(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ diện tích ruộng cao của một số hộ dân không cấy trong nhiều vụ, chị Lê Thị Vân ở thôn 3, xã Đông Minh (Đông Sơn) luôn trăn trở và đã mạnh dạn tích tụ ruộng đất, cải tạo đất thành trang trại trồng cây ăn quả và cây cảnh. Sau gần 6 năm phát triển, mô hình kinh tế trang trại trồng cây cảnh, cây ăn quả của gia đình chị Vân đã mang lại hiệu quả kinh tế cao.
4buNw4LGoeG7leG7s8SQc01Nw63hu5lK4bql4bqkTsSQ4bu54buZ4buVTU7hu6LEkOG7ucOt4buZTuG7ueG7nE4tc8SQ4bqk4bq0w4lr4buVQ09NTuG6pOG6suG7omzhu5nhu4/hu41NTkzhurjDieG6tOG7j+G6peG7kuG7leG7teG6pOG6rsOJ4buVTuG6puG7s8OC4buVTE9Gw4nhurThu5Xhu7Nz4bq44buVRMOC4buGw4nhurThu5Xhu7Phu6/hu6Lhu5VOTOG6uMOJ4bq04buVw4nDguG6pMSCT+G7lcag4buM4buVTkzhu4jhu5VOw4J1w4nDguG7lU5Mc8OJ4bq04buVTkzDuuG6pOG7lU7huqTEgsOJ4buVTlHhu40vTU5M4bq4w4nhurThu4/hu40vw4LGoeG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSiHhu7lz4bu14buZ4buP4buN4bu5ReG7j+G6peG7kuG7leG7teG6pOG6rsOJ4buVTuG6puG7s8OC4buVTE9Gw4nhurThu5Xhu7Nz4bq44buV4buz4buOc+G7lUVGTuG7lU3hu4Lhu5XDgkbhu5Xhu7Xhu63DieG7lUTDguG7hsOJ4bq04buV4buz4buv4bui4buVTkzhurjDieG6tOG7lcOJw4LhuqTEgk/hu5XGoOG7jG3hu5Xhu7PDguG6qOG7lSLhuqLhu5XhuqXDguG6qOG7leG6veG7rcOJ4buV4buI4buVTsOC4buGw4nhu5Xhu51t4buV4buc4bul4buV4bu24buGw4nhurThu5Ug4bqkw4nDguG7lcOz4bu24buGw4nhurThu5XDoknDicOy4buVxJBP4buGw4nhu5VOTOG7p8OJ4buVTkzhu4jhu5XGoHXhu5Xhu7fhu6Xhu5VFw7rDicOC4buV4bu1w7rDieG7lU7huqbhu7PDguG7lU7hu4zhu5VMT0bDieG6tOG7leG7t+G7r05t4buV4buzw7nhuqThu5VOw7rhurjhu5Xhu7fhu69O4buVTsOCdcOJw4Lhu5VOTHPDieG6tOG7lU5Mw7rhuqThu5VOTOG7hMOJ4bq04buV4buz4but4bui4buV4bunw4nhu5VLT8O54buVxqB14buV4buz4but4bui4buV4buzw7nDicOCbuG7lcOic0/hu5XhurR2w4nhu5Xhu6Hhu5XDieG7p0Xhu5VKw4J0TuG7lU5M4bqk4bqww4lt4buVReG7huG7lcOC4bqsw4nDguG7lUThuqTDicOC4buVTsOD4buVTkxzw4nhurThu5VOTMO64bqk4buVTkzhu4TDieG6tOG7leG7s+G7reG7ouG7leG7s8O5w4nDgm3hu5Xhu7Phu63hu6Lhu5Xhu6fDieG7lUtPw7nhu5Xhu7Phu45z4buV4bq04bqkc+G7leG7t+G6rMOJw4Lhu5Xhu7PDguG6qOG7leG6veG7rcOJ4buV4bu34bul4buVRXPDieG6tOG7lcSQw7rhuqThu5XDguG6pOG6rk/hu5VLT8O54buVROG6pMOJw4Lhu5VOw4Phu5Xhu7Nz4bq4buG7jS/hu7lF4buP4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrDneG6uOG7teG7ouG7meG7j+G7jeG6pEXhurThu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZ4bqk4buy4bu5w4lO4bu5TOG7meG7lU1O4buixJDhu7nDreG7meG7muG6pOG7tU7Dgmvhu5Vx4buX4buXSuG7nGzhu5XDguG7ueG6pOG6tMOCTmvhu5Xhu5/hu53hu51K4bucbOG7meG7lU1M4buzw63hu5kvL+G7s+G7tcOJbsO9c+G6uE7DgnPDicOCw4Lhurhzbsagw4kv4bu14bu5TURO4bq4Si/DieG7ueG7mk0v4bub4bub4buX4bujL+G7m+G7l+G7neG7tcah4buX4buX4buXceG