(vhds.baothanhhoa.vn) - Trải qua bao thăng trầm, nghề sản xuất chiếu cói vẫn được nhiều người dân các xã Quảng Phúc, Quảng Trường, Quảng Long, Quảng Văn... của huyện Quảng Xương lưu giữ và phát triển. Tuy không phải người ở địa phương có nghề truyền thống sản xuất chiếu cói, nhưng vợ chồng chị Vũ Thị Nhung, thôn Ninh Phúc, xã Quảng Ninh đã du nhập nghề về quê, nhân rộng, tạo việc làm cho nhiều lao động.
xqHEkHNxw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jmVF4buS4buG4bqwcOG7mzlE4buiT0Vx4buOxJDGoHHhu4RSceG6ruG7ouG7qXHhu4RExJDhuqxxU+G6rHHDleG7mOG6pMahL8SQc+G7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44i4bqw4bupxIJw4bubZcOU4buvRXHDleG7mOG7qXHhuqLhu6lGceG7ksSQd+G7hERx4buSw5RB4buC4buRceG7hETEkOG6rHHhu5Dhu6/hu4RxVeG7mOG7ueG7knHDg8SQReG6puG7mHHDg0dFcVPhuqDhu4Rx4bqu4buiw5PDg3Hhu4TEkEXhuqzhu5hx4buEROG7ok9FccSC4bu34buEccOD4burw4NxVXZxY+G7mOG7r+G7hERxYsSQ4buUw4Phu5FxY+G7mOG7r+G7hERxZcOU4buiT+G7hEThu5FxY+G7mOG7r+G7hERxN0bhu4RE4buRcWPhu5jhu6/hu4REcWh34buE4buT4buT4buTccOD4bua4bupccSQ4buYw5rhuqjhu4RxY+G7mOG7r+G7hERxw63hu6JN4buERHHhu4bhu6Lhu5hxREVScVPhu7Fx4buOxJDhu6vhu5Jx4buSw5RF4bqq4buE4buTcWXhu5jDmnHhu4DEkOG7iuG7hERx4buOxJDhu69FceG7hEThu6JPRXHDknHhuq7hurrhu6lx4buOxJDhu6JN4buERHHDg0dx4buERMSQ4bqsceG7ksOU4buYw5rhuqzhu4Rx4buSxJDhu4jhu4REceG7kOG7r+G7hHFV4buY4bu54buSccODxJBF4bqm4buYccODR0Xhu5Fx4buExJDhu6Lhu4REcVPDk3HDg8SQxKjhu4REccODxJDhurpxaOG7nHFlxJDhurpxOcSQ4buY4buEROG7kXHhu5LEkOG7iuG7hHE5ReG7hMSQcWLEkOG7lMOD4buRcVV2cWPhu5jhu6/hu4REcTlF4buExJBx4bqudnHEguG7mHHhu4TEkMOB4buOceG7hETEkOG6rHFT4bqsccOV4buY4bqk4buRceG7hMSQ4bu34buEccOUSuG7hEThu5Fx4buS4butRnFTReG6qMODceG7huG7seG7gnHDg8SQRnHhu4TEkEXhuqzhu5hx4buG4bupRnHhuq5K4buEROG7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubxqFF4buCRHHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5wxILhu5LEkOG7mOG7guG6onFFKuG6sOG7hOG7kuG6sMOUcHHhu5Dhu5LDmuG7huG6sG5wVEXEguG7ksSQw7VxxalycuG7jlXDtHHEkOG6sEVExJDhu5LDtXHDuXV14buOVcO0cHHhu5DDlMODbnAvL8ODxILhu4Thu5PhuqLhu6lG4buSxJDhu