(vhds.baothanhhoa.vn) - Tôi từng tiếp xúc với một vài người, họ không khác gì cơn gió Lào tràn qua hắt cái nóng oi ả đến khó chịu, khiến mình mong muốn được thoát ra. Và cũng đã gặp những người dù chỉ thoáng qua mà cảm giác như mang theo cơn mưa chiều hạ nhiệt giúp ta nhẹ nhõm, an lành. Cô giáo Phạm Thủy là một trong những người thuộc nhóm thứ 2, với tôi.
4bq84buwSEbhu57hu7RMIiLhuqThu4R94but4busIOG7tFHhu4TDiuG7leG7qjYp4busRuG7oE/Do0bhu7bhurNGIOG7sDDGoCBGfeG7sMOT4busRuG7ouG7rMOZIEbhu7Lhu67hu57hu7BGIOG7sOG7ruG7nuG7sEYgXeG7rkYgNj7hu7jhu6pGIDY84bu44buqxJBG4buew5Phu7ZG4bqjMeG7nkbhu540TEbhu7Ak4bueRiLhu6zhu7jhu7Dhurwv4buwSMOK4bq8fUbhu57hu7RMIiLhuqThu4R9blFM4bug4buEw4rhu60m4busRiA44bu44buqRiDhu6zDmX1G4bqjMeG7nkbDoCjhu6xG4bu2OyBGw6BO4busRuG7uOG7qjYp4busxJBG4buwJEbhu7Lhu7Am4bu44buqRuG7suG7sE3hu55G4buqVkbhu54h4bu4RuG7quG7rCNG4buTTkBGIF1O4bu4RlswTEbhu7Dhu44gRuG7nk3hu6xG4bu4I+G7uOG7qkZA4busRsOTRlDDmeG7uEbhu7Lhu7AjRuG7nuG7sFcwxJBG4buy4buw4busw5nhu7hG4bu2VuG7uOG7sEbhu7ZA4bu44buqRuG7tjA/4bu4RlA2POG7nkYg4buwQE0gRl1MRUbDgE5G4bueNeG7uOG7qkZQw5JG4buqw5R9RuG7uOG7sMOh4bu44buqRuG7uOG7qjYp4busRuG7oDJG4bue4buwWEYg4buwQE3hu7jhu6pGWzBMRuG7tk5G4buew5Phu7ZG4buq4busTeG7nkbhu7jhu7A2RuG7tkzhu7jhu6pGIOG7sFFARuG7niHhu7hG4bu2NkxG4bue4buw4bus4bukMEbhu7BPRuG7uOG7sOG7rOG7piBG4buq4busMX1GIExG4bu44buwU0bhu7jhu7Aq4bu2xJBGTOG7uEbhu7RO4bu44buwRUbhu4cmRuG7quG7rE1ARsaw4buwT+G7tkbhu63hu7A0w6NG4bu0Tkbhu7Y7IEYgXUDhu7jhu6pG4bu44buww6Hhu7jhu6pG4bu44buqNinhu6xGIOG7sDA74bueRuG7uOG7sCPhu7ZGIOG7sDdGScSQRsOgKOG7rEYgJuG7rEXhurwvfcOK4bq8fUbhu57hu7RMIiLhuqThu4R94buHTH0g4busQOG7uOG7hMOK4bq84bus4bu24buqRuG7nuG7tEwiIuG6pOG7hOG7oCDhu7Aw4bu24buiRuG7rOG7h1Hhu7ggUV3hu4RGIiDDo+G7tFHhuqThu4ThuqHhu6zhu6Ag4buwQ0bEqEdHfeG6o0RG4buwUeG7rOG7quG7sCBDRsOMxKhKfeG6o0Thu4RGIl3hu57huqThu4QvL+G7nuG7oOG7uEXhu6JMQCDhu7BM4bu44buw4buwQExFw6Dhu7gv4bugUSLhu7IgQH0v4bu4UeG6oSIvSUnDjUcvSMSoxKjhu6Dhu4pHS0dHR8ONIOG7iEpHxKjEqOG7tEdFw5194buqQl3huqRI4buI4buERkzhu7Qg4bqk4buE4buV4buqNinhu6xG4bugT8OjRuG7tuG6s0Yg4buwMMagIEZ94buww5Phu6xG4bui4busw5kgRuG7suG7ruG7nuG7sEYg4buw4buu4bue4buwRiBd4buuRiA2PuG7uOG7qkYgNjzhu7jhu6rEkEbhu57Dk+G7tkbhuqMx4bueRuG7njRMRuG7sCThu55GIuG7rOG7uOG7sOG7hEbhuqHhu6zhu6Ag4buw4bqk4buExKhHR+G7hEbhu7BR4bus4buq4buwIOG6pOG7hMOMxKhK4buERi/DiuG7hyZG4buq4busTUBGxrDhu7BP4bu2RuG7reG7sDTDo0XhurwvfcOK4bq8fUbhu57hu7RMIiLhuqThu4R94buBQOG7oMOj4buEw4rhu63hu7AwO+G7nkYiP0bhu64gRuG7uOG7sMOh4bu44buqRuG7niZG4buq4busTUBG4bugT8OjRuG7tuG6s0Yg4buwMMagIEYgXcOa4bu4RlBXTEbhu6JO4bu4RiBY4bu44buwRuG7reG7sEzhu7jhu7BGbiNMRuG7niNG4bu0Njzhu7jhu6pG4bu0KOG7uEbhu7Ak4bueRiLhu6zhu7jhu7BG4bq4buG7seG6ukZQTyBG4bueTeG7nkbhu6rhu6zDk+G7rEYg4buwNj7hu7jhu6pG4bu24bqzRiDhu7AwxqAgRlsww6NG4bu2Jkbhu57hu5R9RiBY4bu44buwRsOgTkYgQE7hu7hGWzA/4buexJBGxrDhu7BP4bu2RuG7reG7sDTDo0bhurgi4bus4bu44