(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày này, người dân các xã trên địa bàn huyện Hoằng Hóa tham gia liên kết với Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế An Việt trồng khoai tây Marabel - Đức đang khẩn trương vào vụ thu hoạch. Lộ rõ trên khuôn mặt của người nông dân lúc này là niềm vui phấn khởi được mùa, được giá.
XeG7iTY04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdeG7psSp4bunw7LDqjMiXeG7peG7p8O5w7Xhu4/hu4si4buO4buL4buvccSpNOG6u+G6q+G7jzThu4jDteG6peG7j+G7izThu4jDtMOjNHXhu4li4buPNMOz4buJc8SpNOG7p+G7icWpNOG7icO14bqx4bq54buJNMOz4buJw7XDo8SpNOG7p+G6q+G7uTThu7Phu6s04bq94buX4buP4buLNOG7t8Wp4bqr4buPXS/hu6Xhu6fDucO14buP4buLIl0v4buJNiJddTThurnDssOj4bul4bulPzN14buIw6rDo+G6uzMi4buO4buJw73hu4/hu4s04buP4buL4bqv4bu5NOG7j+G6r+G7uTw04buP4buL4buvccSpNOG6u+G6q+G7jzThurnEg+G6uTThu7fhurM04bunw7nhu4Xhu4804bq9bMOjNMOp4bqv4buPNOG7icWp4bu5aOG7jzThu4jDteG6peG7j+G7izThu4jDtMOjNOG7p+G7icOj4buNNOG7i8Spw6M0w7LEqeG7heG7jzTDs2bhu6c04buzcMSpNOG6uOG7l+G7j+G7izThu6fhu7k04bq4VTThu47hu5fhu4/hu4s04buP4buL4buJxKlodTTDmsWpxqHhurk04bunZjTDg+G7jzThu7LEqWjhu6c04bunw7nhu5vhu4/hu4s0w7Phu4nDtcOjxKk04bun4bqr4bu5NOG7jMOjw7nDo8Opw6rDsjQtNOG6vHbhurk04bq9w6Phu4/hu4s0w7Phu4nEkeG7jzThu6fDueG7r+G7oeG7j+G7izThu7Phuq/DtTThu7Phu6s04bun4buJxak04buJw7XhurHhurnhu4k+NMOS4budNMO54buVNOG7p8O54buF4buPNMOz4buJxanhu5fhu4804buN4bqn4bunNOG6ueG7scOjNOG7j+G7i+G7r3HEqTThu4/hu5fhu4/hu4s04bq74bqr4buPNMOyxrDhurk04buP4bqv4bu5NMOy4bqvNOG7j8SpZ+G7jTThu7PFqcSpNHXhu4li4buPNMOz4buJc8SpNOG6veG7r3Lhurk04buN4bupw6M8NOG6veG7r3Lhurk04buLxKnEgz5dL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdeG7iMOqw6PhurszIl3hu6Xhu6fDucO14buP4buLIl3EqeG7jeG7izThurnDssOj4bul4bulPzPEqeG6uMOq4buP4bunw6rDuTM04bul4bun4bu5w7LDqj8z4bu1xKnhurvhu6fhu4koNOG6oTU1deG7tyk04buJw6rEqeG7i+G7ieG7pyg0w6E1NXXhu7cpMzThu6XDueG6uT8zLy/hurnhurvhu48+w6nDo8O14bun4buJw6Phu4/hu4nhu4nDtcOjPuG7s+G7jy/hurvDquG7pcOz4bunw7V1L+G7j8Oq4bu14bulLzc4NjkvNsOgN+G6u8OhNzY1w6E34bqh4bun4bqhNsOhw6HDoMOyNT5vdeG7iyHDuT/huqE1NzM0w6PDsuG7pz8z4buO4buL4buvccSpNOG6u+G6q+G7jzThu4jDteG6peG7j+G7izThu4jDtMOjNHXhu4li4buPNMOz4buJc8SpNOG7p+G7icWpNOG7icO14bqx4bq54buJNMOz4buJw7XDo8SpNOG7p+G6q+G7uTThu7Phu6s04bq94buX4buP4buLNOG7t8Wp4bqr4buPMzThu7XEqeG6u+G7p+G7iT8z4bqhNTUzNOG7icOqxKnhu4vhu4nhu6c/M8OhNTUzNC8iXS/hu6Xhu6fDucO14buP4buLIl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN14bq4w6N14bunxKnDteG7jzM04bul4bun4bu5w7LDqj8z4bunw6rhu7fhu6ctw6PDssSp4buL4buPKDThurnDquG7j+G7p8Oqw7kpMyLhurjhu4lsNOG7juG7i8Wp4bu5w63hu4804bum4buJbDThu6bhu4nGsOG7uTw04bun4buJ4buX4buPNDg8NOG7t+G6szThu4jDteG6peG7j+G7izThurzhu5fhu4/hu4s0deG7iWLhu480w7Phu4lzxKk04bq54buJw7U0w6nEqWbhu6coNOKAnOG7suG7qzThu4/huq/hu7k8NOG7i8Spw6M04bq9a+G7j+G7iTThu6fDueG7m+G7j+G7izRhNOG7peG6r8O1NMOz4buJw7XDo8SpNOG7p+G6q+G7uTThurnhu4nDtTThurjhu5fhu4/hu4s04bun4bu5NOG6uFU04buO4buX4buP4buLNOG7j+G7i+G7icSpaHU0w5rFqcah4bq5NOG7p2Y0w4Phu4804buyxKlo4bunPjThu47hu4vDteG6r8SpNOG7i8SpxqHhu4/hu4s8NHXhu4nhuqvhu480w6nDtOG7jzThurvDtTThurjhu5fhu4/hu4s04bun4bu5NOG6ucWp4buP4buLNHbhu4/hu4s04bun4buJw6rDtTThu4lr4buP4buJNOG7p+G7iXbhurk04bunw7nhurc04bq54buJZOG7jTw04bun4buXxKk04bq54buR4buPNOG6veG7r3Lhurk04bq5xIPhu480w6nhu5004bq54buxw6M04bq44buX4buP4buLNOG7p+G7uTThu4nhu69w4buP4buLNOG6u2Xhu480w7PhuqI04bun4buJxalk4bunNOG6ucSD4bq54buJNOG7p8O54bub4buP4buLPDThurnhu4nhurXhu4004bulw7Thurk0w7Phu4nDtcOjxKk04bun4bqr4bu5PjThu47hu4lxNOG6vcO0PDThu6XDo8WpNOG7ieG7oeG7jzQ4NOG7p+G7icSD4buP4buLNOG7p8O54bub4buP4buLPDTDs+G7icO1w6PEqTThur3hu69y4bq5NOG7p+G7icWpNOG7icO14bqx4bq54buJPDThu4/hurXhu4/hu4s04bulxali4bunNOG6veG6seG7pzQ2PMOhNC00NjzDoDThu6di4buPL+G7peG6r8O1PjThu6bhu4nDqsO1NOG7i8SpxIM04bq44buX4buP4buLNOG7p+G7uTThurnDo+G7jTTDs2bhu6c04buzcMSpNMOp4bqvNOG6ucO14buPNMOy4bqvNMOgPjU1NTThur3hu5vhu4/hu4svw7Phu4s8NGE04bul4bqvw7U0w7Phu4nDtcOjxKk04bq54buxw6M04buLxKnDozThur1r4buP4buJNOG7pcOjxak0w7Phu4nEqTThu6fDuXc04bq54buJxKk0deG7iWo04bq9w6rhu400w7LhurHEqTTDsnLEqTThu4/hu4nFqWThu480w7Lhuq80N2E04bunw7nEqWjFqTThur3hu5vhu4/hu4vigJ0+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyJdxKnhu43hu4s04bq5w7LDo+G7peG7pT8zxKnhurjDquG7j+G7p8Oqw7kzNOG7peG7p+G7ucOyw6o/M+G7tcSp4bq74bun4buJKDThuqE1NXXhu7cpNOG7icOqxKnhu4vhu4nhu6coNMOhNTV