(vhds.baothanhhoa.vn) - Nghề làm tương ở xã Xuân Trường (trước là làng Xuân Phả), huyện Thọ Xuân đã có từ lâu đời. Đến nay, hầu hết các hộ dân trong làng đều biết làm nghề, trong đó có khoảng 10 hộ gia đình đầu tư máy móc kỹ thuật, sản xuất quy mô lớn.
4bqlcWVk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODO3LhurbFqcO0Y+G6p+G7qHBx4bubZMWpZsawZOG6tuG6qOG7ueG7qXBk4bqgZDHhurJr4bupZCpxaOG6pS9xZeG6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg1HDtOG7g+G7j2Phuqfhu6hwceG7m2TFqWbGsGThurbhuqjhu7nhu6lwZOG6oGThurhpZDHhurJr4bupZDvhuq7huqjDgeG7qXBk4bq14bq24bqu4bqoQeG7jWTFqWZkxalm4bupcGQx4bqya+G7qWQqcWjDouG6sWRx4bqy4bq64bud4bupZDtx4buvZDHhurJr4bupZMO1aWThu43hu7Fk4bq2QmTFqWvhurJkw7XDgXLhurdkw5XGoeG7qWThu6nhu4PhurrhurFkcW3hurJkccah4bq2ZOG7jeG7heG7jWRx4buzZOG7j2vhu6lk4bq24bqu4bur4bupcGTFqWbhu6lwZMO14bub4bqyZMOycsah4bq2ZMWpZsawZOG7qXBx4bub4bqxZOG6tuG6ruG7q+G7qXBkw7Xhu7Fk4buN4buxZOG7p3Hhu6to4bupcGRlxJFkceG7s2RwcuG7g2TDtXThu6lxZMO1beG6smThurbhuqhkxrDhu4XhurpkxrDhu7Hhu41k4bun4buGZOG6tnHhurJu4bq24bqxZOG6sGjhu6lk4bq44bqybOG6tmTEguG6suG6umTGsHhkxalB4bup4bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqn4bqlcsawcGThu43FqeG7g+G6sOG6sGFjcuG7jMO04bup4bq2w7Thuq5jZOG6sOG6tuG6usWpw7RhY8OJcuG7j+G6tnHEg2Thu4HEkcSRw4Phurjhuq9kccO0cnBx4bq2xINk4bq74bq9ZcOD4bq44bqvY2ThurDhuq7hu41hYy8v4buN4buP4bup4bq3w7Lhu4Phu6vhurZx4buD4bupcXHhu6vhu4PhurdF4bupL+G7j8O04bqw4bun4bq24burw4Mv4bupw7TDieG6sC/DqeG6ucSR4bq9L8OpZcSR4buP4bq5ZeG6veG6ueG6ueG6veG6veG6tuG6veG6u+G7gWXhur/FqcSR4bq34bulw4Nww6Phuq5h4bq9xJHhu4FjZOG7g8Wp4bq2YWPhu6hwceG7m2TFqWbGsGThurbhuqjhu7nhu6lwZOG6oGQx4bqya+G7qWQqcWhjZMOJcuG7j+G6tnFhY+G7gcSRxJFjZHHDtHJwceG6tmFj4bq74bq9ZWNkL+G6p+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6pzFpZDHhurJr4bupZDvhuq7huqjDgeG7qXBk4buN4buxZMOy4bubZOG7j2bhurpk4bq24bqu4bqy4bq64bub4bupZOG6tnF54bupcGRFw63hu6lkceG7seG7g+G6sWThu6nhu7lyZMO1a+G6umThu43hu7Fk4bq24bqu4butZDHhurJr4bupZCpxaGTDtWlkw7XhuqjDgOG7jWThu4144bupcGThu6lxbuG7qWTFqWZk4buOcmThurBo4bupZEXDreG7qWRx4bux4buDZMODcXJkRW7hurZk4bq2ceG7o2TEguG6snnhu41kcHLhu4PhurdkIMOC4bupcGTEguG6suG7l2Thu6lm4bq6ZOG7jeG7reG7qWThu6nhu7VyZOG6tnLGoeG7qXBkRUFyZOG6sGjhu6lkw4Nxb8awZOG7qeG6qEHhu41k4buNcWzGsGTDteG6qMOA4buNZMWpZsawZOG6tkJk4bupcOG6suG6uuG7l+G7qWTFqXLhu53hurJk4buNcXPhu6lxZMWpZmThu6lweGRFZmTDtW7hurJk4bq24bqo4bu54bupcOG6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6p+G6pXLGsHBk4buNxanhu4PhurDhurBhY3Lhu4zDtOG7qeG6tsO04bquY2ThurDhurbhurrFqcO0YWPDiXLhu4/hurZxxINk4buBxJHEkcOD4bq44bqvZHHDtHJwceG6tsSDZMOqxJHEkcOD4bq44bqvY2ThurDhuq7hu41hYy8v4buN4buP4bup4bq3w7Lhu4Phu6vhurZx4buD4bupcXHhu6vhu4PhurdF4bupL+G7j8O04bqw4bun4bq24burw4Mv4bupw7TDieG6sC/DqeG6ucSR4bq9L8OpZcSR4buP4bq5ZeG6veG6ueG6u+G6u+G7geG6tuG6uWXEkeG6v+G6v8WpxJHhurfhu6XDg3DDo+G6rmHhu4Hhu4Hhu4FjZOG7g8Wp4bq2YWPhu6hwceG7m2TFqWbGsGThurbhuqjhu7nhu6lwZOG6oGQx4bqya+G7qWQqcWhjZMOJcuG7j+G6tnFhY+G7gcSRxJFjZHHDtHJwceG6tmFjw6rEkcSRY2Qv4bqn4bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqn4buocOG6qMOBcmThu49r4bupZDHhurJr4bupZCpxaGThurZx4bqow4Hhu6lwZOG6tuG6rsO94bupcGThu6lweGRFZmTDtW7hurJk4bq24bqo4bu54bupcGThuqBkw7JpcmTDssO9cmRFw7Thu6lk4bqweOG7qXBk4buMceG6suG6t2Thu6hxw4Fk4bqwcuG7qXFk4bq24bqu4bqo4bqg4bupcGThurbhuq7hu5fhu6lkw7Vs4bq2ZMODccOCZOG6sOG7g2TGsGZk4bupcHhkRWZkw7Vu4bqyZOG6tuG6qOG7ueG7qXBk4bup4bu5cmTDtWvhurpk4buN4buxZHHhuqjhu7nhu6lwZEV1ZMO14buJ4buNZOG6tuG6ruG6qOG7qXDhurdkO3HDtOG7q2Thu6dy4bupcWThu6lwcXLhu53GsGThu43huqbhu4Nk4bupcOG6qMOBcmThu49r4bupZOG6tnF0ZOG7qXDhurLhurrhu5fhu6lkxaly4bud4bqyZMWpZmTDtW7hurJk4bq24bqo4bu54bupcGThurbhu4PhurFkcWfhurZk4bupcXbhurFkRWbhu6lwZMaw4bqiZHBmZEVmZOG7qXB4ZOG6tuG7meG6sWRxZ+G6tmTGsG/hurrhurFk4buncXjhu6lwZMOydWTFqeG7kcOD4bq3ZOG7qHDhurLhurrhu5fhu6lkxaly4bud4bqyZOG6sOG7g+G6smThu6dxcmThu41x4buv4bupZMWpQ+G7g2Thu6fhu4Zk4buNZuG7qXBk4bq2cXRkw7XhuqjDgOG7jWThuq7hu4Phu6lwZOG6tnHhuqZk4buNeOG7qXBkw7Lhu4vhu6lwZOG7jXFo4burZHDhu4Phu6lwZOG6tuG6ruG7l+G7qWTDssahw4Nk4buN4bqmcuG6sWTFqUThu4Nk4bqu4buD4bupcGTFqeG6snjhu6lk4bupcXZkw7Xhu6Nk4bupcOG6suG6uuG7l+G7qWTFqXLhu53hurJkw7XhuqjDgOG7jWTigJzDtW3GsOKAneG6sWThu41xc+G7qWTDteG7m+G6smRFZmThu43hu7FkxrDDgnJk4bq2ceG7ucaw4bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqnO+G6rmhyZMSC4bqy4buDZOG6tnHDreG7qXBk4bq24bqubcawZMWpdeG7jXFk4bqwROG6sWThu6lwceG7m2TFqWbGsGThurbhuqjhu7nhu6lwZOG6tuG6ruG6suG6uuG7m+G7qWThurZxeeG7qXBk4bqgZDHhurJr4bupZDvhuq7huqjDgeG7qXBk4buPbeG7qWTDsnVkxrDhu4NyZMaw4buz4bq24bq3ZOG7jHHDumTGsOG7s+G6tmThurB5ZMOybuG7jWThu43hu4Phu6tk4bupcuG7l+G7qWTFqWZk4buN4but4bupZOG7qcOsxrBkcHLEkGTDsnNkxILhurLhurrGoeG6tmTFqWbGsGThurbhuqjhu7nhu6lwZEVmZOG7jXHhuqZk4bq6xqHhurJkxalmZMO14bujZOG7j8OC4bupcGThurbhuq7hu6vhu6lwZHBy4buDZMO1dOG7qXHhurfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4PDkuG7q+G7j+G6umPhuqcgQXJkxrDhu6vhu6lwZMaw4bqyeeG7qWRwcsSQZEVmZMODceG7heG6tmThurbhuq5y4buj4bupZOG7qXBx4bubZOG6tuG6ruG6suG6uuG7m+G7qWThurZxeeG7qXDhurFk4buD4bupcWTDleG7t2Qx4bqya+G7qWThu47huqzhu6lw4bqxZMaw4buz4bq2ZOG6tnHhu4Phu6lxZOG7qXLhu5fhu6lk4bq24bqu4bur4bupcGTFqWbhu6lwZMawZ+G7qXFk4buPZ+G7qWRF4buD4bq6ZEV54bupZMO1beG6smThurbhuqjhurFk4bunceG6oHJk4bupcHFy4budw4Nkw7Lhu4vhu6lwZOG7qXBx4bubZOG6tuG6qOG7ueG7qXBk4bq24bqu4bqy4bq64bub4bupZOG6tnF54bupcGQx4bqya+G7qWQqcWjhurdkUHLEkGTDteG6tOG7qXBk4oCcccO94bupZOG7jXnhurbigJ1k4buN4bqm4buDZOG6tuG6qOG7ueG7qXBkMeG6smvhu6lkKnFoZOG6uOG6qOG7g+G6sWThu4Phu6lxZOG7juG6rOG7qXBkw7VpZMO1xqHhu6lk4bupccSQ4bupcGRx4buzZOG7jeG7sWThurbhuq7hurLhurrhu5vhu6lk4bq2cXnhu6lwZMWpZsawZOG6tuG6qOG7ueG7qXBkxalr4bqyZOG7qcOtxrBkceG7r+G7jWRxdnJk4buncuG7qXFk4bupcHFy4budxrDhurFk4buN4buF4buNcWTDg3Hhu4Nk4buNccah4bqxZOG6tuG7gGTFqeG7nWTDg3Hhu4Nk4bq24bqu4buz4bupZOG7qXDhurLhurrhu5fhu6lkxaly4bud4bqy4bqvZOG7p3Fo4burZOG6sOG7heG6tmThu6lx4bqyZOG7jW3hurJkReG7m2RwcuG7g2RFdWThu43huqbhu4Nk4bupcOG6qMOBcmThu4/DguG7qXBkcXLhu53hu6lk4bup4buD4bq64bqxZOG6sERk4buP4bqk4bupcGThu4144bupcGThurZx4bqq4buNZOG7jeG6