(vhds.baothanhhoa.vn) - Trước đây, hoạt động sản xuất chính của đồng bào dân tộc Mông ở bản Pom Khuông, xã Tam Chung (Mường Lát) là làm nương rẫy, trồng rừng thì nay bà con đã biết trồng cây lúa nước, trồng cây ăn quả và chăn nuôi trâu bò. Thay đổi đó là nhờ sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của mỗi người dân và nhất là vai trò của những người trẻ tiên phong trong việc đổi mới nếp nghĩ, cách làm.
4buy4bqpKiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7jOG6q+G7jeG6u+G6oT3hu7TDiuG6rT5xJOG6vcSp4bqrJGwkTuG6v+G6vSThurjhuqnhu49nw6rhuq3hu7Iv4bqpKuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7huqjhuqEpw6E94bu04buMw7Phu5XEqWEkw6AzcVYk4bqp4bq/e+G7jSTDoMOtw6rhuq0kw7J9w6okcOG7jzThu40kYeG6qWLDquG6qSRh4buTKSTDoGnDquG6rSQ5PuG6vyTDoTPDqiThu43DrWEk4bq8Z8Oq4bqtJGwkOX3DqiRO4bq/4bq9JOG6uOG6qeG7j2fDquG6rVYkcFsk4buMKeG6vSRB4bqp4buPw6rhuq0kWeG6vOG7lWrDquG6rSThuro84buNw50k4bq7PiThurs+4bq9JMOq4buV4buJw6rhuq0kw7M4cVYk4buNw7Npw6rhuq0kw7PGocOq4bqtJOG7jeG6qWMkw6opcSQ5PiRh4bq/w6okw6BbJDnhuqvhurfhu40k4buNw7Npw6rhuq0kYTNxJOG6u8O1KSTDquG7lcSpYVYk4buNw7Npw6rhuq0kYTNxJF3DqiRv4buPfSThu58+JGHhuqldw6okw6rhu49n4bqrJOG7jcOzM+G7jyQ54buHVyThu4zhuqkpcSTDoMOs4bqrJMOg4buBJOG6uz4kw6rhuqlqJMOy4bubJG/hu48pw6ok4buNM+G6vSTDoDXhu48k4buN4buVViThuqnhu4sk4buNw7NrJGHhu5MpJMOAfcOq4bqtViTDiuG6qT4kw6rhu5XEqWFWJMOy4bubJMOq4buLJOG6u+G7m2EkYeG7kykk4bq94buL4bqrJMOq4bqt4buVauG6qyTDoTPDqiThu58+JMOq4bqpNOG7jSThurs+JOG7nynhuqsk4buNw7Phu4ckYeG7kykkw6rhuqnhu6PDquG6rSTDquG6reG7lWrhuqsk4buNw7PEgyThu43huqvhurHDqiRu4bqp4bq/w6rhuq0k4buNw7Phur/DquG6rSThu5/huqvhurVhJMOgw6zhuqsk4bq9xKnhuqskw6rhurduJMOq4bqt4bqpZVYkYTxh4bqpJOG6uz7hur1X4buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1uQSlu4buN4bqr4bq/w6o94bu04buy4bqr4bq94bqtJGHhurspw7LDsuG7pj3huqtB4bqhw6rhu43huqHDsz0kw7Lhu41x4bq74bqh4bumPeG7oeG6q8Oh4buN4bqp4busJC4lJW5w4buuJOG6qeG6oeG6q+G6reG6qeG7jeG7rCQ6ITpucOG7rj0kw7LDs2Hhu6Y9Ly9hw6HDqlc5KeG6v+G7jeG6qSnDquG6qeG6qeG6vylX4bufw6ovw6HhuqHDsuG6ueG7jeG6v24vw6rhuqHhu6HDsi8mJjosLyouLsOhOyUoPy46LuG7jS4qLDoo4bq7JVfDqW7huq3hu7DDs+G7pig7PSQp4bq74buN4bumPcOK4bqtPnEk4bq9xKnhuqskbCRO4bq/4bq9JOG6uOG6qeG7j2fDquG6rT0k4buh4bqrw6Hhu43huqnhu6Y9LiUlPSThuqnhuqHhuqvhuq3huqnhu43hu6Y9OiE6PSQv4bu04bu5YiThu43huqnhu5UkYeG6qeG6qyQ5w60k4bq54bqr4bqx4bq9JOG7jcOz4buVbMOq4bqtJDl9w6okTuG6v+G6vSThurjhuqnhu49nw6rhuq0k4bq6ciTDkuG6oeG6vyRB4bqpM+G7jyRZw6rhuq3hu5Vq4bqrJOG7jeG6qeG7lyQmJOG7jcahJOG7jcOzPOG6qyTDsinDquG6rcOdJOG7jXvhuqskw4B74bqrJOG6qcOt4bqrJMOge+G6qyQ54bqrw6Lhu48k4bqow63huqsk4bq6PuG6vSThu5/hu5Vqw6ok4bufPiThu4zDsynDquG6rSThu43Ds3vhuqsk4bqp4buPceG6tcOqJOG6vOG7lWrDquG6rSThuro84buNV+G7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT3hu7Thu7LDsuG7jcOz4bq/w6rhuq3hu7TDiuG6reG7lWrhuqsk4oCc4bq9bCThurto4bqr4oCdJOG6uz7hur0k4bqt4bqrPuG7jyRsJE7hur/hur0k4bq44bqp4buPZ8Oq4bqt4buyL8Oy4buNw7Phur/DquG6reG7tOG7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT3hu7ThuqwwbiThu7liJOG7jeG6qeG7lSRh4bqp4bqrJDnDrSThurnhuqvhurHhur0k4buNw7Phu5Vsw6rhuq0kOX3DqiRO4bq/4bq9JOG6uOG6qeG7j2fDquG6rSThurpyJMOS4bqh4bq/JEHhuqkz4buPJOG7jXvhuqskw4B74bqrJOG6qcOt4bqrJMOge+G6qyQ54bqrw6Lhu48k4bqow63huqsk4bq6PuG6vSThu5/hu5Vqw6ok4bufPiThu4zDsynDquG6rSThu43Ds3vhuqskYeG7kykk4bqp4buPceG6tcOqJOG6vOG7lWrDquG6rSThuro84buNViThu41n4bqrJDTDqiThu43hu5Vrw6rhuq0kOWzhuqskYeG6qT7DquG6rSThu43Dsynhuqskw6Ezw6ok4buNw61hJOG6vGfDquG6rSThurs+JOG6vcOt4buNJOG7jcOz4bq/w6rhuq0kw6rhuqnhu6PDquG6rSThuqnDreG6qyThu5/huqvhurHDqiThu43Ds8SDJOG7jeG7j8Os4bqrJMOq4bqpNOG7jSThu5/hurMkw6Hhu5skw6B74bqrJOG6qcOt4bqrVyTDkuG6q8Oq4bqpJMOqXeG6vSQqKCglViTDquG6qeG7lcOq4bqtJOG6unIkw5LhuqHhur8kQeG6qTPhu48kw6BbJGHhu4EkJiTDquG6qeG6q+G6teG6vSThurlzJOG6uz7hur0kOWIk4buN4bqp4buVJOG6ueG6q+G6seG6vSThu43Ds+G7lWzDquG6rSQ5fcOqJOG7nz4k4bqp4bqr4bq1w6okYeG7h8OqJOG6uz4kQeG6qeG6qyThuqnDreG6qyThu43Ds+G7lWzDquG6rSRB4bqp4bqrJOG6qcOt4bqrJOG6uj7hur0k4buf4buVasOqJOG7nz4k4buMw7Mpw6rhuq0k4buNw7N74bqrJDl9w6okTuG6v+G6vSThurjhuqnhu49nw6rhuq1XJOG6uOG6qWfDquG6rSRh4bqpxJEk4bq7PiRhPMOqJDnDrSThu43Ds8SDJMOqXcOq4bqtJMOqw6xWJMOq4bqp4bqr4bq14buNJOG7jWPDquG6qSThu43Ds+G6v8Oq4bqtJGFnw6rhuq0k4buf4bqr4bq1YVYkKcOq4bqpJGHhu4fDqiThurs+JMOq4bqt4buVauG6qyTDoOG6qyThu43huqvhurHDqiRu4bqp4bq/w6rhuq0k4buNw7Phur/DquG6rSRu4bqp4bq/w6rhuq0k4buNw7M+4bq/JG7huqk84buNJOG7jcOz4bqrw6LDqiThurnhuqvDquG6qSThu43hurck4bqpw60k4bqt4bqrKSTDoGPDquG6qSRsJE7hur/hur0k4bq44bqp4buPZ8Oq4bqtV+G7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT3hu7QtJEE8w6okOcOtJDl9w6okYeG7gSQ5YiRv4buPceG6t+G7jSThuq1jJMOgw6IkOT4kYeG6v8OqJMOq4bqt4bqp4bqhJOG7nz4k4bq7PuG6vSThu43huqnhuqHhur/hu7BX4buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1u4bu54bq/w6FxPeG7tEHhuqkxw6rhuq0kYTXDqiTDsuG7j3Ekw6rhuq3huqllJMOq4bqp4bqr4bqz4buPViThurpyJMOS4bqh4bq/JEHhuqkz4buPJOG7jcOzfSThurtq4bqr4busJOKAnOG7jMOz4buVxKlhJMOgM3EkOT4kYeG6v8OqJGHhuqnhu5MkceG6t+G7jyThurs+JOG6uz7hur0kw6rhu5Xhu4nDquG6rSTDszhxViRh4bqpXcOqJMOq4buPZ+G6qyRh4buZw6rhuq0kw6rhuqnhu4Uk4bq7xINWJMOh4bqr4bq1w6ok4buNYmHhuqkk4bq7w7UpJMOq4buVxKlhJGLhu40kw6rhurHDqiThu5804buNJOG7n30k4bq7IuG6vVYk4bufPuG6vyThu43huqk8w6rhuq0kP1Yk4buN4bqpPMOq4bqtJDok4bq7PiThuqnhurfhu40k4bq7w7UpViThuqnhurfhu40k4bqte+G6vyRu4bqpfeG6qyRh4bqpaiTDiuG6qT4kw6rhu5XEqWEkYeG7l+G7jyTDoOG7geG6q1ckQTzhuqskw6Dhu4HhuqtWJGE84bqrJMOq4bqt4bqpw6jhur8k4bq74buPZ8OqJMOg4bqh4bq/JDk84bq9VyTDgOG7lWthJDk+JGHhur/DqiThu41iw6okw6rhuqnhuqvhurXhur0kOTXhu48k4bq7PuG6vSThu43Ds+G7lWzDquG6rSQ5fcOqViThur3hu49ow6okOT4kYeG6v8OqJOG6uz7hur0k4buN4bqp4bqh4bq/JOG7jeG6qWMk4bq9Y8Oq4bqpJOG7nz4k4bqt4bqrKSTDoGPDquG6qSThur1jw6rhuqkkbuG6qX3huqsk4bq7PuG6vSThuq3hu5Xhu4nDquG6rSThu43Ds+G7lcSpYVck4bu5PiRh4bq/w6ok4buN4bqpNHEk4bqp4bqr4bq14buPJG/hu499JOG7jeG6qWMk4bq9xKnhuqsk4bq7PuG6veKAnVfhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu0w4DDoiThur3huqvDquG6qSRh4bqp4buXw6rhuq0kYeG6qeG6vyTDquG6qeG7o8Oq4bqtJMOg4bqr4bqz4buPJOG7n8ahKSTDquG7geG6q1YkKcOq4bqpJOG7jeG6q+G6t24k4buN4buRYSTDoTjDqiThuq3huqt94bqrViThuqnhuqvhurXDqiTDqilxJOG6reG6qykkw6Bjw6rhuqkkYeG7gSQmJSRh4bq/w6okOeG7hyThu58+JOG7jcahJMOqXeG6vSQmJSo7JDki4buNJMOgNeG7jyTDquG7j2fhuqskOeG7hyThu43huqnhuqHhur8k4bqpY8Oq4bqpJOG7jeG6qeG7l2Ek4buf4buLJDnhuqPhur9WJMOq4bqt4bqpZSkk4bq7PiTDsuG6ryRh4bqp4buDw6ok4bq74buDYSTDquG6qeG7o8Oq4bqtJGHhur/DqiThurnhuqnhu4XhuqEkw6DDo24k4bufPiTDquG7j2fhuqskw6rhuqlo4buNViThu43Ds2nDquG6rSRh4buFJOG6uz7hur0k4buN4bqp4buXYSRdw6okYeG6qeG6vyQ54buHVyTigJzhuqzhuqspJMOgY8Oq4bqpJOG7jWfhuqsk4bq7PiThuqnDrSTDoDXhu48k4buN4bqr4bqxw6okYeG7kykkOX3DqiTDquG7j2fhuqskOeG7hyThu43huqnhuqHhur8k4bqpY8Oq4bqpJOG7jeG6qeG7l2Ek4buf4buLJDnhuqPhur9XJOG7ueG7hyTDoOG7lWthJGHhuqld4bq9JMOy4buBYVYkXcOqJOG7j2jDquG6rSTDoDVxJMOg4buTJMOq4bqxw6ok4bq7xKnDqiTDquG6qSnDquG6qVYk4bqt4bqrPCQ5PMOqJGHhu5nDquG6rSRhKeG6vyThuqnhu4nDqlck4buexqEpJMOq4buPZ+G6qyQ54buHViThu41n4bqrJOG7n8ahKSThu582w6okw6DDrcOq4bqtJDk+JGHhur/DqiTDquG7j2fhuqsk4buN4bqp4bqh4bq/JOG6qeG7lcSpw6rhuq0k4bq9xKnhuqtXJOG6qOG6q+G6tcOqJMOqKXFWJOG7jeG6vz7DqiQ5fcOqJGHhu4EkJjslJGHhur/DqiThu43DszPhu48kOeG7h1Yk4bqp4buJw6okJlclJSUkYeG6v8OqJOG6reG6qykkYTXhur1WJMOgWyRh4buBJCo7JOG6qcOtJMOgKcOq4bqtJMOq4buPZ+G6qyQ54buHJOG7n+G7iyQ54bqj4bq/ViThur3hu4vhuqskYeG6v8OqJDnhu4ckw7Ip4buPJOG6ueG6qeG6qyTDquG7j2fhuqsk4buf4buLJDnhuqPhur8k4buNw7Phu4/DquG6rSQ5Y8Oq4bqpJDk8w6okw7MpJOG7jeG6qWQk4buNw7Phu5Vqw6rhuq0kYeG7gSThuq3huqs8JOG6qeG7icOqJD8lJOG7jcOz4bqr4bq14buPJMOgacOq4bqt4oCdV+G7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT3hu7Thuqhjw6rhuqkk4buN4bqp4buXYSTDquG7j2fhuqskOeG7hyThu5/hu4skOeG6o+G6vyThuq3huqvDtW4k4bqt4bqrfeG6vSTDoOG7lWthJOG7jWPDquG6qSThu43Ds3vDquG6rSThu43huql9JMOzZ8Oq4bqtViRnJMOq4bqp4bqr4bql4bq9JOG6vWfhuqsk4buNw7Phu5Vqw6rhuq1WJMOgacOq4bqtJOG7jeG6qWrhuqsk4buNNsOqJMOh4buRw6rhuq0kw6Dhu5VrYSRu4bqp4buRJG7huqk34bq9JOG7jcahJGHhu4VWJMOq4bqtZ1Ykw7Iiw6ok4bufPiRhM3EkYeG6qeG7j2jhuqtWJG7huqnhu4fDquG6rSThu43Ds8ahJMOhZGHhuqkkOeG6tcOq4bqpJOG7nz4k4bqt4bqrPCQ5PMOqJOG6u+G7j2fDqiRhKeG6vyThuqnhu4nDqlfhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu04bq44bqpZ8Oq4bqtJGHhuqnEkSRh4buBJMOq4buPZ+G6qyQ54buHJOG7n+G7iyQ54bqj4bq/ViThuq3huqspJMOgY8Oq4bqpJOG6unIkw5LhuqHhur8kQeG6qTPhu48kYeG7h8OqJOG7jcOzacOq4bqtJOG6qeG7icOqJCYlJSRhM3EkXcOqJG/hu499JMOq4bqp4buVJMOq4bqpW8OqViRw4bq/PuG6q1Yk4buffeG6qyThu43huqnhuqvhurPhu49XJEHhuqnhuqsk4bqpw63huqsk4bq6PuG6vSThu5/hu5Vqw6ok4bufPiThu4zDsynDquG6rSThu43Ds3vhuqskOX3DqiRO4bq/4bq9JOG6uOG6qeG7j2fDquG6rSRh4buBJCwlJOG6qcOt4bqrJOG7n+G6q+G6scOqJOG7nz4k4bq6ciTDkuG6oeG6vyRB4bqpM+G7jyThurs+JGHhuqnhuqsk4bqpw63huqsk4buNw7Phu5Vsw6rhuq1WJOG7n2Mk4bufNnEkKcOq4bqpJOG7jcOzbCThu43huqk+w6rhuqkkYTXhu48kw6po4bqrJOG6rSLDqiThurnhurfhu40kYTxhJOG6qcOt4bqrJOG7n+G6q+G6scOqJGHDtMOq4bqtJOG6qeG7g2Ek4bqp4buF4bqrJMOq4bqpKeG7jyThu43Ds+G6v8Oq4bqtJGE8YeG6qSThurs+4bq9JOG7n+G7lWrDqlYkbuG6qTzhu40k4buNw7PhuqvDosOqJOG6ueG6q8Oq4bqpJOG7jeG6t1ckTCQ5fcOqJGHhu4fDqiRh4buBJOG6reG6qykkw6Bjw6rhuqkkZ8Oq4bqtJOG6unIkw5LhuqHhur8k4buM4bqp4bqzJOG6uz4k4bqpw60k4buNw7Npw6rhuq0kw6rhuqnhuqvhurPhu48kYTNxJMOq4bqpW8OqViTDrOG6qyThu58+JMOq4buPZ+G6qyQ54buHJOG7n+G7iyQ54bqj4bq/ViRh4bqp4bq/JOG7jeG6qeG7jyTDquG6qTZuJC4lJC0kISUk4buNw7PhuqvhurXhu48kw6Bpw6rhuq0vw6pd4bq94buuJOG6reG6qykkw6Bjw6rhuqkk4bqoNeG7jyTDuSTDgWMpJOG7nz4k4bq8w7QpJMO5JOG6qGkkYeG7gSThur1nJOG6qWPDquG6qSThu43Ds2nDquG6rSTDrOG6qyRh4buZw6rhuq0kYeG6qeG6vyThu43huqnhu48kw6rhuqk2biTDrMOqJMOgZMOq4bqpV+G7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT3hu7Thu4zhuqk8w6rhuq0kLC0mJSYmViQ5fcOqJE7hur/hur0k4bq44bqp4buPZ8Oq4bqtJMOg4buVa2Ek4buMw7Phu4/DquG6rSThu40z4bq9JMOBZGHhuqkk4buf4buRJMOqZ8Oq4bqtJMOq4bqt4bqp4bqr4bq1biThuqnhu49x4bq1w6ok4bq84buVasOq4bqtJOG6ujzhu40kbuG6qWjhuqsk4bqpa24k4bufxKnhuqsk4buMw7Phu4/DquG6rSThu40z4bq9JOG6uOG6qeG7j3HhurfDqiTDqmfDquG6rSThu43EkcOq4bqpJOG6u+G7mykkYeG6qeG7g8OqJHAzcSTDoeG7m8Oq4bqtJOG6vWck4bqpY8Oq4bqpJGHhuqldw6okw6rhu49n4bqrJOG6rT4k4buN4bqpZOG7jSThu43huqnhuqHhur8k4bqp4buVxKnDquG6rSThuqnhu6Phu48kYeG7iVck4bu5PiRh4bq/w6ok4buNw7Phur/DquG6rSQ5fcOqJOG6uzPhu48kw6opcSRh4bqpxJEkYeG6qV3DqiTDquG7j2fhuqsk4bqtPiTDquG6qeG7hSThurvEg1YkYeG6qeG7kyRx4bq34buPJOG6uz4k4bqt4bqraMOq4bqtJOG6rT4kOX3DqiTDoGQpViThu43huql9JOG7jeG7myTDquG6qeG6q+G6scOqJMOq4bqxw6ok4bq54bqp4bqrJMOg4buVa2Ek4bq74bubKSRh4bqp4buDw6okw6DDoiTDquG7j2fhuqsk4bqtPiThu43huqnhuqHhur8k4bqpY8Oq4bqpJOG7jeG6qeG7l2EkYeG6qeG7j2nDquG6rSThu43Ds3vhuqtWJOG7jeG6qeG7l2EkXcOqJOG6vcSp4bqrViQ5PiRh4bq/w6okw7M04buNJDltJMOq4bqtbVck4bu5YiThu43huqnhu5UkYeG6qeG6qyQ5w60k4bq54bqr4bqx4bq9JOG7jcOz4buVbMOq4bqtJDl9w6ok4bq6ciTDkuG6oeG6vyRB4bqpM+G7jyThurs+JMOq4bqt4buVauG6qyTDoDXhu48k4buN4bqr4bqxw6okcOG7j8Oq4bqtJG7huqnhur/DquG6rSTDoMOiJMOq4buPZ+G6qyThuq0+JOG7jeG6qeG6oeG6vyRu4bqp4buV4buJw6rhuq0kbuG6qTxuJOG6vcSp4bqrJOG7nz4k4buN4buPceG6scOqJOG7jcOz4buPceG6s8OqJGHhuqnhur8kOT4kYeG6v8OqJOG6vXvDquG6qSTDoXvDqiRh4bqpXcOqJMOq4buPZ+G6q1ckw4Dhu5VrYSRhPMOqJDnDrSThuqnhu49x4bq1w6pWJOG7jcSRw6rhuqkk4bqp4buVxKnDquG6rSTDoTjDqiThurnDuiThu43huqnhu4824buNViRhPGHhuqkkYeG6qV3hur0kw7Lhu4FhViThurs+4bq9JGHhuqnhu49pw6rhuq0k4buNw7N74bqrViQqJSThuqnDrSTDoTPDqiThu43Ds+G6v8Oq4bqtJDl9w6okw6BbJOG6vXvDquG6qSTDoXvDqiTDquG6qTbDqiTDquG7j2fhuqsk4buNw6zDquG6rSRhw63DquG6rSQqVyUlJSRh4bq/w6ok4bqtPlck4buMw7Phur/DquG6rSTDoOG7gSRhPGEk4bqpw60k4bqt4bqrKSTDoGPDquG6qSQpw6rhuqkkw5LDtMOq4bqtJMO5JE4p4bq/ViThurpyJMOS4bqh4bq/JMOB4buJViThuqzhuqs+w6rhuq0kw7kk4bqo4buHKVYkw5LDtMOq4bqtJMO5JOG6rOG6q2jDquG6rVdXVyTDoFskcOG7jzThu40kOTzDqiThurvhu5cpJMOgNeG7jyThu43huqvhurHDqlck4buMxqEk4bq9ZyThuqljw6rhuqkkw6rhu49n4bqrJOG6rT4k4buN4bqpZOG7jVYk4bq6ciTDkuG6oeG6vyRB4bqpM+G7jyTDquG6qeG6ocOqJMOq4bqp4buB4bq9JHIk4buN4buVbMOq4bqtJOG7jeG6q+G6t24k4buN4buRYSRh4bqpXcOqJMOq4buPZ+G6qyThuq0+JOG7jeG6qeG6oeG6vyThuqnhu5XEqcOq4bqtJOG6qeG7o+G7jyRh4buJViThu582w6okw6DDrcOq4bqtJDk+JGHhur/DqiThu43Ds+G6v8Oq4bqtJDl9w6okPG4kw6Hhu5HDquG6rSThurnDuiThu43huqnhu4824buNJOG6vcSp4bqrJOG7n8ahKSTDoOG7lWthJGE8w6okOcOtJOG7jcSRw6rhuqlWJOG6qeG7j3HhurXDqiThuqnhu5XEqcOq4bqtJMOhOMOqJMOgw6IkbuG6qTzhu40k4buNw7PhuqvDosOqJGHhuqldw6okw6rhu49n4bqrV+G7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT3hu7RHw6rhuq0kw4rhuq3hu49x4bq1w6ok4bueXcOqJOG7ueG6q+G6tcOqViThuqzhuqs84bq9JMOgaGEk4buMw7Phu4/DquG6rSThu40z4bq9JMOBZGHhuqkk4buf4buRJMOqZ8Oq4bqtJMOq4bqt4bqp4bqr4bq1biThuqnhu49x4bq1w6ok4bq84buVasOq4bqtJOG6ujzhu40kYeG6qeG6vyQ54bqr4bq34buN4busJOG6vGck4bqpY8Oq4bqpJGHhuqldw6okw6rhu49n4bqrJOG6rT4k4buN4bqpZOG7jSThu43huqnhuqHhur8k4bqp4buVxKnDquG6rSThuqnhu6Phu48kYeG7iSThu4174bqrJDl9w6okTuG6v+G6vSThurjhuqnhu49nw6rhuq0kw6BbJMOg4bqh4bq9JOG6u3vhuqsk4bqp4bqr4bq14buPJG/hu499ViThu43GocOq4bqtJDnhu5XEqWEk4bqt4bqrw7VuJDk+JGHhur/DqiThu43huqvhurduJGE2w6okbuG6qeG7leG7icOq4bqtJOG7jeG6qeG7l2EkYeG6qV3DqiTDquG7j2fhuqsk4bq9xKnhuqtWJDxuJMOh4buRw6rhuq0k4bq54bqp4bq/KSThuqnhu4NhJC0k4bq5w7ok4buN4bqp4buPNuG7jSThu58+4bq/JGHhuqldw6okw6rhu49n4bqrViRh4bqp4buTJMOgw63DquG6rSRu4bqpPOG7jSThu43Ds+G6q8Oiw6okYeG6qV3DqiTDquG7j2fhuqsk4buN4bqp4bqh4bq/JOG6qeG7lcSpw6rhuq0k4bqpPsOq4bqtJOG6qeG7gSlWJOG7jcahJMOg4buBJMOqM8Oq4bqtJGEp4bq/JOG7jeG6qeG7jyTDquG6qTZuVyThu4zDs+G6v8Oq4bqtJOG7jeG6qWrhuqsk4bqt4bqrKcOqJOG7jcSp4bqrViThu43Ds+G7j8Oq4bqtJOG7jTPhur0kw7Lhuq8k4buN4bqr4bq3biThu43hu5FhJMOgacOq4bqtJOG6qT7DquG6qSRhw7TDquG6rSQ5PiRh4bq/w6ok4bqp4buVxKnDquG6rSTDoTjDqiThurnDuiThu43huqnhu4824buNViRh4buPw6rhuq0kYTRuJOG6reG6q2jDquG6rVYk4buN4bqp4buXYSRdw6ok4buNw7Phur/DquG6rSRh4bqpXcOqJMOq4buPZ+G6q1Yk4bqt4buBbiRu4bqpNcOqJHDhu4EpJMOg4buB4bqrViThuq3huqt94bq9JMOq4bqt4bqpw6jhur8kbuG6qTzhu40k4buNw7PhuqvDosOqJOG6ueG6q8Oq4bqpJOG7jeG6tyTDqmfDquG6rSTDquG6reG6qeG6q+G6tW4k4buNw7PhurHDqiTDoGQpJDk+w6pX4buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1u4bu54bq/w6FxPeG7tOG7ssOy4buNw7Phur/DquG6reG7tEHhuqnhu4/DquG6rSThu40pcSRwM3Ekw6Hhu5vDquG6rSQ5fcOqJMOqZ8Oq4bqtJOG7jeG6qWfDqiThur3EqeG6q+G7si/DsuG7jcOz4bq/w6rhuq3hu7Thu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu0QeG7h8OqJMOq4bqpxKlWJGE8YeG6qSTDoDNxJColJMOqXeG6vVYkTuG6v+G6vSThurjhuqnhu49nw6rhuq0kw6og4bq9JDnhuqvhurXhu40k4bq7Nm4kw7Lhur8k4bufxKnhuqskw6rhuqnhu6PDquG6rSQ5fcOqJOG6ueG6qTxhJGHhu5MpJHBbJOG7jCnhur0kQeG6qeG7j8Oq4bqtVyRBPOG6qyTDquG6reG6qcOo4bq/ViRhPOG6qyThurnhuqnhu4Ek4bqp4bqr4bq1w6ok4bq74bqxw6ok4buNw7PhurHDqiThu43GocOq4bqtJMOq4buBYSTDquG6qT5WJGHhur/DqiTDoOG7lWrDquG6rSThu58+JMOq4bqp4bujw6rhuq0kw6rhuq3hu5Vq4bqrJOG6vT4k4buNZ+G6qyThuq0wblYk4buNw7Phur/DquG6rSTDoOG7gSTDoSlxJMOh4buX4buNJOG6vVvhuqsk4bq7PiThuqljw6rhuqkkfcOq4bqpJOG7n+G6syTDqmnhuqskYeG7ieG6vSTDquG6qeG7hSTDoOG7lWthJOG7n3th4bqpJOG6vcOt4buNJMOg4buVasOq4bqtJMOq4bqtXcOqJMOgZ+G6qyTDoMOiJMOgPMOq4bqpJMOhNOG7jyRh4bqp4bq/JDnhu6MpJOG7jcOz4buVKSThu58+JDnhu6MpJGHhuqnhuqvhurPhu48k4buNw7Phur/DquG6rSRhXcOqJDnhurduJHDhuqvhurHhu48k4bufw6Phur8kYeG7kykk4bq9w63hu40k4bqpw60kw6Ezw6pXV1fhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu0w5Ip4buPJColJMOqXeG6vVYkTuG6v+G6vSThurjhuqnhu49nw6rhuq0kw6BbJOG7jeG6qSlxJMOgw6zhuqsk4bufPiTDoCnDquG6rSTDquG7iyThurvhu5thJOG7n+G6syTDoGJh4bqpJMOqZ8Oq4bqtJOG7jeG6qWfDqiThur3EqeG6qyRZw4rhu4zhurzDnSThu43Ds+G6v8Oq4bqtJMOqXeG6vSQmJSYmVyThurjhuqlnw6rhuq0kYeG6qcSRJOG7nzbDqiTDoMOtw6rhuq0kOT4kYeG6v8OqJOG7jeG6qeG6qyTDoOG7jykkbuG6qTzhu40k4buNw7PhuqvDosOqJOG6ueG6q8Oq4bqpJOG7jeG6t1Ykw6rhu49n4bqrJDnhu4ck4buf4buLJDnhuqPhur9WJOG7jcOzacOq4bqtJGEzcSRdw6okb+G7j31WJDkpw6okb+G7j33DqiThurtyJDl9w6ok4bq9PiTDoDXhu48k4buNPuG7jyThurs+JOG7uWIk4buN4bqp4buVJGHhuqnhuqskOcOtJOG6ueG6q+G6seG6vSThu43Ds+G7lWzDquG6rSQ5fcOqJOG6unIkw5LhuqHhur8kQeG6qTPhu48kYeG7h8OqJOG7nzbDqiTDoMOtw6rhuq0kOT4kYeG6v8OqJGHhuqnhu4/DquG6rSThu40pcSRwM3Ekw6Hhu5vDquG6rSTDiuG7jOG6vCTDquG6qeG7lSTDoOG7gcOq4bqtJOG6reG7gW4kw7Lhu5dhJMOq4bqt4buVauG6qyThurs0cSRhPOG7jSTDsuG7nSkkw7Ipw6rhuq0kw6rhuqk+JGHhu50pViRhPGEk4buN4buPceG6t8OqJMOg4buVasOq4bqtJMOqw63huqskOX3DquG7riThu582