6nhu4TEkMSQRuG7qeG7k1Phu4QvxILhurDhu5Dhu4Dhu5JG4buOL+G7hOG6sFThu5AvdHTDusWpL3PDusawxIJ1c8O5w7rGsMO6xanhu5LFqeG7p8O54bul4bul4buGcuG7k+G6vuG7jkThu4/DlG7DuuG7pcWpcHHhu6nhu4bhu5JucDlE4buiT0Vx4buOxJDGoHHhu4RSceG6ruG7ouG7qXHhu4RExJDhuqxxU+G6rHHDleG7mOG6pHBxVEXEguG7ksSQbnDFqXJycHHEkOG6sEVExJDhu5JucMO5dXVwcS/hu5vGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOKuG7qeG7juG7kkVG4buEcOG7myrEkOG6unE5ROG7mMOaQuG7hHFlxJDhurpxIsSo4buEROG7kXEqxJDhu5px4buS4bq6w4PEkHEiSkVxNyJiOXFVdnFj4buY4buv4buERHE5ReG7hMSQcVPhu7Fxw4PEkOG6unFo4buccWXEkOG6unE5xJDhu5jhu4REceG7leG6ouG6pOG7hHHhu5LDlOG7q0Xhu5dx4buSw5Thu6lGceG6rktFcVNORXHhu4RE4buiT0Vx4buG4bupRnHhuq5K4buERMahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubN8OB4buOcURF4bupceG6ruG6uOG7hMSQceG7hHfhu4Jxc8awxrDDuuG7kXFTw5Nxw4PEkMSo4buERHHDg8SQ4bq6cTnEkOG7mOG7hERxRMO94buOceG7hMSQReG6rOG7mHHhu4DEkEdx4buAxJB34buEcVPhurhxREXhu6lx4bqu4bq44buExJBx4bqu4buK4buERHHhu6nhu4TEkHHhurDhu4Lhu5Fx4bquReG6rOG7mHHhu4BF4bqo4buEceG7gEXhu4TEkHHhu5LhuqZx4buSxJBF4bqm4buYceG7ksSQ4buI4buEceG6ruG7mnHhuqLhuqzhu5NxaMOTccODxJDEqOG7hERxw4PEkOG6unHhuqLhu4rhu4Rx4bqi4bupceG7huG7seG7gnHhu4TEkEXhuqzhu5hx4buERMSQ4bqsccOUxKhFceG7kOG7qeG7mHHhuq5HccOD4buW4buERHHhu4TEkOG7qeG7mHHhu4bhu7Hhu4Jx4buSxJDhu5jhuqRxw4PEkEZx4buCSuG7knHEkEpxw4PEkOG7mMOa4bqk4buEceG7kOG7r+G7hHFV4buY4bu54buSccODxJBF4bqm4buYccODR0VxVXZxY+G7mOG7r+G7hERxZcOU4butw4PEkOG7k3Eq4buv4buExJBx4buG4bux4buCceG7ksSQ4buY4bqkccOU4bu54buScVPhu7nhu5JxU+G7r+G7kXHDleG7mHbhu4REceG6ruG7ok/hu4REceG7kuG7oHHhu4TEkOG7sXHhuq7huqbhu4Rx4buETUVx4buG4bux4buCceG7gMSQRuG7r+G7hERx4bun4buA4buC4buRcVPDk3HDg8SQxKjhu4REccODxJDhurpx4buGScODccODScODccODxJBF4bqmw4NxVeG6sHHhuq7hu63hu45xw4PEkMOSceG7hMSQ4bup4buYw7Rx4buC4bui4bup4buRceG7hHjhu4REccOD4buc4buERHHhu4DEkOG7iuG7hERxxILhu6vhu4Jx4buERMSQ4bq84buTcSrEkHfhu4Jxw4PEkOG6vHHhu4bhu7Hhu4Jxw4Phu4rhu4RE4buRcVPDk3HDg8SQxKjhu4REccODxJDhurpxOcSQ4buY4buERHHhu4Lhu5jhu6lx4bqu4buiw5PDg3Hhu4JF4bqm4buERHHhuq7hu7nhu5JxU+G7sXHDlOG7qXHDknHDlEXhuqThu4REceG7ksOURuG7hERx4buEROG7ikVx4buExJDhu7Fx4buExJDDjXFTTkVxw7lx4buEROG7ok9FccODRuG7hOG7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubxJHhu6nhu5hxxalx4buEd+G7gnHhu4bhu7Hhu4Jx4buERMSQ4bqsccODxJB34buCccODxJDhurzhu5FxU8OTccODxJDEqOG7hERxw4PEkOG6unE5xJDhu5jhu4REceG7ksOJw4PEkHHhu4bhu5zDmnHhuq7hu6LDk8ODceG7gkrhu5Jx4buOxJBB4buEcVPhu4jhu4RxU+G7sXHDg0dxw4PEkOG7lOG7knHhu4BF4buExJBx4buERMSQReG6qOG7gnHhu5LDlEbhu4REceG7kOG7r+G7hHFV4buY4bu54buSccODxJBF4bqm4buY4buTcSJF4bqq4buYceG6ruG7osOTw4Nx4buS4bu34buCccOZceG7guG7mOG7iOG7hHHigJzhu4bDgeG7jnHhu4RExJBF4bqo4buO4oCdceG7kuG7rUVxw5Xhu5jhuqRx4buExJDhu7Hhu5Fxw4PEkOG7mnHDg01x4buQw5Jx4bqudnHhu5Lhu61GceG6rkXhuqzhu5hx4buAReG6qOG7hHFEReG7lOG7jnHhuq7hu4xxU8OTccODxJDEqOG7hERxw4PEkOG6unE5xJDhu5jhu4RE4buTcWjhu5hFceG7guG7oOG7hERx4buAxJDhu4rhu4RxVUXhuqbhu5Lhu5FxU8OTccODxJDEqOG7hERxw4PEkOG6unHhu4Lhu5jhu6lxw4PEkEXhuqbhu5hx4buSxJDhu4pxw4Phu5rhu6lxw4PEkOG7mnHDg01x4buQw5Jx4buQ4buv4buEcVXhu5jhu7nhu5Jxw5JxVXZxY+G7mOG7r+G7hERxZcOU4butw4PEkHFT4bqscURF4bupccOD4buK4buERHHhu4bhu61FceG7lUXhu4Thu5FxxJDhu7nhu47hu5dxU+G7sXHhu4TEkMOB4buOccODxJBGceG6rkHhu5hx4buC4buIRXHhu5Lhu61FccSR4buxRXFdSOG7hOG7kXE/eOG7gHE3eOG7gOG7k+G7k+G7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubZcSQ4bu54buCceG7ksSQRuG7q+G7knFzcnHhu4R34buC4buRcVPhu6Dhu6lx4buG4bux4buCccODxJDhu5rhu5FxU+G7oOG7qXHhu4bhu7Hhu4Jx4buSxJDDk+G7kXFTw5Nxw4PEkMSo4buERHHDg8SQ4bq6cTnEkOG7mOG7hERx4bqudnHhuq7hu6Lhu6lx4buERMSQ4bqscVPhuqxxw5Xhu5jhuqRxU+G7sXHhu47EkOG7q+G7knHhu5LDlEXhuqrhu4Rx4bqu4buiw5PDg3Hhu4RExJDhuqzhu5NxOXfhu4JxdHJzxanhu5FxREXhu6lx4bqu4bq44buExJBxw4PEkOG6unHhu5LEkOG7mOG6pHHhu5LEkOG6pOG7gnHhu4bhu6lGceG6rkrhu4REcVPhu7Fx4buS4bug4buERHHhuqLhu6JOw4Nx4buE4bu34buERHHDg+G7ueG7jnHhu4TEkOG7sXHhu4DEkEbhu5Fxw4NNceG7kMOSceG7kOG7r+G7hHFV4buY4bu54buS4buTcT/hu6LDk8ODcURF4bupceG6ruG6uOG7hMSQceG6ouG6pOG7hHHhu4RERuG7rUVxxJBMceG7ksOUw5NxU+G7sXHhu5LDlOG7mMOa4bqs4buEceG7ksSQ4bqk4buCceG7hETEkOG6rHHhuqLhu6vhu4Rx4buOxJDDgOG7gnHhu4Lhu7Hhu5jhu5Fxw4PEkOG6unE5xJDhu5jhu4REccODSOG7hHHhu4bhu7Hhu4Jx4