7m+G7l05x4buhxqFycMSQ4buXbkNK4bq0akzDrXDhu5vGoeG7meG7lXPEkE7DreG7meG6peG7kuG7leG7teG6pOG6rsOJ4buVTuG6puG7s8OC4buVTE9Gw4nhurThu5Xhu7Nz4bq44buVRMOC4buGw4nhurThu5Xhu7Phu6/hu6Lhu5VOTOG6uMOJ4bq04buVw4nDguG6pMSCT+G7lcag4buM4buVTkzhu4jhu5VOw4J1w4nDguG7lU5Mc8OJ4bq04buVTkzDuuG6pOG7lU7huqTEgsOJ4buVTlHhu5nhu5Xhu5rhuqThu7VOw4LDreG7mXHhu5fhu5fhu5nhu5XDguG7ueG6pOG6tMOCTsOt4buZ4buf4bud4bud4buZ4buVL+G7j+G7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lK4buyc0pO4bqk4bq4w4nhu5nhu4/hu7R5w4nhu5Xhu7PDgsOTw4nhurThu5VO4buG4bqk4buVTsOCc0Xhu5VLT3PDieG7lUTDgk/hu5XGoMOUw4zDieG7lUxGw4nhurThu5Xhu5/hu5XDgnPhu5XGoMON4bqk4buV4bu34buO4buVxJDhurjDuuG6pOG7leG7s+G7reG7ouG7lU5M4buEw4nhurThu5VOTEJP4buVS0/DueG7lcagdeG7lcOJw4Lhu5bDieG6tOG7leG7s+G7reG7ouG7leG7s8O5w4nDguG7lUrDguG7jOG7s+G7lcag4buM4buV4buzw4Lhurjhu5VOw4Lhuqjhu5VOTMOUw4zDieG6tOG7leG6pcODTuG7lTDhurRP4bui4bqiw4nhu5Xhu7d0w4lt4buV4buzw4Lhuqjhu5Ui4bqi4buV4bqlw4Lhuqjhu5Xhur3hu63DieG7leG7s8OC4bq44buVw73huqTDg05r4buVMMOC4bqkxIJP4buVw4nhu6dF4buVxqDEguG7lU5Mw5TDjeG7s+G7lUTDgk/hu5Xhu7fhu69O4buVw4l14bui4buV4bu14bq44buVRMOC4bq64buVRMOC4bunw4nhu5XGoMSC4buVw4Lhuq7hu5VOw4Lhu4LDieG6tOG7lcOJw5TDjeG7s+G7lU7DlMON4bqkbeG7leG6tOG6pHPhurjhu5VOw4Lhu4bDieG6tOG7lcOJRuG6pOG7leG7t+G7hMOJ4bq04buVRMOC4buGw4nhurThu5VOw4JPd8OJ4buVTuG6pOG6rsOJbeG7leG7teG6pOG6rsOJ4buVTuG6puG7s8OC4buVRXPDicOC4buVRcOTw4nigKbhu5XDieG6osOJ4buVw4nDguG6pMSCT+G7lcOCRuG7leG6tOG6pHPhu5Xhu7fhuqzDicOC4buVRMOC4buGw4nhurThu5VF4bupw4nhu5VFdeG7lcagw43huqThu5XEkHVF4buVTE9Gw4nhurRt4buVw4nDguG6pMSCT+G7lUXDucOJw4Lhu5VMT0bDieG6tOG7leG7t+G7peG7lUTDguG7hsOJ4bq04buV4buz4buv4bui4buVTkzhurjDieG6tOG7lcOJw4LhuqTEgk/hu5XGoOG7jG7hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSsOd4bq44bu14bui4buZ4buP4buN4bqkReG6tOG7leG7s8SQc01Nw63hu5nhuqThu7Lhu7nDiU7hu7lM4buZ4buVTU7hu6LEkOG7ucOt4buZ4bua4bqk4bu1TsOCa+G7lXHhu5fhu5dK4bucbOG7lcOC4bu54bqk4bq0w4JOa+G7leG7n+G7neG7nUrhu5xs4buZ4buVTUzhu7PDreG7mS8v4buz4bu1w4luw71z4bq4TsOCc8OJw4LDguG6uHNuxqDDiS/hu7Xhu7lNRE7hurhKL8OJ4bu54buaTS/hu5vhu5vhu5fhu6Mv4bub4buX4bud4bu1xqHhu5fhu5fhu5dx4bujxqFOceG7m3Hhu5vGocSQ4buXbkNK4bq0akzDreG7neG7n+G7l+G7meG7lXPEkE7DreG7meG6peG7kuG7leG7teG6pOG6rsOJ4buVTuG6puG7s8OC4buVTE9Gw4nhurThu5Xhu7Nz4bq44buVRMOC4buGw4nhurThu5Xhu7Phu6/hu6Lhu5VOTOG6uMOJ4bq04buVw4nDguG6pMSCT+G7lcag4buM4buVTkzhu4jhu5VOw4J1w4nDguG7lU5Mc8OJ4bq04buVTkzDuuG6pOG7lU7huqTEgsOJ4buVTlHhu5nhu5Xhu5rhuqThu7VOw4LDreG7mXHhu5fhu5fhu5nhu5XDguG7ueG6pOG6tMOCTsOt4buZ4buf4bud4bud4buZ4buVL+G7j+G7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lK