(vhds.baothanhhoa.vn) - Luôn tận tâm với người bệnh, nhiệt tình với đồng nghiệp và sáng tạo, đổi mới trong công việc, Th.s, BS Nguyễn Văn Trung, Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã trở thành tấm gương điển hình trong thực hiện lời Bác dạy gắn với nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.
w7Xhuqbhu53GoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG6reG6rMOTw4nDgeG7l8O0MuG6pOG7kuG7iOG6rMahw5PhuqZ44bugxqHDk+G6psOSRuG7t8ahw5N54bq6xqHDk3bhurhvxqHhuqThu5LDjOG6uuG6pMah4bq44buzw5LDtS/huqbhu53DtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dMKcOBdeG7ueG7l8O0MMOS4buE4bq6xqHDk3nhurrGocOTduG6uMah4buc4buK4bqsxqHhurrhuqThu5Lhu4jhuqzGoeG7teG6tuG6uuG6pm/GoeG6uuG6puG6rOG6tsOTxqHDk+G6quG6uuG6psah4buc4buK4bqsxqFBR+G6uuG6pMah4bq64bqk4bqm4bqs4bq2TMah4bucw7nGoU/DuuG6uuG6pMahw5Phu6XhurxvxqFBSeG6rMah4bq44buK4bqsxqHDk07hurzhurrhuqTGoeG7t+G7hOG6uuG6pMah4buc4bqs4bq24bu3b8ah4bqt4bqmw7NPb8ah4bu04bqnxqEy4bqkw5Lhu6DhurThurrGoeG6v8aw4bq6xqHhuq1Ow5LhurrhuqRvxqHhuq1O4buSSuG6uuG6pMahIOG6puG6vHXGoeG7tuG6psO94bq6xqFB4bq8w7rhurrGoeG6puG6quG6uuG6psah4bun4bq64bqmb8ah4bu04bq24bq64bqmxqHhu5zhuqzhurbhurrGoTLhuqbhuqzGoeG6reG6pnXhurrhuqbGoSnDinXGoUHFqcahw5NOSsahw5PhuqbDueG6uuG6psahw5N34bq4xqHhuqThu5LDjOG6uuG6pMahQeG6rOG6suG6usah4bqm4bqq4bq64bqmxqHDk07hurzhurrhuqTGocOT4bqm4buW4bu3xqHhuqbhuqzhurbhurrGocOJ4buI4bqsxqHhu7TDuuG7t8ah4bu54bul4bugxqHhuqThu6nhurrGoeG7nOG7iuG6rMah4bq6duG6uuG6pMah4bu3deG6vMah4bu34bqmd8OTxqHDieG7ksSo4bq64bqkxqFF4bqmw7rhurhvxqHhu7fhuqbhu5p1xqHhu7XhurbhurrhuqbDs8O1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu2dUzDk+G6rOG6vOG6uuG7l8O0w7XhuqzhurjhuqTGoeG7t8OJdU9P4buL4buX4bu5w5PhuqbDkuG6uOG7tcah4bqs4bu2w4HhurrDk8OBTuG7l8ahT8OT4bugw4nDgeG7i+G7l+G7ouG6rOG7ucOT4bqmbcahc+G7m+G7m0zhu55uxqHhuqbDgeG6rOG6pOG6psOTbcahcOG7n+G7n0zhu55u4buXxqFPTuG7t+G7i+G7ly8v4bu34bu54bq6w7Phu7V14bq8w5PhuqZ14bq64bqm4bqm4bq8dcOz4buc4bq6L+G7ucOBT0XDk+G6vEwv4bq6w4Hhu6JPL+G7o+G7oeG7nXEv4budcnLhu7nhu53hu53hu6Hhu5104buj4bubw5Nw4bud4buh4bud4bufw4nhu5vDs8SQTOG6pGxO4buLcnFx4