(vhds.baothanhhoa.vn) - Liên hoan Sân khấu cải lương toàn quốc diễn ra từ ngày 5 đến 20-11 tại tỉnh Long An, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa đã xuất sắc giành Huy chương Vàng cho vở diễn "Điều còn lại".
M27DoGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4busb+G7reG7k2Y5NOG7lG7huqVhbsOi4butYeG7lG1uxKlh4butbuG7r+G6veG7rWHhu63hu6vhu6/Dg+G7ieG7lWHhu61ucOG7lW1h4busbuG6teG7lW5hTsah4bq1YW1v4bql4buVbmFO4buvw4Nh4buHbuG7s3Xhu5VtYT3huqXhu5VtYeG7reG6p29h4buSb8Os4buVYW7hu5fhurXhu5Vh4buww6nhu5Vh4buRbuG6ueG7r2Hhu4fhuq1vYeG7k+G7s3Xhu5VtYeG7reG7l+G6peG7lWHhu6nhu69w4buHMy9uw6A0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrBOZuG6teG7gzk0M+G7seG7reG7q+G7l+G7lW004buSb8Os4buVYW7hu5fhurXhu5Vh4buww6nhu5Vh4buRbuG6ueG7r2Hhu4fhuq1vYeG7k+G7s3Xhu5VtYeG7reG7l+G6peG7lWHhu6nhu69w4buHYeG7g29r4buVYeG7q+G6tWHhu63hu7dh4buVbeG6pcODYcSDYeG7heG7i+G7lWHhuqHDoS3DoMOgYeG7reG6p29h4but4buP4buVbmHhu5Lhu5fhu5VtYeG6tOG7lSJh4buUbuG6pWFuw6Lhu61h4buUbW7EqWHhu61u4buv4bq94butYeG7reG7q+G7r8OD4buJ4buVYeG7rW5w4buVbWHhu6xu4bq14buVbmFOxqHhurVh4buF4bqpYeG6ouG7r+G6ueG7rWHhu7Fi4buHYW1v4bql4buVbmFO4buvw4Nh4buHbuG7s3Xhu5VtYT3huqXhu5VtYeG7h27hu5dhw4Dhu6dh4buDb2vhu5VhOeG7hG/hu4nhu69h4buH4bub4buVYeG7k+G6p285IGEzL+G7seG7reG7q+G7l+G7lW00My/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTThu5RtbsSpYeG7seG6smHhu5Ruw6nhu5Vh4buDw6nhu5VhMeG7lOG7sOG7lOG7gjJhTuG6peG7lWFO4bqtbyJhTW/DouG7mWHhu4Vw4buHYeG7lG7huqVhbsOi4butYeG7lG1uxKlh4butbuG7r+G6veG7rWHhu63hu6vhu6/Dg+G7ieG7lWHhu61ucOG7lW1h4busbuG6teG7lW5hTsah4bq1YeG7h27hu5dh4buBb+G7i+G7rVthPeG7p2Hhu4fhuq1vYeG7k+G7s3Xhu5VtYeKAnOG7hG/hu4nhu69h4buH4bub4buVYeG7k+G6p2/igJ1h4buHeeG6tWHhu63DouG7h2Ftb+G6rWHhu5Rt4buvw4Nr4buVYeG7hOG6q+G7lW1h4buGbuG7s3Xhu5VtYeG7heG7s+G7peG7h2Hhu5Thu7Dhu5Thu4Jh4bus4burb8Sp4buvYeG7rOG7q+G7r+G7lW1h4buQb8Os4buVYeG7heG6p+G7l2Hhu4Nva+G7lSJh4buD4buXYeG7reG6vcawYeG7rW5qYeG7g29r4buVYcOAb8Os4buVYeG7lW7huqVhbsOi4butYeG7gW9q4buvYeG7g29r4buVImHhu4Xhuqlh4bqi4buv4bq54butYeG7sWLhu4dhbW/huqXhu5VuYU7hu6/Dg2Hhu4du4buzdeG7lW1hPeG6peG7lW1h4but4bqnb2Fucm9h4buDb2vhu5UgMy/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTQzb+G7mW1h4buH4buT4bq14bux4buxKDlv4buGZuG7leG7rWbhu6s5YeG7seG7rcOD4buTZig54bqgb