4buyc0pO4bqk4bq4w4nhu5nhu4/DonNP4buVw4nDguG6pMSCT+G7lU5M4bunw4nhu5VOTOG7iG3hu5XDieG7p0Xhu5Xhu5vhu5fGoeG7neG7leG7s8OC4bqo4buV4bu34bul4buVRcO6w4nDguG7leG7tcO6w4nhu5VOw4JP4bqibeG7leG7s8OCT+G7ouG6sMOJ4buV4bu3R+G6pOG7lcagdeG7leG7s8O54bqk4buVTsO64bq44buV4bu34buvTuG7leG7t+G6sOG7lU5M4buEw4nhurThu5Xhu7Phu63hu6Lhu5Xhu6fDieG7lUtPw7lu4buVXcOC4bqk4buV4buzw4Lhuqjhu5Xhu7fDlHPhu5VMc+G7leG7nuG7lU7DlOG7iMOJ4bq04buVxqB14buVS0/hu6LDg07hu5VO4butReG7lU7DguG7mOG7s+G7lcOC4bqk4bquw4nhu5VF4buG4buVw4LhuqzDicOC4buVSsOCdE7hu5VOTOG6pOG6sMOJ4buVROG6pMOJw4Lhu5VOw4Phu5VOTHPDieG6tOG7lU5Mw7rhuqRt4buVw4nDguG6pMSCT+G7lcOJ4bq0w5TDjOG6pOG7lU7DguG7rcOJ4buV4bu34bul4buVRMOCT+G7ouG6osOJ4buV4buzw4Lhuqjhu5XDieG6osOJ4buVTU/hu6Lhu5XDieG6tMOCQuG7lcSQw7rhuqRt4buVw73hu4jhuqThu5XGoMON4bqk4buV4bu34bqkxIJP4buVROG6pOG6rsOJ4buVRMOC4bq64buVRMOC4bunw4nhu5VFw4rhuqThu5VOw4Lhu5Dhu5XDicOCw5Thu5XDguG6pOG6rsOJ4buVw4lz4bui4buVTsOC4bqs4buVTsOC4bqs4buVRMOC4buGw4nhurThu5VOw4LhurDhu5VOTOG7hMOJ4bq04buV4bu3w5Thu4rhu7Phu5XDveG7r07hu5VE4bqs4buVxJDhurjDuuG6pOG7leG7s3fhu6Lhu5XDiXXhurhu4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrDneG6uOG7teG7ouG7meG7j+G7jeG6pEXhurThu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZ4bqk4buy4bu5w4lO4bu5TOG7meG7lU1O4buixJDhu7nDreG7meG7muG6pOG7tU7Dgmvhu5Vx4buX4buXSuG7nGzhu5XDguG7ueG6pOG6tMOCTmvhu5Xhu5/hu53hu51K4bucbOG7meG7lU1M4buzw63hu5kvL+G7s+G7tcOJbsO9c+G6uE7DgnPDicOCw4Lhurhzbsagw4kv4bu14bu5TURO4bq4Si/DieG7ueG7mk0v4bub4bub4buX4bujL+G7m+G7l+G7neG7tcah4buX4buX4buXcuG7l+G7o07hu6Phu6Phu53hu53hu5fEkOG7l25DSuG6tGpMw63hu5/hu6Hhu53hu5nhu5VzxJBOw63hu5nhuqXhu5Lhu5Xhu7XhuqThuq7DieG7lU7huqbhu7PDguG7lUxPRsOJ4bq04buV4buzc+G6uOG7lUTDguG7hsOJ4bq04buV4buz4buv4bui4buVTkzhurjDieG6tOG7lcOJw4LhuqTEgk/hu5XGoOG7jOG7lU5M4buI4buVTsOCdcOJw4Lhu5VOTHPDieG6tOG7lU5Mw7rhuqThu5VO4bqkxILDieG7lU5R4buZ4buV4bua4bqk4bu1TsOCw63hu5lx4buX4buX4buZ4buVw4Lhu7nhuqThurTDgk7DreG7meG7n+G7neG7neG7meG7lS/hu4/hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSuG7snNKTuG6pOG6uMOJ4buZ4buP4bqzT+G7osODTuG7lcSQdeG7lcSQdUVt4buVw4nhu6dF4buV4bub4buXxqHhu53hu5VNc0/hu5VEw4LhuqThu5VNc8OJ4buVxJDhu69KbeG7leG7s8O54bqk4buVTsO64bq44buVxJDDuuG6pOG7leG7t+G7r05t4buV4bu3dk/hu5VO4bqk4bqiw4nhu5Xhu7PDguG6qOG7lU5M4buEw4nhurThu5VMc0/hu5VFdU/hu5Xhu7N04buz4buVxJDhurjDuuG6pG3hu5XDicOCw5TDieG6tOG7lU7Dgk/hu5XDicOCd0rhu5VE4bqkw4nDguG7lU7Dg+G7lUTDguG7hsOJ4bq04buV4buzc+G6uG7hu5Uw4bunReG7leG7m+G7l8ah4buh4buV4bq04bqkc+G7leG7t+G6rMOJw4Lhu5Xhu7PDguG6qOG7lUtP4buiw4NO4buV4bu34bqow4nDguG7lU5M4buEw4nhurThu5VOw4LhuqJF4buVRUZO4buVTeG7guG7leG7s+G7reG7ouG7leG7p8OJ4buVS0/DueG7lUTDgnThu7Phu5XDicOCw5Thu5XDvcOU4buI4bqk4buV4bu04bqk4bq2w4lt4buVReG6pk5t4buV4buzc0Xhu5XGoOG6pMOJw4Jt4buV4buzc0Xhu5VNdcOJw4LigKbhu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSsOd4bq44bu14bui4buZ4buP4buN4bqkReG6tOG7leG7s8SQc01Nw63hu5nhuqThu7Lhu7nDiU7hu7lM4buZ4buVTU7hu6LEkOG7ucOt4buZ4bua4bqk4bu1TsOCa+G7lXHhu5fhu5dK4bucbOG7lcOC4bu54bqk4bq0w4JOa+G7leG7n+G7neG7nUrhu5xs4buZ4buVTUzhu7PDreG7mS8v4buz4bu1w4luw71z4bq4TsOCc8OJw4LDguG6uHNuxqDDiS/hu7Xhu7lNRE7hurhKL8OJ4bu54buaTS/hu5vhu5vhu5fhu6Mv4bub4buX4bud4bu1xqHhu5fhu5fhu5dy4bujcU7hu5vhu5dxceG7n8SQ4buXbkNK4bq0akzDreG7m8ahcOG7meG7lXPEkE7DreG7meG6peG7kuG7leG7teG6pOG6rsOJ4buVTuG6puG7s8OC4buVTE9Gw4nhurThu5Xhu7Nz4bq44buVRMOC4buGw4nhurThu5Xhu7Phu6/hu6Lhu5VOTOG6uMOJ4bq04buVw4nDguG6pMSCT+G7lcag4buM4buVTkzhu4jhu5VOw4J1w4nDguG7lU5Mc8OJ4bq04buVTkzDuuG6pOG7lU7huqTEgsOJ4buVTlHhu5nhu5Xhu5rhuqThu7VOw4LDreG7mXHhu5fhu5fhu5nhu5XDguG7ueG6pOG6tMOCTsOt4buZ4buf4bud4bud4buZ4buVL+G7j+G7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lK4buyc0pO4bqk4bq4w4nhu5nhu4/hur3DjeG6pOG7lcag4bqk4bqu4buz4buVTkzhu4TDieG6tOG7lU7DguG6okXhu5Xhu7N04buz4buVxJDhurjDuuG6pOG7leG7s+G7reG7ouG7leG7p8OJ4buVS0/DueG7lcOJdeG7ouG7leG7t+G7peG7lUVzw4nhurThu5XEkMO64bqk4buVw4LhuqThuq5P4buVS0/DueG7lUThuqTDicOC4buVTsOD4buV4buzc+G6uOG7lcOCScOJ4buVw4nDguG6pMSCT+G7lU3hurjhu5XGoMON4bqk4buVTkzhu4TDieG6tOG7lUV1T23hu5XDieG6osOJ4buV4bq04bqkc+G7leG7t+G6rMOJw4Lhu5Xhu7PDguG6qOG7lUtP4buiw4NO4buV4bu34bqow4nDguG7lUXhu4jhu5VMRsOJ4bq04buVTsOC4bqiReG7leG7teG6pOG6rsOJ4buVTuG6puG7s8OC4buVTkzhu4TDieG6tOG7leG7s+G7reG7ouG7leG7p8OJ4buVS0/DuW7hu5Uw4bunReG7leG7m+G7l8ahcuG7leG6tOG6pHPhu5Xhu7fhuqzDicOC4buV4buzw4Lhuqjhu5VOTOG7hMOJ4bq04buVTsOC4bqiReG7lUVGTuG7lU3hu4Lhu5Xhu7Phu63hu6Lhu5XDicOCw5Thu5Xhu7Phu63hu6Lhu5VLT+G7r05t4buVw73DlOG7iOG6pOG7leG7s8O5w4nDgm3hu5Xhu7NzReG7leG7s8O5w4nDgm3hu5Xhu7d14bq4bm5u4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrDneG6uOG7teG7ouG7meG7j+G7jeG6pEXhurThu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZ4bqk4buy4bu5w4lO4bu5TOG7meG7lU1O4buixJDhu7nDreG7meG7muG6pOG7tU7Dgmvhu5Vx4buX4buXSuG7nGzhu5XDguG7ueG6pOG6tMOCTmvhu5Xhu5/hu53hu51K4bucbOG7meG7lU1M4buzw63hu5kvL+G7s+G7tcOJbsO9c+G6uE7DgnPDicOCw4Lhurhzbsagw4kv4bu14bu5TURO4bq4Si/DieG7ueG7mk0v4bub4bub4buX4bujL+G7m+G7l+G7neG7tcah4buX4buXxqHhu5fGoeG7n07hu6Phu5fGoeG7n+G7ncSQ4buXbkNK4bq0akzDreG7m+G7o+G7o+G7meG7lXPEkE7DreG7meG6peG7kuG7leG7teG6pOG6rsOJ4buVTuG6puG7s8OC4buVTE9Gw4nhurThu5Xhu7Nz4bq44buVRMOC4buGw4nhurThu5Xhu7Phu6/hu6Lhu5VOTOG6uMOJ4bq04buVw4nDguG6pMSCT+G7lcag4buM4buVTkzhu4jhu5VOw4J1w4nDguG7lU5Mc8OJ4bq04buVTkzDuuG6pOG7lU7huqTEgsOJ4buVTlHhu5nhu5Xhu5rhuqThu7VOw4LDreG7mXHhu5fhu5fhu5nhu5XDguG7ueG6pOG6tMOCTsOt4buZ4buf4bud4bud4buZ4buVL+G7j+G7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lK4buyc0pO4bqk4bq4w4nhu5nhu4/hu7bDg8OJ4buVw4lz4bui4buVTkxzw4nhurThu5VOTMO64bqk4buVTkfDieG6tOG7lcOC4buKSuG7leG7s+G7jnPhu5XhurThuqRz4buV4bu34bqsw4nDguG7leG7s8OC4bqo4buV4buz4bq64buVxqHhu5fhu5fhu5XhurThu4Lhu7Phu5Xhu7d14bq4beG7leG6tHbDieG7leG7m27hu5fhu5fhu5fhu5Xhu7Phu63hu6Lhu5VLT+G7r05t4buV4buf4buX4buX4buV4buz4but4bui4buV4buzc0Xhu5Xhu7Nzw4nDgm3hu5Xhu5tu4buX4buX4buX4buV4buz4but4bui4buV4buzc0Xhu5XGoOG6pMOJw4Jt4buV4bq0dsOJ4buV4bub4buX4buX4buV4buz4but4bui4buVReG6pk7hu5VOw4J04bqkbeG7lcahbuG7l+G7l+G7l+G7leG7s+G7reG7ouG7lcO9w5Thu4jhuqThu5Xhu7XhuqThurbDieG7lcagdeG7leG7tXPhu5Xhu5xzw4nDguKApuG7lTDDgsOM4buVdErhu5Xhu7Xhu4zDieG6tOG7lURS4buVTsOCT3dO4buV4buzw4Lhu6dF4buVTeG6uuG7s+G7lU7hu4JO4buVw4nhuqLDieG7leG7t8ODw4nhu5XDiXPhu6Lhu5XDgnZP4buVw4LDg07hu5Xhu7N04buz4buV4buz4but4bui4buVTkzhu4TDieG6tOG7leG7t8SCT+G7lUVzw4nhurThu5XEkMO64bqk4buVw4LhuqThuq5P4buVS0/DueG7lUThuqTDicOC4buVTsOD4buV4buzc+G6uG7hu5UgSOG6pOG7lcOJ4bunReG7lU7Dgk/hu5XDicOCd0rhu5XDveG6rMOJw4Lhu5VLT+G7rcOJ4buVTXNP4buVRMOC4bqk4buVTkzhu5Lhu5Xhu7PDguG6pOG7lUrDguG6puG7leG7s+G7jnPhu5XhurThuqRz4buV4bu34bqsw4nDguG7leG7s8OC4bqo4buV4bu3w7pO4buV4bq0dsOJ4buVxqHhu5VOUeG7leG7t+G7hMOJ4bq0buG7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lKw53hurjhu7Xhu6Lhu5nhu4/hu43huqRF4bq04buV4buzxJBzTU3DreG7meG6pOG7suG7ucOJTuG7uUzhu5nhu5VNTuG7osSQ4bu5w63hu5nhu5rhuqThu7VOw4Jr4buVceG7l+G7l0rhu5xs4buVw4Lhu7nhuqThurTDgk5r4buV4buf4bud4budSuG7nGzhu5nhu5VNTOG7s8Ot4buZLy/hu7Phu7XDiW7DvXPhurhOw4Jzw4nDgsOC4bq4c27GoMOJL+G7teG7uU1ETuG6uEovw4nhu7nhu5pNL+G7m+G7m+G7l+G7oy/hu5vhu5fhu53hu7XGoeG7l+G7l8ah4bub4bujcU5xcHLhu5/hu5vEkOG7l25DSuG6tGpMw63GoXBx4buZ4buVc8SQTsOt4buZ4bql4buS4buV4bu14bqk4bquw4nhu5VO4bqm4buzw4Lhu5VMT0bDieG6tOG7leG7s3Phurjhu5VEw4Lhu4bDieG6tOG7leG7s+G7r+G7ouG7lU5M4bq4w4nhurThu5XDicOC4bqkxIJP4buVxqDhu4zhu5VOTOG7iOG7lU7DgnXDicOC4buVTkxzw4nhurThu5VOTMO64bqk4buVTuG6pMSCw4nhu5VOUeG7meG7leG7muG6pOG7tU7DgsOt4buZceG7l+G7l+G7meG7lcOC4bu54bqk4bq0w4JOw63hu5nhu5/hu53hu53hu5nhu5Uv4buP4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrhu7JzSk7huqThurjDieG7meG7jyJz4bq44buV4bu3RsOJ4bq04buV4bu3c8OJ4bq04buVTuG7r07hu5XDvXdO4buV4bu34bqw4buV4buzw4Lhu4jhu5XDgnXDieG6tOG7lUrDguG7jOG7s+G7lcag4buM4buVRMOCdOG7s8OC4buVTkzhurjDieG6tOG7lcOJw4Lhu5bDieG6tOG7lcOJ4bq