(vhds.baothanhhoa.vn) - Khi những chiếc thuyền đầy ắp cá, tôm cập bến cũng bắt đầu ngày mới ở chợ cảng Hới, phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn.
4buKI8OTTsavLOG7lMOhw6HhurxNOMOAPcOgLOG7sE1Ow6HDoGIs4buw4bq8TcOg4buw4bqrw6At4buULD1AIeG7hE464bqhw6HDoD3hu7hiRk3hu4h1QMagYk4uMz1ONk7Gr+G7nCFATsahMz3hu4ovI8OT4buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TTjGoeG7sOG7lOG7qE3hu4hyIz1OISPhuqchQE7GryM9WcavTsOgI+G6oWLDnSFO4buqw5piTuG7oDhOxq/hu5ZHTsOgWy5Oxq/DmThOxahZIU7Gr+G6sSFATsWo4bugw6BO4buqw5rhuqFOIUDGoGJOLjM9TjZOxq8jNU7Gr+G7nCFATsahMz1HTjgj4bq3NCFATuG7ueG6oeG7nCFATsOAPVkhR07DgOG7t07DgcOaLk7DgTIhSOG7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThqKOG7qGJN4buI4buKPS5ATsavLOG7lMOhw6HhurxNPWvhu7Ahw6Dhu7BhTU7DocOgYizhu7DhurxN4bqpPeG7qMOgI+G7hE7hu5JPTzjhuqtGTiPhu7A9QCPDoOG7hE7DleG7jOG7jDjhuqtGTU7DoWHGr+G6vE0vL8av4buoIUjFqOG7lCjDoCPhu5QhIyMo4buUSOG6rSEv4buo4buww6E7w6AoOC8h4buw4bqpw6Evw5LDk8OS4buQL8OTw5XDleG7qMOSw5Lhu4zDk+G7jsOTw5XDoOG7mOG7juG7juG7ksOULE9IOjhA4buCYeG6vOG7mOG7mMOTTU7hu5Qsw6DhurxNdUDGoGJOLjM9TjZOxq/hu5whQE7GoTM9TU7huqk94buow6Aj4bq8TeG7kk9PTU4j4buwPUAjw6DhurxNw5Xhu4zhu4xNTi/hu4jhu4ovOOG7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE04a+G7lDjDoD0oIU3hu4h1QOG6t07hu6hUIU7DoGE2TuG6rcOdTuG7qlXDoE4sPcOdIU7DoeG7lOG6oU4uIMOgTuG7qlguTuG7quG7liEjTsWo4bugw6BOI+G7nD1Ow6Hhu5whTsOgYVghTsWoPeG7tCFOIUDhu5RiTjsjPU4uUcOgTsOgYTQ9TuG6reG6teG7lE4sKU5h4buaIUBI4buKLzjhu4jhu4o4TsavLOG7lMOhw6HhurxNOGoo4buoYk3hu4jhu4o9LkBOxq8s4buUw6HDoeG6vE09a+G7sCHDoOG7sGFNTsOhw6BiLOG7sOG6vE3huqk94buow6Aj4buETuG7kk9POOG6q0ZOI+G7sD1AI8Og4buETsOV4buM4buMOOG6q0ZNTsOhYcav4bq8TS8vxq/hu6ghSMWo4buUKMOgI+G7lCEjIyjhu5RI4bqtIS/hu6jhu7DDoTvDoCg4LyHhu7DhuqnDoS/DksOTw5Lhu5Avw5PDlcOV4buow5LDkuG7jMOTw5TDkuG7jMOgw5Thu5jhu5jDleG7jCxPSDo4QOG7gmHhurzDk8OUw5JNTuG7lCzDoOG6vE11QMagYk4uMz1ONk7Gr+G7nCFATsahMz1NTuG6qT3hu6jDoCPhurxN4buST09NTiPhu7A9QCPDoOG6vE3DleG7jOG7jE1OL+G7iOG7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThr4buUOMOgPSghTeG7iHUj4bqnIUBOxq8jPVnGr07DoCPhuqFiw50hTiFRIUBOxq/hu5ZHTsOgWy5O4buq4bq3NcavTiFA4bq3TuG7qFQhTuG6rcOZIU7GryPhuqFi4bu0IU7huq3GoChOxag0TsavIyhOOyo4TsWo4bqhMD1Oxq8jNU7DoeG7liFASOG7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThqKOG7qGJN4buI4buKPS5ATsavLOG7lMOhw6HhurxNPWvhu7Ahw6Dhu7BhTU7DocOgYizhu7DhurxN4bqpPeG7qMOgI+G7hE7hu5JPTzjhuqtGTiPhu7A9QCPDoOG7hE7DlE9POOG6q0ZNTsOhYcav4bq8TS8vxq/hu6ghSMWo4buUKMOgI+G7lCEjIyjhu5RI4bqtIS/hu6jhu7DDoTvDoCg4LyHhu7DhuqnDoS/DksOTw5Lhu5Avw5PDlcOV4buow5LDkuG7jMOT4buMw5Phu5jDoOG7jOG7juG7kuG7mMOTLE9IOjhA4buCYeG6vOG7jsOT4buQTU7hu5Qsw6DhurxNdUDGoGJOLjM9TjZOxq/hu5whQE7GoTM9TU7huqk94buow6Aj4bq8TeG7kk9PTU4j4buwPUAjw6DhurxNw5RPT01OL+G7iOG7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThr4buUOMOgPSghTeG7iHUj4bqnIUBOw6Ajw6MhQE4jxqAhQE4sw5ohTizhurc1w6BO4buq4bq3NcavTsavI+G6oWLhu7QhTuG6rcagKE7FqDRI4buKLzjhu4jhu4o4TsavLOG7lMOhw6HhurxNOGoo4buoYk3hu4jhu4o9LkBOxq8s4buUw6HDoeG6vE09a+G7sCHDoOG7sGFNTsOhw6BiLOG7sOG6vE3huqk94buow6Aj4buETuG7kk9POOG6q0ZOI+G7sD1AI8Og4buETsOUT0844bqrRk1Ow6Fhxq/hurxNLy/Gr+G7qCFIxajhu5Qow6Aj4buUISMjKOG7lEjhuq0hL+G7qOG7sMOhO8OgKDgvIeG7sOG6qcOhL8OSw5PDkuG7kC/Dk8OVw5Xhu6jDksOS4buMw5PDksOT4buSw6Dhu5jDlE/DlMOTLE9IOjhA4buCYeG6vMOS4buQw5RNTuG7lCzDoOG6vE11QMagYk4uMz1ONk7Gr+G7nCFATsahMz1NTuG6qT3hu6jDoCPhurxN4buST09NTiPhu7A9QCPDoOG6vE3DlE9PTU4v4buI4buKLzjhu4jhu4o4TsavLOG7lMOhw6HhurxNOGvhu5Q4w6A9KCFN4buIdD49TiFA4bq3ND1Ow6Bh4buUISNOw6Aj4bqvTsWo4buWIU4tTi7huqHhu5RHTsOgYVghTsWoWSFO4buo4bq3Mz1Ow6Aj4bqhYsOdIU7DoFXDoE7FqMOZw6BOxq8j4bqhYuG7tCFOI8agIUBO4buq4bu0TiEj4bqnIUBOxq8jPVnGr07DoMag4bqhTjsqOE454bqh4buUYk4s4buaPU7FqD3hu7QhSOG7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThr4buUOMOgPSghTeG7iOG7ij0uQE7Gryzhu5TDocOh4bq8TT1r4buwIcOg4buwYU1Ow6HDoGIs4buw4bq8TeG6qT3hu6jDoCPhu4RO4buST0844bqrRk4j4buwPUAjw6Dhu4ROw5RPTzjhuqtGTU7DoWHGr+G6vE0vL8av4buoIUjFqOG7lCjDoCPhu5QhIyMo4buUSOG6rSEv4buo4buww6E7w6AoOC8h4buw4bqpw6Evw5LDk8OS4buQL8OTw5XDleG7qMOSw5Lhu4zDk8OS4buOw5PDoMOSw5PDleG7jOG7jCxPSDo4QOG7gmHhurzDlOG7jOG7kE1O4buULMOg4bq8TXVAxqBiTi4zPU42Tsav4bucIUBOxqEzPU1O4bqpPeG7qMOgI+G6vE3hu5JPT01OI+G7sD1AI8Og4bq8TcOUT09NTi/hu4jhu4ovOOG7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE04a+G7lDjDoD0oIU3hu4jDgeG7lOG6oU47Iz1OLFViTuG7quG6tzXGr04jxqAhQEdOxq/hu5bGr07DoD3hu7ThuqFOw6Aj4bq3MiFATjgjVCFOLCjhu5o9R07huqtZOE4hQOG7lGJOIUDhu6AhTsavIzROxq8j4bqhYuG7tCFO4buqPU7FqOG7liFONk7Gr+G7lsavTsavIzVI4buKLzjhu4jhu4o4TsavLOG7lMOhw6HhurxNOOG6ueG6ocOgIyhhTeG7iMahxqBOayNU4bqh4buKLzjhu4g=

Hà Châu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]