(vhds.baothanhhoa.vn) - Đó là Phạm Thị Ngân, Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Trung Hậu, xã Hoằng Trung (Hoằng Hóa) cũng đồng thời là Giám đốc Hợp tác xã Tiểu thủ công nghiệp mỹ nghệ xuất khẩu Trung Kiên (HTX Trung Kiên) có địa chỉ đóng trên địa bàn xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa.
MGs5N8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhu6hs4bupw7Xhu4c2MeG7kOG7tzfhurxtN+G7qWt4N8Oqa2w34bq94buhN+G7qeG6teG7kzfhu7lsw6zDqjfDteG6s8O0N8Oqa+G7kzfhu5FrbMOt4burN+G7pWvhu6834buR4bu3N+G7keG7neG7kWo34bupa+G7neG7kTAvazkxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bulS+G7h+G6seG6vzYx4buA4buZN8O14bqzN+G7pGvhurXDtDfhu6hrbzfhu5BqZOG7kX034bq8bTfhu6lreDfDqmtsN+G6veG7oTfhu49saMO0N+G7qcWpeMO64buRajfhu6lr4bud4buRN+G7qMWp4bur4buRajdLw6nhu6t9N8OB4bqlN0vhu5Phuqnhu5FqN+G7qMWp4bur4buRajciS+G7k+G6qeG7kWo3S+G7meG6sSA3w6p34buRajfhu4Hhu5/hu5FqN+G7qWt0bDfDteG6szdKbOG6t8O0N+G7geG7o8OqN0t14bulN+G7qeG6t8OqN8OB4bqlN+G7qGzhu4vhu6s34bupa3Y3w6rhu53hu5FqN+G7kWprbMOs4bulN8O04bquN+G7kWprw6w3w4Hhu6vEkeG7qTfhu49r4bq54burN+G7qMWp4bur4buRajfhu45saOG7kTciS+G7qCM34buoxanhu6vhu5FqN+G7jmxo4buRIDfDquG7mTfhu4Fv4bqxN8Oqa8OzN+G7geG7meG7kWo34bupxalo4buRN+G7gW/hurE34bq94bqz4buRN8OB4bqlN0vhu5Phuqnhu5FqN+G7qMWp4bur4buRan03a+G7q8OAw6zhu5E3S+G7k+G6qeG7kWo3S+G7meG6sVswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxMGzDtGo3w6rDteG6scawxrAsNmzDiuG7h+G7keG7qeG7h8WpNjfGsOG7qcOAw7Xhu4csNkFs4bq/4bupaz43xIM4OOG7pcOBezdr4buHbGpr4bupPjfhuqHDocOh4bulw4F7NjfGsMWpw6osNi8vw6rhur/hu5Fb4bq94bqx4buT4bupa+G6seG7kWtr4buT4bqxW+G7ueG7kS/hur/hu4fGsOG7j+G7qeG7k+G7pS/hu5Hhu4dBxrAvYWE4w6EvOeG6r8Oj4bq/w6A5xINh4bqhw6DhuqPhu6nDo8OhOThhw7U4W+G7jeG7pWo8xaksxIPDo8SDNjfhurHDteG7qSw24buQ4bu3N+G6vG034bupa3g3w6prbDfhur3hu6E34bup4bq14buTN+G7uWzDrMOqN8O14bqzw7Q3w6pr4buTN+G7kWtsw63hu6s34bula+G7rzfhu5Hhu7c34buR4bud4buRajfhu6lr4bud4buRNjdBbOG6v+G7qWssNsSDODg2N2vhu4dsamvhu6ksNuG6ocOhw6E2Ny8xMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bulw4rhurHhu6Xhu6ls4buT4buRNjHhurzhurM34buka+G6tcO0N+G7qGtvN+G7kGpk4buRfTfhu5Hhu7c34bq8bTfhu6lreDfDqmtsN+G6veG7oTfhu49saMO0N+G7qcWpeMO64buRajfhu6lr4bud4buRN+G7qMWp4bur4buRajdLw6nhu6s3w4HhuqU3S+G7k+G6qeG7kWo34buoxanhu6vhu5FqfTfhu4Hhu5/hu5FqN+G7qWt0bDfDteG6szdKbOG6t8O0N+G7geG7o8OqN0vhu6gjN+G7qGzhu4vhu6s34bupa3Y3w6rhu53hu5FqN+G7kWprbMOs4bulN8O04bquN+G7kWprw6w3w4Hhu6vEkeG7qTfhu49r4bq54burN+G7qMWp4bur4buRajfhu45saOG7kVswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYx4buQa+G7t+G7kWo34buRauG6s8OAN8Oq4bur4bujbDfhu5HhuqfDtH034bup4bq1bDdL4buoIzfhu6jFqeG7q+G7kWo34buObGjhu5F9N8Oq4bq3w6o34buR4bu3N8Oq4bud4buRajfhu5FrZOG7kTfhu4HhurHhu5FqN8OqZeG7kTfDtOG6u+G7kTfDteG6s8O0N+G7uWzDrMOqN+G7geG7izfhu49v4bulN+G7qWxp4buRN+G7geG7oTfhu4Fy4buRN2vhurPhu5FqWzfhu7jDveG6sTfhur/hurvhu5E3w6pr4bux4buRajfhu6nhu51sN+G7qWvhurHDtDfhu6fhu6vhurHhu5E3w4F4w7rhu5FqN8aww6Lhu5E3w4Hhu6vEkeG7qTfDquG7nTfhu6Rr4bq1w7Q34buoa2834buQamThu5E3LTdKbOG6t8O0N+G7geG7o8OqN0vhu6gjN+G7qMWp4bur4buRajfhu45saOG7kTfhu7nDveG6sTfhu6nFqeG6seG7kWs34bupa3Y3a3hz4buRajfhur/hurvhu5E3w6rhu53hu5FqN+G7kWtk4buRN8O14bqzw7Q34bu5bMOsw6pbN+G7gHh1w6o34bq9bGnhu6l9N8O0cWw34buR4bqnw7Q3S+G7qCM34bq/4buTN8Oq4budN8O14bqzw7Q3SmzhurfDtDfhu4Hhu6PDqjfDquG7mTfhur/hu5PhurHhu5FrN+G7qWvhu6s34bupxanhu6vhu5FqN+G6vW7hu5FrN+G7qcWpaOG7kTdhN+G7qcSCN+G7geG7n+G7kWpbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MTBsw7RqN8Oqw7XhurHGsMawLDZsw4rhu4fhu5Hhu6nhu4fFqTY3xrDhu6nDgMO14buHLDZBbOG6v+G7qWs+N8SDODjhu6XDgXs3a+G7h2xqa+G7qT434bqjODjhu6XDgXs2N8awxanDqiw2Ly/DquG6v+G7kVvhur3hurHhu5Phu6lr4bqx4buRa2vhu5PhurFb4bu54buRL+G6v+G7h8aw4buP4bup4buT4bulL+G7keG7h0HGsC9hYTjDoS854bqvw6Phur/DoDnEg2HhuqNh4bqh4bupw6HDo8SDw6HhuqPDtThb4buN4bulajzFqSzEgzjDoTY34bqxw7Xhu6ksNuG7kOG7tzfhurxtN+G7qWt4N8Oqa2w34bq94buhN+G7qeG6teG7kzfhu7lsw6zDqjfDteG6s8O0N8Oqa+G7kzfhu5FrbMOt4burN+G7pWvhu6834buR4bu3N+G7keG7neG7kWo34bupa+G7neG7kTY3QWzhur/hu6lrLDbEgzg4Njdr4buHbGpr4bupLDbhuqM4ODY3LzEwL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6XDiuG6seG7peG7qWzhu5Phu5E2MUps4bq3w7Q34buB4bujw6o3S+G7qCM34buoxanhu6vhu5FqN+G7jmxo4buRN+G7pGvhurXDtDfhu6hrbzfhu5BqZOG7kTdreHPhu5FqN+G6v+G6u+G7kTfhu5FqeHRsN8O14bqx4buTN+G7geG7oeG7kWo3w7XhurPDtDfhu7lsw6zDqlswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxw4p34buRajfhu5FreDfhu5FrbMOt4burN+G7pWvhu6834buR4bu3N+G7keG7neG7kWo34bupa+G7neG7kX034bupxal4c8OqN+G7gWTDgDfDquG7nTfhu6Rr4bq1w7Q34buoa2834buQamThu5E34bu54buj4buRN8Oqa8OzN+G7p+G7q+G7h+G7kTfhu7lzbDfDquG7neG7kWo34bu5bMOsw6o34buB4buf4buRajfhurfhu5FqWzfDleG7scOqN+G7keG7neG7kWo34buRa+G6s+G7kX03w6rhu503a+G7l8OqN+G7qWto4burN+G7qWvhu4fhu5M3w6preHLhu5FqN+G7qcWpbuG7kWs34bq/4bq1w4A34buRamvDrTfhu6nhurVsN+G7gW/hurE34bula3hy4buRan034bup4burw4A34buRa2xo4buRN8Oq4bud4buRajfhu7lsw6zDqjfhu49r4bud4buRajfDtOG6seG7kWo3w7XhurVsN+G7kWrhu6vhu5/hu5E34bupa+G7qzfhu5Frw6nhu6U34buB4bq34buRajfhu4/hu4tbN+G7kGt0N8aw4buzN+G7j2vhu4Phu5M3w7Xhu4Phu5N9N+G7qcOzN8O04bq54buRN8Oq4budN2vhu5fDqjfDteG6s8O0N8Oq4bq3w6o3xrDDouG7kTfhu6Vr4bq5w7Q34bupa3Y3w6rhu53hu5FqN8O04bquN+G7kWprw6w3IsOq4buZbH03w7Rkw4DigKYgN+G7ueG6szfhu5HhuqfDtDdhODjEg303w7ThurXhu5FrN+G6v+G6teG7kTfhu6lr4bqz4buRazfDtcOp4bulN0vhu6gjN+G7qGzhu4vhu6s34bupa3Y3w6rhu53hu5FqN+G7kWprbMOs4bulN8O04bquN+G7kWprw6w3w4Hhu6vEkeG7qTfhu49r4bq54burN+G7qMWp4bur4buRajfhu45saOG7kX03w6pr4burw4Bo4buRN+G7geG6seG7kTfDteG6t+G7qX03w7XhurPDtDfDquG6t8OqN8O04bqr4bupN2vhurPhu5FqN8Oq4buZbDci4bupa8Oiw7R9N+G7j2vhurHDgDdr4buh4bul4oCmIDfhu4Hhu4s3w4Hhu6vEkeG7qTfhu49r4bq54burWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjEwbMO0ajfDqsO14bqxxrDGsCw2bMOK4buH4buR4bup4buHxak2N8aw4bupw4DDteG7hyw2QWzhur/hu6lrPjfEgzg44bulw4F7N2vhu4dsamvhu6k+N+G6ocOhw6Hhu6XDgXs2N8awxanDqiw2Ly/DquG6v+G7kVvhur3hurHhu5Phu6lr4bqx4buRa2vhu5PhurFb4bu54buRL+G6v+G7h8aw4buP4bup4buT4bulL+G7keG7h0HGsC9hYTjDoS854bqvw6Phur/DoDnEg2HhuqPhuqE44bupw6PhuqPhuqHhuq84w7U4W+G7jeG7pWo8xaksOThhNjfhurHDteG7qSw24buQ4bu3N+G6vG034bupa3g3w6prbDfhur3hu6E34bup4bq14buTN+G7uWzDrMOqN8O14bqzw7Q3w6pr4buTN+G7kWtsw63hu6s34bula+G7rzfhu5Hhu7c34buR4bud4buRajfhu6lr4bud4buRNjdBbOG6v+G7qWssNsSDODg2N2vhu4dsamvhu6ksNuG6ocOhw6E2Ny8xMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bulw4rhurHhu6Xhu6ls4buT4buRNjFL4buoIzfhu6jFqeG7q+G7kWo34buObGjhu5E34bup4bq14buTN+G7uWzDrMOqN8O14bqzw7Q34bupa3h04buRajfDgeG7q8OAaOG7kTfDqmvhu5M3w6E4N8O14bqx4buTN+G7geG7oeG7kWo3w7XhurPDtDfhu7lsw6zDqjfhu6nhurVsN8OBeMO64buRalswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYx4buQ4bqnw7Q3YTg54bqhN0vhu6gjN+G7qMWp4bur4buRajfhu45saOG7kTfDtMO6N8Wp4buh4buRajdr4buT4bq14bupN+G7geG7oeG7kWo3xrDDouG7kTfDgeG7q8SR4bupN8aw4bqx4buRajfDtcOy4buRazfhu7nhu7PDqjfDtOG6scOAN+G7qeG7sWw34buRa+G7s+G6sTfDgeG7q8SR4bupN+G7j2vhurnhu6tbN+G7qGvhu4fhu5M34buB4buZfTfhu6nDvTfhu5Fq4burw4Bo4buRN8O1bMOs4burN+G7ueG6szfDtOG6u+G7qzfDtOG6pTfhu4F4dcOqN+G7geG7o2w34bup4bq3w6o34buB4bqr4bupN2vhurPhu5FqN+G7ueG6szfDquG7q+G7kWo3w6rEkeG7pTfGsGPhu5F9N8Oq4budN+G7pGvhurXDtDfhu6hrbzfhu5BqZOG7kTfDtOG6teG7kWs34bq/4bq14buRN+G7gWXhu6s34bupeDfDgWTDgDfhur/hu7Phu5FqN8OBeMO64buRajfGsMOi4buRN8OB4burxJHhu6l9N8O04bur4bqxN8O04bq3w4A3w7ThurHDgDfhu7nhurM34bq/4bq1w4A34buRamvDrTfDqmvhu5M3w6prbzfhu4fDtDfhu6Vr4buvN+G7keG7tzfhu6nhurVsN+G7gW/hurE34bula3hy4buRalswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxMGzDtGo3w6rDteG6scawxrAsNmzDiuG7h+G7keG7qeG7h8WpNjfGsOG7qcOAw7Xhu4csNkFs4bq/4bupaz43xIM4OOG7pcOBezdr4buHbGpr4bupPjfhuqM4OOG7pcOBezY3xrDFqcOqLDYvL8Oq4bq/4buRW+G6veG6seG7k+G7qWvhurHhu5Fra+G7k+G6sVvhu7nhu5Ev4bq/4buHxrDhu4/hu6nhu5Phu6Uv4buR4buHQcawL2FhOMOhLznhuq/Do+G6v8OgOcSDYcOjOMOj4bup4bqvw6HDoOG6oeG6r8O1OFvhu43hu6VqPMWpLOG6o8SDw6A2N+G6scO14bupLDbhu5Dhu7c34bq8bTfhu6lreDfDqmtsN+G6veG7oTfhu6nhurXhu5M34bu5bMOsw6o3w7XhurPDtDfDqmvhu5M34buRa2zDreG7qzfhu6Vr4buvN+G7keG7tzfhu5Hhu53hu5FqN+G7qWvhu53hu5E2N0Fs4bq/4bupayw2xIM4ODY3a+G7h2xqa+G7qSw24bqjODg2Ny8xMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bulw4rhurHhu6Xhu6ls4buT4buRNjHDleG6seG7kzfhu4Hhu6Hhu5FqN8O14bqzw7Q34bu5bMOsw6o34bup4bq1bDdL4buoIzfhu6jFqeG7q+G7kWo34buObGjhu5E3w7XhurM34bula+G7rzfhu5Hhu7c34bu5bjfhu5FrbMOt4burN8O1bTfhur/hu5M34buB4bqlN+G7j2vhu53hu5FqN+G7qWvhu4s3w7XhurPDtDfhu7lsw6zDqjfhu6nhurVsN8Oq4bq3w6o34buRa+G6szfDtOG6t8OAN2psZcOAN+G6v+G6sX03w7ThurHDgDfDtOG6q8OqWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjEjeMO64buRajfDtOG6scOAN+G7qeG7sWw3w4Hhu6vEkeG7qTfhu49r4bq54burN8OqduG6sTdL4buoIzfhu6jFqeG7q+G7kWo34buObGjhu5E34bup4bq14buTN+G7uWzDrMOqN8O14bqzw7Q34bup4bq1bDfDqmtxN8Oqa+G7kzfDoTg3w7XhurHhu5M34buB4buh4buRals34buA4buZN8O14bqzN+G7kWvhu7fhu5FqN8Oqa2834