buXxqF1w4nDk+G7i+G7lzLhuqThu5Lhu4jhuqzGocOT4bqmeOG7oMahw5PhuqbDkkbhu7fGocOTeeG6usahw5N24bq4b8ah4bqk4buSw4zhurrhuqTGoeG6uOG7s8OS4buXxqHhu6Lhuqzhu7nDk+G6puG7i+G7l3Phu5vhu5vhu5fGoeG6psOB4bqs4bqk4bqmw5Phu4vhu5dw4buf4buf4buXxqEvw7Thuq3huqbDs09vxqHhu7ThuqfGoTLhuqTDkuG7oOG6tOG6usah4bq/xrDhurrGoeG6rU7DkuG6uuG6pMahT+G6rMSCw5LGoXbhurjGoeG7t+G6puG6vMah4bu14bq24bq64bqmxqHhurrhuqbhuqzDs8O1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu04bq84bu54bug4buXw7Thuqd1w5LGoUXhuqbhuqzGocOTRsOTxqHhurrhuqThuqbhuqzhurZMxqHhuq1O4buS4buI4bq64bqkxqFA4bul4bqsxqHhuqbhu4Dhu7fGoeG7g8ah4bqt4bqmw7rhuqzGoeG7tOG6quG6uuG6pm/GoeG6usaw4bq4xqHhu6Phu5vhu5tyb8ahdeG6uuG6psahMuG6pMOS4bug4bq04bq6xqHhur/GsOG6usah4bqtTsOS4bq64bqkxqHhu5zhurDGoeG7t+G7hOG6uuG6pMahw5PDuuG7t8ahw5Phu6XhuqzGoeG7tOG6tuG6uuG6psah4buc4bqs4bq24bq6xqEy4bqm4bqsxqHhuq3huqZ14bq64bqmxqEpw4p1w7PDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG7tOG6vOG7ueG7oOG7l8O0MuG6pHXhu6DGocOT4buUxqHhurrhuqbhu5rhurrhuqTGoeG6uuG6pMO54bugxqFBeMOSxqHhurjhu4rhuqzGoeG7nMO54bq8xqHhurrhuqThuqbhurBvxqF14bq64bqmxqFBxanGoeG6psaw4bq64bqkxqFPdeG7oMahw7pMxqHhu7nDleG6uuG6pMah4bq64bqm4bua4bq64bqkxqFF4bqs4bqu4bq6xqHDk+G6puG7mOG7t8ahQcWpxqFB4buSxKjhu7fGoeG6puG7gOG7t8ahw5NO4bq84bq64bqkxqHhurrhuqbDucahw5NO4buS4buI4bq64bqkxqHhu5zDueG6vMahw5Phuqbhu5bhu7fGocOT4bquxqFF4bqmw7rhurhvxqHhu7fhuqbhu5p1xqHhu7XhurbhurrhuqZuxqFBR+G6uuG6pMahw5Phuqbhu4jhuqzGoUF14bq4xqHhurjEgm/GocOT4bqq4bq4xqHDk+G6vuG6rG/GoeG6puG7gOG7t8ahw5N5TMah4bq64bqm4bua4bq64bqkxqFF4bqs4bqu4bq6xqHDk+G6puG7mOG7t2/GoUXhuqzhurrhuqbGoeG6uuG6pOG6puG6rOG6tuG6uMah4bu3w5R1xqFBR+G6uuG6pMah4bq64bqk4bqm4bqs4bq2TMahQeG6rMahw5NO4buS4buK4bu3xqFB4bqyxqHhurp24bq64bqkxqHhu7d14bq8xqHDk3Xhu6DGoeG6uuG6pOG6puG6sG/GoeG6puG6vMO54bq6xqHDk+G6psO54bq64bqmxqHDk0bDk8ah4bq64bqm4bqs4bq24bq4xqHhu5zDlcahQeG7ksSo4bu3xqHhuqThuqx14bq8w7PGoeG6rU7hu6fhuqzGoU3DknXGoeG6uuG6puG6rOG6sMOSxqHhu7fhu5LDjOG6uuG6pMah4bucQsah4bu34buE4bq64bqkxqHDk8O64bu3b8ah4buc4buK4bqsxqFP4buWxqHhurrDjcahw4nhu5bhu7dvxqHhu7dGxqHhuqThu6nhurrhuqTGoUXhuqbhu4ThurrhuqTGoeG6uuG