+G7g+G7rW5bYeG6s8Ohw6HGsOG6ol1hbmZvbW7hu61bYcOj4bqj4bq3xrDhuqJdOWHhu7Hhu6vhu4coOS8v4buH4buD4buVIOG7geG6teG7l+G7rW7hurXhu5VubuG7l+G6tSDDgOG7lS/hu4Nm4bux4buR4but4buXxrAv4buVZuG6oOG7sS/huqHhuqHDo+G6sS/huqHDoMOj4buDw6DDoOG6seG6o+G6r8Ojw6Phu63Do8SD4bqh4bqjxIPhu5PDoSDDtMawbX3hu6so4bqvw6HhurE5YeG6teG7k+G7rSg54buUbuG6pWFuw6Lhu61h4buUbW7EqWHhu61u4buv4bq94butYeG7reG7q+G7r8OD4buJ4buVYeG7rW5w4buVbWHhu6xu4bq14buVbmFOxqHhurVhbW/huqXhu5VuYU7hu6/Dg2Hhu4du4buzdeG7lW1hPeG6peG7lW1h4but4bqnb2Hhu5Jvw6zhu5VhbuG7l+G6teG7lWHhu7DDqeG7lWHhu5Fu4bq54buvYeG7h+G6rW9h4buT4buzdeG7lW1h4but4buX4bql4buVYeG7qeG7r3Dhu4c5YeG6oG/hu4Phu61uKDnhurPDocOhOWFuZm9tbuG7rSg5w6PhuqPhurc5YS80My/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7huG6tcaw4butb+G7l+G7lTk0TW/hurnDg2Hhu4du4bu14buVbWHhu5Vu4bq94buVYcOA4bunYeG7g29r4buVYeKAnOG7hG/hu4nhu69h4buH4bub4buVYeG7k+G6p2/igJ1h4buF4buX4bqn4butYU7hu6/Dg2Hhu4du4buzdeG7lW1hPeG6peG7lW0gMy/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTQ94bunYeG7g29r4buVYeG7heG7iWHhu4fhur3GsGHhu63Dum9h4buF4buJYeG7reG6pW9hbuG6veG7r2Hhu4dub+G7i+G7lWHhu63hu6vhurXhu5VuIGHhu4bDqeG7r2Hhu4du4buvw4PEqeG7lWHhu6vhurnhu61hbW/huq3hu5Vh4buD4buNYcOA4buJYeG7lW3hu7PDuW9h4buTw7Phu5VuYeG7reG7t2Hhu4FvxKnhu61h4buZaGFtb+G6pSJhw4Dhu6Vh4but4buraWHDgOG6pWHhu6nhu6/DrGFu4buzdeG7lW1h4bur4bq1YeG7mWThu61h4but4bur4bq94buVYeG7h25v4buL4buVYeG7heG6ueG7ryBh4bumYeG7k+G6p29hbuG6veG7r2HGsG7hu7N14buVbSJh4buVbeG7s8O5b2HDgOG7pWHhu63hu6tpYcOA4bqlYeG7mWhhbW/huqVh4buHd+G7lW1h4buDw6nhu5Vh4buT4bql4buVbWHhu5Vt4bqlw4Nh4buFw6zhu5lh4buHbnDhu5VtYeG7h27hu51vYcOAw7pvYeG7heG6p+G7lWHhu4Hhu5fhu5kiYeG6osOpw4Nh4buD4bu54buVbWFu4bq94buvYcawbuG7s3Xhu5VtYcOAw4Hhu5VtYeG7h25i4buHIGEl4bq1YeG7h25x4buVbWHhu5PDqeG7r2Hhu5Vt4bqlw4MiYeG7lW3hu7PDuW9hw4Dhu6Vh4but4buraWHhu4Xhuqlh4buVbeG7l+G6p29h4butw7Lhu5VuYcOAw7pvYeG7mXLhu61h4bq14buVbmHhu4FyYeG7hXJvYeG7hcah4buVbWHhu6nhu6/DqeG7lWHhu6dh4but4bur4buX4buVbWHhu5PhuqXhu5VtYcOA4bqlYeG7sW/hu5VuYeG7heG7s+G7peG7h2Hhu5ly4butYeG7gWdh4but4bur4bq1byBh4buUbeG7s8O5b2Hhu5loYeG7h25x4buVbWHhu61u4buzdeG7lW1h4buH4buX4buVYeG7g8Op4buvImHhu7Fl4buVYeG7k+G7m+G7lW1h4butbuG6tWHhu61u4bu1YeG7h27hu5dh4butcm9h4buTdG9h4buHeeG6tWHhu4fhu6EgYeG7kG5vYeG7h25v4buL4buVYeG7reG7q+G6teG7lW5h4buR