(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày này, người dân các xã trên địa bàn huyện Hoằng Hóa tham gia liên kết với Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế An Việt trồng khoai tây Marabel - Đức đang khẩn trương vào vụ thu hoạch. Lộ rõ trên khuôn mặt của người nông dân lúc này là niềm vui phấn khởi được mùa, được giá.
IsSpNzXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rFqGrFqeG7jeG6vzQgIuG7p8Wp4bulw7TDteG7iSDDleG7iXZyajXhur1iw7U1xKjDtOG6p8O14buJNcSo4buRxIM1w7rEqWPDtTXDssSpdGo1xanEqcawNcSpw7ThurfhurvEqTXDssSpw7TEg2o1xaliQTXhu7Xhu7E1w6rGocO14buJNeG7ucawYsO1Ii/hu6fFqeG7pcO0w7Xhu4kgIi/EqTcgIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDusSo4bq/xIPhur00IMOVxKnhu7PDteG7iTXDteG7ieG6sUE1w7XhurFBPjXDteG7iXZyajXhur1iw7U14bq74bqv4bq7NeG7ueG6tTXFqeG7pWbDtTXDqm3EgzXhurnhurHDtTXEqcawQWnDtTXEqMO04bqnw7Xhu4k1xKjhu5HEgzXFqcSpxIPhu4814buJasSDNeG7jWpmw7U1w7Jnxak14bu1cWo14bq6xqHDteG7iTXFqUE14bq6w5o1w5XGocO14buJNcO14buJxKlqacO6NcOZxrDhu5vhurs1xalnNcSCw7U14bu0amnFqTXFqeG7peG7ncO14buJNcOyxKnDtMSDajXFqWJBNeG7jsSD4bulxIPhurnhur/hu401LTXDinfhurs1w6rEg8O14buJNcOyxKllw7U1xanhu6V2cMO14buJNeG7teG6scO0NeG7teG7sTXFqcSpxrA1xKnDtOG6t+G6u8SpezXhu4zhu6M14bul4buXNcWp4bulZsO1NcOyxKnGsMahw7U14buP4bqtxak14bq74butxIM1w7Xhu4l2cmo1w7XGocO14buJNeG6vWLDtTXhu43hu6nhurs1w7XhurFBNeG7jeG6sTXDtWpo4buPNeG7tcawajXDusSpY8O1NcOyxKl0ajXDqnZz4bq7NeG7j+G7q8SDPjXDqnZz4bq7NeG7iWrhuq97Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO6xKjhur/Eg+G6vTQgIuG7p8Wp4bulw7TDteG7iSAiauG7j+G7iTXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0auG6uuG6v8O1xanhur/hu6U0NeG7p8WpQeG7jeG6vzo04bu3auG6vcWpxKkpNeG6ozY2w7rhu7k8NcSp4bq/auG7icSpxakpNcOgNjbDuuG7uTw0NeG7p+G7peG6uzo0Ly/hurvhur3DtXvhurnEg8O0xanEqcSDw7XEqcSpw7TEg3vhu7XDtS/hur3hur/hu6fDssWpw7TDui/DteG6v+G7t+G7py84OTdhLzfhuqE44bq9w6A4NzbDoDjhuqPFqeG6ozfDoMOg4bqh4buNNnvDs8O64buJKOG7pTrhuqM2ODQ1xIPhu43FqTo0w5Xhu4l2cmo14bq9YsO1NcSow7ThuqfDteG7iTXEqOG7kcSDNcO6xKljw7U1w7LEqXRqNcWpxKnGsDXEqcO04bq34bq7xKk1w7LEqcO0xINqNcWpYkE14bu14buxNcOqxqHDteG7iTXhu7nGsGLDtTQ14bu3auG6vcWpxKk6NOG6ozY2NDXEqeG6v2rhu4nEqcWpOjTDoDY2NDUvICIv4bunxanhu6XDtMO14buJICIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDuuG6usSDw7rFqWrDtMO1NDXhu6fFqUHhu43hur86NMWp4bq/4bu5xaktxIPhu41q4buJw7UpNeG6u+G6v8O1xanhur/hu6U8NCDhurrEqW01w5Xhu4nGsEHDrMO1NcWoxKltNcWoxKnhu6lBPjXFqcSpxqHDtTU5PjXhu7nhurU1xKjDtOG6p8O14buJNcOKxqHDteG7iTXDusSpY8O1NcOyxKl0ajXhurvEqcO0NeG6uWpnxakpNeKAnOG7tOG7sTXDteG6sUE+NeG7iWrEgzXDqmzDtcSpNcWp4bul4budw7Xhu4k1w6E14bun4bqxw7Q1w7LEqcO0xINqNcWpYkE14bq7xKnDtDXhurrGocO14buJNcWpQTXhurrDmjXDlcahw7Xhu4k1w7Xhu4nEqWppw7o1w5nGsOG7m+G6uzXFqWc1xILDtTXhu7RqacWpezXDleG7icO04bqxajXhu4lq4bubw7Xhu4k+NcO6xKliw7U14bq54buRw7U14bq9w7Q14bq6xqHDteG7iTXFqUE14bq7xrDDteG7iTV3w7Xhu4k1xanEqeG6v8O0NcSpbMO1xKk1xanEqXfhurs1xanhu6XhurM14bq7xKnEkeG7jz41xanGoWo14bq74buTw7U1w6p2c+G6uzXhurvhuq/DtTXhurnhu6M14bq74butxIM14bq6xqHDteG7iTXFqUE1xKl2ccO14buJNeG6vcOpw7U1w7LDgzXFqcSpxrDEkcWpNeG6u+G6r+G6u8SpNcWp4bul4budw7Xhu4k+NeG6u8Spw6Lhu4814bun4buR4bq7NcOyxKnDtMSDajXFqWJBezXDlcSpcjXDquG7kT414bunxIPGsDXEqXDDtTU5NcWpxKnhuq/DteG7iTXFqeG7peG7ncO14buJPjXDssSpw7TEg2o1w6p2c+G6uzXFqcSpxrA1xKnDtOG6t+G6u8SpPjXDtcOiw7Xhu4k14bunxrBjxak1w6rhurfFqTU3PsOgNS01Nz7huqE1xaljw7Uv4bun4bqxw7R7NcWoxKnhur/DtDXhu4lq4bqvNeG6usahw7Xhu4k1xalBNeG6u8SD4buPNcOyZ8WpNeG7tXFqNeG6ueG6sTXhurvDtMO1NeG7jeG6sTXhuqF7NjY2NcOq4budw7Xhu4kvw7Lhu4k+NcOhNeG7p+G6scO0NcOyxKnDtMSDajXhurvhu63EgzXhu4lqxIM1w6psw7XEqTXhu6fEg8awNcOyxKlqNcWp4buleDXhurvEqWo1w7rEqWs1w6rhur/hu4814buN4bq3ajXhu41zajXDtcSpxrDEkcO1NeG7jeG6sTU4w6E1xanhu6VqacawNcOq4budw7Xhu4nigJ17Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCAiauG7j+G7iTXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0auG6uuG6v8O1xanhur/hu6U0NeG7p8WpQeG7jeG6vzo04bu3auG6vcWpxKkpNeG6ozY2w7rhu7k8NcSp4bq/auG7icSpxakpNcOgNjbDuuG7uTw0NeG7p+G7peG6uzo0Ly/hurvhur3DtXvhurnEg8O0xanEqcSDw7XEqcSpw7TEg3vhu7XDtS/hur3hur/hu6fDssWpw7TDui/DteG6v+G7t+G7py84OTdhLzfhuqE44bq9w6A4NzbhuqM3NsWpN8OgOTnDo+G7jTZ7w7PDuuG7iSjhu6U6NzlhNDXEg+G7jcWpOjTDleG7iXZyajXhur1iw7U1xKjDtOG6p8O14buJNcSo4buRxIM1w7rEqWPDtTXDssSpdGo1xanEqcawNcSpw7ThurfhurvEqTXDssSpw7TEg2o1xaliQTXhu7Xhu7E1w6rGocO14buJNeG7ucawYsO1NDXhu7dq4bq9xanEqTo04bqjNjY0NcSp4bq/auG7icSpxak6NMOgNjY0NS8gIi/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq6xIPDusWpasO0w7U0IMOKdnPhurs14bq5amfFqT414bu14buxNcOqxqHDteG7iTXhu7nGsGLDtTXDtcOi4buPNcO1xINBPjXhu7nhurU1xKjDtOG6p8O14buJNcOKxqHDteG7iTXhurvhu5E1OcOhNcSpxIM14buNambDtTXDsmfFqTXFqeG7peG7ncO14buJNcOyxKnDtMSDajXFqWJBNeG6u8Spw7Q14bq6xqHDteG7iTXFqUE14bq6w5o1w5XGocO14buJNcO14buJxKlqacO6NcOZxrDhu5vhurs1xalnNcSCw7U14bu0amnFqTXhu7XhurE14buN4bqxNcOqbcSDNcO6xKl2cMO14buJNeG6vcOpw7U1w6pkxrA1xKnGsEFpw7U1xKjDtOG6p8O14buJNcSo4buRxIN7