buwRuG7uOG7jOG7tkZIS8So4buI4bq6xJBG4buq4busTUBGw6Dhu6zDmuG7uEbhu7bhurNGIOG7sDDGoCBG4butXTYp4bu44buqRuG7reG7rMWoMEbhu7Ak4bueRuG7heG7rOG7puG7uEbhu4Hhu6zDmuG7uEZIRuG6uOG7rcawRuG7reG7sEzhu7jhu7BGbiNM4bq6xJBG4buy4buwJuG7uOG7qkbhu57hu7BYRuG7niNG4buy4bus4bu44buwRuG7uOG7quG7sOG7rOG7puG7tkbhu6rhu6zDk+G7uOG7qkbhu6BPw6PEkEbhu7ZORuG7sCHhu7hG4buww5kgRuG7nuG7sFdG4bui4busw5kgRuG7suG7sCHhu6xG4buqPOG7rEbhu7jhu6zhu6Thu7ZGw6PDmjBGIOG7sOG7ruG7nuG7sEbhu540TEZu4buxReG6vC99w4rhurx9RuG7nuG7tEwiIuG6pOG7hH3hu4FA4bugw6Phu4TDiuG7gT7hu6xGw6Ao4busRuG7nuG7sFfEkEbhu6rhu6zDoUxG4bueMDvhu55GIj/hu7jhu6pG4buiO+G7uEbhu6Lhu6RG4buiQOG7uEbhu57hu7BR4bu4xJBG4bue4buww5NG4bueI0bhu7jhu6zhu6Thu7ZGw6Aw4busRuG7uE5ARuG7osOV4bu44buqRiI5RuG7nuG7sOG7mOG7uEYg4buwxqAgRlDDmeG7uEYgTOG7uEbhu57hu7DDk8OjRiBdTeG7rEYg4bus4bu2RuG7suG7sOG7rEY+RuG7osOa4bu4RuG7uOG7sMOh4bu44buqRlA3TEYgXVRFRuG7mS7hu6xG4bu44buqTsOjRuG7oiThu7hG4bu44buwJUZQ4bukMEYgw5Thu7jhu6pG4bue4buwV0bhu7jhu7DDoeG7uOG7qkbhu6JO4busRuG7sCThu55GUMWoRuG7nuG7sFdGIOG7rOG7uEZdw5Xhu7jhu6pGIF1MQEZQ4busRiJVRlA2POG7nkbhu7jhu7DGoOG7uEbhu7RP4busRuG6ozfhu7jhu6pGUE3hu7jhu6pFRuG7rVbhu7jhu7BGw6PDmjBGUCPEkEbhu7Lhu7Dhu6zDmeG7uEbhu57hu7BXRlDDmeG7uEbDoCjhu6xG4buiJOG7uEYgXVRGw6A4TEbhu6BXMEbhu6BO4bu44buqRsOgOExG4buy4buwQE3hu7jhu6pGUE8gRUVF4bq8L33DiuG6vH1G4bue4bu0TCIi4bqk4buEfeG7gUDhu6DDo+G7hMOK4buxTDBG4buy4buw4busRuG7nuG7sDDDo8Wo4bu4RsOg4bukRiA4RuG7rV02KeG7uOG7qkbhu61u4buH4buxRuG7hSbhu7jhu6pG4bqiMOG7mOG7uEbhurjhu7Aww6Phu6bhu7hG4buFJuG7uOG7qkbhu7Eh4bu44bq6xJBG4buyxahGIDhG4bu44buM4bu2RklHR0lGUMOZ4bu4RuG7uEzDo0bhu57hu7BXRuG7tE5G4buq4busTUBGw6Dhu6zDmuG7uEbhu7bhurNGIOG7sDDGoCBG4bueNExG4butXTYp4bu44buqRuG7reG7rMWoMEbhu7Ak4bueRuG7heG7rOG7puG7uEbhu4Hhu6zDmuG7uEZIRUbhu4fhu7A44bu44buqRuG7lMOjRiDhu7Ap4busRuG7quG7rEzhu7hGIF1A4bu44buqRuG7uOG7quG7sOG7pMSQRuG7nuG7sFdG4bueI0bhu7jhu7Dhu6zhu6QwRuG7uOG7jOG7tkYg4buwTOG7tkbhu6rhu6xMRuG7oE/Do0bhu57hu7Aww6PDmuG7uEZQ4bukxJBG4bu0Tkbhu6rhu6xNQEbDoOG7rMOa4bu4RuG7nj8gRuG7nk3hu7hG4bueNExG4buBO0Zt4busTUBG4bugM+G7nkbDoE5G4buFTkBGIE9AxJBG4bueNExGIFjhu7jhu7BGXTrhu6xGIOG7sEzhu7ZG4buq4busTEbDoOG7rMOZIEYiTeG7nuG7sEVFRUbhu4fhu7Dhu67hu7jhu7BG4buiPuG7rEYg4buww5nEkEbhu57hu7BXRiDhu7Dhu5QwRuG7sOG7rMWoMEbhu7jhu7DDoeG7uOG7qkZQ4busxajhu7ZG4bu2T+G7uOG7sMSQRlDhu6zFqOG7tkbhu7BP4bu4RuG7nuG7sMOZRuG7njRMRm7hu7HEkEZQw5Thu55G4bui4bus4bumIEbhu7RORm7hu7FGPkYg4buwTuG7uOG7sEZ94buwP0RG4bui4busw5kgRuG7uOG7sOG7rOG7pDBG4buwIeG7uEYiOUYg4buwTMOjRlAs4busRsOg4bukRuG7qjBGIOG7sOG7muG7tkbhu7bhurPEkEbhuqMwRuG7sDYo4bu44buqRsOgTkYiOUZ94buwTSBGIF3hu6zFqOG7uEbhu540TEYgXVRG4bu44buwJUXhurwvfcOK4bq8fUbhu57hu7RMIiLhuqThu4R94buBQOG7oMOj4buEw4rigJzhu61dVEbhu7Ak4bueRuG7rW7hu4fhu7FG4buw4bus4bum4bu4RuG7uEzDo0Yg4buwNinhu7jhu6pGw6BVRiDhu7BRQEbhu7Lhu7Aww6Phu7jhu7BG4buwNijhu7jhu6pGw6BORuG7nk3hu55G4buwQE8gRlA74bu44buqRuG7njRMRuG7qkzhu7ZRxJBG4bu2TOG7uOG7qkbhu7jhu7Dhu6zhu6QwRsOjw5kwRiA/RuG7njRMRuG7tuG6s0Yg4buwMMagIEbhu5Xhu7DGoCBG4buBw5Phu7hFRsOAVkYg4buww5lG4bu2Tkbhu57hu7Ax4bu44buqRiDhu7Dhu67hu57hu7BGw6BVRiBdTOG7uOG7sEZQO+G7uOG7qkYgXcOa4bu4Rn3hu7Dhu5bhu7hG4bu24buk4bu2RuG7tk3Do0Yg4buu4bu44buwRUbhu4c94bu4RuG7nk3hu55GUeG7tkbhu7jhu7AlRj5G4buixqDhu55GIOG7rMWoMEbhu7Ak4bueRiDhu7BWRsOg4buc4bu4RuG7uOG7quG7sOG7rMOa4bu44buqRsOg4bukRuG7nsOT4bu2RuG6ozHhu55FRsOAVkYg4buww5lG4bu44buqQE7hu6xG4bu4O+G7rEbhu6Aw4bu44buqRuG7ok7hu6xG4buwJOG7nsSQRiAm4busRuG7tDAm4bu4RlA74bu44buqRsOg4busw5rhu7jEkEbhu7Lhu7Aww6PDmeG7uEbhu7Lhu7Dhu67hu57hu7BG4bueTeG7nkbhu55A4bu4RuG7ojvhu55G4bu0O0bhu7Yk4busRuG7quG7rE3hu55GWzBM4bu4xJBGw6BORuG7nsOT4bu2RuG6ozHhu55Gw6Ao4busRiDhu7Dhu6zDmuG7uEbhu7jhu7Dhu6zDmuG7uEbDoE5G4bueQOG7uEbhu7jhu6o2KeG7rEVGw4Dhu65G4bugM0bhu7jhu7A2RuG7sCbhu7ZG4bu4TMOjRiAm4busRuG7quG7rExARuG7nuG7sEBGbuG7sUbDoFVGw6Dhu6RGw6A2KeG7uEbhu57hu5jDo0bhu4zhu7hGWzDDk0VG4buHI0bhu7Y7IEbhu6JP4bu4RsOgVUYgXSnhu6xG4bu2NkxGw6BORibhu7jhu6pG4bu2w5QgRiBdKeG7rEbDoOG7nOG7uEbhu7Thu5R9RuG7tCNFRuG7leG7sOG7rOG7pDBG4buiT+G7uEYg4buw4buO4bueRuG7tuG7juG7nkNG4butXSnhu6xGUEzhu7jhu6pG4bu2NkxGIkxARsOg4buc4bu4RsOgVUYm4bu44buqRuG7tsOUIEYgXSnhu6xCRUbhu60m4busRuG7uCPhu6xDRuG7h03hu55G4buiT+G7uEbhu7jhu7BW4bu4Rl1MRuG7uOG7qkBO4busRiBdKeG7rEbhuqNR4bu2RuG7slZMxJBGIF0p4busRsOg4buc4bu4RuG7tjZMxJBG4buePeG7uEYm4bu44buqRuG7tsOUIEYgXSnhu6xGw6Dhu5zhu7hGIk3hu7jhu6pGw6BORuG7uCPhu7jhu6pFRuG7rV1URuG7niNGIOG7sMWoRsOgVUbhu55A4bu4RuG7tsOoQEZJRuG7nuG7sOG7mOG7uEbhu57hu7A3RuG7suG7sCbhu7jhu6pG4bu44buw4buUIEYg4buw4busw5kgRuG7tDHhu55G4bu4TkBG4bueNeG7uOG7qkZ94buww5Phu6xGUDRGw4xG4bue4buw4buY4bu4RUbDgFZGPkbhu6oj4bueRuG7uOG7sFbhu7hG4bueNExGIF1UxJBGSUbhu57hu7Dhu5jhu7hG4bueNeG7uOG7qkZQNEZQxahG4bui4busxagwRuG7nsOT4bu2RuG7uMOa4bu4RuG7sFbhu7jhu7BGw5Phu7jhu7BG4bueQOG7uEbhu7bDqEBFRuG7h+G7sDZMRuG7okxARuG7quG7rClGICbhu6xG4bu4I+G7rENG4bueQOG7uEbDoFVGIkzhu6xGXTrhu6zEkEbhuqMjTEZQ4busw4nigJ1F4bq8L33DiuG6vH1G4bue4bu0TCIi4bqk4buEfeG7gUDhu6DDo+G7hMOK4bqiUeG7tkYgXUzhu7jhu7BGIF1URuG7uOG7sCXEkEbhu57hu7BYRuG7niNG4buew5Phu7ZG4bqjMeG7nkYgNiHhu6xG4bqjTOG7uOG7sEbhu7Yo4busRuG7tE5GUOG7rOG7pDBG4bugxq9G4buy4buw4busw5nhu7hG4bu44buqNinhu6xG4bu0KOG7uEZdMOG7uOG7qkZQO+G7uOG7qkbhu7jhu7Dhu5QgRUbhu60ww6NG4bu44buw4busw5rhu7jEkEZQxahG4buq4busw6FGUDY84bueRuG7nsOT4bu2RuG6ozHhu55GIOG7sFZG4bueTeG7nkbhu6JP4bu4RuG7uOG7sCVGfeG7sMOT4busRlA2POG7nkZ94buwTSBG4buwMMOjRuG7sMOZIEbhu7Yk4busRiBd4buuRiA2PuG7uOG7qkYgNjzhu7jhu6pFRuG7heG7mMOjRuG7tE/hu6xG4bue4buw4buu4bu44buwRuG7tE5GUOG7rMWo4bu2RuG7sE/hu7hG4bue4buww5lG4bueNExG4buw4buWMEbhu7DDmSBGIF1URuG7uOG7sCVG4buw4bus4bum4bu4RuG7uEzDo0VG4butXUDhu7jhu6pG4bu44buM4bu2RuG7sCThu57EkEbhu7jhu6pATuG7rEbhu6rhu6wpRiBdw5rhu7hG4bu0KH3EkEYgXVRG4bueQOG7uEbhu7Ak4bueRiDhu7DDmuG7tkbhu7Lhu67hu7hG