(vhds.baothanhhoa.vn) - Là tỉnh có diện tích trồng lúa lớn nhất khu vực miền Bắc với 145.803 ha. Ngoài ra còn có 50.600 ha rau các loại, sản lượng đạt 580.700 tấn; trong đó, đã xây dựng được 97 vùng sản xuất chuyên canh rau an toàn tập trung, với diện tích 12.560 ha, sản lượng 170.754 tấn. Diện tích trồng cây ăn quả ước đạt 21.680 ha, sản lượng 30.480 tấn, Thanh Hóa được đánh giá là tỉnh có tiềm năng lớn về sản xuất nông nghiệp cũng như phát triển công nghiệp chế biến của khu vực Bắc Trung bộ.
VTnhu7Dhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4FGYWbhurFbxq/hu6jhu4Vmw7LhurFb4buUxq9mW8OzZi3hu7ThurFhOOG6s+G7nuG7qOG6sVs3ZuG7oMavw5rhuq7hu4/hu6hu4bqn4bqzOOG7qG7hu7jhurXhu6jhurM5beG6szjhu6jhurM54bu44buo4bq34bu2w7Lhu6g+OTLhu6g8YTLhurPhu6jhurPhuqvhurM44buo4buFI+G6s1UvOeG7sMOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7uVvhu7R7xq/DmuG6sOG7uOG7qGbhuqPhurM54buoPsOi4buoe2E04bqz4buoZsOhPjnhu6hm4buDY+G6szjhu6jhurFo4bu04buo4bqx4bq54bqz4buo4bqzOSxm4buo4bqvOWfhu6huaz7hu6jhurdhM+G6s+G7qOG7pSU+4buobuG6uWHhu6jhu7BWV1HDneG7quG7ruG7qDnhu7RR4buo4bqyOOG6teG7uGHhu6jhu4Phu7Thu6g+4bql4bqz4buoPsOi4buoV+G7qlFY4buq4buq4buoOeG7tOG7qOG7g+G7tGfhu6g+4bu2PuG7qOG6seG6tUBhUOG7qOG7hSPhurPhu6jhurHhu4nhur3hurM44buofUBm4buoV8Od4buqUVnhu6rhu6rhu6hmLOG6s+G7oOG7qGbhu4PhurXhurM44buofcOiUOG7qH094buow7M7w7Lhu6h7a+G6szjhu6h94buJ4bq9PuG7qOG7slnhu6huaeG6szjhu6jhu4Uj4bqz4buow7NnLGbhu6g+OWfDsjHhurPhu6g+4bu04bqzOeG7qOG7g+G7tGfhu6jhu7ThurPhu6hm4bq14bu44bqz4buoZiHhu4Hhu6hm4buDZ+G6szhQ4buobuG6uWHhu6h7YTThurPhu6hmw6E+OeG7qOG7sOG7rFFXWOG7quG7qDnhu7RQ4buo4buFI+G6s+G7qOG6seG7ieG6veG6szjhu6jhu7BZ4buqUVlXVuG7qGYs4bqzUeG7qMWpYTThurPhu6hmw6E+OeG7qGbhu4Nj4bqzOOG7qD47w7Lhu6gk4bqz4buo4buHZyPhu6jhu4nhurk+4buofUBm4buo4bus4buwUVjDneG7quG7qDnhu7RQ4buo4buFI+G6s+G7qOG6seG7ieG6veG6szjhu6jhu67hu6pRVsOd4buq4buoZizhurNQ4buoRjnhu7ThurM54buo4bu5w6Lhu7Thu6h94buJ4bq9PuG7qH3hu7bhurM54buoOGHhu7bhu6jhurHhu7jhu6hm4bqj4bqzOeG7qD7DouG7qGZhM+G6t+G7qOG6syThurM44buo4bqx4bq54bqz4buobjPhu6jhu4Uj4bqz4buow7NnLGbhu6jhurPhuqvhurM44buo4bqzODlhNOG7geG7qD7hu4vhurM44buo4bqzOeG7ieG7qOG7gTnhu7Zm4buoZuG7g2E14bqz4buoPuG6q+G6szjhu6jhurM4OWE04buB4buoPjky4buoPGEy4bqz4buoPsOs4bu04buo4bqvOWfhu6huaz7hu6jhu6UlPuG7qEbhu4Nn4bqzOOG7qDxkUVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmlVh4bq3OOG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr2Hhu6db4bqzZlvhu4PGr+G7qOG7hWbDsuG6sVvhu5TGr29he2Y54bue4buow51X4bus4buBw7Phu6Dhu6g5W2E4OWbhu57hu6hXWMOd4buBw7Phu6DGr+G7qOG7heG7gz7hu5TGry8vPnvhurNRPOG7tOG6tWY54bu04bqzOTnhurXhu7RRbuG6sy97W+G7heG6r2bhurXhu4Ev4bqzW2/hu4Uv4bus4bus4buuVi/hu7Dhu7JZe+G7ruG7sOG7quG7rOG7qlbhu7JmV+G7ruG7slbhu67hurHhu6pRxIPhu4E44bui4buD4buU4buuWVbGr+G7qOG7tOG6sWbhu5TGr+G6ruG7j+G7qG7huqfhurM44buobuG7uOG6teG7qOG6szlt4bqzOOG7qOG6sznhu7jhu6jhurfhu7bDsuG7qD45MuG7qDxhMuG6s+G7qOG6s+G6q+G6szjhu6jhu4Uj4bqzxq/hu6hvYXtmOeG7lMavw51X4busxq/hu6g5W2E4OWbhu5TGr1dYw53Gr+G7qC/DmlUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmkZhM+G6t+G7qOG6syThurM44buo4bqz4bu4w7Lhu6g+4buL4bqzOOG7qD45w6HhurM54buo4bqx4bu44buo4oCcZjnhuq1h4buo4bqz4bu04bq34buoPjk74bq34oCd4buoZjln4buoOWhm4buo4bqzOWEzZ+G7qHvhurXhu7ThurM54buo4bqzODlhNOG7geG7qGbhu4PhurXhurM44buobuG7uOG7qOG6szjhurXhu7hh4buoZuG6o+G6sznhu6h9Lmfhu6hm4buJ4buobuG7uOG6teG7qOG6scOj4bqzOeG7qG5rPuG7qOG6s+G6q+G6szjhu6jhurM4OWE04buBUeG7qMawMuG6s+G7qOG6s+G7tMOyUOG7qOG6szlhM2fhu6jhurM54bu44buo4bq34bu2w7Lhu6g+OTLhu6g8YTLhurPhu6jhurPhuqvhurM44buo4buFI+G6s+G7qH094buofeG7ieG6vT7hu6jhuq854bu24bqzOeG7qGY54bu44bqzOeG7qG7hu7jhu6h9YeG7qG7hu7jhurXhu6g54bq1QGbhu6h9ZOG6szhQ4buoOMOi4buB4buo4buBOS7hurPhu6hmQOG6teG7qD45Z8OyNeG6s+G7qDxhMuG6s+G7qH3hu7bhurM44buo4bqvNeG7qGbhu4PhurXhurM44buo4bqxZOG7qGbhu4PDoOG6sznhu6jhu4E54bu2ZuG7qGbhu4NhNeG6s+G7qOG6s+G6q+G6szjhu6jhurM4OWE04buB4buoOCXhurPhu6hu4bq5YeG7qD45MuG7qDxhMuG6s+G7qOG6t+G7uOG7qGbhuqPhurM54buoRjnhu7ThurM54buo4bu54bq14bu24buofT3hu6hu4bu44buofeG7tOG6szjhu6hmOWs+4buoOWE04bqzUVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmlVh4bq3OOG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr2Hhu6db4bqzZlvhu4PGr+G7qOG7hWbDsuG6sVvhu5TGr29he2Y54bue4buow51Z4buq4buBw7Phu6Dhu6g5W2E4OWbhu57hu6hX4busV+G7gcOz4bugxq/hu6jhu4Xhu4M+4buUxq8vLz574bqzUTzhu7ThurVmOeG7tOG6szk54bq14bu0UW7hurMve1vhu4Xhuq9m4bq14buBL+G6s1tv4buFL+G7rOG7rOG7rlYv4buwV8Ode+G7rOG7sFhXV+G7quG7smbhu6zhu7Dhu67hu6zDneG6seG7qlHEg+G7gTjhu6Lhu4Phu5Thu7BZV8av4buo4bu04bqxZuG7lMav4bqu4buP4buobuG6p+G6szjhu6hu4bu44bq14buo4bqzOW3hurM44buo4bqzOeG7uOG7qOG6t+G7tsOy4buoPjky4buoPGEy4bqz4buo4bqz4bqr4bqzOOG7qOG7hSPhurPGr+G7qG9he2Y54buUxq/DnVnhu6rGr+G7qDlbYTg5ZuG7lMavV+G7rFfGr+G7qC/DmlUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmkY54bu24bqzOOG7qOG7sOG7sC3hu6zhu6rhu7Dhu7JQ4buo4bqyOeG7uOG7qOG6t+G7tsOy4buo4buFI+G6s+G7qMOzZyxmUOG7qD45MuG7qDxhMuG6s+G7qOG6sWjhu7Thu6g4QOG6teG7qGZAYeG7qMOzPeG7qMaw4bqr4bqzOOG7qOG7ueG6teG7uOG6szhQ4buoOWfDsjThurPhu6jGsOG6q+G6szjhu6jhu4TDqeG6s+G7qH3hu4nhur0+4buo4bqvOeG7tuG6sznhu6hmOeG7uOG6sznhu6hu4bu44buofWHhu6hu4bu44bq14buoOeG6tUBm4buofWThurM4UeG7qOG6sjnhu7jhu6jhurfhu7bDsuG7qD7DouG7qGbEkeG6szjhu6jhurfEqT7hu6h9Lmfhu6hm4buJ4buoOcOp4bqz4buoV+G7quG7qGbDtOG7qH1j4bqzOFDhu6hu4bq5YeG7qOG7h2fDsuG7qOG6t+G6q+G7qD7huqvhurM44buo4buFZyxm4buo4buu4buqUeG7quG7quG7quG7qGYs4bqz4buoOEDhurXhu6hmOeG7uOG6sznhu6jhu4E5KOG6ty/hurMk4bq3UeG7qOG6sjnhu7jhu6jhurfhu7bDsuG7qD7DouG7qOG7rOG7qHs7w7Lhu6g+OWfDsjPhurPhu6hmOVvhurXhu6g+4bqr4bqzOOG7qOG6szg5NOG7qOG7hSPhurPhu6jDs2csZuG7qOG6sWjhu7Thu6hm4buJw6lh4buobuG7uOG7qHs7w7Lhu6g+OWfDsjPhurPhu6jDs+G7tMOy4buow7Phu7Zm4buoPjky4buoPGEy4bqzUOG7qH3DouG6szjhu6g4w6Jh4buoZjlb4bq14buoPuG6q+G6szjhu6jhurM4OTThu6hmYTHhurPhu6hmYTLhurNQ4buoOWE04bqz4buofUBhUOG7qD7DouG7qGbDoeG6sznhu6jhurMk4bqzOOG7qOG6r+G7keG7qGY5ZyFm4buoZmvhu6h9ZOG6szjhu6g5w6Lhu7Thu6g+4bu04bq1UOG7qH3hu7bhu4Hhu6jEqeG6szjhu6jhurM5Z+G7qD4uZ+G7qGY5Z+G7qOG6t2fhu7RQ4buo4buFLMOy4buo4bqvOeG6q+G7qG7hu7jhu6jDs+G7tMOy4buow7Phu7ZmUOG7qD45MuG7qDxhMuG6s+G7qOG6sWjhu7Thu6g4QOG6teG7qGZAYeG7qD7hu7Y+4buoPmnhurM44buo4bqzOGfDsjHhurPhu6jhurFhNGfhu6hm4buDMeG6s+G7qH3huqHhu7Thu6g84bu44bqz4buoZuG6o+G6szlRVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6XhurV7w7LGr8Oaxalr4buo4bu24bqz4buofWHhu6hu4bu44bq14buoOeG6tUBm4buofWThurM44buoPsOi4buo4buN4buo4bqzODnDo+G7tOG7qOG7h2fhu7ThurPhu6hm4buD4bqn4bqzOFDhu6jhuq854bqr4bqzOOG7qOG6szlt4bqzOOG7qGZA4bq14buobmE0PuG7qOG6seG7uOG6t+G7qGbhu4NrPuG7qGZhMuG7geG7qG7hu7jhu6