0deG7ouG7leG6tOG6pHRK4buVTsODTuG7lTDhurRP4bui4bqiw4nhu5Xhu7d0w4lu4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrDneG6uOG7teG7ouG7meG7j+G7jeG6pEXhurThu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZ4bqk4buy4bu5w4lO4bu5TOG7meG7lU1O4buixJDhu7nDreG7meG7muG6pOG7tU7Dgmvhu5Vx4buX4buXSuG7nGzhu5XDguG7ueG6pOG6tMOCTmvhu5Xhu5/hu53hu51K4bucbOG7meG7lU1M4buzw63hu5kvL+G7s+G7tcOJbsO9c+G6uE7DgnPDicOCw4Lhurhzbsagw4kv4bu14bu5TURO4bq4Si/DieG7ueG7mk0v4bub4bub4buX4bujL+G7m+G7l+G7neG7tcah4buX4buXxqHhu5fhu6PGoU7hu6Nw4buX4buhccSQ4buXbkNK4bq0akzDrXFyceG7meG7lXPEkE7DreG7meG6peG7kuG7leG7teG6pOG6rsOJ4buVTuG6puG7s8OC4buVTE9Gw4nhurThu5Xhu7Nz4bq44buVRMOC4buGw4nhurThu5Xhu7Phu6/hu6Lhu5VOTOG6uMOJ4bq04buVw4nDguG6pMSCT+G7lcag4buM4buVTkzhu4jhu5VOw4J1w4nDguG7lU5Mc8OJ4bq04buVTkzDuuG6pOG7lU7huqTEgsOJ4buVTlHhu5nhu5Xhu5rhuqThu7VOw4LDreG7mXHhu5fhu5fhu5nhu5XDguG7ueG6pOG6tMOCTsOt4buZ4buf4bud4bud4buZ4buVL+G7j+G7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lK4buyc0pO4bqk4bq4w4nhu5nhu48ww4Lhu5bDieG6tOG7lcagw5TDjMOJ4buVS0/hu69O4buV4buzw7nDicOC4buVw73FqU7hu5VFxalO4buVxqDDjeG6pOG7lUV1T+G7leG7nHPDicOC4buV4buz4buOc+G7lcSQdG3hu5VFdU/hu5XGoHXDieG6tOG7lUzhu5jhu7Phu5Xhu7Phu45z4buVS0/DuW7hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSsOd4bq44bu14bui4buZ4buP4buN4bqkReG6tOG7leG7s8SQc01Nw63hu5nhuqThu7Lhu7nDiU7hu7lM4buZ4buVTU7hu6LEkOG7ucOt4buZ4bua4bqk4bu1TsOCa+G7lXHhu5fhu5dK4bucbOG7lcOC4bu54bqk4bq0w4JOa+G7leG7n+G7neG7nUrhu5xs4buZ4buVTUzhu7PDreG7mS8v4buz4bu1w4luw71z4bq4TsOCc8OJw4LDguG6uHNuxqDDiS/hu7Xhu7lNRE7hurhKL8OJ4bu54buaTS/hu5vhu5vhu5fhu6Mv4bub4buX4bud4bu1xqHhu5fhu5fGocah4buX4budTuG7m+G7l+G7l+G7o+G7ncSQ4buXbkNK4bq0akzDreG7m+G7neG7oeG7meG7lXPEkE7DreG7meG6peG7kuG7leG7teG6pOG6rsOJ4buVTuG6puG7s8OC4buVTE9Gw4nhurThu5Xhu7Nz4bq44buVRMOC4buGw4nhurThu5Xhu7Phu6/hu6Lhu5VOTOG6uMOJ4bq04buVw4nDguG6pMSCT+G7lcag4buM4buVTkzhu4jhu5VOw4J1w4nDguG7lU5Mc8OJ4bq04buVTkzDuuG6pOG7lU7huqTEgsOJ4buVTlHhu5nhu5Xhu5rhuqThu7VOw4LDreG7mXHhu5fhu5fhu5nhu5XDguG7ueG6pOG6tMOCTsOt4buZ4buf4bud4bud4buZ4buVL+G7j+G7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lK4buyc0pO4bqk4bq4w4nhu5nhu48ww4Lhu5bDieG6tOG7leG7s+G7reG7ouG7leG7t3Xhurjhu5VEw4Lhurjhu7nhu5VNxanhu7Phu5Xhu7fhurrDieG7leG7nE/hu63DiW7hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSsOd4bq44bu14bui4buZ4buP4buN4bqkReG6tOG7leG7s8SQc01Nw63hu5nhuqThu7Lhu7nDiU7hu7lM4buZ4buVTU7hu6LEkOG7ucOt4buZ4bua4bqk4bu1TsOCa+G7lXHhu5fhu5dK4bucbOG7lcOC4bu54bqk4bq0w4JOa+G7leG7n+G7neG7nUrhu5xs4buZ4buVTUzhu7PDreG7mS8v4buz4bu1w4luw71z4bq4TsOCc8OJw4LDguG6uHNuxqDDiS/hu7Xhu7lNRE7hurhKL8OJ4bu54buaTS/hu5vhu5vhu5fhu6Mv4bub4buX4bud4bu1xqHhu5fhu5fGocah4bub4bubTnDhu59xxqFwxJDhu5duQ0rhurRqTMOt4buj4bub4buj4buZ4buVc8SQTsOt4buZ4bql4buS4buV4bu14bqk4bquw4nhu5VO4bqm4buzw4Lhu5VMT0bDieG6tOG7leG7s3Phurjhu5VEw4Lhu4bDieG6tOG7leG7s+G7r+G7ouG7lU5M4bq4w4nhurThu5XDicOC4bqkxIJP4buVxqDhu4zhu5VOTOG7iOG7lU7DgnXDicOC4buVTkxzw4nhurThu5VOTMO64bqk4buVTuG6pMSCw4nhu5VOUeG7meG7leG7muG6pOG7tU7DgsOt4buZceG7l+G7l+G7meG7lcOC4bu54bqk4bq0w4JOw63hu5nhu5/hu53hu53hu5nhu5Uv4buP4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrhu7JzSk7huqThurjDieG7meG7j+G7tuG7reG7ouG7lcSQdeG7lU7DgsOM4bqk4buV4bu34bqk4bqwReG7lcOJw4LhuqTEgk/hu5XDieG6tMOUw4zhuqThu5Xhu7Xhu63DieG7lU5M4bq4w4nhurThu5XGoHXhu5XDieG6tOG6uHXhuqThu5Xhu7fhuqhz4buVSsOCw5RJw4nhurThu5Xhu7fDg8OJ4buVTnfDieG7lcagw5TDjMOJ4buVRU9z4buV4bu34bqw4buVTuG6rEXhu5VFT3Phu5Xhu7fDlOG7iuG7s+G7lcOJw4Lhu5bDieG6tOG7leG7s+G7reG7ouG7leG7t3Xhurht4buV4buz4but4bui4buVS0/hu69O4buVw4Jz4bui4buVw73DlOG7iOG6pOG7leG7s8O5w4nDguG7lcagw43huqThu5VOw4LDg+G7leG7t8OBSuG7lcOJw4Lhu69O4buV4bu34bqw4buVTkzDlMOJ4bq04buVw7114bui4buVTkzhurjDieG6tOG7lcOJw4J14buVw4nDguG7lsOJ4bq04buVw4nhurR14bui4buVTsODTm7hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSsOd4bq44bu14bui4buZ4buP4buN4bqkReG6tOG7leG7s8SQc01Nw63hu5nhuqThu7Lhu7nDiU7hu7lM4buZ4buVTU7hu6LEkOG7ucOt4buZ4bua4bqk4bu1TsOCa+G7lXHhu5fhu5dK4bucbOG7lcOC4bu54bqk4bq0w4JOa+G7leG7n+G7neG7nUrhu5xs4buZ4buVTUzhu7PDreG7mS8v4buz4bu1w4luw71z4bq4TsOCc8OJw4LDguG6uHNuxqDDiS/hu7Xhu7lNRE7hurhKL8OJ4bu54buaTS/hu5vhu5vhu5fhu6Mv4bub4buX4bud4bu1xqHhu5fhu5fGocah4bufcE7hu6Hhu6Hhu5/hu5/hu6HEkOG7l25DSuG6tGpMw63hu5tw4bub4buZ4buVc8SQTsOt4buZ4bql4buS4buV4bu14bqk4bquw4nhu5VO4bqm4buzw4Lhu5VMT0bDieG6tOG7leG7s3Phurjhu5VEw4Lhu4bDieG6tOG7leG7s+G7r+G7ouG7lU5M4bq4w4nhurThu5XDicOC4bqkxIJP4buVxqDhu4zhu5VOTOG7iOG7lU7DgnXDicOC4buVTkxzw4nhurThu5VOTMO64bqk4buVTuG6pMSCw4nhu5VOUeG7meG7leG7muG6pOG7tU7DgsOt4buZceG7l+G7l+G7meG7lcOC4bu54bqk4bq0w4JOw63hu5nhu5/hu53hu53hu5nhu5Uv4buP4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrhu7JzSk7huqThurjDieG7meG7j+G6pUxzw4nhurThu5VOTMO64bqk4buV4buz4buOc+G7leG6tOG6pHPhu5Xhu7fhuqzDicOC4buV4buzw4Lhuqjhu5VOw7rhurjhu5XGoOG6pOG6ruG7s+G7lcSQdUXhu5VOw4LDlMOMw4nhurThu5Xhu5xP4bui4bqiw4nhu5VO4buS4buV4buf4buVLeG7lXDhu5XEkHPhurjhu5Xhu7dGw4nhurThu5Xhu4jhu5Xhu7fhuqhz4buVSsOCw5RJw4nhurThu5XGoMON4bqk4buVTsOCT+G7lcOJw4J3SuG7lU5MT8OJ4bq04buVw73huqzDicOC4buVTuG7kuG7leG7oy3hu5Xhu5/hu5VOTOG6pOG6rk/hu5Xhu7fhu4TDieG6tC/DieG6tMOUw4zhuqQvTsOCdMOJ4bq0buG7