w6okw6DDrcOq4bqtJDk+JGHhur/DqiThu43Ds2nDquG6rSThurvDtSkk4bq7KeG6qyRh4buBJMOqXcOq4bqtJMOy4buPNOG7jSRhKeG6vyTDquG6qeG7lSROQSo74buuJOG7n+G6tSTDsuG6q8Oq4bqpJOG6vWfhuqsk4buNw7Phu5Vqw6rhuq1WJHAzcSTDoeG7m8Oq4bqtJOG6reG6qykkw6Bjw6rhuqlWJDl9w6ok4bufXcOqJOG6qeG7gSlXV1ck4buexqEpJG/hu48pViTDgGnDqiThu7nhuqvhurHDqiRu4bqp4buHw6rhuq0k4buMKeG6vSRB4bqp4buPw6rhuq1WJMOAacOqJOG7ueG6q+G6scOqJG7huqnhu4fDquG6rSRB4budKSThurnhuqk34buPJOG7jOG6o8OqJOG7jCDDqlYk4bu5KcOqJEHhuqnEkSThuqnhu49xJE/hu48zw6okw7Lhu5sk4bqp4buPceG6tcOqJOG6vOG7lWrDquG6rSThuro84buNViTDgOG6vz7DqiThurjhuqvDquG6qSThu43hurckLSRP4buPaGEkbuG6qeG7h8Oq4bqtJDtWJGE8w6okOcOtJGFnw6rhuq0kYeG6qeG7l2EkcFsk4buMKeG6vSRB4bqp4buPw6rhuq0kw6BbJMOg4buBw6rhuq0k4bqt4buBbiTDsmgk4buN4bqr4bqzw6okJj8k4buNw7PhuqvhurXhu48kw6Bpw6rhuq0k4bqp4buLJOG7jcOzayRh4bqp4bq/JOG6vcOt4buNJMOyaCThuqnDrSQ5fcOqJE7hur/hur0k4bq44bqp4buPZ8Oq4bqtJGHhuqnhu5UpJGHhu4Ekw6rhuqk+JOG7n+G6tSTDsuG6q8Oq4bqpJMOg4buVa2EkcDNxJOG6vcSp4bqrViThuq3hu4FuJG7huqk1w6ok4bqp4bq/PsOqJOG7jeG6qT7DquG6qSThu43huqvhurHhu48kYeG6qWIk4buNw7Phur/DquG6rSRwM3Ekw6Hhu5vDquG6rSTDiuG7jOG6vFfhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW5BKW7hu43huqvhur/Dqj3hu7Thu7Lhuqvhur3huq0kYeG6uynDssOy4bumPcOh4buN4bqp4buP4bq9OSThuqtB4bqhw6rhu43huqHDsz0kw7Lhu41x4bq74bqh4bumPeG7oeG6q8Oh4buN4bqp4busJC4lJW5w4buuJOG6qeG6oeG6q+G6reG6qeG7jeG7rCQ6Py5ucOG7rj0kw7LDs2Hhu6Y9Ly9hw6HDqlc5KeG6v+G7jeG6qSnDquG6qeG6qeG6vylX4bufw6ovw6HhuqHDsuG6ueG7jeG6v24vw6rhuqHhu6HDsi8mJjosLyouLsOhOyUoPy4/IeG7jTshOiYs4bq7JVfDqW7huq3hu7DDs+G7piEsPSQp4bq74buN4bumPcOK4bqtPnEk4bq9xKnhuqskbCRO4bq/4bq9JOG6uOG6qeG7j2fDquG6rT0k4buh4bqrw6Hhu43huqnhu6Y9LiUlPSThuqnhuqHhuqvhuq3huqnhu43hu6Y9Oj8uPSQv4bu04bqs4bqrKSTDoGPDquG6qSQpw6rhuqkk4bq6ciTDkuG6oeG6vyRB4bqpM+G7j1YkOX3DqiRO4bq/4bq9JOG6uOG6qeG7j2fDquG6rVYkcFsk4buMKeG6vSRB4bqp4buPw6rhuq0k4bq7PuG6vSThuq3huqs+4buPJOG7jcahJOG6vWck4bqpY8Oq4bqpJMOq4buPZ+G6qyQ54buHJOG7n+G7iyQ54bqj4bq/V+G7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT3hu7RHw6rhuq0k4bqoPiThu55dw6ok4buM4bqpY8OqViRO4bqp4buBJEHhuqnhu5Mk4buNZGHhuqkk4buO4bu5w4rDgSRwWyThu4wp4bq9JEHhuqnhu4/DquG6rSRh4bqp4bq/JDnhuqvhurfhu43hu6wkUFskYeG7gSQhJDl9w6pWJGHhuqnhu5MkceG6t+G7jyThurs+JMOgacOq4bqtJDk+4bq/JMOhM8OqJOG7jcOtYSThurxnw6rhuq1WJOG7jOG6qTzhuqskw7LhuqvDquG6qSTDsmjDquG6rVck4bq6PiRwWyThu5/DtMOq4bqtJGEp4bq/JOG7jeG6qeG7jzXDqiTDqmfDquG6rVYkw6rhuq3hu49pw6ok4buN4bqp4buPJGHhuqnhu5MkceG6t+G7jyThu43GoSTDsn3DqiRw4buPNOG7jSTDqmfDquG6rVYk4bq7M+G6vSTDquG6reG6qeG6q+G6tW5WJMOq4bqtPsOq4bqpJMOq4bqt4bqp4bqzJMOhZGHhuqkk4buf4buRJOG7nz4k4bq7KeG6vyTDoMOtw6rhuq0kw6Dhuqsk4bq7PuG6vSRdw6okcClXJMOK4bqp4bujw6rhuq0kw6pd4bq9JG/hu48pViTDoMOiJOG6reG6q8O1biQ5PiRh4bq/w6okw6rhu4nhuqskw6AzcSThu43huqnhur884buNJMOq4bqt4bqpw6jhur9WJMOsw6okw6Bkw6rhuqkkYeG7j8OtYSTDsmjDquG6rVYkw6BkKSRu4bqp4buV4buJw6rhuq0kw6BbJOG7jcOz4bqrw6LDqiThurnhuqkp4bqrJOG6uWRuJOG7jeG6qWrhuqskYTxhJGHhuqnhu5Xhu4nDquG6rSThu43Ds2PDquG6qSThuqnhu4sk4buNw7NrJG7huqk84buNJOG7jcOz4bqrw6LDqiThurnhuqvDquG6qSThu43hurckYeG7kykkw4rhuqk+JMOq4buVxKlhVyThu4zGoSRhPGEkYeG6qWLDquG6qSTDsjxh4bqpJOG6qeG7iyThu43Ds2tWJDk+JGHhur/DqiThu43Ds+G6v8Oq4bqtJDl9w6okw6BbJMOgNeG7jyThu43hu5UkbuG6qTzhu40k4buNw7PhuqvDosOqJGE8YSThurvhur974bqrJGEzcSThu43Ds2nDquG6rVYk4bufNuG7jSTDquG7j2fhuqtWJOG7jcOzacOq4bqtJMOzxqHDquG6rVYkw6rhurHDqiThur3hu5dhJMOyaMOq4bqtJMOhNcOqJMOg4buVa2Ekw6ozw6rhuq0k4bq74bqxw6pXJMOKXeG6vSQmJSYmViRwWyRh4buBJCYkOX3DqiTDoF3DquG6rSThurlyJHAzcSTDoeG7m8Oq4bqtJMOK4buM4bq8ViThu43Ds+G6v8Oq4bqtJMOg4buBJGHhu4EkOX3DqiRO4bq/4bq9JOG6uOG6qeG7j2fDquG6rSThu58+JOG6qeG6q+G6tcOqJMOqKXEkOX3DqiTDoFskw6B74buNJCo/Lyo6JOG7jeG6q+G6seG7jyRh4bqpYlck4bq6NHEk4buN4bqp4bubYSThu43huqvhuqXDqiRwM3Ekw6Hhu5vDquG6rSTDiuG7jOG6vCRsJE7hur/hur0k4bq44bqp4buPZ8Oq4bqtJOG6uz7hur0kOT7huqsk4bqp4buDYVYkcFsk4buN4bqr4bq3biThu43hu5FhJOG7jcOz4bqrw6LDqiThurnhuqkp4bqrJGE8YSTDquG6qeG6q+G6teG6vSThu5/hu5FWJOG6reG6q33huqskbuG6qTxuJGHhu5Ek4buN4bqpw6Ikw6rhuqkg4bq9JMOqM8Oq4bqtJGEp4bq/JGHhuqk04buNJOG6u+G7lWvDquG6rSRhZ8Oq4bqtJOG7jTxhJOG7jeG7j3HhurHDqiThu43Ds+G7j3HhurPDqlYk4bq7PuG6vSRh4bqp4bq/JOG6veG7g+G6qyTDquG6reG7lWrhuqskw6Ezw6ok4bqp4bqrw6Lhu48kw7NmJOG7nynhuqsk4buNw7Phu4ckYeG6qeG7kyThu43huqnDoiThu43Ds+G6v8Oq4bqtJHAzcSTDoeG7m8Oq4bqtJMOK4buM4bq8VyTDgGnDquG6rSThu43huqlq4bqrJOG6qeG7j3Ekw6DDrcOq4bqtViThurtpw6rhuq0k4bqt4bqp4bqjblYkOWgk4buNw7NiJOG6qWtuJOG6u3IkYTxhJMOq4bqt4buPacOqJOG6u+G7m2EkYeG6qeG6vyTDoDXhu48k4buN4buVJG7huqk84buNJOG7jcOz4bqrw6LDqlck4bq44bqpZ8Oq4bqtJMOq4bqtxqHDquG6rSRu4bqpPOG7jSThuqnhu49xJOG7nynhuqsk4buNw7Phu4ckYeG7kykk4buNw6wkYeG6qeG7l2Ekw6B9w6rhuq1WJGHhuqliw6rhuqkkb+G7j3HhurPDqlYkw6Dhur8+w6ok4buN4bqpw6IkYeG6qWLDquG6qSThu43Ds2QkLSRwWyThuqnDreG6qyThu43Ds+G6v8Oq4bqtJHAzcSTDoeG7m8Oq4bqtJMOK4buM4bq84buuJOG6reG6q+G7oyThu5/hu6PDquG6rSRv4buPaGEkbuG6qeG7h8Oq4bqtJC0kKcOqJMOq4bqrw6rhuqkk4bufPiThu43Dszbhu40k4buN4bubJHBbJOG6qcOt4bqrJMOqZ8Oq4bqtJOG7jeG6qWfDqlfhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE9JMOy4buNceG6u+G6oeG7pj3hu43huqFw4buNLSnhurvhuqvhuq3DquG7rCTDs+G6q+G6reG6qeG7jeG7rj3hu7Thu7LDsuG7jcOz4bq/w6rhuq3hu7Thu7k+4bqrJOG7nz4kfcOq4bqp4busJMOK4bqt4buDYSThuqjhu480w6rhu7Ivw7Lhu43Ds+G6v8Oq4bqt4bu04buyL27hu7Q=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]