hmOWfhu6jhurM5IeG7geG7qMSR4bqz4buofeG6oeG6sznhu6g+OeG6teG7qOG6szlhM2fhu6jhurHhu7ThurXhu6h9ZOG6szhQ4buoZiThurM44buoZjln4buo4bqzODvhurPhu6jhu4Xhu7Y+OeG7qOG6sjnhu7jhu6jhurPhu4nhurk+UOG7qOG6t+G7uOG7qD7huqXhurPhu6h9KMOy4buo4bqzOeG7tOG6sznhu6jhu4dn4bu24buoZuG7g8Og4bqzOeG7qD45Z8OyNeG6s+G7qHvhuqE+OeG7qD7DqeG7qD4sZ+G7qOG6r2HhurM54buoZjJQ4buoPuG6q+G6szjhu6jhurM4OWE04buB4buoOcOi4bu04buo4bqz4bqr4bqzOOG7qOG6szg5YTThu4FQ4buo4bqz4bqr4bqzOOG7qGY54bqr4bqz4buoZuG7gzHhurPhu6h94bqh4bu04buoPOG7uOG6s+G7qGbhuqPhurM5UeG7qMawY+G6szjhu6hmOeG6u2FQ4buoe2vhu6jhu7bhurPhu6hmQOG6teG7qOG7g+G7tOG7qD45Z2Vh4buo4bqxYTHhurPhu6jhuq8yZuG7qOG7hSPhurPhu6jDs2csZuG7qD7hu7Y+4buoOGFi4bqzOOG7qOG6sWjhu7Thu6g+w6Lhu6g4YeG7tuG7qGbhu4PhuqHhu6jhuq9h4bqzOeG7qGYy4buoPuG7tOG6tVDhu6g84bu04bq14buoZmExZ+G7qOG7hSPhurPhu6jhu4E5KOG6t+G7qGbhu4Nj4bqzOOG7qGbhu4Phuqdm4buoPsOs4bu04buoPOG7uOG7qD7hurXhurPhu6jhurPhuqvhurM44buoezvhurNRVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6XhurV7w7LGr8OaVWHhurc44buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMavYeG7p1vhurNmW+G7g8av4buo4buFZsOy4bqxW+G7lMavb2F7Zjnhu57hu6jDnVnhu6rhu4HDs+G7oOG7qDlbYTg5ZuG7nuG7qFfDneG7quG7gcOz4bugxq/hu6jhu4Xhu4M+4buUxq8vLz574bqzUTzhu7ThurVmOeG7tOG6szk54bq14bu0UW7hurMve1vhu4Xhuq9m4bq14buBL+G6s1tv4buFL+G7rOG7rOG7rlYv4buwV8Ode+G7rOG7sFhXV+G7rOG7sGbDnVbhu7BZVuG6seG7qlHEg+G7gTjhu6Lhu4Phu5Thu67hu6xZxq/hu6jhu7ThurFm4buUxq/huq7hu4/hu6hu4bqn4bqzOOG7qG7hu7jhurXhu6jhurM5beG6szjhu6jhurM54bu44buo4bq34bu2w7Lhu6g+OTLhu6g8YTLhurPhu6jhurPhuqvhurM44buo4buFI+G6s8av4buob2F7Zjnhu5TGr8OdWeG7qsav4buoOVthODlm4buUxq9Xw53hu6rGr+G7qC/DmlUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmkZhMuG7geG7qH3DolDhu6jhurM5YTNn4buo4bqzOeG7uOG7qOG6t+G7tsOy4buoPjky4buo4bqxaOG7tOG7qDhA4bq14buo4bqvOeG7tj7hu6h9PeG7qH1h4buobuG7uOG6teG7qDnhurVAZuG7qH1k4bqzOFHhu6hGOeG6u2Hhu6g4YeG7tOG6s+G7qG5q4bu04buo4buHZ+G7tFDhu6hm4buDMeG6s+G7qH3huqHhu7Thu6g84bu44bqz4buoZuG6o+G6sznhu6g+w6Lhu6hZ4buoe+G6teG7tOG6sznhu6jhurM4OWE04buB4buofS5n4buoZuG7ieG7qMOzO8Oy4buoe2vhurM44buo4buu4buo4bqzOeG7uOG7qOG6t+G7tsOy4buoPjky4buoPGEy4bqz4buo4bqxaOG7tOG7qDhA4bq14buoPsOi4buo4buHZ8Oy4buo4bq