6pOG7lOG6uuG6pMah4bucw7nGocOT4bqo4bq6xqHhurrhuqbhuqzhurbhurjGoeG7t3XhurzGoeG7t8OUdcahw4nFqeG6uuG6psahQeG7peG6vMah4bq64bqkw7nhurrhuqZvxqFBw4zhurrGoeG7nEJvxqFBR+G6uuG6pMah4bq64bqk4bqm4bqs4bq2TG/GoeG6usaw4bq4xqHhu6Phu5vhu53hu59vxqHhu7ThuqfGoeG6rU7DkuG6uuG6pMahQeG7ksSo4bu3xqHhu7VJxqHhurrhuqbhuqzhurbhurjGoeG6pOG6rOG7msah4bu34bqm4buY4bu3xqHhu5zDlcah4bqtTuG7kkrhurrhuqTGoSDhuqbhurx1xqHhu7bhuqbDveG6usahQeG6vMO64bq6xqHhuqbhuqrhurrhuqbGoeG7p+G6uuG6psOzw7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Thurzhu7nhu6Dhu5fDtOG6t8ah4bu34buSw4zhurrhuqTGoeG7nELGoeG6usO54bq8b8ah4bu04bqnxqEy4bqkw5Lhu6DhurThurrGoeG6v8aw4bq6xqHhuq1Ow5LhurrhuqTGoeG7t+G7kOG6uuG6pMah4bu34bqmw5TGoUFI4bq64bqkxqHDk0nGoeG7t+G6puG7mOG7t2/GocOT4bqm4buW4bu3xqHhuqbhuqzhurbhurrGoeG7t8O64bu3xqHhuqbhurzhu6XDk8ahQUjhurrhuqTGoeG7t+G6psOS4bugxILhurrGoeG6uOG7hOG6usah4bucw7nGoeG6uuG6puG6rOG6tuG6uMah4bucw5XGoU3DkuG7p+G6usahw4lQxqFB4bun4bq4xqHhu7Xhu6fhurzGoeG7t+G6pnfDk8ahw4nhu5LEqOG6uuG6pG/GoeG6puG6rOG6tsOSxqFNw5Lhu6fGoeG7t3XhurzDs8ah4bu04bqnxqHhuq1Ow5LhurrhuqTGocOJw5Lhu4ThurrGocOTduG6uMah4bq64bqs4bq24bq4bcahMcOSRuG6usahw5NOSsahw5PhuqbDueG6uuG6psah4bq64bqk4buS4buI4bqsxqHDk+G6pnjhu6DGocOT4bqmw5JG4bu3xqHhu7fDlHXGoTLhuqZ24bq6xqHhu7l24bq6xqHDk+G6puG6qsah4bq64bqk4buS4buI4bqsxqHhu7fDuuG6usah4bu1SMah4bugxqHDk+G6rsahTOG6puG7p+G6rMahw5PhuqZ34bq4xqHhurrhuqbDknjhurrGoeG7neG7o8ahQeG6rOG6sMOSxqHhu6DGoUHhu5jhu7dvxqHhuqbhu4Dhu7fGocOTeUzGocOT4bqs4bq64bqmxqHDk+G6pnjhurrGocOTeeG6usahw5PDleG7oG/GoU3DksSC4bq6xqHhurjhuqrhurrhuqZvxqFF4bqm4buE4bq64bqkxqHhurrhuqThu6XhuqzGoUXhuqbDisahReG6psaw4bq6b8ahw4nDueG6uMahw5PhuqbDgeG6vMahw4nhu4jhuqzGoeG7ueG7peG7oMah4bu3w5R1xqHhu7bhuqbDlMahw5NC4bu34bqmxqEpR8ah4bu24bqm4bqoxqEx4bqs4bq64bqmxqHigJww4buSw4zhurrhuqTGoeG7oMahTOG6puG7p+G6rMah4bq64bqm4buSxqHDk+G7lMah4bq44buzw5LigJ3Ds8ah4bu44bq8xqHhu5x54bugb8ahdeG6uuG6psahw4nDkuG7hOG6usah4bu3Rsah4bqk4bup4bq64bqkxqHhuqbhu4Dhu7fGocOTeUzGocOTTnXDksah4bu5R+G6rG/GoeG7t3lMxqHhurrhuqZ5w5PGoUXhuqzhuq7hurrGocOT4bqm4buY4bu3xqHhu7fhuqbDkuG7oMSC4bq6xqHhurjhu4ThurpvxqFF4bqm4buE4bq64bqkxqHhurrhuqThu5ThurrhuqTGoU7DqOG6usahw4nDkuG7oOG6tuG6usah4bq6duG6uuG6pMah4bu3deG6vMah4bu3w7rhu7fGoUVUxqHhurrGsOG6uuG6pMahw5Phuqbhu5bhu7fGoeG6psO54bq64bqmxqHhu6DGoeG6puG7gOG7t2/GoUVUxqHhurrGsOG6uuG6pMah4bqk4bqsdeG6vMahw5Phuqzhuq5Mb8ah4bq6duG6uuG6pMah4bu3deG6vMahw5N14bugxqHhurrhuqThuqbhurDGoUHhurLGoUzhuqbDleG7t8ah4bucw5XGoeG6uuG6pOG7kuG7iOG6rMah4bu14bq24bq64bqmxqHDk0bDk8ah4bqmw4zhurrDs8O1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu04bq84bu54bug4buXw7Thuq1O4bq84bq64bqkxqFNw5LDusahw5NO4bqq4bq64bqmxqHhu7Xhu6fhurzGoeG7nOG6tsah4bu34bqmxrDhurjGoU/DiuG7t8ahT+G7mOG7t8ahReG6puG7hsOBb8ahTOG6psOV4bu3xqHhu5zDlcahMuG6pnbhurrGoeG7uXbhurpvxqHhu7ThuqfGoeG6rU7DkuG6uuG6pMahw4nDkuG7hOG6usah4bqk4bup4bq6xqHhu7fhu4ThurrhuqTGocOTw7rhu7fGoeG7nOG7iuG6rMah4bq64bqk4bqm4bqsxILhurrGoeG7t+G7mMOSb8ahQeG7jOG7t8ahReG6rsOTxqFF4bqs4bq64bqmxqHhurrhuqThuqbhuqzhurbhurhvxqFF4bqm4buE4bq64bqkxqHhurrhuqThu5ThurrhuqTGoeG6unbhurrhuqTGoeG7t3XhurzGocOTTuG6quG6uuG6psahQUjGoeG7t+G6psOS4bugxILhurrGoU92w5LGoUHhurLGocO6TMah4bu5w5XhurrhuqTGocOT4bqs4bqu4bq6xqHhu7VIxqFF4bqm4bq8dcah4bqm4buA4bu3xqHhu5zDueG6vMahw5Phuqbhu5bhu7fGocOT4bquxqHhu7fhu4ThurrhuqTGoeG7nOG6rOG6tuG7t8OzxqFAR+G6uuG6pMahw5Phuqbhu4jhuqxvxqHhurrhuqThuqbhuqzEguG6usah4bu34buYw5LGocOT4bqmw7nhurrhuqbGoeG7t+G7hOG6uuG6pMah4bq64bqm4bqs4bqww5LGoU/DuuG6uuG6pMahReG6rOG6ruG6usah4bq44buK4bqsxqHDukzGoeG7ucOV4bq64bqkxqHDk07hurzhurrhuqTGoUXhuqbDuuG6uG/GoeG7t+G6puG7mnXGoeG7teG6tuG6uuG6psah4bqk4bqs4buMTMah4bu34bqmw73hurrGoUHhurzDuuG6usah4bu34bqm4bqo4bq64bqmxqHhu57DuuG7t8ah4bucw7nGoUHhuqzhurDDksahw5NOQsah4bqm4bqs4bq2w5LGoU3DkuG7p8ah4bu3deG6vG/GoU7hu4zDk8ah4bq64bqk4bup4bq6xqHDk+G6puG7iOG6rMah4bqk4bqsdeG6usah4bucw7nGoeG6pOG6rOG7p+G6uMah4bu34bqm4bqsxqFM4bqm4bqoxqFB4bqs4bqww5LGocOTTkLDs8ah4bqt4bqsxILDksah4bu14bqs4bqyw5LGocOJw7nGoUHhurDGocOTw7nhuqxtxqHigJwy4bqk4bqm4bqsxILhurrGoeG7t+G7mMOSxqFB4bux4bu3xqFB4bqs4bqy4bq4xqHhuqbhuqrhurrhuqbGoeG7p+G6uuG6psah4bq6deG6uuG6pMahRuG6uuG6pMah4bq4ecOTxqHhu7fhuqbDlMah4buNMjMx4bu24buPxqHDk07EguG6usahT+G6rMSCw5LGoXbhurjGoeG7nMO5xqHhu7dI4bq64bqkxqHhuqbhu5JK4bq64bqkxqHDk+G7lMah4budw7Nw4bqtxqHDk+G7peG6rMah4bu04bq24bq64bqmxqHhu5zhuqzhurbhurrGoTLhuqbhuqzGoeG6reG6pnXhurrhuqbGoSnDinXigJ3GocOzw7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Thurzhu7nhu6Dhu5fDtOG7tOG6p8ah4bqtTsOS4bq64bqkxqHhu7fhuqbhuqx1xqFP4bqibcahMjMx4bu2xqHDicO5xqHhurhIw5PGoeG7nHfhurrGoUHhurDGoeG6uHXhurrhuqTGocOT4bqo4bq64bqmxqHhu7d3TMahw5Phuqbhuqzhuq7Dk8ahQcWpxqHhu5zDucahQXXhurrhuqTGoUHhu5LEqOG7t8ah4bq64bqmduG6usah4buc4bqsxILhurrGoeG7oMahw5Phuq5vxqHhu7fDuuG7t8ah4bu1eeG7t8ah4bu34bqmdcah4bq44bqgxqHhu5zDucah4buexanGoeG6pkjhuqzGoeG6puG6rsOTxqFP4buY4bu3xqFNw5J14bq6xqHDk3bhurjDs8ahMuG6rsOSxqHhu7XhurbhurrhuqbGoeG6uuG6puG6rMahReG6puG7hOG6uuG6pMahQeG7ksSo4bu3xqHhu7fhuqbDveG6usahQeG6vMO64bq6xqHhu5zDucahQeG6rOG6sMOSxqHDk05CxqFP4buK4bq4xqHDk+G6puG6qsahT8ODxqHhu7nhu7PhurrGoUHhuq7hurrGoeG7nsOMxqHhuqR14bq6xqHhu5zDucahw5PGoMah4buc4bq84bq64bqkw7PGoeG6reG7peG6rMah4bq/4bqs4bq2w5PGoTJ14bq4xqHhurrDiuG6rMah4bu34bqmw5LhurrhuqTGoeG7nMO5xqHhuq3huqZ14bq64bqmxqEpw4p1xqHhurrDiuG6rMahTuG6rMSC4bq64bqkxqHhurrhuqbhu5rhurrhuqTGoeG7t+G7hOG6uuG6pMahw5NO4bqq4bq64bqmxqHhurrhuqThuqbhuqzEguG6usah4bu34buYw5LGoeG7nOG6sMahMjMx4bu2xqHhu7fhuqbhu5J1xqHhu7fDisah4bq64bqm4bqs4bqww5LDs8ah4bqtw5Lhu6DGoeG6uuG6puG6rMSC4bq6xqFBdcahT0bGoeG7t8O64bu3xqHhurrhuqThuqbhuqzEguG6usah4bu34buYw5LGoeG6usO54bugb8ahQeG6rMahT3bDksah4bucw7nhurzGoUHDuuG6uuG6psah4bqk4bqsw7rGoUXhuq7Dk8ahTcOS4bunxqFB4bqs4bqww5LGocOTTkLGoeG7teG7q+G6uuG6pMahTOG6puG7ksOM4bq64bqkxqFM4bqmw7pMxqFM4bqm4buzw5LGocOT4bqmw5J5w5PGoeG6ukjhuqzGoU/hurzhuqxvxqFOd8OTxqHhuqjDk8ah4bqm4bq84bux4bu3xqFF4bqm4buE4bq64bqkxqHhu7fDisahQeG6sMahw5PDueG6rMah4bq6w7nhurzGoUHhurDGoeG7t3lMxqFB4bqu4bq6xqHhu5x14bqsxqHDk07hur7GoeG7t8OUdcah4bu3SOG6uuG6pMah4bqm4buSSuG6uuG6pMahw5Phu5TGocOTTuG6vOG6uuG6pMah4bu34bqmw73hurrGoUHhurzDuuG6usah4bu14bq24bq64bqmxqHDiVDGoTIzMeG7tsOzw7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Thurzhu7nhu6Dhu5fDtOG6reG7lMahw5Phuqbhu5bhu7fGocOT4bquxqHDk07EguG6um/GoeG7tOG6p8ah4bqtTsOS4bq64bqkxqFBxanGoeG6uuG6pOG6puG6