(vhds.baothanhhoa.vn) - Trách nhiệm, nhiệt tình với công việc, luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua là nhận xét của cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Liên Sơn, xã Quảng Phúc (Quảng Xương) đối với Bí thư Chi bộ Trần Văn Tập. Ông không chỉ là “cầu nối” giữa cấp ủy, chính quyền và đồng bào có đạo, mà còn là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế ở địa phương.
w7lH4buv4buxQkvhu7lSUsah4bur4bugaEhTS8SQ4bur4buxUlNYS8SQxqHhu6tTxJBXUy3hu7lLSEZNcOG7sUvEkOG7hFNx4bur4bulw6JGxajhu5pI4buxQkFN4bux4bqq4buS4bux4buuw5pNRuG7sUZIQU7hu7FT4bqmTeG7sVPDmVhy4buxRsWo4buWTUbhu7FM4bqoVMO5L0fhu6/hu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oMOhxJDhu7lD4bur4bulaFFBQkfhu7FNR0jhu4BMcuG7sU1HSOG7gFPhu7FTw41NR+G7seG7rsagSOG7sULDlU1G4bux4buuSOG7gEJy4buxS1TDlU3hu7FGxajhu5ZNRuG7sUzhuqhU4buxREjhu7FE4bqkVOG7sVNRTk1G4buxQkFC4bux4bugR05NRuG7sVNRw4FO4buxU0dI4buxRFThu7nhu7FLw4Hhu7FNR+G6pk3hu7FXRVPhu7FC4buk4bu54buxQkFN4bux4bqq4buScuG7sUThuqBNRuG7seG7rkjhurxN4bux4buuw4Hhu7HDokfhurRN4buxQ+G6tE3hu7FTR8OVTeG7seG6s0jhurxN4buxZ+G7lk1y4buxV+G6ouG7seG7hVThuqBNRuG7seG7g0dVQuG7sXXhu4VU4bqgTUbhu7Hhu43FqOG7lk1Gw7rhu7FEw5RI4bux4buuxqBI4buxe0nhu7FTR8Wo4buxfUdI4bux4bqq4buS4buxaFHhuqRN4buxw7PDg03hu7Fo4bqm4bugc+G7sWNNRuG7sUpHw5VNRuG7sUJH4buK4buxS8OB4bux4oCcQuG6pFThu7FNw5RI4oCd4buxRkjhu6zhu7nhu7FCw4Lhu6Dhu7Hhu6RYcuG7sUJHSU1H4buxUFRY4bq+TeG7seG7rsOB4buxROG7kE1G4bux4bqqw4FO4buxQk/hu7FEw4BOcuG7sUzDgeG7sULDk03hu7FLw4Hhu7FTw4JM4buxRsWo4buWTUbhu7FSQU1G4buxU1FOTUbhu7Hhu6BHQVPhu7FTUUjhu4ZN4buxSkhNR+G7sVPDiuG7seG7ouG7sUTDjOG7ueG7seG7oEfFqOG7lk1Gc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pcO5SExG4buxQkvhu7lSUsah4burSH3EkE1TxJBR4bur4buxUlNYS8SQxqHhu6tWSENTR3Dhu7Hhu7Xhu63hu63hu6BXceG7sUfEkEhGR1Nw4buxeXd24bugV3Hhu6vhu7FSUULGoeG7qy8vQkNNc+G6quG7uU5TR+G7uU1HR07hu7lz4buuTS9DxJBSSlNO4bugL03EkFZSL3Z2eHYvduG7rXdDduG7reG7t3jDvXd5U3bDveG7rXZ5S+G7rXPEqOG7oEbhu6FRxqF3eOG7reG7q+G7seG7uUtTxqHhu6vDokbFqOG7mkjhu7FCQU3hu7Hhuqrhu5Lhu7Hhu67Dmk1G4buxRkhBTuG7sVPhuqZN4buxU8OZWHLhu7FGxajhu5ZNRuG7sUzhuqhU4bur4buxVkhDU0fGoeG7q+G7teG7reG7reG7q+G7sUfEkEhGR1PGoeG7q3