34bqr4buo4bqx4bq54bqzUOG7qG7hurlh4buoZsSR4bqzOOG7qD7huqvhurM44buo4buFZyxm4buo4buww53hu6pR4buq4buq4buq4buoZizhurMv4bqzJOG6t+G7qG7hurlh4buo4buHZ8Oy4buoZuG7g8Og4bqzOeG7qOG6rzld4buB4buo4bqvw6HhurNRVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6XhurV7w7LGr8OaVWHhurc44buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMavYeG7p1vhurNmW+G7g8av4buo4buFZsOy4bqxW+G7lMavb2F7Zjnhu57hu6jDnVnhu6rhu4HDs+G7oOG7qDlbYTg5ZuG7nuG7qFfDneG7quG7gcOz4bugxq/hu6jhu4Xhu4M+4buUxq8vLz574bqzUTzhu7ThurVmOeG7tOG6szk54bq14bu0UW7hurMve1vhu4Xhuq9m4bq14buBL+G6s1tv4buFL+G7rOG7rOG7rlYv4buwV8Ode+G7rOG7sFhXV+G7rllm4buw4bus4buq4buy4buy4bqx4buqUcSD4buBOOG7ouG7g+G7lFjhu7Dhu7DGr+G7qOG7tOG6sWbhu5TGr+G6ruG7j+G7qG7huqfhurM44buobuG7uOG6teG7qOG6szlt4bqzOOG7qOG6sznhu7jhu6jhurfhu7bDsuG7qD45MuG7qDxhMuG6s+G7qOG6s+G6q+G6szjhu6jhu4Uj4bqzxq/hu6hvYXtmOeG7lMavw51Z4buqxq/hu6g5W2E4OWbhu5TGr1fDneG7qsav4buoL8OaVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6XhurV7w7LGr8Oa4bqyOeG7uOG7qOG6t+G7tsOy4buo4buF4bq9YeG7qHs0ZuG7qOG7k+G6s+G7qOG7gDnhu4nhurk+4buofeG7ieG6vT7hu6jhuq854bu24bqzOeG7qGY54bu44bqzOeG7qG7hu7jhurXhu6hmOeG7tuG6szjhu6jhu7Dhu6ot4bus4buq4bus4buqUeG7qOG6sjnhu7jhu6jhurfhu7bDsuG7qD7DouG7qD7huqvhurM44buo4buFZyxm4buoZjlhMmbhu6jhuq8y4buo4buw4buqUeG7quG7quG7quG7qD7huqc+4buo4buF4bq9YS/hurMk4bq3UOG7qGbhu4nDqeG6szjhu6jEqeG6szjhu6hu4bq5YeG7qOG7sFFZ4buq4buq4buoZizhurPhu6jhu4Xhur1h4buoOOG7tGEv4bqzJOG6t+G7qG7hu7jhu6jhu7BRVuG7quG7quG7qGYs4bqz4buoPOG6q+G6szjhu6g44bu0YS/hurMk4bq3UVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmkZq4buo4bqvOWHhu6h9YeG7qG7hu7jhurXhu6g54bq1QGbhu6h9ZOG6szhQ4buo4bqzOeG7uOG7qOG6t+G7tsOy4buofT3hu6g+OcOs4buofWThurM44buoZuG7g2E14bqz4buo4bqvOeG7tGHhu6g+4bu2PuG7qDhhI2Hhu6jhu4E54bu24buB4buoxJHhurPhu6h94bqh4bqzOeG7qOG7hSPhurPhu6jDs2csZuG7qG7hu7jhu6jhu4E54bu2ZuG7qGbhu4NhNeG6s+G7qG5p4bqzOOG7qOG6szhnw7Ix4bqz4buo4bqxYTRn4buoPjvDsuG7qDjhu7Rh4buow7Phu7ThurM5UOG7qH0ow7Lhu6jhurdA4bqzOeG7qGbDoOG6t+G7qOG6r2Ey4bq34buoZjnhuqHhu6hm4buD4buJ4bq74bqzOOG7qGZhMWfhu6hmOcOt4buo4buFI+G6s+G7qOG7gTko4bq3UeG7qOG6sjnhurvhu6h9w6JQ4buoZjnhu7bhurM44buoVi3hu6zhu6rhu6zhu6xQ4buo4bqzOeG7uOG