4bu24buuIEVG4buZMkxG4buww6jEkEbhu7jDmTBG4buy4buwJuG7uOG7qkZQ4busRuG7sCThu55GIOG7sFZG4bueNeG7uOG7qkbhu57Dk0bhu7jhu6pOw6NGPkYgXUDhu7jhu6pG4bu44buwTsSQRuG7tE7hu7ZG4buiT+G7uEbDoCjhu6xGUOG7rOG7puG7uEYg4buwQE/hu6xGw6BORiDhu6zDoOG7rEbhu7ZORuG7suG7sCbhu7jhu6pG4bueI0bhu54hRuG7sDvhu6xGWzBM4bu4RiJNIEbhu57Dk+G7uOG7sEbDoMagIEYg4buww5lG4buq4busKOG7rEZbMEzhu7hG4bqjMOG7uOG7qkZbMEzhu7jhu7BFRm3hu6wo4busRiDhu7Dhu6zhu6YwRsOgKOG7rEYgJuG7rEbDoOG7pEbhu6JO4busRuG7sCThu55G4bus4bu4RuG7tE3EkEbigJwgJuG7rEZd4buUIEbDoDDhu6xGw6BWRuG7nk3hu55GUeG7tkbhu54jRiDhu7DFqEYg4buwOeG7nkbhu7BO4bu44buwRl3hu5QgRuG7uOG7sEzhu7jhu7BGw6PDmjBG4bue4buWMEbhu540TEbhu54mxJBG4bu44buwNuG7uOG7qkbhu7Lhu7Dhu6xG4buwJeG7rEbhu54jRuG7ouG7rMOZIEZQ4buYw6NG4bu0Tkbhu7jhu7DDoeG7uOG7qkbhu7RAT+G7rEbhu7RNRuG7nuG7mMOjRuG7qlbEkEYg4buwVkZQTeG7uOG7qkbhu6IwOuG7uEbhu7RORuG7nk3hu55G4buiT+G7uEbhu7RP4busRuG7suG7sCbhu7jhu6pG4bui4busw5kgxJBG4bugMkZQI0bhu7RORuG7tE1G4bueNExG4bu44buww6Hhu7jhu6pG4bue4buYw6NGIF064bu44buqRn3hu7AsRuG7ouG7rMOZ4bu4RiBdQOG7uOG7qkbhu55N4bueRuG7quG7rExGUFbhu7jhu7DigJ1FRuG7reG7sCnhu6xG4bue4buwMeG7uOG7qkYgTMSQRuG7ojAs4busRiBdNkxG4buy4buwJuG7uOG7qkbhu7jhu6o0RiBdP+G7uEbhu6I/RuG7tlNGUOG7rEbhu57hu7Ah4busRuG7uOG7quG7sFfhu57hu7BGUDRGIF09xJBG4buePeG7uEbhu6Ik4bu4RiBdVEbhu6rhu6wpRuG7nuG7sFhG4bu44buwVuG7uEYg4buw4buUw6NGIOG7sOG7rMOa4bu4RuG7uOG7sOG7rMOa4bu4RsOgTkbhu55A4bu4RsOgxqAgRiBdw5rhu7hG4buwVuG7uOG7sEbDk+G7uOG7sEbDoE5Gw6Dhu6zhu6BRQEVG4buE4buH4buwMeG7uOG7qkbhu7jhu6omRuG7uOG7quG7sMOaxJBG4bu44buqIUbhu7jhu6pN4bueRuG7tOG7juG7tuKAnUVG4butJuG7rEbhu6JMQEbhu6Lhu6zhu6bhu7hDRuKAnOG7h+G7sDHhu7jhu6pGIExG4buw4bus4bum4bu4RuG7uEzDo0Yg4buwNinhu7jhu6pG4buy4buwUeG7uEbhu6Ik4bu4RiBdVEbhu7Lhu7Am4bu4RuG7tOG7juG7tsSQRiDhu7Am4bu44buqRuG7tuG7rOG7uOG7sEbhu7Thu47hu7bEkEYg4buwVkYiOUbhu7jhu6rhu5jDo0bhu7jhu6omRuG7uMOa4bu4RlA2POG7nkbhuqNR4bu2RuG7tE5GNjBGUOG7rMWo4bu2RuG7nuG7sDfigJ1FRuKAnOG7lcOZMEbDoFVG4buwOuG7uEbhu7jhu7Dhu6zDmuG7uEYg4buwVkbhu54jRiDhu7DFqEbhu7RORjYwRlDhu6zFqOG7tkbhu7jhu7A24bu44buqRlDFqEYg4buwxahG4buw4bus4bum4bu4RuG7nsOT4bu2RuG6ozHhu55G4bu2TkbDoOG7nOG7uEbhu7jhu6omRuG7uOG7quG7sMOaRiDhu7BWRuG7suG7sCbhu7jhu6pGLOG7uEbDoE5G4bue4buwNkxGUDRFRuG7keG7sCbhu7jhu6pG4buw4busxagwRl0qRiDhu7BWRiJMQEbhu7ZORuG7niNG4buew5Phu7ZG4bqjMeG7nkZQNjzhu55FRuG7lcOZMEbDo8OaMEbhu57hu5YwQ0bhu4dA4bu4RuG7uOG7sFbhu7hG4buiJuG7uOG7qkbhu7BATEbhu54mRlBM4bu44buqRuG7nuG7juG7tkbhu7jhu7BSxJBGUOG7mMOjRuG7tE5G4buwQExG4bu0w6NGIOG7sFZG4bue4buwMeG7uOG7qkYiVUbDoFVGw6BORsOgVUZQU31GUDY84bueRUbDgFZGUCNG4bu0Tkbhu7jhu7DDoeG7uOG7qkbhu55N4busRuG7nuG7sDHhu7jhu6pG4bu44buwVuG7uEYg4buw4buUw6PEkEZbMEzhu7hGIk0gRiDhu7Dhu5TDo0YgOEZQI0ZQNkxGw6Dhu6RG4buew5Phu7ZG4bqjMeG7nkbDoE5Gw6BVRuG7uMOa4bu4RiBdTOG7uOG7sEVG4buV4buwNuG7uOG7qkbhu6LDk0BDRuG7h03hu55G4buiT+G7uEbhu7DDksOjRsOgVUbhu57hu7BARuG7niZG4bueQOG7uEbhu57hu7