bquQeG7mHHhu4Lhu4hFceG7hMSQw4Hhu45x4buOxJDDgOG7gnHhu4Lhu7Hhu5hxReG7hHHDg8SQReG6puG7mHHDg8SQRnHhu4TEkEXhuqzhu5hxxJBKceG7kOG7r+G7hHFV4buY4bu54buSccODxJBF4bqm4buYccODR0Vx4buSw5ThuqThu4Rx4bqu4bq64bupceG6ouG7seG7hHHEkOG7mMOa4bqo4buE4buTxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jiVGxILDmnDhu5sq4buYSsODcVPhu5hFccODxJDhu7Phu4REceG7kuG7scOacUThu6nhu4RE4buRceG7gEXhu4TEkHHhu5LhuqZx4buCTkVx4bqieOG7knHhuq5B4buYccODR3HEguG7onHEgnZx4buSxJDhurhxw4PEkMSo4buERHHDg8SQ4bq6cTnEkOG7mOG7hERx4bqi4bq6ceG6ouG6qOG7hMSQccSQReG6quG7gnHhu4RExJDDqEbhu5NxOErhu5Jx4buEd+G7gnHDg8SQ4butw5pxw4PEkFLhu6lx4buSxJDhu5jhu4jDg3Hhu4LhurDhu4Rxw5TEqEVx4buGRnHEkMOB4buYceG7kFBxw4PEkEZx4bup4buExJBx4buAxJBF4bqm4buEccODxJDhurpxOcSQ4buY4buERHHDlE1FcVPhu7FGceG7kOG7mMOaceG7kMag4buO4buTcT/hu6LDk8ODceG7hEThu6JPRXHhu5LEkOG7t+G7hOG7kXHhuqLhu63hu4Rx4bqiw6hxU+G7sXHDg8SQ4bq6ceG6sOG7gnHhu5LDlEbhu4REceG7kktxw4PEkOG7nsODcSJKRXHhu47EkMagceG7hFJxw4NNceG7kMOSceG7ksSQ4buiT+G7hERxVeG7mMOa4bqk4buEceG7huG7mEVx4buSTkVx4bquSuG7hERxU0XhuqThu4Thu5Fxw4PEkEXhu6lx4buQ4bq04buRccODxJDhurpxOcSQ4buY4buERHHEgkHhu4Rx4buG4bu5w5px4buG4butRXHhu5JF4buExJBx4buSxJBB4buEcVPhu7Fx4buSReG6puG7jnHhu5LGoMODceG7hExx4buGUMODcVPhu6JN4buEceG7huG6pOG7hOG7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubKsSQ4bq6ceG6rkHhu5hx4buS4buiceG7hkhx4buQ4bu5w5rhu5Fxw4Phu4rhu4REceG7kOG7mOG7ueG7knHhu4JMRXHhu4ZB4buEceG7kOG7ucOaccO6cnHhuq7hu4pFccODxJBF4bqm4buYceG7ksOURuG7hERx4buSxJBPRXFEReG7qeG7hHF1cnHhu47EkOG7lOG7kuG7kXHDg+G7nnHhu4TEkOG7onFTw4HDmuG7kXFTReG6qMODcUXhu4RxU+G7sXHhu5Dhu7nDmnHhuq7hu6LDk8ODceG7pXHhu4bhu6lGceG6rkrhu4REceG7huG7seG7gnHhu4TEkOG6uuG7jnHhu4TEkOG7seG7hEThu5NxOExFceG7ksSQ4bur4buERHHhu5Dhu6/hu4RxVeG7mOG7ueG7knF04buTcnJyceG6ruG7ikVxw4PEkEXhuqbhu5jhu5Fx4bqi4bq44buExJBxw5Xhu5jhu7fhu4Rxw4Phu4rhu4REceG7huG7qUZx4bquSuG7hERx4bqu4but4buScXRycnHhu4RE4bux4buEceG6rsSo4buERC/hu4RE4buxw5ov4buEROG7ok9F4buTxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jiVGxILDmnDhu5vGoUXhu4JEccOD4buG4bup4buQ4buQbnBFKuG6sOG7hOG7kuG6sMOUcHHhu5Dhu5LDmuG7huG6sG5wVEXEguG7ksSQw7VxxalycuG7jlXDtHHEkOG6sEVExJDhu5LDtXHDucWpxrDhu45Vw7RwceG7kMOUw4NucC8vw4PEguG7hOG7k+G6ouG7qUbhu5LEkOG7qeG7hMSQxJBG4bup4buTU+G7hC/EguG6sOG7kOG7gOG7kkbhu44v4buE4bqwVOG7kC90dMO6xakvc8O6xrDEgnVz4buldcO5dMWp4buSdHPFqcWp4bun4buGcuG7k+G6vuG7jkThu4/DlG51c+G7pXBx4bup4buG4buSbnA5ROG7ok9FceG7jsSQxqBx4buEUnHhuq7hu6Lhu6lx4buERMSQ4bqscVPhuqxxw5Xhu5jhuqRwcVRFxILhu5LEkG5wxalycnBxxJDhurBFRMSQ4buSbnDDucWpxrBwcS/hu5vGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7mzbEkOG7iuG7hERxw4PEkOG6vHHhu4bhu7Hhu4Jx4buAReG7hMSQceG7kuG6pnFERcONReG7kXHDg8SQ4bq6cTnEkOG7mOG7hERxw4NI4buEceG7huG7sXHEkEpFcVNF4bqk4buEceG7jsSQxqBx4buEUnHhu5LDicODxJBxw4NQw4Nx4buSxJDhu6nhu4JxREXhu6lxw4Phu6vDg3Hhu47EkEbhu4REceG7ksOU4buxRnHEkEbhu63hu5Jx4bquSuG7hERxw4Phu5rhu6lxxJBKReG7kXHDg+G7muG7qXHhuq7hurrhu6lx4buOxJDhu6JN4buEROG7k3EqxJDhurpx4buG4buxceG7hEThu6JPRXHhu5JF4bqk4buEceG7jsSQRuG7hERxxJBF4bqm4buEceG6ruG7ueG7knHhu4LDknHDlErhu4REceG6ruG7ok/hu4REcURF4bupRnHhu5LEkOG7iuG7hERx4buE4buK4buERHHhu5LEkOG7iuG7hHFTTkVx4buSS+G7hERxxIJF4bqo4buEceG7ksOJw4PEkHHhu6Vy4buCxqHhu5Dhu5jhu47hu5t0xqEv4buQ4buY4buO4bubcVPhu7Fx4buOxJDhu6txxILhu4xxw4Phu4rhu4REceG7ksOU4bq44buExJBx4buExJDhu7Fx4buAxJBGceG6ruG6qnHhuq5G4but4buEceG6ruG7ok/hu4REceG7ksSQ4buK4buEceG6ruG7osOTw4Nx4buCw5Jxw5RK4buEROG7kXFER+G7jnHhu47EkEHhu4Rx4buG4bup4buEceG7ksON4bupcVNF4bqow4Nx4buG4bux4buCccOZceG7hETEkMOK4bupcVPhurhx4buGw5NFccOJw4PEkHHDg8SQ4buY4buEROG7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubaE5FceG7hMSQUuG7hERxU0XhuqjDg3Hhuq52cVPhu7Fx4bqu4bup4buERHHhu4bhu7Hhu4Lhu5Fxw4PEkOG6unE5xJDhu5jhu4REcURH4buOceG7jsSQQeG7hHHhu4JK4buSceG7jsSQQeG7hHHhu4TEkMONceG7kuG7t+G7gnHhu5Dhu57Dg3FT4buxRnFV4bu3w5pxxIJQ4buERHHhu5LEkOG7iuG7hHE5ReG7hMSQcWLEkOG7lMODceG6ruG7reG7knHDg8SQ4buYw4Dhu4RxOWU4ceG7gEXhuqrhu5hx4buC4bqg4buY4buTxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7juG7qOG7mOG7ksSQRsOUcOG7mzfhuqRxIuG7scahL+G7juG7mw==

Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]