7qOG6t+G7tsOy4buofT3hu6jDs2csZuG7qOG6rzkoZ+G7qOG6seG6q+G7qDnhu7jhurM44buofS5n4buoZmEx4bqz4buobuG6uWHhu6jhu4Uj4bqz4buo4bqx4buJ4bq94bqzOOG7qFbhu6rhu6hmLOG6s+G7qOG7heG6vWHhu6hmOeG7uOG6sznhu6jhu4E5KOG6t1FVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5pVYeG6tzjhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq9h4bunW+G6s2Zb4buDxq/hu6jhu4Vmw7LhurFb4buUxq9vYXtmOeG7nuG7qMOdWeG7quG7gcOz4bug4buoOVthODlm4bue4buoV+G7suG7suG7gcOz4bugxq/hu6jhu4Xhu4M+4buUxq8vLz574bqzUTzhu7ThurVmOeG7tOG6szk54bq14bu0UW7hurMve1vhu4Xhuq9m4bq14buBL+G6s1tv4buFL+G7rOG7rOG7rlYv4bus4buqV3vhu6zhu7DDneG7qlfhu7BWZlfhu7BYWFbhurHhu6pRxIPhu4E44bui4buD4buU4buyVuG7rMav4buo4bu04bqxZuG7lMav4bqu4buP4buobuG6p+G6szjhu6hu4bu44bq14buo4bqzOW3hurM44buo4bqzOeG7uOG7qOG6t+G7tsOy4buoPjky4buoPGEy4bqz4buo4bqz4bqr4bqzOOG7qOG7hSPhurPGr+G7qG9he2Y54buUxq/DnVnhu6rGr+G7qDlbYTg5ZuG7lMavV+G7suG7ssav4buoL8OaVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6XhurV7w7LGr8Oa4bqyOeG7uOG7qOG6t+G7tsOy4buofWHhu6hu4bu44bq14buoOeG6tUBm4buofWThurM44buofT3hu6hu4bu44buofeG7tOG6szjhu6jhurfhu7ThurM44buo4bqxQGHhu6jhuq/hu4/hu6hu4bqn4bqzOOG7qG4z4buobmE0PuG7qOG7gTnhu7Zm4buoZuG7g2E14bqz4buobmnhurM44buo4bqzOGfDsjHhurPhu6jhurFhNGfhu6hm4buDY+G6szjhu6g+O8Oy4buoOOG7tGHhu6jDs+G7tOG6sznhu6hu4bq5YeG7qD45MuG7qDxhMuG6s1Dhu6jhurM5LGbhu6jhurHhu7jhu6h9YmHhu6hu4bq5YeG7qD7hu7Y+4buoOWfDsjThurPhu6jhurdhM+G6s+G7qOG6s2hhUVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmlVh4bq3OOG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr2Hhu6db4bqzZlvhu4PGr+G7qOG7hWbDsuG6sVvhu5TGr29he2Y54bue4buow51Z4buq4buBw7Phu6Dhu6g5W2E4OWbhu57hu6hXw53hu6rhu4HDs+G7oMav4buo4buF4buDPuG7lMavLy8+e+G6s1E84bu04bq1Zjnhu7ThurM5OeG6teG7tFFu4bqzL3tb4buF4bqvZuG6teG7gS/hurNbb+G7hS/hu6zhu6zhu65WL+G7sFfDnXvhu6zhu7BYV8Od4buwV2bhu7Lhu7BW4buqVuG6seG7qlHEg+G7gTjhu6Lhu4Phu5RZVuG7rMav4buo4bu04bqxZuG7lMav4bqu4buP4buobuG6p+G6szjhu6hu4bu44bq14buo4bqzOW3hurM44buo4bqzOeG7uOG7qOG6t+G7tsOy4buoPjky4buoPGEy4bqz4buo4bqz4bqr4bqzOOG7qOG7hSPhurPGr+G7qG9he2Y54buUxq/DnVnhu6rGr+G7qDlbYTg5ZuG7lMavV8Od4buqxq/hu6gvw5pVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5rhu6dp4bqzOOG7qG7hurlh4buoPuG7tj7hu6jhurM54bu44buo4bq34bu2w7Lhu6jigJxm4buDIOKAnVDhu6jhurM5beG6szjhu6jhurM54bu44buo4bq34bu2w7Lhu6g+OTLhu6g8YTLhurPhu6jhurPhuqvhurM44buo4buFI+G6s+G7qD7DouG7qGY5O+G6t+G7qOG6s2Ex4bqz4buo4bqzOeG7ieG7qD7hu7Y+4buo4bqzOeG7uOG7qOG6t+G7tsOy4buoPjky4buoPGEy4bqz4buo4bq3w6Hhu7Thu6h94buJ4bq74bqzOFDhu6jhurM54bu44buo4bq34bu2w7Lhu6g+OTLhu6g8YTLhurPhu6hmYeG6sznhu6g8ZGbhu6jhu4Ul4bqz4buoPuG7i+G6szjhu6h94bu04bqzOOG7qOG6s2Xhu6jhurFrPuG7qH0ow7Lhu6jhurdA4bqzOeG7qOG7hSPhurPhu6jDs2csZlDhu6jhuq9h4bqzOeG7qHvhurXhu7ThurM5UOG7qOG7gTnhu7Zm4buoZuG7g2E14bqz4buobmnhurM44buo4bqzOGfDsjHhurPhu6jhurFhNGdRVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6XhurV7w7LGr8OaVWHhurc44buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMavYeG7p1vhurNmW+G7g8av4buo4buFZsOy4bqxW+G7lMavb2F7Zjnhu57hu6jDnVnhu6rhu4HDs+G7oOG7qDlbYTg5ZuG7nuG7qFhX4buu4buBw7Phu6DGr+G7qOG7heG7gz7hu5TGry8vPnvhurNRPOG7tOG6tWY54bu04bqzOTnhurXhu7RRbuG6sy97W+G7heG6r2bhurXhu4Ev4bqzW2/hu4Uv4bus4bus4buuVi/hu7BXw5174bus4buwWFfDnVdXZljhu7JYWOG7suG6seG7qlHEg+G7gTjhu6Lhu4Phu5Thu7JZ4buwxq/hu6jhu7ThurFm4buUxq/huq7hu4/hu6hu4bqn4bqzOOG7qG7hu7jhurXhu6jhurM5beG6szjhu6jhurM54bu44buo4bq34bu2w7Lhu6g+OTLhu6g8YTLhurPhu6jhurPhuqvhurM44buo4buFI+G6s8av4buob2F7Zjnhu5TGr8OdWeG7qsav4buoOVthODlm4buUxq9YV+G7rsav4buoL8OaVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6XhurV7w7LGr8Oa4bqyOeG7uOG7qOG6t+G7tsOy4buoPjky4buoPGEy4bqz4buoZmHhurM54buoPGRm4buo4buFJeG6s+G7qOG7gDloPuG7qEY54bqh4bqzOeG7qFPhurI44bqnPuG7qOG6sCY+VOG7qOG6t2Vh4buo4bqzJOG6t+G7qOG7gTks4bqz4buofSxn4buoPjky4buoPGEy4bqz4buo4bqvOeG6tSPhurM44buo4busV1Hhu6rhu6rhu6rhu6hmLOG6s+G7qGZh4bqzOeG7qDxkZuG7qOG7hSXhurNR4buoRjlb4bq14buofcOiUOG7qOG7hSPhurPhu6jhurHhu4nhur3hurM44buoZjln4buo4bq3Z+G7tOG7qOG6szhnw7Ix4bqz4buo4bqxYTRn4buo4buBOcOtPuG7qG7DreG7qD45MuG7qDxhMuG6s+G7qOG6t2Vh4buo4bqzJOG6t+G7qH1AZuG7qGbhurlh4buo4buw4buq4buqUeG7quG7quG7quG7qGYs4bqz4buoPsOs4buo4buFJeG6s1FVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5pVYeG6tzjhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq9h4bunW+G6s2Zb4buDxq/hu6jhu4Vmw7LhurFb4buUxq9vYXtmOeG7nuG7qMOdWeG7quG