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lKw53hurjhu7Xhu6Lhu5nhu4/hu43huqRF4bq04buV4buzxJBzTU3DreG7meG6pOG7suG7ucOJTuG7uUzhu5nhu5VNTuG7osSQ4bu5w63hu5nhu5rhuqThu7VOw4Jr4buVceG7l+G7l0rhu5xs4buVw4Lhu7nhuqThurTDgk5r4buV4buf4bud4budSuG7nGzhu5nhu5VNTOG7s8Ot4buZLy/hu7Phu7XDiW7DvXPhurhOw4Jzw4nDgsOC4bq4c27GoMOJL+G7teG7uU1ETuG6uEovw4nhu7nhu5pNL+G7m+G7m+G7l+G7oy/hu5vhu5fhu53hu7XGoeG7l+G7l8ah4bud4buj4bufTuG7ncah4buj4buhcMSQ4buXbkNK4bq0akzDreG7m+G7m+G7n+G7meG7lXPEkE7DreG7meG6peG7kuG7leG7teG6pOG6rsOJ4buVTuG6puG7s8OC4buVTE9Gw4nhurThu5Xhu7Nz4bq44buVRMOC4buGw4nhurThu5Xhu7Phu6/hu6Lhu5VOTOG6uMOJ4bq04buVw4nDguG6pMSCT+G7lcag4buM4buVTkzhu4jhu5VOw4J1w4nDguG7lU5Mc8OJ4bq04buVTkzDuuG6pOG7lU7huqTEgsOJ4buVTlHhu5nhu5Xhu5rhuqThu7VOw4LDreG7mXHhu5fhu5fhu5nhu5XDguG7ueG6pOG6tMOCTsOt4buZ4buf4bud4bud4buZ4buVL+G7j+G7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lK4buyc0pO4bqk4bq4w4nhu5nhu4/DnXXhu5Xhu7ZI4buV4bqlw4Lhuqjhu5XhuqXDgsOUScOJ4bq0beG7leG6t8OC4bq64buV4buyw4Lhu47hu5VO4bqo4buzw4Lhu5XhuqfDnTDhu7Thu5Xhu5zhu6Xhu5Xhu7bhu4bDieG6tOG7lSDhuqTDicOC4buVw7Phu7bhu4bDieG6tOG7lcOiScOJw7Lhu5Xhu7PDguG6uOG7lcO94bqkw4NOa+G7lSDhu4bhu5XDguG6rMOJw4Lhu5VOTHPDieG6tOG7lU5Mw7rhuqThu5VOTOG7hMOJ4bq04buV4buz4but4bui4buV4bunw4nhu5VLT8O54buV4buz4buOc+G7leG6tOG6pHPhu5Xhu7fhuqzDicOC4buV4buzw4Lhuqjhu5Ui4bqi4buV4bqlw4Lhuqjhu5Xhur3hu63DieG7lcSQdeG7lUXhu4bhu5XDguG6rMOJw4Lhu5VFc8OJ4bq04buVxJDDuuG6pOG7lcOC4bqk4bquT+G7lUtPw7nhu5VE4bqkw4nDguG7lU7Dg+G7leG7s3Phurjhu5VOTOG6osOJ4buV4bu34bqoc+G7lcO9dcOJ4buV4buc4bul4buVxqB14buVTsO64bq44buVxqDhuqThuq7hu7Phu5XEkHVF4buV4buzw4Lhurjhu5XDicOC4bqkxIJP4buVxJBz4bq44buV4bu3RsOJ4bq04buV4bu34bqoc+G7lUrDgsOUScOJ4bq04buVxqDDjeG6pOG7lU7Dgk/hu5XDicOCd0rhu5VHw4nhu5Xhu7fhuqjDicOCbuG7leG7ssOC4bqo4buV4bq94butw4nhu5XEkHXhu5XhurTDlEnDieG6tOG7leG7t+G6pOG6sMOJ4buVw4LhuqzDicOC4buV4bu34bqw4buVw4nDguG6pMSCT+G7lcOJ4bq0w5TDjOG6pOG7leG7teG7rcOJ4buVTkzhuqLDieG7leG7t+G6qHPhu5XDvXXDieG7leG7nOG7peG7lcOJ4bq44bqk4buVTsOC4bu54bq4buG7leG6peG7kuG7lUXhu4bhu5XDguG6rMOJw4Lhu5XDiXXhu6Lhu5VO4bqkw4NK4buVTuG7jOG7s+G7lU3huqDhu5Xhu7fDlOG7iuG7s+G7leG7t+G6qHPhu5VKw4LDlEnDieG6tOG7lU3huqDhu5XDicOC4butw4nhu5VMRsOJ4bq04buVTHPhu5XDicOC4bqkxIJP4buV4bq04bqkc+G7leG7t+G6rMOJw4Lhu5VEw4J04buz4buVTkzhurjDieG6tOG7lU7DgsOM4bqk4buV4bq04bqkc8OJ4buVTsON4bqkbuG7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lKU09Ow4LhurhM4buZ4buP4bqlw4JP4buV4bqlw4Lhu47hu6Lhu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSsOd4bq44bu14bui4buZ4buPbuG7jS9K4buP

Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]