(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày này, Nhà máy chế biến tinh bột sắn Phúc Thịnh (Ngọc Lặc) đang tập trung cao độ cho hoạt động sản xuất tinh bột sắn.
4buR4bqo4buf4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG6q+G6quG7jOG6uuG6oOG7m+G7k+G7kcOS4buMw5Phur7DiuG6rOG7kzThuqjhu6fhu53hurzhu6VR4budQeG6qOG6tuG7neG7ueG6quG6tsOK4bud4buM4bqqw4rhuqjhu53hu7nDjeG7jOG7ncOS4buxw4rhu53huqXhuqjDlUHhu53huqvhuqhEw4rhuqjhu53hu57hu6fhur7hu53hu57hu5Dhu53Dksaww4rhu51Q4buOeeG7jOG7kS/DkuG7jMOT4bq+w4rhuqzhu5Phu5Ev4bqo4buf4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m04+4bqgw7nDgeG7m+G7kzThuqjhu6LDiuG6rOG7ncOK4bqs4bunUeG7ncOK4bunUcOy4budNOG6qOG7p+G7neG6vOG7pVHhu51B4bqo4bq24bud4bu54bqq4bq2w4rhu53hu4zhuqrDiuG6qOG7neG7ucON4buM4budw5Lhu7HDiuG7neG6peG6qMOVQeG7neG6q+G6qETDiuG6qOG7ncO1NOG6rOG7gkHhu50y4buvQcO04budw4DDucOK4bqs4bud4buM4buzTuG7neG7jMOT4buOw4rhuqzhu51Bw7nhur7hu53DgMON4budQeG6qOG6vuG7neG6qOG6vsWp4buM4budw4DDjcOK4bqs4budw5LGsMOK4budUOG7jnnhu4zhu53hu4zhuqrDiuG6qOG7neG7ucON4buM4budw5Lhu7HDiuG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5Phu5Hhuqrhurzhuqzhu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5vhuqpA4bqgw4rhu4zhuqDDk+G7m+G7ncOS4buMUeG6uuG6oMSp4bub4bug4bqqw4Hhu4zhuqhv4buddeG7o+G7o05Qw7Phu53huqjhuqDhuqrhuqzhuqjhu4xv4budc+G7o+G7o05Qw7Phu5vhu53DksOTQcSp4bubLy/huqrhu57hu43hu7nDueG6vuG7jOG6qMO5w4rhuqjhuqjhur7DueG7jeG7nsOKL8OK4bqg4bugw5Iv4buhcHF1L+G7n3Rxw4Hhu5/hu59y4buhdXJy4buM4bufc+G7o3N04bq64buj4buNw4lO4bqsbsOTxKlw4buh4buf4bub4budw7nhurrhu4zEqeG7mzThuqjhu6fhu53hurzhu6VR4budQeG6qOG6tuG7neG7ueG6quG6tsOK4bud4buM4bqqw4rhuqjhu53hu7nDjeG7jOG7ncOS4buxw4rhu53huqXhuqjDlUHhu53huqvhuqhEw4rhuqjhu53hu57hu6fhur7hu53hu57hu5Dhu53Dksaww4rhu51Q4buOeeG7jOG7m+G7neG7oOG6qsOB4buM4bqoxKnhu5t14buj4buj4bub4bud4bqo4bqg4bqq4bqs4bqo4buMxKnhu5tz4buj4buj4bub4budL+G7k+G7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m05Aw7lO4buM4bqq4bq+w4rhu5vhu5NA4bulw4rhu53hu7nDjcOy4budQeG6qOG6quG6tsOK4budw5JF4budPUnDiuG7neG7ueG6quG6sMOK4budTuG6qOG7hsOK4bqs4bud4bqrw7nhurzhu51A4bqo4buOw4rhuqzhu53DtTPhu5RKw4rhuqzhu50y4bul4buMw7Thu53huqzhuqrDlU7hu53DiuG6rOG7lErhuqrhu53DgXjDiuG7neG7jOG6qOG7juG7neG6qOG6vsWpQeG6qOG7ncOS4buxw4rhu