l3duG7q+G7sS/hu6XDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oH3hu7nhu6BTSE5N4bur4bulY01G4buxaFHhuqRN4buxw7PDg03hu7Fo4bqm4bugcuG7sXtJ4buxU0fFqOG7sX1HSOG7seG6quG7kuG7sVNHw5VN4bux4bqzSOG6vE3hu7Fn4buWTXPDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oHtOQ1jhu6vhu6VoR8OVTeG7seG6s0jhurxN4buxZ+G7lk3hu7FCT+G7sXbDvXnhu7FH4buS4buxQ+G6tE1y4bux4buuxqBI4buxRuG6pE3hu7Hhu69z4but4but4but4buxTUfhurRN4buxSkfhuqxUcuG7seG7r+G7reG7reG7neG7sUPhurRN4buxUsOU4buxU0fEkE7hu7FEw4BO4buxQsOVTUbhu7FGSEFOc+G7scOiR0jhur5U4buxTcODTOG7sUTFqOG7nELhu7F9R0jhu7Hhuqrhu5Lhu7Hhu67DgeG7scOiR+G6tE3hu7FD4bq0TeG7sVNITeG7sVPFqOG7ok1G4buxRkjhu7lO4buxU1HDkk1G4buxU1FBQkfhu7F7SeG7sVNHxahy4buxw5VNRuG7sWjhuqbhu6Dhu7FE4bqi4buxQk/hu7FNR0jhur5U4buxRE9NRuG7sUZP4bug4bux4buuw4FO4buxUuG7quG7sUThu5hI4buxTMagSOG7sULhu6Thu7nhu7FQVOG6vOG7sUfFqOG7lk1GcuG7sUTFqOG7nELhu7FNRsWo4buaSOG7sUPhurRN4buxRkdI4buxTUfhuqZNc+G7seG7jUFC4buxRMOMTUfhu7FCR8Wo4buWTUbhu7FTUcONTUfhu7FMw5lC4buxU0jhurxU4buxUFTDlELhu7FGSOG7ueG7sVfhurRY4buxQ+G7qk1G4buxw6Jo4bq14buxS8OB4buxTUdI4buATOG7seG7rsOZ4buxU1HDkk1G4buxU+G6tExy4buxw5VNRuG7sWhR4bqkTeG7scOzw4NN4buxaOG6puG7oOG7sUThuqLhu7FCw5pNRuG7seG7rsagSOG7sUJHSOG7seG7pFjhu7FExajhu7nhu7FR4bu54buxR8OS4bug4bux4bqqw4FNcuG7sVNH4bqgTuG7sUtU4bqmTeG7sVNRTk1G4buxQkFC4buxQlThu5JC4buxUkhNR+G7sUdOw4BT4buxQkdI4bux4bqq4buScuG7sVPhu5jhu7FCR8avQuG7sUfDkuG7oOG7sUPhurRNcuG7sVBU4bu54buxRE/hu7FLxIJNRuG7sU1GR8SQ4buxU+G6tEzhu7FTxahy4buxTUZUWOG7gE3hu7Hhu67Dkk1G4buxQuG7pOG7ueG7sU1Gxajhu5pI4buxQ+G6tE3hu7FE4buG4buxSsOM4bug4buxU0fhu5pI4buxU0dBTuG7sUbhu57hu7FNR+G7rE1G4buxSkdP4buxSkfDg01z4buxY01G4buxROG6ouG7seG7oEfDlEjhu7FH4buc4bug4bux4buuxqBI4buxQkFC4buxU+G7mOG7sUJHxq9C4buxRE7DgU3hu7FTR+G7huG7seG6qkFM4buxUkFT4buxQuG7luG7sVLhu6Jy4buxUuG6tFThu7FSQVNy4buxRuG6pE3hu7FG4bumSHLhu7Hhu67huqZN4buxROG7kk1G4buxw6JH4bq0TeG7sUPhurRN4buxR0jDik3hu7FEw4JT4buxTOG7ouG7sVHhu5JNRuG7sUTFqOG7mk1GcuG7sVLGoEzhu7FX4bq0WOG7sUPhu6pNRuG7sVNHw5VN4buxU1Hhu6Lhu7FTR8OBTUfhu7FTR8OVTeG7scOiaOG6teG7sUpI4buGVOG7sUzhuqhUc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pWNNRuG7sUvDgeG7sUThuqBNRuG7seG7rkjhurxN4buxRsWo4buWTUbhu7FM4bqoVHLhu7FESOG7sUThuqRU4buxU1FOTUbhu7Hhu6BHTk1G4buxU1HDgU7hu7FHSMOKTeG7sUTDglPhu7FX4bq0WOG7sUPhu6pNRuG7sU3DlU1G4buxU0fDlU3hu7FMxqBI4bux4bui4buxRMOM4bu54bux4bugR8Wo4buWTUbhu7Hhu67GoEjhu7FG4bqkTeG7sXnhu63hu7FMw7lSVOG7oOG7pXbhu7HDuS9SVOG7oOG7pUTDglPhu7FE4bqi4buxR0jDik1y4buxROG7kE1G4buxU0fhu5pI4buxRkjhu7nhu7FEw41NR+G7scOVTUbhu7FE4bqi4buxU+G7quG7sU1GVFjhu4BN4bux4bugR0Hhu7FD4bue4buxQkFC4buxQsOVTUbhu7FTUcONTUfhu7FTUeG6vE3hu7FEw4JT4buxROG7huG7sUzhu6Lhu7FR4buSTUbhu7FExajhu5pNRuG7sUZI4bu5TuG7sVNHw5VNRuG7sU3DlU1G4buxU0fDlU1z4buxaOG7qOG7seG7rkjhu4BC4buxS8OBTOG7sULhu6Thu7nhu7HDlU1G4buxROG6ouG7sUpHVFjDik3hu7FKR0lCR3Lhu7Hhu67huqZN4buxROG7kk1G4buxTUdI4bq+VOG7sUZI4bu54buxRMONTUfhu7FN4bquTOG7seG7rsSQTeG7sUJBQuG7sVNRw5lC4buxRMWo4buaTUbhu7FTR1Thu5JC4buxQ0jhu4BN4buxTOG7ouG7sVHhu5JNRuG7sUThu5BNRuG7sVNHVOG6pk1y4buxU+G7quG7sU1GVFjhu4BN4buxR0jDik3hu7FG4bqkTeG7sXZz4but4but4but4buxTMO5UlThu6Dhu6V2w7kvUlThu6Dhu6Xhu7FEw4JTc+G7scOiR+G7rE1G4buxU1RYw4pN4buxRMWo4buaTUbhu7FS4bu5VOG7sUpHSOG7sUzhu6Lhu7FR4buSTUbhu7FL4bq8TeG7scO94buxTOG7sVNR4bui4buxTeG6vE3hu7FTR1ThuqZN4buxS+G7nEjhu7FCR07hu7Hhu65I4buAQuG7sUvFqFThu7FTR8OVTUZy4buxREjhu7FLw4BI4buxQuG7pOG7ueG7sU1Gxajhu5pI4buxQ+G6tE1y4buxU0dVQuG7sUThuqxY4buxRkjhu7lO4buxU0fFqOG7lk1G4buxR8OBTUbhu7FHT+G7uXLhu7Hhu6BHQVPhu7FTUUjhu4ZN4buxSkhNR+G7sVPDiuG7sS3hu7FX4bqi4buxR+G7kkjhu7Hhu6Lhu7FEw4zhu7nhu7Hhu6BHxajhu5ZNRnPDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oHtOQ1jhu6vhu6XDuUhMRuG7sUJL4bu5UlLGoeG7q0h9xJBNU8SQUeG7q+G7sVJTWEvEkMah4burVkhDU0dw4bux4bu14but4but4bugV3Hhu7FHxJBIRkdTcOG7sXl3duG7oFdx4bur4buxUlFCxqHhu6svL0JDTXPhuqrhu7lOU0fhu7lNR0dO4bu5c+G7rk0vQ8SQUkpTTuG7oC9NxJBWUi92dnh2L3bhu613Q3bhu63hu7d44bu3eeG7t1N2eMO9dsO9S+G7rXPEqOG7oEbhu6FRxqF34buz4but4bur4bux4bu5S1PGoeG7q8OiRsWo4buaSOG7sUJBTeG7seG6quG7kuG7seG7rsOaTUbhu7FGSEFO4buxU+G6pk3hu7FTw5lYcuG7sUbFqOG7lk1G4buxTOG6qFThu6vhu7FWSENTR8ah4bur4bu14but4but4bur4buxR8SQSEZHU8ah4bureXd24bur4buxL+G7pcO5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4bugfeG7ueG7oFNITk3hu6vhu6Vo4buo4bux4buuSOG7gELhu7FTSOG6vE3hu7Hhu6BHTk1G4buxR0jDik3hu7FEw4JT4buxQuG7pOG7ueG7sUZI4bu54buxRMONTUfhu7HDlU1G4buxaOG