(vhds.baothanhhoa.vn) - Đó là Phạm Thị Ngân, Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Trung Hậu, xã Hoằng Trung (Hoằng Hóa) cũng đồng thời là Giám đốc Hợp tác xã Tiểu thủ công nghiệp mỹ nghệ xuất khẩu Trung Kiên (HTX Trung Kiên) có địa chỉ đóng trên địa bàn xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa.
Mm3DoTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4buwbuG7seG7keG7hTgz4buYQTnhur5vOeG7sW3DvTnhu4Ftbjnhur9xOeG7seG6peG7lTnDgW7hu4nhu4E54buRw6Lhu5M54buBbeG7lTnhu5ltbuG7i+G7rTnFqW13OeG7mUE54buZ4buf4buZbDnhu7Ft4buf4buZMi9tw6EzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xalN4buF4bqz4buHODPhu4Lhu5c54buRw6I5xaht4bql4buTOeG7sG3Dsjnhu5hsZeG7mV054bq+bznhu7Ftw7054buBbW454bq/cTnDtG7DreG7kznhu7Hhu6nDveG7peG7mWw54buxbeG7n+G7mTnhu7Dhu6nhu63hu5lsOU3hurvhu61dOeG6oOG6rTlN4buVYuG7mWw54buw4bup4but4buZbDkwTeG7lWLhu5lsOU3hu5fhurMxOeG7gXnhu5lsOeG7g3Dhu5lsOeG7sW3Dum454buRw6I5TG7hurXhu5M54buD4buh4buBOU3DucWpOeG7seG6teG7gTnhuqDhuq054buwbsSp4butOeG7sW14OeG7geG7n+G7mWw54buZbG1u4buJxak54buT4bq2OeG7mWxt4buJOeG6oOG7rcOp4buxOcO0beG6veG7rTnhu7Dhu6nhu63hu5lsOcOUbsOt4buZOTBN4buwJDnhu7Dhu6nhu63hu5lsOcOUbsOt4buZMTnhu4Hhu5c54buDw7LhurM54buBbeG7jTnhu4Phu5fhu5lsOeG7seG7qcOt4buZOeG7g8Oy4bqzOeG6v8Oi4buZOeG6oOG6rTlN4buVYuG7mWw54buw4bup4but4buZbF05beG7reG6ouG7ieG7mTlN4buVYuG7mWw5TeG7l+G6syIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODMybuG7k2w54buB4buR4bqz4bur4burIThu4buA4buF4buZ4bux4buF4bupODnhu6vhu7HhuqLhu5Hhu4UhOMOAbuG7h+G7sW19OeG6sWFhxanhuqBbOW3hu4VubG3hu7F9OcOj4bqh4bqhxanhuqBbODnhu6vhu6nhu4EhOC8v4buB4buH4buZIuG6v+G6s+G7leG7sW3hurPhu5ltbeG7leG6syLDgeG7mS/hu4fhu4Xhu6vDtOG7seG7lcWpL+G7meG7hcOA4burL8Ogw6Bh4bqhL8Oh4bq34bqv4buH4bqjw6HhurHDoMOj4bqjxIPhu7Hhuq/huqHDoWHDoOG7kWEiw7XFqWx74bupIeG6seG6r+G6sTg54bqz4buR4buxITjhu5hBOeG6vm854buxbcO9OeG7gW1uOeG6v3E54bux4bql4buVOcOBbuG7ieG7gTnhu5HDouG7kznhu4Ft4buVOeG7mW1u4buL4butOcWpbXc54buZQTnhu5nhu5/hu5lsOeG7sW3hu5/hu5k4OcOAbuG7h+G7sW0hOOG6sWFhODlt4buFbmxt4buxITjDo+G6oeG6oTg5LzMyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4buA4bqzxanhu7Fu4buV4buZODPhur7DojnFqG3huqXhu5M54buwbcOyOeG7mGxl4buZXTnhu5lBOeG6vm854buxbcO9OeG7gW1uOeG6v3E5w7Ruw63hu5M54bux4bupw73hu6Xhu5lsOeG7sW3hu5/hu5k54buw4bup