buHw7Q34bula+G7rzfhu5Hhu7c34bu5bjfhu5FrbMOt4burN8O1bTfhur/hu5M3IuG7qWt0bDdqbOG6seG7kTfhu49r4bud4buRajfDquG7ozfhu4Fv4buRa303w6rhu53hu5FqN+G7uWzDrMOqN2ps4bqxN+G7gW7hu5FrfTfhu6fhu6vhurc34bup4burcGzigKYgN+G7kWjhu5E34buPa+G7neG7kWo34buBeHXDqjfhu5Frw6nhu5E3w7XhurPDtDfhu7lsw6zDqjfhu6nhurVsN8Oq4bq3w6o3w6rhu53hu5FqN+G7qcOAN2psZcOAN+G6v+G6sX03w7ThurHDgDfDtOG6q8OqN8O1c+G7kVs34buo4burw4A34buRa2xo4buRfTfhu49rbDfDteG6s8O0N+G7uWzDrMOqN+G7qeG6tWw3w4F4w7rhu5FqN8O04bqxw4A34bup4buxbDfDgeG7q8SR4bupN+G7j2vhurnhu6s34bq/4buTN8Oq4budN+G7kGpk4buRN8O14bqzw7Q3w6prdn03a+G7lzfhu4HDreG7qzfhu4F4dcOqN+G7qeG6teG7kzfhu4Fsw63hu6s34buPbMOs4buRWzfhu6jhu63DgDfhu7nhurPhu5M34buPa8OiN+G7keG6p+G7kWp9N8O0cWw34buRanh0bDfGsGc34buBeHXDqjfhur3hu6M34bupxaltN8Oq4bud4buRajfhu7lsw6zDqjfhu6Vr4butN2t14bulWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHDiuG7neG7kWo34bu5bMOsw6o3w7ThurHDgDfhu6nhu7FsN8OB4burxJHhu6k34buPa+G6ueG7qzfhu6nhurVsN0vhu6gjN+G7qMWp4bur4buRajfhu45saOG7kTfDtOG6seG7kWo34bup4bq1bDfhu6lr4burN+G7kWvDqeG7pTfhur1u4buRazfhu6fhu6tk4buRN+G7qcO9N8OhfeG6oS3DoDfhu6nFqWzDrOG7qzfhu4Hhu5/hu5FqL+G7kWp4dGwv4bupa+G6t+G7kWpbN8OK4buZN+G7kWtsw63hu6s3w6prbzfhu4fDtDfhu6Vr4buvN+G7keG7tzfhu4HhuqU3auG6reG7kTfhur3hu5k34bu5c2w3S+G7qCM34bupw7034buRa+G7t+G7kWo34buRauG6s8OAN+G7gWXhu6s34bupa+G6s+G7kWs3w7XDqeG7pVswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxMGzDtGo3w6rDteG6scawxrAsNmzDiuG7h+G7keG7qeG7h8WpNjfGsOG7qcOAw7Xhu4csNkFs4bq/4bupaz43xIM4OOG7pcOBezdr4buHbGpr4bupPjfhuqM4OOG7pcOBezY3xrDFqcOqLDYvL8Oq4bq/4buRW+G6veG6seG7k+G7qWvhurHhu5Fra+G7k+G6sVvhu7nhu5Ev4bq/4buHxrDhu4/hu6nhu5Phu6Uv4buR4buHQcawL2FhOMOhLznhuq/Do+G6v8OgOcSDYcSDOWHhu6nDoDnDo8OjxIPDtThb4buN4bulajzFqSzDoznhuqM2N+G6scO14bupLDbhu5Dhu7c34bq8bTfhu6lreDfDqmtsN+G6veG7oTfhu6nhurXhu5M34bu5bMOsw6o3w7XhurPDtDfDqmvhu5M34buRa2zDreG7qzfhu6Vr4buvN+G7keG7tzfhu5Hhu53hu5FqN+G7qWvhu53hu5E2N0Fs4bq/4bupayw2xIM4ODY3a+G7h2xqa+G7qSw24bqjODg2Ny8xMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bulw4rhurHhu6Xhu6ls4buT4buRNjHDleG6s8O0N+G7uWzDrMOqN+G7qeG6tWw3S+G7qCM34buoxanhu6vhu5FqN+G7jmxo4buRfTfhu5FqeHRsN8O14bqx4buTN+G7geG7oeG7kWo34buBeHXDqjfhu6nhurXhu5M34buBbMOt4burN+G7j2zDrOG7kTfhu7nhurM34bq94bujN+G7qcWpbTfhu7lsw6zDqjfDteG6s8O0N+G7pWvhu603a3Xhu6VbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MUtsw6zhu5E34bup4bq1bH034buRauG7k+G6s2w3w4F4w7rhu5FqN8aww6Lhu5E3w4Hhu6vEkeG7qTfhu4Hhuqvhu6k34bup4bq1bDfDgeG6pTdL4buT4bqp4buRajfhu6jFqeG7q+G7kWp9N0vhu6gjN+G7qMWp4bur4buRajfhu45saOG7kTfDquG7leG7kTfDquG7mTfDoTfhu5Fr4buZw7Q3xrDDouG7kTfDgeG7q8SR4bupN+G7p+G7q8OAN8O04budN+G7kWvGoTfhu4Hhuqvhu6k34bup4bq1bDfDgeG6pTdL4buT4bqp4buRajcj4burZOG7kXs3S+G7k+G6qeG7kWo3S+G6szciS+G7k+G6qeG7kWo3S+G7meG6sSB7N+G7qGvhurPhu5FrN8OV4buhw6o3IkvDqeG7qzfDleG7ocOqIFswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxw4prbOG6sTfGsGY34bu5w603a+G7k+G6teG7qTfhu4Hhu6Hhu5FqN8OqduG6sTdL4buoI303w6rhu5034buka+G6tcO0N+G7qGtvN+G7kGpk4buRN8Oqa+G7kzfhur1saeG7qT434oCcxq/DouG7kTfhu6Vr4bq5w7Q34bup4buxbDfhu5Fr4buz4bqxN+G6v+G7kzdL4buoIzfhu6jFqeG7q+G7kWo34buObGjhu5E3w7ThurHDgDfDteG6szfhu6nhu7FsN+G7kWvhu7PhurE3w6rhu5k34buPa8OiN+G7keG6p+G7kWo34bup4buzN2t2w4BbN+G7gHh1w6o34buB4bujbDfhu6nhurfDqjfhu4Hhuqvhu6k3a+G6s+G7kWo34bu54bqzN8Oq4bur4buRajfDqsSR4bulN+G7kWrhu6vDgGjhu5E3w7Vsw6zhu6tbN8avw6Lhu5E34bula+G6ucO0N+G7gXh1w6o3w4Hhu6vEkeG7qTfhu49r4bq54burN+G7ueG6szfGsOG7tTfhur/hu6/hu5FqN8Wp4buh4buRajfFqeG6pWw3w7o34buRa2zDreG7qzfhu5F4c8OqN+G7qcWpaOG7kTfhu6lraTdqbHNsWzfhu6hrbzfhu6nFqXh04buRajfDqmvhu5M3w7Thuqvhu6k3a+G6s+G7kWo34buR4bqzw4A3xanEkeG7qTfDtXPhu5F9N+G7kWtsw63hu6s34bupbMOtw7Q34buR4bqn4buRajfhu5Fo4buRN+G7qcWp4buT4buRajfhu6lrdGw3amzhurHhu5E3xrDhuq3hu6U34bupc2x9N+G7qeG7nWw34bq/4buzN+G7gW/hu5FrN8awZzfDtMO6N8Wp4buh4buRajfhu6lraMO0N+G7p+G7q8OAN8O04budN8aww6Lhu5E3w4Hhu6vEkeG7qX034bup4bq14buTN+G7uWzDrMOqN8O14bqzw7Q3w6pr4buTN8Oqa2834buHw7Q34bula+G7rzfhu5Hhu7c3w7o34buR4bud4buRajfhu6lr4bud4buR4oCdWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHhu7hzbDfhu5Fr4bu34buRajfDquG7ozdq4bqt4buRan034buRcTfDteG7s8OqfTdKbOG6t8O0N+G7geG7o8OqN0vhu6gjN+G7qGzhu4vhu6s34bupa3Y3w6rhu53hu5FqN+G7kWprbMOs4bulN8O04bquN+G7kWprw6w3w4Hhu6vEkeG7qTfhu49r4bq54burN+G7qMWp4bur4buRajfhu45saOG7kTfhu6Rr4bq1w7Q34buoa2834buQamThu5E34buRa2zDreG7qzfDtWXhu5E34buBeHXDqjfhu5Frw6nhu5E3amzEkcOAN+G7j2vhu4fhu5F9N+G6veG6qeG7kWo34buPa+G7h+G7kVs34buoxanhu5Phu5FqN+G7geG7mX034buR4bqnw7Q3YTg54bqvfTfDquG7nTfhu4F4dcOqN8OKa3Y34bupb8Oqazfhu6rhurzhu5Dhur434bupw7Phu5FrN+G7qeG6q+G7kWo34bq84bqp4buRajfhu49r4buH4buRN+G7uW434buB4bqlN8Oq4buZN+G7qWvhurPhu5FrN+G7qW3Dqms3w4Hhu6vEkeG7qTfGsOG6rcOqN+G7qcWp4buT4buRajdr4buXw6o34bupw6nhu6U34bu54bqzN8O14bqzw7Q34bupa+G7h+G7kzfhu6l4N+G7qXjDuuG7kWp9N+G7geG6teG7kzfhu4F5w6p9N+G7pWvhu5Phu5FqN8Oq4bq3w6prN0vhu583w4prbTfDlGzhu5FrNyJqbOG6sWw34buB4buT4bq14buRN2E4OeG6ozctN2E4OcSDIFswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYx4buOa+G7neG7kWo3w6prw7M3w7XhurPDtDfhu49s4buRazfhu6lpN2psxqFsfTfhur3hurM34buka+G6tcO0N+G7qGtvN+G7kGpk4buRN8Oq4buV4buRN+G7gXh1w6o34buRanh0bDfhur9k4buRN+G7qW3hu5E34buRa2zDrMO0N+G6vWXhu6s3w7XhurPDtDfhurxtN+G7qWt4N8Oqa2w34bq94buhN+G7j2xow7Q34bupxal4w7rhu5FqN+G7qWvhu53hu5E34buoxanhu6vhu5FqN0vDqeG7qzfDgeG6pTdL4buT4bqp4buRajfhu6jFqeG7q+G7kWpbN+G7kOG7mWw34bu5w6034bu5bMOsw6o3xrDhuq3hu6U3w4Fp4bulN+G7qWt0bDdqbOG6seG7kTfhu49rbDfhu49saMO0N+G7kWtsw6zDtDfDquG7reG7kWo3w7Xhu7HDqjfhu5FrbMOt4burN8Oq4bud4buRajfhu7lsw6zDqn034buR4bu3N+G6vG034bupa3g3w6prbDfhur3hu6E34buPbGjDtDfhu6nFqXjDuuG7kWo34bupa+G7neG7kTfhu6jFqeG7q+G7kWo3S8Op4burN+G7qWTDtDfGsOG7sz434oCc4buoa+G7s8OqN8aw4buzN8WpxJHhu6k34bq9w6nhu5F9N+G7geG6q8OqN+G6vWzDrOG7qTfhu6nFqeG7k+G7kWo34bupa3RsN+G7gWzhu4vDtDfhu5HhurPDgDctN+G7qWvhu53hu5E34buoxanhu6vhu5FqN0vDqeG7qzfhu4HhurHhu5FqN+G7pWvEkeG7kTfhu4HEkeG7qzdr4buT4bqz4buRN+G7qWvhurPhu5FrN8Oq4bq3w6o34bupbGjhu6s3w6prbTfhu4Hhu4s34buBeHXDqjfDquG7neG7kWo34buRa8Op4buRN+G7qWvhu53hu5E34buR4bud4buRajfhu6lr4bud4buRN8O0c2w34buPbOG7i+G7qzfDtOG6u+G7q1s34buQa3jhu5FqN8Oqd+G7kWo3w7ThurHDgDfhu6nhu51sN+G7gXh1w6o3amzhurE34buBbuG7kWs3a2zhu4vhu6s34bu54bqzN2txN+G7qcWpdTfDquG7neG7kWo34bu5bMOsw6o34buBbMOt4burN2vhurPhu5FrN8aww6Lhu5E3w4Hhu6vEkeG7qX034buRaOG7kTfDtG7hu5FrN8Oq4buZN+G7qWt0bDdqbOG6seG7kTfDteG6s8O0N+G7uWzDrMOqN8OqduG6sTfhu6lr4bud4buRfTfDgeG7mcO0WzfhurzDouG7kTfhu6lrZOG7kTfDteG7q+G7neG7kTfhu6Vrw6JsN+G7kXE3w7Xhu7PDqjfhu4Hhu4s34buPa+G7neG7kWo34bula+G7rzfGsOG7szfhu6ls4buRN+G7qXjDuuG7kWo3w6p24bqxN