14bu3KTM04bulw7nhurk/My8v4bq54bq74buPPsOpw6PDteG7p+G7icOj4buP4buJ4buJw7XDoz7hu7Phu48v4bq7w6rhu6XDs+G7p8O1dS/hu4/DquG7teG7pS83ODY5LzbDoDfhurvDoTc2NeG6oTY14bunNsOhODjhuqPDsjU+b3Xhu4shw7k/Njg5MzTDo8Oy4bunPzPhu47hu4vhu69xxKk04bq74bqr4buPNOG7iMO14bql4buP4buLNOG7iMO0w6M0deG7iWLhu480w7Phu4lzxKk04bun4buJxak04buJw7XhurHhurnhu4k0w7Phu4nDtcOjxKk04bun4bqr4bu5NOG7s+G7qzThur3hu5fhu4/hu4s04bu3xanhuqvhu48zNOG7tcSp4bq74bun4buJPzPhuqE1NTM04buJw6rEqeG7i+G7ieG7pz8zw6E1NTM0LyJdL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdeG6uMOjdeG7p8Spw7Xhu48zIuG6vOG7r3Lhurk0w6nEqWbhu6c8NOG7s+G7qzThur3hu5fhu4/hu4s04bu3xanhuqvhu4804buP4bq14buNNOG7j8Oj4bu5PDThu7fhurM04buIw7XhuqXhu4/hu4s04bq84buX4buP4buLNOG6ucO0NDhhNOG7icOjNMOyxKnhu4Xhu480w7Nm4bunNOG7p8O54bub4buP4buLNMOz4buJw7XDo8SpNOG7p+G6q+G7uTThurnhu4nDtTThurjhu5fhu4/hu4s04bun4bu5NOG6uFU04buO4buX4buP4buLNOG7j+G7i+G7icSpaHU0w5rFqcah4bq5NOG7p2Y0w4Phu4804buyxKlo4bunNOG7s+G6rzTDsuG6rzThur1sw6M0deG7ieG7r+G7oeG7j+G7izThurtl4buPNOG6vWPFqTThu4nFqeG7uWjhu4804buIw7XhuqXhu4/hu4s04buIw7TDoz404buW4buP4buLNOG7juG7i8Wp4bu5w63hu4804bq8a+G7j+G7iTThu4jhu6/hu4/hu4s8NFXhu4nDtDThurjhu4nhu7E04bunbOG6ueG7iTTFqMOJ4buO4bq6NOG7t+G6szThurnhu4nDtTTDqcSpZuG7pyg04buO4bq14buP4buLNOG7pcWpYuG7pzTDs+G7icO1w6PEqTThu6fhuqvhu7k04bq94bqx4bunNDg3NOG7p2Lhu48v4buJw6M8NOG6ucOjw7U04buJ4buh4buPNDY04bunYuG7jzThu6XDtTThu7NwxKk04buz4burNMOz4buJw7XDo8SpNOG7t8Wp4bqr4buPNOG7j+G6teG7jTQ3NTc3PjThu7JrNOG7s2Thu7k8NOG7jeG7n8SpNOG7icOjNMOz4buJw7XDo8SpNOG7p+G6q+G7uTThu6fDueG7m+G7j+G7izThu6fhurHEqTThur1sw6M0deG7ieG7r+G7oeG7j+G7izw04bulw6PFqTTDs+G7icSpNOG7p8O5dzThurnhu4nEqTR14buJajThur3DquG7jTTDsuG6scSpNOG7p+G7icWpNOG7j+G7iWR1NOG6ueG7icO1NOG7j+G7i+G7r3HEqTThu6fDueG7m+G7j+G7izTDs+G7icO1w6PEqTTDsuG6rzQ2ODk04bunw7nEqWjFqTThur3hu5vhu4/hu4s+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyJdxKnhu43hu4s04bq5w7LDo+G7peG7pT8zxKnhurjDquG7j+G7p8Oqw7kzNOG7peG7p+G7ucOyw6o/M+G7tcSp4bq74bun4buJKDThuqE1NXXhu7cpNOG7icOqxKnhu4vhu4nhu6coNMOhNTV14bu3KTM04bulw7nhurk/My8v4bq54bq74buPPsOpw6PDteG7p+G7icOj4buP4buJ4buJw7XDoz7hu7Phu48v4bq7w6rhu6XDs+G7p8O1dS/hu4