4but4buZbDlN4bq74butOeG6oOG6rTlN4buVYuG7mWw54buw4bup4but4buZbF054buDcOG7mWw54buxbcO6bjnhu5HDojlMbuG6teG7kznhu4Phu6Hhu4E5TeG7sCQ54buwbsSp4butOeG7sW14OeG7geG7n+G7mWw54buZbG1u4buJxak54buT4bq2OeG7mWxt4buJOeG6oOG7rcOp4buxOcO0beG6veG7rTnhu7Dhu6nhu63hu5lsOcOUbsOt4buZIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4M+G7mG1B4buZbDnhu5lsw6LhuqI54buB4but4buhbjnhu5nhuqnhu5NdOeG7seG6pW45TeG7sCQ54buw4bup4but4buZbDnDlG7DreG7mV054buB4bq14buBOeG7mUE54buB4buf4buZbDnhu5ltZeG7mTnhu4PhurPhu5lsOeG7geG6ueG7mTnhu5PDquG7mTnhu5HDouG7kznDgW7hu4nhu4E54buDxKk5w7TDssWpOeG7sW7DrOG7mTnhu4NxOeG7g3Thu5k5bcOi4buZbCI5I+G7teG6sznhu4fDquG7mTnhu4Ft4buv4buZbDnhu7Hhu59uOeG7sW3hurPhu5M5xrDhu63hurPhu5k54bqgw73hu6Xhu5lsOeG7q+G6p+G7mTnhuqDhu63DqeG7sTnhu4Hhu585xaht4bql4buTOeG7sG3Dsjnhu5hsZeG7mTktOUxu4bq14buTOeG7g+G7oeG7gTlN4buwJDnhu7Dhu6nhu63hu5lsOcOUbsOt4buZOcOB4bu14bqzOeG7seG7qeG6s+G7mW054buxbXg5bcO9deG7mWw54buHw6rhu5k54buB4buf4buZbDnhu5ltZeG7mTnhu5HDouG7kznDgW7hu4nhu4EiOeG7gsO9w7nhu4E54bq/bsOs4buxXTnhu5Nzbjnhu5nhuqnhu5M5TeG7sCQ54buH4buVOeG7geG7nznhu5HDouG7kzlMbuG6teG7kznhu4Phu6Hhu4E54buB4buXOeG7h+G7leG6s+G7mW054buxbeG7rTnhu7Hhu6nhu63hu5lsOeG6v8Oz4buZbTnhu7Hhu6nDreG7mTnDoDnhu7HhurA54buDcOG7mWwiMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgzMm7hu5NsOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4buG7gOG7heG7meG7seG7heG7qTg54bur4bux4bqi4buR4buFITjDgG7hu4fhu7FtfTnhurFhYcWp4bqgWzlt4buFbmxt4buxfTnEg2FhxanhuqBbODnhu6vhu6nhu4EhOC8v4buB4buH4buZIuG6v+G6s+G7leG7sW3hurPhu5ltbeG7leG6syLDgeG7mS/hu4fhu4Xhu6vDtOG7seG7lcWpL+G7meG7hcOA4burL8Ogw6Bh4bqhL8Oh4bq34bqv4buH4bqjw6HhurHDoMSDw6DDo+G7seG6oeG6r+G6seG6ocSD4buRYSLDtcWpbHvhu6kh4bqxYeG6oTg54bqz4buR4buxITjhu5hBOeG6vm854buxbcO9OeG7gW1uOeG6v3E54bux4bql4buVOcOBbuG7ieG7gTnhu5HDouG7kznhu4Ft4buVOeG7mW1u4buL4butOcWpbXc54buZQTnhu5nhu5/hu5lsOeG7sW3hu5/hu5k4OcOAbuG7h+G7sW0hOOG6sWFhODlt4buFbmxt4buxITjEg2FhODkvMzIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhu4DhurPFqeG7sW7hu5Xhu5k4M0xu4bq14buTOeG7g+G7oeG7gTlN4buwJDnhu7Dhu6nhu63hu5lsOcOUbsOt4buZOcWobeG6peG7kznhu7Btw7I54buYbGXhu5k5bcO9deG7mWw54buHw6rhu5k54buZbMO9w7puOeG7keG6s+G7lTnhu4Nx4buZbDnhu5HDouG7kznDgW7hu4nhu4EiMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgz4buAeeG7mWw54buZbcO9OeG7mW1u4buL4butOcWpbXc54buZQTnhu5nhu5/hu5lsOeG7sW3hu5/hu5ldOeG7seG7qcO9deG7gTnhu4Nl4bqiOeG7geG7nznFqG3huqXhu5M54buwbcOyOeG7mGxl4buZOcOB4buh4buZOeG7gW3hu405xrDhu63hu4Xhu5k5w4F1bjnhu4Hhu5/hu5lsOcOBbuG7ieG7gTnhu4Nw4buZbDnhurXhu5lsIjnhu5Dhu6/hu4E54buZ4buf4buZbDnhu5ltw6Lhu5ldOeG7geG7nzlt4bub4buBOeG7sW3DreG7rTnhu7Ft4buF4buVOeG7gW3DvXThu5lsOeG7seG7qcOz4buZbTnhu4fhuqXhuqI54buZbG3hu4s54bux4bqlbjnhu4PDsuG6sznFqW3DvXThu5lsXTnhu7Hhu63huqI54buZbW7DreG7mTnhu4Hhu5/hu5lsOcOBbuG7ieG7gTnDtG3hu5/hu5lsOeG7k+G6s+G7mWw54buR4bqlbjnhu5ls4butcOG7mTnhu7Ft4butOeG7mW3hurvFqTnhu4PhurXhu5lsOcO0xKkiOeG7mG3Dujnhu6vhu7c5w7RtZuG7lTnhu5Fm4buVXTnhu7Hhu4054buT4bq94buZOeG7geG7nzlt4bub4buBOeG7kcOi4buTOeG7geG6teG7gTnhu6vhuqfhu5k5xalt4bq94buTOeG7sW14OeG7geG7n+G7mWw54buT4bq2OeG7mWxt4buJOTDhu4Hhu5duXTnhu5Nl4bqi4oCmMTnDgcOiOeG7meG6qeG7kznDoGFh4bqxXTnhu5PhuqXhu5ltOeG7h+G6peG7mTnhu7Ftw6Lhu5ltOeG7keG6u8WpOU3hu7AkOeG7sG7EqeG7rTnhu7FteDnhu4Hhu5/hu5lsOeG7mWxtbuG7icWpOeG7k+G6tjnhu5lsbeG7iTnhuqDhu63DqeG7sTnDtG3hur3hu6054buw4bup4but4buZbDnDlG7DreG7mV054buBbeG7reG6osOt4buZOeG7g+G6s+G7mTnhu5HhurXhu7FdOeG7kcOi4buTOeG7geG6teG7gTnhu5Nj4buxOW3DouG7mWw54buB4buXbjkw4buxbeG6p+G7k105w7Rt4bqz4bqiOW1xxanigKYxOeG7g8SpOeG6oOG7rcOp4buxOcO0beG6veG7rSIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODMybuG7k2w54buB4buR4bqz4bur4burIThu4buA4buF4buZ4bux4buF4bupODnhu6vhu7HhuqLhu5Hhu4UhOMOAbuG7h+G7sW19OeG6sWFhxanhuqBbOW3hu4VubG3hu7F9OcOj4bqh4bqhxanhuqBbODnhu6vhu6nhu4EhOC8v4buB4buH4buZIuG6v+G6s+G7leG7sW3hurPhu5ltbeG7leG6syLDgeG7mS/hu4fhu4Xhu6vDtOG7seG7lcWpL+G7meG7hcOA4burL8Ogw6Bh4bqhL8Oh4bq34bqv4buH4bqjw6HhurHDoMSDw6Nh4bux4bqvxIPDo+G6t2Hhu5FhIsO1xalse+G7qSHDoWHDoDg54bqz4buR4buxITjhu5hBOeG6vm854buxbcO9OeG7gW1uOeG6v3E54bux4bql4buVOcOBbuG7ieG7gTnhu5HDouG7kznhu4Ft4buVOeG7mW1u4buL4butOcWpbXc54buZQTnhu5nhu5/hu5lsOeG7sW3hu5/hu5k4OcOAbuG7h+G7sW0hOOG6sWFhODlt4buFbmxt4buxITjDo+G6oeG6oTg5LzMyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4buA4bqzxanhu7Fu4buV4buZODNN4buwJDnhu7Dhu6nhu63hu5lsOcOUbsOt4buZOeG7seG6peG7lTnDgW7hu4nhu4E54buRw6Lhu5M54buxbcO9w7rhu5lsOeG6oOG7reG6osOt4buZOeG7gW3hu5U54bqhYTnhu5HhurPhu5U54buDceG7mWw54buRw6Lhu5M5w4Fu4buJ4buBOeG7seG6pW454bqgw73hu6Xhu5lsIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4M+G7mOG6qeG7kznDoGHDocOjOU3hu7AkOeG7sOG7qeG7reG7mWw5w5Ruw63hu5k54buT4bulOeG7qXHhu5lsOW3hu5XhuqXhu7E54buDceG7mWw54bur4bqn4buZOeG6oOG7rcOp4buxOeG7q+G6s+G7mWw54buR4buP4buZbTnDgeG7t+G7gTnhu5PhurPhuqI54bux4buvbjnhu5lt4bu34bqzOeG6oOG7rcOp4buxOcO0beG6veG7rSI54buwbeG7heG7lTnhu4Phu5ddOeG7seG7tTnhu5ls4but4bqiw63hu5k54buRbuG7ieG7rTnDgcOiOeG7k8Oq4butOeG7k+G6rTnhu4PDvcO54buBOeG7g+G7oW454bux4bq14buBOeG7g2Phu7E5bcOi4buZbDnDgcOiOeG7geG7reG7mWw54buBw6nFqTnhu6vEkeG7mV054buB4bufOcWobeG6peG7kznhu7Btw7I54buYbGXhu5k54buT4bql4buZbTnhu4fhuqXhu5k54buD4bq54butOeG7scO9OeG6oGXhuqI54buH4bu34buZbDnhuqDDveG7peG7mWw54bur4bqn4buZOeG6oOG7rcOp4buxXTnhu5Phu63hurM54buT4bq14bqiOeG7k+G6s+G6ojnDgcOiOeG7h+G6peG6ojnhu5lsbeG7iznhu4Ft4buVOeG7gW3Dsjnhu4Xhu5M5xaltdznhu5lBOeG7seG6pW454buDw7LhurM5xaltw7104buZbCIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODMybuG7k2w54buB4buR4bqz4bur4burIThu4buA4buF4buZ4bux4buF4bupODnhu6vhu7HhuqLhu5Hhu4UhOMOAbuG7h+G7sW19OeG6sWFhxanhuqBbOW3hu4VubG3hu7F9OcSDYWHFqeG6oFs4OeG7q+G7qeG7gSE4Ly/hu4Hhu4fhu5ki4bq/4bqz4buV4buxbeG6s+G7mW1t4buV4bqzIsOB4buZL+G7h+G7heG7q8O04bux4buVxakv4buZ4buFw4Dhu6svw6DDoGHhuqEvw6Hhurfhuq/hu4fhuqPDoeG6scOg4bqvYeG6r+G7seG6t+G6oeG6o8Oj4bq34buRYSLDtcWpbHvhu6khxIPhurHhuqM4OeG6s+G7keG7sSE44buYQTnhur5vOeG7sW3DvTnhu4Ftbjnhur9xOeG7seG6peG7lTnDgW7hu4nhu4E54buRw6Lhu5M54buBbeG7lTnhu5ltbuG7i+G7rTnFqW13OeG7mUE54buZ4buf4buZbDnhu7Ft4buf4buZODnDgG7hu4fhu7FtITjhurFhYTg5beG7hW5sbeG7sSE4xINhYTg5LzMyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4buA4bqzxanhu7Fu4buV4buZODPhu5DhurPhu5U54buDceG7mWw54buRw6Lhu5M5w4Fu4buJ4buBOeG7seG6pW45TeG7sCQ54buw4bup4but4buZbDnDlG7DreG7mTnhu5HDojnFqW13OeG7mUE5w4HDsznhu5ltbuG7i+G7rTnhu5FvOeG7h+G7lTnhu4Phuq05w7Rt4buf4buZbDnhu7FtxKk54buRw6Lhu5M5w4Fu4buJ4buBOeG7seG6pW454buB4bq14buBOeG7mW3Dojnhu5PhurXhuqI5bG7hurnhuqI54buH4bqzXTnhu5PhurPhuqI54buTY+G7gSIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODMkw73hu6Xhu5lsOeG7k+G6s+G6ojnhu7Hhu69uOeG6oOG7rcOp4buxOcO0beG6veG7rTnhu4F44bqzOU3hu7AkOeG7sOG7qeG7reG7mWw5w5Ruw63hu5k54bux4bql4buVOcOBbuG7ieG7gTnhu5HDouG7kznhu7HhuqVuOeG7gW1zOeG7gW3hu5U54bqhYTnhu5HhurPhu5U54buDceG7mWwiOeG7guG7lznhu5HDojnhu5ltQeG7mWw54buBbcOyOeG7heG7kznFqW13OeG7mUE5w4HDsznhu5ltbuG7i+G7rTnhu5FvOeG7h+G7lTkw4buxbcO6bjlsbuG6s+G7mTnDtG3hu5/hu5lsOeG7geG7oTnhu4PDsuG7mW1dOeG7geG7n+G7mWw5w4Fu4buJ4buBOWxu4bqzOeG7g8Oz4buZbV05xrDhu63hurU54bux4butcm7igKYxOeG7mcOt4buZOcO0beG7n+G7mWw54buDw73DueG7gTnhu5lt4bq74buZOeG7kcOi4buTOcOBbuG7ieG7gTnhu7HhuqVuOeG7geG6teG7gTnhu4Hhu5/hu5lsOeG7seG6ojlsbuG6ueG6ojnhu4fhurNdOeG7k+G6s+G6ojnhu5Nj4buBOeG7kXXhu5kiOeG7sOG7reG6ojnhu5ltbsOt4buZXTnDtG1uOeG7kcOi4buTOcOBbuG7ieG7gTnhu7HhuqVuOeG6oMO94bul4buZbDnhu5PhurPhuqI54bux4buvbjnhuqDhu63DqeG7sTnDtG3hur3hu6054buH4buVOeG7geG7nznhu5hsZeG7mTnhu5HDouG7kznhu4FteF05beG7mznhu4Phu4vhu6054buDw73DueG7gTnhu7HhuqXhu5U54buDbuG7i+G7rTnDtG7hu4nhu5kiOeG7sHbhuqI5w4HDouG7lTnDtG3huqc54buZ4bqp4buZbF054buTc2454buZbMO9w7puOeG7q2k54buDw73DueG7gTnhur/hu6E54bux4bupbznhu4Hhu5/hu5lsOcOBbuG7ieG7gTnFqW12OW3DucWpIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4M+G7gOG7n+G7mWw5w4Fu4buJ4buBOeG7k+G6s+G6ojnhu7Hhu69uOeG6oOG7rcOp4buxOcO0beG6veG7rTnhu7HhuqVuOU3hu7AkOeG7sOG7qeG7reG7mWw5w5Ruw63hu5k54buT4bqz4buZbDnhu7HhuqVuOeG7sW3hu6054buZbeG6u8WpOeG6v8Oz4buZbTnGsOG7rWXhu5k54bux4bu1OeG6oV3Doy3huqM54bux4bupbuG7ieG7rTnhu4Nw4buZbC/hu5lsw73Dum4v4buxbeG6teG7mWwiOeG7gOG7lznhu5ltbuG7i+G7rTnhu4Ftw7I54buF4buTOcWpbXc54buZQTnhu4Phuq05bOG6q+G7mTnhur/hu5c5w4F1bjlN4buwJDnhu7Hhu7U54buZbUHhu5lsOeG7mWzDouG6ojnhu4Phurnhu6054buxbcOi4buZbTnhu5HhurvFqSIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODMybuG7k2w54buB4buR4bqz4bur4burIThu4buA4buF4buZ4bux4buF4bupODnhu6vhu7HhuqLhu5Hhu4UhOMOAbuG7h+G7sW19OeG6sWFhxanhuqBbOW3hu4VubG3hu7F9OcSDYWHFqeG6oFs4OeG7q+G7qeG7gSE4Ly/hu4Hhu4fhu5ki4bq/4bqz4buV4buxbeG6s+G7mW1t4buV4bqzIsOB4buZL+G7h+G7heG7q8O04bux4buVxakv4buZ4buFw4Dhu6svw6DDoGHhuqEvw6Hhurfhuq/hu4fhuqPDoeG6scOg4bqxw6HDoOG7seG6o8Oh4bqv4bqv4bqx4buRYSLDtcWpbHvhu6kh4bqvw6HEgzg54bqz4buR4buxITjhu5hBOeG6vm854buxbcO9OeG7gW1uOeG6v3E54bux4bql4buVOcOBbuG7ieG7gTnhu5HDouG7kznhu4Ft4buVOeG7mW1u4buL4butOcWpbXc54buZQTnhu5nhu5/hu5lsOeG7sW3hu5/hu5k4OcOAbuG7h+G7sW0hOOG6sWFhODlt4buFbmxt4buxITjEg2FhODkvMzIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhu4DhurPFqeG7sW7hu5Xhu5k4M+G7kMOi4buTOcOBbuG7ieG7gTnhu7HhuqVuOU3hu7AkOeG7sOG7qeG7reG7mWw5w5Ruw63hu5ldOeG7mWzDvcO6bjnhu5HhurPhu5U54buDceG7mWw54buDw73DueG7gTnhu7HhuqXhu5U54buDbuG7i+G7rTnDtG7hu4nhu5k5w4HDojnhur/hu6E54bux4bupbznDgW7hu4nhu4E54buRw6Lhu5M5xaltdjltw7nFqSIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODNNbuG7ieG7mTnhu7HhuqVuXTnhu5ls4buVw6JuOeG6oMO94bul4buZbDnhu6vhuqfhu5k54bqg4butw6nhu7E54buDY+G7sTnhu7HhuqVuOeG6oOG6rTlN4buVYuG7mWw54buw4bup4but4buZbF05TeG7sCQ54buw4bup4but4buZbDnDlG7DreG7mTnhu4HGoeG7mTnhu4Hhu5c54bqhOeG7mW3hu5fhu5M54bur4bqn4buZOeG6oOG7rcOp4buxOcaw4but4bqiOeG7k+G7nznhu5lt4budOeG7g2Phu7E54bux4bqlbjnhuqDhuq05TeG7lWLhu5lsOSThu61l4buZWzlN4buVYuG7mWw5TcOiOTBN4buVYuG7mWw5TeG7l+G6szFbOeG7sG3DouG7mW054buQceG7gTkwTeG6u+G7rTnhu5Bx4buBMSIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODPhu4BtbuG6sznhu6toOcOB4buLOW3hu5XhuqXhu7E54buDceG7mWw54buBeOG6szlN4buwJF054buB4bufOcWobeG6peG7kznhu7Btw7I54buYbGXhu5k54buBbeG7lTnhur9uw6zhu7F9OeKAnOG7quG6p+G7mTnFqW3hur3hu5M54bux4buvbjnhu5lt4bu34bqzOeG7h+G7lTlN4buwJDnhu7Dhu6nhu63hu5lsOcOUbsOt4buZOeG7k+G6s+G6ojnhu5HDojnhu7Hhu69uOeG7mW3hu7fhurM54buB4buXOcO0beG6pznhu5nhuqnhu5lsOeG7seG7tzlteOG6oiI54buCw73DueG7gTnhu4Phu6FuOeG7seG6teG7gTnhu4Nj4buxOW3DouG7mWw5w4HDojnhu4Hhu63hu5lsOeG7gcOpxak54buZbOG7reG6osOt4buZOeG7kW7hu4nhu60iOeG7quG6p+G7mTnFqW3hur3hu5M54buDw73DueG7gTnhuqDhu63DqeG7sTnDtG3hur3hu605w4HDojnhu6vhu7k54buHd+G7mWw54bupceG7mWw54bup4bqtbjnhu6U54buZbW7hu4vhu6054buZw7114buBOeG7seG7qcOt4buZOeG7sW3DrDlsbnVuIjnhu7Btw7I54bux4bupw73DuuG7mWw54buBbeG7lTnhu5Nj4buxOW3DouG7mWw54buZw6LhuqI54bupw6nhu7E54buRdeG7mV054buZbW7hu4vhu6054buxbuG7i+G7kznhu5nhuqnhu5lsOeG7mcOt4buZOeG7seG7qeG7leG7mWw54buxbcO6bjlsbuG6s+G7mTnhu6vhuqvFqTnhu7F1bl054bux4bufbjnhu4fhu7c54buDw7Lhu5ltOeG7q2k54buT4bulOeG7qXHhu5lsOeG7sW3DreG7kznGsOG7reG6ojnhu5Phu5854bur4bqn4buZOeG6oOG7rcOp4buxXTnhu7HhuqXhu5U5w4Fu4buJ4buBOeG7kcOi4buTOeG7gW3hu5U54buBbcOyOeG7heG7kznFqW13OeG7mUE54bulOeG7meG7n+G7mWw54buxbeG7n+G7meKAnSIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODMjdW454buZbUHhu5lsOeG7geG7oTls4bqr4buZbF054buZcznhu5Hhu7fhu4FdOUxu4bq14buTOeG7g+G7oeG7gTlN4buwJDnhu7BuxKnhu6054buxbXg54buB4buf4buZbDnhu5lsbW7hu4nFqTnhu5PhurY54buZbG3hu4k54bqg4butw6nhu7E5w7Rt4bq94butOeG7sOG7qeG7reG7mWw5w5Ruw63hu5k5xaht4bql4buTOeG7sG3Dsjnhu5hsZeG7mTnhu5ltbuG7i+G7rTnhu5Hhurnhu5k54buDw73DueG7gTnhu5lt4bq74buZOWxuw6nhuqI5w7Rt4buF4buZXTnhur9i4buZbDnDtG3hu4Xhu5kiOeG7sOG7qeG7leG7mWw54buD4buXXTnhu5nhuqnhu5M5w6Bhw6HhurddOeG7geG7nznhu4PDvcO54buBOeG7gG14OeG7scOy4buBbTnhu6zhur7hu5jhu4Y54bux4buN4buZbTnhu7Fj4buZbDnhur5i4buZbDnDtG3hu4Xhu5k5w4HDsznhu4Phuq054buB4buXOeG7sW3DouG7mW054buxb+G7gW054bqg4butw6nhu7E54bur4bqr4buBOeG7seG7qeG7leG7mWw5beG7m+G7gTnhu7HhurvFqTnDgcOiOeG7kcOi4buTOeG7sW3hu4Xhu5U54buxw7054buxw73hu6Xhu5lsXTnhu4PhuqXhu5U54buD4buz4buBXTnFqW3hu5Xhu5lsOeG7geG6teG7gW05TXA54buAbW854buSbuG7mW05MGxu4bqzbjnhu4Phu5XhuqXhu5k5w6Bhw6HEgzktOcOgYcOh4bqxMSIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODPDlG3hu5/hu5lsOeG7gW3hu4054buRw6Lhu5M5w7Ru4buZbTnhu7HDrDlsbuG7nW5dOeG6v8OiOcWobeG6peG7kznhu7Btw7I54buYbGXhu5k54buBxqHhu5k54buDw73DueG7gTnhu5lsw73Dum454buHZeG7mTnhu7Fv4buZOeG7mW1u4buJ4buTOeG6v+G6ueG7rTnhu5HDouG7kznhur5vOeG7sW3DvTnhu4Ftbjnhur9xOcO0bsOt4buTOeG7seG7qcO94bul4buZbDnhu7Ft4buf4buZOeG7sOG7qeG7reG7mWw5TeG6u+G7rTnhuqDhuq05TeG7lWLhu5lsOeG7sOG7qeG7reG7mWwiOeG7mOG7l245w4Hhu4s5w4Fu4buJ4buBOeG7q+G6q8WpOeG6oMOsxak54buxbcO6bjlsbuG6s+G7mTnDtG1uOcO0bsOt4buTOeG7mW1u4buJ4buTOeG7gXbhu5lsOeG7keG7r+G7gTnhu5ltbuG7i+G7rTnhu4Hhu5/hu5lsOcOBbuG7ieG7gV054buZQTnhur5vOeG7sW3DvTnhu4Ftbjnhur9xOcO0bsOt4buTOeG7seG7qcO94bul4buZbDnhu7Ft4buf4buZOeG7sOG7qeG7reG7mWw5TeG6u+G7rTnhu7Fl4buTOeG7q+G7t3054oCc4buwbeG7t+G7gTnhu6vhu7c54bupw6nhu7E54bq/4bq74buZXTnhu4Nj4buBOeG6v27hu4nhu7E54bux4bup4buV4buZbDnhu7Ftw7puOeG7g27EqeG7kznhu5nDouG6ojktOeG7sW3hu5/hu5k54buw4bup4but4buZbDlN4bq74butOeG7g+G6s+G7mWw5xaltw6nhu5k54buDw6nhu605beG7lcOi4buZOeG7sW3DouG7mW054buB4bq14buBOeG7sW7DreG7rTnhu4Ftbznhu4PEqTnhu4PDvcO54buBOeG7geG7n+G7mWw54buZbeG6u+G7mTnhu7Ft4buf4buZOeG7meG7n+G7mWw54buxbeG7n+G7mTnhu5N1bjnDtG7EqeG7rTnhu5PDquG7rSI54buYbcO94buZbDnhu4F54buZbDnhu5PhurPhuqI54bux4bufbjnhu4PDvcO54buBOWxu4bqzOeG7g8Oz4buZbTltbsSp4butOcOBw6I5bXM54bux4bupw7k54buB4buf4buZbDnDgW7hu4nhu4E54buDbuG7i+G7rTltw6Lhu5ltOeG7q+G6p+G7mTnhuqDhu63DqeG7sV054buZw63hu5k54buTw7Phu5ltOeG7geG7lznhu7Ftw7puOWxu4bqz4buZOeG7kcOi4buTOcOBbuG7ieG7gTnhu4F44bqzOeG7sW3hu5/hu5ldOeG6oOG7l+G7kyI54bq+4bqn4buZOeG7sW1l4buZOeG7keG7reG7n+G7mTnFqW3huqduOeG7mXM54buR4bu34buBOeG7g8SpOcO0beG7n+G7mWw5xaltdznhu6vhu7c54buxbuG7mTnhu7HDveG7peG7mWw54buBeOG6sznhu5Hhuq3hu5ltOeG7g+G6peG7lTnhu4PDsuG6sznFqW3DvXThu5lsOcOBw6I54buZbMO9w7puOeG7h2Xhu5k54bux4bup4buV4buZbDnhu7Ft4buf4buZ4oCdIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4MzJu4buTbDnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOG7hu4Dhu4Xhu5nhu7Hhu4Xhu6k4OeG7q+G7seG6ouG7keG7hSE4w4Bu4buH4buxbX054bqxYWHFqeG6oFs5beG7hW5sbeG7sX05xINhYcWp4bqgWzg54bur4bup4buBITgvL+G7geG7h+G7mSLhur/hurPhu5Xhu7Ft4bqz4buZbW3hu5XhurMiw4Hhu5kv4buH4buF4burw7Thu7Hhu5XFqS/hu5nhu4XDgOG7qy/DoMOgYeG6oS/DoeG6t+G6r+G7h+G6o8Oh4bqx4bqhYcOh4bqj4buxxIPDoGHEg+G6seG7kWEiw7XFqWx74bupIcOh4bqh4bq3ODnhurPhu5Hhu7EhOOG7mEE54bq+bznhu7Ftw7054buBbW454bq/cTnhu7HhuqXhu5U5w4Fu4buJ4buBOeG7kcOi4buTOeG7gW3hu5U54buZbW7hu4vhu605xaltdznhu5lBOeG7meG7n+G7mWw54buxbeG7n+G7mTg5w4Bu4buH4buxbSE44bqxYWE4OW3hu4VubG3hu7EhOMSDYWE4OS8zMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG7gOG6s8Wp4buxbuG7leG7mTgz4buYQTnhur5vOeG7sW3DvTnhu4Btbjnhur9xOcO0bsOt4buTOeG7seG7qcO94bul4buZbDnhu7Ft4buf4buZOcWobeG6peG7kznhu7Btw7I54buYbGXhu5k54buRw6I54buZbMO9w7puOcWpbXc54buZQTnigJxsbuG7nW45w4Fu4buJ4buBOeG7mcO9deG7gV054buD4bqn4buTOcOBbuG7ieG7gTnhu5ltw6LigJ0iMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgz4buQw6I5xaltdznhu5lBXTnhu5HDouG7kznhur5vOeG7sW3DvTnhu4Ftbjnhur9xOcO0bsOt4buTOeG7seG7qcO94bul4buZbDnhu7Ft4buf4buZOcOB4buh4buZOeG7g+G6rTnDtG3hu5ciOSN1bjnhur/DojnFqG3huqXhu5M54buwbcOyOeG7mGxl4buZXTnhu4F24buZbDnhu5Hhu6/hu4E54buD4bqn4buTOeG7seG7qeG6teG7gW05w4HDojnhu5HDouG7kznhu7Hhu6Hhu7E54buZbW7hu4vhu6054buB4buf4buZbDnDgW7hu4nhu4E5w7Rt4bq14buBOeG7mW3hurPhu61dOeG7q+G7tznhu5lzOeG7keG7t+G7gV054buB4buhOWzhuqvhu5lsOW1k4buZOeG7qcOp4buxOeG7kXXhu5kiOeG7hsOq4butOcOB4bq74bqiXTnhu6U54buZbMO9w7puOcWpbXc54buZQTnhu5Nx4buBOeG7k+G6peG7gTnhu4FtZeG7mTnGsOG7rcOtOcOp4bqiOcOBw6rhu5k54bux4buV4bq14buxOeG7kcOt4buZOeG7q+G7tznDgeG7rW45w4FoXTnhu5ltbuG7ieG7sTnhu7HDs+G7mW05w4HDojnhuqLDreG7rTnhu4PDum4iOeG7pDnhur/Dojnhu5HDojltw7Phu5ltOeG6p+G7mW054buZbMO9w7puOcWpbXc54buZQTkjbuG7ieG7sTnigJxsbuG7nW45w4Fu4buJ4buBOeG7mcO9deG7gV054buD4bqn4buTOcOBbuG7ieG7gTnhu5ltw6LigJ0iMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6suG7reG7sW3hu5Xhu6k4M8OUbeG6teG7mW054buQceG7gTIvxakz

Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]