puG7g2Thu41x4buDZHjhu6lwZOG7qXHhuqjhu6lwZEVBcmThu43hu4Xhu41xZOG6tnHhuqrhu41kcXLhu53hu6lkw7VncmThu6lx4buLxrBkw7Xhu4XDg2Thuqrhu6lwZMO14bqow4Dhu41k4bupceG6smThu41t4bqyZOG7jeG6puG7g2Thu6dx4buF4buNcWRxZuG7qXDhurdkw5XDveG7qXBk4bq2ccOBcuG6sWTDteG7o2ThurZ0xrBkw7Vt4bqyZOG6ruG7g2Thu41x4burZOG6sGjhu6lkw4Nxb8aw4bqxZOG7g+G7qXFkw7Vv4bq6ZMawZ+G7qXFkxILhurJo4bupcGTDsuG7heG6sWThurbhurLhurrhu5fhu6lk4bq24bqu4bqy4bq64bub4bupZMO1eXJkRUFyZOG7p3Hhu4Xhu41xZOG7qeG7s3Jk4bq2w7rhu6lxZOG6tnF44bupcGTEguG6suG7g2Thu6lxcuG7m+G6smRxdOG7qXFk4bq2ceG6quG7jeG6sWThurZxQ+G7jWRxcuG7neG7qWTFqXLhu5fhu6lk4bunxqHhurZkRUFyZOG7jeG7heG7jWThu6lxZmRxZuG7qXDhurFk4buNROG7g2RxZuG7qXBk4bq2cUPhu41kw4Nxb8awZOG7g+G7qWThurbhu6tm4bup4bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqn4bqlcsawcGThu43FqeG7g+G6sOG6sGFjcuG7jMO04bup4bq2w7Thuq5jZOG6sOG6tuG6usWpw7RhY8OJcuG7j+G6tnHEg2Thu4HEkcSRw4Phurjhuq9kccO0cnBx4bq2xINk4bq74bq9ZcOD4bq44bqvY2ThurDhuq7hu41hYy8v4buN4buP4bup4bq3w7Lhu4Phu6vhurZx4buD4bupcXHhu6vhu4PhurdF4bupL+G7j8O04bqw4bun4bq24burw4Mv4bupw7TDieG6sC/DqeG6ucSR4bq9L8OpZcSR4buP4bq5ZeG6veG6ueG6vcSRw6nhurZlw6rhu4fEkcSRxanEkeG6t+G7pcODcMOj4bquYeG7geG6ucOqY2Thu4PFqeG6tmFj4buocHHhu5tkxalmxrBk4bq24bqo4bu54bupcGThuqBkMeG6smvhu6lkKnFoY2TDiXLhu4/hurZxYWPhu4HEkcSRY2Rxw7RycHHhurZhY+G6u+G6vWVjZC/huqfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4PDkuG7q+G7j+G6umPhuqdj4buOw4Jk4buN4buxZOG6sENk4buNceG6sm/hu6lkw7J1ZOG7p+G7hmThu41m4bupcOG6sWThu6lx4bqo4bupcGThu6lxxJDhu6lwZMaw4buZZOG6tuG6qOG7ueG7qXBkw7Vt4bqyZOG6tnLhu5fhu6lk4buNceG6qOG7g2TDtWfhurZkw7XhuqjDgOG7jWThu6lx4bqoZMaw4bur4bupcGTGsOG6snnhu6nhurdk4bumcXjhu6lwZOG7qWjhu6lkxanhu63hu6lw4bqxZOG7qXHEkOG7qXBkxalt4bupZOG6sOG7g+G6smThurZ4cmThu415ZHDDrOG7qXBkw7Vy4bub4bqyZOG7jXHDuuG7qXFk4bq2QuG7qXBk4buNceG6tOG6tmTGsOG7s+G6tmThu41x4burZMODccOCZHHDgMODZEVmZOG7jeG6snlyZOG7jcOC4bupcGThu43huqzhu6lwZOG6tnFm4bupcWThu4144bupcOKAneG6sWThu4Phu6lxZOG7juG6rOG7qXBk4buNceG7q2TDsnLGoeG6tuG6