rMSC4bq6xqHhu7fhu5jDksah4buc4bqwxqEyMzHhu7ZvxqHhurrhuqThuqbhuqzEguG6usah4bu34buYw5LGoUHhu7Hhu7fGoUHhuqzhurLhurjGoeG7t3nhurrGocOJduG6uMahT8O54bq64bqkb8ah4bu14bq24bq64bqmxqHhurrhuqZ24bq6xqFB4buSxKjhu7fGocOT4bqmw4HhurzGoeG7ueG7guG6rMahT+G6rMSCw5LGoXbhurhvxqHhu7fhuqbDlUzGoeG7t+G7qcOTxqHDieG7ikzGoeG7nOG6rMahw5PhuqjhurrhuqbGoUnGoeG7tcOV4bq64bqkb8ah4bu3SOG6uuG6pMah4bqm4buSSuG6uuG6pMahw5Phu5TGoeG6pHXhurrGoeG6uHnDk8OzxqHhu7ThurbhurrhuqbGoeG7nOG6rOG6tuG6usahMuG6puG6rMah4bqt4bqmdeG6uuG6psahKcOKdcahw4nDucah4bq4SMOTxqHDk07hurzhurrhuqTGoeG6uuG6puG7muG6uuG6pMah4bu14bq24bq64bqmxqHhu5zhuqzhurbhurrGoeG6uuG6puG6rMahw5PDkuG7oOG6ruG6usahw5ND4bq64bqmxqFBeMOSxqHDk+G6rMSC4bq6xqHDk07hurzhurrhuqTGoeG7t+G7p8ah4bq64buS4buK4bu3xqHhurrhuqThuqbhuqzEguG6usah4bu34buYw5LGoUHhuqzhurDDksahw5NOQsah4buc4bqwxqEyMzHhu7bGoeG7t+G6puG6vMah4bu14bq24bq64bqmxqHhurrhuqZ24bq6xqHhu7Xhu6vhurrhuqTGoUzhuqbhu5LDjOG6uuG6pMahTOG6psO6TMah4bq6w7nhu6DDs8O1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu04bq84bu54bug4buXw7RA4bqwxqHDk8O54bqsxqFB4buSdcah4bucw7nhurzGoeG6uuG6pOG6puG6rMSC4bq6xqHhu7fhu5jDkm/GoUHhu5LEqOG7t8ahTOG6psSCxqHhu7nDkuG7oOG6tsOTxqFBxanGocO6TMah4bu5w5XhurrhuqTGocOT4bqm4bqs4bquw5PGocOT4bqm4buW4bu3xqHDk07hurzhurrhuqTGoeG7t+G6psO94bq6xqFB4bq8w7rhurrGoeG7nMO5xqFB4bqs4bqww5LGocOTTkLGoeG7teG6tuG6uuG6psah4bq64bqmduG6usahMjMx4bu2xqHDk+G7peG6rMah4bu04bq24bq64bqmxqHhu5zhuqzhurbhurrGoTLhuqbhuqzGoeG6reG6pnXhurrhuqbGoSnDinXDs8ahMuG6pOG7kuG7iOG6rMah4bu14bq24bq64bqmxqFB4buSxKjhu7fGoeG7t+G6psO94bq6xqFB4bq8w7rhurrGoeG7nMO5xqFB4bqs4bqww5LGocOTTkLGoU/hu4rhurjGoeG6uuG6pHXhu6DGocOT4bul4bqsxqFBQnXGoUzhuqbhu5LDjOG6uuG6pG/GocOJw7nhurjGoeG6pOG6rOG7p+G6uMah4bqkw7rhurrhuqbGoeG6uuG7seG6uuG6pMah4bu34bqm4bq8xqHhu7fDuuG7t8ah4bu14bq24bq64bqmxqHhu5zhuqzhurbhurrGocOTw5Lhu6Dhuq7hurrGoeG6rU7DkuG6uuG6pMah4buSw4zhurrhuqRvxqHDk+G7peG6vMahQeG6rOG6sMOSxqFF4bqs4bq24bq6xqHhu7fhuqbhurzGoeG7teG6tuG6uuG6psah4bq64bqmduG6usahQeG7ksSo4bu3xqHDk+G6psOB4bq8xqHhu7nhu4LhuqxvxqHhu7fhuqbGsOG6uMahT8OK4bu3xqHDk+G6psOSeeG6usahw4nEqOG6rG/GoeG6pMOKTMahTOG6pnjhurrGoeG6unbhurrhuqTGoeG7t3XhurzGoeG7t+G6pnfDk8ahw4nhu5LEqOG6uuG6pMah4bucw7nGoUHhu4jhuqzGoU9G4bq64bqkxqHhu57Fqcah4bqmSOG6rG/GoUHhu7Hhu7fGoeG7teG6rOG6tsOTxqHDicO5xqHhu7fDuuG7t8ahQUbhuqzGocOT4buSxKjhurrhuqTGoeG7teG6tuG6uuG6psah4bq64bqmduG6usah4buc4buO4bq64bqkxqFPdsOSxqHhu5zhu47hurrhuqTGoeG7nnVvxqHhuqjDk8ahQeG7ksSo4bu3xqHDk+G6rOG6rkzGoeG7t3nhurrGoeG7nOG7iuG6rMahReG6rOG6ruG6usahw5Phuqbhu5jhu7fGoeG7nOG6sMah4bu14bq24bq64bqmw7PGoTDEqOG6rMah4bqo4bu34bqmxqFB4bqwxqHDk8O54bqsxqHhurh14bq64bqkxqHDieG7peG6rMahQcWpxqHDicO54bq4xqHDicSo4bqsxqHhu5Lhu4rhu7fGoUXhuqbhurzhu6fhurrhuqTGoXDhu5vhu5vGocOTTuG6rOG6tsOSxqFBR+G6uuG6pMahQeG6ruG6usah4budxqHDk1PGoUFH4bq64bqkL+G6usaw4bq4b8ah4bqk4bqs4bun4bq4xqFBw7rhurrhuqTGoUXhurLGoeG7t+G6puG6rMahTOG6puG6qMah4bu34bqm4bq8xqHhu7XhurbhurrhuqbGoeG6uuG6pnbhurrDs8O1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu04bq84bu54bug4buXw7Thur/hu4rhuqzGoU/hu5bGoeG6usONxqHDieG7luG7t8ahReG6puG7hOG6uuG6pMah4bq64bqk4buU4bq64bqkxqHhurrhuqThuqZDb8ah4bq64bqm4bqs4bq2w5PGoeG6psOS4bug4bquw5PGoeG7nMO5xqHDk+G6quG6uuG6psah4bugxILDksah4buc4buK4bqsxqHhurrhuqThuqbhurBvxqHhu7ThuqfGoTLhuqTDkuG7oOG6tOG6usah4bq/xrDhurrGoeG6rU7DkuG6uuG6pMahw5N24bq4xqHhurrhuqzhurbhurjGoU/Dg8ahw5Phuqzhuq5MxqHDk8OV4bu3xqHDk051w5LGoeG7uUfhuqzGoeG7oMahQeG7mOG7t2/GoeG7oMahw5PhuqbDknnDk2/GoeG7t0bhurrhuqTGoeG6puG6rOG6ruG6usahw5N24bq4xqFP4buY4bu3xqHhu5zDucahw5NO4bqoxqHDk8OS4bq2xqFB4bqyxqHhu7fDisah4bq64bqm4bqs4bqww5LGoUHDiuG6uuG6pMah4bqkw4pMxqHhuqbDjOG6usah4bq64buadcahw5NO4bq84bq64bqkxqHhu7fhu4ThurrhuqTGocOTw7rhu7dvxqHhu57hu5jhurrhuqTGoUHDuuG6uuG6pMah4buc4buK4bqsxqFM4bqmw73hurjGoeG7t+G6pnfDk8ah4bu3deG6vMahTcOSUMah4bu3w5R1xqHhurrhuqThu5Lhu4jhuqzGocOT4bqmeOG7oMahw5PhuqbDkkbhu7fDs8O1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu04bq84bu54bug4buXxqFPw5Phu6DDicOB4buL4buXw5PDgeG7nsOTLXXDieG6rOG6pOG6um3GoU7huqzhuqThuqbDk27hu5fDtMO1T8OTTuG6vOG6uuG6pMO04bu0w7nhuqzGoeG7nMO5xqHhu6fhurrhuqZtxqHhuq3huqZ14bq64bqmxqEpw5LEgsO1L0/Dk07hurzhurrhuqTDtMO1L0zDtA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]