8O14bql4buRazfhu4HhurXhu5M34buBb+G6sTfhu6VreHLhu5FqN+G7ueG6szfhu5FqeHRsN+G6v2Thu5E34bupxanhu5Phu5FqN+G7qWvhu53hu5HigJ1bMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MTBsw7RqN8Oqw7XhurHGsMawLDZsw4rhu4fhu5Hhu6nhu4fFqTY3xrDhu6nDgMO14buHLDZBbOG6v+G7qWs+N8SDODjhu6XDgXs3a+G7h2xqa+G7qT434bqjODjhu6XDgXs2N8awxanDqiw2Ly/DquG6v+G7kVvhur3hurHhu5Phu6lr4bqx4buRa2vhu5PhurFb4bu54buRL+G6v+G7h8aw4buP4bup4buT4bulL+G7keG7h0HGsC9hYTjDoS854bqvw6Phur/DoDnEg8OhODnDoOG7qeG6o2E44bqjxIPDtThb4buN4bulajzFqSw5w6Hhuq82N+G6scO14bupLDbhu5Dhu7c34bq8bTfhu6lreDfDqmtsN+G6veG7oTfhu6nhurXhu5M34bu5bMOsw6o3w7XhurPDtDfDqmvhu5M34buRa2zDreG7qzfhu6Vr4buvN+G7keG7tzfhu5Hhu53hu5FqN+G7qWvhu53hu5E2N0Fs4bq/4bupayw2xIM4ODY3a+G7h2xqa+G7qSw24bqjODg2Ny8xMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bulw4rhurHhu6Xhu6ls4buT4buRNjHhu5Dhu7c34bq8bTfhu6lreDfDimtsN+G6veG7oTfhu49saMO0N+G7qcWpeMO64buRajfhu6lr4bud4buRN+G7pGvhurXDtDfhu6hrbzfhu5BqZOG7kTfDteG6szfhu5FqeHRsN+G7pWvhu6834buR4bu3N+KAnGpsxqFsN+G7uWzDrMOqN+G7kXhzw6p9N+G7gcOiw7Q34bu5bMOsw6o34buRa+G6s+KAnVswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxw5XhurM34bula+G7rzfhu5Hhu7d9N8O14bqzw7Q34bq8bTfhu6lreDfDqmtsN+G6veG7oTfhu49saMO0N+G7qcWpeMO64buRajfhu6lr4bud4buRN+G7ueG7o+G7kTfhu4HhuqU34buPa+G7mVs34bu4c2w34bq94bqzN+G7pGvhurXDtDfhu6hrbzfhu5BqZOG7kX03w6rhu63hu5FqN8O14buxw6o34buBw6LDtDfhu6nFqeG6t8Oqazfhu7nhurM3w7XhurPDtDfhu6nhu6Phu6k34buRa2zDreG7qzfDquG7neG7kWo34bu5bMOsw6o34buPa+G6t8OqN+G7kWvhurHhu6t9N8aw4buzN+G7kXE3w7Xhu7PDqn03w6rhu6M3auG6reG7kWo3a2Lhu5E3xanEkeG7qTfDtXPhu5FbN+G6vuG6u+G7qzfhu7nDqcOAfTfDujfhu5FqeHRsN+G7pWvhu6834buR4bu3N8O04buhw6o3w7ThurXDqjfDqmtk4buRN+G7p+G7q2g3xJHDgDfhu7nhurvhu5E34bup4buT4bq34bupN8O1aOG7kTfGsOG7szfhu7nhu6tsN+G7uWZ9N+G7kWtsw6zhu6k34bupbuG7kWs34bu54bqzN8OAaOG7qzfhu4F0bFs3w5o34bq94bqzN8O14bqzN2tu4buRazfDouG7kWs34buRanh0bDfhu6Vr4buvN+G7keG7tzfhu7hsw6zhu6k34oCcamzGoWw34bu5bMOsw6o34buReHPDqn034buBw6LDtDfhu7lsw6zDqjfhu5Fr4bqz4oCdWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6sOG7q+G7qWvhu5PFqTYx4buOa+G6t+G7kWs3w5Xhu6HDqjAv4bulMQ==

Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]