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buT4bqr4bqo4bqg4bq+4bud4bu54bul4bq+4budQeG7peG6vuG7nUHhu5LDueG7nTThuqjhu6fhu53hurzhu6VR4budQeG6qOG6tuG7neG7ueG6quG6tsOK4bud4buM4bqqw4rhuqjhu53hu7nDjeG7jOG7ncOS4buxw4rhu53huqXhuqjDlUHhu53huqvhuqhEw4rhuqjDsuG7ncOK4bqq4bqww4rhu53hu57hu5Dhu53DkuG7scOK4bud4buh4buj4buhcOG7nS3hu53hu6Hhu6Phu6Fxw7Lhu53hu57DlMOK4bqs4budw4rhuqzhu45R4bqww4rhu53hurrhuqrhurThu47hu53DkuG7scOK4budQeG7ksO54budw4rhuqjhu6fhu53hurzhu6VR4budQeG7gOG7nXThu43hu6Phu6Phu6Phu53huqjDucOy4bud4buM4buzTuG7neG7jMOT4buOw4rhuqzhu51M4budQeG7pUHhu53huqjhu45R4bq0w4rhu53huqvhuqjhu4Lhu53hu4Xhu454w4rDsuG7neG6q+G6qOG7lErDiuG6rOG7neG7heG7jnjDisOy4budNOG6qOG7lOG7neG6q+G6qMO5w4rhuqjDsuG7nTThuqzhu4JB4budMuG7r0HDsuG7nTPhu5RKw4rhuqzhu50y4bul4buM4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G7keG6quG6vOG6rOG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m+G6qkDhuqDDiuG7jOG6oMOT4bub4budw5Lhu4xR4bq64bqgxKnhu5vhu6DhuqrDgeG7jOG6qG/hu5114buj4bujTlDDs+G7neG6qOG6oOG6quG6rOG6qOG7jG/hu51ycXVOUMOz4bub4budw5LDk0HEqeG7my8v4bqq4bue4buN4bu5w7nhur7hu4zhuqjDucOK4bqo4bqo4bq+w7nhu43hu57Dii/DiuG6oOG7oMOSL+G7oXBxdS/hu590ccOB4buf4bufcnDhu6Phu6Hhu6Hhu4zhu59xc+G7o+G7oeG6uuG7o+G7jcOJTuG6rG7Dk8SpdOG7o3Thu5vhu53DueG6uuG7jMSp4bubNOG6qOG7p+G7neG6vOG7pVHhu51B4bqo4bq24bud4bu54bqq4bq2w4rhu53hu4zhuqrDiuG6qOG7neG7ucON4buM4budw5Lhu7HDiuG7neG6peG6qMOVQeG7neG6q+G6qETDiuG6qOG7neG7nuG7p+G6vuG7neG7nuG7kOG7ncOSxrDDiuG7nVDhu4554buM4bub4bud4bug4bqqw4Hhu4zhuqjEqeG7m3Xhu6Phu6Phu5vhu53huqjhuqDhuqrhuqzhuqjhu4zEqeG7m3JxdeG7m+G7nS/hu5Phu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tOQMO5TuG7jOG6quG6vsOK4bub4buT4bqp4buxw4rhu53DiuG6rOG7jlHhurDDiuG7neG6uuG6quG6tOG7juG7ncOA4buUS0Hhu53hu57hu7PDiuG7nUHhuqjhu45Rw4LDiuG7neG7nuG6suG7ncOK4bqo4bun4bud4bq84bulUeG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5M9w4Lhu53hu7nGsOG6vuG7ncOAxrDhurzhu53DiuG6rOG7jknDiuG7ncOK4bqs4buOUeG6sMOK4bud4bq64bqq4bq04buO4budTuG6qOG7kEHhu53hu57hu5Dhu51B4bqo4bq24bud4bu54bqq4bq2w4rDsuG7ncOK4bqo4bun4bud4bq84bulUeG7ncOA4bup4budw4DDveG7juG7neG7jOG7lOG7nUHhuqjhur7hu53DikfDiuG6rOG7ncOBeMOK4bud4buew5TDiuG6rOG7ncOK4bqs4buOUeG6sMOK4bud4bq64bqq4bq04buO4bud4bqs4bqqSMOK4bqsw7Lhu51O4bqoeMOK4bud4bu54