(vhds.baothanhhoa.vn) - Đầu tháng 7, lực lượng biên phòng Long An liên tiếp ngăn chặn 2 vụ xuất cảnh trái phép qua biên giới để sang Campuchia tìm việc, và gần đây nhất là thông tin về việc phát hiện 40 người tháo chạy khỏi casino ở Campuchia, câu chuyện về sự thiếu hiểu biết của một bộ phận thanh niên xuất cảnh trái phép một lần nữa lại gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh.
4bu4Yzom4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDlGTDtOG6v8SDKkDhu4Zi4bubbWQmUWThuqfDtCbhu4Z74buBJsO0Y33hu4Mm4bqhY110JsOqY2hkJuG6oXvDtWThu4fhu4MmbybhuqB74buBw7Lhu5HhuqFjZHvhu7gvYzpA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7JDxIN74bqjKkDDgzjhu5Emw7RjfeG7h2ImKVkm4bq/4buf4bqhJuG6v+G7m27hu4diJsOgZOG6teG7hybDsmNm4buHYibhur7hu4Phu4diJsWp4buHJuG6v2ThurXhu4cmw7Rkw6LDsibhu4diMOG7hybhuqFjM+G7hyY7JnHhu5Umc+G7kTfDtCbhuqEi4buHYybDtOG7j31kJsOyY+G6r8OyJuG7jeG7kXsmw6Bk4bq14buHJmJkbGQmw6Phuq0mw7V74buHYibhuqB74buBw7Lhu5HhuqFjZHsmw7Rl4buBJnFk4bqn4bqhWSZxWyZiOOG7hybDozZ0JuG7h2M3w7Qm4bq/WybDtGPDreG7h2Imw7Rk4buHJnHhuqUmcWThuqfhuqEmw7JjfcO0JmNk4bqn4buHJi4/JuG7h2Lhu5ttZCbDtGN94buDJuG6oWNddCbDqmNoZCbhuqF7w7Vk4buH4buDJm8m4bqge+G7gcOy4buR4bqhY2R7WSbhuqE24buRJuG6oWPhu5F04bqn4buHJnHhuqUmw7Xhu58mw7RjZMOi4buRJmNk4bqt4buRJsOgZMOiw7Qm4bqh4buXeybhu4Hhu4nDtCbDoOG7iSbDsmM54buHJsO0Y3vhu4djJuG7h2ThurXhu4cmc+G7kTfDtCbhuqEi4buHYybDtOG7j31kJsOyY+G6r8OyJuG7geG7icO0JuG6vzjhu4cm4buHcHsm4bq/XWQmYmThu4Xhu4diJuG6v+G6teG7hyZj4buLZCbhuqFj4buRw63hu4diJuG6oSLhu4djJsO04bq54buHY8Od4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KibDtcO0dOG6v8SD4buoKsO0xINzw7Qte+G6v2Ri4buHVybhuqHEg+G7h8O0xIPhu49YKkDhu7hk4buBYibhuqHhur97w7XDteG7qCpk4bqgxIPhu4fDtMSD4buPKibDtcO0dOG6v8SD4buoKnJk4bqjw7RjVyY8Pz/DsnNYJmPEg2RiY8O0VyYuIT/DsnNYKibDteG7j+G6oeG7qCovL+G6oeG6o+G7h8Odw6B74buDw7Rje+G7h2Nj4buDe8OdceG7hy/huqPEg8O1w6rDtOG7g8OyL+G7h8SDcsO1Lzs7LC4vOzop4bqjLjs/LC47O8O0Ozo7KeG6vyktKT4sOy3huqF74buBw7Lhu5HhuqFjZHstw6B7w7QtYsOd4bq9w7JiKiZ74bq/w7Thu6gq4buGYuG7m21kJlFk4bqnw7Qm4buGe+G7gSbDtGN94buDJuG6oWNddCbDqmNoZCbhuqF7w7Vk4buH4buDJm8m4bqge+G7gcOy4buR4bqhY2R7KiZyZOG6o8O0Y+G7qCo8Pz8qJmPEg2RiY8O04buoKi4hPyomL0Dhu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LhuqB7w7LDtGThu4Phu4cqJsO1w7R04bq/xIPhu6gqw7TEg3PDtC174bq/ZGLhu4dXJuG6ocSD4buHw7TEg+G7j1gqQOG7seG7h2NXJkThu4fDtMSD4buP4buHxIPDtOG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpAw4pjw63hu4diJuG6oWPhurkmbybhuqF94bqhJsO04bq54buHYybDsmPEkXsm4buGe+G7gVkmw7RjxIPhu4Mmw7Rjw6zhu4diJsOq4bq1JuG6oWPhu5t7JsOjOHQmw6Phu5cm4bqh4buXeybDkmNm4buHYibFqeG7hybhu4dk4buHYybDo8OsZCbhu4di4buDXWRZJuG6oMOt4buHYiZ74buHJsO04bq54buHYybDlGN74buHYyZD4buFe1kmw7RdZCY7Oy87KSZj4buRdOG6p+G7h1kmw7Rjw6kmcyBZJsO0Y1vhu4djJsOyY8OsJsO04buP4bq14buHJsOjw6l7JsOgW+G7hybDtOG6ueG7h2Mm4bqh4buFJuG6ocOt4buHYibhuqM24buHJsO1e+G7h2Im4bqge+G7gcOy4buR4bqhY2R7JuG6v3vhu4Mmw6Phu4nhu4diJsO04buPfWQmw7JjfcOyJuG6v+G7kTnDtCZxbGQmw7TEqeG7h2Imw7XDrCYsPDomw7Thu4/hu5tt4buHYiZjbsOyw50mw4Mz4bqhJsOgZOG6p8O0JsO04bujJsO0Y33hu4diJi4tOz87OybDo8Oi4buHJuG7h2JbdCY7Py0pLTs/OztZJsO0ZeG7h2Mmw7Thu49d4buHYibhuqHDreG7h2Im4bqjNuG7hybDtOG7j+G6teG7hybDo8OpeybDoFvhu4cmw6DDqSbhuqF94bqhJsOjw6xkJsO04bubbuG7h2Im4bq/w61kJsOq4bqv4buDWSbhu4HDrWQmYmRsZCbDo+G7m3sm4buHYuG7m21kJsO1e+G7h2Im4bqge+G7gcOy4buR4bqhY2R7JsO1e+G7kSbDo+G7hSbhur/hu6N7JsOgfeG7hyZxW+G7gybhuqF94bqhJuG6oWsmw7VvJsOjfeG7h2Mmw6Bd4bqhJsO04buP4buf4bqhJsO04buRdMOi4buHJuG6o2Thuqnhu4cmw6Bkw6Lhu4cmw7Jj4bud4bqhJsO0XcOyJmNr4buHw50m4buM4buReybhuqHDreG7h2Imw7R94bqhJuG7h2JjZOG6p8OyJnHhu5VZJuG6oX3huqEm4bq/4buf4bqhJuG6v+G7m27hu4diJuG6oWPhu53huqEm4buHMOG7h2Imw6MgJsOyY8OsZCZjbsOyJsOj4bubeyY6KT4mw7Thu4/hu5tt4buHYiZjbsOyJuG6v3vhu4Mmw6Phu4nhu4diJsO04buPfWQmw7Jj4bqvw7Im4buHYuG7m21kJsOUY3vhu4djJkPhu4V7JsO0XWQm4bqge+G7gcOy4buR4bqhY2R7JsO04buPbyZx4bqlJuG7h+G7m2zhuqEm4bu0YmQiZCbhuqHhu53hu5EmOj4mw7Thu4/hu5tt4buHYiZjbsOyJsOgw6km4bqh4bubw7Phu4diJsOg4bud4bqhJuG6v3vhu4Mmw6Phu4nhu4diJsO04buP4buD4buHYibhuqF94bqhJsO1ZuG7h2Imw6Bd4bqhWSbDtOG7j+G7keG7h2Imw7Q24buBJmJ74buBxIMm4buD4buH4bq/ZOG7h8SDWCY6LCbDtOG7j+G7m23hu4diJmNuw7Imw6Phu5tu4bqhJmJkeybDo2Xhu4djJuG7h+G7icOyJsO0ZOG6peG7hybhuqFj4buR4buJ4bqhJnHhuqUm4buH4bubbOG6oSbDtOG7j+G7g+G7h2Im4buHMOG7gSY7Pzs74bu2w50mQ2Thuqfhu4cmccOh4buHJuG6oWbhu4cmOz87Lyw8OibDtOG7j+G7m23hu4diJmNuw7Imw6N74buHYibhur974buDJsOj4buJ4buHYibDtOG7j31kJsOyY+G6r8OyJsO0XWThu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQOG6oHvhu4HDsuG7keG6oWNke1kmw7Thu4/hu4Phu4diJsOj4buFJsOg4bubbOG6oSbDozjhu5Emc33huqEmw6PDqeG7h2Mm4bqh4buFJjwoJsO04buP4bubbeG7h2ImY27DsiZz4buRN8O0JuG6oSLhu4djJsO04buPfWQmw7Jj4bqvw7JZJjs6JsO04buP4bubbeG7h2ImY27DsibDo3vhu4diJsOgw6kmw6pjw6zhu4diJuG6oWPDolkm4bqh4bubw7Phu4diJsOg4bud4bqhJuG6v3vhu4Mmw6Phu4nhu4diJsO04buP4buD4buHYibhuqF94bqhJuG6oWsmw7VvJsOjfeG7h2Mmw6Bd4bqhJsO04buP4buf4bqhJsO04buRdMOi4buHWSZie+G7gcSDJuG7g+G7h+G6v2Thu4fEg8Odw53DneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpA4buabOG6oSbhu4FrJnHhuqUm4buB4buJw7Qm4bqhw63hu4diJnFk4bqn4bqhJsSp4buHJsOjw6nhu4djJuG6v+G7m2vhu4diJuG6oXvhu4Mm4buH4bq14buHJuG7h2Nk4bql4buRJuG7h2Lhu5ttZCbhuqFjN8OyJuG7h2M54buHJsOgaCbhu43hu5HhurUmc+G7kTfDtCbhuqEi4buHYybDtOG7j31kJsOyY+G6r8OyJsO1e+G7h2Lhu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQOG6oHvhu4HDsuG7keG6oWNke8OdJsOU4buP4buD4buHYibhuqFjZMOi4bqhJsOgw6F0JuG6oWPhu5Hhu4nDtCbDoHvhu4MmYmRtJuG6ocah4buHYibhuqHhu4Um4buBZMOi4buHYibDsmPhu4Mm4buBfcO0JsO0Y2vhu4Em4buHYuG7g+G7hybhuqNb4buHYybhuqFj4buDJuG7h2Nw4buHYibhu4di4bubbWQmw7RjZMOi4buRJmNk4bqt4buRJsOgZMOiw7Qm4bq/WybDtGPDosOd4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDDleG7nybDtGPhu5/huqFZJuG6oWM04buHYibhuqHhu4UmcWThuqfhuqEm4buHY+G6sVkmw6pjw63hu4diJuG6oeG7hSbhur/hu5tr4buHYibhuqF74buDJuG7gVsm4bqhY+G6uSbhur9bJnFoJsOgZ+G6oSbDo+G6rSbDo+G7m3sm4bqhfeG6oSbhu4dd4buHJuG7h2M24buHJnFb4buDJuG7h2Nw4buHYibDo+G7m23hu4diJuG6ozZ0JsO0Y+G7n+G6oSZjZOG6p+G7hyZjW+G7h2MmcWQm4bq/4bujeybDoyLhu4PDnSbDg+G6rSbhu4/hu4tkWSbhu4FqZCbhu4diW3QmY2cmw7JjImQm4bq/W+G7gSZxZOG6p+G6oSY6ISZiZG0mcWxkJuG7geG7leG6oSbDo8SR4bqhYybhuqPhu5Um4bqjaibhu4di4bubbWQmw6pjfeG6oSbhuqFja2QmYnvhu4HEgybhu4Phu4fhur9k4buHxINZJuG7h13DsibDtGThuqXhu4cm4bq/4bujeybDoyLhu4PDnSbhu4Zi4bubbWQm4buHW+G7gybhur9b4buBJsOqY8Ot4buHYibDo+G7m27huqEmw7RjZSbDoMOpJsOjfeG7h2Mmw6M5w7JZJmNb4buHYyZjXVkmw7RjOeG7gSbhuqFjxJEmw6DDqSbhuqNneybDoH3hu4cm4bq/N3Qm4buH4buJZCbDtF3hu4diWSZj4buDM+G6oSbDquG6teG7kSZiZHsmw6Nl4buHYybhu4fhu4nDsibDtGThuqXhu4cm4bqhY+G7keG7ieG6ocOd4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDhuqA24buRJuG6oWPhu5F04bqn4buHJuG6oeG7l3sm4buB4buJw7Qmw7Thu4/hu4Phu4diJsO1w6wmLj8m4buHYuG7m21kJnHhu6N7JsO04buPw6zhu4cmceG6pSbDo+G7m27huqEm4bqhY+G7gybDtHsmw7RjN3Qm4buPaSbDtGXhu4djJuG6oSLhu4djJuG7h1t0w50m4oCcw5TDrWQmw7V74buHYibhur9b4buBJnFk4bqn4bqhJm8mw6DhurXhu4cmw6Phu4Umw6Phu5tu4bqhJi4mw7RjfeG7h2Im4buP4buLZMOdJuG6oMOt4buHYiZxZOG6p+G6oSZjMuG7h2Im4buHYlt0JuG6v1sm4bq/4bq14buHJuG6oX3huqEmw7Thu4974buHYibhu4Fd4buHYibDtGPhu5/huqEmY2Thuqfhu4cm4bqhfeG6oSZjW+G7h2MmcWQm4bq/4bujeybDoyLhu4PDnSbhuqBj4buT4buHYibhuqFj4buDJuG6oWPhurkmw7Rk4bq14buRJnHEkSbhuqPhu5Umw7Thu4/hu4Phu4diJnFm4buHYiYhJuG7h2JbdCbDsmMiZCbDtGXhu4Emw6Phu5tu4bqhJjsmw6pjfeG6oWMmcVsmOj8mw6PDouG7hyY6ISbDtOG7j2Thuqfhu5Emw6Phu4vhu4diw53DncOdJuG7hmNw4buHYiZ7ZCbDqmPDreG7h2Im4bq/W+G7gSbDo+G7m27huqEmw7RjZSbDteG6sybDoMOpJsOj4bubeyZxW+G7gybhuqN74buHYybDtX3huqFjJsOjxIPhu4dZJiEm4buHYlt0JsO0ZMOiw7Imw7RjxIPhu4Mm4buBWybDqmPDreG7h2Imw6Ndw7Qm4bqhY+G6uSbDtGThurXhu5Emw7RjZSbDteG6sybDoMOpJuG6oWPEkeG6oWMmw6Nk4bqn4buHJnFbJuG7h8Oi4buRJiEm4buHYlt0JsO1e+G7kSZxw6Hhu4cmw6pjw63hu4diJsO0ZeG7gSbDo+G7m27huqEmw6pjfeG6oWMm4buHW+G7gybDtGNlJsO14bqzJsOgw6kmw6PEg+G7gSbDo2Qmw6B94buH4oCdw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQMOV4bufJsOqYzHhuqEm4buHYmNk4bqnw7Qmw7RjOeG7gSbhuqFjxJEmw7Rb4buHJsOgXeG7gyY3dCbDoyAm4bqjw6Hhu4cmw7RsZCZxZOG6p+G6oSZja+G7hyYuPybhu4di4bubbWQm4buHYyJ0JnPhu5HDrOG7h2Imw7XDreG7h2Imw4Bl4buHYybhuqJkJjjhu4EmOOG7gSbDoGtkJnHhuqUmUWThuqfDtCbhu4Z74buBw50m4buGY2Xhu4cm4bqhIuG7h2Mm4bqhY8SD4buHJuG6oWPhu5PhuqFZJsOgN8O0JuG6oWM3w7Imw7TEkeG7h2Mm4buBXeG7h2JZJnHhu6N7JmJkOeG7hybhu4dj4bub4buHYibhuqHGoeG7h2ImceG7o3smc+G7hcO0JnN7w50mw5Thu5F0JnE5dFkmY2cmccOh4buHJuG7gXt0JuG7gTHhu4cmcWUmw6MgJsO0ZeG7gSbDo+G7m27huqEmw6Phu5tt4buHYiZx4bqlJnFbJnvhu4cmw7Thu4Nb4buHw50m4bqgZuG7hybDqmPDreG7h2ImxJHDtCbhu4di4bubbWQmUWThuqfDtCbhu4Z74buBJsOje+G7h2Im4bq/W+G7gSZxZOG6p+G6oSbDtF1kJuG6oXvDtWThu4fhu4Mm4buHW3RZJmPhu4Mz4bqhJuG7h2Nw4buHYibhuqF7w7Vk4buH4buDJsOqY33huqFZJuG6oWMz4buHYibDo+G7m23hu4diJnHhuqUm4buN4buR4bq1JuG6oeG7l3smY2cm4bqhZuG7hybhuqNbZFkm4buPN8O0JuG6o1tkw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQMOD4bqtJmNd4buHJuG6oWPDoibDtGXhu4djJsO04buPXeG7h2Imc+G7kTfDtCbhuqEi4buHYybDtOG7j31kJsOyY+G6r8OyWSbDgOG7iSbhuqDDreG7h2Ime+G7hybDoyAm4bqhY+G6uSbDo13hu4Mm4bqhfeG6oSbDtOG6ueG7h2NZJsO0Y1vhu4djJnFb4buDJuG6oeG7keG7ieG6oSbDtGPhu5Um4bq/dVkmw6Nk4bql4buRJsO04buPeyZz4buhJuG6v3Um4buPZOG6teG7h2Imw6Phuq0m4bq/W+G7gSbhu49pJuG7h2Nw4buHYibDo+G7m23hu4diJuG6ozZ0JuG7geG7kXsmw6B94buHJuG7h2Lhu5ttZFkmw6Phu5t7JuG7h2Lhu5ttZCZz4buRN8O0JuG7h2M5w7Im4bqhIuG7h2Mmw7Thu499ZCbDsmPhuq/DssOd4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDhuqBjMeG6oSbhuqFjMeG7hybhu4djcOG7h2Im4buHYuG7m21kJsO0Y33hu4Mm4bqhY110JsOqY2hkJuG6oXvDtWThu4fhu4Mm4buHYuG7g1tkJnFk4bqn4bqhJsOgw6kmc+G7oSbhur91JnHhuqUmY1vhu4djJnFkJnPhu5E3w7Qm4bqhIuG7h2Mmw7Thu499ZCbDsmPhuq/Dslkmw6M2dCbDteG6sybhur9bJsOgW2QmY2fhuqEmw6Phuq0mY2cmY2Thuq3hu5Em4buPMuG7h2JZJnFk4bqn4bqhJuG7geG7m+G7kSbDtWThu4djJsOge+G7gyZiZG0m4bqhxqHhu4diJuG7h2Nn4bqhJuG7h2My4buHw50m4bqgY+G6uSbDqmNkJuG7h2M54buHJuG7h2Nw4buHYibDo+G7i+G7h2Imw7Rk4bql4buHJuG6oWM24buHJuG6oWPEkeG7h2Mmw7RjZSZjZybhu4FsZCbDo+G7m27huqEmw7XDrOG7h2Im4bqh4buR4buJ4bqhJsOjbWQmw6Bl4buHYyZ74buHw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LFqeG7kcO0Y+G7g+G7jypAw4pk4bql4buRJkPhu5F04bql4buH4bu4L8OyQA==

Kiều Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]