AwOuG7uEbhu57hu7AwOuG7uEVG4buH4buw4buO4bueRuG7nuG7sOG7juG7uEbhu6Ik4bu4RuG7uOG7sCVG4bu44buqOuG7rEbhu6zhu7bEkEbDoFZG4bue4buwNkxG4buiTEBG4buq4busKUbhu7jhu7BW4bu4RiDhu7Dhu5TDo0bDoE5G4bue4buwNkxG4bu44buq4buwUUYg4buw4buUw6NGIMOa4bu4RuG7nkDhu7hG4bue4buwMDrhu7hG4bue4buwMDrhu7hFRuG7reG7sDYh4bu44buqRuG7tOG7juG7tsSQRuG7uOG7sOG7lCBG4bu0TkZu4buxRiDhu7BO4bu44buwRn3hu7A/xJBG4buew5NG4bu44buqTsOjRuG7nuG7sFhG4bu0QEbhu7Ak4bueRuG7rUBN4bu4xJBGIOG7rMOZ4bu44buqRsOA4bus4bumIMSQRiDhu6zDmeG7uOG7qkbhurXhu7jhu7BFRUXigJ3EkEbhu6rhu6wk4bu44buqRuG7nuG7sFdGIF3hu5bhu7ZG4bqjMD/hu7jhu6pF4bq8L33DiuG6vH1G4bue4bu0TCIi4bqk4buEfeG7gUDhu6DDo+G7hMOK4buV4buq4buwUUbhu7jhu7DDoeG7uOG7qkZQ4bus4bukMEZQI8SQRuG7nuG7sOG7juG7nkbhu7Dhu5Dhu7hG4buy4buwJuG7uOG7qkbhu57hu7BYRl3hu6zDmuG7uOG7qkYgJuG7rEbhu7ZORuG7nk3hu55GfeG7sDNG4buwMMOj4bu44buwRuG7njXhu7jhu6pGIlVG4bue4buwT+G7uOG7sEbhu7Q94bu44buqRUbhu61dVEbhu55A4bu4RuG7ouG7mMOjRuG7quG7rClGIjYo4bu44buqRiDhu7DGoCBG4bu44buwNuG7uOG7qkbhu5414bu44buqRiDhu7Dhu6zhu6YgRiDhu7A94busRiDhu7DGoCBF4bq8L33DiuG6vH1G4bue4bu0TCIi4bqk4buEfeG7gUDhu6DDo+G7hMOK4buR4buwJuG7uOG7qkbhu57hu7BYRuG7niNG4buy4bus4bu44buwRuG7uOG7quG7sOG7rOG7puG7tkbhu6BPw6NGIF1UxJBG4buy4bus4bu44buwRuG7uOG7quG7sOG7rOG7puG7tkZQxahGIF1URuG7quG7rE7hu7jhu7BG4buq4busw5Phu6xGIOG7sDY+4bu44buqRuG7njXhu7jhu6pG4bu0TkY2MEYg4buww5lG4bueNExG4bueJkbhu6rhu6xNQEbhu63hu7A0w6NFRuG7leG7juG7tkbhu6Lhu44gRlA2POG7nkY2MEZQ4busxajhu7ZG4bueNExGIF1UxJBG4buw4busxagwRl0qRuG7tjPhu55GIOG7rMOaMEbDoE5G4buqMEYg4buw4bua4bu2RuG7tuG6s0bhu540TEbhu7Yu4busRuG7njA74bueRiDhu7Dhu6zEkEbhu7RORuG7quG7luG7uEbhu7jhu7A2RuG7uOG7juG7tkZQNjzhu55GIOG7sE7hu7jhu7BG4bueJuG7uOG7qkXhurwvfcOK4bq8fUbhu57hu7RMIiLhuqThu4R94buBQOG7oMOj4buEw4pt4busKOG7rEYg4buw4bus4bumMEbDoOG7pEbhu7Y7IEYiP0bhu6JO4busRsOgVUbhu540TEbhu55N4bueRlHhu7ZG4bu44buwJUbhu54jRiDhu7DFqEYg4buwTOG7tkbhu6rhu6xMRuG7hzA74bueRiDhu7Dhu6xGw4BVRiBdTOG7uOG7sEbhu6kwP+G7nkYgw5lGw6Dhu6RG4buZJuG7rEYgXTYp4bu44buqRuG7uOG7jOG7tkZJR0lJRuG7oE7hu7jhu7BG4bue4buwQEYgXVRGUeG7tkbhu6BARuG7rcagfUZQQE7hu7hG4buRTEBGICxG4bue4buwN+G7nkbDoCjhu6xG4bue4buwNEZQ4bukRuKAnOG7hzLhu7jhu6pG4bu44buwTDDEkEbhu57hu7Ax4bu44buqRiBMRuG7osOTQEbDoOG7pkYi4bus4bu44buwRiDhu7BN4busRuG7ouG7pOG7uEbDoMOh4bu44buq4oCdxJBG4bueJkbhu63hu7A0w6NG4bue4buwQEbhu6Lhu6zDmSBDRuG7mUDhu7jhu6pG4bu2MD/hu7hG4bueNExG4bueMDvhu55GIOG7sOG7rEbhu7RORuG7nk3hu55GUeG7tkYg4buwxahG4buw4bus4bum4bu4RuG7uOG7sMOh4bu44buqRuG7nibhu7jhu6pGw6Dhu6zhu6bhu55GUCHhu7hG4buq4busw5Phu7hG4buwTuG7uOG7qkbhu7jhu6pOw6PEkEbhu7jhu7DDoeG7uOG7qkbhu7YhRjYo4bueRsOgTkbhu7DDo0bDoCThu7jhu6pG4bue4buwQEbhu7Y7IEYg4buww5lG4buq4busKOG7rEYg4buw4buY4bu4RiDhu7Dhu6zhu6bhu7hGw6Ao4busRuG7tibhu6xGIF02KeG7uOG7qkZbMExG4bu44buww6Hhu7jhu6pG4buiN+G7nkYgXUzhu7jhu7BG4bueNExG4bu2VuG7uOG7sEVG4buV4buM4bu2RklHSUjEkEbhu54jRuG7sCHhu7hGxKhFR0dHRiBN4bueRn3hu7Dhu5rhu7ZG4bueNExGIOG7sOG7rkYi4bus4bu44buwRiBdw5rhu7hGIEBO4bu4RiDhu7DDmUbhu6rhu6wo4busRlA0RiDhu7Dhu5TDo0bDoOG7rOG7puG7nkYg4buwTOG7tkbhu6rhu6xMRuG7suG7sCbhu7jhu6pG4buw4bukRlAh4bu4RuG7quG7rMOT4bu4RUZu4buxRuG7njRMRiAm4busRuG7niNG4bu44buw4bus4bukMEbEg0YgNj7hu7jhu6pGXeG7lCBGID8gxJBGw6BVRl3hu5QgRlBTfcSQRuG7uOG7sDbhu7jhu6pGUMWoRuG7uOG7sDZGw6DGoMOjRiDhu7BM4bu2RuG7quG7rExG4bugOUYg4buw4busRiDhu7BWRiJVRuG7suG7sCbhu7jhu6pG4buiTEBG4buq4busKUbhu54jRuG7quG7rMOT4busRUbhu60m4busRn3hu7DDk+G7rEbhu7A2KOG7uOG7qkbhu6Dhu5zhu7hGIOG7sMOa4bu2RuG7nk3hu55G4bueQOG7uEbDoOG7rOG7puG7nkbDoOG7rOG7pOG7uEbhu7Lhu7Aw4bu44buqxJBGUOG7msOjRuG7tk4wxJBGIOG7sMag4bu2RuG7nuG7sOG7rkYgXUwwRuG7nuG7sDA/IEZQw5nhu7hGIDjhu7jhu6pG4bu4UiBG4bu44buwJUXhurwvfcOK4bq8fUbhu57hu7RMIiLhuqThu4R94buHTH0g4busQOG7uOG7hMOK4bq84bus4bu24buqRuG7nuG7tEwiIuG6pOG7hOG7rOG7h1Hhu7ggUV3hu4RGIiDDo+G7tFHhuqThu4ThuqHhu6zhu6Ag4buwQ0bEqEdHfeG6o0RG4buwUeG7rOG7quG7sCBDRsONxKjDjX3huqNE4buERiJd4bue4bqk4buELy/hu57hu6Dhu7hF4buiTEAg4buwTOG7uOG7sOG7sEBMRcOg4bu4L+G7oFEi4buyIEB9L+G7uFHhuqEiL0lJw41HL0jEqMSo4bug4buKR0tHR0lJIEhL4buK4buKSeG7tEdFw5194buqQl3huqRKS8So4buERkzhu7Qg4bqk4buE4buV4buqNinhu6xG4bugT8OjRuG7tuG6s0Yg4buwMMagIEZ94buww5Phu6xG4bui4busw5kgRuG7suG7ruG7nuG7sEYg4buw4buu4bue4buwRiBd4buuRiA2PuG7uOG7qkYgNjzhu7jhu6rEkEbhu57Dk+G7tkbhuqMx4bueRuG7njRMRuG7sCThu55GIuG7rOG7uOG7sOG7hEbhuqHhu6zhu6Ag4buw4bqk4buExKhHR+G7hEbhu7BR4bus4buq4buwIOG6pOG7hMONxKjDjeG7hEYvw4rhu5k7IEbhu6JO4busRiDGoH1Gw6BVRuG7tE1G4bue4buYw6NG4bueNExG4buwJOG7nkYi4bus4bu44buwRiDhu6zFqDBG4buwJOG7nkXhurwvfcOK4bq8fUbhu57hu7RMIiLhuqThu4R94buBQOG7oMOj4buEw4rhu5Hhu7Am4bu44buqRuG7tjsgRuG7tCnhu6xGIOG7sEzhu7hGfeG7sOG7rOG7pOG7uMSQRuG7niZG4buq4busTUBGxrDhu7BP4bu2RuG7reG7sDTDo0bhu7gj4busRuG7uOG7sOG7rOG7pDBGw6Dhu6RGw6Dhu6zhu6bhu55G4bue4buw4buu4bu44buwRuG7osOT4bu4RiDhu7Dhu5jhu7hG4oCc4buwJOG7nuKAnUbhu6Ik4bu4RiBdVEVG4oCc4butJuG7rEbhu7Ak4bueRlA2POG7nkYiOUbhu7jhu6rhu5jDo0bhu7jhu6omRuG7njRMRiBdVEVGbiRMRiJZRuG7nuG7sDDDo8Oa4bu4RuG7uOG7quG7sOG7rOG7pn1Gw6BVRlA94busRuG7sCXhu6xGIOG6t0bhu7Thu6ZG4bue4buwMOG7muG7uMSQRuG7suG7sDAm4bu4RuG7tsOUIEbhu57hu7Dhu6xMRuG7tE7hu7ZG4bu24buUw6NGfeG7sOG7luG7uMSQRuG7quG7rMOT4busRn3hu7Dhu5wwRl1MRiJMQMSQRuG7nj3hu7hGbuG7sUYg4busxagwRuG7sCThu57EkEbhu7Lhu7BN4busRuG7uOG7rOG7puG7tkYgXTPhu55G4bugJOG7nkYgXTPhu55G4bu44buqTOG7uOG7qkbhu7Lhu7BNRuG6o0xG4bu0T8SQRuG7nuG7sFhGw6BO4busRuG7uFIgRsOgVUbhu7jhu6ow4bum4bue4buwRuG7uOG7qkBP4bueRuG7njXhu7jhu6pGXUxG4bue4buw4buY4bu4RuG7oDDhu7jhu6pFRuG7leG7qjYp4busRuG7tCjhu7hGImFG4bugM+G7uOG7qkbhu7ZOMEZ94buww5Phu6xGIOG7sFFARiAm4bu44buqxJBGIOG7sFFARuG7qkzhu7bEkEZQxqDhu7ZG4bu44buwTyDEkEYiTeG7uOG7qkYgP+G7rMSQRuG7nj3hu7hGIF1URuG7nkDhu7hGIOG7sOG7ruG7nuG7sEbDoFVG4bu2TjBG4bu4TkBG4bu0TkbDoFXEkEbDoE5GIOG7sDYp4bu44buqRiJhRuG7oDPhu7jhu6pG4buqTOG7tkbhu7ZOMEbhu7jhu6