Ncagw7Xhu4k1w5Xhu4nGsEHDrMO1NcOKbMO1xKk1xKh2w7Xhu4k+NcOaxKnhu5E14bq6xKnhu601xalt4bq7xKk1xq/hurjDleG6vDXhu7nhurU14bq7xKnDtDXhurlqZ8WpKTXDlcOiw7Xhu4k14bunxrBjxak1w7LEqcO0xINqNcWpYkE1w6rhurfFqTU5ODXFqWPDtS/EqcSDPjXhurvEg8O0NcSpcMO1NTc1xaljw7U14bunw7Q14bu1cWo14bu14buxNcOyxKnDtMSDajXhu7nGsGLDtTXDtcOi4buPNTg2ODh7NeG7tGw14bu1xJFBPjXhu4/hu6FqNcSpxIM1w7LEqcO0xINqNcWpYkE1xanhu6Xhu53DteG7iTXFqeG6t2o1w6ptxIM1w7rEqXZww7Xhu4k+NeG7p8SDxrA1w7LEqWo1xanhu6V4NeG6u8SpajXDusSpazXDquG6v+G7jzXhu43hurdqNcWpxKnGsDXDtcSpxJHDujXhurvEqcO0NcO14buJdnJqNcWp4bul4budw7Xhu4k1w7LEqcO0xINqNeG7jeG6sTU3OWE1xanhu6VqacawNcOq4budw7Xhu4l7Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCAiauG7j+G7iTXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0auG6uuG6v8O1xanhur/hu6U0NeG7p8WpQeG7jeG6vzo04bu3auG6vcWpxKkpNeG6ozY2w7rhu7k8NcSp4bq/auG7icSpxakpNcOgNjbDuuG7uTw0NeG7p+G7peG6uzo0Ly/hurvhur3DtXvhurnEg8O0xanEqcSDw7XEqcSpw7TEg3vhu7XDtS/hur3hur/hu6fDssWpw7TDui/DteG6v+G7t+G7py84OTdhLzfhuqE44bq9w6A4NzbDozfhuqHFqTjhuqHDo8OhNuG7jTZ7w7PDuuG7iSjhu6U6w6A4OTQ1xIPhu43FqTo0w5Xhu4l2cmo14bq9YsO1NcSow7ThuqfDteG7iTXEqOG7kcSDNcO6xKljw7U1w7LEqXRqNcWpxKnGsDXEqcO04bq34bq7xKk1w7LEqcO0xINqNcWpYkE14bu14buxNcOqxqHDteG7iTXhu7nGsGLDtTQ14bu3auG6vcWpxKk6NOG6ozY2NDXEqeG6v2rhu4nEqcWpOjTDoDY2NDUvICIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDuuG6usSDw7rFqWrDtMO1NCDDleG7icO04bqxajXhu41qZsO1NcOyZ8WpNeG7tXFqNeG7ueG6tTXEqMO04bqnw7Xhu4k1w4rGocO14buJPjXhurrGocO14buJNcWpQTXhurrDmjXDlcahw7Xhu4k1w7Xhu4nEqWppw7o1w5nGsOG7m+G6uzXFqWc1xILDtTXhu7RqacWpNeG6u+G7k8O1NeG7jWpmw7U1w7Jnxak14bu1cWo14bqjNeG7ueG6tTXDssSp4bqv4bq7NcWp4bulZsO1NcOqbcSDNeG6ueG6scO1NcSpxrBBacO1NcSow7ThuqfDteG7iTXEqOG7kcSDNeG7tXFqNeG6vWppw7U1xalr4bq7xKk1N2HDoTXEqcSDeyIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDuuG6uMO04bq9QTQgImrhu4/hu4k14bq74buNxIPhu6fhu6c6NGrhurrhur/DtcWp4bq/4bulNDXhu6fFqUHhu43hur86NOG7t2rhur3FqcSpKTXhuqM2NsO64bu5PDXEqeG6v2rhu4nEqcWpKTXDoDY2w7rhu7k8NDXhu6fhu6Xhurs6NC8v4bq74bq9w7V74bq5xIPDtMWpxKnEg8O1xKnEqcO0xIN74bu1w7Uv4bq94bq/4bunw7LFqcO0w7ovw7Xhur/hu7fhu6cvODk3YS834bqhOOG6vcOgODc3NjY4xak54bqhw6DhuqM54buNNnvDs8O64buJKOG7pTrDo2FhNDXEg+G7jcWpOjTDleG7iXZyajXhur1iw7U1xKjDtOG6p8O14buJNcSo4buRxIM1w7rEqWPDtTXDssSpdGo1xanEqcawNcSpw7ThurfhurvEqTXDssSpw7TEg2o1xaliQTXhu7Xhu7E1w6rGocO14buJNeG7ucawYsO1NDXhu7dq4bq9xanEqTo04bqjNjY0NcSp4bq/auG7icSpxak6NMOgNjY0NS8gIi/