6puG7oHLhu7FNR0jhur5U4buxRkjhu7nhu7FEw41NR+G7seG7rsSQTeG7sUJBQuG7sVNRw5lC4buxRMWo4buaTUbhu7FTR1Thu5JC4buxQ0jhu4BN4buxTOG7ouG7sVHhu5JNRuG7sUThuqLhu7FE4buQTUbhu7FTR1ThuqZNcuG7sVPhu6rhu7FNRlRY4buATeG7sUdIw4pN4buxRMOCU3PDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oHtOQ1jhu6vhu6VjTUbhu7Fo4bqm4bug4buxQkdI4bu54buxUuG6uHDhu7HigJzhurVUw5RN4buxU1RY4bq8TeG7sVNRVFjhur5NcuG7seG7ruG6pk3hu7FE4buSTUbhu7HDokfhurRN4buxQ+G6tE3hu7FLw4FM4buxU0fEkE7hu7FTR8ON4buxU1HFqMagQuG7sUfDilPhu7HhuqrhuqBN4buxU0fhurRN4bux4bugR+G6oEjhu7FLw4Hhu7FNRsWo4buaSOG7sUbFqOG7lk1G4buxTOG6qFThu7FESOG7sUThuqRUc+G7sWjDlUjhu7FTR8Wo4buaTUbhu7FXVFjhurxN4buxREjhu7FEw4pN4buxU+G7qE1G4buxTUfDgXLhu7FTR+G7uUzhu7FGSOG7ueG7sUJU4buSQuG7sUfDkuG7oOG7sULhu6Thu7nhu7FTR8OVTeG7sUThu4bhu7FTVFjhurxN4buxU1FUWOG6vk3hu7FCR+G7pOG7sVNRxajhu5ZNRuG7sVfhurRY4buxQ+G7qk1G4buxw6Jo4bq1ceG7sUThu5BNRuG7sVNH4buaSOG7sUvEgk1G4buxTUZHxJDhu7FT4bq0TOG7sVPFqHLhu7FNRlRY4buATeG7seG7rsOSTUbhu7FC4buk4bu54buxTUbFqOG7mkjhu7FD4bq0TeG7sUThu4bhu7FTw41M4buxRkjhuqBI4bux4bugR0Hhu6Dhu7FTR0FO4buxRuG7nnPhu7F9R0lNR+G7seG7rsON4bux4buu4bqmWHLhu7FKR0jhu7FTxajhu7FTxajhu6JNRuG7sUThuqLhu7HigJxTR8OVTUbigJ1y4buxTMOSSOG7sU1Gxajhu5pI4buxQ+G6tE3hu7FTUU5NRuG7sVNHw5VN4buxR0jhu4ZU4bux4buuw4Hhu7FNR+G6pk3hu7FTR8avQuG7sUTFqOG7nELhu7FR4bquTUbhu7FNRsWo4buaSOG7sUfFqOG7ok1G4buxU0fDmeG7sUvDgeG7sUJHSU1H4buxR8OScuG7sVNHw43hu7FHw5Lhu7FS4bq64buxU0lCR+G7sULhu6pC4buxU0fhu7lM4buxRkjhu7nhu7FNRsOBWOG7sULDlU1GcuG7sURPTUbhu7FGT+G7oOG7sVNI4bq+TeG7sULhu6Thu7nhu7FE4buG4buxU0fhu6pC4buxR0jhu4BN4bux4bugR05NRuG7sVNRw4FO4oCdc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7peG6t0fDlU1G4buxQkfhu4rhu7FNR0jhu4BT4buxU8ONTUfhu7FTUU5NRuG7sULDlU1G4buxU0FC4buxV+G6ouG7sUfhu5JIcuG7scOVTUbhu7Fo4bqm4bug4buxQsOTTeG7sUvDgeG7sU1Gxajhu5pI4buxU0lCR+G7sULhu6pC4buxU1FOTUbhu7Hhu6BHQVPhu7FTUUjhu4ZN4buxSkhNR+G7sVPDinPhu7HDoUjhu4BN4buxRkjhu7nhu7FEw41NR+G7scOVTUbhu7FExq9NRuG7sVHhu7nhu7FTR1Thu7FMVOG7ueG7sUzhu5JT4buxUsOU4buxUuG6oE3hu7Hhu6BH4bqsTOG7sU3DlU1G4buxTUZHSOG7gOG7oOG7sULhu6Thu7nhu7FCQULhu7FH4buS4buxQ+G6tE3hu7FTUU5NRuG7sVfhuqLhu7FE4buG4buxSkhNR+G7sUNO4bu5TUdx4buxROG7kE1G4buxU0fhu5pI4bux4bugR