7gcOz4bug4buoOVthODlm4bue4buoV+G7suG7quG7gcOz4bugxq/hu6jhu4Xhu4M+4buUxq8vLz574bqzUTzhu7ThurVmOeG7tOG6szk54bq14bu0UW7hurMve1vhu4Xhuq9m4bq14buBL+G6s1tv4buFL+G7rOG7rOG7rlYv4buwV8Ode+G7rOG7sFhX4buy4buqWGbDneG7rsOd4buyw53hurHhu6pRxIPhu4E44bui4buD4buUV1fhu7DGr+G7qOG7tOG6sWbhu5TGr+G6ruG7j+G7qG7huqfhurM44buobuG7uOG6teG7qOG6szlt4bqzOOG7qOG6sznhu7jhu6jhurfhu7bDsuG7qD45MuG7qDxhMuG6s+G7qOG6s+G6q+G6szjhu6jhu4Uj4bqzxq/hu6hvYXtmOeG7lMavw51Z4buqxq/hu6g5W2E4OWbhu5TGr1fhu7Lhu6rGr+G7qC/DmlUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmuG7pTHhurPhu6g+QOG6sznhu6jhurM5beG6szjhu6jhurM54bu44buo4bq34bu2w7Lhu6jigJxmLuG6t+G7qD7hur/igJ3hu6huM+G7qD45MuG7qDxhMuG6s+G7qOG6sWjhu7RQ4buoOEDhurVQ4buo4bqzOGfDsjHhurPhu6jhurFhNGdQ4buoZuG7gzHhurPhu6h94bqh4bu04buoPOG7uOG6s+G7qGbhuqPhurM54buoPuG6peG6s+G7qD7DouG7qOG7sFnhu6jhurM54bu44buo4bq34bu2w7Lhu6g+OTLhu6g8YTLhurPhu6jhu4Phu7RnUOG7qOG7h2cjUOG7qG7hurlh4buoZsSR4bqzOOG7qD7huqvhurM44buo4buFZyxm4buoOC7hurPhu6jhu7Dhu7Dhu6pR4buq4buq4buq4buoZizhurMv4bqzJOG6t1Dhu6g+OWEy4bq34buo4bqvOeG6tSPhurM44buo4buww53GoOG7qOG7hSPhurPhu6jhurHhu4nhur3hurM44buo4buD4bu0Z1Dhu6jhu4dnI+G7qDnhu7jhurM44buo4bqzJOG6t+G7qD7DrOG7tOG7qGbhuqPhurM54bug4buoPsOi4buo4bus4buuV+G7qHvhurXhu7ThurM54buo4bqzODlhNOG7gVDhu6jhu7lGw5Phu6g+OTLhu6g8YTLhurNQ4buo4bqvYeG6sznhu6h74bq14bu04bqzOeG7qDhl4buobuG7uOG7qOG6sTvhurfhu6jhu4Uj4bqz4bug4buow53hu6rhu6h74bq14bu04bqzOeG7qOG6szg5YTThu4Hhu6g+OTLhu6g8YTLhurPhu6hmOcOsw7JQ4buoOSNh4buo4buFI+G6s1FRUVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmuG6sjlt4bqzOOG7qHvhurXhu7ThurM54buo4bqzODlhNOG7gVDhu6jhurM54bu44buo4bq34bu2w7Lhu6g+OTLhu6g8YTLhurPhu6hm4buDMeG6s+G7qOG6seG7uOG7qGZhM+G6s+G7qH0z4buofTXhu6jhurI44bu44bqzOeG7qOG6suG6q+G6szjhu6jhurM4OWE04buB4buoZuG6o+G6sznhu6hGOeG7tOG6sznhu6jhu7nhurXhu7bhu6jhurM74bqzOOG7qGYu4bq34buoOGHhu7bhu6hm4buD4bqh4buo4bqz4bqr4bqzOOG7qOG7hSPhurPhu6hmOVvhurXhu6h94bqh4bqzOeG7qDnhu4nhurnhurM44buo4buBOeG7tmbhu6hm4buDYTXhurNRVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu5NnZjnhurXhu4PGr8Oa4bu54buJw6nhurM44buoRjnDqeG6t1Uv4buBw5o=

Hương Thơm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]