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq6xIPDusWpasO0w7U0IMSoamnDtTXDssSpw7TEg2o1xaliQTXDqsSDw7Xhu4k1w6p2c+G6uzXhurnhurE14bq7w7TDtTXFqeG7pcO0w7Xhu4k1xKnGsEFpw7U1w7LEqWXDtTXFqeG7pXZww7Xhu4k1xanEqcawNcSpw7ThurfhurvEqTXhu7VxajXFqWpnw7U1w6rhu6M1w6rhurfFqTXFqeG7pWbDtTXhuqM2LDXhur1qacO1NcWpa+G6u8SpPjXDtcOiw7Xhu4k14bunxrBjxak14bq5bMO1xKk1w7nGsGLDtTV2ceG6uzXDquG6t8WpNTk2NS01OTg1xaljw7UvxKnEg3siL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0ICJq4buP4buJNeG6u+G7jcSD4bun4bunOjRq4bq64bq/w7XFqeG6v+G7pTQ14bunxalB4buN4bq/OjThu7dq4bq9xanEqSk14bqjNjbDuuG7uTw1xKnhur9q4buJxKnFqSk1w6A2NsO64bu5PDQ14bun4bul4bq7OjQvL+G6u+G6vcO1e+G6ucSDw7TFqcSpxIPDtcSpxKnDtMSDe+G7tcO1L+G6veG6v+G7p8OyxanDtMO6L8O14bq/4bu34bunLzg5N2EvN+G6oTjhur3DoDg3NzY54bqhxanDoTY4OOG6oeG7jTZ7w7PDuuG7iSjhu6U6w6DDoTc0NcSD4buNxak6NMOV4buJdnJqNeG6vWLDtTXEqMO04bqnw7Xhu4k1xKjhu5HEgzXDusSpY8O1NcOyxKl0ajXFqcSpxrA1xKnDtOG6t+G6u8SpNcOyxKnDtMSDajXFqWJBNeG7teG7sTXDqsahw7Xhu4k14bu5xrBiw7U0NeG7t2rhur3FqcSpOjThuqM2NjQ1xKnhur9q4buJxKnFqTo0w6A2NjQ1LyAiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurrEg8O6xalqw7TDtTQgw5LEqcO0xINqNeG6u8SpdDXhu7VoNeG6usahw7Xhu4k1xalBNeG7teG6sTXDqnZz4bq7NcO6xKliw7U14buNw7ThurdqeyIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDuuG6usSDw7rFqWrDtMO1NCAiauG7j+G7iTXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0auG6uuG6v8O1xanhur/hu6U0NeG7p8WpQeG7jeG6vzo04bu3auG6vcWpxKkpNeG6ozY2w7rhu7k8NcSp4bq/auG7icSpxakpNcOgNjbDuuG7uTw0NeG7p+G7peG6uzo0Ly/hurvhur3DtXvhurnEg8O0xanEqcSDw7XEqcSpw7TEg3vhu7XDtS/hur3hur/hu6fDssWpw7TDui/DteG6v+G7t+G7py84OTdhLzfhuqE44bq9w6A4Nzc2w6FhxanhuqPDoOG6oTfDo+G7jTZ7w7PDuuG7iSjhu6U6w6E2OTQ1xIPhu43FqTo0w5Xhu4l2cmo14bq9YsO1NcSow7ThuqfDteG7iTXEqOG7kcSDNcO6xKljw7U1w7LEqXRqNcWpxKnGsDXEqcO04bq34bq7xKk1w7LEqcO0xINqNcWpYkE14bu14buxNcOqxqHDteG7iTXhu7nGsGLDtTQ14bu3auG6vcWpxKk6NOG6ozY2NDXEqeG6v2rhu4nEqcWpOjTDoDY2NDUvICIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDuuG6usSDw7rFqWrDtMO1NCDhurrEqcawNcOyw4A1xanEqcawNcSpw7ThurfhurvEqTXhurvhu63EgzXDssSpw7TEg2o1xaliQTXDteG7ieG6pcO1NcO14buJ4bqxQTXDtcSpdsO14buJNeG6u8Spw7Q1xanEqcawNcO1xKnEkcO6NeG6u8SDw7Q1xKlww7U1w7XEqWpoxrA14bq7YkE1xanhu6Xhu53DteG7iTXFqeG7pcawQWjDtTXFqcSp4bubw7Xhu4l7Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO6xILGsMWpxKnDtOG7pTQg4buOasO1xKk14buMw4EiL8O6IA==

Minh Lý

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]