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6pzvhuqjhu7nhu6lwZDHhurJr4bupZCpxaGTDteG6qMOA4buNZMWpZsawZHHhu6tm4bupZOG6tuG7q2bhu6lk4bq2QmThu6lw4bqy4bq64buX4bupZMWpcuG7neG6smThurZDZOG7qXFy4buX4bup4bqxZEVBcmThu43hu4Xhu41xZOG7jXHGoWTDsnLGoeG7qWThurZx4bqmZOG7jXjhu6lw4bqxZHHhuqjhu7nhu6lwZEV1ZEVmZOG7jXFs4bq2ZMWp4bqow4Dhu6lwZMWp4bqyeOG7qWTDtWjGsGTDsmjhu6tk4bup4buX4bupZOG7qXBm4bq6ZOG7jWbhu6lwZOG7jXFy4bupcWTDg3HhuqThu41k4bupcOG6qMOBcmThurZy4buX4bqyZOG7j8OC4bupcOG6t2Q7QmThu41x4bu3ZOG7jXHDumThurjhurJs4bq2ZMOy4buF4bupZGXhurfEkcSRxJFk4oCTZMOp4bq3xJHEkcSRZMWpc+G6ti/hu6nDrcaw4bqxZMO1xqHhu6lk4bup4buD4bq6ZOG7jeG7uWThurDhuqBk4buN4bqm4buDZOG7g+G7qXFk4buO4bqs4bupcGThurjhurJs4bq2ZMOy4buF4bupZGXhurvhurfEkcSRxJFkxalz4bq2L+G7qcOtxrDhurFk4bq2Z+G7q2RFcuG7neG7jWTFqWbGsGThu41x4burZOG6tkJk4bq5ZC1k4bq7ZMWp4buD4burZMO14buz4bupcOG6sWThurZx4bqyZOG7qXFuw4Nk4bq2QmThurtkLWTDqmThurbhuq5y4bud4bqyZMO1w73hu6lwL+G7qXDhuqjDgXIv4bq2ceG7heG7qXDhurfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4PDkuG7q+G7j+G6umPhuqfhuqVyxrBwZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWNy4buMw7Thu6nhurbDtOG6rmNk4bqw4bq24bq6xanDtGFjw4ly4buP4bq2ccSDZOG7gcSRxJHDg+G6uOG6r2Rxw7RycHHhurbEg2TDqsSRxJHDg+G6uOG6r2Nk4bqw4bqu4buNYWMvL+G7jeG7j+G7qeG6t8Oy4buD4bur4bq2ceG7g+G7qXFx4bur4buD4bq3ReG7qS/hu4/DtOG6sOG7p+G6tuG7q8ODL+G7qcO0w4nhurAvw6nhurnEkeG6vS/DqWXEkeG7j+G6uWXhur3hurnhur1lw6nhurbDqcOqw6rhu4HDqsWpxJHhurfhu6XDg3DDo+G6rmHhur/hu4djZOG7g8Wp4bq2YWPhu6hwceG7m2TFqWbGsGThurbhuqjhu7nhu6lwZOG6oGQx4bqya+G7qWQqcWhjZMOJcuG7j+G6tnFhY+G7gcSRxJFjZHHDtHJwceG6tmFjw6rEkcSRY2Qv4bqn4bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqnUXLhu53hu6nhurFk4buN4bu5ZOG6sOG6oGThurBo4bupZOG6uOG6smzhurZk4bq24bqo4bu54bupcGThu43huqbhu4Nk4buD4bupcWThu47huqzhu6lwZMO1aWTDteG6qMOA4buNZOG7jeG7heG7jWThu6lwZuG7qXFk4buNceG6quG7jWThu6nDreG7qXBk4buncuG7o8awZMO1deG7qXFkReG7nWThurBy4bupcWThu4Phu6lk4bq24burZuG7qWThurZxQ+G7jWTDg3FvxrDhurFk4buNeOG7qXBkw7J5