0FT4buxU1FI4buGTeG7sUzDleG7sUfDjU1H4buxTVTDlUjhu7FRxajhu5ZIcuG7sU1Uw5VI4buxRsOBc3Nz4buxTOG7uU1G4buxR0jhu4BU4buxUFThuqDhu7FKSE1H4buxU8OK4buxQuG7uU5y4bux4buuxqBI4buxU+G7mE1G4buxU0dU4buxTUfhuqbhu6Dhu7FH4bquTUbhu7FNw4NM4buxRMOAU+G7sUpHTuG6oE1G4buxduG7reG7rS3hu7F34but4but4buxU1FI4buAVOG7sUThu5BNRnPDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oHtOQ1jhu6vhu6VjTUbhu7HDoU7DgU1G4bux4buNVOG6tE3hu7FoR0hy4bux4buDR0/hu7F9R+G7pOG7sVPDjEJH4buxaXvDolvhu7FX4bqi4bux4buFVOG6oE1G4bux4buDR1VC4buxQkdO4bux4bqqSMOKU3Dhu7Fn4buq4bux4bugR0FT4buxU1FI4buGTeG7sULhu6Thu7nhu7FTR8OVTeG7seG6s0jhurxN4buxZ+G7lk3hu7FTUU5NRuG7sU1H4busTUbhu7FNw4NM4buxUFThu7nhu7FCT+G7seG7oEfhuqRN4buxRE9NRuG7sUZP4bug4buxSkfDlU1G4buxTUfhu4zhu7FC4buk4bu54buxTUfhu6xNRuG7sXtJ4buxU0fFqOG7sX1HSOG7seG6quG7kuG7sU1Hxajhu7HDlU1G4buxaFHhuqRN4buxw7PDg03hu7Fo4bqm4bugc+G7sWNNRuG7sWjhuqbhu6Dhu7FLVMOVTeG7sUbFqOG7lk1G4buxTOG6qFThu7FESOG7sUThuqRU4buxU1FOTUbhu7FMw5JI4buxQsOVTUbhu7Hhu65I4buAQuG7seG7rsOB4buxUuG6tFThu7FSQVPhu7Hhu67GoEjhu7HhuqrDgeG7sUJOTeG7sVNRTk1G4buxU0fDlU1y4buxRMWo4bucQuG7seG6qsOB4buxQk5N4buxU0hN4buxWOG6vFRz4bux4bq1w5JI4buxQsOVTUbhu7Hhu65I4buAQuG7sULhu6Thu7nhu7FX4bqicuG7sULhu6Thu7nhu7FTR8OVTeG7sUtUw5VN4buxRMWo4bucQuG7scOVTUbhu7FTUUjhu4ZN4buxSkfhu7lI4buxU0fhu6pC4buxR0jhu4BN4buxQk/hu7FHSOG7gFThu7FQVOG6oHLhu7FGT+G7oOG7seG7oEfhuqRN4buxV+G6tFjhu7FD4buqTUbhu7FQVOG6vOG7sUfFqOG7lk1G4buxTUbDgVjhu7FCw4FNRuG7sUZIw4FU4buxRMOJ4bugcuG7seG7rsODTeG7sUxITUdzw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B7TkNY4bur4bulw7PGoEjhu7FS4buq4buxU+G6tEzhu7FHVFjDilPhu7FC4buk4bu54buxTUbFqOG7mkjhu7HigJzhu65BQuG7sVPDmuG7seG7rsOB4oCd4buxaFHhuqRN4buxw7PDg03hu7Fo4bqm4bug4bux4buuw4Hhu7FS4buq4buxU0fhu7lY4buxROG7mEjhu7FTUU5NRuG7sU1H4bqmTeG7sVNHxq9C4buxQuG7pOG7ueG7sU1Gxajhu5pI4buxQ+G6tE1y4buxU0fDlU3hu7HhurNI4bq8TeG7sWfhu5ZN4buxROG7uU1G4buxTeG7lOG7sUvhu6pC4bux4bugR8OCTeG7sUTDglThu7FEw4BT4buxU0fDlU3hu7HDomjhurXhu7FKSOG7hlThu7FM4bqoVOG7seG7rsOBTuG7sU3Dg0zhu7F24butdndzw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6Dhu7hUU0dOUeG7q+G7pWhHVOG7sWhH4bukWMO5L+G7oOG7pQ==

Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]