oww6PDmuG7uEbhu6LDk+G7uEVG4but4buwxqDhu7ZG4bue4buw4buuRiAm4busRuG7sCThu55G4buew5NG4bu44buww6Hhu7jhu6pGUDdMRiBdVEYgOUbhu7LhurdG4bue4buwWEbDoFVG4buwVuG7uOG7sEbhu7Lhu7A/4busRlA2KeG7uOG7qkbDoE5G4bu4UiDEkEbhu7ZORuG7suG7sCbhu7jhu6pG4bue4buW4bu4RiAmRuG7tk4wRUZuJOG7nkZQxahG4buw4busxagwRuG7oiThu7hGIF1UxJBG4buwJOG7nkZQxahG4bugT8OjRuG7nuG7sEBG4bu44buww6Hhu7jhu6pGUDdMRiBdVEYgOUbhu7LhurdG4buy4buwTeG7nuKAncSQRuG7niZG4but4buwNMOjRuG7nuG7sOG7rExGIlRF4bq8L33DiuG6vH1G4bue4bu0TCIi4bqk4buEfeG7gUDhu6DDo+G7hMOKw4BWRuG7sCThu55GIF1UxJBGw6PDmjBGIF1URuG7tk5G4oCc4bu44buw4bus4bukMEZu4buxRuG7nj3hu7hGIOG7mOG7tkYiOUbDoCjhu6xGICbhu6xGw6Dhu6RGIOG7lCBG4buew5NG4bue4buwMMOj4bum4bu4RuG7quG7rExGUFbhu7jhu7DEkEbDoOG7pEbhu7gu4busRuG7ojA64bu4RuG7suG7sOG7rEbhu55N4busRl3hu4zhu7jhu6pG4buqw5LDo8SQRuG6o+G7lDBG4buy4buwJuG7uOG7qkbhu6BN4bu2RuG7njYp4busRUbhu5Xhu6o2POG7nkbhu7RP4busxJBG4bu2VuG7uOG7sEbhu5414bu44buqRn3hu7DDk+G7rEbhu7RORuG7uOG7qjYp4busRuG7nj7hu6xG4bu2PkbDoCjhu6xG4bueTeG7nkbhu55A4bu4RUbhu5Hhu7Dhu6xG4bu4I0Yg4buwTOG7uEbhu7bhu6YgRiDhu7BWRiAm4busRiJVRuG7sCXhu6xDRsOgVkYiTEBG4bueQOG7uEbhu7bhu6YgREbhu55A4bu4RuG7suG7sCbhu7jhu6pG4bue4buwVzBGw6BVRiDhu7BWRuG7mOG7uEbhu57hu5bhu7hG4buwJeG7rEbhu7jhu6oww6PDmuG7uEbhu7jhu7Dhu5jhu7hFRuG7hyNGUDdMRuG7uCNGIF3Dk0bhu7Qp4busRl3hu5QgRlAh4bu4RuG7quG7rMOT4bu4Q0bhu63hu7A2TEbhu54mRuG7sCbhu7ZG4bu4TMOjRuG7nkDhu7hG4buy4buwJuG7uOG7qkbhu7YwP+G7uEbhu7Ak4bueRsOgVUbDoFZG4buy4buwJuG7uOG7qkZQMeG7uOG7qkbhu55N4busRuG7ojEgRuG7tk4wRuG7njRMRuG7nkDhu7hFRuG7hcWoRl064busRiAm4busRn3hu7DDk+G7rEbhu6rhu6zDk+G7rEYg4buw4buu4bue4buwQ0bhu5ku4busRuG7tEBP4busRuG7ojEgRiJVRuG7nuG7sEBGXUxG4bu2TjBGIuG7juG7nkbhu7Lhu7BN4buexJBG4buwVuG7uOG7sEbDoFVG4buy4buwTeG7nsSQRuG7nkDhu7hGIOG7sGFGUOG7rEVGbiHhu7hG4buww5kgRuG7suG7sOG7rEbhu6BPw6NG4bu24bqzRiDhu7AwxqAgRuG7tE5GfeG7sMOT4busRuG7suG7ruG7nuG7sEYg4buw4buu4bue4buwRuG7tiThu6xGIF3hu65GIDY+4bu44buqRiA2POG7uOG7qsSQRiBW4bu2RuG7sOG7rMWoMEbhu57Dk+G7tkbhuqMx4bueRuG7njRMRm7hu7FFRuG7lcOZMEbhu7Lhu7Am4bu44buqRuG7uOG7juG7tkbhu6Lhu44gRlA2POG7nkbhu57Dk+G7tkbhuqMx4bueRuG7njRMRm7hu7FG4bu0TkYg4buw4buWw6NG4bueJkbhu6rhu6xNQEYg4buw4buUIEbhu6JP4busRsOg4bukRuG7sOG7rOG7pjBGWzDDk0bhu7g74busRuG7oDDhu7jhu6pG4buiTuG7rEbhu7Ak4buexJBGIjlG4buwN+G7uOG7qkbhu7Lhu7A+4busRuG7nuG7sEBGIOG7rMOZIEbhu7Ak4bue4oCdxJBG4bue4buwV0bhu63hu7A0w6NG4bue4buwQEbhu6Lhu6zDmSBFRuG7h+G7sOG7ruG7uOG7sEZQ4bus4bukMEbhu7hOw6NG4buy4buw4busw5nhu7hG4bue4buwV0bhu7QwJuG7uEbhu7ZA4bu44buqRuG7tjA/4bu4RuG7nj7hu6xG4bu2PkbDoOG7pEYg4busw5kgRuG7oE/Do8SQRiDhu7Ap4busRuG7tDY84bu44buqRuG7oE/Do0bhu7Ak4buexJBGw6BORuG7tibhu6xGIF02KeG7uOG7qkbhu57hu7BARm7hu7FGfeG7sE0gRiBd4busxajhu7hFRsODw5owRuG7nuG7ljBGUOG7lsOjRlA0RsONRuG7uOG7jOG7uOG7qkbhu7Q54buexJBG4buKRn3hu7Dhu5rhu7ZG4bue4buw4buUIEZQxahGUE3hu7jhu7BG4buq4busTUbDoOG7pEYg4busw5kgRuG7oE/Do0Yg4buwOeG7nkYiOUbhu7Lhu7Am4bu44buqRuG7nuG7luG7uEYg4buw4busw5kgRsOgKOG7rEbhu7Ym4bu4RuG7tuG6s0Yg4buwMMagIEVG4bupMEzhu7hGIF0k4bu44buqRuG7sCHhu7hG4buww5kgRuG7tE5GfeG7sMOT4busRuG7sFbhu7jhu7BGIOG7sE7hu7jhu7BGw6BORn3hu7BNIEYgXeG7rMWo4bu4RuG7uOG7jOG7uOG7qkbhu7Q54bueRuG7tuG6s0Yg4buwMMagIEbhu57hu7BARm7hu7FF4bq8L33DiuG6vH1G4bue4bu0TCIi4bqk4buEfeG7gUDhu6DDo+G7hMOK4buxTDBG4bu44buww6Hhu7jhu6pG4bu44bus4buk4bu2RsOgMOG7rEbhu7RORuG7uOG7sMOh4bu44buqRuG7uC7hu6xG4buiMDrhu7hG4bueNExG4buq4busTUBGw6Dhu6zDmuG7uEZQw5Thu55GIOG7sDJFRuKAnOG7rThGXeG7lCBG4bu04buYMEZdOuG7rEbhu57hu7Ax4bu44buqRiAm4busRuG7suG7sCbhu7jhu6pG4buiTEBG4buq4busKUZQNjzhu55G4bu44buwxqDhu7hG4bu2OyBG4buiJuG7uOG7qkbhu7BATEYgXUDhu7jhu6pG4bu44buqTsOjRuG7tMavRiDDmSBERuG7suG7sCbhu7jhu6pG4buePeG7uEZQNjzhu55GICbhu7hGw6Dhu6zhu7jhu7BGPkbhu7TGr0YgLOG7uOG7qkbhu7LDmSBFRUVG4butNOG7rEYg4buw4buY4bu4RuG7tOG7juG7tkbhu57hu7A3RUbhu5Hhu7Am4bu44buqRn3hu7DDk+G7rEYgJuG7rEbhu55A4busRiBdJOG7uOG7qkbDoMagIEbhu57hu7Dhu5QgRlDhu5gwxJBG4bu2TkYg4buwOeG7nkYiOUbhu57hu7Ax4bu44buqRiAm4busRuG7njXhu7jhu6pG4bue4buW4bu4RlA2POG7nkZQO+G7uOG7qkbDoOG7rMOa4bu4RiDhu6zhu7jhu7BGIOG7sOG7luG7uOKAnUXhurwvfcOK4bq8fUbhu57hu7RMIiLhuqThu4R94buBQOG7oMOj4buEw4rhu60m4busRuG7sOG7rMWoMEZ94buw4buW4bu4RuG7uE5ARuG7uC7hu6xG4bu44bus4buk4bu2RuG7njRMRuG7niZG4buq4busTUBGxrDhu7BP4bu2RuG7reG7sDTDo8SQRuG7suG7sOG7rEbhu6Lhu6zDmSBG4bu44buw4bus4bukMEbhu7Thu5bhu7hGUMOSRuG7tMOa4bu4RuG7ssOZRuG7sEBP4bue4buwRuG7uOG7sDbhu7jhu6pG4bue4buwV0bhu57hu7A2TEYi4buOfUbhuqPDmX1GUDY84bueRiDhu7Ap4busRuG7quG7rEzhu7jEkEYgXeG7rkbhu7Q54bueRlDFqEYg4buwTOG7tkbhu6rhu6xMRuG7gUzhu7hG4buZ4bqzRiDhu7AwxqAgRuG6uG474busRsOA4buM4bu4RuG7sCThu55G4bu44buq4buw4bumRiDhu7AwxqAgRiBY4bu44buw4bq6RuG7oj7hu6xG4bue4buwV0bhu7YwP+G7uEYgxqDhu7hGIOG7mOG7tsSQRuG7oE7hu7jhu7BGIEBO4bu4RuG7ojtGIOG7sCnhu6xG4buq4busTOG7uEbhu57hu7BARuG7oiThu7hGIF1URUbhu4cjRiDhu7DFqEbhu57hu7BXRn3hu7DDk+G7rEYgOUbhu7YwTEbhu7BATEbhu57hu7BARuG7tlbhu7jhu7DEkEbhu7BMw6NGIOG7sMOTRiBdJuG7rEbhu6IwOuG7uEbDoDDhu6xG4bueMuG7uOG7qkbhu7jhu7DDoeG7uOG7qkbhu57Dk+G7tkbhuqMx4bueRuG7njRMRuG7tDVGIF1UxJBGIkDhu7jhu6rEkEZQ4bus4bukMEYgXeG7mOG7uEZbMMSDRuG7uOG7sOG7lCBGPkbhu57hu7BXRuG7tE5GIOG7sE3hu6xGUDtGIOG7ruG7nuG7sEbhu5454buexJBG4bu0T+G7nkZbMEzhu7hDRuKAnCI/4bu44buqRuG7oMavRuG7tOG7juG7tsSQRuG7njdG4bu44buwVuG7uEbDoE5ARuG7tuG7jiBG4buiJOG7uEYgXVRG4bueQOG7uEbhu7ZORiI/4bu44buqxJBG4bue4buwMeG7uOG7qkYgTEYiVUYgVuG7tkYg4buw4buUw6NG4bue4buwQEbhu7ZW4bu44buwRl3hu5QgRuG7uOG7sOG7rOG7pDBG4bu44bus4buk4bu2RsOgMOG7rOKAncSQRuG7nuG7sFdG4bue4buw4busTEYiVEXhurwvfcOK4bq8fUbhu57hu7RMIiLhuqThu4R94buBQOG7oMOj4buERiIgw6Phu7RR4bqk4buEIFHhuqMgLUzhu7Thu6zhu6rhu7hDRl3hu6zhu6rhu7AgROG7hMOK4bq8IiBdQOG7uOG7qsOK4buBTuG7rEbDoE5Gw5Phu7jhu7BDRuG7h25vRuG6teG7lW7hurwvIiBdQOG7uOG7qsOK4bq8L33Dig==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]