ZOG7jXFs4bq2ZMWp4bqow4Dhu6lwZOG6sGjhu6lkw4Nxb8awZEVmZMO1aWTDtcOt4bupcGThu6fhurxk4bupcWnhu6lkcXLhu53hurJkw7Xhu7Phu41kxILhurLhurrhu5vhu6nhurdk4buocGbhurpkw6ot4bq7LcOpxJHDqWXhurFk4bq24bqo4bu54bupcGQx4bqya+G7qWQqcWhk4buP4burZHBy4buDZMO1dOG7qXFk4buD4bupcWThurBo4bupZOG6uOG6smzhurZkw7XhuqjDgOG7jWThu4xx4bqmZOG6tnXhu41xZCzDkuG7qOG7jmThurbDuuG7qXFk4buNeOG7qXBk4bupcW7hu6lk4bqwaOG7qWTDg3FvxrBk4buq4buM4buqKmThurlk4bqw4buD4bur4bq3ZMOVa+G6umTFqWZk4buN4bu5ZOG6sOG6oGRFZmTDtXLhu5vhurJk4buncuG7neG7qWThurZx4bqybuG7qWTFqcOAcmTDteG7o2Thurbhuqjhu7nhu6lwZDHhurJr4bupZCpxaGThurZyxqHDg2ThurbhuqThu41kxrDhuqBk4bqueOG7qXBkxILhurLhurpkxrB4ZOG6sGjhu6lk4bq44bqybOG6tmThu43huqzhu6lwZOG7qXHhuqhk4bq2cXVk4bq24bqu4bqow4Hhu6lwZOG6tnLhu5fhurJk4bq2ceG6pOG6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6pzpDZMawZ+G7qXFk4buPZ+G7qWThu43huqbhu4Nk4buD4bupcWThu47huqzhu6lwZOG6tmfhu6tkw7Xhu7Phu6lwZMWpQ+G7jWThu41x4burZOG7qXFy4bub4bqyZHHhu7Nk4bqwaOG7qWThurjhurJs4bq2ZMSC4bqy4buD4bq6ZOG6tuG6ruG6oGTFqWdyZEVBcmThu6lwceG7m2Thurbhuq7hurLhurrhu5vhu6lk4bq2cXnhu6lw4bq3ZFjhu6lwZMWo4buXZCByxqHhurZkxq9y4bupceG6sWThu4xx4bqmZOG6tnXhu41xZCzDkuG7qOG7jmThurhpZDHhurJr4bupZDvhuq7huqjDgeG7qXDhurFk4buNceG7q2TDsnLGoeG6tsSDZGPhu4xxc+G7qXFkxILhurLhurrhu5vhu6lk4bunceG6suG6usah4bupZOG7p3Fz4buNcWRFZmThu43hu7Fk4bupcXLhu5vhurJk4buNcXPhu6lxZOG6sOG7heG7jXFkceG7t2Thurbhuq7DgGTDteG7o2Thu43hu4Xhu41k4buN4bu5ZOG6sOG6oGThurBo4bupZOG6uOG6smzhurZk4bq24bqu4bur4bupcGTDtXXhu4Nkw4Nx4bqo4bu54bupcGTDg3Hhu4XhurZk4bq24bqucuG7o+G7qWThu6lwZuG7qXFk4bupcHHhu5tk4bq24bqu4bqy4bq64bub4bupZOG6tnF54bupcOG6sWThurZn4burZOG7jXjhu6lwZMOt4bupZEVy4bud4buNZMWpZsaw4bqxZHDhu7HDg2TDg3Ft4bupZOG7qWvhu6lwZOG7jeG7g+G7q2TDtcOBcmThurB54bupcGThu41x4burZOG7qXDhuqjDgXJk4buPa+G7qWTDtXXhu4Nkw4Nx4bqo4bu54bupcOKAneG6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg+G7guG6suG6tnHhu6vhuq5j4bqnIGvhu6lk4buC4bupceG6pS/Dg+G6pw==

Vân Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]