(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 11-5, theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Thanh Hóa, trong 6 giờ qua, khu vực tỉnh Thanh Hóa đã có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to.
4bq54bupZuG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqoXeG7q0TDveG7oeG7h+G6u+G6uUNEQuG7t+G7tcaw4bq74bu0xrDEkEnhu4Phu53hurLhu4NIbknhu4NCauG7g8O94bq84buD4bqqxJBwRGPhu4NDbUThu4PDveG6pmPhu4ND4bq4ROG7g8O9ReG7teG7g+G7n+G7k0Thu4NEbeG7q+G7g+G7nWvhu53hu4Phu6nEkEnDueG7teG7g+G7s+G7q8O64bu14buD4bu1ReG7q+G6uS9DRELhu7fhu7XGsOG6u+G6uS/hu6lm4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu6jhu6Fq4buj4buH4bq7W2vhu7XGsOG7g2ZmLcOtY+G7g0Thu6nhu6Hhu7fhu4NE4bup4bqi4bu1xrDhu4NE4bur4bu14buDROG7gOG7g+G7nmzhu6vhu4NZ4bup4bux4buDRMOK4bqk4bu1xrDhu4Nd4bup4bq6SeG7g0bDs+G7teG7g13hu6lq4bu14bup4buD4buo4bu5amPhu4NEQuG7t+G7tcaw4buDw6zhu4PGsOG7q8OC4buD4bqqxJBqY+G7g3nhu6nEkOG7g0bhu4bhu53hu4NEduG7teG7qeG7g13hu6lq4bu14bup4buD4buo4bu5auG7g+G7n2/hu4Phu53hu7nhu4Phu7PDimpj4buD4bud4bu54buD4bu14bqy4bur4buD4buzw4pq4buDRuG7gGrhu4Phu5914bu14buD4buzw4pq4buDROG7t2Thurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq74bq54bur4buzxrDhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G7q+G7nOG7oeG7tUThu6FC4buH4buDQ0RJw73hu6HhurXhu4dH4bur4bujROG7qeG6q+G7g+G7ieG7heG7heG6qEhi4buD4bup4buh4burxrDhu6lE4bqr4buDacOt4buF4bqoSGLhu4fhu4NDQuG7neG6teG7hy8v4bud4buj4bu1ZOG7m2rhu7dE4bupauG7teG7qeG7qeG7t2pkRuG7tS/hu6Phu6FDeUThu7fhuqgv4bu14buhR0MvZ2hmxKkvZsOt4buL4bujaeG7heG7iWZnZuG7i0RoxKnhu4nDrMO9aC1mw6zhu4nhu6NmZsOtw63hu4lnxKlEw63hu4nhu4Xhu4tow73hu4VkeOG6qMaw4buH4buDasO9ROG6teG7h+G7tMawxJBJ4buD4bud4bqy4buDSG5J4buDQmrhu4PDveG6vOG7g+G6qsSQcERj4buDQ21E4buDw73huqZj4buDQ+G6uEThu4PDvUXhu7Xhu4Phu5/hu5NE4buDRG3hu6vhu4Phu51r4bud4buD4bupxJBJw7nhu7Xhu4Phu7Phu6vDuuG7teG7g+G7tUXhu6vhu4fhu4NH4bur4bujROG7qeG6teG7h+G7ieG7heG7heG7h+G7g+G7qeG7oeG7q8aw4bupROG6teG7h2nDreG7heG7h+G7gy/hurvhurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5xq4bqoROG7q+G7t+G7teG7h+G6u+G7tMaww4rDguG7q+G7g+G7o+G7keG7teG7g0Thu6nhuqLhu7Xhu4Phu7Lhu4pj4buDSG/hu4PhuqF04bu14buD4bu04bup4buR4bu14buDZV3hu6nDisOC4bu1xrDhu4PDoMSQ4buR4bu1w6nhu4N54bupw7Lhu53hu4Phuqjhu6nhurjhu53hu4Phu6nhu5VJ4buD4bqqxJBu4buD4buj4bu34buDw73Dg+G7neG7g0jhu7drSeG7g8aw4buRSeG7g0Jq4buDRmzhu7fhu4Phu53hu6nhu6vDusSQ4buDZy1pLWfhu4VnaGThurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq7w53DiuG6pOG7tcaw4buD4buzw4pq4buD4buf4bu34buD4bufw4rhuqThu53hu4NEbeG7q+G7g+G7nWvhu53hu4Phu5/hu6vhu6Xhu7Phu4Phu5/hu7fhu4Phu7PDimrhu4NE4buG4buD4buf4bqu4bu1xrDhu4Phu7Xhu6nDiuG7g0NqxJDhuqvhu4PDoMSQ4buR4bu14buDw51x4buDZV3hu6nDisOC4bu1xrDhu4PDoMSQ4buR4bu1w6nhu4PEqcSpZOG7ieG7g+G7s+G7s2Lhu4NdQsSQ4bu1xrDhu4Phu6ht4buDZXvEkGrhu7Xhu4Nb4bqy4bu1w6nhu4PDrcSpZMOs4buD4buz4buzYuG7g11q4buz4buDYcOz4bu14buDZcOdauG7tcaw4buD4buc4bupa+G7teG7qcOp4buDw61nZGfhu4Phu7Phu7Ni4buDw53DiuG6suG7tcaw4buDW+G6suG7teG7g2Vd4bupw4rDguG7tcaw4buDw6DEkOG7keG7tcOp4buDw63hu4Vk4buJ4buD4buz4buzZGRkZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurtdQuG7t+G7tcaw4buDw6zhu4PGsOG7q8OC4buDROG6tOG7q2Phu4Phu7XGsMSQSeG7g+G7neG6suG7g0huSeG7g0Jq4buDw73hurzhu4PhuqrEkHBEY+G7g0NtROG7g8O94bqmY+G7g0PhurhE4buDw71F4bu14buD4buf4buTROG7g0Rt4bur4buD4buda+G7neG7g+G7qcSQScO54bu14buDXeG7qcOKw4Lhu7XGsOG7g8OgxJDhu5Hhu7Vj4buDw6DEkOG7keG7tWPhu4PDnWrhu7XGsOG7g+G7nOG7qWvhu7Xhu6lk4buD4bu0xrDhu7ds4bur4buDQmpj4buD4buda+G7neG7g+G7qcSQScO54bu14buD4buyw4rDguG7tcaw4buDw51rRGPhu4N7xJBq4bu14buDW+G6suG7tWPhu4Phu7Thu6nDiuG7g8OgxJDhu5Hhu7Xhu4Phu53hu5nhu7Xhu4Phu53hu6lF4buDw43hu4NE4bup4buh4bu34buD4buj4bqg4bur4buD4bu1xrDEkEnhu4Phu53hurLhu4NIbknhu4NCauG7g8O94bq84buD4bqqxJBwRGPhu4NDbUThu4PDveG6pmPhu4ND4bq4ROG7g8O9ReG7teG7g+G7n+G7k0Rk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u8Od4bq84buD4bqqxJBwROG7g+G7neG7ueG7g3nhu6lu4buD4bu1w7Phu7XGsOG7g8aw4buRSeG7g0NtROG7g8O94bqm4buD4buf4buTRGPhu4PDvWzhu7Phu4Phu6nDiuG7g+G7qW3hu6vhu4Phu51r4bud4buD4bud4bqi4bu1xrDhu4NEQuG7reG7teG7qeG7g8aw4burauG7t+G7g0Thu6nhuqLhu7XGsGPhu4Phu6Phu5Hhu7Xhu4Phu6Phurjhu7XGsGPhu4NE4bup4burw7lE4buD4bupbeG7q+G7g+G7teG6ouG7tcaw4buDw73hu5Hhu7Phu4Phu7XGsOG7qeG7q8O54bqoY+G7g8aw4buRSeG7g0Thu6nhu6vDuUThu4Phu6lt4bur4buDRsO64buD4bu1xrDDisOC4bur4buDRmzhu4NEbOG7q+G7g0Nu4bu1ZOG7g2Hhu63hu4NG4buVSWPhu4Phu7XGsMOKw4Lhu6vhu4Phu6Phu5Hhu7Xhu4Phu53hu5nhu7Xhu4PDvcOKxJDhu4PDjeG7g+G7m27hu7fhu4NGw7nhu4NEbOG7q+G7g0Nu4bu14buDRmzhu4NE4but4buz4buD4bu14bqy4bur4buDREJF4buD4buX4bu14buDauG7teG7g0Thu7ds4bu1ZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurvhu5xu4bu14bup4buD4buba+G7t+G7g+G7neG7k+G6qOG7g+G7n+G6ruG7g0Lhurrhu6vhu4NC4bu34buDROG7qeG7q3Thu7Xhu4NEauG7q+G7g+G7o+G7t+G7g8O94bq84buD4bqqxJBwRGPhu4NDbUThu4PDveG6puG7g+G7n+G7k0Rj4buDQ+G6uEThu4PDvUXhu7Xhu4Phu5/hu5NE4buD4buj4bu34buD4buzw4pq4buDw73hurzhu4Phu6nhu7fhu4/hu53hu4Phu6NB4bu1xrDhu4Phu53hu6luSeG7g8O9bOG7g+G7neG7k+G6qOG7g+G7qmThurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqhKxJBE4bup4bu3QuG7h+G6u+G7qG7hu6vhu4Phu57Ds+G7tcaw4buDZUThurDhu7XGsOG7g+G7qeG6pOG6qMOp4bq5L+G6qOG6uw==

Hải Đăng (tổng hợp)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]