4buL4butYeG7rW524buHImHhu5Vt4buzw7lvYeG7h25x4buVbWHhu4Hhu41h4buVbm9r4buZYeG7h27hurnhu61h4buFcuG7h2Hhu4PhurVh4buH4bq14buZYeG7reG7q+G7p2HDgOG7iSJh4buBb+G7i+G7rWHhu4du4buvw4PEqeG7lWHDgOG7pWHhu5Vt4buX4bqnb2Hhu63DsuG7lW4iYeG7lW7hu7Phu5VtYcOAw7pvYeG7reG6ueG7mWHhu5Phu5vhu5VtYeG7geG6teG7l2Hhu4Phu6/hu5VtImHhu4VyYeG7k+G7s+G7peG7lW0iYeG7lW3hu7PDuW9h4buHbnHhu5VtYeG7heG6qWHhu61u4bq1YeG7rW7hu7Vh4buHbuG7l2HDgOG7pSBh4buC4buXYeG6reG7lW5hbuG7s+G7p+G7lW1h4buHbuG6ueG7rWHhu4Vy4buHYeG7g+G6tWHhu4fhurXhu5kiYcOA4buJYeG7qeG7r8OsYeG7mXLhu61h4butbsO5b2Ftb+G6teG7lSJh4buVbeG7s8O5b2Hhu4duceG7lW1h4bup4buv4bq1YeG7hcO5byBh4bus4bur4buzw7rhu4dh4buRbm9h4buZ4bq54butImHhu5Vt4buzw7lvYeG7h25x4buVbWHhu4Xhuqlh4butw6Lhu4dhbuG7pcawYeG7h27hu5dh4buVbeG7s8O5b2HDgOG7pWHDgMO6b2HhurXhu5VuYeG7gXJh4buFcm9hMeG7h27hurVh4buHeeG6tWHhu4Xhu7XhurVh4but4buraTJh4butbuG6peG7lW5h4buF4buhb2Hhu4VqYeG7lW3hu7PDuW9hw4Dhu6Vh4buHxqFh4buHbnHhu5VtImHhu4Xhu7XhurVh4but4buraWHhu4fGoWHhu4du4bq1IDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk0M2/hu5ltYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5b+G7hmbhu5Xhu61m4burYeG7g+G7rW7hu6/hu5nhu4E5YeG7seG7rcOD4buTZig54bqgb+G7g+G7rW5bYeG6s8Ohw6HGsOG6ol1hbmZvbW7hu61bYcOj4bqx4bqjxrDhuqJdOWHhu7Hhu6vhu4coOS8v4buH4buD4buVIOG7geG6teG7l+G7rW7hurXhu5VubuG7l+G6tSDDgOG7lS/hu4Nm4bux4buR4but4buXxrAv4buVZuG6oOG7sS/huqHhuqHDo+G6sS/huqHDoMOj4buDw6DDoOG6seG6o+G6t8SD4bqj4but4bqx4bqv4bqh4bq3xIPhu5PDoSDDtMawbX3hu6soxIPDocOhOWHhurXhu5Phu60oOeG7lG7huqVhbsOi4butYeG7lG1uxKlh4butbuG7r+G6veG7rWHhu63hu6vhu6/Dg+G7ieG7lWHhu61ucOG7lW1h4busbuG6teG7lW5hTsah4bq1YW1v4bql4buVbmFO4buvw4Nh4buHbuG7s3Xhu5VtYT3huqXhu5VtYeG7reG6p29h4buSb8Os4buVYW7hu5fhurXhu5Vh4buww6nhu5Vh4buRbuG6ueG7r2Hhu4fhuq1vYeG7k+G7s3Xhu5VtYeG7reG7l+G6peG7lWHhu6nhu69w4buHOWHhuqBv4buD4butbig54bqzw6HDoTlhbmZvbW7hu60oOcOj4bqx4bqjOWEvNDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4bhurXGsOG7rW/hu5fhu5U5NOG7lG1uxKlh4bux4bqyYeG7suG7r2Hhu612YT3hu7N14buVbWFO4bqtb2Ex4buBw6zhu5VhxrBu4bqtbzJh4buF4bqnb2Hhu4NvxKnhu5Vh4buUbuG6pWFuw6Lhu61h4buUbW7EqWHhu61u4buv4bq94butYeG7reG7q+G7r8OD4buJ4buVYeG7rW5w4buVbWHhu6xu4bq14buVbmFOxqHhurUiYeG7lW7hur3hu5Vh4buHbuG7teG7lW1h4buVbuG6veG7lWFO4buvw4Nh4buHbuG7s3Xhu5VtYT3huqXhu5VtYeG7h27hu5dhw4Dhu6dh4buDb2vhu5UgMy/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTThu6xu4buh4buVbWHhu4VvxKnGsGHhu4XhurvDg2HEgmHhu5VtbsO14bq1YeG7meG6pWHDgOG7p2Hhu4fhuq1vYeG7k+G7s3Xhu5VtYeKAnOG7hG/hu4nhu69h4buH4bub4buVYeG7k+G6p2/igJ1h4buZ4buvcOG7lWFtQW9hbWLhu5lhw4DhuqXhu5dh4buFxqFh4buT4bqlYeG7lW7DgeG7lW1h4oCcw4Dhu4vhu61h4butbuG7s3Xhu5Vt4oCdYeG7scOtYeG7kW7hu6Hhu5VtYeG7geG6teG7l2Ftb8O5YeG7k+G6peG7lW5h4buV4buL4buvYeG7rW5v4buL4buvYeG7hW9h4bux4bu5YeG7h+G6reG7mWHhu61u4buh4buVbSJh4buHbm/hurVh4buxaSJh4butw7Lhu5VuYcODw6zhu69h4butbuG7s3Xhu5VtIGHhu4Bj4buVbWHhu63huqVvYeG7leG6q+G7lW0iYeG7rcOp4buZYW7hu6/Dg+G7i+G7rWHDgOG6pWHhu7Hhu7lhbsah4bq1YeG7rW7DqeG7lWHDgOG6peG7l2Hhu5Vuw6nhu5Vhw4Dhur3hu60iYeG7h8Oi4buHYeG7lW1uxKlh4bux4bqyYT3hu7N14buVbWFO4bqtbyJh4busbuG6teG7lW5h4buUbeG6tSJh4busb+G7i+G7lWHhu5Lhu7nhu4dhw4DhuqVh4but4bq9xrBh4butbmph4buDb2vhu5Vhw4Bvw6zhu5Vh4buUbuG6pWFuw6Lhu61h4buUbW7EqWHhu61u4buv4bq94butYeG7reG7q+G7r8OD4buJ4buVYeG7rW5w4buVbWHhu6xu4bq14buVbmFOxqHhurVh4buRbm/hu4vhu5Vhw4Dhu6dh4buDb2vhu5Vh4buT4bq5w4Nh4buF4buz4bul4buHYeG7lW5v4buJ4buvYeG7rW/hu4vhu5VtYeG7kW7GoeG7h2Hhu4d54bq1YeG7kW7DouG7lWFtb+G6rSAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NOG7kOG7i+G7rWHhu61uduG7h2Fucm9h4buDb2vhu5UiYU5yb2Hhu4Vx4buVbWHhu5VtbsSpYeG7rW7hu6/hur3hu61h4buF4bqpYeG7reG7q+G6teG7l2FO4buvw4Nh4buHbuG7s3Xhu5VtYT3huqXhu5VtYeG7h27hu5dhw4Dhu6dh4buDb2vhu5Vh4oCc4buEb+G7ieG7r2Hhu4fhu5vhu5Vh4buT4bqnb+KAnWHhu4d54bq1YeG7lG7huqVhbsOi4butYeG7lG1uxKlh4butbuG7r+G6veG7rWHhu63hu6vhu6/Dg+G7ieG7lWHhu61ucOG7lW1h4busbuG6teG7lW5hTsah4bq1IDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk04buUbeG7l+G6pW9h4bur4bq1ImHhu5Ru4bqlYW7DouG7rWHhu5RtbsSpYeG7rW7hu6/hur3hu61h4but4bur4buvw4Phu4nhu5Vh4butbnDhu5VtYeG7rG7hurXhu5VuYU7GoeG6tWHhu4fDveG7lW1h4buHxqFh4bqjYeG7lW1uxKlh4bux4bqyYeG7heG7l+G6p+G7rWFO4buvw4Nh4buHbuG7s3Xhu5VtYT3huqXhu5VtImHhuqFh4buVbW7EqWHhu7HhurJh4buF4buX4bqn4butYU7hu6/Dg2Hhu4du4buzdeG7lW1h4buA4bqn4buHYcOA4bqlYcOgYeG7lW1uxKlh4bux4bqyYeG7heG7l+G6p+G7rWFO4buvw4Nh4buHbuG7s3Xhu5VtYeG7hHHhu5VtIDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhurThu6/hu61u4buX4burOTQl4buvw6nhu5Vh4bq04buVbjMvxrA0

Xuân Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]