buAw4rhu53hu57hu6fhu53hu4zhuqjhu45IQeG7neG7ucaw4bq+4bud4bue4bq04bud4buM4bqo4buaQeG7neG7nuG7s+G7jOG7neG6uOG6qOG7pcOK4bqs4bud4bu54bq0w4rhuqjhu53hurjhuqjGsOG6vOG7neG6uuG7peG7ncOS4buxw4rhu43hu509ScOK4bqs4bud4buM4bqoSuG6qsOy4budTuG6qEjhuqrhu53huqhLTuG7neG7nsSo4bqq4budQeG7iOG7nU/hu47DucOK4budQeG6qOG7jlHhurDDiuG7neG6vEfDiuG7nUHhuqjhu45Rw4LDiuG7neG6rOG6qsO54bq+4bud4bq44bqo4bq+w7nhu53huqjhu4JB4budLeG7neG6uMOa4bud4buM4bqo4buO4buz4buM4budQeG6qOG6vuG7ncOKR8OK4bqs4budw4F4w4rDsuG7neG6qOG7lMSow4rhuqzhu53DgeG7t8OK4budQeG7pUHhu53hu7nhuqrhurTDiuG7nU7huqjhu6VO4budTuG6qOG7hsOK4bqsw7Lhu53hu4zDk8ag4bud4bu54bq0w4rhuqjhu53huqjFqeG6quG7nUF4UeG7ncOS4buxw4rhu43hu53hu7jhurDDiuG7nUHFqcOK4bqo4budw4Dhu4DDsuG7nUHhuqjDleG7neG7jMOT4buCw4rhuqzhu53hu4zhuqjhu5pB4bud4bqo4bqq4bq0w4rhu53hu57huqrhurRB4bud4bq64bqq4bqww4rhu53hurjhurbhu4zhu53hu4zhuqjhu47hu53hurzhu47DucOy4budQeG7gOG7nUHhu4jhu51B4bqo4bq24bud4bqs4bqq4bul4bud4bu5xrDhur7hu53DgMaw4bq84bud4bq6S+G6quG7ncOK4bqo4buO4buzw4rhu51B4bqo4bq+4budw4rhuqzhu5RK4bqq4budw4F4w4rhu53hu4zDk0nDiuG6rOG7ncOS4buxw4rhu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buT4buR4bqq4bq84bqs4budQeG6usO5w5LDksSp4bub4bqqQOG6oMOK4buM4bqgw5Phu5vhu53DkuG7jFHhurrhuqDEqeG7m+G7oOG6qsOB4buM4bqob+G7nXXhu6Phu6NOUMOz4bud4bqo4bqg4bqq4bqs4bqo4buMb+G7nXJwcE5Qw7Phu5vhu53DksOTQcSp4bubLy/huqrhu57hu43hu7nDueG6vuG7jOG6qMO5w4rhuqjhuqjhur7DueG7jeG7nsOKL8OK4bqg4bugw5Iv4buhcHF1L+G7n3Rxw4Hhu5/hu59ycOG7n3Hhu6Hhu4xyw7px4buh4buj4bq64buj4buNw4lO4bqsbsOTxKl0deG7oeG7m+G7ncO54bq64buMxKnhu5s04bqo4bun4bud4bq84bulUeG7nUHhuqjhurbhu53hu7nhuqrhurbDiuG7neG7jOG6qsOK4bqo4bud4bu5w43hu4zhu53DkuG7scOK4bud4bql4bqow5VB4bud4bqr4bqoRMOK4bqo4bud4bue4bun4bq+4bud4bue4buQ4budw5LGsMOK4budUOG7jnnhu4zhu5vhu53hu6DhuqrDgeG7jOG6qMSp4bubdeG7o+G7o+G7m+G7neG6qOG6oOG6quG6rOG6qOG7jMSp4bubcnBw4bub4budL+G7k+G7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m05Aw7lO4buM4bqq4bq+w4rhu5vhu5Phuqnhu7HDiuG7ncOA4buUS0Hhu53DgOG7lMO54bud4bue4bun4bq+4budw4F4UeG7nUHhuqjhu45R4bqyw4rhu53DiuG6qOG7p+G7neG6vOG7pVHhu53DgMOC4budQeG6qOG6tuG7neG7ueG6quG6tsOK4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G6q+G7jlHhu53DiuG6qOG6quG6sMOKw7Lhu53huqjhuqrhurTDiuG7ncOKw7lR4bud4buew5TDiuG6rOG7ncOK4bqs4buOUeG6sMOK4bud4bq64bqq4bq04buO4budTOG7neG7jMSQw4rhuqjhu53huqvhuqjDucOK4bqo4budPuG7gMO54budw4rhu4jhuqrhu53DiuG6qOG7p+G7neG6vOG7pVHhu51B4bqo4bq24bud4bu54bqq4bq2w4rhu53DgOG7gMOK4bqs4budQeG6qHjDisOy4bud4bq8xKjhuqrhu53DgOG7pU7hu53hu5bDiuG6rOG7ncOA4buUS0Hhu5114buja+G7ncOSxrDDiuG7neG6uuG7lEvDiuG6rOG7ncOK4bqs4buOUeG6sMOK4bud4bq64bqq4bq04buOw7Lhu51B4buGw4rhu53hurrFqeG6quG7neG7oeG7o2vhu51O4bqoxrDhuqrhu53DiuG6qOG7s07hu53hu4zGoOG7nUHhu6VB4bud4buMxJDDiuG6qOG7ncOK4bqs4bq+4bun4bqq4buN4budPuG6quG6tMOK4budw4rDuVHDsuG7ncOK4bqs4buUSuG6quG7ncOBeMOK4bud4buew5TDiuG6rOG7ncOK4bqs4buOUeG6sMOK4bud4bq64bqq4bq04buO4budw4DDucOK4bqs4bud4buM4buzTuG7neG7jMOT4buOw4rhuqzhu53hu4zhuqjhu47hu53huqjhur7FqUHhuqjhu53DkuG7scOK4budw4DDguG7neG7ueG7pcOK4budQeG6qOG6vuG7nUFHw4rhuqzhu53hu4xR4buN4bud4bqr4bqo4bqg4bq+4budw4Dhu6XDiuG6qOG7neG6rOG6quG7pcOy4bud4buf4bud4bqow7nhu53DkuG7scOK4budQeG6qOG6vuG7ncOK4burw4rhuqzhu53DkuG7jnnhu4zhu53hu4zGoOG7neG7n3Xhu53hu4x5w4rhu53DgOG6tsOK4bud4buh4buj4bud4buMecOKL+G6qMO5w7Lhu53hu57EqOG6quG7neG6rOG6quG7peG7neG7ueG7pcOK4bud4buMxanhuqrhu53DiuG6qOG7p+G7neG6vOG7pVHhu53hu6Hhu41y4buj4buj4budw4BJw4rhuqwv4bq44bqs4buN4bud4bu44bux4buM4budw4DDveG7juG7nUHhuqjhurbhu53hu7nhuqrhurbDiuG7neG7jMag4bud4buMw5Phu47DiuG6rOG7neG7jOG7jsO9w4rhu53hu4zhuqjhu6XDiuG6rOG7neG7n+G7oy/hu6Hhu6Phu6Fw4budw4DhurbDiuG7ncOKw7lRw7Lhu5004bqo4bun4bud4bq84bulUeG7nUHhuqjhurbhu53hu7nhuqrhurbDiuG7neG7jOG6qsOK4bqo4bud4bu5w43hu4zhu53DkuG7scOK4bud4bql4bqow5VB4bud4bqr4bqoRMOK4bqo4budw4Dhu6nhu53hu4zhuqjhu47hu53hurzhu47DueG7ncOA4buUS0Hhu51wcuG7jeG7o+G7o+G7o+G7neG7jHnDiuG7ncOS4buxw4rhu53hu4zhu5Thu4jhuqrDsuG7nUHhuqjhurbhu53hu7nhuqrhurbDiuG7ncOA4buUS0Hhu53huqzDvcOK4bud4buf4buj4bud4buMecOK4bud4buM4bqqw4rhuqjhu53hu7nDjeG7jOG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5Phu5Hhuqrhurzhuqzhu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5vhuqpA4bqgw4rhu4zhuqDDk+G7m+G7ncOS4buMUeG6uuG6oMSp4bub4bug4bqqw4Hhu4zhuqhv4buddeG7o+G7o05Qw7Phu53huqjhuqDhuqrhuqzhuqjhu4xv4budc+G7o+G7o05Qw7Phu5vhu53DksOTQcSp4bubLy/huqrhu57hu43hu7nDueG6vuG7jOG6qMO5w4rhuqjhuqjhur7DueG7jeG7nsOKL8OK4bqg4bugw5Iv4buhcHF1L+G7n3Rxw4Hhu5/hu59ycOG7oXF14buMdXVz4buf4buj4bq64buj4buNw4lO4bqsbsOTxKlydXLhu5vhu53DueG6uuG7jMSp4bubNOG6qOG7p+G7neG6vOG7pVHhu51B4bqo4bq24bud4bu54bqq4bq2w4rhu53hu4zhuqrDiuG6qOG7neG7ucON4buM4budw5Lhu7HDiuG7neG6peG6qMOVQeG7neG6q+G6qETDiuG6qOG7neG7nuG7p+G6vuG7neG7nuG7kOG7ncOSxrDDiuG7nVDhu4554buM4bub4bud4bug4bqqw4Hhu4zhuqjEqeG7m3Xhu6Phu6Phu5vhu53huqjhuqDhuqrhuqzhuqjhu4zEqeG7m3Phu6Phu6Phu5vhu50v4buT4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G7keG6quG6vOG6rOG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m+G6qkDhuqDDiuG7jOG6oMOT4bub4budw5Lhu4xR4bq64bqgxKnhu5vhu6DhuqrDgeG7jOG6qG/hu5114buj4bujTlDDs+G7neG6qOG6oOG6quG6rOG6qOG7jG/hu51z4buj4bujTlDDs+G7m+G7ncOSw5NBxKnhu5svL+G6quG7nuG7jeG7ucO54bq+4buM4bqow7nDiuG6qOG6qOG6vsO54buN4buew4ovw4rhuqDhu6DDki/hu6FwcXUv4bufdHHDgeG7n+G7n3Jw4buhcXHhu4zhu6Fx4buhcHPhurrhu6Phu43DiU7huqxuw5PEqcO6deG7oeG7m+G7ncO54bq64buMxKnhu5s04bqo4bun4bud4bq84bulUeG7nUHhuqjhurbhu53hu7nhuqrhurbDiuG7neG7jOG6qsOK4bqo4bud4bu5w43hu4zhu53DkuG7scOK4bud4bql4bqow5VB4bud4bqr4bqoRMOK4bqo4bud4bue4bun4bq+4bud4bue4buQ4budw5LGsMOK4budUOG7jnnhu4zhu5vhu53hu6DhuqrDgeG7jOG6qMSp4bubdeG7o+G7o+G7m+G7neG6qOG6oOG6quG6rOG6qOG7jMSp4bubc+G7o+G7o+G7m+G7nS/hu5Phu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tOQMO5TuG7jOG6quG6vsOK4bub4buT4bqr4bqqw4rhuqjhu53hu7nDjeG7jOG7ncOS4buxw4rhu53DgOG7lEtB4budw4Dhu4DDiuG6rOG7neG7ucO54bq+4bud4buMw5Phu5TEqEHhu53hurjhuqjhuqrhu51Q4buOeeG7jOG7neG6uOG6qOG7teG7juG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5M04bqo4bun4bud4bq84bulUeG7nUHhuqjhurbhu53hu7nhuqrhurbDiuG7neG7jOG6qsOK4bqo4bud4bu5w43hu4zhu53DkuG7scOK4bud4bql4bqow5VB4bud4bqr4bqoRMOK4bqo4budTuG6qHnDiuG7ncOAeeG7juG7neG6uOG6tuG7jOG7neG7jOG6qMOVQeG7ncOK4bqq4bqww4rhu53hu57hu5Dhu53DkuG7scOK4bud4buh4buj4buhcC3hu6Hhu6Phu6Fxw7Lhu51B4bqo4bq24bud4bu54bqq4bq2w4rhu53DgOG7lEtB4budcOG7o+G7jeG7o+G7o+G7o+G7neG7jHnDiuG7neG7jOG6qsOK4bqo4bud4bu5w43hu4zhu53DkuG7scOKw7Lhu53hu57EqOG6quG7neG6rOG6quG7peG7neG7jMOTROG7neG7jOG7lOG7iMOK4bqs4budw4Dhu5Thu4jDiuG6rOG7ncOAxanhu4zhu53hu5914bud4buMw5PhuqrhurThu47hu51i4bqpI+G7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07DmeG7juG7jOG6qOG6vsOT4bub4buT4buRw5Lhu4zDk+G6vsOK4bqs4buTMeG6qOG7sUHhu51AR8OK4bqs4buRL8OS4buMw5Phur7DiuG6rOG7k+G7kS9O4buT

Khắc Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]