hu5PhuqtX4buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1u4bu54bq/w6FxPeG7tOG6vDRxJMOqXeG6vSTDqilxJGwk4bue4bqr4bq14buNJMOKKeG6vSThurt74bqrJMOzw60k4bq74bqxw6okw4rhuq0+cSRh4buTKSThur3Do1Ykw4rhuq0+cSRh4buTKSRh4bqpKVckw4rhuq0+cSRh4buTKSThur3DoyRv4buPKSRh4bqp4buVKSThursz4buPViRh4buHw6okw4rhuq0+cSRh4buTKSRh4bqpKSThu43huqljJMOyIm4kw6DhurfDqlckw4rhuq0+cSRh4buTKSRh4bqpKSTDs+G7ieG6qyThu58+4bq/JMOq4bqtPnEkYeG6qeG7kyTDquG6qTbhu40k4buN4buPNcOqJOG7jeG6qeG7lyQ5KSRh4buTKSThu43huqk8w6rhuq0kLFYkw6rhuqnhu5Uk4bufNnEkw4rhuq0+cSRh4buTKSRh4bqpKSTDql3hur0kJiUmKiTDsuG6ryThurs+JMOq4bqtPnEkJiUtLFckTCTDquG6qeG6q+G6s+G7jyTDquG7lcSpYVYkw4rhuq0+cSRh4buTKSRh4bqpKSThurs+JMOgw6Ik4buNZ8OqJOG7n+G6q8Oq4bqpJG/hu49x4bqzw6ok4bq7PuG6vSRh4bqpKVYkYeG6qeG6vyThu43huqk0cSR9w6rhuqkk4bqp4buVbMOq4bqtJGHhu5MpJMOq4bqt4buVauG6qyRh4bqpKSThu43Ds+G6v8Oq4bqtJHBbJOG6qcOt4bqrViTDoWRuJMOgw6IkYeG6v8OqJGE84bqrJOG7jeG6qcOiJOG6qeG6q+G6tcOqJOG7jWPDquG6qSRhfeG6vVYk4buNw7M8YeG6qSTDquG6qeG6q+G6teG6vSRh4buTKSThur1jw6rhuqkk4bufxKnhuqskYeG6qSlX4buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1u4bu54bq/w6FxPeG7tMOA4bqzJGE2biTDoOG6t8OqJMOq4bqtPnEkYeG7kykkYeG6qSlWJGHhu5MpJOG6vcOjJOG7jeG6qeG6oeG6vyThu59dw6ok4bqp4buBKSThu58+JOG6u2jhuqskw7Jow6rhuq0kbuG6qeG7leG7icOq4bqtJOG7jTNxJDnhurHDqiRhe8Oq4bqpJMOq4bqj4buNJMOgw6NuJDk84bq/JOG6qeG6q+G6t+G7jyRh4bqpKSThur3DoyThu43Ds+G6v8Oq4bqtJOG7jeG6q+G6t+G7jSThu5/hu48k4bq7KcOqJOG7jeG6qTzDquG6rSQ5fXEkYeG7kykk4bue4bqr4bq14buNJMOKKeG6vVYkYeG7gSThu5/EgyTDquG6qeG7lSTDquG6reG7lWrhuqsk4bue4bqr4bq14buNJGHhuqnhur8k4buN4bqpNHEk4bq9Y8Oq4bqpJOG6ueG6qWfDquG6rSRh4bqpxJEkw6rhuqljw6okw7MpJOG6vT4kYeG7h8OqJOG6veG7j2jDqiThuqnhu4cpJOG7nz7hur8kw6Hhu4fDquG6rSRh4bqpfXEk4bufXcOqJOG6qeG7gSkk4buN4bqp4bq3JOG6reG6q8Sp4bqrVyTDgOG7gSThurs+JOG7jWLDqiThuqnhuqvhurXhu48k4buNYmHhuqkkYeG7m2Ek4buf4bqzJMOq4bq3biTDsmjDquG6rSThu59dw6ok4bqp4buBKSThuq3huqspJMOgY8Oq4bqpViTDoMOiJMOK4bqtPnEk4bqs4bqrKSTDoGPDquG6qSThu57huqvhurXhu40kw4op4bq9JFkmIS0sw50kw6HhuqvhuqXDqiTDsykkw7Ip4buPJMOK4bqtPnEkYeG7kykkYeG6qSkk4bq9w63hu40k4buN4buPNcOqJOG7n8Sp4bqrJMOq4bqp4bujw6rhuq0k4buN4bqpZ8Oq4bqtJMOg4bqr4bq1biThu43huqnhuqvhurfhu40k4buN4bqp4bubYSRhPsOq4bqtJOG7jcOzbCTDquG6scOqJOG6reG6qzwk4buNw7NkJOG6qeG7icOqV+G7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT3hu7Thu57EqeG6qyThu5/huqvhurVhJMOK4bqtPnEkYeG7kykkYeG6qSkkw6Apw6rhuq0kw6Dhu5VrYSThurvEqW4k4buNw7PEgyThu43huqvhurduJMOq4bqpNsOqJG7huqnDrCQ54bqr4bq3w6ok4bufPuG6vyThu57huqvhurXhu40kw4op4bq9JMOg4bqh4bq9JOG7jeG6qeG6oeG6vyThuqlxJOG7n+G7g8Oq4bqtJOG7n+G6syTDsuG7myThu43huqnhu5dhJOG7jcSRw6rhuqkk4buNw7M8YeG6qSTDquG6qeG6q+G6teG6vSThurvEqcOqJOG6qeG7icOqJGHhu5MpJGHhur/DqiRhPOG6qyTDoGjhuqsk4bufxKnhuqskw6A0w6rhuq0kw7LhuqvDquG6qSThu43huqk+w6rhuqlWJMOgw6Ikw6rhuqnhuqvhurPhu48kw6rhuq3hu5Vq4bqrJGHhuqkpJMOgWyThuqlxJMOy4bqrw6rhuqkkYX0kw6Bq4bqrJOG6vWPDquG6qSThurnhuqlnw6rhuq0kYeG7h8OqJG7huql94bqrJMOyaMOq4bqtJOG7jcOz4bq/w6rhuq0kw7Lhu5skYWckw6Dhu4nDqlYk4bq54bqp4buBJOG6ueG6qV3DqlYk4buN4bqpNuG6vSRh4bqpYiQ5ZCTDquG6reG7lWthJMOgW+G6q1ckw4rhuqnhu6PDquG6rSTDoOG6q+G6s+G7jyTDoOG7gSThuqnhur8+w6ok4buN4bq/PsOqJGHhu4EkYeG7iSTDsmwkw6rhurfhu48kw6rhuqnhu5UkYeG7iSRv4buPKcOqJG/hu499w6ok4bq7ciTDquG6t24kw7Jow6rhuq0k4bufXcOqJOG6qeG7gSkk4bqt4bqrKSTDoGPDquG6qVYkYTxhJOG7jcOsJGHhuqnhu5dhJMOg4bq/PsOqJOG7jeG6qcOiJOG7nz4kYeG6qWLDquG6qSRv4buPceG6s8OqJGE8YSRhNG4kOeG6q+G6t+G7jSTDqiLhur0kOSLhu40k4buN4bqpauG6qyRh4buJViRhw7TDquG6rSTDoGnDquG6rSThuqk+w6rhuqkkcOG7jyThuqnhu5XEqcOq4bqtViThurspw6ok4buN4buFKSRyJMOq4bqt4bqpZSkkw4rhuq0+cSRh4buTKSRh4bqpKVYkw6DDoiThu4004buNJGF9JGHhuqnDtcOq4bqtJOG7jSkkYcO0w6rhuq0kciThu43huqnhu5dhJMOg4buVa2FWJGHDtMOq4bqtJMOqM8Oq4bqtJMOq4bqr4buPJOG7nz4k4bqpPsOq4bqpJMOgw63DquG6rSThur3DreG7jSRhPGHhuqkk4buN4bqp4bubYSRh4bqpNOG7jVfhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE9JMOy4buNceG6u+G6oeG7pj3hu43huqFw4buNLSnhurvhuqvhuq3DquG7rCTDs+G6q+G6reG6qeG7jeG7rj3hu7Thu7LDsuG7jcOz4bq/w6rhuq3hu7Thurop4bq9JOG7nuG7meG7si/DsuG7jcOz4bq/w6rhuq3hu7Thu7IvbuG7tA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]