/DquG7teG7pS83ODY5LzbDoDfhurvDoTc2NeG6ozbDoOG7pzfDoOG6o2E1w7I1Pm914buLIcO5P8OhNzgzNMOjw7Lhu6c/M+G7juG7i+G7r3HEqTThurvhuqvhu4804buIw7XhuqXhu4/hu4s04buIw7TDozR14buJYuG7jzTDs+G7iXPEqTThu6fhu4nFqTThu4nDteG6seG6ueG7iTTDs+G7icO1w6PEqTThu6fhuqvhu7k04buz4burNOG6veG7l+G7j+G7izThu7fFqeG6q+G7jzM04bu1xKnhurvhu6fhu4k/M+G6oTU1MzThu4nDqsSp4buL4buJ4bunPzPDoTU1MzQvIl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN14bq4w6N14bunxKnDteG7jzMi4buO4buLw7Xhuq/EqTTDssSp4buF4buPNMOzZuG7pzThu7NwxKk04bu34bqzNOG7iMO14bql4buP4buLNOG6vOG7l+G7j+G7izw04bq44buX4buP4buLNOG7p+G7uTThurhVNOG7juG7l+G7j+G7izThu4/hu4vhu4nEqWh1NMOaxanGoeG6uTThu6dmNMOD4buPNOG7ssSpaOG7pzThurnhu5Hhu480w7LEqeG7heG7jzTDs2bhu6c04buzcMSpNOG6oTThu7fhurM0w7Phu4nEg+G6uTThu6fDueG7heG7jzThur1sw6M0w6nhuq/hu4804buJxanhu7lo4buPNOG7iMO14bql4buP4buLNOG7iMO0w6M04buzcMSpNOG6u8SpaOG7jzThu6dq4bq54buJNDY5YTThu4nDoz5dL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIl3EqeG7jeG7izThurnDssOj4bul4bulPzPEqeG6uMOq4buP4bunw6rDuTM04bul4bun4bu5w7LDqj8z4bu1xKnhurvhu6fhu4koNOG6oTU1deG7tyk04buJw6rEqeG7i+G7ieG7pyg0w6E1NXXhu7cpMzThu6XDueG6uT8zLy/hurnhurvhu48+w6nDo8O14bun4buJw6Phu4/hu4nhu4nDtcOjPuG7s+G7jy/hurvDquG7pcOz4bunw7V1L+G7j8Oq4bu14bulLzc4NjkvNsOgN+G6u8OhNzY2NTU34bunOMOgw6HhuqE4w7I1Pm914buLIcO5P+G6ozk5MzTDo8Oy4bunPzPhu47hu4vhu69xxKk04bq74bqr4buPNOG7iMO14bql4buP4buLNOG7iMO0w6M0deG7iWLhu480w7Phu4lzxKk04bun4buJxak04buJw7XhurHhurnhu4k0w7Phu4nDtcOjxKk04bun4bqr4bu5NOG7s+G7qzThur3hu5fhu4/hu4s04bu3xanhuqvhu48zNOG7tcSp4bq74bun4buJPzPhuqE1NTM04buJw6rEqeG7i+G7ieG7pz8zw6E1NTM0LyJdL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdeG6uMOjdeG7p8Spw7Xhu48zIuG7iMSpaOG7jzTDs+G7icO1w6PEqTThu6fhuqvhu7k04bq9w6Phu4/hu4s04bq94buvcuG6uTTDqeG6rzThurnDteG7jzThu6fDucO14buP4buLNOG7icWp4bu5aOG7jzTDs+G7icSR4buPNOG7p8O54buv4buh4buP4buLNOG7p+G7icWpNOG7icO14bqx4bq54buJNOG7s3DEqTThu6fEqWbhu4804bq94budNOG6veG6seG7pzThu6fDueG7heG7jzThuqE1OzThurvEqWjhu4804bunauG6ueG7iTw04buP4bq14buP4buLNOG7pcWpYuG7pzTDqWvhu4/hu4k0w7rFqeG6q+G7jzThu69w4bq5NOG6veG6seG7pzQ4NTQtNDg3NOG7p2Lhu48v4buJw6M+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyJdxKnhu43hu4s04bq5w7LDo+G7peG7pT8zxKnhurjDquG7j+G7p8Oqw7kzNOG7peG7p+G7ucOyw6o/M+G7tcSp4bq74bun4buJKDThuqE1NXXhu7cpNOG7icOqxKnhu4vhu4nhu6coNMOhNTV14bu3KTM04bulw7nhurk/My8v4bq54bq74buPPsOpw6PDteG7p+G7icOj4buP4buJ4buJw7XDoz7hu7Phu48v4bq7w6rhu6XDs+G7p8O1dS/hu4/DquG7teG7pS83ODY5LzbDoDfhurvDoTc2NjU4w6Dhu6dhNTc3w6DDsjU+b3Xhu4shw7k/w6FhNjM0w6PDsuG7pz8z4buO4buL4buvccSpNOG6u+G6q+G7jzThu4jDteG6peG7j+G7izThu4jDtMOjNHXhu4li4buPNMOz4buJc8SpNOG7p+G7icWpNOG7icO14bqx4bq54buJNMOz4buJw7XDo8SpNOG7p+G6q+G7uTThu7Phu6s04bq94buX4buP4buLNOG7t8Wp4bqr4buPMzThu7XEqeG6u+G7p+G7iT8z4bqhNTUzNOG7icOqxKnhu4vhu4nhu6c/M8OhNTUzNC8iXS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XhurjDo3Xhu6fEqcO14buPMyLDk+G7icO1w6PEqTThurnhu4lzNOG7s2c04bq44buX4buP4buLNOG7p+G7uTThu7Phuq804bq94buvcuG6uTR14buJ4bqr4buPNMOyw7XhurHEqT5dL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdeG6uMOjdeG7p8Spw7Xhu48zIl3EqeG7jeG7izThurnDssOj4bul4bulPzPEqeG6uMOq4buP4bunw6rDuTM04bul4bun4bu5w7LDqj8z4bu1xKnhurvhu6fhu4koNOG6oTU1deG7tyk04buJw6rEqeG7i+G7ieG7pyg0w6E1NXXhu7cpMzThu6XDueG6uT8zLy/hurnhurvhu48+w6nDo8O14bun4buJw6Phu4/hu4nhu4nDtcOjPuG7s+G7jy/hurvDquG7pcOz4bunw7V1L+G7j8Oq4bu14bulLzc4NjkvNsOgN+G6u8OhNzY2NWE54bun4bqhw6HDoDbhuqPDsjU+b3Xhu4shw7k/YTU4MzTDo8Oy4bunPzPhu47hu4vhu69xxKk04bq74bqr4buPNOG7iMO14bql4buP4buLNOG7iMO0w6M0deG7iWLhu480w7Phu4lzxKk04bun4buJxak04buJw7XhurHhurnhu4k0w7Phu4nDtcOjxKk04bun4bqr4bu5NOG7s+G7qzThur3hu5fhu4/hu4s04bu3xanhuqvhu48zNOG7tcSp4bq74bun4buJPzPhuqE1NTM04buJw6rEqeG7i+G7ieG7pz8zw6E1NTM0LyJdL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdeG6uMOjdeG7p8Spw7Xhu48zIuG6uOG7icWpNMOzw4E04bun4buJxak04buJw7XhurHhurnhu4k04bq54buxw6M0w7Phu4nDtcOjxKk04bun4bqr4bu5NOG7j+G7i8Oi4buPNOG7j+G7i+G6r+G7uTThu4/hu4nhu6/hu4/hu4s04bq54buJw7U04bun4buJxak04buP4buJZHU04bq5w6PDtTThu4nhu6Hhu4804buP4buJxKlnxak04bq54bqr4bu5NOG7p8O54bub4buP4buLNOG7p8O5xanhu7ln4buPNOG7p+G7icah4buP4buLPl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4PFqeG7p+G7icO1w7kzIuG7jMSp4buP4buJNMOSQV0vdSI=

Minh Lý

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]