(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ đầu tháng 8 đến tháng 11 âm lịch hằng năm các cơ sở thu mua cau non xuất sang Trung Quốc ở xã Minh Sơn (Ngọc Lặc) lại tất bật vào mùa.
4buq4bqv4buyWTHhuqkq4buJ4buJUFjDrcSo4bqxxKnhuqk0WOG7sOG7quG7icSp4buLY2LEg+G7sELEg+G6r8OhWeG7iX3hu5VZMSpqWeG7mWp9xKlZ4bqt4bqvImpZaFnhu6ov4buJxKnhu4tjYsSD4buw4buq4buJxKnhu4tjYsSD4buw4buZLFnhu6ov4buJxKnhu4tjYsSD4buw4buq4buJxKnhu4tjYsSD4buw4bqq4bqxYuG6r1nhu4jhu4Ni4buqL+G7icSp4buLY2LEg+G7sOG7qi/huq/hu7Lhu7Dhu6rDrVkx4bqpKuG7ieG7iVBYw63huq40KjJY4buwxKjhu41ZM1tqWcSp4bqvJmLEg1kkWTNhYlnEqeG6ryZixINZ4buy4buyWXvhuqtZ4bqp4bq1MeG6r1nhuq8oYsSDWWIu4bqrWTEmMVkx4buDWeG7iWhZxKnhuq9qWeG6q2oqWTEqalliY2JZ4buZan3EqVnhu4kqYsSDWcSo4buLamLEg1nDjGrhur0xWWhZ4buZLFnhuqrhurFi4bqvWeG7iOG7g2JZxq9CxINlMVnhuqgpMeG7qFnhuqk64bqxWcSpfcSpWTBdxKlZ4buRP2NZ4bqrbCrhu6bhu6ovw63hu7Dhu6rDrVkx4bqpKuG7ieG7iVBYw63hu69jMuG7lVjhu7Dhu6rhurHhuqvEg1kx4bqpKuG7ieG7iVBY4bqxdjRixKk04buLWFnhu4nEqeG7leG6qTRQWOG7k+G6sTLEqeG6r8OaWT0kw53DreG7mcOZWeG6rzThurHEg+G6r8Spw5pZQD3hu7bDreG7mcOZWFnhu4nhu4sxUFgvLzEyYuG7pjAqY8Sp4bqvKmLhuq/huq9jKuG7puG7kWIvMjThu4nhuq3EqWPDrS9iNOG7k+G7iS/hu7Thu7Lhu7g9L+G7sj3hu7gy4bu04buyQOG7siRAQMSp4bu2QMOdJeG6qSMtKmLhuq8t4bu2LTAq4bqxLeG7iSrhu5UtMSpq4bum4bqnw63Eg1hZKuG6qcSpUFhCxIPhuq/DoVnhu4l94buVWTEqalnhu5lqfcSpWeG6reG6ryJqWWhZ4buZLFnhuqrhurFi4bqvWeG7iOG7g2JYWeG7k+G6sTLEqeG6r1BYPSTDnVhZ4bqvNOG6scSD4bqvxKlQWEA94bu2WFkv4buw4buqL8Ot4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOtdirDrcSp4bqxY2JY4buwdipqWTPDs2cxWcOt4bqve2JZ4bqpYzrhurFZ4buLw6rhurFZ4bqrKmLEg1kz4bqxWeG7iX3hu5Xhu6bhu6ovw63hu7Dhu6rDrVkx4bqpKuG7ieG7iVBYw63hu69jMuG7lVjhu7Dhu68/WXYqY1nEqOG6r+G6tVnhuqhjKmLhu6RZMeG6r25Z4buZw7NoYsSDWeG7iX3hu5VZMSpqWWhZ4buZLFnhuqrhurFi4bqvWeG7iOG7g2JZMeG6r2NZMOG6sWHEqcOaWcSC4bqxKlkz4bqzYuG6r1kwP1nEgyFiWTBkWeG7keG7heG6sVlixIPhuq/DoVnhu4l94buVWTEqalnhuq/hu4NiWeG7tMOdWWIu4bqrWcOsairhu6ZZxKjhu41Z4bqt4bqvYztixINZQFliLuG6q1nEqeG7i2hZ4buRw6FZxKnhu4vDs+G7hTHhu6RZMmNZYuG6r2pZMVtqWeG7mWp9xKlZ4buJKmLEg1nEqeG6r+G6tVnEqeG7i8OzZmLEg1nEqOG7i2pixINZw4xq4bq9MVnhurfEqeG7pFliOWJZ4buJ4bq9WeG6qcOzZ2LEg1kxKmpZ4buJfeG7lVnhuq3huq/hurtixINZYuG6r+G6scOhauG7pllC4bqvw7NixINZYuG6r8O0YsSDWWIu4bqrWcSDW2JZM3vhu5Xhu6RZMmNZYuG6r2pZMVtqWcSp4bqvalnhuqtqKlkxKmpZxKnhu41ZxKnhuq/hurVZxKnhu4vDs2ZixINZxKjhu4tqYsSDWcOMauG6vTFZxKkuYsSDWeG6qzpi4bqv4bukWWI5Ylnhuqvhu4fhurFZYsSDP+G7lVnhu5nDs2hixINZ4buJfeG7lVkxKmpZMW4qWTA/WeG7iX3hu5VZxKnhu41ZQFkzYWJZ4buyw51ZxKl9YlkxKmpZxKnDs+G7g+G6seG7puG7qi/DreG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG7r2My4buVWOG7sMSo4bqvNGNZMD/hu6RZxKnhu4tqYsSDWTDhurNi4bqvWeG7ssOdWcSpfWJZMSpqWcSpw7Phu4PhurFZ4buJOFkx4bqvY1nhu7RZxKl9YlkxKmpZ4bqt4bqv4bq74bumWXYqalnhu4l94buVWTPDs2cxWcSp4bqvw7Phu4NixINZ4bqpJuG6sVnEqOG7i2pixINZw4xq4bq9MVnEqeG6r2pZ4bqraipZM+G6oVnhuqk/4bqrWeG6rTZjWTEqauG7pFnhu4kqalkzZFnhu5lqfcSpWeG6reG6ryJqWeG7iSpixINZMSYxWWLDs+G7hTFZMWRZ4bqt4bqv4bq3WeG6r11qWeG6qTpi4bqv4bukWeG7keG6s1nhuq02Y1kxKmpZMWRZxKkmMVkybWLEg1nhuqk/4bqrWX3huqtZMeG7g1nEqeG6r+G6oeG7puG7qi/DreG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG7r2My4buVWOG7sOG7quG6seG6q8SDWTHhuqkq4buJ4buJUFjhurF2NGLEqTThu4tYWeG7icSp4buV4bqpNFBY4buT4bqxMsSp4bqvw5pZPSTDncOt4buZw5lZ4bqvNOG6scSD4bqvxKnDmlkj4bu04bu0w63hu5nDmVhZ4buJ4buLMVBYLy8xMmLhu6YwKmPEqeG6rypi4bqv4bqvYyrhu6bhu5FiLzI04buJ4bqtxKljw60vYjThu5Phu4kv4bu04buy4bu4PS/hu7I94bu4MuG7tOG7skDhu7I94bu24bu4xKlA4buyPeG7tuG6qSMtKmLhuq8t4buyLTAq4bqxLeG7iSrhu5UtMSpq4bum4bqnw63Eg1hZKuG6qcSpUFhCxIPhuq/DoVnhu4l94buVWTEqalnhu5lqfcSpWeG6reG6ryJqWWhZ4buZLFnhuqrhurFi4bqvWeG7iOG7g2JYWeG7k+G6sTLEqeG6r1BYPSTDnVhZ4bqvNOG6scSD4bqvxKlQWCPhu7Thu7RYWS/hu7Dhu6ovw63hu7Dhu6rDrVkx4bqpKuG7ieG7iVBYw63hu69jMuG7lVjhu7Dhuq7hurHDoGJZxKk64bqx4bukWcOsajtZMSpqWcSpw7Phu4PhurFZxKnhu4s5YlnEqeG6r+G6tVnEqeG7i8OzZmLEg1kxZFnEg+G6sSZZMipjWTPhur9ixINZxKnhu41ZPcOd4bumw53DncOdWS1ZJMOd4bumw53DncOdWTPDqmLEgy/huq3Eg+G7plnhu4gqalnhuq3huq/hurFZ4buJfeG7lVnEqeG6rz9i4bqvWcOt4bqvIuG6q+G7pFnhu4lqfcSpWTAmYlnEqTrhurFZ4buZw7NoYsSDWTFkWcSD4bqxJlnEg1tiWeG7uMOdw53hu6bDncOdw51ZYsSD4bqv4bqzYlkzw6pixIMv4bqtxIPhu6ZZxKjhu4vhu41ZMeG6r+G6sVnDreG6r+G6t+G7pFnhuqvhu4fhurFZ4bqrN1kxKmpZ4buJfeG7leG7pFnEg+G6sSpZM+G6s2Lhuq9ZMD9ZxKnhuq9qWeG6qSzhurFZ4bu4WcSp4buL4bqxw6BqWTPDqmLEg+G7pllC4bqvw7NZ4buRXeG7leG7pFkw4bqzYuG6r1nDrGp7Ylnhu5nDs2hixINZ4buJfeG7lVkxKmpZxq/EqeG6r2bhurFZ4bqtxqFZMSpjWTPhurHhuqHhuqvhu6hZMWRZxKnhuq/huqFZMeG6r2NZxIPhurEqWTPhurNi4bqvWTA/WcSp4bqvalnhuqks4bqxWcSp4buLOWJZQMOdWcSp4buL4bqxw6BqWTPDqmLEgy/EqeG6ryZixIPhu6bhu6ovw63hu7Dhu6rDrVkx4bqpKuG7ieG7iVBYw63hu69jMuG7lVjhu7Dhuq7hurHDoGJZxKnhu4s5Ylkz4bq1KlkwP2JZ4buZLFnhuqrhurFi4bqvWeG7iOG7g2JZMWRZ4bu0WeG7mcOzaGLEg1nhu4l94buVWTEqauG7pFnEqeG7i2pixINZMOG6s2Lhuq9Z4bqr4buH4bqxWeG7mcOzaGLEg1kxZFnhu7RZLVnhu7ZZ4bqpxJFZ4buJfeG7leG7pFkx4bq7YsSDWeG7iWp9xKlZ4buyw51ZxKl9Yi/huqs34bumWeG6ruG6scOgYlnhu7RZ4buZw7NoYsSDWeG7iX3hu5VZMSpqWWI/4buVWcSpOmNZ4buR4bqxw6AxWeG6qT/huqtZMeG6r2NZ4bqt4bqvYztixINZ4bu2w51Z4bqpKmNZM+G6v2LEg+G7pFnhuqvDsjFZxKnhuq9qWWLhuq9dw61ZxKnhu41Z4bu4WTNhYlnhu7LDnVnEqeG7i+G6scOgalkzw6pixIMvYsSDw7Nm4bqxL8Sp4bqvJmLEg+G7puG7qi/DreG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG7n2rEqeG6r2Phu4tY4buw4bqs4bqvITFZduG6u2LEg+G7qi/DreG7sA==

Khắc Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]